Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Werderstr.—Wussowstr. 
— 17 — 
Berlin-Britz 
wi V. 
63 E Suff, ft„ Hanöelim. 
£Bufe,fl.,@iu6totbblrln. 
Helnze, 8t„ yllllarb. 
64 E, ffleraelnhi Btih. 
Wiemetjer.il.. Schweflet. 
Siegle, (£., Schwester. 
66 Baustelle. 
66 E Barch», st, Kenliit 
(3!r. 76). 
V. Trunl, il. Silermtir. T. 
66a E Finder. SB., Fubrh. 
Fiiibcr, P., firaflnjagcn- 
fiihr. 
67 Etitibrotf, t> .HnnielSm. 
Pohlmann. Ü.yanbelim. 
68 & (Slcmcinbe iitm. 
V. st raun, J.,straitbrosd)t- 
bei. 
69 fiiflicrt nicht. 
!rtiinglu$ftr. 
60. 61 ’JJaitlteilen. 
62 E Slengeit, 501., ftrau. 
E !B!e;n(tod, il., Frau. 
E Becker, ü), ftraii. 
Stengen, O., Rangierer. 
Slenzel, 81., Sttlimicthi. 
äSleimtotf St., Hiolci. 
63 E Sommer. Selmo,tilgen- 
liimmii. 
Hajenbnnk,A.,Reiilenenips. 
«4 E Hanfe, H., Äs«. 
(9lr. 66). 
Riefe, H., lifdler. 
Roplschke. P., Ww. 
Kühne, P.. grau. 
Matern, ’ti., 38». 
Naplkowrri, F., Fleischer- 
mllr. 
65 E Hanse, H., Ksm. 
Allmann, ($,. Ww. 
(Hinget, 9., Frau. 
Perganbe, st., Ww. 
Pletzker, li„ (SSaftro. 
Laß. P., Kutscher. 
08 E Werk, tiJt.. Ww. T. 
werk, P., Knischer. 
67 E. Jttuium. $)., 41 samt. 
fflanzlit, SDI., iltau. 
WuyiowSkii, M, Renten- 
empfing. 
68 E Albrecht. $., Eigen. 
Ifint. >Nr. 69). 
Blbtetfjl i\., HanbelSm. 
69 E Albrecht, (£., tilgen' 
lümer. 
Febrtnaun, <8., Schneider, 
itteblei, SB.. Badnarb. 
Klclubtciift, P., straft* 
waqcniühr. 
Kranz, 51., Rentier. 
70 E Pohl, M„ SlgcnUm. 
(Cerlln). 
V Brämer. H,, HünbelS- 
mann. T. 
fiolfteln, Itfm. 
fiebmaun, M.. Ww. 
Menzel, 6., Fubrm. 
Schulte, H., Echu^m, 
Werner, ffl„ üücratb. 
71 Stalluiig. gib J. Jlt. 70. 
72 E Pohl, 81, ötgentüm 
iBerlin). 
73. 71 Barie», geh. J. 
Nr. 72. 
75 $ anstelle. 
70 E Barche, R., dlgen- 
tümci. 
Büttner, st., Kutscher. 
Steuer, H.. Sdmtim. 
ffirlflofe, ?f„ Blumen« 
arbtrin. 
SiSbel, ($; stutliter. 
®ör{, ffl, OSfmetnbeatl' 
Laube, (l„ Ww. 
Wcftp’alil, H, Invalide. 
77 E flieüridj, W„ Maurer 
(SteulMnl. 
Kracht, fl., Ww. 
Most, 51., «rltst. 
Rieprich, D., Maurer. 
7b E Sdjige, J?„ Schmiede- 
mstr. 
Friedrich, il., Tischler. 
Schütze, H., Schlosser. 
70. HU iUaiilteüeti. 
81 E Bolisch L!, Fuhtm. 
iti. 83 ilauitrfleu. 
j* E Strauch, 3., Eigen¬ 
tümer. 
V. Hah, Ww. 
Rtamer, W., Ww. 
Cbremba. 3„ •yoitSeamt 
Tresse, Ww 
8S(eh, 'ii/„ Wer. 
