Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

V. Teil 
Sieglitz 
- 580 - 
Viktoriastr.—Zimmermmmstr. 
8 E strei« Tellow. 
Hübner, O., Krcis- Ob. 
Gärtner. T. 
9. 10 Baustellen. 
-4r Brückenstr. ->■ 
11 FeietabendhanS. 
E Verein deuljcher Lehre¬ 
rinnen il Erzieherinnen, 
Berlin. 
V. Hetjl, H, Gen. Direkt. 
(Stalin.) 
Beey, M, Lehrerin a. D. 
Böhnke, M,Lehretina. D. 
Brickensiein, 51, Lehrerin 
a. D. 
Glanien, S., Lehrerin o. D. 
David, (?., licljrenn a. D. 
Fendlet, A., Leyrerina. D. 
Goedke, A., Lehrerin a.D. 
Heidemann, (£!, Lehrerin 
a. D. 
tolü, H, Lehrerin a. D. 
»Nike, S!., Lehrerin n. D. 
itliiif, 9, Lehrerin o. D. 
Mamr. P- Lcljrctm a. D. 
Mcngdehl,C,Lchrcnna.2. 
Me?net, Lehrerin a.%. 
Möller. I.. Lehrerin o. D. 
— Je., Lehrerin a. D. 
Normann, M, Lehrerin 
a. D. 
Planmann, 3t., Lehrerin 
a. D. 
— B., Lehrerin a. D. 
Prahl, M., Lehrerin a. D. 
Prellwitz, L., Cbcrm. 
Rexhanien, !!(., Lehrcrul 
a. D. 
Ritter. Ch, Schulvor« 
stehen» o. D. 
31o|cnoro, A, Schulvor« 
steherin a. D. 
Etenzel, O, HauSwarl. 
Slotl, il., Lehrerin a. D. 
Stropp, M, Lehrerm a.D. 
Tiedke, M, Letirerin a. D. 
Tilgner, Ä., Lehrerm a. D. 
— M, Lehrerin a. D. 
Ura’ieljn.lS., Lehierin a.D. 
S, HiSitietälitim, 8U, 
Lelirerin a. D. 
Ditschi. E, Lelirerin a. D. 
■<r Teltototaiial 
Brüderstr. 
Lauslellen. 
-<r Gicmenäflr. 
8. U Garten. 
E Dachstein, H« Ban 
unternehm (Grunewald 
Itraße 48.) 
Ätoihenburgstr. ->• 
11) EJltcin, I., Stenlier. T 
©rieben, L., Berl.BuchhdI> 
HauLderg, E., Ingen. 
Pedde,P,L nrinebaunislt. 
Klose, P, Geh. Ho,rat. 
Mohr, iüi-, Dr, Pros. 
Neumann, 91., Forstmstr. 
a. D. 
Plehn, F, Dr.Gan.91ot.T. 
Schulz, <3, Batinschasin. 
11—13 (Satte«, gcl). z. Vlr.14. 
14EPa einann.W., Renlier 
Bar)ckow,O.H,Rechn.Rat 
4- Sdjtofcifr. -> 
Am Wiescnweg. 
Tellowkanal ->• 
-<■- Birldnschstr. ->■ 
SBoultcncit. 
^legliyer Pumpstation geh. 
z.Sicmciisilr. 30a 
-<-Lanlmitzec ytiDmail ->• 
Schröder' n. Weiginann'- 
iches HanS. 
E fcchtuDcr, C, Wajch 
ansiattsbes. (Wilmers- 
dorf.) 
E Lieigmann, 0, SBafu, 
oniiatlibci. (Lnlher- 
straße 10.» 
Arndt, ©., Kutscher. 
Waichanil. »nd Bleiche 
„Siint weiben Jltcuz" 
Schröder L L-cigmann. 
Schnlze'schcs HanS. 
E Schulze, lS„ Landw. 
((Sruucnjaiöitt. 10.) 
V. Pehnsch, L, Gastw. T. 
Baustellen. 
Teltowkanal -> 
Wilhelmplatz. 
■<- Kaiser-Withelm-Slt.-> 
I Unlieb am.) 
Wrangclstraße. 
-<r Sajlobllr. -> 
L 2 Garten, geh. z. Schloß, 
iimöe 4ti. 
8 E Haack, £)., Renl. (Ho> 
henzoücrnstr. 8.) 
Klchciiuom, M„ Eeh.O!>. 
Voiltui. 
