Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1919 (Public Domain)

III. m 
Lützowstr. 
- 508 
Lützowstr. 
B0 MISner, H„ Schmied. 
Schul,. C., Gärtner. 
Slmmcl, Prokurist T. 
— an, SteHtnBetraitUm. 
T 
61 E Meubauer, ffl, fifm. 
SUtgnet, (?.. Packer. 
«emml.O., Schuhmmstt. 
Fabian, vw. Dr. 
Fischer, <£., Vorsteherin. 
Eoedel. Anna, ftonetts. 
Hartkopf. L. Privatier«. 
Hildebrandt.B, Pensionat 
Hippe, St.. Ptättausl. 
Janbr»scheck,P..Zimmerm. 
Marter, Auguste, 
Pensionat t 
Meyer, Minna, Pensionat. 
Süllen, a., Pensionai. 
Pödlk«, H„ Pnvaliere. 
Rolbie»ka,J.,Tn«lehrerin 
Schindler, Schneiderin. 
Schulz. R„ Gaslw. 1". 
Schütt. W., Beamtin. 
:$«ge, A. Bahnbeamt. 
Warn», M., Dr., Abmi- 
ralit. Rat. T. 
Simbrtgilr. ->- 
52J. o. Dörnbergitr. 8. 
E ßiliy'lche Erben. 
V. Rohtlack, M, Ww. 
Djm>c,Berta,HerrenartikeI 
fttüget, 53., Konditorei. T 
' tiinbigfcit, ®„ Stfm. T. 
— B„ Schneibermslr. T. 
CS E Veoin. P.. iHcniier.T. 
SWptitlKif, Q. Rentier. 
Möller. E„ Diener. 
Plaehu, li. A,pr.Zahnarzt 
Schmeer, Schloffer. 
Thoma», XI., Rentiere. T. 
SBtgctter, H., Milch. 
64 E Hermann, SS.. Jnstizral 
(Manerslr. fcll. 
De Sollen. A., Rabbin. T 
Lehame, M., Sprach¬ 
lehrer»!. 
Stoben bäum, 59., Damen. 
schneiberin. 
Marcnse, Marlha. 
Schteibmaich. Arb. T. 
— H, SB». T. 
Trailner, I, Drimen- 
jchneldcrin T. 
Ztidjt#, iP, 2tft6. Hiiiet' 
nehm. T. 
lVlromtti, M., Ww. 
Wafferlein, M. Sprach 
tehierin. 
Wiener. D., Privatim. 
Winter, F, Dekorat. T. 
Aormnlb, tt, Betgolb.T. 
G5 E Sonnten, P., stfm. 
sMotzstr. 60). 
V. Sattler, M., Portiersr. 
Versich«rung»kass« f d. 
Aerzte Deulsiblanb» a. 
®. zu Berlin. T. 
Snro», H. Modistin. 
Eich. M.. fifm. T. 
Sloger, Martha. 
Antiquitäten T. 
Herzog, M, stfnt. T. 
Loewenwalb,S.,RentierI. 
Pawle»ki, M, Pu«talon. 
Schlundt, 6, Prolutift. 
60 |. a. LLtzowuser 19a. 
E lllemniS. H, Kunstmal 
siöilmerSbf.). 
Coimbt, D.. Färberei T 
Ikrohn, I.. Klempneret T. 
ßnajct), V, Modesalon T. 
Wisse, «. !It.. «rdjiteft. T. 
Mldm, Rentiere, 
fflrone, SB. A.. ftunftmal.T. 
68b ). a. tiieoimifre ltib. 
E Setslcnberg'sche Erden. 
K Setstcnbnrg, III, Geh. 
Baurat. T. 
Sabcniamt, P., Schnhm. 
Sligtln, <1., stimftgärtnnci 
r. 
Lützowuser -V 
Sütowplag ->■ 
67 aeb. ,. Lürowpla» 1. 
68 £ Dittweilei, !?., Seig» 
werl»direk>. (Forst t.U.l 
FeilchenfeIb.D.,Jnst.Rat?. 
Hänseler, {>., Banlbeaml 
' Hiksreich, Antike Äunit. 
