Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

L 
i 
x 
H: 
’v 
$ 
.4: 
-y 
-f, 
. V. rat Wilmersdorf -' — 676 —- - , Pommersche Str^ Rittgbahnftr. ‘ ; 
■i 
■i 
■vt 
i 
% 
-s: 
s 
V 
!)‘ 
“i 
i 
P 
6 
| 
4*- 
,|fv 
■4- 
T 
,ivr 
> 
I 
•%-! 
*V 
I: 
.£<, 
Baustellen. - 
-<-dütltcmBctgi[d6c6lr.->- 
Banstellen. 
-<r Sächsisch- Str. -> 
SBnu.’icIlcn. 
60 i.a.Hohcnzollerndamm 27 
E Isaallche Erben. 
E P>c!a, L, Baumstr. 
(liljorlottenbg.) 
Stbrciiä, SL, Scfr. 
Broch. SL, itimihimt. 
Schmidt, 3t., Ingen. T. 
■<r Hohenzollerndainm ->- 
Präger Platz. 
Uliocfiv. ->- 
'Jitnfiec Str. ->- 
1E Schiffer',che Erbe», 
fflelireiiöt, Sl., Privatier. 
Epstein, I-, itfm. T. 
— M., Dr, Rechlsanw. 
Frischmulh, E, Dirclt. T. 
GerüeS.G.,Konteradmiral, 
folg, M, Rentier, 
endryczla, 2.,Gärtner. T. 
itlnelirc, SL, Apothck. T 
Krojanler, W., pr. Zahn¬ 
arzt. T. 
Malcwöli, L, Schreib 
warenhdtrin. T. 
#. äicibmtz, Frfr., 8to. 
• Oberst. 
Reicht. I, itfm. T. 
v. Rosenbcrg, F, Legat. 
Rat. T. 
v. TreSkow. E, Kais. 
Gesandter a. D. 
2E9loicnbimm,(9, Rentier 
(3!r..3). 
Berliner, M, Rentier. T. 
Bodenheimer, W., 
Privatier. 
Fürst, E, Frau. 
(Säitiicr, 9t, Privaiiere. 
JuiI, Sl., Dicnlicr. T. 
S!ic»tlt,it.,Dr, pr. Slrji.T. 
Misch, (£., Rentiere. T. 
Rath, H, Scutn. a. D. T. 
— & Bauer, Ziegelei. T. 
Philipsborn, li, itfm. T. 
Roth>child, Rosa, Mode« 
salon. 
Eonnenihal, H., ftfrn. T. 
Sioigt. F, Ziegelcibel. T 
8 ERojcnliaum,®.,Rentier. 
Arrenber^, E., vw. 
Koninn». Rat. 
Bading, 31., Privatler.1'. 
Brandt, H, Ob. Leutnant 
d. ti. T. 
Frq, 31., itfm. T. 
Goldsmith, I., itfm. T. 
Haken, O, Kammerger. 
Rat. 
Haertel. St., Milchhdl. T. 
iltihnle, O., Dr. phil., 
Wmil. T. 
Möller, E, Zigarren. T. 
Ro>c»seld, H, Friseur. T. 
Trautenaustr. -> 
4 L a. Trautenaustr. 24. 
E Rojenbaum, (3, Äfm. 
(Nr. !)). 
Schaaffhausen'scher Sant 
verein, Sl, Depk. 
Drunetti, it. Direkt. T. 
Gesellsch. f. Schmal- und 
Anschlußbahnen m. b. H. 
Hamburg, I, Dr mcd., 
Sauit. Rat. T. 
Hirschberg, S,Konsttüren 
JoachimSihal, H., itfm. T. 
Mackeldey, P„ itfm. 
Meyer, L, itfm. T. 
PlonSti, !!)., Dr, Spei. 
Arzt. T. 
SBcrgiii, St., Direkt. T. 
4a Baustelle. 
6 s. a. Aschaffenburger Slr.l 
u. Prinzregcnteni'tr.l2>. 
