Path:
Periodical volume V. Vororte von Berlin Berlin=Lichterfelde B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

LindenstrMtanteuffelstr. 
— 153 
Berlin-Lichterfelde 
teil V. 
2 Hossmann, H., Tischler. 
- Ww. 
Keriten. (?., Zeichner. 
ThomaS. G.. Gärtner. 
8 E Esch,2t., LebenSmiltel.?. 
Baustellen. 
Schmidtstr. ->• 
Baustellen. 
-^-Prinz-Handlery-Platz-»- 
Baustellen. 
Berlin Llnhalter Eisen 
Lahn -> 
Baustellen. 
Prinz«Handjerl> 
Pl^ 
Baustellen. 
«<- Schwatlostr. ->> 
16EM&mann,M., Archilekt.!. 
Baustelle. 
Berliner Str. -> 
Lipacr Platz 
Stegliger Slr. ->• 
(Unbebaut). 
Styltet Str. (West) 
Lipaer Platz -> 
(Unbebaut). 
Lorenzstraße (Oft) 
-<r LankwiyerStr. 
1 Baustelle. 
2 E Jähnsch, E., Eigentümer 
(Berlin). 
V. Wendt, Ll., Berwalter'. 
Keilpflng, G.. ,1lfm. 
Schaak, H., Gärtner. 
Schulz, A., 21 m inderin. 
Schwerdtseger, G., HilsS- 
letirer. 
Skr^ynSki, I., Maschinist. 
Thiele, M., Ingen. 
— A. M., Kim. 
B E MlSgale'tche Erben. 
V. Danneberg, VI., Rats- 
timurcrmür.fSchönebfl.) 
Schwesternheim BetheSba 
Engelmann, F.,Kanzl.Nat 
Herbricht. S., Hauö» 
Wärterin. 
Hildenhage«. 27?., vw. 
Oberförster. 
Kander, E., Ob. Schwester. 
Krüger, M., Buchhalterin 
Lemcke, C., Geh. Hosrat. 
Mieg, 93., Dr. pbU., 
Chemiker. 
Pillalh, 91. u. M., Pri- 
valieren. T. 
Tschierschk^, (£., Ww. 
4 fleh. z. Nr. 3. 
6 Garten. 
6 E Richard. H., Architekt 
(Nr. 7). 
Bachmann, O., Kitnftmal 
BraunS, M.f Kfm. T 
Kempe. E., Generalmai. 
z. D. T. 
Paetsch, R., Dez. Schor- 
steinfegermstr. T. 
fRebnny, £>., Frau T. 
Scholz, 21.,Divl. 2ug. 
Sely. K., Heizer. 
7 E Richard, H.. Architekt 's. 
f otel Deutichek Haus T. 
küller, P., Leutn. d. R. T. 
8 Baunelle. 
E Richard, H., Architekt 
(Nr. 7). 
9 E Steiner, 6., Architekt 
(Nr. 9st). 
Höppner, C., Hafeumstr. 
a. D. 
Keihl. 21.,  Geh.Rechn.Ral. 
Mohr, I.. Ingen. 
Moeser, H., ttfm. 
Rautenberg.R.,Schnelber« 
mftr. T. 
fla E Steiner, E., Architekt. 
Andree, W., vw. Pros. 
Dinglinger, I.. Hanptm. 
Hasset. H., Direkt. T 
Lotz, E., Dr., Pros. 
Morsch, R., Drogerie. T 
Müller.M..Od.Nealschul« 
lehr. a. D. T. 
Pusch, R.. ximtdro. T. 
JSaerstr. -> 
10 E v. Philipp, G., Geh. 
Kommerz.RatlLetpzig). 
V. de la Eroix, G., ftrcu, 
Ferdiuandstr. 22a). 
Grönfe, L.. Wirtschafleritr. 
Hammer, 59., Buchhdl. 
Daey, E. Kindergärtnerin. 
