Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

" " ^ ^ ° • ......... ,,',-Ji&JrCr 2,'MsM^M^sM^.:.^ 1_ ., ■'•* 
V. Seil 
-r 
r." 
r 
i 
S> 
i- 
t 
Zehlendorf 
*t‘ 
i- 
i 
I 
b 
r 
1 
£ 
X 
$■: 
85 E Seit), 15-, Rentier. 
Bahr, P, Dr, uipiiL 
Oberlcljr. 
Smun,5Dt.,@cm.Sdjtocflcr 
Ecke, 91., ticIl.5tnii3l.St!r. 
Ehrlich, ;>., Privatier. 
Groche ai.. Maurer. 
Söhne, H„ Tischler. 
Müller, P, Maler. 
Thiel, SL, Schneiderin. 
-<r Neue Str. ->- 
88. 37 Staustellen. 
38 E Munzel. ÜB., 
Schuhmmsir. 
Engler. st., Stieflmg. 
Schmidt, O, fifitt. 
Thymian, St., S3ra. 
SBcgcner, H., Bahnwärt. 
Wcnhold, £i„ Gärtner. 
-<- Ahorn str. -> 
89 E Stephan, A, Sohlen» 
1)Mh. r. 
Aehtendt, M-, fflm. 
Damerow, 9L, Ww. 
HammeWsd),P.Lutscher. 
Heinze, fl„ Monteur. 
tönicke, SL, äBcldjenstell. 
raatz, SL, Putzer. 
Kroll, E./ Vanarb. 
Melitz, W, Ww. 
40 E Gras, Sl, Bäumte. 
(Berlin). 
V. Äug, S, Steinhauer. 
41 ESenstleben'sche Erben. 
Belling, ,6., Gymn.Ober 
lehr.. Pros. 
Sinnlichen, O, Bierfabr. 
tendrichs, P-, Bertr. 
erlner, $., Auswärterin. 
Konarzewiki, R., Vanarb. 
Liesetbt, H., Gem.Arb. 
’ ©djumattlt, L-eichenst. 
Tschen, ÜB., Rutscher. 
42 E Bergmann, *i„ Kfm. 
(Sir. 43.) 
Bergmann, H, Buchdruck' 
des. 
43 Eäicrgmaim,W,Stfm. T. 
Bctjiilc, R., Gärtner. 
Markgrafenstr. 
44 ach. z. Slaiferftr. 20. 21. 
45 E Schimmelpfeiig 38., 
Rentier  (Staiscrslr.20.2l) 
' :jcr, ($., Stfm. T. 
40 Baustelle. 
Kaisetstt. -> 
Königsweg. 
•<- Stönigstr. ->■ 
-<7 Lanilseebahn -> 
1 E. Hoppe^iche Erben. 
E Hoppe, A, Ww. 
©eng, K, Zimmcrm. 
Hermes, E. H., Baum- 
idiukitBcs. T. 
— (£., Frau. T. 
Hcrrman», st., (Stitbarm. 
Wachtnistr. 
Zehlcndorser Baumschulen 
Eduard Hoppc, Jnh. 
Eugenic Hermes. T. 
Gärtnerei, geh. f. Nr. 1. 
Feldmark Düppel -> 
Baustellen. 
Liannseebahn 
Königstr 
. Körnerstr. 
(Post ©r. Lichlctfelde.) 
Renterlir. 
(Unbebaut.} 
Kronprinzessinnrn 
straßc. 
Waldemarstr. 
(Unbebaut.) " 
Krottuaurerstr. 
(Post Schlachtensee) 
Matianneustr. 
Link: Seite. 
Satten, gel) j. Diamistr, 2 
Dtaiiaftr. 
Banstelle. 
7 E Schwankt,W,Rcd>kt. T. 
VoUsetzicher - SScilag 
(Wilhelm Schwancr). T 
Hcinistättcnslr. 
Baustelle. 
Poetcnsteg -> 
Baustellen. 
Rechte Seite, 
©arten, aeh. z. Mariannen 
strasje 17. 
8 E Marzahn, Priva'ier 
(Sieglitz). 
Petcrsen, E., Kfm. T. 
4 E u. Koerber, B, Dr, Ob. 
Reg. Rat a. D. T, 
8 Garten, xeh. z. Nr. 4. 
6 E. Nabe». Jt., Richter. T. 
Eilte, L., Privaticre. T 
10 Baustelle. 
'Heimslättenstr. -> 1 
12 E Ovraoff, alt., »®. Ob. 
Jng. T. 
