Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

*?'+. -sr 
v>-IH. r-u 
4'knman 
Jungstr. 
■ i 
Jüterboger Str. 
— 884 — 
O' 
A 
i? 
,k 
I 
K 
«V' 
r- 
4:' 
-lß^oUmojin, Ll..Maschtnev 
oib 
- Doefke. <8., Maschinist, 
fteld, M., Po!. Wachtmllr. 
Fettni-,er.M. Tischlermitr 
strebet, O., Friseur. 
Förster. I., Bankbeamt. 
grcnttL ft, Damen» 
tomcft T. 
Funke, 18, Schneider, 
isnbricl, I., ibrmicr, 
Kranz. G, Cilenb. Arb. 
Liebscher, 51., HauLbren. 
Ortmann, H. tfauarb. 
Pahl, 8t., Jifiu. 
Paul, ß. Möbelpol. 
Brnsseit, M, Friseur. 
ttadebaH, Ghfe, KoLomai> 
wr. 
Naerkrer, F., ©er. Beamt 
Echurta, H.. Bauarb. 
SBitte, P, Himmerm. 
"--17 ERelch.N.,Schueidermstr 
LllmuS. W., Maler. 
Bärwo'ss, SS, Fuhrh. 
r - Bevr, H, Znschnerb. 
r Gotschlich. Vt. (SuenÖ. 
•' sBcomi, 
Henning. H.. Plrotogr. 
- hepperi. Br.. Keber. 
W, Schlosser. 
Honmann, P Bäcker. 
titMoick, I, Löpser. 
Kahlenbcrg, (S), Tavez. 
SUimpcl 'ti. Schlosser. 
Kreuzig, Fr.. Anrobeamt 
tiiclir, tf, Möbelpol. 
Schlicht. G., Fiiteur. 
— 931, öütogcbilfiit. 
(BditmM.ft. Kraftw.FLhr. 
Schulz, E„ Tapez. 
Wttt, M, Drelrer. 
Woithe, M., L'w. 
Wf. H, Vliroqetztlfin. 
ZZeidler, E., Oblthdl. 
18 EMugdan.dl.. Eigenrüm 
(Darmflädler Str. 1). 
T. B. 4. 
V Schulz. H., Verwalt. 
Bischoff. M.. Sa tler. 
Dav b, r!t., Mater. 
©ehre. F„ Töpfer. 
Gürtler. F., Heizer. 
Haurer, 8t.. Maler. 
Hene. %, K?m. 
Honrert, W., Flei'cher. 
Kossack, 0.. Smlosser. 
Kuprch. H. Schlier. 
Banl, ^ Zeichner. 
Puls, E, Ww 
Schulye, <y, Musik/ehr. 
Schütz, M., Schneider. 
Schwerdiüer.W,Lchlosser 
Seny, M., Bürovorsteh 
Elender, H., Vorrdote. 
Waller, K., Bäcker. 
Woitscheck, G. Schneider. 
Wo ff, M., Haararb. 
19 EMngdan.Ll.,Eiaen!2m 
(Darmstadter Slr i). T. 
V. Schnkz, H., Verwalt. 
iMr, jh), 
Darlel, W, OBetlelln. 
Blobelt, M.. Monteur. 
Mischer T., iöabnarfc 
Garltng. M., strnt. 
Gntfcher, O.. Ww. 
Hätte!, F.. ÄttchdruL 
tiateltu, F., Portier. 
ÄSilinet, E., K'm. 
Lin^ner, F.. Lackierer. 
Miethe, SU.MoLtNtkkchler. 
Mmknwltz. P.. Lackierer. 
iv' ' 
nr 
h* 
Richter, F, Nürfchnrr. 
Getost, t>„ Äfrn 
Eieoel,H., Naderin. 
Stein, H, Dahnarb. 
20 E. M-rien'iche <&ibtn. 
V. Kü el, 23., SLuym. 
Abraham. 93., Wajchanst. 
Bras, Ä.. Heizer, 
^elüenhauer E, Näherin. 
Görry, Ä., Bakinbeamt. 
Goy. W., Glaier. 
Groß, tt., L?w. 
tiauüt, W.. Kolonlalwr. 