Echewiy. I., Lehrer. 
Taube, O., Schlosser. 
Trapp, P., Mechanik. 
Wieland, F., Posrschaffn. 1 
11 E v. Philipp, (9., Web, 
Kommerz.RatiLeipzig). 
V. de la Croir. G., Iran 
(Ferdiuandstr. 22aj. 
ftrod), G., jiimmerm. 
Frömntlng, A., Beamt. 
Grolimann,L., vw. Rechte 
auw. 
Machaeck, E., Buchbind. 
Pseisser. A. Ww. 
Pittelkau, M., Tischler. 
Stolpmann, H.. Schlosser. 
iBirnfe, E.. Frau. 
Zoch, G., Frarr. 
12 E Jummel, O., Dr., 
RechtSanw. l Leipzig). 
V. Gajt, B.. Tapezier. 
Apel. M., Schneiderin. 
Becker, 2l., Lehrer. 
Dannenberg, H., stfm, 
Gehrtich. H., Lehrer. 
Kuhnke, üw. Kavit. Leutn. 
Kümmel. T., lochtet. 
Schober, P., stjm. f. 
— M., Frau. 
— L Co., P.. Flugzeng« 
tcilbau T. 
Wagner. O., Technik. 
13 erljticrt nicht. 
14 E Hoepfner, A.. Ww. 
Adler, Geh. Kzl.Direkt. 
— <£., Lehrerin. 
Goirmann. G., Ä|m. 
— VI.. Rentier. 
Groihe. (j>., Bankbeamt. 
Kampfhenkel, E.. Frau. 
Aodj, M., Lehrerin. 
Orlel, H.. Maschinist. 
Sicbenlmar.P.,Postbeamt. 
Wo!Icnburg.E.,Rechn.Rat 
Möller, Ä.. Lehren«. 
Paralleler. -4 
15 E Hoffmann, K., Rentier. 
Heiyann, (i., Ww. 
Hemme, M., Privatiere. 
Henkel, F.. Bahnwärt. 
Huhlr. E., Privaürre. 
Lange, E., Posiselr. 
Paul, I., Bankbeamt. 
Schrapel. A.Gem.Obersekr 
Ziege, (r., Zimmerm. 
16 E Steiner, Architekt 
(Nr. tia). 
Bollmann, K., Ksm. 
Dietrich, Posisekr. 
Gohlke, 23., Lehrer. 
Kohlmann, E.. Rentnerin. 
Lippert. G., Post^ekr. 
Moniac, A., Ksm. 
Nadolpf. E.,Ob.PostasM 
Neugevauer. A.. Prokurist 
Pac^el, M., Pbotogr. 
Pfotenhauer, P, Geh. 
erped. Sekr. 
Polenz. A., Privatier. 
17 E Steiner, C., Architekt 
(Nr. Oft). 
V. Elsner. P., Monteur. 
Kogge, H., Kkm. 
Lippert, ©.. Ww. 
Moeller.B. Techn. Seomt, 
u. Müller, M., General» 
Ieittii. z. D., Exz. 
Brieö, E., Kfm. 
Reichardt, 81., Stfm. 
«— Frieda, Putzmach. 
Salinger, 21., Kfut. 
Schaube. O., Bankbeamt 
Weber, 8k., Bctr. Ingen. 
Weidenann, H., Kfm. 
18 E Nast. E., Fabrkbej. 
(Berlin). 
V. Ha», M. Vertoalterin 
Bertnold. F.. Ners.Beamt. 
Daskr, R.. Friedhosö- 
verwalt. X 
Hering, H., Zinrmernr. 
Keil, Ll., Ob. Postinfvekt. 
Krause. M., Bibliolh. 
(tiehilfiu. 
Lehman«, F., Klavierb. 
Machule, B., Prokurist. 
Möbiuö, M., Ww. 
Schleske, H., Briefträg. 
