Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Justizministerium 
— 53 - 
Justizministerium xm II. 
Justizministerium. 
W. ti, Wllhlmstr. 66. 
6b rf. 
W. Heine. EtaatSmInister. 
U*ftrftadf6frf;tiät. 
Dr. Mügel, Exz., ttttlt. Geh. Rat. 
Havptbiiro. 
Glese, Rechn. Oioi, Bürodirektor. 
Denver, Rechn. Rat. 
ßlento, dgl. 
Abteilungen deS Ministeriums. 
Abteilung 1 Justizverwaltung 
Direktor. 
Dc Bouttoleg, Cxz., Wirll. Geh. 
Rat (f, Bundesrat). 
Vortragende Röte. 
Wedow, Wir«. Geh. Ob. Just. Rat 
Geihler, dgl. 
Burghardt, Geh. Ob. Just. Rat. 
« tifll 
Werner dgl 
Linde'nann, dgl. 
-über. dgl. 
Dr Schollen, Geh. Just. Rat. 
Abteilung U Zivilsachen, Bau» 
sache.r. 
Direktor. 
«übler. WirN Seh Ob Just. Rat 
Bortrageude Nüte. 
Heseriiiehl, Geh. Ob. Just. Rat. 
Humbert dgl 
Pistor, Geh. Just. Rat. 
Hagemann. dgl. 
Dc Volmer, dgl. 
Dr. Srelmann, dgl. 
Abteilung III Strafsachen, 
Gefängniöwesen. 
Direktor. 
Fritze. WirN Geh Ob Just Rat. 
Vortragende RLte. 
Dc Cormann, Geh. Ob. Just. Rat. 
Btrnbt bgl 
Dc TiggeS. dgl. 
Di: Dreiser, dgl. 
Dc Tbiefing, bgL 
Dc Flnkeln-urg, dgl. 
Stein, dzl. 
Dc Jockwer, Geh. Just. Rak. 
Dc Becker, dgl. 
HtlfSarVelter. 
Dc Klässel, Geh. Just. 'Rat, Kaut» 
merger. Rat. 
Dc Dollltz, StrafanstaltSdirekt. 
Dr Marrln, Kimmerger. Rat. 
Haffe. GefängniSdirekt. 
Dr BMnttet, Amtsrichter. 
Dp ReiLau. dgl 
©lese, Landrichter. 
Bürovorsteher. 
LueoS, Geh. Rechn. Rat. 
Geh. Sxpe-tttou u. Äalfeltint. 
A. Etats», Kassen* o. Rech* 
nunglmtltn u öligem 
Verwaltung. 
Meene, Geb Rechn. Rat. 
Wichmann, vgl. 
Pirsche!, dgl. 
Wur.ram, Rechn. Rak. 
Joerven, DgL 
Äcichel, Vgl. 
Brartiudn, dgl. 
Sckulz, dgl. 
Tillen dgl. 
Hof. dgl. 
Stegen«, dgl. 
Lauterbach. dgl. 
Osbutg, Geh. exp. Seit» u. Äattul. 
Lrndt, Vgl. 
Böthe, dgl. 
Klee, dgl. 
B. Persoaalsacht«. 
Kleckbach, Geh. Rechn. Rat. 
fioetefet, dgl. 
f atzwahl, dgl. 
acob, Geh. exp. Best. u. Ät&oL 
0. vautache». 
SchlÜter, Geh. Rechn. Rat, 
öangerin, Geh. Rechn. Rat. 
Dietz. Rechn. Rat. 
Jbflrt, dgl 
Metz«er, dgl. 
Geh Keglstriiar. 
Zimmermann, Geh. Rechn. Rat. 
uriiciiberg pyl 
Neinfeldt, dgl. 
Knappik Rechn. Rak. 
Lchneiber. dgl 
Wcofioto, dgl. 
tfttv, dgl 
v’inbfholi vgl. 
Dcngelsdorsf, dgl. 
vgl 
Michaeli-, dgl. 
Levsseri, dgl. 
Bol)mann, dgl. 
Kuhlmey. dgl. 
Becker, dgl 
Drttmann vgl. 
Stampe, dgl. 
Hager, dgl. 
Tchittowsly, dgl. 
“Mtt, b<tt 
Brandt, dgl. 
"iittkioss. töeö. Regisic. 
Echoen, dgl. 
Linow. dgl 
Tlwröe. vgl. 
Priester, dgl. 
Rüselmlrller, dgl. 
Bibliothek, 
tfotntr, Rechn. Rat. 
Geh. Savzlel. 
Stollberg. Geh. Rechn. Rat, Geh 
Kanzl. Direktor. 
Bevendorsf, Geh Konjl. Jnspekt. 
Geh. KauzletfekretSre. 
