Path:
Volume V. Vororte von Berlin Berlin=Lankwitz

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

St 
'!?' 
b- 
i . 
% 
!-• 
V. xiii 
Berlin-Lankwitz 
— 94 — 
Kaiser-WUHelm-Str.—Marienfelder Str. 
F- 
sr 
5" 
"r. 
1: 
126 E Semolam, i!„ Bild' 
honet (Celfingllt. 6). 
Kolik, W, Asm. T. 
Lammacher, 8t„ CSugcn.T. 
itrügrr, I, Bnnkbeamt, 
Langer, G, <t|m. 
Löblich, ®.,pcni.31cgiftrat. 
Mädicke, E, @(i)i!ciberln. 
Steig, H, Schuhn,. 
Schmerz, M,Handlgögeh. 
Schmidt. 2>t„ itrafl 
fctofdifrnbcf. 
Sommers-it, G„ Renller. 
' Bictuer, 81., Melalldreh. 
Zapf, .[x, Hanplm. 
128 E Semolam, V.. S9Ilb< 
bauet (Selfinnfir. 6). 
Soi), 6-, Ob. Postfchaffn. 
gant, st.. Schlöffet 
Kiffmaii», 81., Sludat. 
Reitz H., Schnhm. 
Schilfe, G, Buchdruck. 
130 E titorbredjt, Gaste). 
Ehrhardt, .6., film. 
Oestreich, G, Hällciin. 
Roefchke, S(.. Hm. 
Schlainiu, 23., Schmied. 
Schmidt, H., Bürobeaml. 
Würzbach, W, 23ro. 
Baustelle. 
■<- Teltowkanal -> 
Baustellen. 
><- Südeude, Tempelhofei 
Straße -> 
Kaulbachstr. 
■<- ©örtnerftr, ->• 
Rechte Seite. 
1—5 Garten, geh. j. Q5t|. 
ltetllt. 16-19. 
7 E Schubert, Hnna, 
üöollcveibcl. T. 
0—13 Baustelle». 
Beelhovenstr. ->■ 
15 E Trzeciok, M., Dr. phll. 
17 E Seil liier, G„ Ingen. 
19—25 Baustellen. 
Mozartsir. -> 
L7E Äerlttime.A.,Bankiers 
29—39 Baustellen. 
41 E Xcichmatm, 9t, fifm. 
43 E ijei)I son , 3t„ Buch. 
fciuckbcf. T. 
Fiyi jun„ St., fifm. 
45 E 5t i)U umr.ii, öl, Dr, Reg. 
Slffeffot a. D. T. 
47 E Schnitze, E, Kfm. T 
49Efiobi)lm6ti,iß,fi|m. T. 
V. ötiiierS, P, ’iiiiinicrni. 
Gäpproger K, Maler. 
Plola, SÄ, Frau. 
StnMoft, M, Ww. 
Lnifeustr. -> 
61. 63 ciilncicit nicht. 
C5 E Schwatz, F, ©nflto. 
ßlctfcifcn, F, Ww. 
(SolbHnun, Ä, Mechanik. 
Helmstäd», fi, Lehrer, 
mehayn, Gh, Ww. 
Rnbatth, L.< fifm, 
67 E Mardoif G„ Frau. 
SJlaiborf,(£..KoloniaI»Dr.T 
gieimmim, 61., Geh. erp 
Seit. 
66 E Harimlli»!, D, Gipeb 
Setr. 
Siegel, G„ Rentier. 
C1 E Strutz. I., Ww. 
<8omoIfo,f?.,Dr, Oberlehr. 
£8—67 Realgymnasium. 
E (Sem. Lankwitz. 
SDuO, st, Cchnldien. 
<- Leffumstr. •> 
JJ9 E floiclled,y.,löndetti.T. 
Homa, P., SBuchhbL 
Schatlfchneider, E, 
j Töpsermstr. 
71 E Gtolpcr, 53., ©äff. 
wirtin T 
Mrahamfohn, H, Qahr. 
arzt T 
ffllumr, St, fifm. 
fsUjed, 3-, Gärtner T. 