Seidel, St, Bautechnik. 
Trost, 21., Stfm. 
Lange Str. -> 
Baustellen. 
KieSstr. -> 
Mariannenstr. ->• 
Kieöstr. -> 
Kirchhof, geh. z. Lange Str 
Nr. tf. 0. 
Lange Str. 
49. 50 Gärtneret. 
£ Ebek. K., Eigentum. 
53 E Jordan, E., Lager- 
verwalt. 
Grundt, H., Privatier. 
Hönicke, M., Ww. 
Ködder!ysch.H..Dltrfabttr. 
Reiß, P.. üt'ii). 
Schumann, E.,Ww. 
Parallelstr. -> 
54 E SponhoU', <$ Fabrk. 
Paeprer, M., ’Sri 
Wernicke Gastw. 
55 EKadlert, W., Rentier. 
Bath, R., Poltbeamt. 
Kümmel. 91., Ingen. 
Schmidt, G., Posrbeamt. 
WahlSdors, H., Bahn- 
schaffn. 
Wille, H, Rechn Rat. 
Wnrm, I., Bankdcamt. 
56EGcri(fe,91.Molfer:ilic|.T. 
Heubach, E., Maschinen 
mftr. 
Mäder. P.. Aahnarb. 
Rantke M., Ww. 
Sachtleben. E.. AuLbe^ 
57 E Äarz, 7h., Privalm. 
Albrecht, A. Privatier. 
BittinS, G.. Frau. 
Broska, H., Klempner. 
(tiflScfoujSft B.. Lattler. 
Haase, G., Han^lgSgeh. 
Prensj. H., Schuhmmstr. 
Le^chang. P., Kfm. 
- W., Ww. 
57a Baustelle. 
58 E. Schulz, H., Öigciiiiim. 
(ftricdenou). 
V.WiUler, O.,Schuhmmitr. 
Koschick, W.. 'Iran. 
Krähe. P., Buckhalt. 
Rohde. H., Buchk-l. 
Schaler. F. Barbier. 
Schulz, R.. Maschinenmstr. 
Sump, M. Ww. 
TbiniuS P.. Gemüsehbl. 
Warme. H., Fleifchmnftr. 
Weudt, K., Vahnvorstrh. 
Wenk, K., Buchhalt. 
-<r Jägerttr. 
59 f. a. Jägerstr. 21. 
E Musehold, 21., Frau. 
Ferner, K., Hanswartsr. 
Hausch,A., Ob. Briefträg. 
Liebke, G., Tischler. 
Musehold, A.. Bäckerei. 
Richter. R., Bahnmstr. 
Schlesinger, I.. Rentiere. 
ÖOENießler. Rechn.Rat. 
Algutza, E.. Schulleiterln. 
Kühn, H.. Mater. 
Richter. ($., Portier. 
Zschack, 58., Ww. 
61 E Münzberg, H., 
Bäckernbesitzerin. 
V.Lllbrecht,Bäckermstr. 
Liebke, M., Ww. 
Liepe, A., 25m. 
L:mberger, L., Kfm. 
Ortlepp, L., Maler. 
62 E Klose, R.. LandeSsekr. 
Hillmer, E., NenNrr. 
Waldenburg, P., Fahr» 
stubliühr. 
63 E Scheer, Ä., Dachbeck- 
mftr. (Charlottcnbg.). 
V Scheer, I., Frau. 
Bauer, H., Frau. 
Seele, 0., Marine-Jngrn. 
Bollcher, A., Kunsrmal. 
Eümann, H„ Plälterei. 
Gehrilke, I., Lehrer. 
Helm, H., Fran. 
Huhn, P., Schlosser. 
Ihnow, F., Wafferw.Arb. 
Malmberg. H., Fraik. 
Naab.O.,Tclegr.Bausükr. 
Scherff, K., Zigarren. T. 
