Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

V. M 
\r \i 
Karlshorst 
— 64 — 
Dorotheastr—Gunbelfingener Str. 
&• 
c -- 
(K 
■64 
Äf;, 
'4 
t1 
y-' 
L- 
% 
% 
14 
ß 
$ ■ 
83 Hettze, C, ifläiirmfti. T. 
Müllir, P. Schlöffet. 
Schwager, SS., Ww, 
Sommer,'Jl.,3^1 oflermftr. 
Elcidclmüller, ffl, Sluftf' 
Wenn. 
83 EOtt, P. Xiiob., Mm.T. 
84 E Fürst. alt,, itfm 
Hahnei, 6., Bürohilsv» 
arblrin. 
6EEgric|eäc, 53., Schuhm 
Jiistr. 
TteSkowallee -> 
Dracheufelsstr. 
»Iheinilelnstr. ->- 
I j. (i. Mtjclnfleinllr. 6. 
fc. ffliaSctfl, I, Pigenttim 
U. SaranoroSto, 33i.,!8atit 
beamlin. 
Flietzbach, O, GiegeV 
matten. 
2ßatu!chfe,tp,!8Mi6e6mt. 
Maurhoff, ’JH, SBl». 
Nkbelung.M, Sanlgtoml. 
Nennerl, 6., film. 
Tiirk, st., stfni.' 
Simmcimmm, P-, Jurlst. 
Boamt. 
2—6 Baustellen. 
8 f. o, Jugelheliner Str. 4. 
E Schmidt, 1$., Architekt. 
(Berlin). 
V. fioltln, ff„ flfm. 
(©-oljtnfeiSftt. 2). 
Ainberger, 0., stfni. 
Fischer, <8., Sitiloflet. 
Flachowrkv, SB., SiigeiL 
• »ilbe6tonbi, M, Sie. 
galjn, 81, Rentier. 
Keile, ffi, Stiegt. Stillst. 
Lommatzlch, 0., Jockei. 
Schmidt, ®„ flfm, 
. Schönseid, !Q. Technik. 
Schwarz. K.. Monteur, 
©omraermeier, G, flfm. 
Ullrich, P., Invalide. 
JngolheiinerStr. 
7—11 Samtenen. 
Siljcmltetnflr. -> 
12"n. tllbeinlieinftr. 18. 
E@6iteioer, 5. u. 6„99au< 
gefch. (StcnliS). 
V Hildebrandt. E, Sans 
teamt. (IteSlotoaUe« 
Nr. 11)0). 
Stauet, 38., itfm. 
Nickel, 23, film. 
Rothe, Sl., itsm. 
Schlincke, D., Ob. Post- 
• alfifi. 
■ Wenter, S., Bankvotsteh. 
fflclelet Str. 
Egmhardtstr. 
«<*®tigufte»Blftoria.@tr.->- 
1 E 8teloto,0., Gigentüm. 
(TreSkowallee tila.) 
Kranz, (£., 'flcnsitmärtn. 
ätllinet, S, itfm. T. 
Alnzcak, I., Fadrtatb. 
- Otto, O. Silbcrari. 
. Rehta, H., itfm. 
Schwerin, Th, an. <2eh. 
Kanzl. Rat. 
Seiffert, 8t., itfm. 
©tg6, I., Futlermsir. 
8 E gimmitmaim, SB., 
{Rentier. 
Benhoid, SSL, Fach- 
lehrerin a. D. 
Sacke, g, Ww. 
Elzel, 2L, Ww, 
Klein, 8L, m. Füll rat. 
floppe, SB, itfm. 
Kränz, P,<Seb tHcdjn.3tnt. 
.• Miller, A., SnnlBiamL 
- 0. F, film. 
Sßerrenoub, I. G, itfm. 
8. 4 Baustellen. 
6 E jfrcubeiibcrg, P, ftfm. 
(Berlin). 
V. Lange, E. Berwatt 
Gnglei, L, Ww. 
Hahn, St., Lagerist!». 