StOltt. fttngeL 
Knaack Keh Dorn 
Kanzl. Jnlpekt. Ärumno». 
^dlenieldt. Redtan). 
John Bdilelc 
Kraus«. Fechner. 
Vconbarb. flottbtr. 
stvrylla. ÄTtSmanSÜ, 
Macht tPürtb 
Schubert. Schröder. 
Hokimann. 
Jusliz»lsi-ia«1en -Nltweukasie. 
W 8 Wllhelmstr. 66. 
(GeBtfncl von 9—1.) 
Flügge, Geh Rechn Rat. Rendant 
Krause, Geh Kanzl Sekret., auftritt 
Aontroö. 
Geschäftsbereich des 
Hlinijtermms. 
I» Justiz-PrüfungS- 
kommtssiou. 
w. S. SBo&ftr. 14. 
TdreNe für Post, 
f t n D u n g t n: 
W.8 Mldelmstr. 66. 
Ute. 
ttäfUnt. 
vt-epräsi-ent. 
Wedow, Wirll tileb Ob. Just. Rai 
Mitglieder. 
Dc LueaS, Exz., Wirll. Geh. Rat. 
Minist. Direktor a. D. 
Dc Schwerlng Geh. Just. Rat 
titechteanto u. ‘Jlota: 
D. Berner, Ob BerwaltungSger Rat 
Steuber, Wirkl. Geh. Ob. Just. Rat. 
Dc Fuchs. Geh. Just. Rat Re^tr. 
anw. u. Notar. 
Straehler, Geb. Ob. Reg. Rat. 
Moser, Geh. Just. Rar, Kommet get. 
Rar 
Dc DeliuS, Geh. Just. Rat, Kam» 
merger. Rat. 
Dc ftoffta, Geh. 06. Just. Rat, 6e» 
natSprSfident. 
Werner, Geh. Ob. Just. Rat. 
Dronke, Geh. Ob. Reg Rat. 
Lindemann, Geh. Ob. Just. Rat. 
Dc Lhiefing, Geh Ob. Just Rat. 
Setzfsahrih, Geh. Just. Rai, Kammer- 
ger. Rat. haupr-amtl. Mitglied. 
Dr KlSffel. dgl., dgl. 
Du Kraufee, Äammetger. Rat. 
Dc Wagner, Geh. KrfegSrat, 
vüro. 
Kühn, Rechn. Rat. 
Z.ehl, dgl. 
Kevdaat. 
Flügge. Geh. Rechn Rat. 
u. DaS Kammergericht. 
W 57 ÖWUttr 82. 
PrSstdevt. 
Dr Helnroth, Seine Exz., Wirk! 
Geh. Rat, Milz!, des Herren 
hauseS. KronsyndlkuS. 
LeoatSpröstdeute». 
ÄÜntber, Äeh Ob. ftcimr Web. Ob. 
Just. tfiot ,m. d. Just. Rat (m. 
R.r. NatLLKl.) d R. e Rats 
Dr Äofffa, dgl. 2. ÄI.) 
dachartae, Ogi Cnrfc, vgl. 
'if 'i'f bgl. Echmölder. dgl. 
Meyer, bgl. Roth. bgl. 
Brennecke. bgl. Oueck, dgl. 
Dr. ÖBert, dgl. Stiehl, dgl 
v. einsingen, €chiotitmonn, 
„ dgl ^(T 
Ziemssen. dgl. Weizsäcker. 
Dr. Marffon, bgl. Aragenherg. 
Jttng, dgl. Dr David. 
SammergerichtSrSte. 
JJurflir, Geh. Oust. v. Kunowski, Geh 
Rat. 3utt viat. 
-Luttze, Vgl Dr ftürtb, dgl. 
Netife, dgl. Sänke, Vgl. 
v. Warienberg, dgl. 
dgl. Masch. k>gl. 
Dr. Äolff, dgl. Dr. Richard, bgl. 
Dc Teppen, ogi. Dullien, dgl. 
tubenrouch. vgl. ThuimS. dgl 
Raddatz, dgr. Dr Crodel, dgl. 
remm, vgl. Bolz. dgl. 
>"ver. dgl. Pantau. dgl. 
Roefer, vgl. S«yffarth, dgl. 
‘Jleumonn, dgl. (5hm. 
^feister, bgl. veonhatd. 
Wiensteln, dgl. 6rmr 
Dc Holtze, dgl. Dr Ärau&e. 
Haken, dgl. Dc Loenig. 
Dc Meyn, Stils, di v» utittb. 
dgl. DUmcke 
iTroufc, vgl. Dc Böhmert. 
Dc Roack. dgl. Gridel 
^'ehmann, dgl. Schellong. 
1>r Mittler, ogl Grosser. 
Hauchecorne vgl. t <» cdmann. 
^otroenfttto bgl. Btyer 
Äleinfchmidl vgl. Triebe! 
