Path:
Volume V. Vororte von Berlin Berlin=Lichterfelde B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

V. Teil 
Berlin-Lichterfelde 
140 - 
Auqustastr.—Berliner Str. 
4a E tWctibltmit, H., Bäcker- 
mftr. (eitfn&etlwr. 41). 
Krause. öl.. Dentist T. 
Schiller. St.. Schaükw. T. 
6 £ Leü'lclie Erben. 
Änofd, VI., Üijdjicrmftr.T 
Libowitzili. A., Zahnarzt. 
Müller, fit., fiMdic. T. 
»liapp. M.. Pnvalicre. 
Schwarz, A., Privaliere. 
Zorziiiy. M., Wäicheret- 
arbtnn. 
EftE W)le, Amtögcr.Selr 
lReulölln). 
V. Pipper, O.. Schristsetz. 
Blasse, K.. Amtsger. Sekr. 
Hering. F., Kfm. 
Kühl, H., xiebrer. 
Lau. ©.. Maurer. 
Dkenz, O.. Schwffer. 
Schulz. H.. Gem. Sekr. 
Tcmblowski.O.Schneider« 
mftr. 
C E WewCiridj, J.,Schuhm. 
BiiU, £)., ai!d;icr. 
Küchenmeister. R., Ob. 
Sclrctar. 
Orth. 2L, Ob. Bahnaisijt. 
Rcichel, H., iStu. 
Runkel, ft.. Dr. phil. T. 
Schulz. R., Bahnarb. 
Senieldt. A.. Stinogr. 
Thiele. F. Rentier. 
7 E Schwebet. (£.. ftrou. 
Beamlen-Äirtscha'ls« 
verein^ ÄeUln.tili.121 
Freund. Dr. Leuni.d.Rks. 
Gieie. H.^ost'ckr a. D. 
Cchwcbcl, St., Hosrat. 
Dolkmar, 21., Dr, 
Stu'icnmt. 
8 E Graband!. B.. 23». 
Brvmmel. H., Ww. 
fiicbitb, %, Pastor em. 
Timme, H.. Zimmerm. 
Molllejtr. ->• 
0 E RowakowSN, (£., KN» 
V.Vilz.Kfm.(ManteuM 
stratze 11 
Desch. M., Feuerwehrm. 
Brut'chke. Ä., Rechn. Star. 
Eichhorn, Ä.. Dr. Chemik 
Heilmann. O., Ww. 
tiinttch, O., Schneider. 
Hockemeyer, A.,Gch R:chn 
Ral. 
Hossmann, ?l.. vw. Direkt. 
ttlauS. E. Änlicher. 
Aüfjjt. M., Ärl. 
sBoigt, O.. Bricrträg. # 
XVicpiccht, S.. Hehlerin. 
— M., rm. Proi. 
10 E Wohlleben. M..Tire!t 
11E Kemper. D.. Ww. 
11a E Fulda, F., General- 
Iciitn. A. D., Exz. 
■<- Augnstaplah ->■ 
12 E Tirnhauk, 91., Hauptm. 
(Srtiöttcbcrg. 
Dachmamr, H., Vlze»Post- 
btrelt. 
Reißer, K., Bahnarb. 
Richter, Ll.. Geh. Baurat 
Sommer, R., Sckuhm. 
1JE .6aa5,I., Geh. Rechn 
Rat. 
«<- Dahlemer Str. -> 
14 E. Euhn, VI, Ärw.T. 
15 ©arten, gcu. z. Sttt. 16 
16EBoehme. P.. Kommerz. 
gtaU.u.StutfciBeihn) 
E Staffel, 91.. Kommerz. 
Rat. «BeUin). 
V. Lehmann.91.. Ob.Gärtn. 
■<- Kyllmannstr. -> 
17 geh z. 5!i)UmannftL 28. 
18 E Lucassen, F.. Rentier. 
10 E Henrici, L, Dr. phil., 
Prof.7. 