E Gregor», SB». (Berlin). 
Dobrauicki, P., itfm. T. 
tcimoim, O., itfm. T. 
ennig, ©., Dr. Epez. 
Slrzt. T. 
Li»dig,M., Dr.jur, Wirkt. 
Geh. Ob. Reg. Rat. 
Ludendorff, E., Oberst- 
teufn. 
Schmidt, I., itfm. 
Sogt, I, itfm. T. 
v. iißcld, M, Hauptin. 
a. D. T. 
Priizregentenstr. -> 
Aschaffenburger Str. ->• 
6 EBachmann,M.^tamn>cr- 
muf. (Berlin). 
V. ScherbuSki.M.,Portier. 
Banm, M, Weckwr.- 
hdlrln. T 
Fehr, S., itfm. T. 
©tMfchmiM, 8t., Direktor. 
Grotz, J.,vr,pr. Arzt. T. 
Hannasch, P., Agent. T. 
vi itinbcrmar.ii, 2ü.;J Fabr 
Wachmann, 53., Rentiere. 
Landau, (?., JBetl. Buch 
hdl. T. 
Liebschei, Elly, Hute. T 
Söfcr, '<t, Gärtner. T. 
SieHfchi’, W., Schulimmslr. 
Pommer'sche Meiereien, 
Butterhdil. 
Oueduaii,G., Schneiderm. 
3tei(, F., Kolonialwr. 
Richter LFranIe,Zigarr.^. 
■<r Mosstr. -> 
Präger Straße 
(i. Berlin!. 
Prmßcnplatz. 
-<-$rmibcnöii: (iiichc@tt.->- 
Prinzregeaten- 
straße. 
-<r Präger Platz -> 
t. 2 Baustellen. 
3. 4 E Zaar & Bahl, 
Architelten (Berlin). 
V. Bernstein, Sl., itfm. T 
Aren, 31, Rentner. T. 
zn SafteH • Ridenhausen, 
O., Grat, Hauptm. a.3. 
Gartenschläger, &, Pol. 
• Beamt. 
itefeler, H, Ob. Ingen. 
Kohrt, H„ Obsthdtg 
LandSbera,Th.,Dr.Jngen.. 
Geh. Baurat. T. 
Lehinaun, E., Milchhdlg. 
Partello, D. I.. Konsul. 
Schlei,masch. Beiwort. 
tief. m. b. H. T. 
Schuffelhauer, P., Direkt. 
Schnitz, P, Schlosser. 
Teuscher, P.. Rentiere. 
Zickel & Hirjchinger, 
Erzieh. Jnslit. T. 
5 E P°.>1, E., Architekt. 
V Setlmcr, Portier. 
Busch, M.. Modistin. 
Eglhoser, M., Geschästs> 
,ühr. 
Eschke, M., vw. Konsul. 
Eussert, M., Pianistin, 
©oltfrcij D., Priv. 
Vc.jrerin. 
Iacobsohn, 31, itfm. T. 
KiehnapieI,.M., Redak¬ 
teurin. 
Kosa,J., Konz. Sängerin. 
Ludwig, Putzmacherin, 
fflanlraffel, 16., Xapcj. 
Meyer, |y., Verkäuferin. 
Müller, M. £)., itfm. 
Rcumanit, I., itfm. 
Renner, M„ FrI. 
Rösner, SB., Frl. 
SabienSky, Zigarren. 
Schupp, W., Slrchi'.eli. 
Silberslein, E„ itfm. T. 
Simon, F., Frau Pastor. 
5a E Anker, Sl., Äaumstr. 
(Berlin). 
V. Bungert, O., Stuckat. 
Anker, 2., Rentier. 
Bohne, St., Privatier«. 
Deetjen, (äefchw., Sänge¬ 
rinnen, 
v. Eschment, Sängerin, 
v. Fuhrmann, Landricht. 
u. D. 
Geriete, P., Photogr. T. 
Hannascheck, 8t., Schau¬ 
spielerin. 