W>rrmuth, H„ Agent T 
64 E Steiner, Llrchitekl 
(Str. Oa). 
Däusch, M. Eisenwr. T. 
Bogniy. W., Jn'iallat. 
Bröcker,O.,Dekorat.Maler 
Erocit, M., Tischler. 
Fiedler, T., Ww. 
Meugewein, K., Ww. 
Mortch, R., Drogenbes. T. 
Moriy, B.,Pros.,Dr., Geh. 
Reg. Rat. 
Opfer, H., Prokurist. 
Scbeffler, (E., Dekorat. 
Maler. 
65 E Kücken, I., Soziei. 
Baumstr. T. 
Bodke,B.,Zeichenlel)rerin. 
Lubenow, O., Gürtler. 
E Keim, K., Eigentum. 
(Berlin). 
V. Guth, Ll.. Gärtner. 
51 E Keim, K., Rentier 
(Berlin). 
V.Zimmermann,M.,Tav ez 
Fleischer, W., Stjm. T. 
(v.l. April 25gerstr.21). 
Gutb, 21., Gärtner. 
Kusch, H., Kim. 
NrelaS. V., Holzarb. 
52 E GeSky, A.Lauptm.a.D. 
Schilling, F., Landgsr. 
Rat a. D. 
Trapp, F., Pförtnerin. 
OU. 70 jjwan^övelwailung. 
V.3d):tlltc,W.,Brtl)iil,famt 
Benzmnutt. F., itiertr. 
9kämUaw, K., Bctl. 
Buchhnl. T. 
Fuchv, G„ Reisend, 
iticfme, F, ringe«. 
Kroger, H, Ww. 
Lewrn, S., Kfm. 
Meyer. K'.,Fabrtdirekt. T. 
Ncittcr, S., Kfm, 
Pneijcl, P., Biichcireoisor 
Schröder, G., Kfm. 
Stephan, F., GeschattL' 
su itfll«. 
Togcck, H., Bernch Bcnmt, 
71 E Schuly, O., Reichet 
Geldzahl. 
Csar, H, Würfiter. 
Monlcro. Ll, Ksm. 
Tl E Liebenberg. 0.. Ksm 
^aerüchen.^.,vw. Pfarrer 
Jahnke. H.. SLuhm. 
)uü, 2.. Bvrarb. 
t/iofteef. L., vw. Super- 
intcndent. 
Rutsch. Ä., Iuva^'de. 
Sachv. H., Gell. Reg. Rat 
Lankwitzer Str. -> 
Rogav, H., Rektor. 
i E Mas    
66 E Matthias, T., Mathe- 
m\\l. 
Stichel, H., Eissnv. Ob. 
Sekr. 
ThomaS M., Verkäuferin. 
67 fc. Bley. B., Renttere. 
lLanlwitzsr Str. 5). 
Allolio, K.. Major X 
Deilers, K., Kfm. 
Geller, I., Gartnereibef. 
68 E Bley, B., Rentiere 
(Lantwitzrr Str. 6). 
Baer, 0., TLvfermstr. 
Herold, I., Gen. Agent. 
Peltr, O., Fabrk. T 
Lortzingstr. (Oft) 
Gölieustr. -> 
1 E Fuih. W., Fleischer- 
mftr. (Strgliy). 
Brnver, I., Ww. 
GotteLIeden, R., Mechanik 
Heinze, P„ Vergold. 
Heunmg.E..Krajlw.Führ. 
Sihno. L., Frau. 
Lange.K.. Stmiiß.5d:aftit, 
Mctnhard, F., Fahrrnfir 
Nowak, H., Ksm. 
RuMoff, H., Jnstallat. 
Salewöky, G., Kutscher. 
Stege, A., Ww. 
Wlik»'. Ll. Ww. 
Ktßilla, H., «chlosier. 
Htpzlcr, Ä-. Maurer. 
2 E Krüger, T., Molkereibej. 
(Berlin). 
