Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Prinz-Anqnft'von-Würitcmberq-Ttr. 
— 64» — 
Prinzenallee 
iiu ill. 
i 
ftoiciu drs Gardewrail. 
«in« T. 
Schröder, St, Dizewacht- 
mm. 
Sei^rt, C., Kantinen- 
pächt. 
UpnteL %, Ganlt. D!ze 
fitibtreb 
Utecht. DL. Dachtmktr. 
v. ^otz. H.. Cb Ueuta. 
Dtnarski, B., Kasernen« 
toäit 
Frlesenstr. 
N 20 
Prrnzcnallke 
a ©.Scrt  Wrdd.-L.lS.III 
gfHer^tr 
Totenburger 
&, 
thaler Sie. 
Snlbutcr" 
LPanksw 
*4r Badstr. ■> 
1 geb. z. Badstr. 25. 
Baumelte. 
E Weivlb, Etgcntüm. 
(<)tntb?ncnicr,6tL 4). 
2—6 E Meroib. (h.icnlum 
(9hÄeuoroeiStr4) U& 
V. Muucr, 5V. tferusalr. 
tvioiritte E Äernü'e! blrm 
Harnke AineS, Suchl»d!g 
Müller. SÜ., Cnftruntm- 
tCllllMj. 
DrlmoS, F.. Kohlen. 
7 E scnugc, H., Tigentüm 
13 5. 
. filUcitbutß, L. Konditor. 
Discho^. W., Schlosser. 
Bock, H. Ww. 
SrcttftütKiber P. Stellm 
DcuttcS, L., ÜBro. 
(Benge, P.. (Bdimicbcniftr 
Gollmgen, K.,Ob.Poj1setr. 
Hanel, fr« Drrchslermrlr. 
Haus'elder. E., vw. 
yüröca« ir. 
Lleitz, 5., L^rerin. 
Koch. R, ^«imüöL 
Ma-ke, O.. Fabrkarb. 
PoyuckS. Äw. 
9?a:tlettftrm, (h. Vergold 
Mudlofj, tiL Tischlermnr. 
Epivbart, 8L, «ycmtosl 
$mtba< S!t. Ww. 
Werhenborn. 27t, Ww. 
8 E Blatt Berlin. 
\£ Bauer. Rektor. 
140 u.l94.(Scmtmbef<tmk. 
stucke, tL, Hautwart 
ticftore, 8t, Heizer. 
Illlnch, 3t, Rektor. 
0 E Mnller, C., Eigen¬ 
tümerin. B. 5. 
Duck« u. Stemdruckerei 
Mfifiet, G. m. L. H. T 
J^ennch L,Papierbblg.X 
Koeppen, Konntür. 
Kühne. O.. Pol. sBcoraL 
Mau. M^ Näberin. 
Mever. 8L, Schlosser, 
rviüller. ©., Jtfm. T. 
Schmidt, Ow Fleischer, 
ffirnbt, L, 9m. 
Wolf. L, Zimmer«. 
10 E Muat'sche Erben, 
tt Dimkler. M. Frau 
(Nr. 11). 
Als, tL, Kontorist. 
Deck, ft.. Ww. 
Berthold. H., Klempner. 
Blochberger,O.. BuchVind. 
— Emma. PUssee- 
Brennerei. 
Falkenhaaen, 8t, Dv. 
Fiulter, SB., Schmied. 
Hülwig, <t, tischl«. 
Henke. P.. Backwr. 
Karow, 8U Kutsch«. 
Kern, St, Reisend. 
Kfotlr, A.. Sknrscher. 
Aiaaoe, <8., Schlosser. 
— P.. Schlosser. 
Meier, XL, BahnwLrt 
Meißner, Ph^ Invalide. 
MenSlin. A. Aw. 
11 E Ätunl'iche tiibcn. 
V Winckler, ^ Fra«. 
VHUip^n I. Ww. 
D^hm. M.. Dw. 
Ärore. Ä.. Sattlermstr. 
Hobmcum. K. ftttfeut 
«eil, A.« Slalet. 
Koch. IN.. Mlchfidl. 
Kühl. tz., 2\ chler. w 
Pry^eSrab. A, Schlosser. 