Baustelle». 
Wannseestr. «► 
Kurstraße. 
(Posl Schlachtensee.) 
Potsdamer t£Ijnit||cc -> 
1 Sanatorium Fimtenhof. T. 
EBoedeker, I.. Prof., Dr» 
Ärzt. T. (SZargnrtlcn-- 
ftrafie 8). 
Boedeker, E., Frl. T. 
HUbranI», ©., Ober¬ 
schwester. 
Schutz, H., Oberpfleg. 
Stallt,oft, H., Gärtner. 
Wilckens, H» Dr., Arzt. 
2 ERhinow, W., Schlosserei. 
(Lanlwitzl. 
V. (Sielet.1. Buchbind. 
Bender, VI., Prioatiere. 
Giesert.Minna, Waschanst. 
Hellwia,K..Aärin.Ardti»i. 
i'arf, (i, Kohlenarb. 
Schenler, P., Gärtner. 
Wretzncr, P., Bademstr. 
3 E Siede, A., Eifcnd. Ob. 
Sefr. • 
Cahn, 8t., Privatier, 
ffionbolotsch, St., (Säitr.et. 
Gronert, I., Buchh ilt. 
ülroBmamt, £>., Cchnhm 
mstr. 
Stil», I., Drolchk. Kutsch. 
Lassahu, W., Briestr?g. 
Mayer, H., Dr. med. 
Noack, 18, Magistr. Selr. 
a. D. 
31öl)lid), I, Schuhmmsir. 
-lEGdjutsill.St'cnoiicmste.T. 
£2l)ielcx>.atlempiicaiiftc.T. 
(Biltoriaftr. 12). 
Bardeck, Gärtner. 
Berzinsky, H., Gäriner. 
Stutfe, C, Schlosser. 
2c|n:>a, Sl-, Klempner. 
5 E illbmiiv-ittatioii. 
V.Luntrock,W.Eisenb.Arb. 
Rudel, G, yiiioleumlcg. 
ScOiit, B, Buchdrudbes. 
Bitte, F, Pensionär. 
Wols,Martha,Erziehung?, 
heim. 
8 E Graupe, L., Dirrlt. 
(anderhalb). 
Enael, 91, Ingen. 
Fehdmer, M, iltcnticrc. 
Skorsf, 81., Skuustweberin 
lliltmaim, 81., Liaurer. 
Michael, H, Tapez. 
7 E Adrian, 43., S'mtSger. 
Sekr. (Berlin), 
ßadjd, H, Forstassess. a.D. 
Stönig. M, (Eifeub.iOearat 
Müller,A.pen!.Bahnwärt. 
— W„ Zimmcrm. 
Stmijeck, P, Maurer. 
8 E. Jaeodscn, M, Frl. T. 
Breysig, St, Uiiioctf. Prof. 
Dörr, I. Frl. PeiificimlT. 
t(. Nachtrag). 
KoIoSIy,F,K»nststopferin. 
Treptom. (£., Gendarm. 
Äachtmstr. 
9 E Oehler, M, Rentiere. 
BersS, F, Tischler, 
yaiigc, 8t„ Rentier. 
a.«llct,G, Dr, Obwatjt.T. 
10 Mio (HStoiil. 
E Kaafj, Ä, Dr, Arzt. 7. 
.^ubrrtilSftr. 
UKmha iS HubertuS. T. 
Efl(ilijd)C',,@,I)r»Wrzt.T 
(U).|lc,i(tr. 3). 
E 'äiiaaii, W, Dr., Arzl. T. 
(Nr. 10). 
Öfter, W.. Jnspett. T. 
Sonnabmd,B., Hausmstr. 
Baustellen. 
-^-Potsdamer Chaussee 
21a E Mager, ö,' StgL 
SBantmfpctt 
Polocky-Siclkeu, F., 
Dr. jur. T. 
23 b Preutz, D, Rentiev 
(bis 1. April Beeren 
strabe 48). 
(Dpi?, H, Meiallschleis. 
Rudolphi, I, Ikiinstmaler. 
Wellmami, 33, Rentier, 
ftleiititr. 
25 EGutsche,b,Bnr.Borsteh. 
27 Baustelle. 
Klopstockstr. -> 
23 E ». Beljen. ®, Minist. 
Direkt. T. 