Iahn, O., Ob. Postsekr. 
L»tdemaitn.P..Teleg.Sek. 
Kitsche, M., Ww. 
Ritter. 8L, Ww. 
Siebert, H, (üaito. 
7 Mehthardl, SB., Bank- 
prokurill. 
Moeller, F. E., Itfm. T. 
Müller, il, SlaatiatiB 
Sekt. 
Nickel, e., Qrleflrlg, 
Prawitz, S„ 88». 
Madlke, ü., Sanfbeamt 
Wirke, P., Bankbeamt. 
Prinz-Friedrich- 
ifflithclnvStt 
Birlf lau» Sürfttnf)auf,ge6, 
j. Treikowailee 93 
-<-August!-Viktoria-Stt.->- 
E gteudenbitg, P„ itfm. 
' * «Berlin). 
V. Lange, Deriralt. 
(Nr. 6). 
Äade,H,Magistr. SBütO« 
offift. 
'Grützner, 32,, Kellner, 
Jacobitz, F, Sattler. 
hJaitflner, §., flfm. 
i Mkulla, D, Ww. 
. tötilipp, H., Penstonär. 
■ StuMuff, P.< .(fanzl.Seh. 
7 E Nikis. W., Maunnustt. 
(Ämufeflr. 24). 
.E Hildebranbt, Zimmer- 
- mftt. (llichtenba.) 
V. Nickel, E., ffiottierft. 
Rollet, ©., itfm. 
.. Äolbetg, M., Zflegi.Grfr. 
Ehrmfelsstr. 
TreSkowallee -> 
f. a. TreStowallee 99. 
E Keller,F.,Fleilchermflr. 
(Dorolheastr. 26). 
fllelcgang M, Prokurist 
Poirandt, H., Steindruck. 
Schäfer«, H., Mw. 
Baustellen. 
11 f a. Andetnacher Sir. 11 
E Neuner, (!>., Zimmerei. 
Bolg, M.. Ww. 
Rirgiitt), fflüronfllft 
Freitag, £>., klichitekt. 
Steile, $., Lehret. 
Segne, 19., Heizer. 
tnnke, 15., Verwalt. 
[6t, F., film. 
Pichuleck, SB., Post» 
. beamtin. 
Pingel, ö., 8|m. 
Nuhland, I., 'StaOm. 
Schmidt, F., Badnarl. 
Saiut,, E., Postbeamiin. 
SliaitB, L., Ww. 
BtfiBner, Ist., Ob. Post« 
olllft 
ÜBm?, F., Magistr.Sekret. 
Zemang, LI„ itfm. 
Andemachet Str. -> 
tiaustetlcn. 
3ngetbeimer Sir. -V 
41 E Schmidt, CT., Atchiteki 
(Berlin i. 
V. tlioitin, R., itfm. 
(Stolzenfelsstr. 2). 
Alt, H., Schlöffet. 
Dtnnzel, W., flfm. 
epltciu, F„ Bankvorsteh. 
Herrmann. F., Schneidet. 
Jeanrenaiid, R„ flfm. 
Jhlefeldt,d1..Ob.Poft-!|ift. 
Melz. i!t., Reniiet. 
Schul,, 81., itfm. 
Wiebe^^.,EiIenb.BeamI. 
Lander, ®„ Bilchbind. 
ZlMnierinann.E.,Modistin. 
42—44 Baustellen. 
45 E Philipp, R., FaÄk. 
Rleiicher, A-, itfm. 
Jmgart, H., Dr., Chemil 
Lindem atm. St, Postalfifi. 
Rode, M., itfm. 
Schubert, CL, itfm. 
Tboma», A., Ww. 
Wienprecht. H., Pol. Stki. 
WUcke, W.. itfm. 
48 f. a. Nheinstelnstr. 1 «. 
TreSkowallee 99a. 
E Block, H., Eigentüm. 
ffröck, W., itfm. 
Malan. S, 9$o(ta||i[t 
Müller, H., itfm. 