Heürigel, A.» Schlaffer. 
Kath. y, Srtrnhm. 
^ Kelch, H, Gorarb. 
Kirchmann. R.. Kalster. 
Aitfchmann, 9t., Schlosser. 
1 .Daae. U>., Po! Hote. 
Klesch, H, Nälierin. 
Krawe. W. Beio üanst. 
KttsrUsch, Ä. Schtoner. 
Lane. Cd., Schttmm. 
Nislt,alke, P.. Bahnschloss. 
SLeffler, VI, Lit logr. 
Schlag A, Kondi or. 
Schulze, SB., Tischler. 
Sckwan, 2B» ^abrkarb. 
Stanellr. 0, Dorenfr. 
Xilfliici, I., Invalide. 
Wa le, R., Schlosser. 
WolzynSkl, M., Bahu« 
fchloiifi. 
81 f. a. Wesf-str. 20. 
LDartich. (£, .^rauRechn. 
Dlot WieSbaLeir). Lä. 
V. Datsch. F..Kanzl Braun. 
‘Safte, H., Maler. 
ölnbcmaseL 2., Kohlen. 
2l Barlrch, 0„ Schlosser. 
Conrad R.. Dreher. 
Hetz. M., Näberin. 
Illflner. F, Retoucheur. 
Stattufd), 51. Werkhelf. 
Äohiet, P., Tnäüer 
Zirämer, *£., Schlosser, 
slulitau, Q}„ Munlt.Arb 
Müller. Ö„ Meclianrk. 
Wiebct, A., Schlosser. 
Pawaletz, A, Kordmach. 
Ratalczal. F (Smricht 
Molhe, I, Mhenn. 
Schulz, Schnciber. 
Weiyer. E., Melkend, 
iweluschat, Maschinenmstr 
Worff. P. Tischler. 
Zirpel, F, Ww. 
<- 26eserslr. 
J2 i a Äreser'lr. 19. 
E. i olztn. i)lj Mrlchpö chr 
(Frankfurter Allee 271) 
B. 4. 
V Kirapve, A.. Dreher. 
Alilert. Ä, Sekret. 
Albrecht. Ä-, Kellner. 
Nrribr. <8., Schuhm. 
Kctnom, Vorarbeiten 
$Vteito(t 8l., Herzer. 
Gelöler, E., Seifenbbl. 
Gotlschatt. A, Bäcker. 
Hoelile, O., Drelrer 
Sotimami, O., vmtSblen 
Kruqer. W., Schnciöer. 
Schröder, ii>rtc irlg. 
xvoichtc, M., Dnchhalt. 
23 L Fabian A, Rentier. 
(Nr. tiä) 
V. Kummer. H. Verwalt 
Vaner. Ä, Vergold, 
^»ecker. H, Gut richt. 
Benlcd, L.. Ww. 
AerenS, A, Schneider, 
^uich, (9., Schlosser, 
freche. W., Kutscher. 
Fro.mann. x\„ Tövser. 
Ärunewalb, M., Rcch'.S 
w.'nult-.'ir 
Ha.,cn, E., Riifeur. 
Höser. L. Mecdanik. 
Srort, I., Maurer. 
Ono, %, Hei-er 
Naedel. Lapcrift. 
Rttnüardt, E, Schlösset 
Nerrert, L. Tw. 
Tesch. nl., Äw 
24 e. Heine, P., Prokurist 
(vatensee) 
V. Neltltt, >!. Ww. 
Dank, I. Mw. 
Dechlsuvt, S., Maschinen- 
mstr. 
DlazelewSki.A., Maschinist 
M., Äm. 
k^ranr, 5t, Handclsm. 
.^ahke, O., ttidlec. 
Kikvorer. \L, Böttcher, 
ökoobab. St., normet. 
Kllmmrow, E.. Trichler. 
Krüger. L)., Zigarren. 
Lehder, H., Ätasermstr. 
Merke, E.. Ponbeamt. 
Pahl, M., Ww. 
^oweleir.E. «chlossermttr. 
Thomas, 9t, Mechanik. 
25E^i * ‘ ‘ 
^ungstraße 25 üirunb 
ftüddcrroeib^Res m.b.H. 