Holesch,B.,Schauspielerin. 
Kapp, I, Dr. pnu. 
Meufing, C., itfm. 
Pick, SL, SnnIBcamt 
Povpe, H. itfm. 
v. Römer, SB., Sängerin. 
Sadct, H., Modistiii. 
Seeger, G., Pros. 
Sorgatz, Geschw., Lehre^ 
rinnen. 
E Bcllingcr, L., Eigentum. 
(üaueit). 
VLiosenberger.P.,Verwalt 
Buchtet, SL, Schneiderin. 
Elektrischer Bier-Zcllen- 
System G. m. b. H. T. 
GadzitowSta,A.,Friseurin 
Gram, ©., Hauptm. 
Großer, E., itfm. T. 
Guutzenbach.A., Direltriee 
6 Präger,H., Ägent.Gesch.f. 
Uiicmaim, it,. Schneid. 
Rütztig, Ult., Lagmftiii. 
Siedle, it.. Oberleuln. 
o. D. 
86er, R„ Geh. Baurat. 
25 nter, F., itfm. T. 
7 fc. Hubert, SL, Architekt 
(üisenzahnstr. 42. 43). 
». Btücher, L., Major. 
Deißman», Sl. D., Pros. 
Elbe, B. Ww. 
Finanz-Echo, F. Sasse. T. 
Hetz 33., Rentiere. 
V. d. Horst, B, Frau. 
Jage, E., Frau Dr. T. 
». Knauer, H., Hauplni. 
o. Kolchembahr, Oberst. 
Krctschmcr, E., ftjm. 
Liebmann, 6, tlienlicr. T. 
Ramm, Dipl. Ingen. 
Seidelmann, E., itfm. T. 
8 EZinimermann, F.,Mater- 
miir. 
V. Altert, P., Glaser. 
Saum, M., itfm. 
Bley, H., Ingen. 
Blumenthal, Ksm. 
Cybet, M., Modistin. 
,LernieS"LcrlagS>Gcscll- 
idjoft m. b. H. T. 
Lew>nberg,M., Rcnlncr.T. 
Löwenstein, L., Dr.,San. 
Rat. pr. Strzt. T. 
Moschkau, R., Tischler. 
Nolda, l£„ Geh. Ob. 
Baurat. 
Rehseldt, G.. Oberst 
Schendel, M., Stirn. T. 
Schlöicke, P., itfm. 
Schmidt, Sl., 33tu. 
ÜEljemcä, 6., Milchhdlg. 
2mcau5cr,'j,®cb.9)aurat. 
Will, (5. Bur. Sirn. 
9. 10 s. a. Güntzetsti. 7. 8. 
E Mittag, &, Tischler 
(Berlin). 
Bey er. <55., Bankdirckt. T. 
Breiieiiseldt, F., Gastw. T. 
Stolia, H., itfm. T. 
tonisch, C., Direktor, 
latent Hedwig.Plältanst 
Neustadt, M. I., itfm. T. 
Pe!erS,J.,vr.,Wirkl.Geh, 
Ob. Reg. Rat, Erz. T. 
Rechenberg, F., Schuhwr. 
Schefflcr, 43., Portier. 
Schneider, I., Herren- 
inodeii. 
Simon, O., Geh. Ob. 
Reg. Rat. 
Thicuel, H.,Landger.Nat. 
Güntzelstr. ->■ 
11—15 Baustellen. 
16—18 geh. z. Kaiserallee 
Nr. 186. 187. 
19 geh. z. Kaiseralleo 
Nr. 184. 185. 
20. 21 geh. z. SlaisctaUte 
Str. 182. 183. 
22 |. a. Berliner Str. 8. 
E Becker, H., Rechn. Rat. 
,Gr. Lichters.). 
Goerke, SB., Baukbeaint. 
Maltuich, SL, Privaiiere. 
StaubicS, L., 'l-ostselr. 
Sarau G., Straßenb. 
Schaffn. 
