Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

i'>- ‘ 
III. x.n 
a m m 
I I 
-yV-rtr*. u-r'-’- ,, *• ,rw( I5‘Y'<^V rV'V ;v rlr,r? 
;r 
1- 
f 
• 'v* 
18 
| 
i 
tz tlingner, K., Vatftercr. 
Makooiak, M., 23m, 
Malitz. P, Former. 
Mucha, W, Buchdruck. 
Moorniclster, A.. Ww. 
Otto, P.. Dreher. 
Petruschke, Ä.. Fleischer. 
Cuauf, M.. Ksm. 
flftote, R., Fleiicher. 
Sartorti, 51. Glasermstr. 
Schmolle, Weichenstell. 
Schmidt, E.. Zimmerm. 
Beile, M.. Tetegr. Arb. 
^ierzow,W..Krastw.Fnhr. 
9.10 E Brandt I., Rentier 
(Charlottenbg.) 
E Beniamin. B., Rentier 
lRankestr. 16). 
V.Roßdorf, E., Uokomottvl 
führ. 
öumnim, 53., Sattler. 
Dehrend, (9., Schlosser. 
Derdatlch, F., Ob. Bahn- 
aksisr. 
Dener. K., Schlosser. 
Brandt, A.. FabrkarV. 
Dietrich, Eb., i5rtcM)osarB 
Dorn, R.. Untcraiftft 
Fadian. E.. SB». 
Freitag. Sattler, 
löilbert, O., Fabrkarb, 
Grüner, 9t., Schlosser. 
Herzog. K., L w. 
Iahn, Ä., Litbogr. 
Jäntsch. W.. Masch. Arb. 
^ Jehmann. K., Kfm. 
Käßner, F., Klempner. 
Stellten, 21., Gipser. 
Minder, E.. Ww. 
Knöfler, W., Kellner, 
ftutniclt, K.. Holzarb. 
Lange, A., Ob. Postassist. 
Leümann. G., FabrlcuB. 
Lnckner. O., He,zrr. 
M^cz!chewSki.K..Invalide 
Meyer, M., Frau. 
Mundt, O., Koblenarb. 
Ochmann.Ä.,Fabrkarbtrin 
' Ouade. L., 23mmtb. 
Ouester, W, Werkmstr. 
Richter. O. Korbm. 
Schmidt, P. Schlosser. 
Schneider. <£., Monteur. 
Schulz. O, Kraftw.Füyl. 
— 4p., Mater. 
— (£., Schlosser. 
* Starost, VI, Näherin. 
Sud, E., Drechsler. 
Szameitat, W., oo&rfurB. 
11 E Brandt, I., Rentier 
(Eharlottendq.). 
E Benjamin, B.. Rentier 
(fltemfesit. IG). 
V. Roßdorf.E.Lokornotio-. 
führ. (9. 10). 
Dartrow, G.. Maler. 
'Baude, O., Drelier. 
Dochmamr, 21., Ww. 
Nötiger, O., Bäcker. 
Eheleben. H., Ww. 
Grünefeld, P., 
Heinrich. A., Eiiendreh. 
Heise, ttt., W eichenstell. 
Juhl, st., Dreher. 
' ftlutf, M.. Ww. 
Krüger, $1, Maurer. 
— P., Schlosser. 
Menzel, E.. Krankenwart 
Ratnet. E, stoblen. 
Richter, M., Klempner. 
Schulz. Ä, Hetzer. 
Seeling, N.. Schmied. 
Sell, K.. Postschassn. 
Svnnenburg, 'S., Stellm. 
Lrutwin, F> Steiler. 
Wettner, M, Schleifer. 
12 EBrandt.F, Eigentum. 
(Eharlottenburg). 
V. Lude, I, Monteur. 
• (Nr. 2t). 
Duder, 9t, Schlosser. 
Fleck, E, Holzbildh. 
Galeyki, I., Simmcrn;. 
“ Grün. 9L. HauSbicn.* 
Soll, A., Ww. 
ftop.. R., Packmstr. 
Krätzschmer.^t.,l!nterassist 
Meitzner, 21t., Ww. 
Meyer, F.. (kinricht. 
