Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

Rinzbahnstr.—Theodorstr. 
— 607 
Tempelhof 
stcir T. 
64 ücmBtfc, 81, Uljnn. 
SJtanfcr, 3., Kim. 
Schneider,!!.,Eisenb.Assist. 
Smbenmif, Ft.A,Ftaii. T. 
— & (So., !l<„ (ilcj^ällB. 
einrichte. Fabrk. T. 
6tan<m,_$)., Stier tmstc. 
Telscha», (E,-®wltu. 
6. Wangenheim, G, Sctfl' 
ingeu. 
64a E Meyer, A, Bett. 
Bnchhdl. (Leipzig). 
V. Gtabcmaif, P, Fabtl. 
(Nr. 64). 
Segen«, L, Schletier. - 
Die«, 5t., Schlosser. 
Sölctting, E, stiro. 
Frig, 5-, Zigarre». T, 
.ynlmcs, I., ittm. 
Rcitzner, SB., Friseur. 
Otto, P., Eilend. Assist. 
§etz, H, Technik. 
OB, G, Eiscub. SBcamt. 
Schesslcr, Siii„ Slellm. 
Siebert, A, Zigatten- 
Ijdlrin. T. if. Sladjirag). 
Uchlenhagen, Döcilcutn. 
Ulrich, 31, Stfin. 
85 E Kusch, A, Eigen- 
tümcmi((£ljarloitcnbg.). 
V. Dörnbraik, H, Stcllm. 
Alldorf, 8t, Schneiderin. 
Stiitou, C, Zimnieroi. 
Friese, B., Dreher. 
— M, Frau. 
Klein, SB, Rangierer. 
— (£., Schlosser. 
Kusch, 81, Ww. 
Leopold, F, Bädcrmftr. 
Miclay, ÜB., Schmied. 
MielcS, W, Depotarb. 
Pape, C, Schneider. 
Specht, A, Stanzt. Sekr. 
Wenzelbcrg,81, ticrtmslr. 
66 B Knoll, H., Privatier 
— (Berlin). 
V. HäUel, L, Gelbgietz. 
Buchholz, 31., Erpedieul. 
Segnet, P, Ziseleur. 
DrewS, 51., Zimmer»,. 
Gichmami, 6, Schlöffet. 
ISeriimami, SB., Schlosser. 
Grüueberg, H, Siauatb. 
Jänsch, SDL SB». 
Karowsli, G, itiudjbnitf, 
Kesselbauer, 3t, Gelbgicss. 
Krause, E, Druckereiarb. 
ittüger. St, Eiseub. Arb 
Löwel, M, Fabrkarb. 
Müller. Btauereiaib. 
Poiumpla, P„ Maurer. 
Pose, 31., Fabrkarb. 
Qimubcr, Stiio. 
Reischke, 35, Kutscher. 
Richter, R, Drullcreiarb. 
Ritter, H, Stcinmeg. 
Schwarzer, SB». 
Sperling, !)t., Bahnarb. 
Steiiidainm, E, Sticaml. 
Uckeriiiauu, Th, Fabrkarb 
SBoiieimaim, M, Maler. 
67 £ SBagciicr, 15, Eigen- 
lümeriii. 
Ancrt, G, Töpfer. 
Alllzer, H, Asphallarb. 
, Borchardt, O, Invalide. 
Ggliu, IS, Dreher. 
Grallert, K, Kutscher, 
Hahu, (8, Privatier. 
— C, Schloiier. 
Heppke, A, Proviant- 
amtsarb. 
Hoffmaun, 3t„ Eisenb.Arb. 
yurich, P, Bahnveamt. 
Kaktinski, SBauaib. 
Jtiinoe, F, Schuhni. 
'Laudow, A, V,ichhalt. 
H, SBeiti»|tr. 
Mehlis, F, Bauarb. 
Müller, P.. Fuhrh. 
Sicitmaitn, 9t, Kolonial« 
wrhdlg. T. 
Reiß. ®., Proviantamts- 
•aib. 