Slubenranchstr. -> 
. 20 E 25ichcrt, G.. Beamt. 
Bretlidrneider, H., 
Ge'ängn. Aufieh. 
Schultz, j?., Pnvatiere. 
Scndlr. A.. Maler. 
20a E Hopke. Ch., Eigen 
tümerut. 
93vuh», H. Frl. 
Hopkc, 5L, SlmtSger. Betn 
Üülhe. MJi., Schuhmmstr. 
20b E$lillmaim,5>., Vtcntier 
lMüllreim. Äuhr). 
V. Schulze. O.. Gärtner. 
Rechner, S. Pensionärin. 
Mmzlaff, M., Frau. 
Otto, Telegr. iBcamtht 
n. D. 
. v. Schemen, E., Frau 
Oberstleutn. 
' Schönberg. K.. Kapitän. 
21 E SLcttler, K., tifm 
(Friedenau). 
Ehrlich,K.Geri.Rechn.Nat. 
Reuter, F., Pensionär. 
t Nödiger, M., Dr., Chemi5 
'2lLESchenk-l.E..Banroorst. 
(Wilmersdorf). 
V. Moritz. F., Lröeiter. 
Ehrlich, ’S., Ob. yngcri. 
Äcißner, H., Kutscher. 
21n ^ardjf, ilk.. '.Utfilcr. 
Cpakler. H., Ob. Injpekt 
21U E Bernard/L., Di'.Arzt. 
(Aodkshot'c) 
V. Änthenow, 
Dlaßneck, A, Q)cmfifc» 
HMti». 
JSleib, R., öl'enb. Ob. 
Sekr. 
Krüqer, M., Dan'bcamt 
Dralestr. -> 
■<- Riitiiftr. -> 
22 Garten, geh z 9tuifl|tr.21 
2l\ Karlen, flcK J. Nr. 22. 
24 Eherner.II).. Ingen. T. 
2-Aoslk. 'S, P'ertncr. 
25 E Kraule, M.tHcnticr.T 
(yberS, M. öhrinei. 
2ß E Schiff, t1., Patent, 
anwalt T. 
Dahlemer Str. -> 
27 E Batte, E„ utu. Dr. T. 
E Molchner. D., vw. 
Hauprm. T. 
Hol;. vJü. Ww. 
Scibcitöoü, R, Gärlner> 
■4r Ängustaplcry -> 
23 E v. Prper, I.. Rentier 
(WUmerKdorf). 
V.Bie-erdeck.A.. Portiersr. 
Hildedrandt. O., vw. 
Haupllehr. 
— :Di., Oberlebrcriu. 
Hoftmaun, P., KauzUSekr. 
- I.. Tenliltiu. T. 
jllciue, (r., vw. Pastor. 
2Sa EHarzmann^.,Redakt. 
Sluye. C., Kranlenschweiter 
Krause. I.. Reittiere. 
26b E Douisch. Ph., Cigeu 
tum. 
Lichterscldcr Krippen- 
verein. 
29 E L-eber. A., Ärh. Neg 
Rat i Berlin). 
Jolowicz. F.. Rentier. T. 
Jridlawrs z.Verwerta.v. 
Ba^mat. m. b. H. T. 
Tempelhof Ft iedrick ilorl- 
fträfet 7 GrundstückSges. 
m. b. H. T. 
30 E Gefeit, St, Dr. med 
lAerlin). 
Wever, W., Kgl. 05er« 
amtm. T. 
30a Baustelle. 
31 E Warneck. M., 2?erl. 
Vuchhdl. T. 
12 I. a Moltlefir. 22a. 
E v. Boffe. 2Jt., Fran 
(Srnunichwcifi). 
Gippe. W.. Pvftsekr. 
KoSlowstl, L.'., Redakl 
•lOSriimibt ‘Jt ,Dr.jur., ^ust. 
Rat. T. 
Scswr>;.K.,Dr., pr. Slrjt.T. 