Rebkatsch, 0, Schriftfeh. 
31 E Ende, B, Rentier. 
Linke Seite. 
See]tr. -> 
2 E Kallmann, F, Baumstr. 
(Berlin). 
V. ©innert, F, Schlosser. 
Haagen, P, Rentier. T. 
Hell, R, Stfm. T. 
Hernianni, E, Ingen. 
Hoering, i}„ Bildhauer. 
Jaehn, M, Dirc». T. 
Stiesel, J.F-. A, Sroßcit.T. 
Lehmann,M.,Kolo»ialn>.1'. 
Böge. A, Prioatiere. 
Zehtrndorf-Wkst Terrain 
Akt. «es. T. 
4 Garten. 
E Haagen, P, Rentier, 
yir. 2.) 
ti—lu Baustellen. 
12 E @ra|fcubcrg,6,5$fm.T. 
Hempel, H, Stjm. 
14 Baustelle. 
16 E Scholz, A, Rentier. 
Friedet, ilii., Rentiere. 
Radtke, Th, Dipl. Ingen, 
ycbltdj, 31, Bcamt. 
, Linie Seite. 
<- Bahnhof „Se(|tcii6or| 
äcerciiilr.“ 
■#- Hohcnloliestr. 
Sdjwcriiiflr.- ->■ 
2 Smiftctlc. 
1 E Saffian & Kabelitz. 
Architekten (Ha»ptstr.1)> 
16 Baustellen. 
18 E Rozloff, O, Pros. T. 
20 Baustelle. 
sntlasstr. -> 
22 Baustelle. 
24 E Gerste, P, Apotheker. 
Ganger, F, Tapez. 
. 28 Baustellen. 
30 E Mosler, H, Dr.' 
Ingen. T. 
32 E SSolff, G, Dr, Rechts 
onm. T. 
34 E Reimer, 8!,Dr, Rechts' 
anro. T. 
Bintler, R, Gärtner. 
SlMfttlltll. 
•<- Potsdamer Chaussee -> 
18 E Mcrtcns, J, Fra». T.|-Sauftcll:n. 
Luisenstraße. 
(Post Schlachtensee.) 
<- Waldemarstr. 
L 2 E Breslaner, SL, 
ülemiev. T, 
SBinterfrld, SB., Gärtner. 
J EStalifchet, ©,Dr,3Itzt.T. 
fiabcrcdji, 53, Portier. 
I E. Ülreithaupt, ®.. Dr, 
BcrI. JUitilihMg. T. 
Wilde, ($(., Jleuticre. T. 
5 Garten geh. j. Sir. 4. 
^-Kronprinzcs>initenstr.-> 
Äanftellcn. 
-<r Elisabethstr. ->• 
änuitcllcn. 
Wannseestr. 
MertenS, W, itfiu. T. 
Schmidt, I, Rentiere. 
20 Baustelle. 
Go- -.(, ilt. -> 
22 E j]cifj, asm. 
V. Siuriibcrg, O, Portier. 
Ahl, C, Privatier. 
Sydow, P, Ärchitekt. 
^aufteilen. 
Stlopftotffir. ->• 
Baustelle». 
-<r yiclcnflr. -> 
Lichterfclder Str. 
Bahnhosftr. ->■ 
Baustellen. 
Prüy'fcheL HanS. 
E Prutz, Sl, Eartnereibcs. 
itodj’ldjcS Haus. 
E Soch,C,(iSäitncrtib(f.T 
Baustellen. 
-<r Dahlemer Weg 
Aau stellen. 
tzumboldtstr. -> 
Baustelle». 
Gemarkung Er. Lichter' 
selbe -> 
Baustelle. 
Wieuholz'sches HauS. 
EWienholz.F, Gärtnerei' 
bei. T. 
Äauftelleu. 
Humboldtstr. 
8au|ielteii. - 
-*r P-stalozzistr. -> 
ESmarchftr. -> 
Dahlemer Weg -> 
Baustellen. 
Bahnhofftr. -> 
Lindenallee. 
Lessingstraße. 
Siechte Seite. 
Bahnhof Zehlendorf 
Becrenflr. -> 
Beerenstr. 
-<r Grnnewalballce ->■ 
E ftlciimu, Architekt 
a.D.(Burggrafenstr.l). 