Miknlcit, I.. Ww. 
Müller, H., Schlosser. 
9$rftv, R., Monteur. 
RoeSler, E., Rohrleg. 
Roßbach, H., HandelLm. 
Rudolph. til., Tapez. 
Saflay, P. Maurer. 
Schadow, M., Ww. 
Schmidt, Ä., Kfm. 
Schulz, P., Beamt. 
— M., Ww. 
Schw!ster.G..?,immermstr. 
Sydow, (?, Schlosser. 
Thiele, P., Kim. 
Wille. £)., Schlosser. 
-WolterS, F.. Zigatren T. 
Zrehm, L., Ww. 
13 f. o. Odcrsir. 3. 
E Brandt, ü., Eigentüm. 
(Chariottenbst.). 
V. Beinel. O., Maailtr. 
Scfr: (Öderer. M). 
Cjcfain; I. 
Dossestr. 
13 DlckS. W.,FahrkartenauS- 
ged. 
Hainpier, Sl., Karten- 
zuschnerd. 
Harlmann. H., Ksm. 
ürause.A..Eijenb Beamtin 
ftuleti, W.. Wv. 
Liichke. M.. Schlosser. 
Nordmann, H.. Schlosser. 
Neckzeh, E., Milrbaesch. 
Schramm, G.. Schneider 
Sell, (£.. Briesträq. 
Stemmer, 58., Schnhm. 
Wutle, E.. S:cllm. 
«<— Oderstratze ->• 
14 s. o. Odersir. 2. 
E Brandt, (Jiflcr.tüm 
(Ghnilotteul'iiTfi). 
Beute!, 9t. BtsiNit. 
DrüniNA. 0., Kfm. 
S)slin!iu*rtch. N., Pol. 
Bcst'iit. 
Koiel. W.. Scl.losser. 
Manel'ergcr, A.. Schlosser. 
Peschel, O.. Schlosser. 
Plsch.'rtl. A., UmoBtl. T. 
Schulz F.. Eisenb. Arb. 
Slotlko. M., Schmied. 
SVnditci, L., SCio. 
Weisel, K., Maurer. 
15 £. Brandt. I., Cilientün: 
(Charlortenbnrgj. 
E Beniamm L., Rentier 
(9tanteslr. 10). 
V. Llndhorst, A., Ww. 
BieUke. P.. K'm. 
Blochwty, E, Schlosser. 
Söntßc«. 9Jt., Packer. 
Domann. G.. Kassierer. 
Gen'ch. O. Schlosser. 
Kraft. G.. Weichenstell. 
tichmcnn, M., Bankbeamt 
UtudhorU/U,, ^tnichumth 
Oppenbom.H Schrytsetz 
Schöner, P., Kim. 
. SSinhlrd), K.. Kfzit. 
10 E Brandt. I. Eigentum. 
(GbarloUcnbn.). 
E Benjamin, B., Rentier 
sRankeitr. 16) 
V. Brandt. H.. Verwalt. 
Deck. P, Korbm. 
Genh, H, Rlrisdiemftr. 
Grabe Cr., BrtrtcBSIeit. 
Haase, F.. Maler. 
KarusuS. A.. Bürodierr. 
Klein. A.. Schlosser. *' 
Krause, H., Beamt. 
Magdeburg, K., Eisenv. 
Beamt. 
Mittetstädt. E.. Schlosser. 
Rast, O., Vermittler. 
Raasch. W., Dreher. 
Rast, O., Agent. 
RolüsK. e. Tischler. 
Satz. K.. Monteur. 
Schä fcr.W.. Ätaqrstr.Dläl. 
Schiffte, O., Babnarb 
Schipke, R.. Tischler. 
Schmeng. E., Monteur. 
Senkel H., Bauarb. 
Ziykowkkl, E., ißcrnidlfT. 
17 E Beate. B.. Eigenlüm. 
l^ürtelftr. 14). 
Nrnemann. Ä.. Invalide 
Beate sen^ B., Invalide, 
Becker, F., Schlosser. 
Dettmann.^ Eisb.Beamt 
Dornbrack. W., Frau. 
