Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Finanzministerium 
— 35 - 
Finanzministerium r-u II. 
Dem Hauptzollamte sind 
unterstellt: 
I, Zollämter u. AbfertigungS 
stellen. 
■) Zollamt 1 Berlin, 
Hnbalter Bahntz»|. 
6W 11 ffläiernftr. 26-31. 
Anbauet GUltrbalmbof. 
b> Zollamt I Settl«»Ä3i6ciicr Sir. 
W ». KSthener eir. 28 29. 
c) Z«klab|erttgungS|telle an| dem 
Charlottenbnrger wüterdahnhos, 
II, Oberkontrollbczirkr. 
a) Dberlonlroll« I Gbatlotlenbutg 
b) Cberkenltollt II Ctarlollenbetg 
c) CbcrfontroBf 81etlln»Sltflll6, 
Stempele« teil«. 
(I. vorher». 
5, Hauptzollamt Nrukölln. 
(f. a teil V ‘RtutüDn, BebScden I 
SltulBBit, SchSnftedl|tr, 7. 8. 8—3. 
Berstend. 
Köhler, ßollrat, Ob. Zollinspektor. 
Dem ksauptzollamte sind 
unterstellt: 
I. Zollämter «. AbfertigungS 
stelle». 
a) Zollamt iBerlin-Alexandrinen» 
fftoBe. 
8 42. Atetanbrliienflr. 93. 94. 
b) Zollamt I Öftlln»8l»l(etllre6e. 
C2. «losterslr. 70. 
c) Zollamt I Berlin aas dem 
gd)lefi|djtn 8e6n6o|e. 
017 MUljlcnstr. 20 -30. 
Echlelischet @literbabnbof. 
d) Zollamt I CSptnlct. 
e) Zollamt I verlin-Iempel-os. 
Hase« am Teltowkanal. 
1> Zollamt l Betlin.Ieuipelhol» 
Saalbnrgftrab«. 
Deullch-Amerlkanlfche-Pettoleum- 
GeitDiebaft. 
g) Zollamt 1 Berlin,lempcihol. 
relleftr-be. 
Schokoladen- u Kakao-Industrie» 
Oll. ©titO!» 
h) Zollamt I OberlchSneweide. 
Lollager der Benjin-LagerungS-Ge 
lelllcha». 
1) Zollamt I Berlin Osthale». 
k) ZollablertignngSstelle in der 
Berliner Beloet-i>abrik. 
SO 83. Göpcnirfer Eir. 18—20. 
1) BranntweinablertignngSstelle 
Berlin-Lichtenberg. 
Btrllnsfilifoirnberg, ßerzhergflr. 43. 
Sprlt-Bank «III. Gel. 
m) BranntweinablertignngSstelle 
ildlerShol. 
HldletSHof. C. A. ß. flgHl&Mim. 
II. OberkontrollbezirK. 
a) Oberzollkontrolle Berlin» 
Tempelhol, 
b) Oberzollkontrolle RenkSllnIn.N. 
c) Oberzollkontrolle Berlin» 
Lichtender«. 
d) Oderzollkontrolle llSpenick L 
e) Oderzollkontrolle Köpenick II. 
Stempeloerteiler, 
(I. vorher). 
0. HauplzoÜamt Berlin» 
Pankow. 
(f. ». feit V Berlln.Pankot», Be¬ 
hörden.) 
Betlln-Pinloio, GSrlchstr. 45, 46. 
Vorstand. 
(M» i. 8-> 
Dem Hauptzollcmite sind 
unterstellt: 
l. Zollämter u. WsertigungS 
stellen. 
a) Zollamt I Charlottenbnrg 
Petrolenmtager. 
Am StanDauet edjillabrtsianal. 
bl flrnnnlio(lno6|ttllflniind|lent 
3etlin»9iriniifenl>f !))rct><njflt 40 41 
Cliccullihe Edtitlabtil. 
II. Oberkontrollbezirke. 
al Oberkontrolle Berlin-Wedding 
bl Oberkontrolle Berlin-Pankow 
cl Oberkontrolle Berl in-Wclhen|ee 
Stempelverteiler 
lf. vorher). 
TaS Hauptstcmpel» 
inagnztn. 