•<- Hindenbulgdclmm -> 
Aiigiiststr. (Oft) 
2ägci-str. -> 
1—6 Garten, ßeh.j. Jäger- 
sirciftc 0. 
7 E Ka.rlur, I.. Dcamt. 
V. Kahlau, I., Zahlmstr. 
a. D. 
8oei3c, H. Rechn. Rat. 
i E Neubauer, BJt., 
Rentiere. T. 
r) E Schiefer, E., Rentiere 
(Berlin.) 
MackowSku. H., Dr.pbll. 
Pro!. T. 
ParoOcIftr. ->* 
10. 11 Garten, geh. z. Pa 
radelitr. G. 
12 E ^ammerk, A., Frau. 
LammerS, 21., Brauerei 
direkt, (t. D. 
— 21.. Äescmqmilrin. 
— i*., Klavierlehrerin. 
i°. EZiech, «nna.Fabrkbe;.7. 
14 E Rat-eck. L.. 5lfm. 
<- Lanqe Str. *> 
<- Heineröborfer Sir. -> 
15 gch z. ^einersdorferStr2. 
Garten, geh. z. U>rtranclftr.7. 
Parallelstr. -> 
in peli. z. Parallelstr. 23. 
17 Gaclen. geh. z. Wtthelu 
platz 4. 
18 E Kirchhofs. O.. Rentier. 
10 E Probst. H.. SBrn. 
Probft. H., Oberlehrerin. 
Jägerslr. -3 
Rehmann, H., Kfm. 
Thiek, R.. Ksur. 
Moltkestr. -> 
Molikeplas -> 
Holbeinstr. ->* 
33. 34 existieren nicht. 
35 E RruhauS, K-, (hgedüm 
(3cilmi. 
Öaiesel K., Werk'ühr. 
Brnckner. O., (Btntnenrat. 
Aanteck, K., Rechn. Rar 
■ViÜe, F. Kunstmaler. 
Iciqcr, R.. Werlmitr. 
Stuichbcrgei, S., Tischler 
Müller. A., Kfm. 
Tschenicher. Lw. 
36 E Rewald Sl.. Kfm. 
l Nr. 87 
©ut|e, R.. Poiischasin. 
Julian. E.. Pol.jrommiff 
Llbouus, iQ.. Gärtner. 
Lieb'ch, Ä., Invalide. 
Pipcr.'R. E.u H.,Geschw 
Redmcrmk, $L, fralior. 
Rewald, M., Leittier. 
Richter. H., Prokurist. 
Seddrp, A, Ww. 
u7 E Rewald. Öl., Kfm. T. 
38 E Haacke.O..Exped.Scrr. 
Fangt. Ä.. iL>ro. 
Kücken, 21t., Ww. 
Pobl, H.. Srn. 
Thoren, L, Ww. 
39 ELol'.renz. R.,Lüroassrst. 
(Schmargendf) 
E SchUL. Si., Frau 
(Hanncner). 
V. Runge, E., Verwalterin. 
Berndt, M, Rechn. Rot. 
Bumke. F.. Aez. Schern 
tteittfegmftr. 
Ewerlien.C., ^»eb.Pos'rat. 
Heine«, O.. Steuerbeamt. 
Pulz.G.. Geb.Kan^l Sekr. 
Runge, E., Dr. phil. 
Schermer. SL, Zimmcrm. 
WablSdor^, P., Maurer. 
40f.o.HinZienburg6amm93a. 
EFlösÄner.D.,Cigentüm. 
Ballnet, £>., Asm. T. 
Barnack, M, Ww. 
Rasenark. A.» Architekt. 
Schablow, R., Magistr. 
Sekr. 
Schaener, M., Ww 
Bahnhof (West) 
Hans-Sachs'Str. 
rtation Groß«Lichterfelde 
„West". 
E Ei'enb. FiSknS. 
V. Schumacher, (£., Bahnh 
Lorst. T. 