V.4)ütgermekster,P, Ser- 
Walter. 
AlllschmSkl, G Stell« 
Bohne, 9L, Kassierer. 
Franke, 93., Ww. 
Hmzelmann, B, 9Dm, 
Hoffmann, C., Schlosser. 
.Volzer. ÜB.. Eier. 
IakobowSri, Jy., Maler, 
jlummetoro V., Schlosser 
Knnze. Vt., Schlosser. 
Mat.ke, H.. Ww. 
MerSwa ö, Schlosser. 
Morche, tfL, vandelSm. 
Müller, H.. Schmred. 
Weisel. S!„ Hochb. Beamt 
v.Lrlerczejen-kl, F.,Büaler 
2G E Uhrtenwcrbcr üktren. 
aeselllch. t Baumaterial 
t. Liqu. «Königin Au. 
cufmftt. 11). 
PlUnmim, K., Äerköuf. 
Barer B., viieub.Äeaml 
Aarleben, E, Zimmerm. 
Barrel O., iUcmpit. 
Dremel, O. Milchhdlg. 
Roitum, tz, Ww. 
Huke, H.. Maler 
Jerarsch, L, Mal ttin. 
KabuS. ÜJL Monteur. 
Ordorf. I.,Elsenb Schaffn 
Reich, t>, Arch'telt 
Weber, Ä., Schloiler. 
^ ietier, <8., Pol. ^eaml 
27 LMugdan, Ä., Eigentum 
(Darmstäbterstr, 1). 
V. Schulz, H., Verwalt. 
(Nr. 18). 
Deganber, K.,Werkmttr. 
Rucher, W, Schleifet, 
©ft/e, V., Wkrkm'lr. 
GüchS, H., (?if€2iczß. 
" «rne, W, Hau-bten. 
avamzik, Geiäiw. 
PlrssecLrcnnerei. 
27 Kunz. P. Smiosset.» 
Lubwig, R, Kjm. 
— !<., Schmied. 
Müller, Sl. Schmied. 
Nqdart. M., LÜw. 
Schulz. *D„ \ ulicher. 
Secller, tiL, Klempner. 
Zidorn, O., Monteur. 
28 i q. Cbetflr. 15. 
£Tci(6,5.,Malciinf<LTB4 
Bachsreiz, M, Ww. 
Fronte, 6., Slellm. 
fröhlich. E. Steilm. 
Getferdk, D.. Gürrler. 
Iorban. rtt., Schneiber. 
Innolb, E., Trichter. 
Kirfchat, L, Sä.nelderkn 
Stiolle, Daliw. 
ÖslNstt. Ti'chler. 
Leng, Vi, PlLlieret. 
Mütze. F., Stftim. 
Richker, Angen. 
Waeke. H., Schlosser. 
Oberftr, 
Ä t. d. Oberstr. 14. 
£ Crebit-Bercin des 
Spank'auer Stadt« 
vrertels zu Berlin, e. G 
m b.H. (Gormannstr. 1) 
Dnchenauer,P.,Pol.Äeaml 
Georfli, ©., r-revlsor. 
.Verrniann.O., üVeitV Arb 
Kattner, M., stleucher. 
Lykjo. V., Äw 
Mei' ' ‘ " 
ertenS, H« Kntlcher. 
Schuly, ti.. Maurer. 
Soimnerfeldt yi., Ww. 
Werner, G, Mrlchhbig. 
50 uohlenp'ay. 
E. Buichard. E.. Eraentüm 
(Urtier v. Linden 43) 
31 E. .Lmneib", Grund« 
stüdpgei m b. H. 
(Moitgstr. 14. 16). 
Benle, 8L, Slobrlffl 
Bormann, 81., Schlosser 
^almeit.P./ttoßschlächt.! 
ÄntbS, P. Packer. 
Kludow. (£., Werkmitr. 
Natlchek. B., Polier 
Riemer, ft. Zrmmerm. 
Schönrank 91 .Bahnbeaml 
Schulze. O., Mtflarren, 
f?., Schulim. 
32 s. a. Scharnweberstr. 47 
E, NeichSbank. 