Schröder dgl. Dc ftlAffel. 
Reck dgl Veltman. 
Dove vgl i>r Biel'ckowsky. 
Dc Krahmer Vgl Dc Sckoltz. 
Dc Koch bgl. Anobloch 
Oc PetzvlV dgl. Gav,dusch. 
Wachtel bgl. Dc Brecher. 
Dc Deliul dgl. i)r Kaiser. 
Dr prrich. dgl. Beleites. 
Dr Zitier, dgl. Schilling. 
Ltonietzkl. dgl. Otte 
kimme, dgl Dc Wagner. 
FLtmdrich, dgl. Dr Hariwig. 
Holmrr, ogL Kümmel. 
Hammerschlag, Dr Baumbach. 
doL Dünger 
Stein, bgl. Dr Steblich. 
Moser, dgl. Dr Schreiner. 
Dr. Engelbrecht, Dr Schot-. 
dgl. Menard 
Dr. Daberkow, DcKöntgLberger 
dgl. Ruckert. 
Meyer, Heinrich, Ritscher. 
dgl. Gadow. 
Steinhaufen, dgl. Dc Windau». 
Gfrörer, dgl. Deetz 
Dr. Schlösftngk, fttüg't, 
dgl. Specht 
Loschan. dgl. Kuhnke. 
Müller, dgl. Äüyne. 
Dr. Graeder, dgl. Dr Dreist. 
Hagen, dgl. Dr. Vroethrlysen. 
Dr. Lreuter, dgl. Lr. Martin. 
Dr. Schmidt, dgl. Mohr. 
Äentzel, dgl. Oehler. 
Dr. Metz. dgl. Dr Andrse. 
Lehl, dgl. v. Wehren. 
Saling, dgl. 
RechaungSdirektor. 
Schmidt. 
Gerichtöfchreiverei. 
Kammerger. Oberfikret 
SUKenbach. Rechn Rai. 
Kammerger. Sekretäre. 
tzagemann, 
Rechn Rat. 
Schneider, dgl. 
tfbncb, vgl 
77fumonn, dgl 
Michaelis, vgl. 
ttut, vgl 
langer, dgl. 
Csuoaibt, bgl. 
xHfbni rgl 
Dettweiler. vgl. 
Roiahn, vgl. 
» no'i, bgl 
Lchntido, dgl. 
Walter, dgl 
schulz. Ctto, dgl. 
t>aut, dgl 
Üejch'e bgl. 
Ehricki. 
gröblich. 
Blaese. 
Scholz. Rechn.Ziat 
Gasse. 
Woll. 
-ahl. 
Dretz 
Schwarz. 
Singt 
Ulke. 
Lowaldt, 
©nist«. 
Lievtke. 
Kloie 
Falkenberg. 
Schilling. 
Schulz Felix, 
üangner. 
Paetdke. 
StendeU 
Schoen. 
Iahn. 
HoLmach. 
RechauugSamt. 
Schmidt, Rechn Direkt (f oben) 
Wetzrl. Rechn Rat. ständ. Vertr. I 
KechnungsdirekwrS 
Kammerger. Sekretäre 
Vltu nvorff, Nechn. 
Rat 
Warmbier, dgl. 
Fittig vgl 
Flachshaar vgl. 
RöSne- vgl. 
Schuij, wuuoo, 
dgl. 
Tosch, dgl. 
Äraenz, dgl. 
Maünle. dgl. 
Schulze, Wilh, 
dgl. 
Föhne, Vgl. 
Schul), 6ml(. 
.tit. 
MUller. stritt 
Miiller, tzrich. 
Benn 
Henntg 
Grapenrln. 
Rarvke 
Psi^ner. 
Reun. 
Brerbaum. 
Kneisel. 
Schmrbt. Ernst 
Hubert. 
Reckling. 
Salzwevek. 
Lauicke. 
Brocksch. 
Justizhauplkasse. 
Geitzler» Rechn Rai, Rendant. 
Schaeiderreit, Kassierer. 
Buchhalter. 
Langhoff. Rechn. QbtUng. 
yiflt. Thiel». 
Jung, dgl. Heinrich. 
(6)rett, dgl. Lange. 
I^srieme. dgl. Klemt. 
Harder. 
Bibliothek. 
Röster, Rechn. Rat. 
ftattiUf. 
Kern, Kanrl-Sekret., Kanrl.JnsPekt 
K a n z l l st«n. 
KlaijS. Kanzl. 
Sekr. 
Splittgerber, dgl. 
Reichwald, Dgl. 
Weyher, dgl. 
WoitwM, vgl. 
Daul, dgl. 
Schütze, dgl. 
Herwig, vgl. 
Brand. dgl. 
Splinter, vgl. 
Müller, Joh. Fr., 
vgl. 