Schwanitz, A, Telegr. 
SBeantt. 
Siele, F., Schneider. 
Stein, P, Plätterin. 
Böig! P, Kutscher. 
68 E Ooiitbicl, J,GaSa»l. 
(Berlin,. 
E Siabaubt, SB, (Sigcii 
" tümerin (ihicrbcriir. 3). 
Behrendt, A, Frau. 
Bliesener, St., Maler. 
DrewS, H, Sticaml. 
Flollt; F, Aufseh. 
Franz, 8t,- Berkäuferin. 
Hempel, K, Schlosser. 
J»rei<, F, Srh.icidermstr. 
Lauge, G, Schmied. 
Leischer, F, Schlosser. 
Lernte, E, Amtssett. 
Marz, 31, Nohrleg. 
Mime, E.. Gürtler. 
Michalak, F, (SunimiarB. 
v. Modrewrti.P, Erdarb. 
Nemnann,G,Brauereiarb. 
Prüfer, ÜB, GaSanst.Arb. 
68 Stabile, F, Schlosser. 
Rodoininsli, E, Gaslw. 
Schick, S, Ww. 
.Seite. O., Kohkenhdl. 
'& D, Fräset, 
©itgentr, !!(., Ww. 
Steffen, A, Kutscher. 
Stein, SB, Depotarb. 
Weinling. K, Tapez. 
Werschiiisli, M, uoimtB. 
Winkel, 81, Maurer. 
69 E Satmotig-Frcund, 81. 
Frau. 
Adler, 81, Ww. 
Slitgcimüllcr, Slangicr 
mstr. 
Aurich, A, Frau. 
Bohmert, P, Gemüse- 
hotriu. 
Busse, W, Portier. 
Claus, R, Schrisisetz. 
■ Seiet, F„ Ba.,»arb. 
Fahrenwald, K„ Schmied, 
Faistra. P, Tischler. 
Hoffi»ann,Ä,Molkereibes 
Jahnke, H, Schlosser, 
üautwitz, L, Fra>:. 
Kaipiusiy, St, (ilätlnct. 
jtoljn, H, Gättuereiarb. 
Ktüget,H,Ptoviantaints^ 
arb. 
Kilbe, O, Rohtleg. 
Lange, G, Töpsermstr. 
Manny, M, Tapez. 
— T, Fabrkarbtii». 
Marqnarbt, Schlosser. 
Metwig, E, Fcniiccpug. 
SDiielng, SB., Schniieb. 
Pik, H, Schwffer. 
Rohde, F, Kutscher. 
■ Schulz, H, Schlosser. 
— Ä, Slellm. 
Sicberl, St., «Zabrlarb. 
■ Taislra, P, Dichter. 
Zernickow, ill, Kim. 
60 E. Schremmcr, H, Neu 
tier. ■ 
SSoenifl, P, Schlosser. 
(Enbiuilat, F, Fahrstuhl 
I»hr. 
Felbmann, F, Ob. Post 
assin. 
Flöreckc, ®, Baikmrhdl. 
Wertete, 81, Keramiker. 
(Solroalb, P, Gürtier. 
Grützmach er, 81., Fabrkarb 
.^onmetjcr, H, Fabrkarb, 
Jarcho«, V. Schlosser. 
Juri>ch, ®., Maurer. 
Kirte, K, Rohrleg. 
Liebnigkii. H, Fabrkarb 
Lohrke, ,fabc(n'6. 
Müller, y, Gaslw. 
Rathniann, U, Schlosser. 
Schiiiibl,F,Schlächlermstr. 
— G, Schmied. 
Schremmer,O,Maschinen 
mstr. 
Strehl, 0.’, Lag. Verwalt. 
Tict, K, Hauswart, 
il E. Dunkcl'sche Erben. 
V. Dunkel, ÜB, Technik, 
iLerlin). 
®obbc, G, Lehrer. 
Gerickc, E, itfm. T. 
— & Co, E, Gruben 
Bcsiger. T. 
Gocht. P, Korrespondent, 
öiitteldi, SS, Lehrer. 
