Path:
Periodical volume V. Vororte von Berlin Berlin=Lichtenberg B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Frankfurter Allee 
— 109 
Berlin-Lichterrberg 
itii V. 
126 BerbandS-LZäscherer far 
StaatS« u. Jndn'rrik« 
bedarf G. M.V.H. T 
Wille, H., Fabrkarb. 
127 E Mar.S, A., Spediteur 
(^adtrel-Max-Str. 15) 
V. tilttifl, 0-, SnipetL 
123. 12a Holzplay. 
E yieumann, 8L, ftfm. 
(dI}acioncnDi^o) 
E Moieau, tft. JfynL 
(Seiiin). 
Neumann & Dahle, Nutz» 
holzhdlg. T. 
180 £ fiötmei H. GL«. 
netetfef. 
191E Lehrend!, O., Sentier. 
Behrendt. *t„ Kim. 
Paul,^.. Straßb. Schaffn 
Putziger & oranM tiiui« 
länb. Hölzer. T, 
Schoneveck, Ä, Mafch. 
formet.. 
Stelzer.R., Schmiedemvr. 
132.133 E Berliner Holz. 
ttomptotr 'Äst Ge». I 
V. Bredo. M., HolzhdL 
Bittrich. P., ftfm. 
Herrmann, &, ftantlneu> 
pättzL 
datjrniartt, W., Portier. 
184 £ MarezinSky, til» 
Elgentüm. X 
Polizei-Wache. 
Blodow, <s.. Ob.LadeDsir. 
Frysch. L.. Pol. Beamt. 
MarezinSky, <$., Magr,» 
Beamt. 
Mauern, H.,Po!.Beaml. 
Renmürker, ©arg« 
td}mutfi6ri. T. 
Mo^enbluch fl.. SB». 
Roeicner. 5t., Satgidpmiä 
Schoiz.P^Maqittr.Deamt< 
Schulze, u„ Sauertotzl> 
sadrk. 
Sockel, C., TUchler. 
Walter, &, Lokomot.FLhr. 
Wegmer, G„ Nenner. 
Wene, v., Fräitr. 
185 E'-Üoct F., vobrtbfrtn. T 
Bock. 6., H'.ktlbrt. T. 
Daenell.F. Cricnb.Beamt 
Fetkch,P.,^ai^ ftr.^eaml 
yac ;yk, ^„Lederzuschuerd 
ftottfe, M., Ww. 
Markiewicz, A., Straßb. 
Füvr. 
138. 137 Lagerplätze. 
E Ärlientici H.^.Eckert, 
Maj-inenibrk. 
133EWci.*(Sei. v.F.SSert 
Mas tiinenfbxf. 
V, Ämmermann, K., Dr- 
rriedSinwckl. (Magda- 
lenenitL 10). 
Dietrich, (E„ Zollaufjeh. 
tölodauer, H.. Gastw. 
<8robc, dt., KorjetiS. 
Hahn, O., Pol. Sekr. 
Hennig, Ä., Ledrer. 
yalüj, E., Schneider. 
Marks, G., iBudjralt. 
ManheS. 81, Schlosser. 
titUrpp, H, Ka»ster»r. 
Rade Kantmenpächi. 
Schmidt, 83., Straßb. 
Schattn. 
Steht, ti., Zigarren. 
Aemer, <S„ Heizer. 
139-141 ^Äct.Ä«!.H.S.Eckerl 
Maschinettlbrk. T. 
6, rtennrmeiDesicOf, T. 
V.Sreinhardl, T. 
Eckerii^. *> 
Einfahrt zum DLterba-n- 
hos Friedrichöielde. 
142—116 Grädu Gemüse- 
halle. 
E Stadt Lichtender». 
147 E Eitenb. nistue, 
V. 06. Blchmuemerei. 
Älödorn, fr.^iliörangitt' 
rühr. 
Chyua, 3* Narrgiennstr. 
Ebel, W., Eiseub. Schaff». 
iSodziewicz, M., Wv. 
Äradlov»ti. F., HUfB» 
ranqrersühr. 
Kergel, y*., Ww. 
Przybyldtt, O., Schloff«. 
‘Schmißt, I., GaSfbller. 