V. Mubr. F.. Ww. 
Dzikorökr I. MohrlpoL 
Habermann, tiL Maler. 
Jatchmnico.J,Tabat^uög> 
Letiterb. 9l>, Maler. 
Lorrnz, P, Linricht. 
Matirrn. W. öleifrfieL 
J2 OrlowSki Ö, Tischler. 
Pave, P., Ww. 
Plö-chk.'M., Techn Leiter 
riia'chke, P., Tischler. 
Rauich. W, Ti'chter. 
Nütil.'-S., Tischler, 
ytftge. U, Frt»e «r. 
4. chnelüer.Et'enb.Lackierer 
Schöneielb, W.,Klempner 
Sieiinq, Lt., Ww 
Tschirch, H. Tischler. 
Lcharnweberlrr. * 
33 34 i. a Scharnweberstr.A) 
t MoShagen, tt., Kfm. 
(SilntcrSbf.) 
V. jyreyer.A^Magistrbeamt 
Blautigam, W, Schloß 
Henket, E, Öafttu. T 
.ipfitlti, E., Tischler. 
KibogrS, <fl, R htb T 
Klole. M., Buchdruck. 
La»e, M., Mctfanlt 
Manier, W., K.empner. 
Müller, Ä., Weber. 
Neumann, E.. Ww. 
Niemann, A, Vtnticht. 
Vioienbrnttn. M., Schtoner 
Nux, E Melallarb. 
Schwanke, W.. Porrbote. 
Wurl, M., Mw. 
15 E Mugdaii '.1.. Eigentüm. 
iDarmftäoierStrli ß4 
V.BrzozowSkl.Tilä)letMitr. 
Böttcher. 'i‘b, reim. 
Äraun, (8., Grünkramhbl. 
Rio-r, 03., Kim. 
Günsel, W„ Klm. 
Hasel, W., Kfm. 
Kellner. E.. teicr. 
Koch. P.. Schlosser. 
Lamviecht. 0. Batmarb. 
Mania, P., Maurer. 
Miclc»3> G„ Ksm. 
Ponl, O., Schloi,ermstr. 
Pritziow, A.r Bäcker. 
Schröder. P.. Lrroatier. 
Scholz, M.. Penssonär. 
Slnke E. Schlosser. ' 
Stäfllrch, «>., Mrlch 
Teuchert, ©., Schlosser. I 
Werner, St« Schlosler. 
Zerniüe, 28., löaliitaib. 
Jt> E zu ^Miell'Rüden' 
haulen.M.,GräfintÄit' 
meröbf.) 
V BurgharSt,E.. Verwalt 
(«ttoüDtlnflettfir. 24) 
Maienirio. L'tarre, 
Pojamentekl. 
3U Utcitmatm, 2)1, turn, 
Puyler, B.. Ww. 
iHochl, G.. Nu'scher. 
Röseler M„ Ww. 
Schrorer. O., ©dianfö, 
Taubert. 0., Fleischer. 
J7 33 Baustellen. 
E Golvsaimied, Bankier. 
(Ötiötloltcnbfl.) 
3U E ^evelsieck, Dora,Cigen> 
tüm. 
V?irebels!eck. <$.. Äfrn. 
Brumm, Ä., Ww. 
Günther. 91^ ö r^cn f 5rf.T 
— R., Maurer. 
Heflemann, ,t„ Ww. 
wlcU, W., (Bätincr. 
Schmidt. H^ Ww. 
TrierdonS. G., Klempner 
40 E stny, Bl:rien- 
Konfekt, T. 
Bock, F, Damen Konsekt 
Dosse, K., Schneider, 
tteilfe, E.. HauSdten. 
Frry, W., Ernrrcht. 
r>uchS, M., BeerdrgungS 
Jnft. 
Herbst, A., Möbelpol. 
Bogt, A., Webermstr. 
il E Conrad, H., Ww. 
(vambitrg). 
V. Beer, Drechsler mstr 
Blumenliaaen, M. Ww> 
ScGnutst. E.. Gletscher. 
Rinurdlt K.,Aalittt»l-llöl)i 
Hanel. xt ^raflwaqen'uyr. 
^inze, !Ü., Manier. 