Dreßler. St..2Bctf^ciißnt.T 
Frommator, K., Ob. Post- 
schaffn. 
GrzeSzeck, I., Ob. Post. 
schabn. 
Henschel. F., Putzer. 
Höppner, O., Werlmstr. 
Julrtz, K. Rentner. 
Kitt'.er, P.. Schlosser. 
Krrnen. K., Telegr. Nrb. 
Liriequkst H., Särrrhnr. 
Mercr, 2t, Buchdruck. 
Roppcry, Ll, Fal;er. 
Sandmann,H,L!nswar!esr 
Schlendrr A., HauSdien. 
Schneider, P, Buchdruck 
Schulz. U., Ww. 
Sielaff, Th., Stellm. 
Stemme, H., Schlosser. 
Wilmer. H., Wo. 
18 E Kauiiich, E., Maurer. 
fLichlenberg). 
VKcnrlisch.M..Derwaltrin 
Banmbach, H., Hobler. 
Bausch!?, F., Bahnarb. 
Drewec, 21.. Ww. 
Ebert, H, Melallarb. 
Ehle, G, Kutscher. 
(Bebet, M., Mechanik. 
OHeic, P. Maurer. 
Hcrrmann, 8l, Frau. 
Hirsch, R., Ksm. 
Knittel. G., Pu^rr. 
Kraas, E., Falzer. 
Kroll W.. Werrzeugmach 
Müller, P., Maurer. 
Rats. P., Schachtrnstr. 
Neubauer, I., Photogr. 
Pokelmann, O., Schuhm/ 
Rohleder, K., Ksm. 
StnowSky/H. Schlosser. 
Sturm, -M. KN. 
^hcirnV, P.. HmisVci. * 
— 170 — 
Dragonerstr. 
18 Ziesig,A..Eisenb. schaffn. 
Sont, M>. Ü)ern5fc. 
19 E Kaulisch, E., Maurer 
lLichlenkerg). 
V Kaulisch, Ver¬ 
walterin. 
AlttiauS M.. Gerüstbauer. 
Boden, A., Ww. 
ElShol;.O..Ob.Postschassn 
Genese, R.. Buchhalt. 
Grak>e. M.. Mechanik. 
Grohmann. W., Buchdruck. 
HchSarb. 
Grube. M, Mechanik. 
Grundmanu. M., Ww. 
Hachmann.E..Gastwirtin7'. 
Heqne, A. Ww. 
Hohensee. D., Schneider. 
Jadlonöki. F., gimmerm. 
Makowöki. St., Bildh. 
Motsch, yt„ Steindmck. 
Nassau, I., ^abckalö. 
Rayn, F., Fabrtarö. 
Reukch, w., Konditor. 
Sieb!?, M.. Ww 
Streichban, (£., Werkmstr. 
Weber M., Schneider. 
Weinsart, G.. Tischler. 
Wustrau. F., Schneider. 
Sctg. P.. Schreiber. 
20 E Brandt. I., Rentier 
(Ckiarlottenbnrgr. 
E Denianlin, B., Rentier 
(Ran.'esrr. 16). 
V. Göttge, E., Töpfermstr. 
(Nr. «). 
Anujchewöki. F., Gärtner. 
Elch, F., Schlosser. 
Girbig Ll.. Maurer. 
Lahl.'A., Klempuer. 
Pnschat,F..Kgl.Lademstr. 
Neskr, A., Ww. 
Rothe, P., Maurer. 
Warner. A., WcBer. 
Wechbrodt. N.. Schlosser. 
Werners, O., Bäcker. 
21.22 E BrandlLDeujattrin. 
Ei^entüm.(Ckiarlottbg.). 
V. Lude, I.. Monteur-.' 
Barentrn, O.. Tischler. 
Bohlmann. O., x’ogcipct* 
tooH. 
Engejm.H.,EiscnB.Deamt. 
Fqöci, P., Schrijtsetz. 
Falck. A, Maschinist.. 
(Koschenhoser, H.. Revisor. 
Graubaum. E., Schlosser 
Grotevendt, I., Kürschner. 
Hen'el, E, Wcrkzeugm. 
Karvw. O., Tischler. 
Kruacr, «v., Maschinist. 