- a„ Hils-Hei-. 
Öchntibir, tiL, Hilf-. 
ranoierführ. 
G«zechowLtt, F., Lad»- 
idtöttn. 
StedL Av Eilend. Schaff». 
147 a E Siitnb. 816tu». 
\L 66. i9a!mmnfteteL 
Dachert, Eiseub. 
schaffn. 
Hellvin-, Q., Likenb.Grh 
3anfom»(l, j., (ftfinb./ 
Schaffner, 
flobtn, Ä., Maschinenputz 
Äutfchft)., lklteab. Schaff. 
Manthky. 8L, tzrsevh. 
SchaWer. 
147a Matte, O., Eilend. 
Schaffn. 
Ylctel, R., Maschmenp»tz 
m E Aieab. ftidfut. 
V. v6. Bahnmeisterei. 
Dubberte, 8t., Scheuerst. 
Friedrich, Qf., Errenü. 
Schaffn. 
Öutlche, 21 SB», 
flertmh. O., <£ifenS* 
Schaffn. 
— ki.t Dw. 
Porath. ©., Rangierer. 
Äilte. Ckrr., 2Bm. 
14U E Eijenb FiStuI. 
V. 98. Bahnmeiilerei. 
^annach,^.Hl> f-weichstell. 
Martin, Invalid». 
Mönke, ft., (Schafft er. 
Moschall. 0., Schaltn. 
Pape, Th., Schaffn, 
litte, A., Schaffner. 
Wuftrack, ft.. Schafft, 
Seihe, F., Schaffn. 
lf>0 E Eilend. FiSku^. 
V t-6. SahRmeifif/rt. 
Eniler, H.. $8r.«:nm6tL 
Euliy. (9„ Cchaffner. 
Heinze.H. Ma'chinenpu-. 
Hen?el.N..Ei'enö schaffn. 
Wnmhr.tim, 23., Ersend. 
Schaffn. 
Riibe«, WagenwLrt. 
2lye. VI, vabefiotm. 
Wremeyer, W., Maschinen- 
vuv. 
161 E EisenS. 
V. 96. Bahnmeisterei. 
Ehmielnlk. Ä., HIHI' 
wcichennell. 
Habn, %, Schmied. 
Hirfchselder. A., Magaz 
Ard. 
Leümann, K., Schaffner. 
Michalewiez, I., Äafchi 
netipuy. 
Schubert, I., HilfSschaffn> 
Strempel. Dw. 
Donrath, E., Dagenpuy. 
I6j E Eisenb Rifltu». 
V. u6. AatUlmeilrerei. 
Glowatzki, Aw. 
Kolal 39tu. 
Ksnarski, E., Material, 
tirb. 
Kubenz, B» Schaffner. 
NowaS, E.. Ww. 
Schmidt, ft., Ersend. 
Schaffn 
Strozyr,K.Ww..Scheuerfr, 
Sburoro, 5t, ^w. 
15S E Eilend. FiSku». 
V. W. stialmmeifterd. 
Doy,H. Geich-'nfrell.l.Kl 
Rechner, St., Äw. 
filatr, H.. ÄuShUfSschaffn. 
Äuyrru. E., Unt flififi 
MareckL^Eilnrb Schaffn 
Mehlig, P„ Hilförotten 
fuhrer. 
Pade, H., Eisrnb. Geh. 
PuUkammer.F., Rangier« 
msrr. 
151 E EisenS. FiSkrrS. 
V 06. Bahnmeisterei. 
Babon, L.^isenb.Schaffn. 
Tam Ä,HilfSweichenstell 
T'tdd), I., Ei^enb.Schaftn 
Öanfoo, Hm E.senb. 
Schaffn, 
fttortn, ß,, Stellw. OL. 
Schtosser. 
Mar-.wia, Eilend. 
Schaffn. 
Aeey. B. Wv. 
Äitte, H., Eisenb. 
Äaqenmstl. 
165-160 Stättevlay. 
E Magistr. Lich enBfl. T. 
Araay, M., ÄollruhrroctlT. 
161 E Sommertorn, 
Aen'.ier. 
Dnöbors, D., Sofomot 
Führ. 