Stiflttn, «.. ftnnitflärtn.T. 
Pahl, 81., Rentiere 
Piellf, 93., Dr.,Snnit.Oiot 
Sprj. Arzt. T. 
Schultze, (Il„ Rentiere. 
66 E Fuhrmann. 8, Asm. 
(HnSbachn Sir. 36). 
E Schiilj, P., fism. 
(Hohen slansenstr. 61). 
V Schmidt. 81., Portier. 
Benzin, M„ SftL 
Btehm, 9.. Ww. 
«ifner, Dr. Arzt T. 
Eisner-Behrenb, L., Dr, 
. «wjuit r. 
Fuhrmanp & Schulz 
®.m.b.H„ Fahrräder 
öl) strügci, v-, tiütllet. 
Lohie, «., Frau T. 
Meyer, P.. Frau T. 
Sei A.. Seemann. 
50 E Sollinz, (£., Konsul 
tHannover). 
V. Feit, F.Rea-Bauinstr. 
o. D. T. 
Agthe, 0.. Eenre-Maler 
Amerio. 6L Sprach» 
Ubtttin. 
VhaltS de Beaulieu, Anna, 
Ämtligcro. Atel. s. 
Qooo, (£., Cticnt-Uisiit. 
Lieik.W..vr..Pro>..Zadw 
otjL T 
Harnilch Wuchs. Seit, 
Trogenhdlg. T. 
Hcymann. P.. Dr. Pros. 
Gell. Samt. Rat. T. 
Jmmerwalir. R., Dr. 
Sonil. Sial. Slrit. T. 
Klibanlki. H., Just. Mal, 
RcchlSanw. T. 
Sliibct, St, Pr,»allere. 
Eauerdrei, P., Hauiwait 
!!iogel,L>..Pro>.. Porträt^ 
mal. T. 
Boß. II, Dt phil., Direkt 
COü E Selten, J., Ätm.T. B.ti, 
lOuielt, tll.. Bildhauer. T. 
»fällt, Dr. mcd. 
Pros. T. 
Keelziora.I.SJmhmmftr 
Monbiboff. L, Sängerin7. 
Senil, It» ^liqeit. T. 
Paczka, F., fiuuitmatir. 
Polüi. Ä., @chrill|ltH. 
Schmiel. 6. >1. B, 
Lebrimien. 
Celten,«., Dr,Rechtrat»» 
Sonnenthal, A..Bantier T. 
61 E Boden ktein.J.. Ämbsch 
Maler iTempelhos). 
V. Dreßler, 3« üchnhm 
Bardt, 3R„ un>. Vanb» 
gerichlkral. T, 
Berggolb. Lehrerin. 
Breest, B, Symnaflal- 
lehrerin. T. 
Friebmann.Freberich, F. 
Schrillste!!. T. 
6ihm, 91., Pensionär. 
HauLmann, K, Schneiber- 
mstr. 
Heidtckc, ®„ Architekt. 
— Th., Kgl. Laurat 8.8. 
Laffar, 6., ftfm. 
Schneller, 91., Hanbelt 
ledrerin. 
62 E Seiter'sche Srben L. 8. 
Con.rad.E., Pol-Wachtmstr 
Somlnlt, <&■■ Frl. 
ItngeU «., Lehrerin a D 
tiuntert, H., Rentier. T. 
cahnert.P..P<»Hinrptin 
Loep, R. Bantbeamt. 
Müller, A. Papierhdlg.'s. 
Gtiltt, ÜL Obersileutn. 
Stapf, A., Baurat T, 
Wmkelmaiiii, 8„ flfm. 
SBoif«. D.,Cb. SBoltschassn. 
63 E Flatau, XL Pros. 
(SBollbemer @lt. 1131. 
V. SUehl, F., Schubmmstr. 
Deutsch. Itanip. Berflch. 
Verein T. 
Berlin»^ A, Dr. phU. T. 
Büttner, ©., Kohlen. 
Dehml,«!.. Lchntimmstr. 