EhwIen,L,OberIcutn.a D. 
Slaii, i-, weh. ilieg. Uiai. 
Klagn, titu. 
rv-pffer, P., Slolonlalror. 
Wimmel, t}., iiiitfl. Geh 
imegital a. D. 
4 epftett nicht. 
Hohenzolleriistr. 
5 EEllerholz, P, Rentier. T. 
gasquel. 3-, Kgl. Reg. u. 
Äaural, 
Haase, II., Rentiere. T. 
Hübscher, R., Schlosser. 
Lm>ch, H., Geh. Ob. Reg. 
Rat. 
See», F., Pros» Sau» 
rafir. a. D. T. 
Eiegerist, (!)., Redakteur. 
6. 7 ESieniberfi, ©., itim. 
Baier, l!., Poriier. ! 
Zcunepromenade. 
-<r iHolljcnbutflsn:. ->- 
(Unbebaut.) 
Zimmcrmamlstr. 
-*r S(t)lofj(tr. -> 
1 l. a- Echlobitr.Ä. 
E 'KlllisciibachH., Suchet' 
rejiv (Albrechlslr. b). 
Glitte, 0., itim. X 
Hoimanu, Portier. 
Jahr, !£., Diemict. 
Link, 21., lum 
2 E Lernen, »., Kolonial 
wrhdlg. T. 
An»ilS, I., D>, Univ. 
Pros. a. D. 
R-ictach, 1U., iS». 
Herrinann, St., Ww. 
Liebig,U..Geh.Rechn. Rat. 
Martiii, JE., Ingen. 
Mielle, si, Bur. Diät. 
Pu»mann, M., Geh Rechn. 
Uiai. 
Schmidt, M., Ww. 
3 fc. ilersten, K., Jlolonial 
mihbli). (Nr. 2). 
Alm, 8-, Malermir. 
Saiinciibcrg, .y.. Lehrer. 
Dreyer, M. So. 
Jgoliüaum, F., Biichhdt. 
tzubeii.A., Sersich.iUeamL 
itnag. G, Tclc,,r. A,s,it. 
Jtccuijiijci, il„ Pllvatieie. 
Slohlon, H., ät|ra. 
L-ilke, !H., Si'choriid 
iMmcif, A., $jb. Post' 
Lclr. 
4 E Jlerilcn, K., Kolonial- 
roujdig. (Sir. 2). 
Lange.L!., bro Äanzl.Nat. 
tiorbatm), fj., Bur. 
Bo»teh. 
Hcwidjcl, F., Küster 
Junior, ii.. St m. 
Leppin, B., Jlim. T 
Siidel, P., Pol. Serg. 
Pciiqu.tl O.,Äers. Leamt. 
Schindler, Sl„ Jfftn. i; 
tiämlz, 8., Buchhdl. 
Stamm«, 'M.. Jt|ni. 
L-üller, L., bro. Geh. 
Jlauzl. Stau 
5 E Saulbcrfl, H., jksm. 
(gmücnam. 
E ü'lcoju, 'JL, Manrev 
mnr. i^uedenanl- 
E Üiichtcr, st., itommisj. 
Slat. (-jjci,meiit. 8). 
Ocrloit, y„ Priunlitte. 
Hahn, H-, iiirn. 
Jllaih, ü, Rentiere. 
Jtoeliler, !)>., Kanzl. Rat. 
bracht, D., Jtfni. 
Reinele, 21., Piivatiere. 
Sienholz, H., Privatier. 
Stailc, 'S., Jtfm. 
Thieme, ()•„ Mechanik. 
üdcjc, I., £!6.Po|t<9fsisl. 
Weilvhal, 91., Rentiere, 
üiiube, (I., Slrabenb. 
Schassn. 
6 E Santbcrg, H., itim. 
(Fuedenau). 
E tileviier, 2!., Maurer- 
mstr. iFriedenan). 
E Richter, ti» Itummisj. 
SinU (Beynieslr. 8). 
Beutel, 2L, Reg. SÜr. 
jjaiisi, I, Jtfm. 
Rocppe. SS., Reg. Seit. 
Slelie, 31., l)r, Cbcrleljt. 
le Pcciöt, üjl., vertretet 
ttidlct, M., Privatiere. 
, Daiikberg, H., sttm. 
((yticdti'.au). 
E Me^ger, ill, Maurer» 
mnr. (tfneienau). 
E Richter, L, jtommlss. 
Rat. (Beymestr. 8). 