Schwary, I., Ww. 
Berliner Str. ->• 
eitel, SL, Plätterin. 
JablkowitaL., Reisender. 
Jago, M., Schuhminstr. 
Kunde, O., Tasetdeck. 
Lindner, I., Diener. 
Mayer, Ph. O., ReichS- 
milit. Ger. Rat. 
Moszeick, E., vw. Ingen. 
Neuviann, 88., Hotzhdlg.1'. 
— ©., itfm. 
Nuyken, it., Geh. Ob. 
Bautat. 
Oelze, 3Jt., Kassiererin, 
v. d. Osten-Sacken, R., 
' Frhr., Dozent. 
23 geh. z. Berliner Str. 157. 
24 E (Tontog, M.,Kgl. Bau- 
Rat. r 
25 geh. z. Dir. 24. 
20-28 Baustellen. 
Badcnschc Str. ->■ 
29-37 Banstcüin. 
<r Waghäuselcr Str. ->■ 
38—44 Baustellen. 
46—60 Lagerplatz. 
E Schultze L Hildebrandt 
i. Liquid., Brauereibes. 
Werder a. H.). 
Allgcni. Äerliiicr Gerüst- 
Bau- u. Leih-Anst. 
Antdt & 6o. T. 
Langnick & Co., St., Bau- 
gckch. T 
" icobiit 
Bö Lohen, H., itfm. 
Gotmmld, R., ISfeiiS, 
Untcratfift- 
Grau, G.. Tischler. 
— M.,PoIamentwrhdlrin. 
Herrmann, O., Cisenb. 
Kassenvorsteh. 
König, P., Balltechnik. 
Meyer, M„ Tischler. 
Müller, C., Bauarb. 
Schot?, 10!., pw.Äauingen. 
Schönrock, G.. Rechn. Rat. 
Schiiltz, H., Plättanst. 
56 E Panson, H., Rentier, 
(Berlin). 
V. Winter, F., Parkelllca. 
Benidt, B., iBidemslr.T. 
Bonne, (£., itfm. 
Bracht, 33., Ingen. 
Büttner, 81., Ksm. 
Tonrad, F., itfm. 
Friedrich, 38., Magistr. 
Äur. Slsstst. 
Goldschmidt, Rentiere. 
Grasihoss, SB., Beamt. 
. — H., Schriitsetz. 
Krempien, 8!., Gen. Agent. 
Küb'ler, E., Ww. 
Kühn, (£., Rentier. 
Liebmann, itfm. 
Sagn», I., ikotoniatwr.1'. 
Schaumanu, SB., Eisenb 
Oberfekr. 
Schirmacher, B., Frau. 
Schütze, St., Frl. 
57 E Burghard, L, Frau 
(Bruch,alstr. 3). ' 
V. Brandt, P., Jahntech». 
Albrecht, it., Hochbahn- 
beamt 
Braun, A., 23w. 
Flölher, O., Hochbahw 
beamt 
Leinte, (?., Ww. 
Machaude, it., Bur. Dien. 
Markwitz,F.,Schuhmmstr. 
Psefferlori^ 81., Zeug 
hauptm. 
Schilliug, F., Holzhdt. 
Schmelina, SB., Chauffeur. 
Starke, O., Kassenbote. 
Thiele, O., Bildhauer. 
lUbridjl, R., Kanzl.Beamt 
SBrrlh, 'Jt., Telegr. 
Mechanik. 
Zelaälo, C. I., Ksm. T. 
58 s. a. Ringbahnstr. 7. 
EDischlaliS, G., Schläch- 
Irrmstr, (Stegtitz). 
V älimte, H., SScrtret T. 
Treobiner itieSwerfc 
Hendrichs & Höpfert 
©. m. b. H. T 
51—53 geh. z. Durlacher 
Straße 27. 28. 
Durlachtr Sir. -> 
54 s. a. Durlacher Str. 12. 
E Westphal, F., Rentier. 
Slbrahani, F. SB., Musik- 
direkt. 