HohauS, E, Schlosser. 
Hohiiian», R>, Seehdlgs. 
SBiidjljait.- 
— yt, iltenticrc. 
Johu, I, !bip>. 
Kluge, 81, Raisiercr. 
Schiller, F, !»eniiere. 
Schulz, EH,pei>l.Äendatin. 
Sttube, H, iltechu. !Hat. 
Thaler, I, Schul)mm|lr. 
62 f. a. sUcrliner Str. 113. 
E. slitcnnccke, P, Schläch. 
tetnisir. (Berliner Str. 
Str. 112). 
SBeUing. F, Ksm. 
— 11, Mauiisakturwr. 
Beycr, 81, tiro. 
Boos, H, üleichästdsüfjr. 
Man», A, Eilend. Beamt. 
Schneider,N»Telegr.Assist. 
Spiller, J, Zigarren. 
Wagner, E, Ww. 
Berliner Sir. ->• 
Ttainkasetne, geh. z. SBcr 
lincr Str. 2—6. 
Traindcpot. T. 
E MililärsiskuL. 
OssizierwohiihauS. 
E ivillilarfiStuS. 
Bureau S. Traiubepots 
d. Gardekorps. T. 
Rawcgti), 8i, Oberlentn. 
Rudorff, 8(„ Hauptm. 
v.Schoeler, F, Oberlcut. 
UilteroffizierwohuhauS. 
E Militätfislus. 
Kilian, I, Vizewachlmstt. 
Koch, E, Sergeant. 
Kramer.F, Äizefetdwebel. 
Krauthiiff, M., Sergeant 
Potthast, F, Sergeant. 
X-. Schönebcrger Sir. -j 
Baustellen. , 
Neue Sir. -> 
Baustellen. 
Berliner Sir. 
Nohdestr. 
©cr.i.onittjtT. 
(Unbcbniit.j 
Schönburgstraße. 
-<r Sorjjtr. -> 
1 E Badiug, H, ilieiiliet. 
(Atbrechlstr. 117). 
Fetlback, H, Kim. T. 
GaSgarl, T, Rentiere. 
Körner, 21), Elcilrotedj. T. 
Matchaei, Ä, Ksin. 
Pannier, P, Bantbeaml, 
Stiedcl, ffl, Slfrn. 
2 E Unding, .p. Rentier. 
iLtbrechistr. 117). 
Detbcrich. 81, Pros. 
Ditlan, fe. Ob. ^ngeit. 
Jana, St., Lehrer. 
Jfftaiid. F, Rechn. Rat, 
Koch, M, Ksm. 
jteiunann, !!)!, Ksm. 
Wille, F, atentier. 
Wallow, 81, HanSdien. 
tiegler, I, Oberlehrer. 
, itintanä, H, Grsiiu.T. 
(Mauteuffelitr, Birkeu 
Wäldchen). 
V. Kranz. P, Ksm. T. 
BarioS, Ä, Jnschncid. 
Boy, Ehr, Ksm. 
Gorke, !£., Reklor. 
Knappe, P,' iltcichäbant 
Beamt. 
Knoop, F, Beamt. 
Stielte, D, Ww. 
Pilgerma»n,F,Fabrkarb. 
Richarz, H, SlTim. Bcaml, 
Schars, Rentier. 
Sei)rndt, O, Drogen 
hdlg. T. 
Spar- ». Darlehiiskasse 
Te»ipelhos- Mariendors 
c. G. m. b. H. T. 
Slahit. Buchhalt. 
4 E Schulz.  8l.11.  M.Gigeiv 
tümcrinu. (6mS). 
V itranz, P, iksm. (Nr. 3) 
Jllig, .y„ Ob. Zollselr. 
Keglet, O, Tapez. 
Kiauskop,, F., Geh. 
Kanzt. Sekr. 
Knsch, O. H, Ksm. 
Lemke, F, pens. Schuhm, 
Menzel, P, Ww. 
2)iilch(e,ß, HanbelSgätln, 
Mordt, 81, Ksm. 