Schneider, D„ Zigarren. 
Nheinsteiiistr. > 
Erongostr. , 
ffranleftt. ->■ 
(Unbebaut.) 
Falksburgstr. 
-4- Waldowall«« 
(ZZnBebaut.) 
Frankestr. 
Cöpenicker Allee ->• 
Baustelle. 
2 E Waltet, B9„ flfm. 
Achleitner, O., Inge». 
Dammann, H., Br. 
Lberlehr. 
— M., Privatier. 
Erb, R., Lehret. 
Vorpahl, 81., Postsekr. 
WüIfing,E.,Magistt.ÄsW. 
Zoymann, E., Kon» 
trolleutin. 
Baustellen. 
Dewelallee -> 
Baustellen. 
-<r Wannbaber Str. -> 
Steinmeyplatz. 
E Gerhard, B., fflmt» 
materialfcn(6s otlolten- 
Burg). 
fiflpro, S., ©raCJi.tfmJI. 
Baustellen. 
Dewelallee 
Baustelle». 
■<- CöpcttüTec Allee -V 
Friedrichsteiner 
Straße 
<- Dinhossstr. -> 
t f. a. Dinhoffftt. 12. 
E Datwich.B., Maschinen 
rnltt. 
E Lernte, ($., Eigen¬ 
tümerin. 
Veyer.H., Ob.Bahnaflist. 
Lindemann, S., Postsekr. 
Mögling,W.,Kanzl.Beamt 
Trebei, A., OB. Poflafsist. 
llech, 6., Berfich. iMcoml. 
2 E Heinemann, S., Rentier 
(siernidorf). 
V SpntiiDe, B., Ghemlgr. 
Biliiig. Th., W«. 
Nälmrich, P., Kim. 
Michel, ®., Lelegr. BeamI 
Prawitz, 8., Privatier. 
Schul?, A., Sewertfch. 
Sekret. 
Seemann, 50t„ itfm. 
iüarbelow, F.,TischIerinstr. 
E H-inemann. ©., iltenlier 
(Setn6dot|). 
V. Spritulle, <£. Chemigr. 
(31t. 2). 
Dehinel, 8, Reisend.. 
Renitel, G„ Gastw. 
Fischet, 6., PensionLr. 
Hossman». .6., $trm. 
Jen,, it., Ob.Telegr.Assist. 
Lehmann, 8t., Ob. lelegr. 
tlilifl. 
Peichet, I., Etat. Vorsieh. 
a. D. 
Lhutm, F., flfm. 
1. 6 Baustellen. 
Dorolheastr. 
8 f. b. Dorotheastr. 20. 
E Teilet, A.. Ligentüm. 
(Dönhoffstr. 281. 
Colinreich, Th., Ksm. 
Dorsche!, O., Ob. Post« 
stiftn. 
Stlaite, SB., Jockei. 
König, P., Buchdruck. 
Aestphal, F„ Ww. 
Winkel, 81., Kolotieranst. 
-10 Baustelle». 
11 E'NitfAke, SR., Satiltp 
mftt. T. 
Andre», M., {trau. 
Bengelsdorf» M., Buch¬ 
halterin. 
Hettmanii, ®„ itfm. 
Lahme, H., Magistt-Afstst. 
Langen, A., Magistr. Sekt. 
Mmitigel, C, Masseur. 
Paschke, M., Dreher. 
Rieidots, I., Ob. Bah 
«Isis«. 
Schreiber, O-, Stiijogr. 
Slanianka, 81., Werkmstr. 
Stöbt, Ll., SioaiSM.Sett. 
Baustellen. 
Donhoffstt. -> 
Firrstenbergallee 
Hönower Str. -> 
l.E Stote-Hafenbalg, 23., 
OBitleutn. 
Heintz, ei., Suuplrn. 
ZLnkert,H., Hauptm. 
— 8., vw. Sladtrat. 
la E Hinze, M., Ingen. 