85 E Ho'smanu, y, Por> 
zel'aii. 
-’ß E’Claidjfe C.,Schlofferel. 
67. dti Holzpla». 
E ©fltim, Sinne. Saft». 
(9h. öli). 
Hltenbiirg, 81., Molkerei. 
Ring 6), Sloljlen. 
iO E !Uolim,Slane, ffiastio 
OlteitEuu, 31, Molkerei- 
b°s. 
ffleppert, 26, Handels¬ 
mann. 
Wagnis, r?r.. Konbilor. 
(tljauj]e«str. -> 
Wilhelmplatz 
Borlflr. -V 
Rarlstr 
(Unbebaut.) 
Wilhelmstr. 
-•(- SbauüceflT. ->► 
1 (. a, HbauPetllr 88. 
E Echmidl. St., liigentüm 
Brauer, B„ Bcamier. 
Hahn, ffl., Sitmeiinruifti 
Heinrich H, Siaichmtn- 
milr. 
91«etf, 0., $tl!tan[t. 
Sdiablim, <&, Stonjlcl- 
bcnml. 
Schulz, ct, Zimmern. 
- ?. Ww. 
Itenfmaim, H., SScrf. 
äicaml. 
Zil'el. Ir, fieii-roar.b* 
hd rm. 
2 E Stapel, .11, Sücinnc'j 
üilclle. Sl, Sltcfjcnb. 
lialjrcrm 
.tioppe 'Ji>„ VUdh. 
Stiel, Th., Heizer. 
d E Raschle, G, Kohlenhbl. 
FenSke, Anna, Stroficnb. 
Bcamt. 
Pnlofli, I., Echuhmmstr. 
4 Bauilell». 
4u E.'JJcljrcnb,!I0.,8mlia(|lfl 
JUibei6(i,81.. Sdiiieilmint 
Hiirtl), W. fiebrlnrb. 
Jiift.Sl ,©ent Cb SetrT 
tiäbele, li). ile. rer 
Stnlaif, (l, VaiiMu. Cltb. 
— 0, SVauittpoI 
Nowak. [?, Slufieljer. 
Piipc»!>»i>k,K, VlmK'iiinsl 
Ele.nberg, O., Veljrer 
fiiel'ar h. 3„ Cauplm. d 
N a. D. T. 
'i E Pahllg, 81., li’oentüm 
(Ghauiieestr. lA>). 
ftranle, 91., (üarlcnbau. 
Haase, il, HitljjjM. T. 
- tileMM. V. 
Hil.iii'i, fl’., Hobler, 
.tievnniin, ©., yaiibclSai 
Sleiitcr, 0, ilsi.i, 
Schellof, St. Onortltte. 
Siii'r, E. fycii|loipii(j. 
('■ E. iUrebc'litjc (Siben. 
Aiiiberbortu.Xlatanifliii- 
siation. | 
6 l’otenj, li„ lütmelnle« 
schwell. 
SUgift. g„ Schwester. 
7 Baustelle. 
-<- Dorsstr. -> 
Elubemauchrlng ->■ 
8E Tick. Ä.. ijlcl(ct)fon« 
fernen. 
Handtte. ®., Privatier. 
9 E Schneider, G., Gastlo, 
itilumenllial, W., @e» 
mciudcnisilienl. 
10 E Vlalint’sche Erbe», 
V. I ir.’el, St., W«. 
Siilbeu, H., SB», 
äoichaibt, K,, Straßen®. 
Sinnt. 
Schulze, M., Ww. 
Echwc'>;ow, 0„ Salti« 
bcamt. 
11 Ülnutele. 
'Serien, gel,.z.Thauffeeftr.SV. 
libauiiecitr. -> 
Wnssowstr. 
i£baufee(tr. -> 
(Unbibout), 
C. Verzeichnis der Handel- und Gewerbetreibettden nach Erwerbs, 
bzw. B.er«fszweigen alphabetisch geordnet. 
Ubbruchuniernehmer. 
Keller, 8., S&auficelti. 78 b T. 
Stchleuliein, n, Ärundstülk b. (Sem 
Ärl? T. 