Berliu-Dablem, Lentzeallee (Post 
Schmatgenbotf.) 
Letter. 
Doeneike, Geh Rechn. £Rat, Ob. Zoll 
luipeltoc. 
Oberzollreoilor. 
ÄlQlt. 
flolllefretäie. 
B8blenbor|. Krowielitzli. 
Hermann. tirnnmg. 
Schulze. 
Zuni geiiirinftfinftlidjcn ßrfdniftsbc 
reich des Linanzmtnister», des inlniflets 
für Cstiibsttrtfdbaft Hin), und der litt 
mflets der öffentlichen Arbeiten qebdrt: 
Dir OberprltfungSkommission 
für Landmesser. 
C 2. Am OeRiingSgraben 1. 
Mitglieder. 
Gerhardt, Seh Ob Baum (Ttintlt 
C öffentl Arbeiten) 
fttthrer, Gib Cb Sieg Hat (Tllnltl 
für Landw Tom. u Forsten) 
Kohloig, ®cb. Ob. kiinanzrat (tjiti. 
Minist. Abt. II.). 
Dem Lilianzmiiiister ist unter¬ 
geordnet: 
1. Preußische Staatsbank 
(Leehandlnng.) 
W 50. Matkgralenstr. 88. 
PrLsident. 
6. Dombols, ISti-, Wir!!. Geh. Mal 
Mitglieder. 
Ktech, Wirkt. Geh Ob. Rlnanzioi 
(m. d 8t. e. SiatS 1. Kl.). 
Voitiitt, Geh. Ob. tzlnanzral. 
Thieme, kgl. 
Stuggc, Geh. Eccljanbl. Kot. 
Ständige HilsSarbelter. 
I)i: srififer, SeeHbi, ‘äiftsf. 
Richter. Banlinipelior (grhörl nicht 
zu den ftällöigcn Hiljsarb. der 
Cleiieral.-Sireltion), 
Anftltiae. 
Will-, Just. »!-, 
PrasitialbLr«. 
tfxner, Geh l/itrfjn 1/Iai, Vorsteher 
Zimmermann, Rechn. Rat, Geh 
eroed Beitel u. Kalkül, 
fflilnchtnbtte, Seh. (jp. Eekret. u. 
Kalkül. 
Brettl, Geb. fianjl. Sekret. 
Sekretariat und «alknlotnr. 
Wacger, Geh. Rechn. Rat, Geh. er» 
Sekret, u. Kalkül. 
HauptduchhaUerei. 
fflegntr, Seh. Rechn. Rat, Ob. Buch- 
hall. 
Sahn, Geh. Rech». Rat, dgl. 
Kahler, Rechn. Rat, dgl. 
Patschmann, dgl., «zl. 
Hoch, dgl., dgl. 
Heini« >, Karl, dgl., Seh. fleglfit. 
Roennert, dgl., Buchhalt. 
Spielhaaeii, dgl., dgl. 
Luboch, vgl., dgl. 
Meyer 1. Paul dgl., dgl. 
Echultze, dgl., dgl. 
flaRubei, Stechn. Rat, Vuchhalt. 
ödioilt, dgl. Cill 
Hohmann, dgl., dgl. 
Söraiiiier, Rechn Rat, Geh. Registr 
Oluiliig, dgl.. Buchbalt. 
Bernhard. Duchhalt. 
Sdjotlt, dgl 
Kcue, Rechn. Rat, dgl. 
Blume, dgl., dgl. 
»nies, dgl., dgl. 
imcbrlch, dgl., dgl. 
BitiKmmm, Buchhalt. 
Soldat, dgl 
Schmidt I, Olto, dgl. 
Vcigt I, Arthur, dgl. 
Lch, »Hauer dgl. 
finömch Dgl. 
Triebet cgi. 
fflrall. dgl 
9>oigt II. Wildelm, dgl 
Nehleld, dgl. 
Rowka, dgl. 
Tfoimtbetg, dgl. 
ftcihmsiim, dgl. 
P», dgl. 
<5ic6tntot>f, dgl. 
Seidel, b(ir. 
Artiger, dgl. 
Claus, dgl. 
ff a 111 n f e k r e 15 r e. 
Lehmann. 