Tumont O„ Dr, pr. Zahn¬ 
arzt. T. 
d. (Blauer, Katharina, 
Pensionat. T. 
HobreiIit,S„TnrnleLrerin. 
Leister, (8„ Klubbien. 
Matschke, Sä., Delorat.1. 
Uitubautt, Ll„ Fleischerei 
u. Oheimb, S.. Prwatieie. 
Peglow, 0., prall 
Zahnarzt. 
Slangenberg, pr. 
Zahnarzt. T. 
Sorbitr, iO., Jugend» 
leiirrin. 
M. 66 E Krause. Kgl. 
Hoszimmmnstr. T. B.8. 
Denn» Graebe. 0., 
Privatier». 
Bürger, ÜK, ftfm. T. 
d. Carnap, H. M.. Kgl 
Kammerl err T. 
Graupe & Lobe, Mehl 
m gtol. T. 
Heikmaiin. 6., Shesbüro T. 
Philipson. L-, Sifileil). 
insnl. T. 
Pinkui, F. Dr, Univ. 
Pros.. @pez. Är,I. T 
Schwechten. F.. Geh. Bau 
tat, Pros. T. 
Wenzel. M„ Rentiere. 
06 EFrisch,«., Sro.B. 8. 
Benthin, (i-, Rohrleg. 
Czeplzyn»!!, M., Dschler 
mstr. 
6kl L., Ww. 
Frisch. «, «fm. T. , 
— L. Graph. KunIIaiill.1 
■xi voiinic.iSi Oll vuii. iliot 
«itdibeig. F.. Dr, Sitzt 
Lehmann, lW., Kichiu. 
Lel>«ann,»Hcrzberg, 
Pensionat T. 
Matsch, C., Kranken 
pflegen». 
Panne, M.. Frau T 
Süerien. R.. Pros., 
pr. Zahnarzt. T. 
ZiMtiitagen, P, 
Schneircimstr. 
67 EMerlen»H., Rentiier-I. 
B. & 
V. Drzymala.F.Schneiber. 
Äliwe, R-, Posiau»helf. 
Haake, Auiwärterin. 
■semptL E., CtlHopab. T. 
«ermann. K, CMt. T. 
Keller, ÜÜ., Ääichebbl. 
König, O., Plälterei. 
Lebmann. A., Auihelseii». 
Ealomon, Ph., Juit-Rat 
Dr. Rechttanw. T. 
Schneiber M.Schelirin 
Schulz R., Gärtner. 
Slibbe, M., 
«ntiquilälenhbl. T. 
68£®uietmaim,0. pt.ArjtT. 
«ercken.t5.,Pianomagaz T. 
SrSnwalb, M., Frl. t 
- P. vw. Pros. 
Sakche, Selmo, PenfionT 
Kroll, M.. So. 
Lüblke.Berlha, Konditorei 
Manb, 6., Piano« T. 
Molei, F., Friieur. 
Nlikel, Pensionat T. 
IRapp, 6., ÄolcnialrotHblg. 
BitHr, A.. Ww. 
Dersilingrrslr. 
»9 EZocher. D„FaM.TB.l. 
U Sharlet * Schulze, 
Hypotheken. lPot» 
barner Sir. 13t»). 
iBItltlt, Peniion. 
Siarak li., Zigarren T. 
telb. (£.. Schudwr. T. 
aratach, 93.,£>pemf&itg. 
SBidanb Nachs., $, 
Puppenfabrk. T. 
SBobttt, BB., Hau»»«!. 
— ' ~ Frau. T. 
HirschL.Ällst.Ral.Rechts, 
am X B. 7. 
Zocher. H., ÄonsttfitfhLT. 
70 E «ober. H, Raiiimlro» 
V Kuli. F., Portier. 
HollLodischt «affei-Lag»- 
rei Paul Kober. T. 
Bober, Kolontalwr. T 
Kühn», R^irakZahnarzt. 
Machalet. L, Saht T. 
— 5L, Piano», l! 
Sauer, @attl«n*str. 
71 E Weftpfahl. C, Mb» 
hauer. B. 8. 
« Westpsahl. B, Ftatu 
Beult«, K, Frl. 