FuchS, dgl. 
Äödebeck. dgl. 
y/jller, Jul, dgl. 
Spiller. dgl. 
Köpte, dgl. 
Oötert, dgl. 
Ädam, dgl. 
‘Roggc. 
Palm.KanMselr. 
SLäfer. 
Schuhmann. 
Heihmann. 
Lavvien 
Blankenstein. 
Zimmerling. 
Wlesemann. 
Gvrlow. 
Sallat. 
©n e. 
Baeke. 
Baethge. 
Hermo 
Schers. 
Steimann. 
Wiesele. 
Domanetzkt. 
Müller, Olto. 
L'tz- 
Schulz. 
Gra-nilk. 
Lasch. 
Döhler. 
Rötscher. 
Neuschke. 
m. OberstaatSanwaltschaf» 
bei dem Kammergericht. 
GeschastSräume: W. 57. EIßhol>» 
Kratze 32. 
GeneralstaatSavwatt. 
Pranke. WirN. Geh Ob. Just. Rat 
M d R e. Ral8 l, Al.). 
Vertreter deS Generalftaat-, 
auwalts. 
Nhüde, Erster Swatsanwalt. 
GtaatSanwaltschaftSrLte. 
langen. Dc Rö-el. 
Kaempsser. v. Uinutcmt^. 
Dc Bernatt. yogatsch. 
StaatSanwälte. 
Oammtti. Jtofffa. 
Eekretariat der OberftaalS, 
anwaltschalt. 
Oderielretär. 
Velleler Rechn Rat 
Sekretäre. 
Wollenberg. Hllbner. 
Rechn r»iat. Keil. 
Zimmermailii, dgl. Oehlte. 
Grüner, dgl. 
ÄechlSanwälte beim Kammer» 
gericht zugelassen. 
lSin • vor Dem Namen eines RechlS» 
anwaliS itigt an, Vafc dieser zu» 
gleich N o l a r ist ) 
(T. bedeutet Fernsprechanichluh.) 
Dc Abraham, HanS Fritz, Friedrich» 
itrade 182 T 
Apolant. VI., Just. Rat, Dresdener 
Strafte 18 
Dc Urnbeim, H, Just Rat, Land» 
gralenstr 6 T 
Dr Asch. Adolf, Maaßenstr 26. t 
Aichkenast, }ubroig, striedrichstr.K< L 
Dc Ahmann, D., Genthiner Etr. 
Nr. 30. s. , 
Astfalck, HanS, Tauentzienstr. 16. X'i 
Dr Barth. A.. Oranienburger Etr. 
Nr. 1. T. 
Dasch, Walter, Uhlandstr. 166. 
Dc Baum. Äevrg. Motzstr <to X 
Dc Daumgarten, U. W.» Unter bett 
Linden 30. T. 
»Benevttt, W. Just. Rat, Tempel» 
•* »er liier l. T 
Dr ibt, M., JoachimSthaler Str. 
Nr T 
Berniu Ctto, Dorotbeenstr 4 t 
Bernstein, "itnfr., Schellingstr. 6. X 
Bertram R Königgrätzer Str. to T 
Dc Beschütz, Julius, Derlln»Wil» 
mersvorf, BrandenburgischeS.'r ä8. 
Beutler. Dagobert, Prinzenstr. 79. T 
Blau. Bernd. Dresdener öir 136 t 
Dloch, A , ^nrsürstenvomm 225 T. 
Dc Bode. Gust, Berlin-Schöneberg, 
Grunewaldsl! 74 T 
Boehm, Mar. Just. Rat, Hohen» 
stausenstr 69 X 
Vvronow Jojei Grotzgörschenstr 40 t 
Brasch, Paul, AugSburger Str. 66.T. 
Brinck, Georg, Berl»n»«chbneberg. 
Hauprstr l:rs T 
Dc v Broecker Ruvolt. Dessau« 
Straße 20. T 
Dr Bruck. Franz, Eharlottendg., 
Uhlanvstr 187. T. 
Dc Brückmann, Arthur, Lerlin« 
Mlmersvl., Prinzregenlenftr. 8. T. 
Dc Bula, Hans. Lorotyeenstr. U X 
Busse, 6inst, Just Rar, Gltftol}« 
straße 17. T 
Dc tfalä, R. Dorotbeenstr. 41 T. 
Dc Tarbe, Martin, Potsdamer Str. 
Nr 48 T 
Caro, Ernst Wilhelmstr. 49. T. 
Loh», Arthur, Porsvamer Str 103.T 
Lohn. Julius, Brunnrnstr 26. X 
•tfrome, Just. Rat, Belle-Alllaa«- 
Strafte Ul T. 
EisenstSvr. Ä., Just. Rat, Lauentzi«, 
ftteie 14. t
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.