Denharbt, H„ Setret. 
Gustg, St., Bäckcrmslr. T. 
Pachter, ls)„ Posl-Sekr 
Piümetfe, yi„ Ji(m. 
iltichtcr, R., Rechn. Rat. 
Ricnmu,®. Schlächlennstr. 
Stiller, u„ (>Jct). Registrat. 
7 2iiat[oro,l$.,<Bti bodculeg. 
Lawrzik, S. <s tinfpelt. 
8 E Pelntf, ÜJi., tSgciv 
tümerin. 
Adam, 0., Ingen. T 
Brandt, E.. Itiro. 
BneS, Jt., StiafjcnB. 
JtontrolL 
Sümle, O., Abtcil.Borst. 
Ernst, A., Kgl. Jkarlogr. 
Fricke, 2L, Ww. 
Wo. je, M„ Ww. 
Hagcndors, W., Zimmern,, 
ter Hell, 21., Sia. 
Henkel, ffl» Ltraßcnb. 
&ü!jr. 
Yallmantt, 31., jistrat. 
Schani, J?„ Treher. 
Schindler, St„ Geh. Rechn 
Rat. 
Scholle, 6., Scrtrct. X 
Taoewald, F., Kanzl. 
Tien. 
Zetjncr, 6„ Gürtler. 
Better, <8., Banalb. 
Wlodarsli, St., Cisenb. 
Stsint. 
9 E Wernicke, G- Seiltet. 
Andersek, 21., Bahnassist. 
Dah>emann,§., Privaiier. 
Fehlhauer. G.. titaml. 
greieii, M., Berkauferin. 
Eallina, 21., Buchdind. 
Heimenbeig, H., 11 rm. 
Hesse, F., .Stirn. 
Hager 21., rnv. Direktor. 
Umirl, W., Privatier. 
Log, 151., du. Rechn.Rat. 
Moh», '41., Buchdru-k. 
Rune, G., SJeomt. 
SloiuaJ, l£., Bücher Revis 
Pöhluiann, H., Rohrleg 
Rook, F., Bahnschassn. 
Schröder, A., L-w. 
eicmmann, H., lifm. 
Thieme, ($'•/ Poitier. 
L-inIer, P., Gemeindeaib. 
10 E Teisler, E., SSm. 
(Zürich,. 
V. ycmuiig, K., Verwalt. 
(Öcmn.J 
Babenerd. H., Slraßcnb. 
Schassn. 
Bodc, iy., Bahnh. Geh. 
Dindmger, W.Aantbea:»!. 
Ecterl, H., yiott eur. 
Jürgens, 33., Stratzenb. 
Fütir. 
Kleefeld, F.. Stratzenb. 
tiitjauii. 
Änolc, I., fflm. 
Jtropp, G., Posisekr. 
Lütgeit, H„ Mechanik. 
Mahlow, 21., Chansfenr. 
PitgelS, P., Slrabenb. 
Führ. 
Pfeifer, SS., Ksm. 
Pilgtrium, A., Ww. 
Reppmaiin, P., SlraOeii' 
büljii-ächaifit. 
Eajäicr, 21., K,,n. 
Schmidt, 3i„ Tiichlir. 
lljururo, B., Gei.i. Slrb. 
Topp, (£., Dr» Oberlehr. 
Touroier, L-., Schnlle». 
11 b Braeckow, M., Ww. 
V. Vraeilow, P., Füieur. 
Bll>ii»j>er, A., ScamL 
Bätimg, H., Blmdenlehr. 
Dtüc, St., Geh. ijped. 
Sktrei. 
Dobs, F., Schneider, 
Hermödorf, 21., Jljm. 
Herold, I., Ww. 
Koch, 2t, Waichrr. 
Lehmanii, H., Manrerpol. 
üemilc, il., Privatier. 
Lindner, F., Ob.Fenerm. 
v. U'ian.cuijcl, Jt., Aeauit. 
ÜJiuser, R., Böttcher. 
Pardemaiui, H., Lopez. 
Roll, es-, Bersich. Beamt. 
Stamer, I., Ingen. 
Watther, llli., Strasjenb. 
Schaffn. 
Weriier, P., Fabrkarb. 
Wotff, H, Rechn. Rat. 
12 E Wcndland, Backe,»islr. 
(Gr. Lichter,.) 
Beiger, I, Uhrmach. 
Grzanna, A„ Buchhalt. 
Hoiiumim, G., Sekc. 