Blasse, I, Stechl»anw. T 
lSsebel. 6„ Reitlehrer. 
Heimann, 8t, Kim. 
Jaoa-Kunil A. Hei- 
mann. 
Jordan, 38., Prof.Maler. 
Minerale«! Besellsch. 
M. » W. Blaffe t 
Bukschat, A.. Sil-nb. Arb 
Unger, Ww. 
Verlag d. Berl. Monat»» 
kurs» m. b. H. 
'2 E W«chs,lmann,W.,vr., 
Pros. Sanit. Rat 1.8.8. 
Bukschat. Ä, Iti'enb. Arb. 
Friebdeim. H., Dr. ®e- 
»eraloberaizt a. D. T. 
3mmeImaim.ll*.,Ur.med„ 
Samt. llial, Orthopäd. 
Anst. T. 
73 E Korth. H. 0., Drogen- 
HM. T. 
Breititetft Optiker. T. 
Helb, li., Schuhwr. T. 
Holtz, <k., Schlossermstr.1'. 
Müller, Penstoniiw 
haberin T. 
Stichlet Nfl..ir..Optirer.1'. 
74 E flbmiraUgattni»!8eb 
Akt. «es. 
V.«lbred)t, L, Maschinist, 
airamborn, K, Schneider 
mstr. i. D. T. 
Hirlh, SB., asm. T. 
— A. 3)1, Stau. 
— & So.. ÜXibclstolff. T. 
Korb,L.,ÄntiauitStentzdlg. 
Kiinze, <S„ Gärtner. T. 
Raboint), Rentier. 
76 E Schubert. 6., Reilticre 
Haukbentzerinnen Verein 
„l»ro6 Berlin" T. 
V. Hochield, 91., Portier. 
Beckmann, H., Pripatier. 
Vöger, <1., Pianosorte 
sabtk. T. 
Horwi«, W„ Just. Rat, 
Rechttam». T. 
Bettln Bienenkorb. 
ü iiogel'img, ur. n. lio., 
fiumipioloar. T. 
Wenk, if., Bäckermslr. T. 
‘fflitittr Bäckerei ffl. Hen 
ning Jnh. F. 28nit 
B. 13. 
jßirlli, St.,ftitiiflp{ologr.T. 
76 E Robillchek, R., Direkt. 
tSenIhiner Sir. 11). 
Blütdner, I, Piano» 
SRagaz. T. 
Blüthner-Taal. T. 
But.b.BIüihnet-Orchist. T. 
Hautinspekl. b. Blüthner- 
u. Klindworth - Schar- 
wenka-Saale» T. 
Klindworth-Scharwenka» 
Saat. T. 
Schmalm’ä Piano- 
ailagoj.. O. T. B. 8. 
77 E Jahn'sche Erben. 
VL Guicnhagen. Marie, 
Hauiwart. 
E!«net, !R„ Öen.SIgcut.T. 
dischet-Schneenoigt. " 
Photogr. Atelier T. 
Äoivalqijf, P„ Basiw. T. 
Zimmetmami, ®., Dr. 
Hokzahnarzt. T. 
78 1. a. Genthincr Sir. 8. 
E. Korth, H. 0., Srogen.T. 
Berein Ringireict 3>'i* 
tungsdruckpapiet i$a= 
riten T, 
Brandt, M.. Justizrat, 
Rechttanw. T. 
Dreier, M., Buchbinderei 
T. 
Jobanni-Richett. B, Am. 
Prio. Zuichneideschulc. 
Memhardt. 21»., Ww. 
Melke, M.. ätro. 
Neumann, Juwelier. 
— Bebt., Juwelen. 
Papier. Linkausrnelle b. 
Verein» Diulsch. Zei» 
tung»o«Itg. @.m.6.H.T 
Schapita. I., Stfm. 
Schmidt, Anna, Penüonat 
Schwechtea, Berkaus»ges 
m. b. H., F„ Piano 
sortehdlg. T. 
Genldiner Sir. ->- 
(- Magdeburger Pla» -* 
4- Magbeburg« Stt. -> 
79 s.a. Magbeduraet Str. 28. 