Hösker, I. ^«ch'ermstr. 
Dtüller, W.. Dachdeck. 
Schubert, F. Mcr'er. 
Schulz, H, Näherin. 
U>oipt, B., Schasfnerru. 
U E Conrad. Ww. 
(vnmburg). 
V. Ü'eer, X, Drechslcrmstt 
(VZr 41). 
3?abitf, Ud.. Kutscher. 
Ftn.e, A.. Ww. 
vrlp^echt, M, Maurer. 
Hölker. isofik. 
Kanprt, ft., Elnrtchter. 
jitctß, ji., Ww. 
Krolat.H, Fahrstuhl ühr 
Molofi, M, Kulicher. 
Pavel. K, Kuticher. 
Ulelch, Ä., Ww. 
u E. Grupe, E, Einenlüm. 
(oißitkf. Ällee C 
Slchtcr, i(\, Schlosser. 
Vruc»owSkr, VI., Ww. 
Hlllmann R. FadrkarV. 
^äger, tr., Sattler. 
Jäntcke, (£, Fabrkarbtrm 
vctnstf, iioblenatb 
Maaß, O., Fabrkarb. 
Poltte, Eliiav.th, 
©tünzram. 
Nudloss, v., Schmled. 
Srewert. O., Invalibe. 
Mgler.J.. t\abi farbtrin 
44 f.a. Frankfurter Allee 73 
E ätsch V)., fTßbrt (Prm 
zenallee 17) 
E Ä ch, O., Fabrk. (Prln> 
itnailcc 
U Jiensee, 91. Verwalt. 
«Frankfurter Allee 74 
Demveck, H.. Nakicrin. 
Kaepnick, M., ViaUcnit. 
Klewer.A Muntt.2lr!)lnn. 
Lüdert, H., Musiker. 
Matiichey ®„ Schneider- 
mstr. 
Müller. 91., Tischler. 
Rö'eler.O.Klempnermstr. 
Schley, Di5I)fiin. 
Stö'ler, Beua. Zigarren. 
<r Frankfurter Allee -> 
SW 68 Junkerstr. 
A.G.Berl.MItte-L.G.1. 
1733 bebaut, war de 
Nest eines Bauern 
strübebenannten<seld 
wesies. Als Gegenrar 
wurde tut die nciu 
straße bet leyigl 
Slamt üewühlt. 
Linden» r 
•<- Markgraienstr. •> 
a. Markgrasenstr 16 
Kay. F.. Ww. B. 1. 
(Mauer Str. 261. 
E flneblnnbet, E. Dr, 
Kammer^er. 'Jleftttnb. 
V. Frledlänbet, Ov vw 
Dr. mcd. 
Delenschke. F.'. Drechsler 
Dralrerm. F., Schnerder 
mstr. 
1 ungeltarDt, iVU Bermle> 
lenn. 
Kaluichtt, P., Sattiermfti. 
Henichel. fiL. i'liitenn. 
Otto, W:, Schneider. 
Svrnfller, Frau 
Steknbnnk. E., Posament- 
wrhdlrin. 
2 E Pape'lche Erben. 
V. Hiller. Ow Gairw. 
Gutrche. E, Schnrtder. 
Jadn. ü.. Frau 
Ltedike, F., Zuschneider. 
Str»lzenburg.P.,GefchätlS. 
führ. 
Votgt, O., Maiistr.Deamt. 
Wolicr, F, Maurer. 
Hifißk. (Y., Schnerdrrmstr. 
3 E FuchS. F.. dnaen. 
(Münchener Str). 
E Horwry. il. Rechrsanw. 
iBurgqrafenltr. l4>. 
V.Schnyknecht E., Frau. 
Düwell. F.. Bärobeamt. 
Kleinle, P.,Dachdeckermiir 
Svryenderrler, G., Kellner 
Thude, M, Frau. 
t E Sand. D, Architekt 
QShatlouenbutRi B. 
ESand. v,')!en.Baumstr. 
kLharlottenburg). 
V. Nuörrchen, P., Bank« 
beamt. 
Fobtk, G, Ob. Kellner. 
Duvont, ,y., SchNridei. 
©abriet, C, Schuhmmstr 
^reSler, 23.. vonbit. 