Sftuttje, 0., Friseur T 
Sänge, O., Sloloniator. T. 
Bafinftclion Lar.Iwitz. 
fc. Gifenb. FiSkuS. 
V. Kgl. 81. Bahnmeisterei. 
Hohn, A, Zigarren. T. 
- Hauck, P, Bahnhöfe. 
bllchhdlg. T, 
, Linke Seile. 
6. 4 E Troplowitz, 81, 
1 Hypotheken. T, 
jOL 8 E Kühn. Bertha, Priv. 
-Irrenanstalt T 
10 E 3ono8, K, fifm. X 
12 Baustelle. 
Secthobcnffr. ->- 
ljgeh.z.Beethovenstr.25—LL. 
18 E SSnllfiftfi. Lh., Asm. T. 
©itfe, G., iliic;ot T. 
38—20 Garlen, geh. z. iilt.16. 
22 Dauslelle. 
Mozariltr. -> 
21 E WalLan.H.. Privaim. 
äfiOer, G, fisci. 
^ßo6ma!ä!i, ti, Ksm. 
28 Baustelle. 
23 E Hermsen. ®„ vw. E«h 
Reg. Rat. 
30 Baustelle. 
32 E ©offmonn, 81., Pen¬ 
sionär. 
Bolze, M,, Ww. 
Krenz>i»,W.,Ob.Poltals>kt. 
Ouandt,P.,BetriebSingen 
34 E Schmidt, Didiar. 
(Slcfllth). 
Gntroie, [$., Rcchikanw.7'. 
36 E Koch, St., Äorschull 
Irhrei. 
38 E Meyer, 0., Danlbeamt. 
Lauge, P, Schritlftell, 
dO. 42 f. a. Uiiifdiflr. 2. 
ESchmidt, C,9lichitcllT. 
6ofn6.tr,  [>., fjrtseur T. 
Sungaiowtzk,, O., itfm. T. 
- Ul„ Rrau T. 
— & ^o., Gt[rnör. T 
<- üiiifciiflr. -> 
14. 40 s. o. Viiilenslt.l. 
E Schmidt, v.. Architekt 
(Jfr. 40. 42). 
Haaso, G., Schiibmmstr. 
tieiibc, T-, Ww. 
•13 E veydemanu, B-, Dr, 
'■Pros. T. 
lSa E Soehler,®.. üw.ReaI> 
gljimi. SBtrelt. 
50 E Gemeinde tiankroib. 
Schmidt, 81., Dr., Prof. 
Direkt, d. Wenlgmii. 
52—54 Baustellen. 
50. 53 s. o. Vcffingflr. 2. 
E Rüdiger.!!)., (Seh. 
eipeb. ©ekr. 
Goiintj.G. Ncischennstr.'s. 
Qimse, 8t., Rentier. 
Henschel, M. Dr, pr. 
Aiz>. T. 
Mennede, A., fiim. 
Siegel, M., Ww. 
SloSzak Slariif., 0., 
Papierhdlg. T. 
Schulz, 9„ Buchhalterin. 
Thiele, G. Seifen T. 
Werner. tl„ Zigarren T. 
Lessingslr. -> 
60 Baustelle. 
02 neü. j. CorneliuSsir. 31, 
Gl Baustelle. 
Siktotiaflr. -> 
Königspromcnade 
Kiirsürsicnstr. 
(Unbebaut.'. 
Kiirfürstenstr. 
Kaiier-Wilbelm-Sir. -> 
Rechte Seite, 
l I.aKaiser Wilhclm-Sir^. 
EJoi [inn,G.,itfra.(!Rr.6.7). 
fflraeö, G. Ww. 
Herwig. K., Ob. PoslaW. 
Meibner, M, Maschinen^ 
mflr. 
Neninaiin, P., Rechn. Rat. 
Page!, Ist., Disponent. 
Remlmrdi, Q)„ ©oll». 
Rohde, W.< flfm. T. 
Schier). I., Graveur. 