Jhuie, G-, Garienarb. 
SUügcr, St„ JtcUncr. 
Lojq, P., Dr. phil. 
Bchliothelar. 
Sattler, (£., Maurer. 
Schcim, Sä., Maurer. 
Schutz, Obeigäiln. 
S i üge, 21, Stirn. 
Thuiling, Ww. 
Walt«, H., •iricatiete. 
13ESonntag,H.,Baugesch.X 
Bauer, W., cunü. jur. 
Douaih, Th., Mechanik. 
Cdert, Th., Maior a. D. 
Grunsch, G., Schrillself. 
Gunkcl, Th., Schntvor» 
ftcljeim. 
13 Haase. H., Eisenb. Rechn. 
Revis. 
Heii.'c, E., Mechanik, 
jtothe, 6., Stanonsverw 
a. D. 
Knblank, 33., Ksm. 
Lczius, (£., Maurer. 
Radier, G.. Kim. 
Oppenheim, 21., Ksm. 
Pacgcloro, 2t., Beamtin. 
Poüafl, M„ Strabenb. 
Führ. 
Radele, P„ Schlaffer. 
Schmidt, B„ Zahntechnik. 
Schöning, St., Jtgl. 
Bidlioihel-Leamt. 
Schrotet, 21., Friseur. 
Spihing, O.< Bcri.Seamt. 
Strampler, H.. Fuhry. 
Uthosf, t)l., Chauffeur. 
Weber, F., Slraucnb. 
Scha>,». 
Wegener, W.. Bäcker. 
— 2L, Stratzcnb. Schaffn, 
fflocctcl,;., ituniifleaccbt. 
Maler. 
Siuff, (£., Gem.2lrb. 
Zangenberg, E., Bank- 
iieamt. 
14 £ Swtlberg, L., Hof' 
schanipielertn a. D. 
V. Zicgler, iri., Pensionär. 
Belginann, ill., Schlosser. 
Heuer, ti, St|m. 
KaSprzok, G., Slfm. 
Jtemtif, I., Privatim. 
Jironberg, O., Gärtner. 
Meiner, E., Schneideo 
miir. 
Menert, 5t., Geh. eip. 
Seit. 
92c,icl, H., Optiker. 
Siömracr, O., Unternehm. 
Rosciiberger,K.,Buchdniik. 
Sqiüetan,, R., Manier. 
Sch.il,,  0., Lehrer. 
Schwall», P., Aabrfard 
_ ‘ X Gcl). L< 
Seefeldt, 0., Geh. Seil. 
Seidel, I., Schnhmmslr. 
Spiiien'icrg, L., Milch- 
t)dtg. 
Tank, 8(, ecktet. 
lUcnSi|dj, P„ BituarB. 
15 E Caudilt.L, Puvnlter. 
Alluianii, I.. iüat)ii|d|ai|iu 
A »mailer, W., Zigarren. 
Btaak, B., Iglogr. 
Burnieifler, H., Eifenb. 
Ooersekr. 
Fischer, Jt., Dr. phil. 
Friedrich, H„ Gepäcklräg, 
.yarmulli, W., Ülclcnilech, 
Stamk, W., Deacnrohrer 
Jkerlcht, 21., lücrf. Beamt 
Mil!elbach,J.,jtaf|iercrin. 
ilload, W., Slo.;leimtb. 
Picht, O., Lehrer. 
Ouick, 21., 6ti)ri|ifch. 
Richter, B., Üiuiiler. 
Seide!, 3t., Tapez. 
ScMnoscr, B., Tiichlet. 
Spiegel, E., Reg. Super 
nmnernr. 
Slosch.L!.,Echriststellerin. 
Taeiizer, l£„ jt|m. 
Wichtetlch, M., ÜliiliL 
Juteud. Seit. 
16 E Köhler, W., AmtSger. 
S-lc. 
An>di,W., Ob.Postschaffn. 
Becker!, l£., Bersich.Beauit. 
Beolle, H. Bnqdruck. 
Brandt, 2t, Gärlner. 
Bräutigam,2l.,Uolomoliof, 
6mt, Jt, Praturist. 
Fischer, K., 8lrd;ittlL 
vame. I., Beamter. 
Heidig, 81., 5t|,it. 
Iahn, (£., Rentier. 
JtäljliC, !)!., Priv. Beamt. 
Stral!,G.,Ob.Feuer«erker. 
üittmaim, W., Beamt. 