Remelsti, Schmied. 
Sch»>idt, H. SB, llsm. 
Sltotzel,R,HandelSgärt», 
5 E Schulz, .£>, iltcnticr. 
(iticrlrn). 
V. Kranz, P, itfm. (Sir. 3). 
Adler, (£, SÜtauet. 
(Saht, H, Dr. jur. 
Hache, !l!. Kgl. Karlogt. 
Lehma»ii,N,Ze,ighauplm. 
Lutlicr, !£., Slietj. Beamt. 
Pollack, C, Architekt. 
Riecke, !>I, Dr. |)hil. 
Schneidet, F, Eiienb. 
Äeit. Ingen. 
Schulz, F, Postiiispeki. 
Schulze, P, Ksm. • 
Splitter, st, Schmied. 
6 E üofsicr, E, Rentier. 
Badmeiiet, l£, Ksm. T. 
— 81, Frau. T. 
— 81. & E, ParfcttfuB' 
bödeu T. 
Bauer, I, Schlöffet. 
Geister, E, Buchhatt. 
Jungetmanu.F, Slrchitell. 
— SB, Rechn. Rat. 
Koppe, O, Kirn. 
Krebs, P, OBcrleutn. 
Link, K, Fabrkarb. 
Nertich, E, Ksm. 
Panels, W, Sergeant. 
Rattay, SB, Anchhalt. 
Rolosf, 3t, Phologr. 
Schweflet, St, Fabrkarb. 
Sicmiind, P, SiJiu. 
Slanjek, I, Dr. plill, 
Slcbatt. 
Vollrath. R, Zirnmeirn. 
SWandel, M, Schlosser. 
SBcls, F, Ingen. 
7 f. 0. Richnowstr. 1. 
E Bsrangcr, F, Lehrer. T. 
Dobrin, L, beeid. 
Dolmetsch. 
Gundelach, H, Fabrk. T. 
Lorging, O, Ksm. 
Psuntner, E, Rentiere, 
iilidjarb, K, Rentier. 
Schütz, 31, Ksm. 
Ueberschaar, SB, Büchcr- 
icotf. 
Richiiowstr. ->• 
8. 9 Sicubau. 
E 81nbresjewski, P, 
Eiacntüm. (Berlin). 
10 E Rudotph, E, Bau 
.gesch. T. 
Gt)rillen, K, Beamt. 
Ftieboes, L, Ksm. 
— üii, Ww. 
HabeUanb, H, Ksm. 
Hesse, K, Steinineggesch, 
Jüamten, (?., Sl|m. 
Riefe, K, SBuchbruif. 
Prütcr, W, Kim. 
Steppert, E, Aktuat. 
SAiilhuhn, H, Pensioiiär. 
SSols. G, Gern. SBcamt. 
11 E itötich, H, Vauui)!! 
(Boruspaslr. 59). 
V. Siiuiz, F, Schlosser. 
Böhiner, E, Ksm. 
ISIjromet, R, Hauptm. 
a. D. 
— F, Frau. 
Geleiig, R, Ksm. 
Grüiiwatd, F, Ingen. 
Hueitche», B.. Nedakt. 
Kurlh.K, Sliaschineuwärl, 
Lier, H, Auch.,alt. 
Müller, 81, Ingen. 
— H, Ingen. T. 
Dito, C, Öligen. 
Paulsen. 81, Ww. 
Pollhoff, L, Pnpatiere. 
Rode, O, 8Irchitekt. 
Schlachtet, V,Loko»totiv 
liljr. 
Schulz, M, Ww. 
12 E ÄnbtezeiewSki, N, 
Mauretnistt. (Park- 
strafte 8.) 
SDcraiigcr, O, Geh. 3ic 
■ OMirat. 
Fähtnia»», 5, Ksm. 
Fischer, H, Ksm. 
Heitmann, F, Ksm. 
Hei», W, Kim. T 
Hoffmann, F, Prokntisl. 
Meyer, H, Frau. T. 