V. Haase, O„ Berivalt. 
Cudeaden, ilt, Biotinist. 
Engel, (£, Friicur. T. 
Felliimer, M, vy. Direkt. 
Sttituf|cr, G, SnndikatS' 
T. 
Leon«, H, Rohguinmi> 
Jmp. 
Riedel, E, Stfm. T, 
Sell, F, Stfm. 
3—9 Baustellen. 
11 E, Runge, I, Rentiere 
(Berlin). T 
V. tiolfchmitm,«., Portier. 
13.15 Garten geh. z. Nr.ll 
17—21 Baustellen. 
‘ ■<- Goethestr. -> 
Rechte S ei te. 
- Bahnhof ^Zehlendorj 
Beerenstr." -> 
Waldemarstr. -> 
Oicorgenstt. 
I Baustelle. 
3 E Hake.E, Wirkl.Geh. Ob. 
Baurat. 
Behreus, E, Ob. Post. 
schaffn. . 
6 EFriedek,M, Subbirekl.1'. 
Margarctciistr. -> 
7 Baustelle. 
9 E Doncdcr, A,Gch.erpeb. 
Sctr. 
II E v. Stönig, A. u. M, 
Vrivatieren. 
Lehrmann, F, Tischler. 
13 existiert nicht. 
16 ESchacffer, E,Geh.Reg. 
Rat. 
17. 19 Baustellen. 
21 E Ehrenberg, A, Dr, 
Sitzt. 
Thiem, St, Portier. 
NiklaSstr. -> 
-<— Winterseldtstr. -> 
23 E Wo'.ff, A, Fnürlbcs. T. 
Baustellen. • 
Kronprinzessin,ie»sir.-> 
13 !Unu|telle. 
14 E Goldberg, A, Rentner. 
' Braun, Eh, Rentiere. 
15 E d. Hertlnig, Ph, §rhr. 
Palenlanw. T. 
Fischcr.E,Sprachlchrerin. 
Lüder,H,Waffcr>virksarb. 
10 E Tramp. M, Rentiere. 
V, Hammelmann, W, 
Gärtner. 
Bloom, W, Dr, Rechts 
antu. T. 
17 E (ilmitlchilb, I, Inst. 
illot, Rechtsanw. T. 
18 E Croubach. I, 38». 
(i. Winter Berlin). 
Sutzapset.O.. Vert.Bu^ 
yandt. (i.WinterBeUin). 
19 E Lötviniohn, L, Stfm. T. 
■<r Waldemarstr. 
Machnower Str. 
-<— Teltower Sir. 
Linke Seite. 
I E Schombnrg. R, Iahn' 
tedmif. 
Nasich, F, Maler. 
Niese, St, Maler. 
— l£.,Stc([ciiucrtnittlriii.T 
Weber, Sl, Ausbesseiin. 
Wi!ezni!a.M.,Beri>»etrin 
Wohlih, P, Friseur. 
3"E Mieftcücld, A, 
Eigentum. 
V. Miefterseld.H, Fabrk.1'. 
Hahn, M,Schreibwrhdlz. 
Jakob, F. Fabrkarbirin. 
Metzln, 3)1, Lageristi». 
Rö!e!er, ti, Ww. 
Witzei, Änna, Puymach, 
5 E Ömitzer, E, Ww. 
Fiebig, G., Schlosfermstr. 
Hitzig, P.. Maurer. 
Lupschat, F, ilf)tm. 
Wülle', Sl, Stnsieiiboie. 
illcumaim,P„@dj[äd)tcr,T. 
ParLemaiin,H,Fliciculea. 
Rückcrt, P, iCito. 
Schneider, Ä, Gärtner. T. 
Schnitz, F, Maurer. 
Sparfelb, E, Pensionärin. 
E Golh, St, Privatier. 
Berlin, Sl, Postbote. 
Boelke, 5, Äoloiiialtor. T. 
Brandt, E, Postbote. 
Freibank, F, Zimmcrm. 
Sanas, H, Bahnbcamt. 
Hol^müller, O, Schlosser 
m>tr. 
Koch. A, Droscht. Kutsch. 
Linde, G, Stutschcr. 
Melzer, ©, Schirmm. ' 
Petrus)n, F-„ Tischler. 
Petschke, E, Tischler, 
ilicfiger, SL, Ob. Wach!- 
m|tr. 