Abdeckereien. 
geltrltz, SuliuS.libaul eelhr. 79T. RteVch* 
vermchlunoS- ii. VerwertnnoSunjtall. 
Apotheken. 
Luise» » llsolhel« <M. Schroilti), 
Thanlseestr. 102 T 
Architekten. 
Bierbaum H.. etauficellr. 66 T. 
liebt, E.< Sbauiseeftr. 43 T. 
Bäcker. 
Basen. B,. Hhansseefti. 147. 
SKbofs, itiärflerstr. 12. 
Dledrich, ist., Sfjauficcstr. 114. 
Fischer, M.< Sbauffeefir. 114. 
®olbepp, Q„ libaufsetslr. 40. 
Haupt, il., iHubowtt Str. 6 T. 
sterilen, (8„ 3obatmi6tljal«t Str. 6, 
sttajun, ff„ ?afinitr. 3J. 
RtauB. R, Ehauffeeslr. 77. 
Sengt !B„ Iohannirthaler Str. 19. 
Llerlch, K., Rubower Str. 6. 
Lüdelk, R,. tierberftr. 7. 
Luther, (!)., Slarientbaler Str. 6. 
Michaeli«. 81. Franz Körner-Ttr. 4. 
Pannwl», B., ZBerberitr 8L 
Prleie, ’S,, Suberobet Str, Tüngelir'- 
scheS HauS. 
Przloba, iä., Shanlfeeslr. 102. 
Echttel, S„ Chaussee str. 66. 
EchtSber, (£., Bbaufsetltr. 101a T 
6e|a. ©., Chauffeellr. 23u T. 
Eerowla, St. Äubower Sti. 84a. 
Steinet), P, RungiuSstr. 3. 
Sucker, Sl., Hannemonnflr. L 2. 
Itunl, 81., Werd mir. 68 T. 
läidjentle, F„ Hhaufseeltr. 76. 
Wagnlh, 0„ iRubooet Str. 13. 11 T. 
Weltmann, d-, Pinlschallee 43. 
Wi-ngl», <1., Sitdomer Sbaufsee 4. 
Wolf, (st., Bürgerslr. 60. _ 
Eolichcnbort, ffl„ Lhansseeslr. 100 T. 
Baugesch. tt. -gesellschaften 
Baugeiellschall Lelneftraße B. m. b.H. 
Btubower Str. 81. 
fttüget & Sohn, R-, Shausseestr. 84 T. 
Runtza», R„ Sbausfeeltr. 109.110 T. 
#lett«en«, ff„ Bürgerilr. 42 T. 
Baumschulen. 
kpLih, S., Spälbili. I T. 
Brotfabriken. 
ffleBIe, Sahniir. 75 T. 
Köppen, E.. Ctatinttr. 75 T. 
Buchbinder. 
fflällie, H., Vermanlapromenade 20. 
Buchdruckereien. 
Hoffmann. Slmi,i, Bbaurieesti. 107. 
tfllchter, Paul. Üfjaufi eeftr. 148 T. 
Butter. 
Echinefelb, R,, Chauisecilr. 61.T. 
Schineielbt, R., Rudower Str. 86. 
Chemische Fabriken. 
tzeybe ie.m.b.ti.,6.i>., Riibomit StrSlT 
Snon,ffabtl((1)emi(cherSp**nIprobu!te 
ie.m b.H.,Han», Rubower Str. 64. T. 
Klrbel.3.®, Att.Bes.. tHiebel(tr.l-3ü T. 
!Rlebil&6o, S.m.b H, Sßlebelftr. 1-32 
Hinten, Vlllor. Rubowrr Str. 64. X 
Chemisch-technische 
Präparate. 
.Je Werke Florian ä Tc., 
»bauffeestr. 68. T. 
Dachdeckermeister. 
Panlhc», F, Cbauffeelir. 27. 
Dachdecknugögeschäfte. 
Bntdijatbt. 5D1, Särgerltr. 61 T. Spez 
Etndelkuug in leerste!« Pappe Qabrl. 
v. RlebeinaHe u. ttatbolhieum. 
Dentisten. 
Dulllck, SB., Rubower Str. 97. 
Drahtzaunfabrike». 