Mtmbcn, 0„ Sdilofler. 
RSnnch.A, Gtwüiehdlrin 
Goßed, G.. B,M,. 
Scherbe, W.. MVe.ßfltrd. 
Seidel, M., Ww. 
Umlett’, Portier. 
; Wntner. M. ZcHungt- 
öuttmßerm. 
Deisener. R.. Invalide. 
12 E Miml'iche Urbcn. 
V. Wmcrlcr, M, ;>rau 
{'Jlx. 11). 
D.ema-, I.. Handelssr. 
Braun, itfrfiUr. 
— A.. Schncidcnn. 
Dürfert, ’6., ^im. t 
Goebei, 6, Llw. 
Heine, S., Kw. 
Heinie, ?r., Lgw. 
.Vilbebrmt bi. E. Zigarren 
Hobmann. ii„ "ri|«ur. 
jioeiolcf. M.. Ww. 
StioU, K., Dreher. 
London, W« Welßwr. 
Neier, LSw. 
Jtüibcrt, Lederznricht 
Schulz. N. Monteur. 
<5eeho)f ^ Ww. 
Tessm, W.. Äuitm. 
Riemer, Th.. Kut'cher. 
13L.George.«.. Möbersbr! 
U. 6. 
Dank. *H. Molkereibes. 
ÄerkowSkl, Ä., Naherm. 
3* oi#, St. Nevuor. 
timi/otöMt, Jt., Wirt- 
fdinftcim 
Drnlich, R., Ww. 
Drew-, 5vrau. 
Hänreler, ^mnziöka, 
Damenmvd. 
KrrckS, U., Näucherwr. 
Kraft. O.. JnvaUde. 
Krumm, I., icchrttberir 
Letzniger. G.. Stanzer. 
ÄoiuewSki,J.Barkcrmltr. 
IHun^c, P., Schuüwr. 
Wetmmm, 91., Schloffer. 
Wolff,M.. Slratzeub.Füt'r. 
U E [valteiiftcm. V. Di 
medv vx Arzl X B.D 
Rbendrolb. (L, Monteur. 
Geister, O., rfinnbfchlcif 
Aour ct, ^ummiwr. T 
CorS, 9L, Lehrer. 
»Fuhrmann, Jr., Fabrkarb 
Womnuit M., Äw. 
Heiler, W., »^abrtach. 
Henke. P., Bcrfmftr. 
Hönrcke, Stklnietz. 
KdM, H, Ralermstr. 
Karpowiysch, VL Seherin 
Kalmer. 1L, Handelvfr. 
ÄlemDititil, 8L, Auf« 
toartmn. 
Krüger. A., Dreher, 
tonn®« Hr., Straßb Führ 
bubc. Tb.. Ww. 
Martin. 33.. Fabrkard. 
Me3cntin, S., Kim. 
McBcrfioff, C, Nähert«. 
Mrll. E.. Schlaffer. 
Preuffe,N.^b.Poftfchaffn 
Relnte. R., RaSrfarb. 
Scharnow, M., Dreher. 
Scholz. G. Aleischermstr. 
Schüler. l&, Ww. 
Schütz, D., Dastw. 
Gicbert, W., Etallmstr. 
Erevelt, P, D»Ller. 
Strande, H., Tischler. 
VoqeUaug, H., Former. 
Bob, 2DL Dw. 
Sleilpftal, SS., Maschia. 
Mstt. 
Doywod,M.Fa8rkarVtrin. 
15 E Schönliorn. L., Eigen» 
tämeilu (Charlottendg.) 
V. Kühne. 9t, Schiuüw. 
(to. 16). 
ÄppeUuS, A., ^abrkarb. 
BanrSe, L., Näherin. 
B ehrend. I.. Fabrka^btrin 
Beil, H.. Pmdrhbt 
Äernhardt, A.. Reuten- 
emptängerin 
Briese» O« Fabrkarv. 
Fmke, L, MoÜereiLes. 
tilloel, V.. Wei^gerber. 
Halmaa, P., Erdarb. 
Jargajch Ä.,Fabrkardtrtn. 