Rutsch, P, Waschst. 
Ryffel, F, fianbarbtrin. 
Schernid, 28, Droschk. 
Kutsch. 
7 liebte, F, Postbote. 
Zitlel, H, Tischler. 
Wilfchkc, W, DachdeS 
instr. T. 
Wolf, St, Postbote. 
7a E @oif), SL, Privatier. 
(Nr. 7j 
Gericke, O, Schuhinmstr. 
Schmidt, I, Prioatiere. 
Waschnlewski, R, Bank' 
. beamt. 
9 ERelSbcrg,G.,Tischlermsir. 
E Reisberg. A, Stellen' 
Vermittlerin. 
Bohrn, St, Maler. 
Stiem, 6, Bahnarb. 
Lndicke, L, Poitschaffn. 
Solle. St, Mechanik. 
11 ESiusche,St, Schuhmmsir. 
iMiltelstr. 2). 
V^eh>iiaiiii,H.,T5pfcrmstr. 
Barm, (S, Buchbinderei. 
Stanke, H, Ww. 
$rcl))itc,,y„ 6d)lädjtem.T. 
Buley, 6), Maurer. 
Gräuberg, F, Kolonial- 
wr. T. 
Hont, Ww. 
Jeschar, H, Tischler. 
— E„ Hebamme. 
Kählitz, F, Simmcra. 
Kaulitz, tä, Postbcamt. 
Kohnke, F, Gärtner, 
flumd), 4l)„ Maurer. 
Pathe, 3)1, Rentiere. 
Rudert, 6, Ww. 
Schneider, A, Maschinist. 
Tietz, W, Zimmcrm. 
Wicsicke, F, Ob. LeitungS- 
ausschcr. 
— G, Mauret. • 
Wirth, St, Slmircr. 
13 E Krüger, H, Bank' 
beamt. T. 
15 EFchicrhorn,E,Bankbmt. 
Ständler, (£, Maurer, 
ftuglmtd, W, Stirn. • 
17 E «arisch, Gebr, 
Stamuimnufif. 
Richter, H, ilorreltor. 
19 E Mehthafe, E, pens. 
Bcamt. 
Stcmpiii, A, Gärtner. 
19a E Mchlhase, (£., pens. 
Bcamt. (Nr. 19). 
Brind, H" Rentier. 
Haseloff, H„ Eifenb. Ob. 
Eekr. 
Skomte, E, Glaserei. T. 
— Ed, Dhonographen T. 
— 61., Zigarrenhdlrin. T. 
Kichfayl, 15, Privalm. 
MeweS, P.. Bur. Diät. 
SBagtithitchl, H, Gemüse' 
hdlg. T. 
Wegnet.R. ,Ob.Aahnasstst. 
21 E Mchlhase, l£, pens. 
Bcaint. (Nr. 19). 
FuchS, P, Ingen, 
ytihrc, E, Rentiere. 
Just, O, Bauarb. 
ffiotte, C, Slftn. 
Stxamer, O. ütenlner. 
u. StricS, B, Prioatiere. 
Nitzc, Sl,ltflLlUorrcit.a.D. 
Parthey, H, Malet. 
Rolod, A, Schristfetz, 
■<- Schöuowet Str. 
23 E Juhre, H, Eigen* 
tiimerin. 
Fielitz, O, Lehrer. 
25 Saiistelle. 
27 E Wcitz, ffi, Architekt. T. 
Erhard, H, Ob. Post' 
inspek!. 
GrieShaber, M, Stfnt. T. 
Heiland, P.E, Baiigesch.T. 
Patschkowski, H, Frau. 
Echroter, 6, Sut. Assist. 
Toeppich, E, Friseur. 
Waitenverg, P, Bäckep 
mstr. T. 
27a Baustelle. 
29 E Sommer, 91, Stfm. . 
Glnefrt, 33., Ww. 
Nrban, St, Postschaffn. 
E. Taured, M, 
Hauptni. a. D. T. 
Stailstt. ->■ 
33 E Mittag,k>,Pii«atiete. 
30 E Sydow,«..Handelst», 
iütul, Ä, Erdarb. 
Christoph, H, Maurer. 
Lache, R, Maurer. 
Ostermann,W,ZimmervoI. 
37 E Fasane!, F, Gart- 
nereibef. 
Camphauscitslt. ->■ 
Baustelle. 