Wilhelm, F., Ob. Telegr. 
ölsift. 
3 EJorda!i,G.,!kfm.(S!r.5.7). 
Golcr, H., Haiiptiii. 
Dcppe, F., Hochschulfek. 
Genz, M., Scamt. 
Jehne, £3, Kim. 
firegel. G., Ww. 
v. Rillberg, 0., @ra|, 
Obe'.leuliu a. D. 
Nöder, I, Mil. Jntend. 
Sekret. 
Roepke, P., Ingen. 
Schnitz. »!., fifm. 
5.7 E Jordan, G„ flfm. T. 
c. Gocmmcrtr, st, vw. 
Dr. phll. 
Jordan. 3., ww. 
Kulme, D.,vlv.Veh.N«chn. 
Nat. 
Tatschkolviki, O., Portier. 
Züfchncr, ®, Maschinen.1'. 
9.11 EZander,W.,Pr!valin. 
Dattel, 35, Kolotisttn. 
13 E Grnnert, I, Schloff«, 
instr. 
Kerulath. F„ Schneider. 
W-bet, H., Mechanik. 
15 E fllimusch, F, Such. 
druck. 
Hacket, E, Privaiiere. 
Lehman», 23., Ww. 
Meyer, H., Ww. 
DaprowLli, L, Schneider. 
6ameiäki,6l,eiiifro5rtiriii. 
Glrcloo, flj, Lehrer. 
Wiggert, F, Maurer. 
17 E Fenncr, S3„ fifm. T 
19. 21 Baustellen. 
23 f. d. Derfftingerstr. 4. 
E Zfjomol, A, RaSrticf. 
(GcrneliuSstr. 0). 
V. firür.icr, H, fefa. 
Wonrfo, K, Frau.' | 
»SoSbciiber, G., lilerichiS- 
«ffefi. 
(Seid, VT„ film. 
Huduer, H.. Ob. Lazareil» 
hifpckl. o. D. 
Mori«, H, Frau. 
Spnihir, I, PfSrlner. 
Derfslingerflr. 
25—2flEßöiroili,D.,it|m.T. 
E Hüdner, M, fifm. 
(Berlin). 
Körmitz, 0, fifm. 
Hübner & Lörwitz, 
©niiiierei 1. 
31 f. a. Rio.'tiiftr. G. 8. 
ZwanaSverwalinng. 
V. cchimmcier, M, Frau. 
Hampel, 0, Monleur. 
Heineniaiin, K, Maurer. 
.Qetiiitn, F, Aahnarb. 
Jordan, 21!., Werkzeugm. 
Krause, P, Buchdrud. 
MalliS, F. Qicrn. Krb. 
Schmelzer, K, fifm. 
Thiele, 0, Bädern,str. T. 
Rrobenllr. -V 
JS EWoinkc.G.,Ob.Neaut 
fueiir a. D. (Mitten, 
ivßldr). 
Redani, F., Packer. 
35 E Schulz, A, ©nstisivfin 
(3fr. H7). 
ffltiitt, ffl„ Schlosser. 
Loitz. H., Hausdiener. 
Stallte, L, Handelini. 
Tbiede, <k„ Gdjmicd. 
Utdnn^tjf P, Schnhm. 
37 ESchnlz.A, Gastwirtin. 
Liiexanber, H, Brieflräa. 
Glfert, !®„ Lrrchiler. 
ötolms, K, Wiv. 
Jnngdlnt, P,Weichc„sleiI. 
Krämer, H„ Manier. 
May. K„ Schmied. 
Müller, 111., Bneflräg. 
Schmidt, l'l, HanSdieu. 
Siebede, W, Rangiermfir. 
39 E Mit, H, Rcnlier 
(Lichlerfelde). 
V. $opii)Cl),iUt, Poitierfr. 
Borgward, St. Spediteur. 
Heinrich, W, Heizer. 
Johl, Siolfcrcibefltz. 
Pardemann, M, Schnei- 
Kenn. 
Neupich, fi, fieffelfchmied. 