Trüber, St, Ww. 
-anyen. &, @(blosstt 
Ärüller, Dt, Tischler, 
v. Paiedzki. L, Äw. 
Soiemtiot, St vaaemari 
Saqner, 40» Maurer. 
Schönrock, ö„ Werkmstr. 
162 E Sommerkorn. <&, 
Nenrter (Ät. lui). 
Arndt, Q* Krankenpffeg 
Gödlke, H„ tzteischermstt 
Goidau, Lahnjttlg- 
lchaffnenn. 
Tuse, A., tzugsühr. 
Hauchen. Eilend. 
Leamt, 
Klrchmeler, 3« Portier. 
Ärpke.M, Etsenb.Äeamttn 
Werten, 8t Maurer. 
Stoa. uw Malermnr. 
Rieaer. 8L, Lokom. Führ. 
Sdjtdram, G.,1tolonialwr. 
Wald, H., Siraßb. Beaml. 
103 E Ssmmerlorn, 
Äenrier (Nr. 1ÖI). 
Ör.slricf, ftfm. 
L'ecker. E-, Tischler. 
BjSrttunö, K-, Werkmstr. 
163 Botsner, Ü.. Äuchhalt. 
Kyny, P.. Sttaßb.Beamt. 
Htofm. ft., Äuchdind. 
Schröder, E., Srreßenb. 
Fuhr. 
Silberslein. S., Manufak- 
türmt. T 
Donnelchert,F.,Straßenb. 
Beamt. 
Wunder, Ph., Schloff«. 
164 E Sommerkorn, (5„ 
Nentier. (92r. 101). 
Friese, !Dt, Lokomotioheiz. 
(Äabka, Pv Dentist. 
Göbel, ö., Ww. 
Heldt, Th., Prokurist. 
Leümann, Vi., Strabend 
Beamt. 
Mauth;, F., Schlosser. 
PrzybilSkt, F., Monteur 
Schatz, 0., Slraßenb. 
Beamt. 
Silderstelu, S., Mamr- 
iakrrrrwr. T. 
IfU Waanrr, (£.. Frau. 
Zernott. tfl.. Ww. 
165 £ Commerkorn. Ö. 
Rentier (^. 161). 
Darczonski, P., Volomo' 
itufu!)r. 
Braun, 0., Schutzm. 
Bramiflatb, ft., Ehrf< 
cheuttker. 
Fittdeljcn,<r..HandloSüßb. 
Haberlandt 81, (£t|enb. 
Beamtin, 
ftlabunde, tiouife, 
ßiflamn. T. 
ftrmiie, ($., Schlosser. 
Neue. O., Schlosser. 
Palme, H., Ei'enwr. 
Schn^crt, H, Vastw. 
Ostbahn -> 
166 Bahnhof Lichtenberg» 
Friedrichöseide. 
E Eitenb. FiStuS. 
Bredow,N..ttantiuenwLrt. 
«*- Dilhelmitt. -> 
•<- Wenddortstr. -> 
167 E Gilenb. FiSkt». 
Horn, 93., Bainh.Dorsteb. 
Pay, G., ÄeichensteL. 
Schudde, W. Unu Üsfist. 
M8 E Eisend. FivtuS 
Orimmeit, Hw Baonmstt. 
1. ftl 
Keil, SS« Weichenttell. 
Podkowa, A., Cb. Bahnh. 
Born eh. 
169. 170 £ Eilend. Fi-kuS. 
Schwenyer, G.. Invalide. 
<r Dnrchaan^ z. 
Prinzenallee -> 
171 E Müller, H.« löärtne 
reibel. sMsllenborffstr. 
Vtr. 15—17). 
Lustjchly, A., DolkSschv!' 
leqr. 
Pape, M., Eisend. Werk« 
fccif. 
VeterkiwiL-.P.,Virhbbl. T. 
Schilling, F., Metallard 
Scholz, 15., Tastw. 
ibiel H„ Fleitkliermstr. 
Witthuhn. 6., Ww. 
Zelzer. L., Bez. Schürn- 
t emsegermsrr. 7. 
172 E Walter, ftsm. 
(Biediaah 
V. ©loget, «., Pfm. 
173 E Sube.L.,Eigentümerin 
mt. 174). 