Moltkcstr. ->• 
Dorothecnstr. ->• 
Baustellen. 
-<— Friedrichstr. 
Baustellen. 
-<r Projektierte Str. 
Baitstelleit. 
31 
nn.Weidig'>che»HauS. 
chnlz, E, Gärtnerei' 
bei. (üierliiu) 
E Weidia, E, Gärtnerei' 
bes. (Berlin.) 
E Weidia, G, Gärtnerei' 
bef. (Berlin.) 
Neumann, H, Photogi. 
Baustellen. 
<>reye'fches Hau». 
E Freye, 91., Gaste. T. 
Wirtshaus WaldeSruh. T. 
Baustelle. 
Zeblciidorfcr SchützeuhauS. 
E Zehlcndorfer Schützen' 
gilbe. 
V.Stnötschke, O, ßlaftw. T. 
Schulz, EI, Prioatiere. 
Rechte Seite. 
2 E Schirwinsti,®, Bäcker 
mstr. T. 
Biuhn.E, Gastw, T. 
Fulltich, F., Zimmenn. 
GerSdorf, St, Droschk. 
Stiltsch. 
StahiiSdorser Str. -> 
4 E Bauer, W„ Architekt 
(StahiiSdorser Str. 5), 
Selige, O, Stfm. 
fflorgtoardt, l£„ Stfm. 
Si cher. L. u. M, Ftlg. 
Granmann.St, Rechn.Rat. 
Groll)?, 23, Architekt. 
Sacgev, O, Pastor em. 
Kraule, 9L, Bildhauer. 
Michaelis, G, pereid. 
Landmeff. T. 
Müller, M, Ingen. 
— W.i Reg. Bausch. 
Rath, St, SchriststcIL 
Reinhold, P, Geb. Rechn. 
Rat. 
Roscnberg,W,Dr^>r.Arzt. 
Sdjmiedede, E, Stfm. 
Schnitze, L, Agent. 
Schulze,H. W, Postdirekl. 
Wildgrnbe, F, Magistr. 
Sekr. 
Wiitz, P, i cuticr. 
Wuth?, 91, Portier. 
E Qcrladj, C, Rentier. 
Faudel, St., Frau Dr. 
E Bath, M, Bantbcamt. 
Hetmann, Ü3„ Bur-Beamt. 
10 E Schirmet, F., Bau 
gesch. T. 
Jacobi, H, Kutscher. 
12 E Schirmet, F,Bangesch. 
(Ifr. 10). 
».Reinhardt,M, Baronin, 
Ww. 
14 E Scheithauer, M, Frau. 
FlachShar, E, Lehrerin. 
Hamieboh», M, Lehrerin. 
Ncunmmi,®,®aiteiitcd)n. 
16 E Gnerndt, P, Rentier. 
BcrI. Storlftr. -> 
18 E GoHtt, M., Stfm. 
(EHarloltcubg.). 
Strom & J.Maddalena.S, 
Terrazzoleg. T. 
Sau. Maler. 
18a Baustelle. 
20 E Wlttae, I, Eigcntünt, 
Ewald, SB, Lehrer, 
fflittge jun,S!.,<ad)ncibct' 
ntflr. 
22 E Pardema»n,A, Frau. 
V. Pardemaiin, W, 
Gärtner. 
Bunge, F, Bur. Assist. 
eimntel, F„ Fatbwr. 
uitg, EI, Rentiere. 
Siruschel, E, Journatift. 
Ledebiir, G, Schriltslell. 
Schneiderreit, SlmtSger. 
3iat 
22a E Minde.W, Rentiere. 
T 
24 E Neumann, £>., Rechn. 
Rat. (Jlifbf.). 
Mcinhow, 1$, Direkt. T. 
26 £. Breh m, F, Geh. 
Rechn. Rat. 
Brehm, H, Sekretär, 
28 Baustelle. . 
-<- Berläugerle Camp« 
hauseustr. -> 
Baustelle. 
30 E Lindemann, W, 
Wtdiiteft. T. 
-<- BiSmaidstr. ->■ 
Baustellen. 
Gertraudstr. -> 
Baustellen. 
-*r Sltbcrtincnsir. ->■ 
Baustelle. 
Damtn'scheS HauS. 
E Da..im, 'Ml., Geh. 
Registrat. T. 
». Ehrenfeldl, Jt, Rentier. 
Baustellen. 