Schulze, Pastl-eamt. 
ötlirand, st. Diciiiier. 
Wille,Ä,Strabe»b.Führ. 
39a (, a. Se^micr Str.10. 
E ficrgiebcl, (£., Fabrk. 
(Berlin). 
V. Stiller, Ä„ Biichbind. 
Dierschke. M, Sl$ni. 
Siinkiitilh, H.. Bnesträg. 
WeiSDieitt G, Schlosser. 
Göllner, P, Briefiräg. 
Kahl, U)„ ßimmeipol. 
ßiein.’e. St, Hilfä-Siolten- 
ffihr. 
Dohland, G, Ccii.Stiiffch. 
Onider. H, Brtefiräg. 
Lbümmlcr, R, Ziminerm. 
Unser, St, Tischler. 
<r Deffaner Sir. ■> 
41J. e. Deilauer Sir. 9. 
E Boigt, W, Privatier. 
Srabo, F, Postasüst. 
Hofsmaiiii, 6), Buchblnd. 
Hoeuide, R, Maler. 
Magen, D, Lehrer. 
Schirow, D, GifeiiB.Sffift. 
13 E Zöllner, B, Stadtbau- 
fefr. 
Bifchoff. F, Kartogr. 
45_E Spiegel, ff, Maurer. 
Franke, il, Schreiber. 
Koriotl>.J,Glfe»b.Beamt. 
8leiche!t. l'l, Kutscher. 
17 E Poralh, F, Land». 
Rose, G, Melker. 
49 Garten. 
51 E Doehrlng, Jda, 
Nervinpslegcanftbts. 
53- 67 Baustelleir. 
59 E stall), fiirchenuorft. 
Lichlcrf. 
<r 'Jioflijfir. 
61. 63 Banstelle». 
65 E Gichbaum, O, Rechn, 
rnm. 
Baustellen. ' 
^-^Köuigrpromei^be -> 
Linke Seit». 
2—10 Daiislellcn. 
12 E Dorn, fi„ Meurer- 
li-.Sr. T. 
fiümmel, O, itfm. 
14 E Pnchert, H, Gmenifim. 
(iUcrlm). 
Gchuile Overberg, 
Dr., pr. Arzt T. 
16 Ei.,a(etflcin,O,0tenlierT. 
18 E Utiegcr, H, Slnltrct 
(Berlin). 
20 E Studier, H, 
Särlnereiiei. 
22.24 E Demhariei, A, 
Slrnliete. 
Wollman» H,GeIi.Hosrai. 
«e- Scrlflingcrflt. -> 
26. 28 Bauileilen. 
3U E Gchoiil'etfi, H, Dr, pr. 
t!l,zi (Miitenwalde), 
Toelchin, VI, Ww. 
32 »aufteile. 
-<- Frobeiistr. -> 
.14 I. o RioBenflt. 11. 
E aieriidl, I, Sieiiiict, 
<!>!en!ölln). 
Banow, M, Roiiensühr. 
Barg, 28, flmiftraal. 
fitaiike, 2S„ Schachtmftr 
Kiefer, O-, Gifeiib. flffill. 
Siinipp, SI, SClo. 
Stiehl, 23. film. 
Stock, st, Tischler. 
Wille, G, Schlöffet. 
Witte. Ist, Stimliantt, 
Sekt. 
33 E Fischer, P„ Abbruch 
iiiilerneljm. (Lichters.). 
V. (Seift, O, Zeichner. 
Beiqan, F, üluchdruck. 
Bidet, O, Maffeur. 
S)la|iu(|. G, Ww. 
Gonz l’l., Rmu. 
Die?, O. Sitiloffet. 
Dohrenbnrg. K, Postfekr. 
Hager, 81.. stotrekior, 
Rlitfnmim, st. Ob. Post 
schaffn. 
Reliiiann, I, Eerlfuhr. 
Talkowökii,^,stoirefpond 
38 ZwanqruerwaliiiNg. 
V. Schölliiig, st, fifm, 
stall), ^nqendheim. 
ffleutllet, Ä, Ww. 