KloSka. 9., Fabrkarb. 
MarsoAeck,P.,Gchach1«str. 
Nietschke, St. NLheriu. 
Papenfoüt, 6., Btrr* 
apparritesbrt. T. 
Quast, S., üfm. 
Steife, Erdark. 
Reuter, H., Zimmer». - 
Schmidt Ä; Fadrkorb. • 
Schneider, {f., Näherin. 
10 3o:iistUe, !l*i. trr» tb. 
Borgt «%, Rabifarb. 
Sahl. SDt, H.drkardtrin. 
^otth’f, P. Landarb. 
1GE. Sdjöiibrrn. X!., Eigen- 
tfnnenh(i£ orlmtcnbg) 
V. ilflbre, yt Lcharltw T 
Dräqesteiri. E. ^abrkarb. 
v mBetf, {t, Jsslbrfnrb. 
Äclbnar, ty. Lcliuhm. 
Ieulhe, i*>, 'Iiolcrmstt. 
Knabe, M, Nentcn« 
emiifüiiitcrui. 
.<!iurd)fc, W, jtthcj. 
ctai’chitn. I. fvabrkarb. 
fifUm, x'., ^T^arb. 
<litpra. ilU Ctbar6. 
Ketzow, E., SabcZatblrm. 
Maai; W., ^Ititaib. 
Pillon. ft., syabrsarb. 
Schermer, (£, ^abrkarh. 
Schmidt, 0. schloffer. 
- M., »sstbrMrbtnn. 
SchLtzlerA..^abrkardtrin 
Tinq, C., ,lma’c T. 
17 £ himanii. B.. Eigen- 
lömcrm B. 0 
fiattatt, V, viiimllttt T. 
vkunoro, 2L, Jffm 
Streus, W., Rrisct. 
Kubcnfl, H., Ww 
Müller, 91., öiufilet. 
'il'ch. K.. Galvaniseur. 
Chloro, E., P'srbeamt 
ClmS, S., Lurschner. 
Echönbrunn, A, Schnei- 
denn 
Ect royLdorsi, H., 
Psandlci'.). T. 
Slrckrlow, v., Platzmstr. 
Weichen, A., o'.asrw. 
15 f. a. ^ellermannstr. 1 
E Stlbrrmmu, Kfm 
E Brandt, tS., Stiau 
Varridoii Bet y.^leischerei 
(laisel, L, Ärnu 
^rieShaber, Kfm. 
KaznttuzaLSt..Mechanik 
Uelimann. $t„ Oerlmstr. 
Maerz, R, Malermstr. 
Müller. H.. Weikmstr. 
IHnciiiold 2l., K'm. 
Ltrsieu. E. Vertreter. 
2ic;pcnbu«tr, M, Ingen 
Stilcnitamiftr. -> 
1'.) |. <l Äcllermaunstr. 100. 
EBohndor'icheLrbeu.DL 
E Siedler, O., vw. 
9ttdm.9lai ^Charlotten- 
bürg). Ü. u. 
V Lau, P., Lehrer. 
Rever, 2L. Sattler. 
Tultü, H-. y$tö. 
Fischer. \u Fadrkarbtrin. 
Hoffmann, A.. Maurer, 
Koner, L, Dw. 
Nikolai, O., !>abrkarL. 
Notlre. H., Trichter. 
Schmidt, O. Stellm. 
Tietz, Blumen. 
Dalkhoff, W. Vastv. X 
Noch, ftv vrahmn. 
120 E Ktt». L.. Pnoalln« 
(Pautow). 
E Günter, Th., Eigen¬ 
tümerin (Doiubolmer 
Strafet r>0). 
Block Ä., Echuhm. 
Klabunde, A., Brioatler. 
fiummer, H. Kohlen. 
Künzel. C» Schrattgel* 
hölzersdrk. T. 
MeweS 9tach(. H. Otto, 
W«rkzeugmaschsbrk.,E.X 
B. 5. 
Otto, L, Prioatiere. 
Schmidt, Ü. ZntgShdl. 
21 E DeiSe, CH Kfm. B.5. 
Draeköw, 61, Dw. 
Demmrng,D^ Schneiderin. 