MuUer, B., Jtr" 
Lite, H., Slrabenb. Führ. 
Reichert, B., tim 
Sulor, St., Maurer. 
Wagner, W., Portier. 
SBtijj, SB., Buchdruck. 
Wol,. A„ Ww. 
17 E Schinill, L, Rentiere. 
Bauer, B., Schneidermfir. 
fflnedte, P, Sekretär. 
SJuchijolz, ffl., Malennstr 
Danziger, B., Beamtin. 
Deiiner, L., Ww. 
ftolmfti),®., Bers.Bemni. 
Kroeniiig, 'M., Wio. 
Mertens, 21., Maler. 
Müller, 21., Beamt. 
— W, Kupseidruck. 
Pilon, M., Bildh. 
Puicltom, H., Friseur!». 
Potgoizeläti, (il, StotiC' 
spond. 
stell, 33., Sekret, 
ein. St, Rentiere. 
17 StockhauS, P.‘, Steuer« 
aufseh. 
Ulrich, O., Kanzlisl. 
Wenbt, H„ Bettet. 
18 E Willard, l£„ Tischler 
mstr. (Rr. 19). 
Lobelie, 2L, Maurer. 
Engmann, O., Telegr. 
«inst 
Funck, 2t.,»». Ob.Stabsl 
atzt 
Göfchke, M, Ww. 
Groh, H, Schristle-. 
Härtung, P.. Sekretär. 
Jtochi, I., Dr, Ehemiler. 
Slittmaim, A, Slaurcr. 
Mey, I., Technik. 
Müller, R, itim. 
Sauer, 3t., Eisenb. Geh. 
Schmidt, 8L, KanzLtÄal. 
Schuch, L, Ww. 
Späh», F., (irbatb. 
Thäte, Jt., Slrdj.tell. 
Trebert, Tb. Stfm. 
Waller, O., Töpfer. 
Wicjwger, 31, Tischler. 
10 E Willard. t£„ Bau 
lüchterei T. 
Serliara, Sl„ Schneiderin. 
Dreger, P, Ob. Postiekr. 
Fink, W, Holzbildt). 
Jlrnezki.wSki,P., GaSarb. 
Lieder, I, StutschcL 
Lutte, 81, Eidarb. 
iliiorfcIS, I, Ületiakt 
Riehanö, G„ Eilend. Sekr. 
lllcmici.tS., Schncideimitr. 
Schindlei, F, Schul;in. 
Sdjmidlgall, 6., lki>enb. 
2l)afU 
Schrader, Chr., Rechn, 
üiemf. 
Schroedet, St, Schlosser. 
Telh, A, FrU 
— L, Wni. 
Zeidter, W., Schuhmmstr. 
20 E Wett, P, Rentier. 
(Berlin). 
V. Ranch, H, Slgciu 
(ijidjttstr. «4). 
Atndt, 81, Schneiderin. 
Better, H., St|m. 
Fock, 21, SBiwtoeamt 
itiime, •£)., Tapez. 
Jtun»e,C, Rcichsb.Beaini. 
iiJiacquart, F, >ji»i>neri». 
Aiergenthal, I, Lehrer. 
Müller, E, Manret. 
— ti:., Schiiltsetz. 
Piineiien, ,y„ Beigold. 
Sachs-undtee, St, Mus. 
Lehrerin. 
Schaiiinaiin, E, Knnst- 
malcr. 
Schopke, 23, Bauarb. 
Stcnzcl, 21, Lehrer. 
Sliohbach, R, Jifm. 
Weif>e,F, Jniirumcnleitm. 
Will, 21, B.inIbeainU 
Wiil.g, vw. Panor. 
21. 211.1 Ficht-,lr. 02. 
E Gerhardt,TH, Reittier. 
V. Gerelke, H, SteDnu 
Barm, O, Geh. Seilet. 
Baiitiiscke, 8t, Rentier, 
lllaiic, H, Jl|m. 
Görgen, I, Rechn. Rat. 
Grnnniald, 2111, erfjithm. 
Jtiebld), ij, Rektor a. D. 
Lod)iimim,£IJl.,©d)autm. 
Marks, P, Bankbeamt. 
Wathicn, ä, iifuu 
Preitzing, 1)1, Lelcgr. 
Serrel. 
gtogtiad, vw. Pastor. 
Scticrt, F, Beamt. 
Baupcl, F, Dr. pliil. 
v. Waldheim, O, Bcrs. 