Sieivitz, M, Ob. Post, 
ichaffn 
Fra|>ke, li, Briefiräg. 
Süiizel, 2i1.. fifm. 
Lehman» t>, Hilf§arb, 
tfliedel, 'J5ki. 
Gchnltz, {?, Dreliet. 
Sch.vaiilcs, U, Ob. PofV 
offifr. 
Wcndt, G, Börliirreibct. 
Süicdemaur, P,A»chbind 
Woo.it,  P„ SSeichinflcIl 
ßieleniTt, Cb-BaMiaiint. 
Zinneil, 81. Bildh. 
40 (jiuangSuciaaltuna. 
V. Schölliiig, st, fifm. 
(Nr 38'. 
Dänisch, Ww. 
Dannhancr, G, SJeilch, 
Öcnmt. 
JentzfK, fif, Mechanik, 
fiirfchstcin, ®, Wacht- 
instr. 
stlatt.H.Aiiiogenschwciz 
LabS. G, Ltilchbdlg. 
Mvrih, W, 8!e!;end. 
Nitfche, F„ Maurer. 
Plappert, P, Itlirm. 
Blammelt, I, Schlosser. 
Scki»e!der,F,Kraftwageti' 
führ 
Eille, P, 06. Poriarpfl. 
42 Baustelle. 
Teffauet Str. 
11 Baustelle. 
46 E Buchwald, Fabrk. T. 
43 E Siiebij’iche Erben. 
8lrnauld de le Periöre, 
«, flfm 
finoliloäj, P, (Seichäflf, 
fuhr. t 
Liebig, G, Ww. 
Radlke, G, Frau. 
Neinkoler, H, Ww. 
lltleger, H, Knifcher. 
Taute, C), Maler. 
50. 62 Schneidemühle. 
E fiaulle, ®,Gfgeniflm. 
(Slcglitz). 
E Steffen, 8t, Ptiootieic. 
Baustellen. 
Äömg«prometta6c -> 
Baustellen. 
Siraße 37a -> 
Lessingstraßc 
Anhaltet Eisenbahn-> 
Rechte Seite. 
-<- Eluckfir. -> 
1.1a E Lommatzfch, Lh, Ww 
Bett, R, Gifentsr. T. 
Brandt, G. n. M, 
Schneiderinn. 
Cohn, Gl., Zigarren. 
Deutsche (Soidfedet» U. 
^üllhaltet-Fabtik, S.m. 
(Iehring, L, Fleischer, 
©oldbeig G,JJr, pt. Arzt, 
Samt. Rat T. • 
Ciroformn, F, Schuhni- 
instr. 
Habicht, S, Tischlermfir. 
Jüttocr, Ä, Rentiere. 
Kahl, G, Malermftt. 
I, In fitaufe, st, flfm. 
Schulze, Dorothea, 
Schreibwt. T. 
stmilbnchftr. -> 
3 E Fehler!, SO., Fabrk. T. 
5 E Zillen, P. film. T. 
Gouicllnüftr. 
7 E Henbach, G, Ingen. 
9 Baiiitelle. 
II. 11a E. Stadion, G., 
Pol. Lenin. T. 
13-17 E Mühlenfchlag, P, 
©firtnerelbei. 
Gnlandiclliflr. 
111—23 ©nrlneiei. 
E Fefchter, H, SätliiercV 
Des. 
25 E Blaun, S, fifm. 
(©chumbg) 
E gueiik ' 
gueiikcl, I, Dr. 
meil. Samt. Btal 
(Sicmenüfic 68. 69). 
E Oliven, VI, Dr., Samt, 
Sial (SieiueuSftr. CG), 
v. Fkilitfch, C’, Dr meil 
Ganit. illnt. 
29. 81 geh. z 2sikloriaftr.Gü. 
Lii!! e Seite. 
<r fiaiilbachftt. -> 
2 j. n. flnulbarfjftr. 68. 68. 
E Rüdiger 2), (Selj.ejpeb, 
Seit. 