Draaer, H., Morttrur. 
tSarve, Ä., Schlosser. 
Gesch, H., Dw. 
Haarschurek, P., Txpedient. 
Kose. F., Kraftwag. Führ. 
Lantsch. 8L, «hn. 
Lchmann, IS* ZigarrenX 
- (£L. Frau T. 
Menzel, I., Schlosser. 
- W., Tischler. 
SchrodSdorsl, H.. Kfm. 
Seyler, BL, Fachlehrer«. 
Lheilrg, <£., Ob. Postsckr. 
«<- Thriftianrasn-. ->• 
22 f. a. Chrislianimtr. 15. 
E Hjarup, P., Fadrtbes. 
(Nr. 24). 
E Lhieme, L, Fabrkbes. 
(Nr. 24). B. 6. 
U Männicke L. Kf«. 
(Uhrihitttriaftr. 14). 
Prinzen-Äpotheke. X 
Lbraha«. I., De, pr. 
Arzt X 
Aqnabar.GM.H^., The». 
techn. Jutzirnt X 
Gerhardt, &., Ingen. X 
Haüen, Lu. Ingen. 
Lkamye, 2BV Merjahr. 
Kloie, Lhr., Lehrerin. 
Lehwald, Berjich. 
'li Vemenicbcr.^ ^avtfrivr 
GchuU, E., Üfbcuömiticl 
Striidmann, E, Ww. 
Wstlmcr, G, Agent X 
— ft, K m. X 
ip’fl)l, (£.. ilifnlntrirt. 
i.i E. yiarup, B., 5>adrkbe!. 
(Nr 241 13 o. 
V. Maennickv C., Asm. 
(Cürtstiail'aslr. 14). 
Anton. W„ Schne'der. 
Fähnrich, W, Rutscher, 
^echner. D., Werlmstr. 
vcimann, (', Vankbeamt 
Hcnichke, vl., Schlosser, 
'•’t’nvtfcr, ')L, Konditor. 
Mull er Ww. 
Play, M, W.l'. 
Springer. H. iHcfirlifl. 
Uedrück, Lclegr Sekr 
Walddach. L. Auchhalt 
Wolf, H.. Leichner. 
Weiter S., Ww. 
24 E Hjarup, P- Ksm. T 
B f>. 
E Tbieme, (L, Ksm. T 
B. n. 
Dauvlatzgtsellsch. SerltN1 
Üiorb m. b. y. 
©omoiu, 5t„ Pivilner 
ytüslir.iü. Masch.ncnsdrk.'s 
io.2siEhrlich, L,ateniiei 
(^harloltenba.l. 
E Hirsch o., Nentler 
(SiegliO). 
V. Wenzel, 0., Derkmstr 
Bahn. U., firau. 
Baensch. F.. Monteur. 
Bartzwk, P., Lchnttder» 
mur. 
Decker, C., Ste n'etz. 
Derqfe'd, R., Plerdehdl. 
Bock, H., änfim 
Daebel, ©., Töpfer. 
Engl, 7i., Kfm. 
— L Wolf, 2-, Dummi- 
fbrf. X 
©legier, Tü. Ww. 
o;olbbeck.D.Feuerwehrm 
Är^e'chick. Schloffer. 
Hakn. A., Ww. 
voffmann. H., Stau. 
Hohlfclb, P Dürovorsteh 
Junge. F., pabet X 
sioi’pel, A, Ww. 
Kolberg.w, Backermstr.X 
Atiuncr, W, Trcncrtöchnn 
Jlcftgcr, P., Portier. 
Mtrmeflj, P., Arm 
Müller, w« Mcchanll. 
Mutter. F., Werkmstr. 
Ohnsorge. St, Augen. 
PabroS, E., Tischler. 
^st^ner.D.. «chwrebewstr. 
Dta ti, Äv Fuhr!-. 
LlarzkowSki. 11, Ww. 
ytdin, Lt. Frau. 
Canter. $t, ^5tt*tL 
Schillmg, Frau. 
Schulze, E., Frau. ^ 
SekowSki, SB. Gast«. T 
(fORNoBetib, H.. Klempner 
Sounenscheru. Dt. Packer. 