V. Kühne, H., Manrerpol, 
(Nr. 3). 
Arnade. K., Reg. Baumlir. 
Becker, M., vw. Pastor. 
Engi, M, Ww. 
Ftedelkorn.L., v«w.Rechn. 
Rat. 
Fonrobert, E, Kfm. 
Förster, P, Kunstmaler. 
Hinye, H., Ksm. 
Lindenberg, E., Direktrice, 
v. Petersvork, H., Bank' 
deauU. 
Schwenker, D., Kfm. 
Seelmanu, I., ilfm. 
Widera, 2-, Gelbgießer. 
3 E Strassen, Flerschermsir. 
(Niederschöneweide). 
V. Kühne, H. MuiimpoL 
Haake, Pensionär 
Höhnte, G., Sekr. 
Gelrrniann, R., Stelln:. 
Karg, Üt., Geh. Erpev. 
Sekr. T 
Orphal, L, Sekr. 
Paleske, G., Baronin. 
Pellnitz, O., Sekr. 
Ouandt, G.. Kfm. 
Radde, L.,'Anfwärterln. 
Schönrock. ©., Rechn. Rat. 
Szczodrowüki, H., vw. 
Rechn. Rat 
Thielemann, L., Ww. 
Äachsmutl-.Neä.Baumstr. 
4 E Ebel, W., Buchdrucker 
(Berlin). 
Dtgner, P., Stndienrat. 
Grave, W., Dr, Mathe. 
matik. 
Meurer, I., Ksm. 
Motler, K., sttm. T. 
Püichel. O.. Ingen. 
Better, O. Rechtsaulo. 
Flotowstr. 
5 E Garbe, £., Rentier. 
Lehmattn, K., Exvedient. 
Ullrich, G., Postsekr. 
6 | a. Haydnftr. 7. 
E Rietoors, G., Schlosser» 
mftr. (Roonstr. 29). 
V. Hollmann, H., Bcr« 
walterin. 
Herlmann, O., Werkmftr. 
KapelS, G., Schloflermsir. 
Lange, K., Bankbeamt. 
Muusoniuö, O.,Buchdruck. 
Prommnitz.O.. Mechanik/ 
Schulze, H., Sekret. 
Stimemann, K., Geh. 
Kanzl. Sekr. 
Watzmuth. F. Frau. 
Wiedemann, T.,Privatiere 
Winter. L., Privatiers. 
Havbnstr. 
7—9 Baustellen. 
10 E Semmler'tche Erben. 
Andrich, 81., Kfm. 
BachuS, Postsekr. 
10 yraitM, rk.. Cb ^üiiofiift. 
Dames, F. Beil. Buch* 
plg. 
ÖWuhch, P., Rechn. Rat 
Maijcv, '?l.. U»m, 
Ran. O.. Z'ittrid'inr.Sekr. 
Roiollcck. v- ^«iK«. 
RuMurf, st„ Geh. Rpgiftr. 
Schaypel. ^ugeu. 
Xhqmta«, Ll, ^Intmerm. 
11- 11b E. Scmmler'sche 
(irbeii. 
V. Hcrzield, Ingcu. 
(ichoncl’crn). 
Arnold, C.. Aichitctt. 
Heumann. ^..Burovorfieb 
Hicd'choIt,M, ')(v‘i1)u.Rat 
iUtuh, P. Malcimiir. 
Nürnberger. C.,Wei.'«iftr 
Ctiivrii, v. Moiticitc. 
Rciiithr, P, S<»nt 
Rvfiliind, Rechn. Rat. 
Schmidt. A. Inaeu. 
Schön. Ä., 3tatilfcfr. 
Lchontrcrr. F., Müit. 
Antend. Sckr. T. 
Schröder, \Ü, Graveur. 
Srinuitiu, <5.. SUuvt» 
flvlnciblccin 
Tecklenbntg, 
Mathematik. 