DLrwinlel. (L, Schloffer. 
Berndl, Ä., Renten- 
emp'äng. 
Brandt P., Fleischer 
Kneidmger. H.. Schlosser. 
Schmidt. L, Bakndeamt. 
Werner» F„ Deamt. 
174 E Gube, 1t., Eigen- 
lümenn. 
Bahr, Ww. 
tieutUn, H., Schroffer. 
Berndt. P., Nevis. 
Drache.K. Eilenb.Schrffn. 
Fechner, $3., Friseur. 
Florian, 27t, Dahnardtrin. 
Geriach, H., Lokomor. 
Führer. 
Haust, P., Schlosser 
Horlitz, P.. Metallard. 
ProllruS, Ä., Beamt. 
Teicherl, K., Cb. PofmsflsL 
175 £ Blämel. M.. Ww. 
Stöoer, M., Wv. 
76 E Bock. 0^ Buch¬ 
druckerei. 
Handrofch. ZL Färber. 
topp«. 0., Schlosser, 
obottka, E., Ww. 
177 E Horitmann, Geschw.. 
Ligentüm. 
Nick. P., Sw. 
178 E Hoppe'jche Erkea. 
Adler. O. Maurer. 
Erlecke, O„ Klempner. 
Cwerü. Dreier. 
Frkcher, P. Former. 
Fromm, N.. Un Jur. 
Hübnet, 11M Hrtitbrtff«. 
Leyer, 6, SttftnbMtln. 
Spieß, Klara, Nester. 
178 SLezin-kv.«.,^"rodren 
Hobel, 53., Schneidermür. 
17UEDren4(c,(i$» Flttscher- 
mstr. T. 
Hanich, H., Ww. 
Kraule, R., Badnarb. 
Mreseler. H., Schloss«. 
Mühlmann, H., öauw.T 
Niael, (*)., Malermnr. 
Schmidt, A., Dichter. 
Schu^, K., Schlöffet 
Sttfler. H.. Zuschneid. 
Sprecher, P., Babmchaffn. 
Siachoiki, Ww. 
Wärter. O. & M.. Seschw 
Worwey, H., Fleischer. 
180 E <SlafchIe,lllL Sladtiot 
(Berlin). 
V. Ettfle'maim, T., Der- 
waUenn lNr. 181). 
Hahn, M., Dreher, 
ßolakoroig, 0, Metallarb 
Llchtenderg. Fadrkard. 
üöeiAclt L, Fuhrgesch. 
181 E(Slaichke,M^ Stadtrat 
(Berlin). 
V. trnqemiamt, E., Der 
mauentt 
Sichotf, st, Zigarren. 
Dahlheimer, Elara, 
Zigarren T. 
Grill. H., Stellm. 
stmef, 9., etra'vV. Führ. 
ftttite, E., Mal«-. 
Klühne, tVt, (Baum. 
Mcyer. tfi., Tapez 
Wegner, K., GepacklrLg. 
Witte. M., Schlosser, 
rttokenfelderftr. -> 
«<■ Gemarkung Friednch-- 
selbe -> 
«<- Nosenfelderstr. -> 
182 £ Dammköhler, Otttlir, 
Bäckerei (Berlin). 
Deyer. St., Dreher. 
Btrkyolz, Drogen T 
Feifjncr, D., Ww. 
Fiebelkorn, tK Äw 
Gomrer, K., Invalide. 
Heldin P.. Pffeaer. 
Sttnct, H., Schuhm. 
Schindler, Ö„ Galw. 
Weprareyki, E., Pfleger. 
Wttzse, o., Invalide. 
— P.. Ww. 
183 E Ebett, H., Eigen» 
tümeuu. 
Doch er. Dt, Maler. 
Götz K., Benieb-alsist. 
Huse, I., ftuismer. 
ftaepler, F., Paprerhdlg. 
Krüger, 0., Bankbeami. 
MeiBuer O., Stellm. 
Liem^yer, Ä.. «schloffer. 
Zrche, rs., Besoblann. 
lbi £ Plonz. E., Bankdeaml. 
(Berlin). 