Oeffentl.^erilsprechstellei. 
SrationSburcau. 
Telegr Bureau. 
Gitjtcie, E., Parsümeur.7. 
Am Bahnhof 
(West) 
«<- Slernstr. 
Stätteplatz. 
E Etsenb. FiSkuS. 
Berget & Sfaüp, Nutzholz 
Franke. H.. Kohlen. 
Maschmensbrk. Ä. Ventzki 
Ourel. I.. Kohlen. 
Richter, (5. H., (Lisen- 
tonstrukt. T. 
Holzplay, fleh. 5. Ttirtink 
Itraue 2—6. 
Lagervlay. qeh. z. Curtiu?> 
,'traße 7. 
Grundsr. b. Masckimenfbrl 
Fabr Ä. G. Gott- 
mcbtiiqei!. 
E Ma'chinenfabrik Fahr 
91. G. (Berlm). 
Bahnhofstr. (Ost) 
Bahnhof Lichtenelde-Ost. 
E Vrifcnb. FtSkuS. 
3iingfein[tteg 
1 Garten gell. 5. Nr. 2. 
2 E Oiihide, W., Ksm. T. 
Srtituodi, F., Gärtner. 
EMnihev 6.,(Hocmünt.T. 
4 ETHurmann, '^r.,Privatier 
Mcicr, T., Dr. phil., 
Chcmik. T. 
W'itter P.. Portierfr. 
E Möller. C, Ingen. T. 
E Röseler, F., Kfm. 
E Otninfiv A., Kftn. X 
Glsllcmomu I., Lw. 
E MitUet’ictie Crbcn. 
Eqgcrath. Rechn. Rat. 
Air.ijcl, P.. Rechn Rat. 
E tiitrfitdjmcigcr, 0)., 
Rciitict. T. 
H, Hauvtm. 
Moser. H., utu. Äffest. 
(i. Rachli1.). 
23olr, R.. Gärtner. 
10 E iBacncr. F.. Fadrkbes.X 
Vitbciutfl,M.. vw.Geh.Ob. 
Post rat. T. 
E Loewenthal, ©., 
Rentiere. 
Marien str. 
11 
u Willst Doris. 
EBettbemaim. F.. Prof. 
Dr.'^nff. lTempelhof). 
Hcymami, M„ vw. 
Ritttrfltilölicf. T. 
13 E Hliive. öl« Ww. 
14 E Mtdincli« P., Dr. 
nhli, Redatt. 
IfiEBed.TH., Maiot a. D.7. 
16E Bicr,R.Dr.mcd.ProM 
.17 ESouchan, H., Reutterl. 
18 ETrosie,H.,Kuuswerleg. 
Petschelt. %, vw. Ritter« 
gulSbes. 
ISEv.Bornsledt, Qr.,Rittmftr. 
a. D. T. 
Berliner Str. ->• 
20—27 eristieren nicht. 
28 Garten, geh. z. Rr. 29. 
29 E v. Baeusch.. H.. Geh 
Kommerz. Rat. T. 
V. Konbek, B. Portierfr., 
30 E Jolowicz. Fr., Rentier 
(ctuamittttr. 29). 
Rothe, W., Fabrkbes. T. 
31 E Falkenjtein, L., vw. 
Geh. Sän. Rat. 
Havvak, R, vv. Forst- 
lommiis. 
32 E Busse, Renltere. 
33 E Sommerfeld, ü.. Ww. 
34 EHeilmann,M., Gewürze 
T. 
34a Garten. 
35 E Schmibt, P., FaVrk. 7. 
(f. Rachir). 
36E Reinharbt. G. M., 
Fakrtkei. T 
Marienstr. 
37 Baustelle. 
S7nEMohi, 0., 3?crtrei. T. 
38 E Bock. H., Kommerz. 
Rat T. 
V. Sctineider. H., Verwalt. 
Bock G., l)r jurvHauvim. 
b. tfl T. 