Hinze, öt, itfm. 
ld E Richter, «., Fabik. T. 
2 E Dufch'fche Gibett. 
Lüiigelmann,R.,FabrI!eI. 
2aE®e(|ofang, St, 
• Zigarre,,-Agent. T. 
E Degofanfl, I., RiaaT. 
Witte, D., Feldwebel. 
3 E Kafch, E., flfm. 
4 E Haan, O„ flfm. T 
5 E BoSkühl, 8L, «fm. 
8 E Lietz, R, Dr, itfm. T. 
7 E Beulhler, E., Frau. 
Beulhler. E., Zollaujfeh. 
Hammerfchmidt, 0.„ 
Eisenb. Ob. Sekr. 
8 E Uebel, 8t, Privatier. 
E Uebel, 8L, Rentiere. 
9 E Richter, 8L, Rentier. 
Michaeli-, A., Ksm, 
Baustellei:. 
LiLztstr. -> 
Baustellen. 
Eilenbahnbrückt ->• 
Biockdammweg -> 
Sönlioffftr. ->» 
Baustellen. 
*4- Rlastr. 
^aufteilen. 
Dorotheasir. ->■ 
Krausestr. ->• 
Baustellen. 
17 EHöfelLSeIfert,Atch!. 
teilen (Hentigstr. 18). 
V Sckall, 3L, Dz, ChemIL 
18 E Buetcke, M, gubtit 
lltekL T. 
ßHo>2Betf-$ennef e. 6. 
.BtatijKuflc.r. ^ 
lti I^.Horttiua»i>,M.,!ttentier> 
Karl-Egon-Str. -> 
iSaiiiltUcn. 
Hönower Sir. -> 
Gibconer Str. 
Treikowallee •>• 
(Undebmit). 
Gobabiser Str. 
Treikowallee -> 
(Unbebaut). 
Godesberger Str. 
Xreikowallce -> 
1 f. a. Xrelkoniolle» 105. 
E itatiSliorst» Jmmo 
Ctlicn. ©cf. 
5Berlcrelb/S.,Dr, Sfjemif. 
3oachim6mann, D., itstn 
Klein, P., Saiilbeamt. 
KangowSti, E, flfm. T. 
Vieiffer, St., Prokurist. 
SBolff, ®„ Saiikbeami. 
2 |. a. Westler Eir. 13, 
E Otto, WL, Magillt.Dut 
y|ftst.($rcäkiiroaUeel04 
B. Gmsiciel, M., Kgl. 
Kassenvorsteh. 
Dodesbetgerstr. Kurie- 
horst Verwert. @t|. m. 
b. H. 
Dyla, <£., Bankbeamt. 
Haenschte, 8i, Privatier. 
Klötzer, VI, Oberingk». 
Vauifen, H., Klempner. 
Schlokat, M., Penstonür. 
Weleler Str. -> 
s. n. SBefeler Str. 8. 
E. Schulte, M, Rentiere. 
Birnbaum, L, Ob. Post- 
a|[i!t. 
Dönng, 0., ilimflmaL 
Heilet, 93., Privatiere. 
Heusterbera, (£., Banlkaff 
Hornseck, 8t. Musterzeichn. 
Lilienlhal, M., flfm. 
Pusch. H., flfm. 
Warnecke, E., Ww. 
4. 6 Baustellen. 
0 s. a. Westler Eir. 4. 
E König, C, Architekt 
(WilmerSds.). 
V. Fischer. @, Schleifer. 
Still, H., Ksm. 
Bötterso», B., t»eichikank> 
Buchhait 
Heine, fl., Gen. Saent T. 
Schenk, 9„ flaif. Ob. 
Steuerm. 
Ete!se,O.,Pol.!tomm!ff.7. 
0a |. a. Weselet Str. 12. 
E Hennig, P., Eigentüm 
(Berlin). 
V. Eichberg, W, Portier. 
0o6, E., Kim. 
Effet, G„ Frau. 
Hanf, SB., Werkmsit. 