Helm, jy., itfm. 
Kahl, A., Oberleutn. 
Kayfer, W., !/icl(omc6ur.T. 
Krisl, F., Bäckerei. 
Schachert, H., Gastw. T. 
Schneider, R., Landw. 
Scholr. St., Geh. Kanzl. 
Sei 
55 E ä'v.ofch, St., vw. 
Hauptm. 
Daoing, I., itfm. 
SnSIuw, P., Portier. 
Firmenich, F., Rentiere. 
Herhudt, S., 88U). 
Husenbeck, H., Gen. Agent. 
Lehman», SL, Rentiere. 
Müller, <0., Lmidezsekret. 
Semper, H. Privaiiere. 
Willmanu, Th., Ingen. 
Ringbahnstr. 
59 E Schuster, Geschw. T. 
E Schuster, I., Ingen. T. 
Kopich, F.,Ür. raei, Pros. 
Schneiet, 3-, Techn.Bnr. T. 
CO E SBagncr, L., Eigen¬ 
tümerin (Nr. 62). 
V. Krieg, P., Portier. 
Denck, R., Architekt ' 
Döring, H., Duett: 
Gracie, Sl., Banlbearnt 
taack. St., pens. Sicamlin. 
onntag. it., itfm. 
Thuleweit, ilt., GeschästS- 
führ. 
61 E Butze, E., Eigeulürn. 
(Friedcnan). 
Satiitomöti, T., Ma¬ 
schinenbau. 
fBOmer, E., Packer, 
enriacth, P., Neuiier. 
Jacgcr, A, Malermstr. 
il auf mann, SL, itfm. 
itohlichmidt.O., Fabrtbes. 
itruger, G., Mechanik. 
Noeder, M., itfm. 
Rohrbach, L, Rechn. Rat. 
Schier, H., Ob. Telegr. 
Assist, a. D. 
Schnitze, 6., itfm. 
Urbschatz, ©., Fahrstuhl- 
führ. 
Werner, O., Bahnarb. 
Zimmer, it., Zigarren. 
62 E Wagner, L., Rintiece. 
V. Lchmann, P., Maler 
(Bemhardstr. 3). 
Bayer, Sl., Plivatier. 
Hossinann, 81., Hilsswerk- 
snhr. 
Kahler, F., PlaltansL 
Lorenz, I., Privatier. 
— P., Reisend. 
Orttnan», P., Werkführ. 
Reiche, E., Tischler. 
62a E Wagner, L.. Rentiere 
(Sir. 02). 
v. Lehman», P., Mater 
(Bernhardstr. 8). 
itloosi, 81., Rentner. 80 Baustelle. 
62a Polebusch,. SL, Eisenb. 
Obersekr. 
Stackebrandt, it., Gast«. 
T 
Stange, SB., itfm. 
Boges, St., Rentiere. 
WinNer, F., wiffensch. 
Hilfsarb. 
•<- Ringbahn ->- 
Friedenauer 
Feldmark 
62d E Kgl. Eiienb. FiLkuS. 
SlatiouSvorstand. 
SlalionSkasse. 
Gülerabserligung. 
Davidso^i, M., flöhten- 
Thiele, O., Stuckat. 
-*r Ringbahn 
63 E Kgl. Eisenb. FiskuS. 
V Krause, <$)., Bahunisti. 
Hanfon, M., Ob. Aahnh. 
Borsich. 
64 E Putzte,' Ww. 
lCharlolteudurg). 
VRaczewSli, 8L,Scrtoall. 
Dopp, S!„ itfm. 
treyinüller, li„ itfm. 
regor, F., Jalousiean- 
fchtäg. 
tinoe,3,ftü(.Sant6eamt. 
lein, F., Privatier. 
Kunye, P., Ob. <5ctr. 
Llbeck, ist., Eisenb. SJenmt. 
Reichert, O., stnm. Beamt. 
Schlauiann, P., Buchdruck. 
Wildbredt, R., 'Ei,eub. 