Ttruenlee. 
Sitimaim. 
Nel,el. 
Scholl. 
kuplch. 
MUller H, Jo. 
bannet. 
Mllow. 
Häufig. 
Beiger. 
Schmidt b. 
Schmidtleck. 
Sfobbe. 
Meuer II, Otto. 
Brandt. 
Äöiker. 
Wne«. 
R tiefe. 
Stiel. 
xluteet. 
Wust. 
Krumpfe. 
Brodersen 
öhne. 
chmlt,. 
fflmiSke. 
Äocklfch. 
Schmidt II, Hellt» 
rlch. 
Stoff. 
Völfler. 
tbeel. 
M-.ach. 
Bruno». 
tfsrls 
Mctzncr. 
Hollie. 
Böbnert. 
GrafihofI 
Velin. 
Ziche. 
'X1 c 11 n i 6. 
Nielsen. 
Berge. 
Rlwdy. 
Haase. 
nink. 
Schwarzer. 
Hartmann. 
Krumm. 
Sdjelmeifter. 
Hollmann. 
Schade. 
ScharoioSki, 
Wilke. 
Tilinch. 
Pietlch. 
Veniiemann. 
©d'ülcr 
» filelft. 
Gllniel. 
ElomanSkh. 
broiffant. 
Oswald 
üleumaim I, 
Georg. 
Sauer 
Ur. Sdjleulker. 
Flöht 
Jürgen». 
Groeu. 
Mattheni. 
». Zisewts. 
©tnnte. 
Boichert. 
Kl.'Moff. 
Deibel. 
Uliobn. 
Sibroielhat. 
Loderhofe. 
Buchholz. 
Klüver. 
Martin. 
ulne.iuolif. 
lH:ieh. 
Pelerfen. 
Vtcifjnct. 
ÜJtenjcI. 
Miese. 
Werber. 
l)r. Friedrich,. 
(ibrmtrnut, 
SBnlln. 
Echaoier. 
IHibSc. 
Nanendorf. 
Hanptkalle. 
(Geiffncl wkl o.O-S, Eonnab.»—8.» 
Tehlaff. Geh Rechn Rat. Tresor. 
verwalt. 
Äerrmann, dgl., dgl. 
Müller I, Max, Rechn. Mal, dgl. 
Helnje II, Theodor, dgl., Buchhall. 
Schlichting, dgl., dgl. 
fllelnbotbt, Dgl., dgl. 
Vogel, dgl., Kassieret. 
Htln6, dgl., Buchhalter. 
Lange dgl. dgl. 
6tone, dgl., dgl. 
Thomas, dgl., dgl. 
Garn, dgl., dgl. 
Liebich dgl., dgl. 
Boflow. Buchhalter. 
Sommer I August, dgl. 
Gehrle dgl. 
Crgelet. dgl. 
©ranjoto, dgl. 
ÄocinSti, dgl. 
Weilhauet, dgl. 
Ttumpa» dgl. 
tiaait I, t$tan|. ftunik. 
haack II, Sulla». 5ici ma»n.II..Fritz 
,Israel Kurz 
ffldinbler. StionlU. 
'Jloelle Audreae. 
Mirilch. ’J'U'bora, 
Piimle. Ulitiftinni. 
Hollmann. iiübcrS, 
Heinrich. 
Geheime Slegiftrofur, Mate- 
rialienvcriuiiltiiiig. 
Ölienide, Öeb Rechn Rat, Borsteder 
6 Geh Reglflt 
Bunge, Web Registr. 
(flouftn, Kastensckr. 
Orbfllieitie. dgl. 
Buchn,aim, dgl. 
Geheime Kauzlci. 
3itlho, Änitjf. Rat, i'fipkf. Geh. 
Bor itbr . Kanjl Sekret 
Braun, Geb. Zoohky. bol. 
Kan,l Sekt. Hemnel, dgl. 
Has>, dgl. Bluten, dgl. 
2, Die Preußische Central' 
GenossenschaftS-Kasse. 
6 2 flm flciiglmuse 1. 2. 
Kastenstuiiden 0—3. 
(T. 8tt. 7782 114 60-114 54.) 
Präsident. 
Dr Helligensiadt, Wirki. Geh. Ob 
ßinanuat. 