E. Rummln, Rentier. 
(aiiBethalb.) 
Psenningit, ®„ Seifen. 
Riet, Gasm. T. 
80EOpi»,li.,iRtitÜc«. B.8. 
R«cht»schutz»erei«Berliner 
Aerzt« T. 
Baran, A., Frau. 
Dirsschlag, M., Schrift 
fteOtri«. 
«tist, SB., Äsn. T. 
— Webt, Zigarren X 
Rawell,, L.. Äw. 
Schlamm, P., Hebamme«. 
Stahl. M., Geh. Kanzl. 
Sekt. 
ShrBblttg,*., Blumenhblg. 
Zanbet, 3.. Hattbell» 
gürltiti T. 
81 E Schwinning. ER. 
Ww. Igriedenau). 
V Sch«!i,ning. SL, 
Bäckermslr. T. B. 8. 
Sonzen, $„ Echmiebemsit. 
drohn, i., Schloffetmftt.T 
Dtoge, 6., Bullerhdlg. T. 
fiStiegel, I, Echuhmmftr. 
Hanneman«.E.. Bergoldek. 
Hei»niann.Ä., Näherin. 
Hüb«ner,Ä., fttaitroogtn1 
sühr. 
Kaeiewurm, Tkschw., 
Modistinn. 
Krause, M., Hanbel»fr. 
Krüger. Kaffenbeamt 
32 UliiUer. Schneiderin. 
VleD6 Nchfl., D, Ren«. 
oator. T. 
Sltlion E,Di. Recht» anw 
Schleicher & Io„ 6., 
Brabdendualsirt. T 
Schulz, F, Renopator. T. 
Timp, Th., ftfnt. 
33 E Ashelm, SB., Ww. 
(MeieroNoftt. 6). 
V. Berg. W„ Frau. 
Burcharbl, Martha, Pin 
sionat. T. 
Capell», D.. ftfm. 
FriebUnbet, M., Frau. 
®tel), Ww. 
Kinig, Dentist T. 
Langer, 8., Hanbschuh» 
liMriit. 
Malike, 8, ftfm. 
Müller, li., Friseur. 
Saenger I, A-, Just. Rat, 
Rechtianw. T. 
Stutterheim,R..KunstmaI. 
Zachariat, SB.. Hol,arb. 
»uchor», SB.. Akad. Schule 
|. Malerei. 
M E Bnickmann, F.,AII.®e|. 
Bimftonit. (München». 
U Hering, A., Kassenbote. 
«Bis. Statist. Amt, Abt. f. 
»riminalftatijL, Bevöl 
ferniigfiiaiifi. u Hon 
kuristlitisl. T. 
Dcrrick, ®. ni. 66., SB.9L, 
Cmaille Portrat» T. 
Citibbe & Müller, Photo» 
graphische Anst. T. 
84a E vogelbetfl, Dr. 
jur., Rechl»anw. 
iDablem). 
Filtcnbeig, H., Wein 
grotzbbl. T. 
Erotz A., Vermieterin. 
Karl», Koblenarb. 
Ȇ66er,6nt8, Damengard 
Marizalkowiki, U., Ww. 
Rotb, st., Lehrerin. 
Senil, kassenbote. 
Wettermann, ®.,Buchhblg. 
T. 
Mb EHagtIbetg,8.,DrJnr., 
Recht»anw. (Dahlem). 
Braniyki, L., Ww. 
Drogc, $., Ksm. 
®toB, S., Fleischer. 
Grzenieck <$., Pförtnerin 
Aüncher, 8., Beamt. 
Holche«, ®, Frqu T. 
Kinzel, U, Ntherin. 
Kurth, SB., Modesalon T, 
Sleimne«ger, SB.. Küchen 
S^ermanit, 8t., Damen 
mob. 
Thiele. $., Dr. phli., 
Shemik. T, 
P„ Tapez. 
LanghantM.Aufwärterin 
Letkjin»!!, k., Fri. 
- B.. Äw. 
Ludwig, A.. Ww. 
Otto. !W„ Äw. 
Richter, R., Technik. 