Siotzbach-Rouffel, F. 
ängen. T. 
Stasseldt, H, Schlosser. 
Wisjmuller, P, Ob. 
leicgr. Le.tgS. Au seh, 
ffiübbcii,0„3'QbrtbircIt.T. 
-<r Partitr. 
13—18 Banslellin. 
19 E Preusi, 81, Ksm. 
(Berlin). 
Halbeck, R., Ksm. 
KordeS, SS., Ksm. 
’i.Slrcit, W, Dipl.Jngcii. 
20 E Sßrcuö, St, Ästn. 
(Berlin). 
Banen, P, Saulbeamt,' 
üemme, E, Ksm. 
Prusseit,. 31, SBantbcamt. 
Stach, E, Beamt. 
Teschke,L,Ko»ttollbeaml 
21. 22 Baustellen. 
23 j. a. Dotsstt. 10. 
E SDiegncr, W, Rentier. 
V. Ziegler, H, Portier. 
SUönifch. (£., Steg. Diätar. 
Fronten, sl)i., Kim. 
Potzelt, H„ Ksm. 
Witcke, St, K>m. 
Dorfs,r. -> 
ZchöncbergerStr. 
• Dotsstt. -> . 
1—4 Baustellen. 
5 E Werner, (?., ©gen' 
tüm. (Bornssiastr. ~i). 
V. Bogel, C, Sietwalt. 
Bauer, (£, itmistmaler. 
Dümcke, F, SBantbcamt, 
Goiubet, B, Zahlmjtr, 
81|pir. 
— L, Ww. 
Rcbelski, (£, Schutjin. 
Schulz, P, Obsthdlrin. 
Stande, 81, Puv.Beaint. 
Wehlig, Th, Schmied. 
Wotff, E, Mechanik. 
6 E Werner, 15, Eigentum. 
(Botuistastr. 2). 
V. Bogel, l£, SUcrronlt. 
(S!t. 6). 
Deck, O, SJncfträg. 
©röger, <8, Invalide. 
Hohn, P, Sekt. 
JewotSki, 0, Mechanik. 
Kettlet, A, Gastw. T. 
Kunze, F, Stoljrlcg. 
liciba, Th, Brauet. 
Liuthe, P.-, Priv. Beamt. 
Stoltcntljin, 81, Tischler. 
Nimplschke, 81., Sekret 
Pommerening, SB, 
Kutschet. 
Sander, H, Silljonr. 
Schloinrestek, A,Tylogr. 
Schmidt, 31, Schriftsetz, 
Schubc, I, SAeichenstell. 
Borussiastr. -> 
’. 8 Baiistellcii. 
9.10 Wageudepot d. Traut, 
depois des Gardekorps. 
E MilitärfiSInS. 
Siingbnhnstt. 
11—15 Kgl. Piovianlamt. T. 
E Mit,!. Fiskus. 
V. Schlitz, W, Proviant 
anits-Rcudaut. 
Bauch. K, Magaz. 
Aussehet. 
Dürre, W„ Proviant' 
amts-Aisisi. 
Slüfscr, SB, Aussehet. 
Privalstr. ->■1 
Lagerplatz. 
t,6iseiibafmsi5(u8. 
Btencke, H, Feldbahnen 
SBciiäcl,8l,®ad)Ded»i|ir.T. 
Ringbahn 
16—19 Baustellen. 
20 E Lehiic, SB, GSutßbef. 
(Soriftr, 14). 
Bergenz, 3t, Jnspekt. 
21—21 Bausiellen. 
5 E Wavuliii, P, Eigent, 
(Germaiiiaslt. I). 
V. Gauert, 81, Weichen- 
slell. . 
Baade, R, Schlosser. 
Braatz, H, Monteur. 
SBsörtcll, E, Renner. 
Deichman», 81, 1lfm. 
Hartwig, SB, Ksm. 
v. Hirsch A,Fra»Hauptm, 
Hoifmann, U, Eiscnb. 
Assist. 
Sannen, K, Wetknislr. 