Wetitg, H.. Schachtmstr. 
Maibauer. W. Schlosser. 
Mandelkow, Ph, Gemüse. 
Minnlft, E., Bäcker. 
Nawayi, I..' Schlosser. 
Psann^chmidt, Du 
Schlosser. 
Pomytq.R .ElsenV.Beqmt. 
Reickiwehr. ct. Monteur. 
(BStufit. L., Äw. 
Schrumpf, W., Bohrer. 
Schulz. (£., Tischler. 
Siegmund. 0., KoiBm. 
23 s. a. Gürtelsir. 10. . 
E Herbst, H., Wastro. T. 
Derksen. Ä.. 'Kutscher. 
Ebert, P., (Sa»ati)L Llrb 
Förster, Ww. 
Hilke, F.. Werkzeugm. 
fiebert, I, Bankdeamt. 
MewiS, Ä., Schlosser. 
Müller, 21., Ww. 
Nrsfin.W.. Ehen:. Pharm. 
Jndustr. T. 
Pley. Ä., Schlosser. 
Thiele, $>., ^a°an!t. Nrb. 
Steige, I., SlinNiee. 
Wedekind. E. Kontoristin 
WrrtkowZ5r.I., Lokemonv- 
führ. 
©ürkP.r. -> 
654 Dragonerstr. 
A.G.Berl. Mittc—L. G.I. 
1083 Wufenlbsllt der 
Derfflinger'schen Dra- 
ottet, die damals zur 
Irteibefördrrunfl Der* 
wendet wurden (SDra* 
goner»Postj. 
Linienflr. 
Göendcl- 
aass« 
"tnienstr. -> 
t. a. LUte Schönhauser 
Straße 60. 
E Wicn-slruct'schs Erben. 
V. Denzer, 3.; Äerwalt. 
striiqcr, B.. P’infcr. 
ZUi}:. s:uvrfn:v. 
2 I. a. ölte Tchvnhauser 
Strafe 59. 
E Neubert. 9L, Fleischer- 
mstr. (Gofbenfir, 13). 
Srnet. E.. Ww. 
Kekil, F.. Kürschner. 
Lieber, M.. K!m 
Manasse, M., Schneider. 
i ). a. tUtc Schönhauser 
Straße 67. 
E Schleicher, 23., Bätfer. 
rnilr. T. 
Bernhard, W., Schlosser« 
mstr. 
Dray, O., Invalide. 
Hockardi, Futirpesch. 
Lolkmann. L., Chkm. 
techn. Erzeugnisse. 
4 (. o. Ölte Schönhauscr 
Straße 50. 
E Bund'uh. A., Ksm. 
(Templin) B 7. 
V. Wolff, H.. Krim. 
Schrrtzm. {Nr. 6). 
Boller, E., Privatiere. 
Bombach, I., fioloumltor 
(Simpel, M. Handelsm. 
Bohres, E.. Privatiers. 
Hendler. W., Bur. Dten. 
yimfl, Privatiere. 
Philipp, A., Por'.iersr. 
la t. a. Alte Schönhauler 
Straße 65. 
P Schlessiiger. S, Kfm. 
(Eharlotienbur^j. 
\L Färber, Ehr., Der» 
walterin. 
Eilte, F., Frilenrin. 
Eohen, I., öiesrerhdlg. T. 
Kaus, G., Ww. 
Lehrer, W..Knopslochstepp. 
Lewy. D., Ww, 
Mrndelsohn,H. Privatiere. 
Lteyer, SL, Lapez. 
Neumann, R, Grünkram. 
Schröder, M., Handelöm. 
5 j. a. Älte Schönhauscr 
Straße 6-L 
E Vmmif, E., Forstmstr. 
E Iiluack, O.. Pros. 
lKoppenplatz 9). . 
V. Jnnack, F, ’JJeiichbl.T. 
Fischer, w., Wäscherin. 
Halsband, B., Portierfr. 
ÜllnackLEo..Weinridlst.7. 
Meykow, D. Handelem 
Mosssg, ©., Eijendreh. 
6 E Kleine. L., Dr., Nci.chS« 
^richtörat, (Leipzig). 