Botftell, O, Drogist. 
Hinierlhiir,G,Bankbeamt. 
T 
Meyer, C, fifm. 
Müller, M, stfm. 
Dttc, I, Reittier. 
Ilnger, G, Cbeiftlciiln, 
Warlenderg,M,HauSwarl 
i E !lliiclfch,;f. Manrerniflr. 
E Schindler,W, Stchitctt 
0 E Seinoiaiii, L, Bild, 
Ijauer. T. 
da E Sicvntf, 25., Sircki.T. 
GrnieliuBflr. -V 
8 Sattci, geh z. CornilinS' 
ftiose 2in 
10 fc. Franle, !)t, Dr, Pros. 
12 E Weihe, H,Profeffor's. 
12a E. ÜEnlttnanu, I, Reg. 
fflaumftr. n. 2. T. 
11 E yoffc, G, Pros., Gell, 
Sieg. iJiat. 
10 E JJnffedf,Sl,Fa5r[5cf.T. 
tGalanbrelliltr. 
Hamcl’ichc Grbcit, 
20 Baustelle. 
22 E fiopch(i), W, Geh. 
ffonimctä Rat (Berlin) 
fiähl,^M.,vw Rechn.Rat 
Schmidt, M, Ftl, 
lielireiiu. 
24 E Bald. 33., 05. Mil. 
änteitb. Wol T. 
26. 28 geh. j Siem'nisir 
Str. 68. Oft 
-<r Siemeutfir. -> 
. Ludcndorffstr. 
Marienfeldet Gtr. •>- 
(Unbebaut). 
Luisenstraße 
Rechte Seite. 
<-AIuckstraße -> 
Parkanlagen. 
stantbachstr. -> 
I. a. fiaiilbachftr. 14. 46. 
(Nr. 2). 
E Schmidt, L, Archilelli: 
Bake, st, cio. Pastor. 
(hfd)(a,at,Crt6opöiinT. 
fiofmanit, H, Postfelrel. 
Rotte, lr, Rentner. 
Langbcck, fi„ Dr. phll, 
Obfcrvalor. 
— ST, Ww. 
Lehmann.Sliina, Pliilanst. 
Martin, st, Dr, - 
Kaminen er. 8tat. 
Meyer. W.'G, Slrchiicll T. 
Biadcckc, G„ Baukbeamt. 
Blaudzu?, (i), Bahnwätl. 
Schnitze, G,Ob.Poftafstst. 
Täuber, G, Gifenb. Bett. 
Jng. o. D. 
Wagner, W, Dr, Pros. 
EH°ch,W,stohle»hdl.1'. 
3a E Morqimtbt, G, 
Stkitererheber e. D. 
Krause, G, stfm. 
Linke, M, Näherin. 
Meyer, N, Sitgeit. 
Müller, M. Bankbeaml. 
Roge, H, Ww. 
Scholz, B, Danklieaml. 
Werner, F.. BnchhdI. 
f. o Gorr.clinäfir. 17.19. 
E£ch!iIz„'y.Slen!pnennJtr. 
Adam?, H, Dr. phll. 
vaade, F, Buchdruck. 
BteScluS, 0, fifm. 
Juraichek, W, Phologr. 
Schuftet, G, Ingen. 
Epyto, ist., Milchhdltin. 
TytkowSki, A, Schtiflslell. 
■<- GorneliiiSftr. -> 
ka. GoineiinSftr. 16. 
Schmidt, L, Architekt 
(9h. 2). 
v. Silfa, G, Mafor X 
Gtabau, (I, Pros, 
Eludienrat. 
Runge, H, FabikS-f, T. 
Weiler, H, Holrat T. 
Zander. G, ilabrt T. 
9 E Schmidt, G, Glgenlflm. 
Beil, tlt„ (ii'cntor. T. 
Beyer, Gl. Stfm. 
Üelimann, W, Zimmirm. 
Rnbner, H, Verl Buchhdl. 
9a E Schmidt, G, Glgentüm. 