Viereck. K.. Techn. Geh. 
Wciucl. K., JUm. 
Baustellen. 
Richard-Wagner- 
Play -> 
Baustelle«. 
U4 E Hartmann, G., 
Eigentum. 
Bukow. VI., Steinmetz. 
Dannehl, F., Bäckermstr. 
Domschte. F., Tachdeck- 
mftr. T. 
Habcck, tf., Pol. Beamt. 
«yaöntatm, ©.. Borftey. X 
Henne, K.. Rittmstr. a.D. 
Krüger, G., Rechn, titat. 
Lütö, Hw Geb. Sekr. 
Mclchcrl. F., Schwimm« 
lebreri«. 
PintS. K., Tapez. 
Schneider, W-, c6. Post» 
inlpekt. 
Schulz. R.. Ingen. 
Schwarz,E..Kanzl.Beamt. 
Sewohl, W., Kunftmal. 
Haydnstr. 
öanfiellen. 
- Flotowstr. *> 
Baustellen. 
37 Neubau. 
E Höhne, 51., Maurer« 
Ul'ir. tDrakestr. 16h). 
33 E Lisoweki, H., iDiaurer- 
pol. 
BodinuS, M., Privatiere. 
Dünng, Sekr. 
Garbe, F., Kjm. 
Hatz, I., Ww 
Konrad, H., Bankbeamt. 
Kosack. B., Kfm. 
Mattibe, M., Prlvatiere. 
Merkel, W., Gärtner. 
v.L!üinchhattsen,B.,Freisr., 
Rentiere. 
Nfliork, 29., Ob.Musikrnstr. 
a. D. 
Oelfke. H., Asm. 
Schrader. Q. Ksm. 
Trepke. W., Bur. Dorsteh. 
39 E Buber, W., Bäcker 
mftr. T. 
Drewö. C.,vw.Bankdirekt. 
Schmidt, (£., Rentner. 
Wohlfeld, A.,Subdirekt.1'. 
40 f. a. Gülienstr. ö. 
E NeumüUer, L., Kfm. 
(Stegliy). 
Bartelt, F., Lyzeallehr. 
Kable, E, Tttueidemnt. 
Koßmann, 2t, Hesehdlg. 
Meyer, E., Geometer. 
Röaer, 0., Agent. 
•<- @6Ueustr. 
Lübecker Str. 
(Ost) 
Zeltorocc Str. -> 
(Unbebaut). 
Lucas-Cranach- 
Straße (Ost) 
Neue Dorfstr. -> 
I E Boh, H-, Ww. 
V Freund, H.. Ksm. 
Darlh, £)., Maler. 
Gork, W., Bürovorfteh. 
Hstmann, R., Laborat. 
Aufwart. 
Kaiser. E.. Privat. Beamt. 
Kaldenbach.O^Steuersekr. 
Kottschlag, R^Aanzl.Sekr. 
Schmidt. D.. Wü» 
Schwanz, D., Bean.ün. 
1 «üiclbcig, W, jtaitjl. 
BlMNlt. 
Wocckucr. L., Königs. 
x^e,\vuvt:. a D. 
■<- uinmnte Ztr. ->- 
2 E Mcfcr, VI, Etgcnirfm. 
Hacui'ilcr. W, 
Mein. l11?, V( '«nnnufv. 
Me\)l)iu?tr. G. '\fm. 
Schauer, P.. Bur V[<ftu 
Schulz, Ll., M.uin’i. 
^plctihoRtfr.W . Bnrtibin& 
Wcbcr, Ll., (She^etakt. 
öainiclleir 
Tahlemer 2tr. -> 
Ban'tv'llc«. 
Gärtnerei, gcb. z. Neue 
Torf^tr. 11. 
Neue Torfttr. *> 
Luisenstr. (Oft) 
Laitfwt^cr 3ti. 
Baustelle:;. 
^'ilierslr. 