Helnje, Paul, ittubomet Str. k2, S3 T. 
Drechsler. 
sitfett, H., ülungmSItr. 3 T. 
Bannnternehmer. 
Betitle, jun., ülochowstr. 10» I. 
Riebet, 6. Ciauffeeslr. 76. 
Beerdigungsanstalten. 
Kühl, M., Hbeufseestr. 47 T. 
BelenchtungSartike!« 
Braune, Seorg Qabnsti. 48. 
Bildhauerwerkstätten. 
Sehnte, P., Hanncmannltt. 81 (6tu<«). 
Gchulze, P., ffbaussicitt. B. 
Blumen (Natur-). 
RoitBetf, ®„ Thsuffrestr. 86 X 
Drogen- tt. Parsümerie- 
kleinhandel. 
flocfit Nächst., tt„ Werderstr. 48. T. 
Ftllbauer, F» Thausseesti. 49 T. 
Stieget, (£., Sbauneestt. 86» T. 
EisenkonstruttionS» 
bauanstatten. 
Sflelle, Julius, Rubower Stt.2fi. 26.T. 
Sifen- u. Stahlkurzwr., 
HauS- u. Küchengeräte. 
Sarge, R„ lkhaulseeltr 64. 66. 
EiShandlungen. 
(Smnann, E, Cljaufseeltr. 59. 
Blimcrt, C„ Rubower Str. 78. 
Fahrräder. 
8«a liMiiirltr. 28a. T. 
Färbereien. 
Ruft. OSftglb, Wabonet Str. 8t T. 
Fische. 
Refc g, Werderstr. 87. 
Fleischer. 
;’l$lfjelm, Henrielle, (Jljantfeefir. 72. 
BatCef, K„ Sboutce'tr. 127 d. 
'jUüttner, (£., Änbower Cti 11. 14 T. 
tloJü, '11., OobnnmSiljal'T Str. 2. 
SaljmJ, 'S.., Bürgerslr. 67b. 
Düulel, H., iliiibcroer Str. 8. 
Hnnle, ’Jlnua, Bürget str. 67. 
Jaiikowsty. C., fffautleeslr. 105. 
Koch, 3i„ @ermaulapromenab< 27. 28. 
xiubroig, I. libauScestr. 118 X 
fflietlc, A„ Oaljnfir. 34. 
Müller. H„ Chaukseesit. 148 X 
illaDilowfli. F„ Werderstr. 64. 
Neumann.P. I£bauf|cestrl1ti T. (OroB1 
'tintettalb, W, illitbomcr Str. 86. 
Präger, ist., Oa-nflr. 42. 
Uhlemmtti, <$., Prleiierweg 8. 
ÄieSner, (9.. Saljnllr. 10 T. 
Friseure. 
Czech, I., llhauiseestr. 40. 
iSttram, SL, Lsausseestk. 108. 
3!aumann, M., (£hnuliee;,r 47. 
lobla», A., Sbaufseeltr. 14. 
Fnhrgeschäste. 
Behrend, W. Chnusteestr. 25 X 
Samenz, BL, Rubower Str. 3. 
Dillmann, A., Bürgerst!. 66. 
tüieOotu, Werderstr. 12. 
Brewalch, ER, Werterstr 84. 8k>> 
Hinze. R., Shausseestt. 84. 
Patte. H., Dürgerstr. 64. 06. 
Reich. P., Werderstr. 8 X 
Schumacher, 0., Rubower Sk. 8. X 
Wert Siatiba, Berbetnr. 66. X 
Fnragehandlungen. 
Sralert, «.. Sbaufieeslt. 45. X 
Voll. P., Cbauliecitr. 111 a. 
Mener, H., Sdauffeestt. 139. 
Shtsfom, SL, Bürgertr. 4». X 
fechmbler, st., Rubower Str. 1 X 
Sott, Paul, Sbcuffceltr. 100. HOL T 
Gärtner u. Gärtnereien. 
Abraham. V. Hagtltmet Str. (l8Stl< 
neret'. X 
Andersen, St., Marlenbotset Allee 84. 
Bonite, A.. Matienborser Allee 9. 