39 E jlaulcn. Th., FflÖrtT. 
4ü E RetSlag. .y., Äpo. 
thcleitbcl. T. 
Gertrudeu-Apothele. T. 
Koll'e.L. vw.Lb.Reg.Rat. 
41 E Kohitert, M., Ccko* 
uomiewt T. 
Kniestübt. G, Kgl. 
Kammermusik. T. 
42 E Webbtng Ä.,Dr..Vrof., 
Geh. Reg. Rat T. 
48 E Marggraff. Sl., 
Eigentümerin T. 
Jungfernstteg -> 
2 üazmlerzak, L., Veamt. 
Rebblg, VI., Beamt. 
3 E Fislu5. 
Ahrenö, Nachtpsörtn. 
Gernetzky. G., Schr.eider- 
milr. 
Huwe. N., Auswärt. 
MalhieS, Ä., Unt. Beamt 
Schindler, K., Rachtwacht. 
i Lelirerwohnhauöb.Haupt» 
Kabellcnanstalt. 
E FiökuS. 
Grosse, Ül.,Dr.pbll., Ober« 
lehrer. 
Heine. F., Prof. 
vom Hofe, G., Dr. phil., 
Prof. 
Koch. C., Oberlehrer. 
Ronit cburaer,E.,Dr. phil., 
Prof. T. 
Wachter,A.,Dr.phU.,Prof. 
Baustellen. 
Murtener Str. 
Lauitellen. 
■4r Altborfer Str. ->• 
Baustellen. 
*4- Züricher Str -> 
Baustellen. 
Genfer Str. 
Baustellen. 
Luzerner Str. -> 
Baustellen. 
Genfer Str 
Baustellen. 
Züricher Str. -> 
Baustellen. 
Waldstr. -> 
Htupt-Aabettenanst.. geh. 
z. Zehlendoiser Str.52. 
Zehlenborfer Str. -> 
Bäkestraßc (Ost) 
Berliner Str. 
1E Stomps. O..Eigentüm.I. 
2 Banstelle. 
Hafen-Parkanlagen. 
Teltowkanal 
Bauitellrn. 
7 E Enqelbardt Brauerei 
VI. G. (StTßlau). 
Dick F., Bieriahr. 
8 E Schroeber, M, Frau. 
V. Schröder. B.. Backcr. 
mstr. T. 
Kaistabt. H.. Technik. 
Hindendurgbamm -> 
U E JaSper, W.. Bankbeaml 
Brandt, 91., Wachter. 
Döppner.H., Feuerwehrm. 
Heerc», W., Privatier. 
Köhler, F., Friseur. 
Langer. Ä., Modistin. 
Lubewig, P., Malermstr. 
Rcurriiotf, M, Rentiere. 
Redvemann, A., Schlosser 
Stemct, R.. Ingen. 
10 E GUbemelster, O., Gch. 
Sekr. T. 
Erdmani:, 23., Ob. Feuer 
we’jrnL 
Ketel. iDh, vereid. Lanb- 
mesier. 
Loewenthal. R., Dr.mcd. 
11 E Marien-, B.. Landjch- 
Gärln. 
Isennann, R., Fabrk. T. 
Kilmti, I.. Architekt. 
Markische Metallwrsbrk. T. 
Banstellen. 
Teltowkanal -> 
Hafen'Parkanlagen. 
Baustelle. 
Garten,geh z.DerlinerStr30. 
Berliner Str. 
Bcgonienplatz 
(West) 
Unter den Eichen ->• 
(Unbebaut.) 
Bergstraße (Ost) 
Berliner Str. ->• 
l E Stadt Berlin. 
V. Schüy. F., Verwalt, 
ilaatsd), 23., Eivkullch. 
- K.. Ww. 
Krnmrey, E., Ww. 
Reiche, W.. Gärtner. 
Schade, K.. Rentenempf 
Scholz, 51., Steindruck. 
Söller, W., Gärtner. 