(3!t. 0). 
Nebhuih, W, CD. Sekt. 
Neuinami, 91, Ob. Stereo 
tijpenr. 
SdimIM, st, Schriflfeh. 
Sommer, F, Maschinen 
bauet. 
SlratzburgeiM, Fleischer., 
II Baustelle. 
Ua E Schede, M, Frau 
Oberst. T. 
Schede, H, Oberst. T. 
13. 16 Uäuueiei. 
E Lemp'iche Geben. 
V. Müller, 0, HonbelS' 
garln. 
Galandrelliftr. ->- 
17 Oarten, geh. zu Galan 
dreOiftr. 40. 
19E Schilling, G, fifm. 
21 Baustelle. 
23 E Leugner, 8t„ Deh. 
Ranzl. Rat. 
Schiöter, L, inenlieie. 
25 äiauflelle. 
27 I. n. GiemenSftr. 64. 
EHotu, St.. fi|m. (steifn 
Uililfjelin-Stt. 2. 41. 
V Hoi.'a^, i’t, Stakcr. 
AhlerS, I, Baulbeaml. 
Behner, I, Pelznäherin 
Sieger, W, Friseur f. D. 
Bredo, B, i«el). Registr 
Gberl, (il. Ob. Satin, 
tiocüel, R, lUtaler. 
Gutzke, G, Maler. 
Hanlichick. G, Zeichnet. 
Herold, U, Ww. 
Söpfe, B, Gifciili. 0eh. 
Kranz, 81, Qlaflto. T 
Schaiiich, ®, •ieimleiilii. 
Schnitze, 81, Ob. Post» 
Ichaffn. 
Seichter, I, Modistin. 
Zerinth, (!), Gallier, 
Zynda, F, Mechanik. 
Linke Seite. 
<— öl’.iifstmf,c 
SSaldmamiftiofie 
Kauldachiiratze ->■ 
2 t. n. fiaiilbachftr. 40. 42. 
E Schmidt. L, Architekt T. 
Bl»inderg.M,Slaalsanw. 
a. D. T. 
Dinant, I, Baluibeamt. 
Herbst, O, General-Ob. 
SSetcrinär. 
Preiset, F, Dr.jar, Geh. 
06. Inst. Rat. T 
Schnitze, G, Schneiderei. 
Seilst, A, Ob. Ingen. 
Tyiemann, M, SSeifjwr. 
4. 4a Baustellen. 
' geh. j. GoincliuSflt. 13, 
Gomelinäfit. 
10 Banfiellen. 
12 E Freund, 8t, Rentier. 
Fichrmann, I, penf. 
WcicheuflelT. 
Ginne, 81, Ww. 
Schumann, H, Wv. 
14. 16 E Siewert, M, 
(Sarfennichileft T. 
Nadolny, St, Geh. 
Legat. Rat T. 
18 f. a. Galandiellistr. 30. 
ESchmidt,O.,GIgeiiiüin.1'. 
Nhlnianii, D, Ksm. 
<3iciBcn[lciii,3t, Rentiere. 
Müller. O, Bi-chdruck. 
— O, Handel-glirtn. 
Poppe, W, Aankbeaml. 
Sauger, W, K'm. 
Schindler, I, fifm. 
Schfilke, 0, Krgifitat 
-<- Galandrelliftr. ->■ 
20. 22 Baustellen. 
24 E D.Sötnücrg z» Herz, 
fict^,3_,Frf]r, Raupte 
WoIncr,W, BnchdrtiKes. 
28a E Jaeger, P, Archiieli 
(Nr. 20). 
V. Sruuert, F, Monteur.. 
Lugncr,Ä,Ob. Pofiafstst^ 
fflcikf, H, 'jSjlijCsfekr. 
BeiilShaufeii,F, Dr.med, 
Arzt. 
Greydl, H, Danlbermt. 
Dolae, Et, Banlbeamt. 
stieckebiifch, I, Lipoiheker. 
stöhn, ffi, Ww. ' 
Langner, P, Postafstii. 