12 E Ärrlchen;. st., Bau> 
mitci iivlim. (Xaftlemi. 
Böhme, ü., Cb. PoMamit. 
Franck. F., Lcijrcr. 
Krone. M, Ww. 
Kro-ke. Ll., Kanzl. Sekt 
Schller.B..vw.Rechn.Rat 
13. 14 Bnujtellcn. 
Paral!el'lr. ->- 
15 aeh. z. Parallclitr. 14. 
1»'. c. Bteey. H.. Ingen. 1 
17 E Kohont, H., Frau 
Kohont, vV. Ksm. T. 
18 E FnchS, Ll.. Tövierriiltr. 
Bofe, (&., Giieitb. Cb. Sekr., 
Fröhmer, W., 'ücitftomu 
gartmann.M..ttanzl.'>Lekr. 
rbach. O., Bez. Fe!dw 
Schmidt,Ä..Berstch Bejnu. 
Secherk. Vt.. Pensionär. 
19 Baustelle. 
Lange Str. -> 
20 E Braunedorf. 21., 
Privatier. 
Glaeier, T., Mus.Lebrerin. 
Holzapfel. M., Ww. 
Hufcr, L., Chemiker. 
Lippstrru. E. Kim. 
Loock. E.. Tachdeckmstr. 
Mandl, L, Prrvatrcre. 
Mayer. M., Kfm. 
Morgenstern,H..PostaW. 
Pariilus, E., Lebrenn. 
Schissner. E., Postdeamtin. 
Stellmach, P., (Stereo» 
tijpeur. 
21 EHenze.W.,Bur.Bor''1eli> 
Mojcnmnn, B., Bank¬ 
beamtin. 
Schormann, W.,Werkmftr. 
Bollbrecht, L., Ov. Pofr 
ajsisr. 
Widder, 2l., Ob. Bahn- 
Assist. 
22 E Janik, Th.. Privatier. 
Kroeger.H.Geb.Exv.Sekr. 
Lampertius.F.. Kancnjekr. 
Liedtke. H.,Lb. Poftauist. 
Winller P., Bana'stn. 
23 E Storbeck, R.. Jmend 
Sekr. 
Bolle. F., Bankbeamt. 
Jeppe, A., Ksm. 
Meticher, K., PoltaW. 
Müller, H., Korrektor. 
Reich, 93., Rentiere. 
Schmidt, B., StraßenV. 
Beamt. 
24 E Robrbeck, F., Ksm. 
Heyde Buchbind. 
Krause, P., Ksm. 
Loesche G., Sksrn. 
Msyner. K.. Monteur. 
Wolf, F., Bäcker. 
•<- Parallcistr. -> 
25 E Seidel. F.. Kohlenhdl. 
(Jägerstr. 24). 
Birkhahn, W., Pol. 
Wachlmstr. 
Borstell.O-, Drogerie. T. 
Goetze. H., Wächter. 
Klingeberg. F.,Ob. Sekret 
Opfer. A.. Sekr. 
Bolz, B., Dr, Profesj. T., 
Woiler, E., Maurer. 
26 ELeimbach,E.,Pnvatiere. 
Eichberg, P., Papter- 
schnetv. 
Falke, F., Kontoristin. 
Jacob, 2L, Rechn. Rat. 
Lange,A.,Pol.Maiora.D. 
Mar, O.. Kfut. 
Thiman«, O., Privatier. 
Ziedrich, P.. Ob. Sekr. 
27 geh. z. Jägerstr. 18 b. 
Jägerstr. -> 
Baustellen. 
-<r Lankwitzer Str. 
t. tSIsttiij, P-. Ksm. T. 
4 E, Baedeckcr, v., Sksm. X 
Llhornstr. 
o—7 Baustellen. 
8 E. Guthmann, vw. Dr, 
Eigenlüm. X 
HeinerSdorier Str. -> 
Luzcrncr Str. 