GorLkl, B., Schutimmftr. 
viran;ow, K, Schneider. 
Holle A., Klm. 
Jessel, K, Gra'ermktr. 
v. Leirner, A, Frnr., itfm 
Lan mann, H. ^uichneid 
Pinmn, F. Schneider. 
tchaudienu, (9. Puder, 
uckow. (5. Lerni eterin 
l. 0 E Baugeselllchast der 
Brichöfi. Methodrsten- 
kitche G. m b. H. 
V Annei, 6.. Prediger. 
Kapelle der bischöflichen 
Metliodistengem. 
„Salem". 
f*cuet‘i) E. Wä'cherin. 
Kegler, P, Schlosser, 
lüiorto K, vausm 
2'assow, Ch ÄuSbesserin 
Nreske. Frt. 
Schlenner, ,y., Nentew 
empsflrin. 
7 E Rnoth'sche Erven. 
E Lucas, H., ,>roiL 
Anler, W., Schneider. 
Halenche er, M. Frau. 
HeiHcr. I, Laaerard. 
Kief;ling. (j). Schmied. 
Ki'isky, P., In'en. 
fihnflcr, Z, Erpedtent. 
Knotd, F.. Wanen T. 
Stoeliler, 0., Lchneider. 
Uröto, H.. VZaficttn. 
Schmld, M., KkM. 
Saiönwald. F., ftfm. 
Weibelzahl, O. Schneider 
Wollmunn, ti>„ Schleifer- 
mstr. 
E Orlob.M., Rentiere T. 
B 11. 
Durchuolz, A., Ob. Telear. 
Ä'ttst. 
Franz, (5, Kolonialwr. 
Kair.inöji, S. Kassiererin. 
Lemin. fl., Ksm 
Criob, W., Llkörsbrk. T 
E Heier.C.F.Äsenwrtzdlg 
T. J$. U. 
Abraham, H, Ksm. 
Baaz, M, Direkmce. 
löord)or.it,SL,Beiiäuferin. 
Daiimr.K. Schneidermsll 
Link. vl.. ttfm 
L/taborv, Ä., iü'w. 
Neyne, P., Nüjchenibrk. 
Schreit, L, Bürobeamtin. 
— J7, Stenoiypiftin. 
©cijfctl, F., Diener. 
10 E Dedeiing, K. Kfm 
lCöpenicter Str. til). 
V  Kuflew.cz,  B., Verwalt. 
FachardertSnachw. 1. d 
Schnerdertiewerbe 
Öertm u. Umgeg. T 
Nitschke. F., ^aktw. 
Berl. Vaieiitienern-De« 
sellsch. m. b. H. T. 
Sachse, K m. 
Lindennr. ->■ 
11 gey. z. uitbctvtt. 73. 
12 E vorl9, (Se)chw. B. 11. 
Eisenbläiler, C, HllkSarb 
b. 3!at LandeSamr. 
Jacody. K, Ww. 
Kültti, Frau. 
La,re, W., Kfm. 
Naumann, A., Putz- 
ti’Ochcrm. 
Pockrandt PenttonLUn. 
Wolfei F. ©d)loiicm(lr. 
19 b. Kmd'tche tfctoett. 
Brre'e, %, Ww.^ 
Göye, 0)., Porti«. 
Kind," A.,'Klm. X 
13 Kind, Ä. F.. Korken. I 
- 81, Ww. X 
Letst. Ww. 
Skrarnmek. Nüberi«. 
Sternberg, S., Da. 
14 E Harlmcmn. 
Pnoaliere. B. IL 
GartenlchlLger. R. ftfm, 
Habnke, R.. Schneiderwstt 
Heinrich, F.. Kfm. T. 
Liedemann. M., Bäcker. 
Loren*. M„ Kolontalwr.T 
Renkwiy, E, Frt 
Rerf. G Kfm. T. 
Vliese, M., Färberin. 
Rückbrodr, W, Hau-wart 
Ccholz, (5fr., Frau 
Strogali, A.U.E, Klavier 
leürerinn. 
gademad, G., Fro». 
16 E Scherecki, Ks«. 
(autzerhaib). 