Stdow, 81, Weichcnslcll. 
Stolle, K, Schlosser. 
Webet, K, Eisenb. Asflst, 
Wcizlow, O, Stichler. 
SBcBiicr, st, Schlosser. 
215 EBirkyolz.G,Schloi>cr^ 
meiltet. (Berlin). 
E Kiinzc, W, Jnsiallal. 
(Berliner Str. 6). 
V.Har1ung,'Jt., Maurcrpol. 
Baier, A, Eisenb.Bca»», 
Sittnmnn, I, Proviant- 
aiiitSarb. 
Freitag, H, Fabrkarb. 
Gäede, 3t, Buchdruck. 
George, 8116, Ksm. T. 
Hetnidach, F, Ob. Bah», 
assist. 
Heilte, SL, Eisenb. SBclr. 
Wctlmstt. 
Leuze,W,Ktastwag-Fül)t. 
SIctff, R, Haudelsft. 
Schneidlet, R, Schtosscr- 
niitr. 
Schubert, 3t, Maurcrpol. 
SBicnanbt, P, Depotarb. 
Witte, H, Schachi»ii>r, 
27 E Lehne, SB, GnlSbes. 
(Dotsstt. 141. 
Berg, G, Stoljrlcg. 
Buaiholz, SB, Schlosser. 
Haack, !£., Gaslw. T. 
Hennikc, SB., Landwirtsch. 
8trb. 
Krüger, 81, Eis cnb.sBeamt. 
Löhuwitz, lt, ilictltiihr. 
Meisncr, P, Ww. 
Stellte!, M, Wcrkuistr. 
Nickel, IS,' Frau. 
Pauiicwig, 0, Buchhalt. 
Reimet, F, Magaz. 
Wüchlet. 
SchibilkowSki, M, 
Schmied. • 
Slottog, 3t, Poitier. 
Stein, (J, Schlosser. 
Theel.8t,SIaIio»svorsIeh. 
a. D. 
sSictano, H, aSertführ. 
28—36 Staustellen. 
-*r Manlcliiselftr. ->- 
Berliiiiüeplag ->• 
Sorfitr. -> 
Stolbergstraße. 
Richiiowstr. ->• 
geh. z. Stidinoiustr. 3. 
:—5 Baustellen. 
E Wuiinicke, F, Rentier. 
Fehtow, F., Lehret. 
Kohn, 81, vw. Siech». Rat. 
Kraatz, SB, Sehtet. 
Mattheus, G, Söur. 
Beamt. 
2Jled)cl, M, Ww. 
Müller, G, Eisenb. 
SBcrtsliittarb. 
Scholz, 3t, Lehrer. 
tudroro, E, Lehrerin. 
Wnniiicke, Fr, Rentier. 
(Sir. 6). 
Balzet, Gastw. T. 
SBcrumnn 81, Siculicte. 
itlciiicrt, K, Pol. Wacht- 
mstr. a. D. - 
— O, Reg. Sekr. 
Krause, M., Amis- u. 
Gem. Sekt. 
Riebe, G, Rechn. Rat. 
7 Stengel, Li, Ksm. T. 
Tilli, H, 2»gei>. 
SWagener, G„ Slcklot. 
<- Torsstr. -> 
8 E Berl. Spat- u. Bauvet- 
ein G. m. b.H. (Berlin). 
V. ilricDcnmun, ö, üot- 
kesselschmied. (Nr. 8a). 
Sicliisa, O, Lichlwätt. 
Dielilch, l£„ Schmied. 
Fischet, St., Schlosser. 
Kerfi», A, Fabtkatb. 
Kiel)», O, Schrislsetz. 
Lü>ch, 81, Slellm. 
Ponipct. E, Klempner. 
Schiimulge, O, Echtiflsctz. 
a E Bctlin. Spni> 11 Bau' 
verein e. G. m. b. H. 
(Berlin). 
V itnebeiimiin, G, Vot- 
leiielschmied. 
Vauman», (9, Sithogr. 
Bernhatdi. S8, Ksm. 