ISolbe, «. ®aslw. 
eaiicpct, P.. Konditor. 
SopkowiaL I., Bür.Dien. 
itiogtl, ffl., Ww. 
Weinnch, D-, Frau. 
Winke, St., Lechnik. 
82 E Faßdender. R., Fovrl 
bis. (aiiiieiljalb) ß. ti. 
E ». Tann», H., Frau 
Korvelt. Kapitän 
lauherhalb). 
U Anbrzejeili, st., 
Hausmsir. 
— M„ »onbUor. 
Fabbendet. L„ Koii» 
fitütenlbtl. T. B. 8. 
Hentici, St. 6, Sntl» 
puariat T. 
Jurieit, H„ Mobeialon T 
Kenbelbacher. ®., Lischler. 
tiHeeer, A.,Pr°s.,Portrait> 
mal. 
84c. 84d Fallteolghnwa!. 
E Stadt Berlin. 
V «Sielet, P. Dr, Pros. 
Direktor. 
Schul«, H„ Hau»w»rl. 
d6 E Marcuse, M„ Dr» 
Spei. Arzt. T. B. 8. 
VPrtll. F..«üt»»°rft«h.i: 
Bach. H.. Damenfriseur T. 
-«sie, Filialleit. 
Kraft. B, Just. Rat, 
Rechtianw. T. 
Rie»lanb,F., Vermieterin. 
Rö»ner, H-, Lombarbgesch 
Schierbai»», ÜB.. Böttcher. 
Stein, ist.. Stellenver 
mittierin. T. 
Stern, Konzertdirekt. T. 
Stryczynski. 3.,*uitfhiml. 
Untetwaünet.R.. Agentur. 
86a E Friedmaun'icheErben. 
V. Vogt, M.. Berwalter 
sAnneiistr. 24). 
Aeaerl«.Klait,T,®esang» 
Päbagogin. 
Borchert, y., Werkzeug» 
schloff. 
Aarlepp. Ww. 
Hin-e, F.. Schuhni. 
Rieberhuber, F., 
Damenschneid. 
Radsick. SB, Missionar. 
Schles BnligSimMtiorm. 
Scholtlaenbkr) @. m. 6. 
H. T. 
ran»taM.,®esaug«istrin. 
Wurst. H-, Heilgehilfe. 
j6b E Schachtel. Frau Dr. 
Recht«anwalt<Wilhelm> 
strafte 100). 
V. Schlntidt, W., Hau» 
wart. 
Frieb. ®, Weiguir. T. 
Fuch», U., Kontoristin. 
Geüler, !»!., Frl. 
Kaiser, «., Buchhalter!» 
— $i„  Flliolletiet.il. 
Knopp, H., Kontoristin. 
Kruie H„KrLitwagensühr. 
Ludwig, tt, Lehrerin. 
Poili. B. Mechanik. 
- ffl.. Frl. 
Stephan, I., Pinkerin. 
Md Logei, F-, Buchhalterin 
Walter, Th., Ww. 
86 E Neuner. H..H»finfiru- 
nientcmn.($litlem»alb). 
V Haupt, ®„ Beschall», 
^hr.^ltzohenslauseiiltr. 
Achtel, Dr. ol dont 
surg. 
Broukt, ®., MeBame» 
verlag. 
Barbe, H., Ww. 
Vrotze. L., Pripatlet. 
Matthie», I.. Schuhmm'lr. 
Sieuner, L, Hos-Jnslru» 
menltnnt. T. 
Saueiborn, H, Konzert- 
ogeitt T. 
Btolle, F, Kirn. T. 
— F.. Frau T. 
Liilzet Nachs, 
Miiiikoerlag. _ 
Sühbier, F., ObftbdI. T 
MBeipodi, $, Kapellniftr. 
87 E ituronsh). H, Buch. 
bruikcrtitcftln. T. li. 8. 
leltoroi": Sbeilblott. T. 
iBartel, F. Schudwrliblg.I 
Fischer, ®., Kunslbrncketei 
öolembitniSfi, S.,Gatl!rr. 