V. Wotff. I., Knin.SchiitzM. 
Llbrechl, F., Stepver. 
Bluchsührer, S., Zigarren 
Bluhm, I., flürfchttermffr. 
EhustianS, A., IZuvairere 
Dieyold. I.. Schncidönn. 
Elias. E, Handclöjr. 
Mmde. I., Echuhm. 
da E Goldmann, B., Apo« 
thekcnöes. T. B. 7. 
Fortuua-'.'tpotheke. T. 
Krankenkasse d. Tabak» 
arbeirerverbd. Deutsch» 
landS. 
Derband Deutscher Tabak- 
arb. T. 
Brauer, Kfm. 
Eiche. Fri'eurin. 
Krüger, B., Schneiderin. 
Neumann, M., Glalormstr. 
Remus, Bäckeruistr. 
Strrzower V., Handelsm. 
•<- Schendelgaye 
7 E Liildenbergrr. I., E'gen« 
tüm (Georgentirchilr^l) 
GuUmann. M., Schneider. 
Herdlmann. E., FuLcr. 
Brüh, M., Kontonstin. 
Rosentha!, 2.,(Bchucidccm, 
Ginirr, Ww. 
Surfer. P.. Produkten. 
8 ZwangSverwaliung. 
V. Kley, B., Berwalterin. 
Baum. El., Schneiderin. 
Bronner, S, Kfm. 
Ertel, N„ Kfm. • 
Fingerhut R, Schneider. 
Kletj, A. Mus. Instrument 
Krasfk, M.. Kfm. 
Kupser. Schneider. 
Moddel. I. Schnttder. 
Schöne, H, Gemüseddl. 
Waldmaun.F., Müchhdlg. 
ZilienLki. 0-, Bäcker. 
0 E Sponagell,L., Reittiere. 
B 7. 
V. Brünner. E.. Portierfr. 
Lehrend, til., Fleischer. 
Bimbaum, I, firm. 
Steilem, H., Fleiicher. 
Freygang, A., Fleischer. 
HaielnuS, S., Hündler. 
Helldach, ß„ Brtoatisre 
ßummnt, F., Büchcrrcvis. 
Müller, Buchhdl. 
Wassermann, D., HanbelL- 
nann. 
Witr. E., Hanbarbtrln. 
10 E^tosenthal, H., Ncntrerc 
f,>t(infhnrtpr V'lke 7 ■) 
10 Dodensrein, L.. Kfm. 
Soidsarb, R., Schneider. 
Troßmann, Arbeit- 
itube. 
Mettin^, M.. Schubmmstr. 
Neugeboren, 6., Ksm. 
Pech, St., Lederarb. 
Wl, N., Kfm. 
Prochnow, 1!., Hilft« 
jchassnerin. 
Rocüer, Sl.. Frau. 
Slernlick. I. Frau. 
Weißmann, P., Plätterin. 
Wolsf ti„ Portierfr. 
lOn E Schaar, E., Wv. 
Brauer. I., Ksm. 
Gehlau. Ww. 
Hclmdach,E., Kohlenhdlg. 
Kaymareyky, W.. Maurer. 
Klunker, O., Ganw. 
Klüger, A.. Schreibwr. 
Lük»ke, Schneiderin. 
Schclar.O..Snvpenwürsel- 
großhdig. T. 
Schatz, H.. TeschästSführ. 
U E Goldmann. Lhv 
Ww. T. ß. 7. 
«Blich, M., Kfm. 
Behrend, I.. EBm. 
Bik'e, Ww. 
Vockermann, I., Dw. 
BrackLmeier, SB., Ww. 
Ätzig, L., Rentier. 
Lieoerowlisch, 91., tziga- 
rettenarb. 
Slygowski, 91., Tischler. 
ÄaderSli. L't., Frijeurin. 
Werner, E., Ww. 
12 E Weber, P., Frau. 
B. 9. 
Bayer, W.. Obsthdlg. 
Brnder. S., Klm. 
Boriiäi. 0. Kfm. 
Führow, O., Golbarb. 
Grass, B., Äurwärlerin. 
Grotr, Th.. Schneidermftr. 
Huppert, G.. Schneiderin. 