Ttzamar, E., Maurer. 
Zhieme, $L, Werkmstr. 
Winrki. P.. Fnyrm. 
Wo:f. 9t, Ksm 
ZarnaL W.. Srrtret X 
Zrebelt P. ,NraUwg.Führ. 
27 E. Bouchös, Löw. 
(RonoS). 
E Müntzel. Dr, RechiL« 
an«. (Sclle-tifliastt* 
Mas 19). 
V. Poiul-ki. H., VervaU. 
Slrnbt, F., iUnaetu 
Detffel, Ä., Ww. 
Bey«, H. Kellmr. 
Bock, Srelnley. 
DromdowSkq, SÄ., Dreh«. 
Herz. 93., Kabrkarb. 
Htfic, R., Vastw. 
Kleuischmidt. F., Näherin 
KlingeriLrunn, Ä..Schuhm. 
Krüger, N., Äscher. 
MarkS. F., HandrU«. 
2)tilte78L. Ww. 
Reinle, H., Handelt«. 
SchAtze, I-. Ww. 
Weiland, Maurer. 
Wernnan«, R., Fleischer» 
mstr. 
38 E Pinin-, Asm. 
(ELarlottrubiirgl. 
V. Wächter, I., Produkt 
Engr. X 
Schulz, fit, Kfm. X 
21) E Wo!1er,W.,Sig«1ü». 
B. 5. 
Backhaus. Ww. 
Äertramm, ®., Xekgfc 
LeitaS. Ausseh. T. 
— Jda, harren. X 
Binder, O.,Drogeühdlg.X 
Eule, (£., Lehrer. 
Harünann, 9t, Dreher. 
Hcmnmm, L, Töpfer. 
JarzedowSÜ Näherin. 
StmtamtflSL, Mklallschlelf 
Linke. D^Knljcher. 
Pivonstt, 8t, Sastw. 
Prrtsch. Dw. 
J1! uulitci, itnn. 
edjcurid). W. Schlosser. 
XrüV’dub, . ^'iidV’nlt 
'Scipl nt, U h, Mvd.snn. 
'v.un'i. $2Biü 
U f. «i. Bieienrhalcr Str 1 
E Hariuiu K.. Eiaciitum 
h r». 
Fichiner. 9t, Scliuhbesoh!« 
anst Leiterin. 
Hering, v„ Gerber. 
Lauck. F, Pottier. 
Nehm. ti, Koloumlwr. T 
!lledelrg I.. Äa.rrcr. 
Motft, E., Drerkahr. 
Wagner. 6.. Mo>:sttn. 
Weder. L, .^cin-'r. 
■<- WietcntljalerSir. -> 
)1 L Neust, ti , sbtu. B. 6. 
Ander-, 9i., Ga'kw X 
tionrab. A.. Ww. 
Koch. SDt, Gerber. 
Kook. R., 3unmcrmf,r. 
itrrj^maniu M.. Näherin 
VeH rtmi, N., Etcutbrud 
tiWarnuarbt, H., Ww. 
Ncufe. »?., rftd. Maler 
Patscha» ,y„ Gerber, 
ytcidiclt, D., 3'UttcrbbIfl. 
Schermer. 3nvaU>e 
«itiorsd), A., Maglstr. 
D.ir?a,sist 
Schwanke. M., ?25f;«la. 
Tanzkv. L., Da. 
Wollert C. (Äcrh.r. 
Wühst. S., Töplervistr. 
12 E Eobn. fit, itrw. 
(Clmrloltenburg). B. 0 
U Lauser, tt., Siciwallcr. 
sinlchk-, A. Klempner. 
Krug, A.. Fisch':!>l. 
Echirock E., Fleischer X 
Schmidt, 3„ yteutiert. 
Lacke. A., Ww. 
31 E Schmidt H. ßtifl®. 
Klmgner, St., Kutscher. 
Ling, Gerber. 
iVLa-elt. E.. Schlosser. 
Neuendorf, L, !ü»ip 
Niclc, Dh Klempner. 
Nöbl, ß., Schloffer. 
Stance. 81., Zlvuuerm. 