V fttmv,8, 91., Frau. 
Hofsmann, M., Frau. 
Kramet, Ww. 
Lange, H., Äasiw. 
Pohl. 91, Frau. 
Rette, Frau. 
St erling. Vr., Maurer. 
ls6E Abraham, W.^tohlen- 
Händler. 
Filla M., Dv. 
Gott'chalk, Lh., Rohrleg 
Hoffmann. ftw Ww. 
Kellner, M., Ww. 
Kirsche, E., Ww. 
Küter, E., Schmelzer. 
Loch. P., Schachtmsrr. 
Mawschke. M., Frl. 
Paulek, H., Frl. 
Lockert. C., Erratzenb. 
schaffn. 
Schutze, C, Eisendreh. 
Schwrchtenberg. Ä« Äw. 
Seeger, <t., St&bt Ard. 
Sietn, Ww. 
186-188 Markylatz. 
Iä9 E iSarnpe, ft., Dv. 
(Treptow). 
U Lampe, A., Rentiere. 
Freudenberg. H., Tischler, 
yiinfl, H.. Schuhmmstr. 
Meyer, 51., Ob. Poslaffiit 
Müller P., Eiettrottchmk. 
Stell, M„ Sltm 
Ruh!, ($., Poftbotr. 
SchLter, A.. Ksm. 
109 a E Eampe, Ä., Dw. 
(Treptow). 
V (Öantpc, SL, Sentiere 
(91c. 189). 
Dar-. W., Llektor. 
Aohn,J..Ob.Tolegr Asstst 
ftelterdach, B, Lehrer. 
Kluger,3 ,Grohdejtillai.I. 
Schwerdfeger. 0., Ltsm. 
Spnngfeid, F, Lokomo 
livfuhr. 
Stang, H., 06. Teiegr. Ass. 
Wrldenhcrgen A Cpp«» 
mann, lS?;cm. Reint- 
190 £ Frarrz, A., Maurer- 
mstr. (Äagnerstr. 81). 
Llbrecht, VI, Schneider' 
mstr. 
Arndt, O., Lokomotivführ. 
lVrO .yarder, A, Veyrer. 
Heinz, H., l'ehrcr. 
HeiMchel, 53, Packer. 
Mandel, I., Stichlet. 
Menz. iI3., Lehrer. 
Müller, O., >:fm. 
Pelke.M..Etsenb.^ugsühr 
191 s.a.Lk.ir!)iiiavischeSlr.l. 
E 1$, Ämlrzim. 
mfcrmflr.(23aa«ersn:.7ti). 
Boock. r?l., i/skornotioführ. 
Dippe, E., Gallier. 
Gast. R.. Üei'ier. 
KlauS, il, lokomotivführ. 
ftrujt, Ü3. Bantbeamr. 
ttuhnöl, P, ^ngtn. 
Mutzl, G, stim. r. 
Dohl, 2., Lteyhdl. 
Rathmann. O., ßfm. 
Schlunk, Ä., Buchdruck. 
Schorß, Th.. Lehrer. 
Steube. H., Exped. Setr. 
Böig!. N, Ksm. 
Wandler, 91., Ob. belegt, 
aiint. 
«<- ©fanbiMDiitfie @tr.-> 
1U2 l. a. 2.*a!:D:n6Disch« 
ShuS? -7. 29. 
ESchul;.? .S'.mt^immer« 
mf:r. (^ngnerir. 78). 
Ändert, F, Sa-ankw. T. 
Bravenberg. Lf., Musik. 
Drcdlraner. G., Prokurist. 
Rolanvfi. G., L?achsform. 
Pernch Nachs., 3B., 
Cigarren T. 
Richter, M.. Ger. Deamt. 
Schllchnnr,, H., Lisenb. 
Z»8n"rhr. 
Weber. ,v. Ww. T. 
-4r Oftdahu •> 
Eudriiilstr. ->• 
Ha.^ensrr. ->■ 
193 E Jäger, 59., 
Rentiere T. 
V. Seiger, V., ftfor. T 
Butzle, Straßb.Schaffn. 
Llular, H., UZeüügel. 
Harter. Lt, Frau. 