Slifti. 
65 s. o. Ringbahnstr. 267. 
E Schiifiöti, C. G., 
Rentier (Friebenflu). 
V. ©roll;, (£., Verwalt. 
Bnckifch, SB., Mechanik. 
Detleiien, W., it|m. 
Donald, G., Gastw. T. 
Kerkow, St., Schristsetz. 
Krahlemaim, 81., Schnei- 
bccin. 
Langnick, 8t, SSaiiraftr. T. 
Linbner, 6., Schuhminstr. 
Logus, O., BautbcamL 
Ludwig, F., Kaff. Sekr. 
Mareian, SL, Privaiiere. 
Rachals, M., Modistin. 
<r iHingbcitjimr. 
66 s. a. Ringbahiittr. 6a. 
E Lenz, H„ Eigeulüm. T. 
Bergeniann, H„ Frau Dr. 
Dactir, M, lifin. 
Solcher, K.H., Lchriststell. 
Fey, St., Bankbeamt. 
Furickar, L., Privatiere. 
Geuset, G., Geomet 
Habermann, 33., itfm. 
Horch, P„ Bcauiter. 
ilemiittg, R, Slrchiiekt 
Lange, (£., Zigarren. T. 
Sehmoim, F., Küchenmstr. 
£cichjcnring,(J .Oberingcn. 
Loewenthal, B., itfm. 
Lucius, G., Itfm. 
Raht». 88., Bankasfilt. 
Schlcsingcr, 2)1., ikaus- 
Ijaiiä. T. 
Schmidt, G., Bankbeamt 
Tharjlvcn, F., Gaiiw. T. 
Bisoutai, S., [njeut. 
67 Kohlenptatz. 
ESchilliiig.F.,Kohtenhdt. 
tRr. 58). 
V.69E2erda,O.,ArchiIettf. 
Abraham, R„ Bildhauer. 
Berlin - Arotzeichaiiier 
fugenlose Parkelt-Futz- 
böden-Gesellsch. m. b. 
H. T. 
Biesell, G., Zimiitermftr. 
Busse, G., Fuhrh. 
Cza>a, B., Bantbeamt. 
Dunkel, I., 35». 
Fritsche, H., Jnspett 
FnchS, I., ©chneibcv. 
Fudaeus, 83., pens. Krim. 
iliiachlmslt. 
Gräber, ist., Ksm. 
taWeasi, Sl., Gemü'chdtg. 
autz, 81., FrL 
Ueiii„töner, Sl, Ww. 
Nicolai, M, L>w. - 
Piel, O„ Schristsetz. 
Reichert), H, Schntzm. 
Schönwatd, H„ Regislrnt. 
Schumann, P, it|m. 
Better, SB., Ziminermstr. 
Durlacher Str. -> 
70. 71 Baustellen. 
"!. 73 Holzplatz. 
ESchweitzer, L,Holzhdlg. 
T. 
Hoffmann, 81., Plahmstr. 
75 Sladtgürtnerei. 
E Stadt iSilmcr6borf; 
Erfurter Str. -> 
76—78 Baustellen. 
E Steinberg, Fr, 
Fabrtbes.(L»ckenwaIde). 
I. Schnuck, Ä., Rentier. 
81 E itomp3,.(£., Ww. ,T. 
Köppen, it., Portier. 
8Z 83 Gärtnerei. 
E Grochtmann, <&., Frau 
Sän. Rat. (Berliner 
Strafe 165). 
VRüster.P., ftimstgärtiLT. 
84^85 Baustellen. 
-<r Waghäuselcr Stt. -> 
86—91 SJnnsteUciu 
i)2 E Kurz, C., Aihrh. T. 
Krehmke, F, Stellm. 
93. 04 Baustellen. 
Badcnschc Sir. ->■ 
95—98a Baustellen. 
99 E Neumaiin, Chr., Mau- 
rermstr. T. 