;;4 E Wendtland, Wv In- 
gcu. X B. 6. 
Berte. O- Heizer. 
BorlowSki, tv^ Böttcher, 
ü yerwonSty.Li.LVaschMls! 
Ei'qebrecht, A, Ww. 
Esbach. »U Rentier. 
Äelire. Dw. 
Äehrte. I., Waschanstalt 
besttzerin X 
Dneffroq, 8L, Etanzmesser 
D'Hulle, St, Steiusetz. 
Kru-zynvkr, 5s.. Maurer. 
LmdeS,C..AeitMgLhdlrin. 
Lmbner. 8L Ww. 
Linie. 8L, Ww. 
Nmicnet,Fv KrofMage»> 
fuhr. 
Noack. L. Lisch!«. 
Paniv, 9, 
Pötütg. 8t, WaschanstaU. 
defirerin. X 
— LGehrke,DafchMstX 
Schäfer, 23^ Augen. 
Eckuldt, C., SchLned. 
SchwendyM., Kouditor.X 
WenbllandMaschmcnfdrt. 
23. X 
35 E Lieuemann, L. Eigen* 
lüwenn. B. 5. 
VI tiiemnttmt, F., Lasch- 
anfialttef. X 
GeiSler, 0« Äidfch«. 
Klepet E., Arifwärlerm. 
Lange, E., Gelder. 
Madnke, H., Maurer. 
Schaar, C., Schanlw. 
Wobzin»ki, M., Schuh«. 
.!6 E Aoael, <$., Rentler. 
B.ß. 
Alt St. HsndelLfr. 
Llppelt, g., Malerate. 
Bcljnke, A., Mechanlt 
Erdman», MrchaniL 
Fttltgkeit, A., Schuhmmstr. 
(Bithbff, Äv Werber. 
NerLau. E. DLUchhL 
Rolhe, H^Echnelderaftr. 
Strauß, 9t, Tischlermftr. 
Threle, 6., Monteur. 
Unact, 9B^ Ziaarren. X 
37 ts Grenftug, oL, Äfm. T. 
E Orenftttß, St, Ksm. X 
Bock, 8t., Steins^. 
Freudenberger, 8L, Krau. 
Ärenfing, @c5L,Ädrtoffd' 
groirhdlg. X 
— L.. Ww. 
Patsch, H- MetaLschleif. 
Peter, 6, Fabrkard. 
Preiß. P.. BauliUfSarb. 
Schmiedecke. L.F!empner. 
SßlZet K Fabrkarb. 
38 EOdebrechtF). Äoloabl- 
waren. X B. 5. 
Dache. 2DL Dw. 
Blanlenburff. 9t, Kf«. 
öeotgt L. Drt-er. 
Hmrnemmm,D., 
w ^erz. ;1. ‘idro. 
^cfie, L, Ww. 
i(nne, .v Ti'chler. 
ti:hrfc Ä.S'ankwirtin X 
V.'ini ttuirt. W Schneider 
Schauer, ti . Schlauer. 
Steiner. P* Kia'lwagsühr 
Soldiner Str -> 
U. 40 E «tepbanu»- 
Klr^engemeinde 
Qrumict}, P Kü'ter X 
MofloQ, N., Kirärendien 
41 E ueger. M. lebcrybl 
T. B. 5. 
Davits 81, Kim. 
S eling. Fr.. ^uhrh. X 
42. -H E Fleischer, S., Ksm 
(tftmrlotlenbiirg). 
V. Aobet P.. Ksm. 
Henning, H., Pot Wacht« 
titilr. 
Pawklck & Schuly, Mq« 
läimcn’brt f. 
Scher'er. 9t. Kfm. 
UEl'ictrlth. ist Eigentvw 
Banecki, A., Ww. 
Dcschlirner. P., Fabrkarb 
Bucliholz. W.. Möbelpol 
UUblc. E.. Ww. 
Cavello. Tb., Schankw. T 
Nleucher, P., »>abrfarb. 
Vcl-rk, 0., Schlosser. 
Hain, K., Heizer. 
HäuMer, C.. titelet 
Lre'chke. A..K l1<cher. 
Ma.'rm, Ow Kut'cher. 