Salomon, <&.; Du phll. 
Zilliken, I, stfm. 
26 E Jaeger, P, «Irchttekt. t 
V. läctjer, $„ Portier. 
Billau, G, fifm. T. 
öorchet«, H, Assessor. 
Heined«, G„ tlrdille«. T 
Meixuer, P, Ob. Glatt- 
fektelät. T. 
'28. 30 Baustellen. 
SlemtnSftr. ->■ 
Lutherstraßc 
Marienfelder Sir. -> 
Rechte Seilt. 
1—11 ynufleOtn. 
<- Mühlenflt. 
13—21 2'anflelleu. 
<- Melauchihonftr. -> 
23—21) JJonftellcu. 
-<- Hiif,Iir. 
31. 33 Staustellen. 
<- Gchulftr. -> 
Linke Seile. 
6 SefleuösrfTpnrf. 
j. 10 Steurt Kirchhof der 
fiiichciigcm. Lanlwitz. 
E fiiichenßtii'eini'C Lank» 
witz. 
Hidel, R, fiiicfjliofjgärlit. 
12—16 gen. j. Mnhlenflr. 
Str. 46-54. 
Mühlciistt. 
18—34 SlanflcHcn. 
, . -<- Hnbstr- -> 
itirnje. 
-«t-itai[er-23U[jcIm<£ir.-> 
Marchandstr. 
Tambachet Sir. '>■ 
Rechte Seile. 
1—41 Banstellen 
■<- St'Uicnfeliii Sir. ->■ 
Linke Geile. 
2—4 Baustellen. 
E Hinze. G, Slnckai. 
stctliiich,0,2icifich Scamt. 
i-12 2)ciu|lel(c,i. 
11E Lenzer, $t,LeIrcra.B. 
Zimnieri,laiin, 1t, fifm. 
10—24 Sauitrllcn. 
~tr- GllmljaiiTMct Sir. 
26—38 Baustellen. 
Marieuielder Glt. ->• 
Mariendorfcr Str. 
Hauptflr. 
Rechte Seilt, 
"aiirefchült. 
E Gemeinte Lankwitz. 
V stoch, R, iSavntfcHaleit« 
6:1. (fftilHIcnftr. 00.) 
Lau stellen. 
Mu^feldl'fcheS HanS. 
E Muüfeidl, 8, Fabrk. 
(2.ieili:i). 
V. HabeiIandl,G,Ler>2lllt. 
Gzicd, F, Gärlnereibef. 
Lan stellen. 
<r Berlin-Dreödenit 
L'ahn -> 
Baustellen. 
Sinke Seile. 
Baustellen. 
■<- Berlln-Dreidener 
Bahn 
Gasanstalt. 
E Gemeinde Lenlwih. 
BeidaifS, E, Sltonlcut. 
stricke, SB, Sleitmllr. 
Glied), M., Schloffermfit. 
Lallt, H> Rohrleg. 
Schneider, 23, Schlosser« 
mflr. 
Wedig, H, Schmied. 
•<- Marlendorf, Lankwi-ir 
Eiratze 
Marienfelder Str. 
Rechte Seile. 
Siüßlenftr. ->• 
1 geh. j. SJiflhlcnstt. 84. 
I E MetienS, F, Gleklro« 
technik. (Hanplstr. 17). 
V. Wieike, «, (Sem. llri. 
Baber, W, Buchhdl. 
Hanse, 8t, Schlosser. 
Hvrlitz. Reisender. - 
Krohn, K, Mechanik. 
Lobs, H, Tischler. 
Meyer, (k, SBerl. luuchhU 
Slnumann, M, 2,'camt - 
Wernitz, 0r, Privaiin. 
SDitterS, G„ Searnt, 
5 E Gobi, 81, Ww. 
Gobi, SB.. Landw. 
E Gemeinde Laniwitz. 
S^fiCer, B, 25». 
Baustellen. 
Aeyendorffparl -V 
-4r Lntherstr. 
-<r Beyendorffpark -V 
Am Beyendorffpark
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.