SUtet, H, Geh. Reg. Rat 
Brohm, O., Stadtrat 
Glücksmann, S, Rechts 
anw. T. 
Jmetmann, F, Privatier. 
Maier, Cl, Dr. phil. 
Pesch, E, Obcrlcijrcrin. 
— I, Pensionat T. 
Trantvetter, Geh. Reg. 
' Rat. 
100 s. a. Berliner Str. 158. 
E Neumann,EH.,Manrer- 
instr. (Nr. 99). 
V. itrautz, St., SlmtSger. 
Sekret. 
Gerde, M, Dr. jnr. 
Koch, O, stuck. phil. T 
Krause, M, Pros. 
SkaSte, C, ^ngen. T. 
v. Waten zu Hallermuud, 
I, Hauplm. z. D. 
Saliitncr, R, itfm. T 
Th-nius, F, Dr, RechtS- 
<i»w. T. 
Dchmcyer, H, Rentier. 
Berliner Str. 
101-113 Baustellen. 
Güiinelftr. ->■ 
114 E Znunobitien-Gesellsch. 
»i. 6. H. 
V Tcglcr, SB, Bon»alt. 
Sldam, H, Rculier. T. 
Busch, St, Rentner. 
— D., Rentiere. T. 
Charmak, SL, Landrichter. 
Dobiosch, I, Bäckerei. T. 
teimaim, H, Dr. T. 
alla, G, Frau, itafsee.T. 
v. illintfoiuitrocm, Th. 
Graf, giilimftr. 
Lüdete, I, Rentiere. 
Pelzer, A, Dr, Aifesfor 
n. D. 
Pinlernelle, G., Geh. Ob. 
Reg. Rat. 
RoscntHal, M, FoCtt. T. 
Roeffel, !ü.. öencrallculn. 
a. D., Erz. 
115.116 E Silbcrmann.Drv 
Eigcnlüm. (Charlotten- 
bura). 
V. Giesc, H, Kleidern. 
Borchert, M, Rentiere. 
Castner, H., Kgl. Baurat. 
Chustuer. P„ Ww. 
Deutsch, 6L, Aw. 
Somtct, 0, SB». 
Hahn, iBJru. 
Leopold, O., itfm. T. 
Mücke, M, Rentiere. 
Neumani-, H, SSw. X 
Peretz. L, Äw. T. 
b. Rieben, St, Rentiere. 
Rose, H, Studeutm. 
Stahl, 3, Rentier. T. 
Zolcö, L., Rentiere, 
v. Wclezcck, Ä., Baronin. 
117 E ©t-mer, M, stfm.T 
v. Gizycki. H, Oberst a. D. 
Heine, 8t, Portier. 
Hoff, S, SJcnrel. T. 
Knos.E, Geh. Ob. Postrat 
Lendartz, L, vw. Ob. 
Stabsarzt 
Lohsc.h, tiicIj.OB.Sa«rat. 
2Wat(u|c, <8, Privatier. 
Schmidt, G, itfm. T. 
Waller, M, Ww. 
118 E Last, F, Baumstr. 
V. Schlorsf, I, Portier. 
Frantz, S, Oberst z. D. 
Kalschinski, 81., Frau 
Landger. Rat. T. 
Meyer, P, Geh. Reg. Rat 
Moeller, 8L, Ingen. T. 
Rosenbcrg, S, Stieltor.T. 
Stellen, G, Direkt. T 
v. Winning, St, Oberst» 
leiitn. a. D. 
«an den SBtjngaert, I, 
Direkt, a. D. T 
119 E Bischoff, W, Archi¬ 
tekt T. 
Sohn, H„ Stadlrat T 
Gerson, G. H, Frau 
Oetonoin. Rat T. 
Heltel,Th,Oekonom.RatX 
Hevcr, H., Dr, Geh. Just. 
Rot. 
119X'cl)»iann,-it„ Rentiere 
Pop, L, Ingen. T 
SchSnlem, Rentiere.1! 
Seetiger, SL, Dr. Legat. 