Mielfc L, Schlosser, 
^lvzuch. itiv Fabrkarb. 
Sclwnnagel, ($)., Lackierer 
Steulbeck.E,!zablkarbrlin 
T^chncke, M., Dw. 
Bolluier. P.. Schmied. 
15 E Lttrchner, Ph^ Sattler- 
n str. B. f>. 
Decker, I., ftcUgllragerh: 
Dolz, L, Ww. 
Reib, 81., Schneider. 
FineSfe, M., Ww. 
Äedrtcke. fl„ Handeltfr 
^räbendorf. «L Ynraltde 
© unit. H«, Elscnd.Hilfc. 
schafin. 
Gürtler, H., Drechsler. 
— ^.Ww. 
Honmaun, M., Flei'cher. 
j?eil. Lt, Wo. 
K>)ch, >■>., Reutenempl. 
Äotbe,2L,©TÜttlEttJ«tibUt« 
^idtitiu, Vv Fuhrh. 
Ncumami, Ü..Rentenevpf. 
Paul, Jt, Suayd. Führ., 
Pctermann, Dw. 
Brit^cho», ÖL LederarS. 
Reinert, 91. Metüllard. 
Ltrey, j, Fuhrh. 
6ch:cmsn8d, Ä., Renten 
Schiller, CL, Fabrkarb. 
Seisert, Äward 
Täuöelt St., Hosdutm. 
ThewS, K Frau. 
Werner. F- PenKonLr. 
40 E Vutdeutsch, D., Äe!>. 
Äergrat (SaarbröSen). 
B 5. 
V. ParSL S., Verwalter. 
Andres, £L, Dw. 
tiluibt, W., Schloffer. 
Mankenburg, Ww. 
Bremer, W., Honbeilo. 
Brondild, H., Ww. 
Brüffow, E., Ww. 
Dreher, V.. Dostkuifch. 
Dztggel. B, Server. 
Eule. E., Ww. 
Jrählig. H., Kutscher. 
VebhaÄt, Invalid«. 
Orrita, Gerb«. 
Hantel, St, Werkmftr. 
Harrst, W» Sergeant. 
Hoffmann, P., Droschken- 
kutsch. 
Kalkbreunrr, R., Gerber. 
KaSper. L, Steinse*. 
Löchert. 6, Ww. 
Lore»-, St, Ku.scher. 
März, K., Heuer. 
Mensel, F., Dw. 
Nienurnn. Schloff«. 
Normanu, L, Tischler. 
fiaht L. Vastw. 
iebel, Dw. 
Scheer. W., Kohle«. 
Schmidt, G.. TlaLdläser. 
— SLlosi«. 
— *L, Schuh«. 
Schul-, M., Dw. 
Smilazrck, 8t, Ww. 
Sommerfeld, P., ®tt. 
Stöhn, Ida, Dw. 
Ttrpiv, 8., Dw. 
Deilandl, 9t., Schloff«. 
WenLke, Oh Schlosser. 
Wo^-e, 10.. Schwer. 
Wolter, M., Ww. 
Radier, E., Ww. 
yerfaß, P.. SctU«. 
jZieme, N., Fleischer. 
4ßaE Hoftmann. Gastw. 
(Öabener Str. 61. 
V Dietrich. Dschlrr. . 
BaSner, ti., Frau. 
4 a 21ilowSry W., Weiß- 
gerbet. 
Mncrt, A. Schlosser, 
lob E BaSner, Schmied 
l'Jtc, 40a). 
V. Dtctnch 'v.,Modelltischt 
öentro. Kranken Unter« 
itüQ. Metern b, Lchmiedß 
u verw Wem, Deuticht 
4<>c E Dengelt R..^eitungt- 
tpebtt. (Litauer Str 14). 
VTieN'ch.^.,Mdeülischt 
(Nr. 40 b). 
Dicker. E. Kutscher. 
Printe. E. Fabrkarb. 
iGd £ Dittmer. E, Nedaü. 
(Wummitr 19). 
^Di.lrich,P.Mobelltischt 
(Nl 40 b>. 
Oii'rbtt L., Lackierer. 