Steinte, <*., Ww. 
Stöyer, Maurer. 
L'olff, P., Schrankenwart. 
Wuryel. G., 2h3m. 
Baustellen. 
Straße 26 
Baustellen. 
Berliner Str. -> 
Baseler Str. (Ost) 
Zehler.Lorfer Str. 
1 E FiökuS. 
Hauke. W.. Beanth 
Üeftumnii, G.. Maschinist. 
Wasmuth, H., Beamt. 
Stfufc, F-, Beamt. 
2 E FiökuS. 
erehle, 0., Beamt. 
inig, P., Beamt. 
Berliner Str. (Ost 
Gemarkung Lankwitz 
1 E Kreis Teltow. 
Bahnhol der Teltowrr 
Kreisbahn. T. 
VetrbS. Bur. d. Tellower 
Kreisbahn. T 
Benicke, F., Werkmslr 
2 gth. 3. Rr. 1. 
3—17 Baustellett. 
Parkstr. -> 
18 E Unverdros, L-, vw. 
Rittuiitr. 
Nagel. M., Fabrkbes. T. 
19 Eti.V!tiiel6lßbt#M., Frau 
Barrnin. 
Sdjitcfl. M., Generallekr. 
20 E^ eum ann.M^ Rentiere. 
Heumann, M-, Konzert 
lanqerm T. 
21 E Bellai«, F., Frau 
(Werbe-ülbe). 
KüpperL, A.. Fabrk. 
22E(ton$c,P.,Dr jur.,Un- 
!erstaats'ekr.z.D..Erz. T. 
23. 24 £ Dreger, M., Dr., 
Ingen. T. 
25 E Loewe, ©., Frau T. 
26 EBadrian.A.,Vrivatier7. 
(u. 1. April Schlutcrjtr. 
Nr. 42). 
27 ESpemann,E.,Derlagk> 
direkt. T. 
23 exiniert nicht. 
«<- Dnkestr. ->* 
29 Garten, geh. 5. Nr. 30. 
30E Fritsck, ö„ Dr., Prof., 
Geh. Mediz. Rat. 
Michaelis, Ä., Flciicher. 
31E 8lNtaraff,E,Judusti.iell. 
32 Garten, geh. z. Nr. 31. 
33 Baustelle. 
Herwarihstr. 
84-40 Garten, geh. z. Wil 
helmstr. 19. 20. 
Wilhelmstr. > 
41 E 0 lül Lichterfelde. 
V. Streicher, O.. Dr. Pros., 
Gvmn. Direkt. T. (Äil. 
delmstr. 33). 
Schillergymnallum. 
Räfe, H., Schutdten. 
Paul. F., Schuldiener. 
42 ümtSgebäude, geh. z. 
Schillersrr. 32. 
Schillerstr. ->• 
43 E Andrer, F., Rentier 7, 
44 EHilbebranbi'jche Erden. 
Lambrecht,W.,Dipl.Berg- 
ingen. 
45 Baustelle. 
46 E Cdelmann'fche Erben. 
V.Edelmann.A.,Privatieie 
Raeke. W..Geh.^iechn irtat. 
47 E Koglm. L.. ttigw 
tümenn. 
Kog!lN,G.,Dürovorsteh.7. 
Schcithauer, F.,Gättner. 
48 E^unkuhn, O., Ksm. 1*. 
Vhrenbts, 61., vw. Geh. 
Ob. Baurat. T. 
Mar.erne, ü., Frl. T. 
Panlonin, P, Portierfr. 
48u E ältester. M., Ww. 
49 E Weithmann, P.. Geh 
Rechn. Rat. 
50 E Bernbi, A.. Rentiere 
Höfer, G.. Buchdruck. 
Honicke. E., Favrtarbtrin. 
Müller, F., Kfm. 
Schluter, B., Bnr. Borsteh, 
Sutor, O., Bankbeamr. 