Jucke!, F., Ptolurist. 
Lang, C.. Werlmstt. 
Mellentin, I., Bodenmsir. 
Plalhe, H„ Reg. Sekret 
Ra»Ichnick,M.,MeIaIldreh. 
— (£., Hebamme, 
v. Reiitzell, M, Mmtianto. 
-<r Wetelet Etr. ->• 
7 geh. z. ißcietet Str, 12. 
8 geh. z. TreSkowallee 106 
ZteifotoaBee ->■ 
Gnndelfingerrr 
Straße 
Dinhoffslr. -V 
1 E Hosstnann,!!., Privatier 
(Hentigstr. 26). 
Dadak, Installat. 
Fischer, P., Fleischerei T. 
Jenlho, W., ölaifchleif. 
Klopfet, !Ü„ Privatier». 
Lange, G„ Beiricblleit 
Pieiker, M., itfm. 
Wem®, St., Architekt.» 
Schmidt, 93., Olalerl. 
Schwarzbach, W., ltt, 
pr. Atzt. 
Stein, ffi., Tischl-onstr. 
2 E öoellä, H. Ingen. T. 
Aiitrum, 6., Filial- 
fieiterin. 
tttifp. R, Maler, 
EnglLnder, M., itfm. T 
Gerstenberaet. L, Lehret, 
fflmiil, 8t., Wv. 
Heile. 81, Bankbeamt. 
Hirjchberg, ffl., Zujchne!- 
terii,. 
Iahn. &, Ksm. 
Kraatz, B., fflenbtetlit 
Krieger,Poftschaffn. 
Spionafe, M., ©tifen. 
3 E Gregotoviu«, it., Sigew 
tüm. (2lugu|le-5Biltoriai 
Stroje 8). 
V. loiiio», 3., lllfenb, 
Grtmffti. (Nr. 4). 
Dnpont, P., Bildh. 
Hüdlcke. $., Ksm. 
Helf, itfm. 
Latuffek, 61., film. T. 
Morgenstem, ÜB., fijm. 
Törmet, C.. Ksm. T. 
4 E 6liegoroD!ii8’i6e6rBen 
V. toruoro, 6., GifenB. 
Schaffn. 
(SUlmctftet, ®„ Ww. 
©rügner, Öt., Hotelier. 
Kroll, Th., Ob.PosIaisisi. 
Ueill, F., itfm. 
Mischke, K.. öeomiltt. 
Steiimami, (£., Privaiiere. 
Plat, H.. Pofts«Ir. 
Btiiboiv, O., Äeh. Eiped. 
Sekt. 
Wolff-Maage, H., itunst 
mal. 
5 E Frülj!ich,S.,©altletmstt. 
Bütlncr, Marie, Buchbind. 
Bronze», R., flfm. 
Sahn, H., Lehrerin, 
etjmauni, O„ Invalide. 
Krause, F., Korrektor. 
Münzberg, 81., ftfm. 
Poljl, fl., flfm. 
iltoll, W.. Bucherrevlf. 
Witikelniann, M., Schau¬ 
spielerin. 
SielSke, O„ Eolilermfir. 
Ba E Borneinann, I., Ww. 
VXlilenie i)t., ÜJlauretmstr. 
(Ftiedtichihagen). 
BehtendS, M„ fltm. 
ffloh», 40., Postassilt. 
Btümiing, A., Dr, ffler. 
Cheniik. 
Ganezit, I., Schuhnimstr 
Czekalla, A., Kim. 
Fischer. M., Ww. 
(üollcrt, M., Frau. 
Kessel. itaiizleibieii. 
o. D. 
Soietts, W„ Konditor. 
Priuzlet, 81., Buchhalt 
>Rcichuieiu,W., Bantkassier. 
Ruthe. <S„ Dr.phll.,Cbec 
I eiltet. 
Schabo», M., Ginossensch. 
Äeamt. 
Derlalitz, E., Maschinen« 
linir. 
Rühtke, 0., I inert. 