Jäger & Co., Wemddlg. T. 
ftögler,P.,FriebhoiSbeamt 
ftfiai* »7« Eisenb. Assi. 
Ledmann. Ä. Kapellmstr. 
Liittng. L^..Lo?omot.Föhr 
a. D. 
Ofo, 51 Eiienb. Beamt 
Reichert, A, Posrveamt^ 
Geiietl, 0., Bäaerei. 
Wendt jun., R.. Fabrkarb. 
— sen., ,v„ Kassierer. 
194 E Aäper, 23., Rentiere 
(^r. tu3). 
V.Iager,L,Krm (Nr.tt3) 
Albrerüt. M..ftoufitüren. T. 
BorzlSkowSli, F.. ßtm. 
ttonrab, P.. SchuhwrdauS 
Döhring. D-, Schneider- 
ntitt. 
— 51«., SB». 
Grimm, 3» Frl. 
Örqger, KabrkarL 
Kreutziger, 2U ftnn. 
ftuhrmamt. H^ Blumen T. 
Waltimann, 3., Äw. 
195 £ And re-.W..Zigarrea7. 
Müller, LL.. fern. 
196 E Hecken, SL, Schankw. 
lültticr, L., Sttabenb. 
Schönerm. 
Kämmerei!,Ä^Wartefrau. 
Voigt, 9t, stfm. T 
ti»7 f. a. Sregtriedssr. L 
E Edel,^ Malermftr. 
BerghauS, M., Modistin. 
Haß. E., Fiiirrlleitertn. 
Hodusch. Ä., Ttichler. 
ötudenderg, 81., Ww. 
Äeumamr.Ö., Schneiderin. 
RimkuS, H., Gastw. T 
Schneider, A., Bahnbeamt 
Sieben, E.. Zigarren T. 
Stange, tir„ Ww. 
Btnitcit S)t, Ww. 
gtervogel, O., Expedient. 
EiegfriebsL. -> 
198 1. a.Siegsriedltr.213. 
E Sommer, tt>„ Maler« 
mstr. T. 
Lrndt. R., Gürtler. 
BeeSkow. E., Ww. 
Benack, F., Tischler. 
Beyer. (5., Ww. 
Brandt,Droschk. Kutsch. 
Brauer, 0« ftordm. 
Fnck, W., Schlosser. 
ta-rer, il., Züchter, 
aschke. 0„ Dw. 
Keilen. P., Cch'o^er. 
ficbltog, (S.. Maurer. 
Leffson. H., Papierwr. T 
MeeslerS. Ttz., Färberei- 
Llnnaüm. 
Meier. E., Mechanik. 
Rerchhardt, O.. Buchhalt. 
Schulze, E., Güriler. 
Eprecheu. vt., Lokomotiv- 
führ. 
Triebs,A.. Eisenb Schaffn 
WeiSheinl, R., Äerstch. 
Beamt. 
Wulf, F, SchuhmmslL 
lyy E Schäter, R., Fleltcher- 
mstr. (Tempelh^). 
V. Kcüger, vt., ^«olosser. 
llollier, F.. Schweißer. 
Dnüchke, F., Fabrkard. 
loggen, <!.. Fabrkarb. 
Funk M, 
ÄeMÄow, M.. Wv. 
Gerhardt, 0., Schlosser, 
ftltnflenlmg, E. ,^rau. 
Kränln^i, P. Fabrräder. T 
Lekunanu. H., Erleiib.Arb 
fiiibrotj], 3., Aufwartest. 
Mcuei, i)t., Klempner. 
Müller, Ä, ^auatb. 
— F., Schlosser. 
Pischke, ft.. Srraßb. Führ. 
Schlöttgen, Th. Ww 
Schneider, M., Direktrice. 
Zede, E., Zvrfjler. 
-00 E Burmeister. 
Fleischermstt.(AtzpodleN' 
straße 3) 
Stadt. Sparkasse B'ru* 
Lichlendg Zweiguelle 3 
Pei, (8., Maler. 
Dietrich, ft. Baumktr. 
Hnnmifl, I, Blumen» 
bindmn. 
HeilmaniL ft., Lagerist. 
HüffiTkani', D„ Leyrer. 
jUrichmann, F., Frau. 