51 E Tudrow, lr., Retitiet 
(Hmdenburqdamm I81, 
Bie».ganö,P..Bnckermsir. I 
Bohr, A. Dipl. Ingen. 
Coyn, M.. Kim. T. 
Hanquet, V., vw. Prof. 1 
Siegtet, G., Ba,norb. 
Jung. iEQ., Ponsekret. 
Junghetm, L. u.M., penj 
Lehrerinn. 7. 
Rar, Ä., Ingen. 7. 
Schmidt, C., Kim.^T. 
Simon. G., Sch.offer. 
Htnte, W., Ww. 
Goerheftr. 
52 E^aLbetriebsgeselljchaft, 
Akt. ts,ci. 7. 
Rev. Bur. b. Gasgesellsch. 
Kämpe, H.. Tuekt. 7. 
53—66 Baustellen. 
BiesenSdorket Str. -> 
67 E Picfitei, M.,s.ud.med. 
7. 
Anuö. F.. Briefttäg. 
Dett.ost, H-, Kfm. 
Ouiybotl, L>., Maurer. 
68 E Utjum, 91., Rentiere 
T. 
Bauermeister. H., Berl. 
Buchtibl. 7. 
Kutschke. L.. Pol. Leuln.7. 
älabe. St. Maurer. 
59 E izngel, m., stfnt. T. 
V. Wintelmann, M.. Haur, 
wart. 
Enge!.Loite,Kleiderkunst7. 
Me'yler, Ä., Geh. Rechn 
Rat. 
60 Baustelle. 
61 EHavestadt & Contag 
Ärchitekl. Atel. (Wil. 
merSbf.). 
V. Bergemann, G.,Pächter. 
! E Gem. Lichtenelbe. 
'4.‘ump)iat. b. stataUiat. 
ai. Gem. Eiswerk. 
V.Glay,W.,Maichinenmstr. 
T. 
Baugetter, Sl., techn.Gem. 
Eekr. 
Coroes, I., Heizer. 
Unran, M., Maschinist. 
Straße J 
63 E Gem. Lichterselve. 
V. Müller, K.. Schuldien. 
1, <Äemeinbeschule. 
63& E Kirchengemeinde 
Lichterfelbe. 
Hecht, M., Ww. 
i E Kirchengemeind, 
LiLterjetbc. 
V Zwey. (£., Ww. 
Kinderheim Süb. 
65 E Mischer, P..Ärchitekt. 
Buge. G., Beamt. 
Dupuis, H.. Ww. 
Gute, 15., Jnvalibe. 
Gottschenk,A..Posychaffn. 
Herzog, H.. Beamt. 
Iante, Eisenb. Beamt. 
Kniehaje, W.. Gern. Arb. 
Krüger, F., Gem. Arb. 
Kühl. (£., Ingen. 
Stuh«, P., Ww. 
Mach. F., Mater. 
Müller, A., Poitsekr. 
Schlunke, G., Rohrleg. 
Srgadlo, M., Sattler. 
Srepert, G., Bahnarb. 
Spitalny, B. Backer. 
Zinne. G.. Ersenb. Ärv. 
65a E Behrend. W.. Eigen- 
tümenn (Nr. 66). 
Altmann. F.. Ob. Sekr. 
Bevier, R., Büigermslr. 
a. D. 
62 
64 
65u Borcherk, H., Bnelträg- 
tentfchel, H.. Maschintft. 
ahn.», H., Schloffer. 
KalbowLkt, F., Eijenb. 
Beamt. 
Koppe, H, Schlosser. 
Äojchel, tf.. Zlsm. 7. 
Krüger. I. Pol. Eekr. 
Kühn, W., Zimmeier. 
Lehniger, W., Ob. Post* 
atfift. 
Müller, 91., Rohrleg. 
Raabe, R., Eisenb. Unt. 
Wtflst. 
Reuter, P., Lehrer. 
Schinbler, P., Ob. Post- 
schaffn. ^ 
Weder. E., Ww. 