Lrebow, 5t„ Marlenbotset Allee 98 X 
Busse, Lhausseestr. 127. 
llbtlfl, I., Marlenborser Allee 18.19. X 
SjUbooln, #„ lempeltot« Weg, 
ikzubooiez'schel Hau». 
Dehmlow, Si„ Mariendorter BUli 0. 
Dick, P., Matieildotler Alle« 9. 
.ttanfe, R., Wllhelmsir. R. 
fflrabo», W., Mattenborser Allee 84. 
Brau, R., Dorsstr. 43. 
(Bube, R„ Matienborser Mee 102.108. X 
äutzeit jr., (fl., Rubower Str. 95. 
}acflct, K., Marlenborser Allee 66.97.T. 
Hartmann,JJ, Siarienborfet Allee 9tl 
618 101 X 
Hecht. Paullne, Tauffceftr. 129. 
JSntnla, t, Buikower (lhaussee 1 X 
Hin. 0„ Dorsstr. 9. 
Juughani, 8., Thauiseeftr. 127». 
d. b. Kammer, tlt., Zriltftr. 14. 
Stieln, R„ Siarienborfet Allee 9. 
Kohlmannilehner, H. tHuboeet Str.24 
u. 26 X 
Rorth, 83., Sdausseeslr. 161 
Kos», I., Srlftftr. 16. 
Streite, H., Shauffeeitr. 102. 
Äre», H„ Marlenborser Allee 16. 17 X 
Rtemet, Lhauffeestr. 124 X 
Pselsjer, fl» Johar.nlSthaler 6b, 6. 7. 
Pr'chel, st., Slubowcr Str. SJ. 
Reiiiicke. D„ Stutieiintiichnng 9. 
l)lc|f, 0, Tor,,lr. 
ckucklnschel, ,y„ Cliauiseestr. 120 126a, 
Sinoro, (5., Sempelljifer Lieg !! X 
ächlenz, li. Uliari.'nborfer Aller 9. 
Schmibl, V., Cljnuifeefir. bl. 
Scholz, ffi, Ü'/in.eiiSoiict Allee 9. 
Selig, lr„ ÜRnv.citlioifci SlUee U. 
Spidjl, 0., Cfyauiiceitv. 11. 
@iran6,5..Mntieniior:cr Allee 116.117. 
Struck, 6., lHuiomer Sir. 9L 93 X 
Iljtcme 6., Tniistr 3. 
ätoellel, iUiatie, Doitstr. 10, 
Wanzlll, !£!., Rubower Str. 91. 
Weber, SJ., (Lhauffeestr. 144. 
Wenbt, (Emma, Rubower Str. 89. X 
Mesang. H., Marieiitliaiet Sir 8. 9 X 
GaS-, WasscrieitunkiS- tt. 
KanalisationSaulagen. 
Franz, 81., ühauffeeilr. 127a. 127b. 
Gastwirte. 
Bahr. 0., W-rberltr. 67. X 
löaritcntlcn, &., Jabnstr. 76. X 
tieck, P,, Cliauiseestr. 20. 
Becker, «., ebatifleeur. 97. X 
Behnisch, R., Rubower Sir. 86. X 
Äöhm, Slarte, Werderstr. 89. X 
Friedrich, ff„ Rubower Sir. 06. 
uieitter, (S., Rubowct Sir. 4 X 
Kellert, P.. SJutgerur. ::3. 
ffllüd, llhauneestt. 27. 
ifiont. Jahnstr. 41. 
tzantlak, H., Haarlemet Str, Potz- 
llitg’icheS Hau» X 
Hrimich, &„ Rungluislr. 87c. 
Hüiiter, 61., Tempelhoier Weg, Schüsew 
bau« X 
3uta6. P., Epilhstr. 8 (Polt 
Baumichulenweg). 
itaag, A.. Treieburzer Ufer, Kaatz'schei 
Hau« X 
Köhler, D„ Rubower Sk. 61. X 
Rippen, O., Ehaulseestr. 88. X 
Mittel P, Werdernr. I. 2 X 
Marzadn, O., «uckowet Chauffee 8. 