SBuiHii, SB, Hausdien. 
Siutgereit, ä, Milchhdlg. 
Ctorlel), SB, Kasscubole. 
Eisemanu, 3t, Buchhalt. 
Ewald, O, Buchdruck. 
Fredetich, O, Biir.Beamt. 
Freitag, H, Ejped. 
Hampel, P, Buchbind. 
Hoiiuaiin, I, Tischler. 
Just, Ur.,S-  
Sibliol.j.SUcamt. 
— E, Schlosser, 
ffiäijler, 3t, Schlosser. 
Aliitr,berg, Si. Glcinbtiid. 
Koppe,L,Handlgsgchilfin, 
Leuschel, ©., Schnsiseg. 
Maier, F. Sauicdm. 
Maliii, P, Buchdruck. 
Viaiiiiewitz, 38, Glaser. 
Stichler, P, Zuschiicidcr. 
Schouield, M, Brauer. 
Sdjönig, A, Buchbind. 
Schrotet, M, Wcrimstr. 
Specht, Q, Schlosser. 
Torge, F, Schneider. 
Ttenke, F, SBcnmi. 
!> E Berl.Spat-ii.Baiivetein 
e. G. m. b. H. (Berlin), 
V. Ktiebemann, <!>, Lot- 
Icsselsqmied. (’Jtr. 8a). 
SBargsch, M, Schlösset. 
Brcudel, A, Mcchamk. 
Drösle, O, peni. Feuetni, 
Grlcr, 3t, Buchdsiick. 
Fisch,W,PorzeUansormet, 
Habetland, O, Buchbind, 
Haveiiiann, O, slellm. 
HeuSinann, T, Schtistseg, 
Jalob, P, Glcktiomont. 
Krehl, 31, Modisliii. 
Stcnmitnn, P, Fräser. 
— 81, Schmied. 
Schilling, P, Schriftfetz. 
Schütz, 31, Kupserdtnck. 
Schwatz, H, Vergoldet. 
Scger, K„ Schriftieg. 
Stalte, (£., Kinder- 
gärlncrin. 
Ziegler, G, SBerksühr. 
10 E Berliner Spar- und 
Bftuucrcin, e.G.in.b.H. 
(SBerlin). 
V. Bulschtaii, C, Schmied. 
(Sir. 10 a). 
Aslioih, P. Stereotyp. 
Ga.dc, 81, Schriftieg. 
Ganzer, H, Schlosser. 
Geritiimim, £),Stoncnbolc. 
Gnse, E, Händig sieh. 
itieljic, M-, Schlosser. 
Schreiber, F, Schlosser. 
Seudel.Eh. Lur.Beaiiilin. 
10a E sBcrt. Spar- u.Bau- 
tierciii e. G. m. 6. H. 
(Berlin). 
V. Bulichlau, C, Bor- 
schmied. 
Haildschnh, H, SLor- 
schlosscr. 
ßerbii, H, Maschmstr. 
Kesslet, E, Slcnitcrc. 
itrutt, SB, Werkzengschleis. 
Ua Fuhrmann,-, Flaschen- 
spület. 
Gleiß, E, Kassenbole. 
Günther, 81, Anstreicher, 
Hinge, Si, Mechanik. 
Lemke, K, Sicuibniif. 
Meiönerowsti, 81, Schloff, 
Siiggclof), H, Buchbind. 
-*r Borussiastr. 
Banslelleu. 
Dorfflr. -> 
Kirchhof. 
Baustellen. 
-<r stichiioiuflr. ->■ 
Straße 11. 
Teiicstr. 
flauIlcKcli. 
<Zr Teltowkanal -> 
Waisj il. Frcgtag'fchc Fbrk. 
E SBaiß & Freytag 
Sttticiiges. Asphallsbrl!. 
Becker, G, Werkmstr. 
Teiicstr. 
Straße 30. 
<- Friedrich Katl-Slr. 
Baustelle». 
Teltowkanal. ->■ 
Bauilcllcu 
Ställeplatz. 