C5b Baustelle. 
66 E Behrenb, 93., Eigen- 
tümeun. 
Unfallstation Süb v. 
Roten Kreuz. 7. 
Nietmann. (£., Friseur. 
Parchmann, st., Fetter« 
trcttim. 
Schröber, P., Ww. 
Schulz, W, Aimmem. 
Taube, O., 5lfm. 
67 E Weber, 91., Landw. 
68 E Rtchatb, M.. Rentier, 
iChartottenburg-. 
Dreicher, O.. Bückermstr. 
Komm, E., Fleischer. 
Laser. GaSarb. 
P.eim, 91.. Dreber. 
Xildjler, I, Kraftwagen- 
futit. 
Weidner, O.,Schuhmmstr. 
09 EThümmler,B.,Drogijt. 
(Kauerstr. 3). 
Jenke, W. Ww. ^ _ 
©tegtr. Lina, Fleischer«7. 
70 E Franke, H.. Ksm. 
(Schillerstr. 23.) 
V. Keller, A., Kuncher. 
Feitcher. R.. Dreher. 
Schmidt, R., Llllhdliin. 
Schoppe, ü., Ktnbcr- 
psle^erin. 
70a Garten, geh. z. Nr. 71. 
71 E Franke, M.. Rentiere. 
71& E Bleq,P..Bäctelmstr. 
V. Haupt. H.. Ww. 
Bahr. 9l./Postsekr. 
tieqer, H., Bankbeamt. 
Drtbbnlch, G.. Dreher. 
Fraymle, Ä., 9dw. 
Eampert, F., Dreher. 
Hammel, O., Techn.Gem. 
Setr. 
Lehmann, E., Krim.Wacht- 
mstr. a. D. 
Rahn. Ä.. Post,ekr. 
Schtmmelpfenmg, $1, 
Schneidertn. 
Schmelz, til., Ww. 
Sieben, 91., Gärtner. 
72 E Haupt, A., 'itgentüm. 
Haupt, Ltd., Bahnarb. 
Mowiich, W., Le$icr. 
73—7ö Gauneret. 
E Haupk, 91., Eigentum. 
(yir. 72j. 
Neumann. H.. Gärtnerei. 
76 E Lauermeier. Gebr., 
Biehrommin. (Berlin). 
V. Srvartoth, A..  Ot.fi  T. 
Freudenberg.H.. Bauarb. 
Maimißel. O.. Lranspor!« 
a\o. 
Schültr.K.,Slratzenb.Arb. 
77 E Gräslich.Stolderg'fche 
Erben. 
\i Tackmann. F.. Der- 
waltungöjekr. 
Aldrichl. W., Maschinen- 
mstr. 
Andrzejewöki, P., Maler. 
- I.. Ww. 
Auerbach, G.. Kfm. 
Bogemann, St, Stellmach. 
Bolngraber. H.. Ob. Post- 
schaffn. 
BreSlawSky, M., Ww. 
Eatiebe, K., Rohrleg. 
Dülderg, H., 21!echanik. 
D-ubao, M., Marinen- 
mftr. 
Gramlall, P., Schuhm- 
mflr. 
Gutjahr, O., Kupfer¬ 
schmied. 
tarn, F.. Ww. 
illcr, W., Bierfahr. 
Jaedicke, W., Maurer. 
— G., Zimmerm. 
Kleemann, W„ Kfm. 
Krügerke, W, Postbcamt. 
Kunack, F., Pensionär. 
Lehmann, F., Werkmstr. 
Liebe, H., Rohrleg. 
Neumann. E., Blumen. 
Nove, P., Sekr. 
Oestreid», R., Schlosser. 
Piiternick, O.. Seilen. 
Ramh, P., Ww. 
Reschke, W.. Monteur. 
Rieck, H., Maler. 
Schmidt. K., Maurer. 
— A., Pensionär. 
Schnelle, A., Wv.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.