Mitglieder des Direktorium». 
Dc Hesibttgtr. Geb Ob. Cttnanjrai 
Stelll) dei Präsidenten. 
Glatter Geb. Rmanitit, 
Dn Wolss-Gotki, dgl. 
Dr Jost, dgl. 
Pilger, dgl. 
Hilfsarbeiter des DirrkiorlttmS, 
(Mradenborft, Banklnspekt. 
;raSbtt, dgl. 
Dn Ogrowikh. 
HilsSarbeiter des Direktoriums 
im Nebenamt. 
Dr Tehlass, Pros., Mitgl. d. ©tat. 
LandeSamIS. 
Dc HLpker, Reg. Rat, dgl. 
I. Sekretariat n. Bücherei. 
1. Sekretariat. 
ffaSbtr, Bankinspekt., Vorstehet. 
Leppeck, Assist dei genossenlchastS- 
tedin. Dankinlvekt. 
Dn With, ständ. Hilsiarh. m. be 
sonderet Vorbildung. 
Dr HilltingbauS, dgl. 
l)i: Keller, dgl. 
itientdie er» Sekret, u. Katlul. 
Buchbolz, Buchhalter. 
(VorbtS, dgl 
Strey, exp. Sekret, ii, Kakuk. 
2. Bücherei. 
Rollläudet, Botstehet d. Bücherei, 
II. BenvaltnngSabtcilnng. 
SfmcriMiet, 
Gell Rechn Rat, 
Abt Borsteher. 
Vöhin, Rechn, üiat, 
erp. Sekt. u. 
Jtnlfal. 
jlrnbt, dgl., dgl. 
Otto, Rechn. ,’Jlnl. 
ein. ©efi. und 
Kalkül. 
Winnen.eiv. Seh 
u Kalkül. 
Sdioiterlmmmer, 
b.11. 
III. Sreditabteilvng^ 
Kiihing Rechn 
Oiat exp Sekt. 
ii Kalkül. 
Siliern«, !>ql., dgl. 
Lendt.Rechn.Nat, 
Buchhalt. 
Loschwih, Rechn, 
Rat. etp. Sekt. 
ii. KaUul. 
Odebrecht exp. 
Sekt. u Kalkül. 
Sqniitz, dgl. 
Metkeni civ.Sekr. 
n. Kalkül. 
Schmidt, dgl. 
Heide!, dgl. 
Bärensprung, bgl 
Mateinkowski, 
dgl. 
Schramm, Buch- 
haltet. 
Dr. Sicher, er». 
Sekt. u. stabil. 
ftassenfettetSre. 
Sietoll. 
Scheunemaitl 
Schneider. 
Beseler. 
Reeder. 
Bohne. 
Jdzkowlki. 
8u»»er. 
Klemk. 
Algmann. 
»Utet. 
Schul». 
Kbller. 
Sommer D^enS. 
Schaal. 
Sanbtn. 
GntSIeld. 
IV ikafsenableilung. 
1. DSrsenstelle. . 
Bartel, Buchha». 08ri, Bitchsmll. 
Borsteh. 
2. Haut) 
Wlirsel, Rechn. 
Rar, Kassieret, 
Botstehet. 
Vallet/Ilechn.Nal, 
Buchhalt. 
Ikunze. dgl., tfli. 
Sekt. ii. ffttlfii1. 
©eifert, Buchhalt. 
’tioljnie. c(|i. Sekt. 
>i. Ralknl. 
Helle. 
Uuger, Snchhallcr. 
Cinng, b(f. 
Berlin, dgl. 
hahnemann, 
bfll. 
flubole, dgl. 
Wendt, dgl. 
Nelke, 3ol„ dgl. 
». d. Heide, dgl. 
3. WechseIkasse. 
lrilchler, Rechn Slcljiicr, such« 
llial, Sinincter, halt. 
Soisicbcr. Pruiet, dgl. 
(IpcfianMi Rechn Kilon, hgl. 
Rol. Buchhalt (MrhranM. dgl. 
Scholle. Buch alt. BeuSbausen, dgl, 
'Sellmcr. dgl. fliebolz, dgl. 
2t\el]r um Mörsteb!, dgl. 