Köhler. A.. ^ugfirkr.a.D. 
5lraoc, M., -TUiirg. X 
ÜVöUtngcr, F., HMS» 
arblrtn. 
Penkuhn. {>., EisenS. 
Schaffn. 
Poppe. L. Fleischermstr. 
IJtitf, ©., Musiker. 
Stankiewicz. W »Fleischer 
^01 E Schützler, F^ Ingen 
Deduschewkv, A., Fri'eur. 
Hoffmann. ti., ftfm. 
Scholz, P.,Lokomot.Führ. 
q. D. 
Sc^übel. F.,vr, pr. Arzu 
Deisch,R„ Drogeriebes T 
20J. 203 E Meyer, 8L Ksm 
(!ttr. »?Sj. 
V. Spichall, Fv Formet. 
AlbuiLat, F. Stakermstr. 
Backhaus, FW Etnrtcht. 
Beraenra^, ft. Magivr. 
Sekr. 
Daenell. A Gymna'.Lehr. 
Dennen. E., Äporheken» 
bemn. 
Din^e. M„ Uhren. 
Dörffel, P.. ßsm. 
Esch. G.. Deitzwrbdlrin. 
Fischer, M.. Schlosser. 
Herrschte, P^tsroßdcstillat 
T. 
Hillgenkerg,W., Lderlebr. 
Klirm. O., Baugesch. T 
ftrnr.t, E., Vehrer. 
Lrllserau,.r.,LLaiistr Sfftft 
flterse. R., Ob. Postatnit 
Mütter, H.. Zeichenlehr. 
Pfeiffer, ft., Pbotogr. 
biattike, 23., SrLdt.Land> 
meff. 
Cchloiter, F., Musiker. 
Steiler, 9L Penüonär. 
Tarruhn, Pv Architekt 
Wunnike, H.. S9ätfermslt.T 
204 Eingang z. Stadt. 
ftrankenl'anS. 
205—21)/ E Zwanzig, W., 
Schnerdermitr. 
V. Schmidt. M, Dw. 
Badelt, F., Bcami 
Barchardt. Lehrer. 
'i ttr.ch, ftmi. 
Gotiißb Ll.. Asm. 
Dtetiche, 0« Dr pbll, 
Ehemikrr. T. 
Haug, Aeoiior. 
yibde M., ftontorlttin. 
Höptucr, E., Privattere. 
Kutscher. P, Ww. 
Markwitz. L., Asm. 
Man. (L ZvchlcL 
Merkel, P., arm. 
Bastorino. Butter. 
Puiömccnn, A., fthn. T. 
R!e-.E..GeschaftSMr.L 
©dnmnfi icr, Ä., 
Privattere. 
Echrvter, F., Poltasfist. 
Sehnwty, B., Krim. 
Wdchtmstr. 
S.'ibr. RL, LokomoilvfÜhr 
SiebrN. E., Zlgartrn. T 
(Stal^RburgX Werkmstr 
— Frida, 5‘luien T. 
Taler, 2., Rentiere. 
‘Shtfict, Pv Ksm. 
.03 E Iaenicke R.,E!gen1üm 
Bortelt, 51., Magrur. Be> 
QNlt._ 
Bsdureck.A..DrieltrLgertn. 
Grohte, 0., Makchiniu. 
Hei« H., S elndrucker. 
HLse, L>w. 
Karre, I., v'oftm. 
Klitsch, Fierschermstr. 
Knoch, 59., Lischler. 
203 Koch. A, 52iö. 
Köhler. 91., StroßenB. 
Fubr. 
Kummer, flfugufle, Dw. 
Neumann, G., Stiaßv. 
Führ. 
@chnltto,5., StraßS.Führ. 
Sienänbtr, Bücket. 
Wedel, Ls, Bäcker. 
-DU |. a. HnberluSstr. L 
E WolkerZdotf, F. Rent¬ 
ner. 
Su&d?:*, SL, Schloffßr- 
mrti. 
Drocl»ou)?ki.A. Schneider- 
mstr. 
HSser, Fh Dastwirttn X 
Has;ke, P, ftsm. 
Kiey. Lrra^k.Schaffn. 