Hürrel, <?., Sluiwärterin. 
Mtchaellv, S.. Konselr. 
— El., Frau. 
Müllcr Postschassn. 
Raphael,A., Posrbeamtin.. 
Rbein, B., Portirrir.. 
Röhmann. E., Damen- 
ionfett. T. 
Rührig, R.. Tapez. 
Rotienverg, Eh, Geflügel, 
hdlg. 
fftubmtclb, S., Partiewr. 
Zwinkmann,E.,Ob.Kellnei 
13 E Kube, F., irigcntüm. 
B. 7. 
V. Schulz, A., Ww. 
Bolduan. H„ Schlosser. 
Busse. 97t, Kfm. 
Gerstmamr R.Hallenarb. 
Grzona, K., Kochsr. 
KaliyU R. Ww. 
Kalcr, W., Fleischer. 
Lange, I. Martlarb. 
Modell, M., Handelsm. 
Schmidt, H., Eisenh. Arb. 
Steinhaus, W.. Zeichner. 
Wridemann. H., Ww.' 
Wolf. Vt., GaSarb. 
UEPnreu.O., Wagenb.Anst. 
DuloS ichinSfic, Schneider» 
mstr. 
Dobs, HandelSm. 
Hossmanu.I.. MaichinenB. 
Mietyke, a., Bahnarv. 
Müller, kl., Zeichner. 
Nehrke, A., Blumendd/. 
Neumann, Handelöm.' 
Osollinne. M, techmt 
(rchopp, H.. Scölossermslc 
16 E Lücke. H.. Ww. T. B 7. 
Lleberlein, U., HandriSfr 
Abraham, H., Parliewr. T. 
4'amLerg. ti., Näherin. 
Batt. K., Handelsm. 
Sender, E, CBfhbl T. 
Bischof, B., Serviererin. 
BrLnble, F., 9tö6eriit. 
Dübn. F., Schneidermstr. 
Ehrlich, I.. Kim. 
Ehrmaun. M„ Ksm. T. 
Fegeler, E.. Aulwartelin 
Moffmann.E.,Schneidcrirr 
Friedlcr. A, Kfm. 
Fuhrmann. M. Näherin. 
Koltun. S., Hotelbcs. 
Krauthammer, H,Ksm.1°. 
Leopold, 3^ Bäcker. 
Men;el. R., Fleischer. 
Mückenbrunn, O., 
Karton'brk. T. 
Oelschläc,er,Ä,Wcichenstcll. 
Schajowly, A., Handelsm. 
Schwarz. ÜL Schuhm. 
Spicker, S., Schneiderin. 
Dlerziger, R., HondetSm. 
Dichlacz. A., Portierfr. 
16 E Gundermanri, üv 
Flschg^oßhUg. T. B.9. 
SaurnA y., Schneiderin. 
Gewerz. H., Schlosser. 
Heidekamv, E.,HandelLsr., 
Müller, S., handelSm. 
17 E Hellriegel'Iche Erben. 
V. Krebs. Ll., Fmn. 
V'vlv/:i, f', I'.'.n: cr. 
1? Leib, V., Maler. 
EchLrrfeld, Postkarten. 
TttLeri. A.. LandelSfr. 
18 E Dolff. 8lv Ww. 
(Lauenburg I. P.). B.fl. 
VDerner,W..Verwalterin. 
©leul, I, Blumenhdlrln> 
Botel, ©., HandelSsr. 
Fleischmann. M., Tiichler. 
Galle, A., Maurer. 
Gelche. H., HandelLm. 
Gersten, S., Tavez. 
Troß, F., Markthallenarb 
Habedank. 8L, Handelrfr 
Herschlowiy, F.. Ww. T. 
Hossmaun M.Weinhdirin 
«03, T.. Schneiderms'.r. 
PigorS, E.. Ludbesserin. 
Eachtleben E., HandelSsr. 
Echatrner, M., Uhrm. 
19 E v. Harlmann, 81.. vw 
Oberlentn. (Hasenheide 
Nr. 07) B. 9. 
VK!ingrr,M.,Schneldmstr. 
Vail, P.. Mnrkid. Arb. 