Seifsert, B., Ww. 
Uto EFnd)er.Ih..Zimmer«. 
(Sctiower str fli. 
V2temch,P.Lrobelltifcht 
(Nr. 40b). 
kranke, H„ Schlosser. 
Münchow, QL, Schloffer. 
ICf E ^nbcil, F. Expedient 
lGrünaner Str. 321. 
V.Dietrlch.P.,Modeütischt 
i'Jir. 40b). 
ftofimmn, 'Ö« Sßw. 
Nos. 'S., Ät'm. 
lOg E Vitfin, P.. DerbandS- 
vorsly.1iriUauerStr.7l. 
V. Dielrich.P.,Moüe!lttfchl. 
V)iz. 4'!br. 
Dollmann, G., Tischler. 
Rutincrt, M., ledmit 
10 b £ lliüjcr. H., Arbei t«- 
iekr. tKnrijche Str. 12). 
V.Dleirrch.P^Modellü»chl. 
i Nr. 4 ib). 
Künecke H, Fabrkarb. 
Vliepe, 23« Lor-eichner. 
Syo^snk’tr. 
17 E Salmqeildie Gibm. 
V. Lrot. LerwaU. 
Ander-, %, ^rOhbl. 
Dam« Mechontt 
Hahu. M U»crt*er. 
Lcingner. O., Focmer. 
Lohmairu. L., lörab- 
bct:tmalfbrf. 
1^—ÜO Wochenmarkt. 
E Stadt Berlin, 
ul iöouUUc. 
x E Rredel. I.. Rentiert 
(Südrnde). B. 5. 
V. Koriu-, %. Elekrr. 
Maschia. Werkwktr. 
Koblty. L. Form«. 
Kohlqadr1,A..L8eibqerb«. 
Lciutentchlä^er, F., Stern« 
ie^. 
Lehmann. L. Dw. 
Liedtke. St, Lackier. 
Maber. Ä., 53et6irrb«. 
Meissel, P., ^ntear. 
MSffenlhin, Monteur. 
Echarfend«a, H.. Lckmh«. 
Schlei er', E, Äevtes» 
c.upfgrin 
berdel, Fleisch«. 
53 1, a. Soldiner Str. 28. 
E Hremg L, Stentter. 
tSrrfvtthaler Str. 24). 
E Robde, il, Ergentü«. 
B. o. 
Bau«, H.. Architekt. 
Bowrtz. tz., SÜcker». 
Geftröy, L, Gastw. 
Hers«, A., Lodqerb«. 
Hoch, M., Drop» 7 
vrurger, Äw. 
Koch, öL Wechgerber. 
Krüger, F., Monteur, 
timcke, 8)4 Aw. 
Steuke. Lh., Konditor. 
Patzke, 9., Sicmtmentfixt 
Rohdr, I.. Lohgerber. 
Schulz, St, Schloss«. 
T-rct. M. Ltw. 
Balentm, L, »ruhrh. 
Soldiner Str. 
51. 66 Banstellen. 
E Terrauigesellnh. Grotz- 
Berlin 14. «. b. H. 
(TdarlottenUr. 87). 
56 E Lerraingesellsch. Trotz- 
Betlm Ü. «. b. H. 
(tLharloUenstr. 87). 
V. Grimm, St, Frau. 
37E Galtet ®ebt. HutjLrk. 
(9iL 58). B. 5. 
V Mandet L, Gastw. 
Bu'ischke, F., Invalide. 
Vierer, H., Handschuh«. 
Eckert &•* Maler. 
Frank. IL HularV. 
Wtܫt L. Ww. 
Toll, SL, Lw. 
lÄomgowSlk, Self«. 
<*diMl>«fl, Wh Schloss«. 
Haflbauer, St. HandelL«. 
Hamdach, L, ELlofj«. 
— Emma. KonfUüren. 
Herzog. ©„ Hularü. 
Kelch, O- Ksm. 
Ätrnife, O., Dafchmstr. 
Ludet S., Mal«. 
Maybaruu. 6., LLpfer. 
Vii 
5 r 
i 
7 
2 
-s* 
J 
Ü 
m 
Zr 
■J
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.