Holzinger,^., Bankdeamt 
Iahn, Dekorat 7. 
Krakow»ki, I., firtleur. 
Kurow»kii,^>.,Buchbruck. T. 
Miller, yf„ J»|pe!t. 
DU, 81., Modistin 
Petri«, S„ Frau. 
Riescnseld, S., Just. Slot, 
Rechliauw. T. 
Rohde,R.,Vuchdruik.1'.ir.8 
Schnelder.H., itoiitoriinn 
Serin, C., Ww. 
Skopnik. H, Juit. Rat, 
Recht»anw. T. 
88 E Pol»damer-Lüt>ow- 
straße Grundslüili-tö. 
m.b.H. (tiil|)tlm(tr.lH<l) 
V Schulze. M., Portirrsr 
Adam, R.. Dr. Just. Rat 
Rechtianw. T. B. H 
Gerl eorm. R. Vitumnun. 
F., Schreibwr. T. 
ffltfinfclb, L-, Fabrlbei 
Koch. $. Frau Ur. 
Schramm, I., Zahnarzt 1 
8B.A0E Kühn, E.. Ksm. 
(Tlabow a. H.) 
E Hntrlmaim, M-, Fral. 
(Fricbenau). 
Berl. Kol»-Bcreinigung 
®. m. b. H. T. 
Berl. Sleintohlen Bei 
einigung. 
Lageret betufigenosien» 
schaft. T. 
Laboratonum b. Ctaoi 
Minen- li. ttiienb.fflef. T 
Verbanb bet Berliner 
Kohlen.®ros,hbl. 
Verein ,. Verbreiiung 
guter votk«tümtichet 
Schriften 1°. 
Berlaiil»stelle Teutsch. 
ftokofinbufttitHe @. m. 
6. H. T. 
Continental, chtm. @ei 
m. b H. 
Chemische» Institut Dr. 
L. Oeftreicher. T. 
Teutsche Tanyiz-Biru» 
öti. c. sät t. 
Deutscher Verlag d. chrikll. 
SHfimschaftiChristian 
Science) Man« Schon. 
Deutsche» Kolonialbau», 
BruiioAnlelmannNachs. 
T. 
$oobt & Sotlschalk, 
Tapeten. T. 
Forller.R.,Apparatebau's. 
— 4 l£o„ 9t, Bau chnn 
Oebrt. T. 
Fromm & Brandenburg 
Parfümetiesbrk. 
Solbsdjmibt, I, Patliewr. 
Hinderet, Zf)., Tapeten. 
Hollänb. Deutsche agaoen 
väes. m. b. H. T. 
stuba|,A.,Dr.,(i!en.SeIc.T. 
Dr. Leonharbt * Uo.. 
NadrungSmittellbrk. G 
m. b. H. T. 
MartieRiten, VI., Ingen. 
Oft Stlrilanische Plan 
tagen - ®et. „Ritea 
©ublanb" ®e*. m. b. H 
OeItte!cher,L.,Dr, ithem 
Jnftit. 
Ouaglio’« Bouillonkapsel 
ii. Confctoettfbif. T. 
Raffelt,Reg. Baumslr. 
T. 
ReichS-Sacksielle ®, m.6. 
H. T. 
Riinholb ®. m. 6. H, 
H, ttinnmitst. T. 
McmaUi * Ülf ®. m. b. H, 
Dr, Lecithin T. 
Schlesinget. I., Brief. 
mattoichtilg.X 
.11 E Scharwachter'ichc 
Erben. 
V Samtnba. P., Portier 
(Sir. lila). 
Aschlkiiak, L., Dr. med., 
«rzt. 
Gbcnilciii,«., Leihhaus T. 
ligtiniu». ÜB., SlunftmaL 
Hahn, S, Frau. 
Seife, I, Weinhdl. T. 
«egel. F, Friseur. I. 
v.Pi>»zczynSki,L., Möbel. 
sbtt 
Scheurig, R, Vlimicn. T„ 
Sirnplictsiimu» Wein» 
tchänkc I. Hesle T. 