(Oft) 
üavtnniilr. •> 
Brtiiuelle». 
Baseler §lr. ->• 
Knl?e'"1)cv Hauv. 
E ilubo, Ll., ^astw. 
timifUMlc. 
-<* Ihuttcv Play 
Ihuttcr Llr. -> 
Bauitcllen. 
E-ngelberger Str. -> 
Baustellen. 
-4r Llarbetger Slr. ->• 
Teltower Str. 
Baustellen. 
*<- Tauziqer Sir ■> 
Noitorfec Str. ->» 
Tellowkanal -> 
Launellen. 
-<- Teltower Sir. -> 
UaiiileUc«. 
Engeiberger Str. -> 
daufleUu». 
ihiuter Play -> 
Llppen;eller Str.-> 
Park-ivriedhof. 
E wem. Berlin * Lichter- 
felde. 
V. Hoppe. 33., Friedhofs- 
Insvekt. T. 
Carstennstr. -> 
Malvrnstr. (West) 
-4r KamillenÜr. ->* 
(Unbebaut). 
Lutherstraße (Ost) 
+ HeinerSborfer Str. -> 
1 Baustelle. 
J E Milbitz, 8-, Direkt. T. 
Manteuffelstr. 
(West) 
Angustaplay ->• 
1 E Rotheustein, K., Geh. 
.hofrat. 
2 E yccic, A.. Rechn. Rat. 
Krachudel. Q. PosthW- 
beamt. 
v. Steinwebr,H.,Dr.pkll^ 
Pros. 
3 E Schiche. (?., vw. Ob. 
Poitinfpeft. 
Lange, F., Geh. Hofrat. 
Mopst, K., jUaii. 
Tecksyeirner, 21, Ww. 
4 E Kricheldorss, H., 
Prttjsltur. 
Boe.e-Banm, I., Künst¬ 
lerin. 
5 a. Moltkestr. 16s. 
Zwanqsverwültnng. 
Gebiets. G., Maurer. 
Hartwich, R.. Gärtner. 
Mefferichmidt, Lentn. 
Mönch, A., Kraftroostenf. 
Schnabel. P., MilchhöU 
-<• Moltkestr. 
5a E Heyse, L.. Privatiers 
(Nr. 7). 
Bärend G., KoIontalwr.T. 
Besche^nick.Ll., Eigeniüm. 
Forch, (£., Dr. Geh. Reg. 
Rat. 
Gntrler, P., Gastw. 
Häfcle, G.. Ziseleur. 
Henschke, P., Brertahr. 
Jmezlo, Anna, Plätlgesch. 
Mftuer, R.. ^crirct.' 
Remmert, M. «. O., 
Privatieren. 
Rieve. M., AmtSger. Rat. 
Schunüi, O., Staker. 
Schröter, H., vw. Geh. 
Rechn. Rat. 
ü E Heyse, L., Privatiers. 
(Rr. 7) 
Braun,E..Klavter!e5reritt. 
Garich, R., Ksm. 
Grefjnev, H., Filzwrsbrk. 
Klaiilch, M., Schneidcri«. 
MödiuS, M., Frau. 
Neumann, (£., Rechn.Rat. 
Oschmamt, G., Gärrner. 
Schneider. H., Privartere. 
Bimmeitnantt, P., Direkt. 
7 E Heyse, L., Privaliere. 
Brüggemann, F.. Ksm. 
Eichier, 21., Pnuaticre. 
Gtetzner, H., Filj't nbf. 
Herrmann, B., Privaticra. 
Koch. E.. Reglnrai. 
Lange, O., Mechanik. 
Moencke, D., Jmkerin. 
Schubert, P.. Pol. äliftfL 
3 E Koschel, E., Lithogr. 
V. Koschel, A. Ww. 
Bteber, O., Werkmftr. 
Frank, E., Ww. 
--C-- ,«>-- *
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.