6 ESommirkorn.iö-.Rentler. 
V. Sachs, Th., Prokiinst. 
(Nr. 6a). 
Adolph, SB., Jockey. 
Ascher, L., Ww. 
Brnsl, I., Buchdruck. 
Seettcu, L, Kim. 
Sichler, I,, Ww. 
Friese, 81, Kgl. Kammer¬ 
musik. 
©litkeisen, 6., itfm. 
Müller, it.. Penlioitlr. 
Pannier.W., Kgl.PostIekr. 
Schoß, A, Ksm. 
Weise, H, Penfionit. 
6a E Brunk sche Erbeu. 
V. Sachs, Th, Proliinst T 
Saiiermeitter, SB., itfm. 
Habermann, 6, Dr, Leh¬ 
rerin. 
Hossman», A, Poriierft. 
Kiedailch, H., Privatlere. 
iß seimiger, fl, flfm. 
Schmidt, P., Sürobeamt. 
Schiimatin, E, GisinB. 
Ob. Sekt. 
Sternert, M, Ww. 
©ljting, M, Schneiderin, 
üiollaff, E, Banlbeamt. 
Siessoto, ©., flfm. 
7 E.5!oottogd,0,8aEr!.T. 
V. Sdjloiibtop, 61, Haus¬ 
wart. 
Auf der Heide, M, itfm. 
Dotoiheasir. -> 
8 E Grüner, M., Bank« 
dirskt. T. 
9 Garten, geh. «. Nr. 8. 
10.11 SchuloeBaule. 
E Gern. Friedrichtseldl« 
KarlShorst. 
VHab ermann, 8t., SektoiT. 
8. Gemeiiideschnle. 
Ttotzky, G, Schuldien. 
12 EHrLereiht,K,Gigeiitüm. 
(Nr. 14). 
Balzet, P.', flfm. 
Freie. W, Postsekr. 
H°lbebel.O., Ob. Postsekr. 
Holzhausen, M, vw. 
Pfarrer. 
Lüdlke, M, Schloflennstr. 
Neumann, L, Ww. 
Raeihel. R, Photogr. 
Specialität. T. 
SawilLki, G, Zeugleuin. 
Schaffet, M» Ww. 
Weber. S„ Oberingen. X 
13 E^SchSs-r,O,Dtilchpächl. 
P, Posilchaffn. 
13 Hack, tt„ itfm. 
Hoppe, H, Kaffenbeamt. 
Klahr, H, flfm. 
—öetlrub, Schiilbuchhdlg. 
Krkuykamp, L, Ww. 
Marmt, li, Frau. 
Treyfch, Ingen. 
Vogler, 8t, Mühlenmflt. 
14 EHaberechl.C, »igentüm 
Slüttig, H, Ob. Po|ia|P't. 
Fruchiagki, P, Amtiget. 
Selr. 
Gutzclt, ö, itsra. 
Klar, I, Schuhm. 
tiudcwij, P, Ingen. 
Mally, Itfm. 
Ceser, G, Ww. 
-(-Krausestr. ->- 
15, 16 Bai-stellen. 
17 E Semicke, Sl„ Drechsler. 
mur.-lGrkttet). 
V. Hölh, ß, Ww. 
!8iltl)ol6, it. Zuschneit, 
liinidr, 91., Biitovotiieh. 
©IcroBforrSfi, W, Silber- 
otB 
Hutfilz, P, Glcllromont. 
Jordan, F, Aantbeaml. 
itreüf, 0, Kiiihenchef. 
Polz, 8t, Bankbeamt. 
Schälet. 6, itfm. 
Schröder, O, flfm. 
Weife, P, Galvaniseur. 
18 E Thiele, iS, eigentüm. 
< Berlin). 
Dienet, B, itlm. T. 
Franz, 6, Ingen. 
öeUnet, T, PUv ffleaml 
Köhler. <8, Buchhalt. 