Brandenburger, M., 
Schlosser. 
Dreiner, M., Postgehttfin. 
«ggert. M., Hanoclösr. 
Engler, H„ Äw. 
Glan, R., Dreher. 
Gimperlein, 21., Ww. 
Große, L.. Postgehilfin. 
Henkel, W, Haukdien. 
Herrmann, W., Ww. 
5aekel, B., Zimmer- 
vcrrnietrrizi. 
Iegurki, L., Schnclderin. 
Keßler, 2L, HandelSm. 
Ktoplch, F., Maurer. 
Knapp. Ü., Taseldeck. 
Köppen, H., Auswärterin. 
Landau, 6t, Kfm. 
Merz. ü.. Auiwarterin. 
Müller, F.. Kohlenlidl. 
~ Ä., Marmeladenarb. 
Niesel. Ä., Aurwärterin. 
Rambalöli, I.. ir-ärlner. 
Echröter, H.. Renten» 
empföngerin. 
Dögrle, E., Ltahlwr. 
Wal'er. S.. Aufwarterin. 
SötcSnicBcr, A., Fleischer. 
Dunderatsch. F., 
Kontoristin. 
Bunberaytn, A., Kfm. 
20 E Tiey. M. Rentiere 
(Gij aucr Str. 26). B. ß. 
V. Hohl, E., Verwalt. 
Blumenkranz, I., 
HandclSm 
Gelb, Inh. Moritz Müller. 
Doro^uxuSpapierwr.!. 
Mielke, E.. Fleisclier. 
Müller, öl., Schlosser. 
Woctfc F., Fleiichermstr. 
21E Gebhardt,A,Lberstteut. 
iFiiedrichShagen >. B. 7. 
VSBteOmami, (£., Lerwalt. 
Deter, F.. Fuhrm. 
Garnay.E., Schneidermstr. 
Gudat, A., Obrchdl. 
Keiler, Ü.. Handelsm. 
Krakau. M, Ww. 
Kroll, üt., Kfm. 
— E., Ww. 
Lorenz. G., Hanbettm. 
Lubahn, E.. Kassenboie. 
Piest, H., Handelöm. 
Redlich, F., Schlosser. 
Schutz, E., Ww. 
Silbernem, M.. Kfm. 
22 E Schröpsser'sche Erben. 
B. 9. 
V. Her-, G., Agentur T. 
96öischc8 Voltsherm T. 
Großkurt, H„ HandelSsr. 
Hertlng. 6., HandelLfr. 
Ioffe, 0., Ww. 
May, I. T., Ofcnniederl. 
Pukatsch, E., HandelSfr. 
Reinhard, Bl., Optiker T. 
Robert, Th., Ww. 
Schöne, F.. HondelLm. 
Schumacher, Ä.. Ww. 
Weber, A., Handelöfr. 
Welk, A., T.schler. 
Werner. H., Portier. 
23ELembke.H.,Kftn.r.B.7. 
V HUse, W., Verwalt. 
BeierSdorf. E.. Obsthdlg. 
Berghoss, O., Marine» 
Bauiat q. D. B. 7. T. 
Born, R., Ksm. T. 
Lembke, H., Maschinen T. 
Rieten, E., Kfm. 
Beidt, F., Bildhauer. 
Münzstr. -> 
24, 25 s. a. Münzstr. 24. 
E Reue Berl. Vaugef. m. 
b. H. 
V. Rehfeld, F., Verwalt. 
Berlowiy, I., Schuhwr. 
Hilpert. 59., Gastw. 
Lewlsohn Nnchf., F., 
Knabenkonlekt. X 
Lewy. B., Ww. 
Rdsenblalt, VI, Butter» 
agcnt T 
Ecnci'), M, 
-•6 E Bot,, F.. Ww. B.7 
Sofe, 8L, Ob. Postfchaffn. 
o. D. 
Dofe'S Ww., Heinr., 
Echmelztik-gelniederl. 
DemSki. Auguste, 
Fleischerei. 
Haupt. Martha, Obst« 
großhdlg. 
Ionisch. I^Kupferschmlsb. 
Monn. U., Molfcretße). 
Nachmann. N.. Ubrnt. 