Seile, .ftni',3, dgl. 
4 Abrechnungsstelle. 
Sloehi, ’jiiich ;a tcr. 
5. Slchtkamm erbet toal» 
t u n g. 
ffiifimaim, siechn .vrlbing Buchhalt. 
Rat, Kassieret, Saale, dgl. 
Boelleder. Haagcn. dgl, 
Del >aiu. Üiechn. 
Ral, ."utMinlf. 
0. Wertpapierlasse, 
Paul, Buchhalt. .kcidtich,B ichhali. 
Borsteher Gesche. dgl. 
Knnow, Buchhalt. .f>nmel, bgl. 
Ohland, dgl. Seiler, dgl. 
7. 8 i ii s s ch e i n k a s s e. 
itutbiicr, .'llrdjii. Wühler, Buchhalt. 
Ra', 8uct|!iult. Wirth, dgl. 
Ginnoro, Buch¬ 
halter. 
V. Abtellnng Bnchhalterei. 
1. Haudtbuchhalterei. 
Laage.Geb Rechn, iliemei, Buchbalt. 
Rat, Abt. Bor» Elitz, Rechn. Rat. 
(lebet. ftp. Sekt. und 
Kalkül. 
ii ch h a l I e r c I. 
Lindner. Buchhalt. 
Nohrbach. dgl. 
Beeeu, dgl. 
Schröder. Hau», 
dgl. 
ßeimann, dgl. 
Anguftiii, dgl. 
Arndt, dgl. 
Langheim, dgl. 
2. Kündend 
Drucker, Rechn. 
'Hot, BorUeh. 
Menge Buchhalt. 
-ch'öder, gelir, 
dgl. 
(tuilmoitii. dgl. 
iiebt dgl. 
torll, dgl. 
;)iru8, b.il. 
Süllemaiin, dgl. 
VI. Briesabteilung. 
Gradenhvrft, Teschner.Bnchhalt. 
öanliiiseelt., Selckmann, bgl. 
übt Boisteher. Koch bgl. 
Bigouroiis, Rechn. Aschmonelt dgl. 
Rat, Bnchbal!. ttvetifc bgl. 
Vtlm, bgi.. dgl. .f'oträ, dgl. 
Zäniich, Rechn. Liefe.- dgl. 
illat. Buchhalt. (Xoblols, dgl. 
hageman.i, bgl Merz, dgl. 
bgl. Blich tcr, dgl. 
Schwaizkopf, Fleischer, dgl. 
Buchiiall. Tcmanl, dgl. 
Miede, dgl. 
All e ii |t t i t e. 
Jandl, ülcdjii.illat, Kühle, ex». Sekt. 
erd Seit. u. u Kalkül, 
fiallul SDchccnS, dgl. 
Fränlel.Bnchha'.l. 
TII. PriisnngSabteil««-. 
ÜBefiling, Rechn. Rat, Bür. Vorsieh. 
OrezyloloSli, dgl., Buchhalter. 
William, dgl., exp. Sekret, ii,Kalkül. 
Rindsielsch, Buchhalter. 
Gregor, dgl. 
Cllntle dgl 
Lehmann. dgl. 
't'fhit, bgl. 
SIcnM, dgl. 
Blönncr, dgl. 
VIII Abteilung für Statistik. 
Befeldl, Rechn. Rat, Bilr, Borsteher. 
Höllisch, Rechn. Rat, exp. Sekret, tt, 
Kalliil. 
flei.’, dgl., dgl. 
Boigt, e$|), Sekret, u. Kalkül. 
11 n er der Aussicht und KontroKe der 
penjj. Slanlsbonf fleht: 
DaS Lrihamt. 
Direktion u. I.Abt W8. Jägerstr. 64. 
II. Abt. 0 2. »lofterftr. 89. 
III. «bl. C 54. tiinlcnflt. 98 und 
N 24. CifSHet Sir, 74. 
Direktor. 
Dr Äiirlb, Rechn. Rat. 
Rechn. 91e»ifei n. Auktionator, 
Häufeler, Stechn. Rat. 
Negistrat. n. Direkt. Bestelle. 
Kullmaim. 
Reoifo«. 
Klulh, Rechn. Rat.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.