Äöwiu«. Lull». Bboufieeflr. 126. X 
Jtcugull), H„ Sürgeriir. 19 X 
Rege, H, Ehausseeitr. 18 X 
Rickla«, M. Chauffeelir. 154.. 
Jtooldi, Maria fflermamapromenabe 
Nr 27. 28 X 
Psiinbt, ol, Sbauüeeftc 85 X 
Biegt», 6„ Werdersir. >5. 
Raasch, P„ Sbauileestr. 68. X 
Rabbatz, Stonzert-Park u. Fest-Säle, 
August, Kliattfscclir. 89 X 
Rese, Minna, SJoifitr. 9. X 
Schlechte, il, (ibauffteftr. 10. 
Schtteiber, 6. Wilhelmstr. 9. X 
Schönstsch, D„ Bürgerslr. 17. X 
Schrammar, 6. Bbaulseestr. 123. X 
kchriber, SB., Cbaitfseeflr. 64. 56. X 
Squlz, 0., Rubower Str. 24. 26. X 
Schulz, St., SOoufleeftr. 119. X 
54»et8er, W., jahnstr. 43. X 
Seilet, P» Rubower Str. 8. X 
Spierlinj, P., (ihausseestr. 63. X 
ZJjalmanit, R.. Sbausseesti. 149. X 
Weiß, H., Franz Rirnct-Str. 13a. 
Westphat, 6.. Rubower Slt 6(J. 67 X 
Silbe, (8„ Lhauffeestr. V2. 
Genossenschaftsbanken. 
S8ri(«i Bor|chu6»<leteln e. 8. m. 6. H., 
Lhauffeestr. 44 X 
GewächShkinscv n. Früh 
bectfenster. 
Diring,Gewnch«liauiI nu.Carl,Bürger- 
slrage 56. l. 
'tiil'Pler, Uiikgtrllr. 57a X 
3lc[e, W., cpaibftt. 4it T. 
Silehner & So., ®„ Jahnstr. 7Y. 71, X 
Glaser. 
ffllöbijjsti), Hebrotg, i£liaussecflt. 44, 
KarolewSli, (S„ jnhnftr. 32. 
Snrotogli, F. ibörrctfir. 01. 
Will, F., (£bauiieejir. 75. 
Grabderrkmalfabrikeu. 
stlein, Vebr, Nudowcr Sir. 87. 
Grünkramhdlg. 
freier, Marie, (£bau||eeitr. 147. 
>aenich. Hulba, Jahnltt. 76, — 
Schulz, M„ liljaitfieellr. 58. 
Jiotgi, 81., Jalinilr. ei. 
Siicnlde, (U., Oabnflr. 82. 
Hebammen. 
Siehe, 8t, Bcrbtrflt. 31. 32. 
jetbe, P.. Eljauffecstr. 35a. 
HeizungS- ». ViiftungS» • 
anlagen. 
Hltich, 3ob„ Jahnftt. 73. 74 X 
Kese, W„ Spitljtir. 4 a I 
Holz (Nutzholz). 
Peletfcn 4 So., 6., Rubower Str. 81 T 
Poblina & (io., Haarlemet Str.. Potz- 
llng'ichei Hau» X 
HolzbcarbeituugSfabrikett. 
Hetltn-rltixerHolzbearl'eiilingS^abrik 
(6. m. b H., iyiat mllialcr Str. X 
Installateure. 
?ranz. 81., lE.'iaultcitr. 1.7a. 
bereit jun. ti„ Jaünlir. «! 
Instrumente (Musik-) 
iJabemai, I, suüigeritr., 11 
Kammwaren. 
8eeh, 0.. Sbaiiiiecllt. u«. 70. T 
Kartoffelgroßhdlg. 
Knapp, 0„ Diausseeill. 59 
Koch, 11)., Iol,an»istlinler Str 10. 11 
Kistenfabriken. 
drbmaitit, Ciio, IcmpelboieriQeg X 
Klttfabriken. 
Busch gen., G.. SubcroberSlr, (BusH- 
sche« Hau«) X 
Klempner. 
tmta», F., Ilhausseitr. 126. 128a. 
l»ü»len, »., dijaufseeftr. 117. X 
Pror, Werderstr. 6.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.