Strabbc. H„ Lneuard. 
5krLmer.E..Ger:chtSde«Nt. 
Vlennnf, E.. Lücken«. 
Maftnfopt, A., ftttnu 
Wachtmür. 
Müller, H. Friseur«. 
Pretonu-, Ä., Wttkmsir. 
Schlützler, E., Lokomotiv¬ 
führer. 
Stracke. SL, Zigarren T 
T:chier:chwry, F-Tischler- 
mur. 
Untrmt, D., Schmied. 
Zschlelche, H^ Odermktr. 
<r HnbeitnStir. ■> 
210 i. c. Hubenii6|tr. 64. 
E Gu^ch, E.. Privattere. 
Baak,, ist, Schueidemn. 
BredereL P^ Mehlhdl-.'s. 
Döhla. Ä. MUchhdleri«. 
DreweS. E. Pensionärin. 
Edler, Ä., Schmied. 
Gng'ch, P, ftfm. 
Holldocs. I.. Rentier. 
Kausch, L, Schaffn. 
Kliem. G.. Drechfler. 
LantetS, H., ^etricbSlell. 
Lemke, Ä, Zimmerm. 
Offendlvggev, SL, 
Zigarrermr. 
AI E Schulz, E.. Poflfekr. 
q. D. 
Blümer. 0„ Barbier. 
212 E KSnig. SL, (5«t 
(Nr. 21b). 
BaU, F.. Zigarre«». 
Schwemmtet, SL, Schutz«. 
Thomas. Giienb. 
Uniciaifift. 
L13EBeyet.»;..F!eischer«ftr. 
Bcner, 2t Frau. 
Drenske. Bahnari. 
^ona4. F.. Kä enn. 
Kajewski,I..Keffelrchnrird. 
ftoyrtuer, d.. Eitend.Ard. 
Ne.imai.n, H., Bahn^ 
arb'nn. 
Torma, Ba narblrin. 
Wind, I., ViäbCTtr- 
214 E Damn'.cshler, O., 
*s?w. (Serlnn. 
V. SXoc»cr, v. Stockard., 
AdamSkv, P., Wageiur^t« 
tSelouneck, I.. Former. 
fUctit, LL.Sttaßb. Fuhr. 
Krüger, lb<ö. 
Mttltbei, tL Kutscher. 
Mielcnz.D..Kraurnrpfleg. 
Metich, 4X Schlosser. 
Moescr, Ät, Frätec. 
Opay. 9t, Drechsler 
Ponch, 2., Pistzajuvctf. 
Reeck, Gariw. 
Schulze, Däckermstr. 
Surmg. ft,, Schlosser. 
0^ Ww. 
Zeitz, '8-, «chmied. 
<r Ltzpodienstr. «>• 
215 grh. z. Ätzvodienfrr.LS. 
216 fc. Herzog, Rentier. 
(Berlin». 
V. Hermann, Tast- 
istran. 
Büttner, W., DadnarS. 
Folcdti), F., Batzuarb. 
217 EHeetc Oberputz«. 
ititHlt Ä., tt^arren. 
218 E König.Ä., <Mt». X 
Bauer, H.. Mechanik. 
Kopist, R, Schioff^r. 
219 £ Lasset, H.. Schneider- 
inftt. (Berlin). 
V^ammermannL.^ellaer 
horch, G., Schuymmstr. 
‘220 E Melker, G., Äagißr. 
«tsist. , 
Dretzlow, S., N«. 
Äeerkeu», 93.. Ww. 
Hanne, Ä., Lagewerwasi. 
Heidckrüger, IL, «Lismd. 
«cb. 
Hoi’pc, A.. Herrenkönfeft. 
Linke. Ä., (rtienb. Deamt. 
M^rkö. ?l.. L'.artc'ffrin t 
Richter, W.. S^Iofier. 
Tuschintk^, zr., Weichen- 
IZ6Ü. 
53»lft, M., Ow. 
221 i st. Lüigcr^eimstr. L 
ETe.'mer, >l,K'M 
Hirtntann, F., Oder!ehr. 
Köitcift, L., Lehrer. 
Paaschd, H^ Luchtzdirl»,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.