Lammerich, B, Pot. Sekr 
Hautet, M, flfm. T 
Lehmann. 81, Fiiseut. 
tiätoig, <£., Äürogehilsin 
MelllNtin. P, Buaihalt. 
Prcikichat, y, Packet. 
Schneider, E, Buchhalt. 
Smröder, @, Str'chlec. 
linikowski, I, Kürschner* 
insir. 
19 E JjteBig, L, Eigen¬ 
tümerin. 
Bitkhold, M, Ww. 
Feht, B, flfm. 
Fiedig, 81, fltm 
Frenzel. IS, Ditekirice. 
Hennig, SB, fllm. 
ikatjier, I, Rechn. Rat. 
itlarolltet. M, ©tenetselr. 
Merkel, P, Geh eipeb. 
Sekret. 
Nullet, !ö„ ®csd)äflSfsif)r. 
Schermer. 91., Tischler. 
20 E Richter, SB, itfm. 
lSpandau). 
E Richter, fl, Fuhtgesch. 
Bartidit, 81, Lehrer. 
Bank, P, K>m. 
Heese.O, lelegr. Mechan 
Reinholz. SB., Pot.Beaml 
Sommer, H, flfm. 
Vogler, G, flfm. 
21-24 Baustelle«. 
Hönower Sft. -> 
25 EStem,D ,!tfm.(Scrlin) 
V. Lehmpuhl, H, Bauard 
(Waldowallee Ci. 
®cmmet,3i, Bauinatetial. 
Hadtian, 23, Bankbeamt 
itlcopofi, M„ ©djieibtr. 
Kresse, E, Drucket. 
— D, Schrislstell.' X 
Park. E, Gaslw. 
Oteinfch, M., flfm. 
Schnildl, G, flfm. 
Sumpf, M, itfm. 
Werner, K, fltm. 
Welche, 20, Itfm. 
fiortl), fl. Rentier. 
26 E Benth. 81.. Lichisp. 
Thealetbef. T. 
Sender, 81, Lehrer. 
Aöhmet, N, flfm. 
(Seite, B, Kupsetbteh. 
Leffe, A, fleHermflr. 
Markwardt, fll, Schnei¬ 
derin. " 
Stemmt, R, Ob. PoftasflsL 
27-33 fflauslEffcn. 
84 s.o. flrotileitr. 6. 
E Richtet, 8t, BLikermsit. 
(Berlin). 
Mbtecht, B, Bankbeamt. 
Damm, fl. Ob. lelegr. 
AM. 
Ehrlich, O., Ingen. 
Karg, 81., Elektrotechnik. 
Meiveri, O, Telgr. Sekr 
Zawadzki, F, Stentcncupf. 
Krausestr. ->- 
84» ZwangSvetwaltung. 
Barniöke, H., Lyzeal* 
lehrerin. 
Dehn. C, Ob. PostaW 
Lellwig.Fr, Telgr. Ajfist. 
Knieb, K, itfm- 
Lotter, E, Berstch. BeamI. 
Niargotie.T.Eeschästifühk 
Stricket, R„ Fleischermstr. 
Title, 8k, Büioalflsi.- 
35 E OutoBii, 6, Eigen¬ 
tümerin, 
Doherr, L, Ingen. X 
DuOin, A„ Monleu», 
Hornung, M. flfm. 
Kabilch, 81, Ww. 
Raelbel. Meta, Phologr, 
Weizil, 6, flfm 
30 E ikathol. flirdiengts. 
V. _Surmn, I, fturotill. 
LaslowSki, 9,, Holzoib. 
Ulotide, ffi„ Lehrer. 
37 Baustelle. 
i3 E Hering, It, Rentier 
(Nr. 89). 
Rimile, <i. Former. 
(Senke, M, Landget. Sekt. 
Bleien, fl, itfm. 
Sriiitir. 31.. Fabrk. X 
JSbauer. F, Meiler. 
Kaiser, P, flfm, 
SBangtnlieim, L, SB». . 
SiSellc. B, Rentiere. 