91a s #. PottbomerSlr °4 
E Schaarwächler. L. Frau 
lKursürslendarnm 
V. ®awenda. P, Portier. 
Ebell, 0., Mehl. T. 
timrzi, I., ZigarelleiifEif 
Güsiow.H,Ha»dschiil>kk>k. 
T. ti. 8. 
Haale, P., Maler. 
Pering. 81., Kunftoalii. 
Ho> mann Nachs., (£., 
yichibw. 
Internat. Ajsecuranz (*, 
m. b. H. 
Lande»- littcrmiliiei- 
Uic|. m. b. H. T. 
Lievmann, F.u M,FiI» 
Schattner, Margarete. 
Sdiiistatel. I. 
Schröder, \\. Dentist. 
LiutkowSIi. B, Sdjitiidei 
t. D. r. 
Wahienberg, Wally u. 
ürna, Schreibwr. T. 
■*- Pot»damer Str. 
a £ Wieter. A, ilicntitt 
(Südende). 
V löottai!. G„ Sattler. 
Sggebrecht.P., Konditorei« 
»es. T. 
Haensch, B., Wo. 
Polier, L., Schneiderei. 
Schmidt,H.,Schi!«idermsir. 
Senget, F-, Mechanik. 
Wieier Jnh. P. Izgge- 
brecht,M,Koiibitorei. T, 
3 L Plal'lche tetben. 
V. Schrvder.A. äcinialf.T 
Vortragisaal„Bethan>e»". 
.,Bethan!en"Frr>eBrnd!r» 
gemeinde. 
Bu», ti.. Rentiere, 
litlbaun, 91., tolaväjjmt. 
Unecht, li, Privatier. 
Host er, li, SchiiciSeimilr. 
Koincczny, jta||tntiotc. 
Mielc«, Gailw. 
Mü>.er, Mtnntic. 
Ouabr, SB., ischum. 
ytüitbiuM, A, Frau. 
ächmetfjct, Ilarotine, 
Pensionat. 
Stufen, Schneider. 
StillM, F„ Fuleur. 
Weide, Frida, Pensionat. 
94 fc. Kotitampi, -v., Kint. 
(Ltchter|eld«|. R. ti. 
®erolb, J„ Wahrung»« 
mitte!. 
J5 ESeil, Gl,$igtiilümcriii 
(tliooiistr. sij. 
V. Weber, ÜB., Portier. 
Boldt,B,Ov.Po!ticha'sn. 
Uotn, III., Buchhalterin. 
(Ijtulana, 8L, itiankbtamt. 
yiuh», P., Dr, Sanit-Rot, 
pr. iitji. T. 
Henning, I, Ksm. 
Heulet, K, tii'. Lehrer, 
.vier ol«. Öl., Ob. Po|t> 
Idiafsn. _ 
Killisch. Frl. T 
— & i£o„ Lervieliältig. 
Abt. T. 
Lenz, J,Steuererheb. a.D. 
Möbel-Bermietung»->ien- 
irale, @. m. b. y. I. 
Müller, I, lüaitm. T. 
Pankow, A, ^.rkäuferin. 
Piftoriu», 6.. Ww. 
Pohle,Recht»anw.u.Notar. 
Stegemann, R.. ftfm. T 
Stemer, H, Architekt. X 
SBanot, M, Rentiere. 
jC E Oppenlieiiii, P- Dr, 
Ptof. (iiichUtfelbe. 
E LiiibnioB, !Ut,lKiU«ftr. 
iDerfilmgeritr. 6). 
V.Konrab.H., HaiilwiitlT. 
Bmsche, P. Dr, Recht»- 
anw. T. 
Btrgtborfer 6i|em»ett A. 
®. Zweigbür. Berlin T. 
Bischoffch..Dr.Then»leri: 
tlhem. Lab-rat. Dr C. 
Biichoff Mladjs. T. 
Chem. Laborat. f. Hand. 
n. Jnbustt. De «. 
Henriaue» Na<bf. vftt.f. 
® eutfdj.xonii'buft Streut 
<£. S. T. 
OtftOf«. t. Felbbahn» 
a*b#6r. «wosthttM* 
&CU.T. •
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.