V. Neumann. A., Fräs. 
Drückner, Handels«. 
Dummer 5l„ «yrau. 
Ft cher. A, Küchenchef. 
Gerhard. K.. Ob. Kellner 
fasse, H., Schneider. 
orsmannA1., tschneiberln 
Kruchy, %, Schneider. 
Lange. 21., SLnetderin. 
Lein. H. Schneider. 
Milde, tS., Pensionärin. 
Pielart, lll.. Schneider. 
Schön, O., Bäckermttr. 1 
Schünborn. E. Kodlenhdl 
©eifert, R., Sattlcr. 
— tin Fron. 
Swobooa. Schuhm. 
Tesar, F, Schneidermltr 
iü L Grunert, Ä.. rpllch 
bruacrcibci. (Halle- 
scheü User 9). B. t. 
U Päy. H, Prokurist, 
©runeri, Gebr« Buch* 
brudcrct.T. 
Pokorno. 8l, Schneiber 
mizr. T 
17 E Müller. N., Privatier 
Adam. F, Mon eut. 
Lipty. <j), Hortmt. 
Beutke, Ä, «ajncröennfir. 
Bock, F. Schneider. 
Böttcher V(, «>rau. 
Brzr/skr. F.. Schulrm. 
Cliristmann, H, Fleiicher> 
mitr T. 
Erl, Schneider, 
fttniiler. ti:., Lchneidrr. 
Heriae, G, Gemme. 
Olnmöinann, ti, Frau. 
Hamann, E. Schudm. 
Hernnann,A.Schneidmftr 
K( ' " 
‘ammerer, £. «chneider 
Lin.e. R.. Berflv'der 
Lünendonk.H.Verkäuferin 
Menz. P, Slnckateuc. 
PoViewSkr P AuftväUrin 
Potzle. Mw Frau. 
Proye. <£, Verkäuferin. 
Me.ow. M., Ba narbtrin 
Roznieröki L., Schneider 
titirbartt), F., Schunmmut 
Ryn?a, >>., Schneider. 
Schäfer J?„ Schneider, 
h-chendel. M., Schneiber 
SchnreweiS, \i.f tiut» 
Wärterin. 
Schwade, <Ä., Schneider. 
Ser'err. 51., Cb. Matrose 
Theuer, il, Mon eur. 
ls c. Fnebiich, H, Ltrekl. 
iBtcSlait). 
V.Sch.iewa, Ä. Schneider 
Eggert,^-., Schankwrrttn T 
Klinker, F, Installat. 1. 
Lettmann, Ä. Schmiebe 
mttr. T 
Nenmattn, S„ Partiewr.'s 
Noitmckel, O, Gold- 
tchm eduiifir. 
Pad»t, M, Ww. 
tLauberzwerp, M., Ww. 
Scherneck, E., Ksm. 
Sechring, F, «chneider. 
Seiffert, M, ^ngen. 
^angenberg, Ll., 
Produkten. 
10 E Mciibniter, P., Mlli 
tarefseltcn T. 
Dan^yer, o.#«f'lcrnr.T 
Frtedit*. H., ,«ai-rt 
oove, E., il'*c feror 
Utorbec, O.. HanoelSm. 
SchlomSkn. 4.U. zerren- 
lÄnetdcrmftr. 
Tieger, 5.#U lempncmiftr.T 
Weiß, M, Blumensbrl. T. 
— A, F-ra«. 
J) E v)riel)l, NetitU« 
(Schlachtensee). 
V..irrnltein, E.,tttempnecu 
T. 
Arndt, P., Schneider. > 
Erfurt, Th.. HandelSkr. 
Flügge. I., Schneidermur 
Fraednch, til.. Ob. Post« 
Jdiarfn. ‘ 
Graeb, D.. Pensionärin. 
(Sramsch, (!., PorlauSheli. 
Giun^'älv,'L, Schneider- 
mft^ 
-U vnmm, bi., «chnetderwÜ,. 
Jabnke. L. Näbrrtn. 
Jüngling. G.. Sdmdbet 
Kringel. Schlosser. 
Kood. <$., Fahrjiuhl- 
führerin. 
Kotülow, Variier, 
fliütel, H, Schneider. 