Plcnl, Äuswärterin. 
Pnu, Fr.. Invalide. 
Nahn, E., Obst. bl. 
RikowSki, P., Fleischer. 
Schühlcr, Ä., Ww. 
Etachowiy.P.. Markthall. 
Lrb. 
Vogel, M., 5Iufw5iteritL 
27 E Krenert, ©., Eigen¬ 
tümerin (9tr. 52). 
V Kienert. W., Kjm. 
(Nr. 3J). 
Vehuie, E.. Fleischerei 
gerät- T. 
B'öde. E., Bortier. 
Brandenburg, 81., Obst 
en groö. 
Hartlieb, 0., Fahist.Führ. 
Hossmaun, W, Handelst*. 
Houpe, VI., Ww. 
Kaiser. B., Friseur. 
KaSpareck. O.. Ww. 
K^nig, Maschinist. 
Kooo, O.. Beamt. 
Levler, M., Kim. T. 
Marcuö, 21., Schneider« 
mitr. 
Naeck, 9T., Handelöfr. 
Olivenftein, Eh.. Nsm. 
ReHlg. R.. Üassenbote. 
Schönig, Ll. E-pedient. 
Stolp. E., Monteur. 
28 E Boigt, E.. Eigeniüm. 
B. 7. 
Bernstein, I., Ww. 
Hild, H, Kfm. 
Hossmann, P.. Fräser. 
Liemann. 9t., Privatier. 
Mesele, F., Flascherilidl. 
Müller. M.. HandelSsr. 
9teumann, E.. HandelSm. 
Schindler, 51., Ww. 
Schweyrelch.H., Schneider 
f. D. 
Siebert, F., Markth. Ärb. 
Sicwert, E.. Ww. 
Zobel. E„ Portikrsr. 
20 E ßallo, L, Eigentum. 
tOranienstr. 191). 
Feit, S., Handelsm. 
8rom, A., HandelLm. 
ReÜenboium,M..HandelS- 
trau. 
Nisderberg. N., Goldarb. 
Penk, M. Ncücci^ 
Peter, M., Schneider. 
Sann. M., i.'uxuSl'6pier T. 
Schrcege, M.. Waläanjr. 
10 £ man, 9JL(Blaie:m]ir. 
T. B. 7. 
David, Geschw. 
Lassan. (9., Glaserei T. 
Schindler, 21.. Schneider« 
mstr. 
— E. Kranken'chwelk. 
Wernicke. H., Engros- 
HandelSm. 
— A.. Frau. 
31 E Heide, G., Obsthdlg. 
TB. 7. 
Dieske, 0., Rechercheur. 
Ehrlich. W.. Waschan't. 
Fröhde G., Marktb. Arb. 
Heiunch. W., Musu'cr. 
Hünicke, O., Fleischer. 
Krieger. N.. Handelöfr. 
Lenz. ($"., K^izwr. Engr. 
Schmidt, E., ^leisdiCL 
Sperber, M., Schndm. 
Spillner, W., Fleischer. 
Stein, H.. PnvaUer 
Weber. M., Fabrk T. 
pocher, Marie, Obst. 
32 E Kienert G., Eigen¬ 
tümerin T. B. 7. 
V. sttcitert,©..Papicrwr.T 
Bauer, E., Darrnhdl. X, 
Brasch, E., Milchhdl. 
Daniel, 21., Maurer. 
Ernpacher, W., Kohlen« 
hdlq. 
Frank, M, Kfm. 
Hettmann, A., Schneider« 
mstr. 
Htärr, D., Ww. 
Htrschfrtb. H., HandelLm. 
Kienert, W.. Papicrwr. T. 
Menle. 21., HandclSm. 
Palm, E.. Ww. 
Rrinö, ©v Kfm. 
Schleien, M., Blusensörk. 
T. 
Steinbeck, F., Handlgö- 
' geh. 
Stockwalö,El..O6sthülriN. 
Szwabe.F.,Ligareltenarb. 
33 E Rappoldt'jche Erben. 
V. Rau, R., Masseur. 
Dergmanr'. F.. Kellner. 
Mc!vc?. M, HandelStu
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.