Weg nach Düppel -> 
Baustellen 
■ Weg nach Schönow 
Gcmarknna Stleiu. 
Machnow -> 
Margaretcnstr. 
Lindenallee 
Sinke Seite. - 
1- Baustelle. 
3 E y. Mittelstaedt, £, 
Bibliothekar. 
5 Baustelle. 
7 Neubau. 
E Moll, Dr, Gigettlüm. 
(Ehartotleubz.). 
Rechte Sei te. 
2 EStrahlendotffH.Direkn°. 
Fürst, Maler. 
E Schwancnslügel, F, 
Fabrkbef. T. 
6 E Maurer, 91, Direkt. T 
Fed)ner. H, Zimmcrm. 
8 b. tiocDctrr,), Prof, Dr, 
Arzt. T 
Hunts, F, Fabtkatb. 
Xäiiitcifcldliir. ->• 
Marianneustr. 
(Post Schlachtensee.) 
Slm Bahnhof Schlachten» 
(te 
BalmdofSchlachletisee. 
E feifenR. FiSku5. • 
Hrüier, H, Bahnhofs» 
Lotst. 
Herbert, I, Gastw. T. 
Stärke, St, Wcichcnstell. 
jiiltotiastr. -=► 
2 1a. Liklotiastt. 2. ■ 
-E Stroufe’iche Erben. 
Gtäbeuct, 9t, StlQOicr« 
lehtcti». 
CtüuSerg, F, Ptälierin. 
Herbert, I, Gastw. 
Heims, B, Sottlcrmstr. 
Hirsch, ti, Gastw. T 
Jänfch, E, FatjrraihiL 
Juhl, B„ Sct|citl)l)lg. 
Juhlmami, P, Portier. 
Slaulitz, ®, Stlaciet. 
leljrerin. 
Stinnje, ®, Asm. T. 
Pacrjch, R, Stotonietttir. 
T. 
Röhlig, I, Schuhmmstk. 
Schenk, E, Gastw. 
E Lange, I, .votelCef.T. 
Pallasch, F, Gärtner. 
Pflügst, Frl, Rentiere. 
E üciftncr. St, Reiiliete 
(Nr. 5). 
©uudtcch, M, Glaser» 
mstr. T. 
Mahtke, Ptätlanst 
Stcm, E, Masseutin. 
- E Lcistnet, SL, Rentiere. 
Ludwig, I, Bticfltäg. 
Sielte, I, Rcnticrc. 
E Friedrichs,H,Privatier. 
(Sophicnstr,Fr!edrichs- 
scheS Hans). 
Thicde, E, Ww. 
Wedcincyct, SL, Dr, 
Assist. 
Sophicnstr. -> 
E Schnitze, M, ©gm» 
tümeriit. 
8 E Pillan,W,HoIclb°s.i: 
“ E Pensionat Goclte 
G. m. b. H. T. 
V. Goclte, M, Vorstcheriu. 
ffiraiimamt, £>, Ob. 
Gärtner. 
10Ejtlccbetg,M, Ülentiere.T 
Eichhorn, L., Portier. 
Scholz, E, Ob. Gärtner. 
Besper, P, Stulfdjrr. 
11 E Hcuow, €>., Rentier 
(Berti,,). 
Scholz, H, Gärtner. 
12 E.-Jtull, A, Direkt. 
(Waldemarstr. 02). 
v. Slriiim, Margarete, 
Pensionat. T. 
jtählitz, W, Zimmcrm. 
Stiiguftoftr. "->• 
13—10 Banstellen. 
Stro' imurcrflt. 4- 
17 E Engcihardt-Bauer, 
Rentiere. 
18 Baustelle. 
Rolandstr. ->■ 
Baustelle. 
Ernst Ring-Slt. ->■ 
Baustellen. 
Wannseestr. -> 
Markgrafeustr. 
Stöiiigstr. -> 
2 E Erdmauu, G, StgL 
Baurat. 1°. 
Müller, P, Portier. 
E Müller, I, Dr, Prof. 
TolISdors, F, Kutscher. 
E Gchirmer, ilt. Rentier 
geh z. Hoheuzollirnstr.19. 
Hohenzollernstt. 
6 geh. z. Hotjenzolletlistr. 18/ 
Carl JET, Hintze, Hoflieferant, Pianinos und Flügel, „Biilowstr. 48I49“»
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.