Lange M., Aufwärreri^ 
Malecki. Schneider. 
Mencke. I.. Schneid«. 
Meyer. H. Schneider. 
Weltmann SlUBcrmtfterifc 
Rutkowskr. F., Dütettt«. 
Schul». A. Schneidermtzr. 
Ttireroach. P.. Pllttanft. 
ttibrich, K, Typogray-. 
Wtlke, R.. Schneider. 
Wintemiy.A.Bermieteri». 
21 E Müller. 0.. ÄgenttL 
(Wartenbnrgstr. 24). 
B. n. 
E Müller, W. Vermalt 
Ferstet. L.. Vermieten«. 
VcbmtrL ÜJL Dentiftteu 
Rannebe-g, E., Herren¬ 
moden. 
Rtchter, SJL Fleischer. 
Ser'err, A., Seifen. 
Suter, M.. Kanzl. DleL 
Markgrasenstr. -► 
SW 29 
Jüterboger Str. 
A G Berl Tpllif.—L.BL 
^rtelfnhr 
stafmit 
deS ftflntgtn 
Augnfta» 
©örbe* 
Vrcn.-RegtS 
CoT^rnw tu9 
Hefmstr. 
Dretfalttg» 
fcilS», Frie$t 
y Werder», 
^erusaleme»^ 
und Luise«-' 
tt tt 
■<- Frielenstr. 
-3 Katerne d. Königin- 
ÄUtlusta'(L)ar0e«Gr«. 
RegtS., aeh. z Frieren« 
liraße 15. 16 
«<- 0>otfieiter <Str. -)► 
6 rUrchtzöfe, ge.?. z. Berg« 
mannnr. 
>!'. tu vcitmtr. 12. 
E Gensch.W, Maurermstr. 
tvronv vi, uiaftro. 
Gerecke, F, Vostiekr. 
Heim, A. Ob. Poftafflfl 
Lange, <S.,Kunumal. 
Nebel, Schne bermftt, 
Cb-'rbctg, M., Ksm. 
PrzU'yllir, I.. jinttjl Yeh. 
tiiemlänbir.H., Kirchhofs» 
VUfSinipelt. 
Ntß»ttantt. ’jzt., Bierfahrer. 
Ruwe G Magiür.Beast. 
Schmelyer. (ö, Kkm. • 
Schmidt ö., Maler 
v. Tranwiv-Helwig, 
Haupim. 
-<■ .ücimftr. 
7 ' a. -veimur. 11. 
E Fobet, (£., Nentier«. 
(ülop'tockstr. 22). 
V. iTorl'tflbi, M, Ber- 
todlteiui. r 
Bary, A., vw. Teh.Kan-i.' 
Rar. 
Beylinq (L. Postanwärt. 
Braune.A. Telegr.Beamt. 
ÄndwetS.M.,Schulrmmsir. 
W, Liechn. Äat. 
Eonrab,O..HandelSlehrer. 
v'lobkonökl, K.. Ingen.' 
— ^erchnerrn. 
Gunb ach, it„ Lelrrerln. 
Lackowiv, F.. Gastwirtin. 
Lanrmrch. E. Kontoriüin. 
Prüfer, K.. Telegr. Eekr. 
Mi-mtcr, F.. Plailenn 
JE Lemmler'scheEtben.811. 
E Semmier. M„ Jlenher^ 
B. 11. 
Daniel. E., Frau. 
Flicher, ti., Stasszer. 
Geißlet, B., Rechn. Kat. " 
— iüf., Ww. ' 
-V annewahr, G., Telegr i 
Wenmt. 
Hetlnrann, F., Ww. T. « 
Lambach, H.,* Postschaff»* 
Maro, Tricl ler. 
Ohl, (£., Bantbeami. 
Pahl, K.. 6leItrote(hnU,v 
PiltowStt. B., Kfm. 
Schulze, Ö., Ww. 
Suchewttz. 81., iwö. _ > 
Wolf. M, *umt. Ber»i “ 
> i Semmier'iLe Erb. Äll. 
E Semmlcr, M., 
i Rentiere.- B. 11. i 
« DlLryge I., Fraü.' ^
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.