J9 fc. Hemig, <t„ t/lentlir. 
Müüe, L, '3m. 
Obrecht, Qicichni, Schnei- 
Seiimi. 
Weiß, G.. Sanlteamt, 
10 E Sitimohl,!-!, itanzl. - 
Bett. 
Eleve, G., Lehrerin. 
Fichellcher, 81., Weberel- 
l)e|rtn. 
11 E Böttcher, M, Ksm. 
itrule, 9L, Äau|m. ü)eamt 
— Julie, FrI. 
Echniarz.A, ObetlelircrllL 
12 Eitlipptl, (I„31eittier. 
(Soroiliea|tr. 4). 
Heinrich, P., Papierhblg. 
Hotllnteyer, Vt, Studien- 
afieitor. ^ 
Mu, i, F, Pol. Assessor. 
43 E Po,er, P, Öofiro. 
(Dönhofsflr. 8). 
.Denver, g, itfm, 
ilohlmorgeii.fl, Seemann, 
flummeg, F, Postiekr. 
Ouaiidt, H, Echnhtn. 
Thünter, 81, Dr, Arzt X 
SBeitDegoB, SB., flfm. 
Dorolheastr. ->■ 
13a E [(ins, W, Ksm. 
iViiö. Eli, Ww. 
ffliall, E, Ob. Telezr. 
t-llliil. 
Oliebe, 9t, Lagcroetnioll. 
SBo'pitBatim, 21, Telegr. 
Eilt. 
Echoeier. G, Soltlermstr. 
Schmaedicke, H, BeamI.' 
Wagner, e.,RoIomalpJr. 
T. 
44 E Bürstenbinder, 81.. 
Lehrer. 
DahmS, 9.. Journalist *C 
— {?, Letzter o. D. 
Schulze,' H, Rentiere. 
45 t. Heymann. (r, Ksm. 
Ehrich, 8l, Metallschleif. 
ttlSner, ©, ftrm. 
Viottböll, A, Kim. „ 
4C E Seebach, H, KohleitT 
Brüning. St., Bahnatb/ 
Baebtle, $>., Pensionär. 
Grünlhal, (i), Äahnarb. 
KiauS, $i, Bauarb. ; 
Pallai, H„ Äoldatb. 
Schiller, 6, SBw. 
Wutlenbetg, E, Fleischer. 
47 E Stabltch, $„eiflcnlum. 
Beer, M, Echtistsleil. 
Grinda, H, IVrj. 
Panier, II, flfm. 
Poddeti, 81, Sattler. 
©tausenBiel, 81, Ww. ; 
18 ESBiil,®.,Schneid ernt fit. 
P. Drechlel, SJertret.X 
49 E. Cchulz, M, fltm. 
Haxe, 6, Phologr. 
Hehle, 33, flfm. 
Ttlgnet, $1, Scicgr. 6tft: 
a. ®. 
Sitomim, F, FrI. 
50 E. Hansen, F, Ww. 
OScielct. 81, Buchhalt. 
Hablsch, P, Sattler. - 
Henmanti, 8L, itfm. 
Hohi, R., Bnchbalt. 
Maab, P, Stadlsekr. 
MerlenS, G„ Ww. 
Schiller, H, Wagenmstr. 
Soliich, H, Ww. 
Völker, F„ Trainer. 
51 E Krüger, SB., irigeniii«, 
Modelt, W, Reisend. 
Massat, R, K|m. 
P.)iltpfohn, A, itfm. ! 
Sloljtt, F, Tischler. 
52 s. o. Dönhoflstr. 4. 
E PiSke,F, Gifleittüm. Z 
töeliiliNR, ®, Bücher¬ 
revisor. 
Menscher»er, A, Ksm./ 
Kunow, 3-, Ksm. 
Langer, flfm. 
Sack, P, Monteur. V . - 
Schmidt, m.; Ww. . 
Bötge». 0, Blumen. 
vnh oStr/--*--.!"-1-"' 
♦r<.*VT'•* Oe
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.