Rat. - 
Zahn, I, Geh. Legat. 
Rat. T. 
120 EWerner,L, Apotheker. 
V. Hausdorf. it, Portier, 
v. ^uddenbrock, SB, Frhr. 
Darlsch, St, Stechn. Rat. 
Friedrich, G, Geh. Just. 
Rat. 
Gold, C, Ksm. T 
Heintze, C, Ob. 3iermatt. 
Ger. Rat 
Lehmann. St, ÄaiserL 
Bantdirelt a. D. 
Mohr, P., Fran. T 
Siernberz, J,Bertret. T, 
Strnck, Gt, um. Geh. Ob. 
Reg. Rat 
Iljitöllcr, H, Major a. D. 
121 s. a. A|chaffenb„rgcr 
Stratze 1 y. Präger 
Platz 5. 
E Gregory,Ww.(Beclin). 
Dreyer, 31, Blnnienhdlg. 
Mann, SB, Piallerri. 
Wobia, it, Kolonialwr. 
■<r Präger Platz ->• 
Stjchaffenburqcr Str. -> 
Raukepiatz 
(f. Berlin). 
Railkcstraße 
(f. itleilui). 
Nastattcr Platz. 
Sillenbniger Str. -> 
Nastattcr Str. 
-<r itrenznacher Sir. -> 
(Unbebaut). 
Nauenthaler Str. 
-<r Lanbacher Sir. ->■ 
(Unbebaut). 
Ravensbcrger Str. 
Eisenzahnstr. ->• 
(Unbebaut). 
Regensliurgcr Str. 
(f. Berlin). 
Neichenhaller Str. 
-<-IDic(llcnI>itrgifchcStr.->- 
(Itnbebaul). 
Ringbahnstraße. 
(3tr.9U—167 PostHalensee). 
Schöneberger Fcld- 
mart -> 
KnPpcnheimei Sir. ->• 
1—3 E Kurz, P, Fuhr» 
acsch.f. (Kaiselplatz 13). 
EHewaId,G,Motkeieibes. 
B«fma»n, <8., Krim. 
Beamt. 
Ernst, ö, AmtSger. Sekt. 
ercöcrting, £)., Beamt. . 
liebe; it, itfm. 
Geelhaar. it, Ingen. 
Koppel, M, Ww. 
Sieamami, SB, Sigitrett, 
Müller, Sl, Ww. 
E Rosenberg, G, itfm. 
(Berlin). 
V. Slicbe, SB, Bankbeamt 
Blantenburg, E, Maurer. 
Brauer, G, Bahnbearnt 
Bulle, 3t, Kutscher. 
Eugclhardt.R., Zimmern, 
Foiliner, SB, itlcnipncr. 
Frcoerting- H, Ww. 
Fuchs, E, Balinbeanit 
Gielow, F, 6i)mi||cur, 
Giabcrt, O, Töpfer, 
"einrich, St, Kutscher, 
cunig, G„ Pensionär, 
oin, SB, Monteur, 
oetnig, (£., Stuckat. 
übiter, 8t, Beamtin, 
jefdjtc, ®, Fuhrh. 
Müller, D, Heizer. 
Schröder, F., Portier. 
SllMlz, W, Kutscher. 
Stratzkow, F, Ctratzenb, 
Beamt 
llllinann, M, SB». 
6 E Franke, R, itfm. 
(Sie. 266).. 
6a f.  fl.Ptin3tcgciite11flt.66. 
E Lenz, H, Eigentum, f. 
Bernhard, C, Rentiere, 
^rifchmann. St, itfm. 
tmner, SB., Koch. 
iccjog, I., Friseur, 
ützelinanii/ 6, Ob. ®üt. 
Vorsieh.. 
Mngsporn, E, Frl. 
A.-G. Sehaeffer & Walcker, 
Berlin SW. 68, Llndenstr. 18-19 
——— Lenohtlontainen —■ ■ 
Zentralheizungen ^ Beleuchtungskörper. 
/
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.