E Burchardt.F, Baugesch. 
Bauslellen. 
Friedrich Korl-Slr, ->■ 
Tcilestraße. 
Stlbrcchtstr. -> 
Baustellen. 
Slätleptiitz. 
E Holzmaim & Eie, G.m. 
b.H.Ph, Stciiimcggesch. 
T. (Beilin). 
Stätteplatz. 
EKaiserstelnbruchAkt.Ges. 
Slätlcplag. 
E Schneidemühl, H, 
Kohtenhdlg. (Berlin). 
Daue, 81, Jnspekt. T. 
Kohienplatz. 
E Schitcibcmüfjl, H, 
K)M. (Berlin). 
Raebel'iches Hans. 
E Stnebel Baugesch. 0. 
m. b. H, H. T. 
Böller, I.. Stiauarß. 
Hamschet, SB, Kutscher. 
Koppen, P, Kutichet. 
Siiiltc, SB, Kutscher. 
Zabel, 21, Kassenbole. 
SBauilellcii. 
Goltlieb-Duntel-Sit.->- 
Bauslelle». 
Stofjbcftr. -> 
Baustellen. 
Slibrechtstr, -> 
TempcNioser Feld. 
Siingbahnhol -> 
E (Eisciu. JjiSkus. 
Gtoue, K, Bahnmstr. 
Wiese, H, Eisenb. Assist. 
jJiottcnlhin'lchcs Haus. 
E Molkenthin, ti, Gastw. 
Crichi, R, Bahnarb. 
Heise, P, Pregvergold. 
Pölzing'sches HauS. 
E Pülziiig, (£, Stellm. 
Schiibert’ichcs Haus. 
ESchuberl,O,HoIzhdlg.'N 
Lotz'sches HauS. 
E Eisenb. ,>iSkus. 
Bob. 81, Fuhrhgesch. t 
Mucha, H, Boischloiser. 
Stielet, 91, Schlosser. 
Putzke, I, Schiiitseg. 
Stichler, P, Chemigr. 
Sticdcl, H, Schrislsetz. 
Tombach, O.. Vorschlosser. 
11 E Berliner Spat-u.Bau- 
verein G. m. b. H. 
V. Fi|ch, 81, Steindruck. 
(Soi'uiftostr. 7a). 
Buchinann, F, Jnslallat. 
Kasch, E, Vers. Bcaml. 
Kuoche. ti).', Buchdruck. 
Ptciö, F, Eiscub. Assist. 
Schmidt, 81, Journalist. 
Spieß, F, Tapez. Werk¬ 
mstr. 
SBoigt, R, Bur. Beamt. 
11a E Berl. Spar» lt. Bau- 
verein fei. »i. b. H. 
V Fisch, 81, Steindruck. 
(SoniffmUr. 7 a). 
Alisch, St, Schlosser. 
Sichlet, R, Fabrkarb. 
Theodorstraße. 
8lt6iccht|tr. 
1 s. a. Atbrechlstr. 124. 
E Fröhlich, SB, SSanmftr. 
(Schvueberg). 
Eiserbeck,A, Ob.Posjasstst. 
Fehse, H, Handlgsgeh. 
JVoegcI, G, Stech». Rat. 
Mäckbach, F, Sircll. T. 
Müller, E, Kammerger. 
Sctr. 
Näser, 8t, Ksm. 
Tegeder, E, Magistr. Bur. 
Beamt. 
2 E Bauet, O, SchloffeteiX 
Anidt, F, SBur. Assist. 
SBrcctz, 91, Buchdnick. 
Felge»treii,O,Ob.Kelliicr. 
GaikowSky,E, Geh-Kauzl. 
Sekt. 
Geister. F, Milchhdl. 
Heyer, Ww. 
Iahn, O, Malet. 
Küther, 6, SBnnkbeamt. 
Manholb, M, Buchhalt. 
Sdiwarzenberg,8t, Fiihrh. 
Schreibmaschine „IDEAL" »iS5SÄL> Carl E Halbarth, Berlin. .“SÄ15
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.