Beauil. 
23 geh. j. Fichtcstr. 69. 
- Fichlistr. -> 
24 E Belwe, 21, Rentier. 
(Fichtestr. 60i. 
Himiing, A, Bettlet. 
Sauge, M, vw. Pros. 
Raedel, F, Fenetw. 
Leu.nanu o. ®. 
Richter, G, Geh. Marine 
Stontlrutt. Seit. 
Tietz, F, Stellumch. 
25 E Graümann, ffi, Ban> 
mjlt. (Friedenau). 
V. Lehman», (£, Bahn- 
Ichaifn. 
Drescher, St, Dioschk. 
Fuhr. 
Findet, M, Ww. 
Trotze, <5, Ksm. 
Hartwig, it, Bahnschaffn. 
Honmaun, (£« Pol. Serg. 
Hucke, B, Geh. StaujU 
Sekr. 
Kadter, W, Automob. 
Fuhrg-sch. T. 
fialroeii, 8t., Bahnschassn. 
25 Kienapfel, 8, Jtfm. 
Kochanski, H., Chauffeur. 
Lenz. 2t, Ww. 
Linke, P, Mechanik. 
Reutet, R, Jkassier. 
Simons, O, Lithogr. 
Stimmiiig, W, L hrer. 
Tausch, Is, Fabrkarb. 
Waga, P, Ww. 
Witthuhn, ill., GaS- usw. 
Ant. 
Zehnter, I, Bäcker. 
26 E LemSe, 21, Jtfm. 
(Simmcrmanuftr. 11.) 
Abet, W, JlonftruktionS 
sekr. 
Auffing«, A, Former. 
Benedir, 6, Bank- 
beamt. 
Bethte, (?., Maurer. 
Brandt, E, 11 |m. 
Etauy, R, Slrabenb. 
Schaffn. 
Garbsch, A, Bildhauer. 
Hmnann, E, Agent. 
Hoffmann, F, Stratzenb. 
Echassn. 
Letthotd, SB, Ksm. 
Diaaf), H, Liaurerpok. 
Nenniann, C, Tischler. 
Roaow, R, Lchrisiletz. 
--.checr, G, Geh. Sekr. 
Schmidt, O, Klempner. 
Werner, H, Slrabenb. 
Führ. 
Wüthe, 23, Schneider. 
27 E. Jtran, P, Jlim. 
Bandach, 2ü, Ziinmcrm. 
Vcch.oto, F, Jtiin. 
Siriidi, H, Banlbeamt. 
Sobiaran, E, ,yii;eur. 
Druck, O, Manier. 
Fromm, O, PoU Wacht 
tniir. 
Geritenkorn, H, Telegr. 
, W". „ . 
Heck, H., Kalomalwr. 
Stlickom, L, GaitciiatB. 
Stioiom, G, Siäatt. 
Strfiger, 21, Rohileg. 
Jttu,|iimnn, O, Ci|enb. 
Beamt. 
— H, Zimmeriii. 
Niedeistein, H, Maler. 
Ohlbrechl C, Rentier. 
£d,ii|fiicr, 21, Fabikarb. 
Stander, Ch, Maurer. 
TeSke, 81, Jtfm. 
Toepffer, St, Deniist. 
Wollet, ti, ffioiitcr. 
Wuilke, P, Cd)iieider. 
Zaiidet, L, Jlim. X 
Zelt, ,5, Lehrer. 
Zicrcp, 51, Ziinmcrm. 
26 E Enhian, L, Rechn. 
Rau (Lchlobstt. ÜUl. 
A|chniann,v, aiaui einiftr 
Berget, P, Friseur. 
Calliebe, 2t, Jt|m. 
Engel, A, Lehrer. 
^euzte, M-, Malet, 
vrcucr, H, Bauarb. 
öcdamlc, &, Maurer. 
(Saditfe, Fabrkarb. 
(Staif, B, Ww. 
Grude, Dt, LerlSuscr. 
Jto|chivitz, P, Frl. 
Jtraicwsli, 81, Frl. 
Makel, it.. Geh. Stanzt, 
toctr. 
Radniet, 23, Jnstallat. 
Rogge, H, Schaffner. 
Schtotcke. P, Buchhalt. 
Schulh, 81, Ww. 
Schulz, Sä., Eltabenb. 
Führ. 
Seitele» C, Bankbeamt. 
Slaecker, R, Maurer. 
Boigt, E., Bur. Bor¬ 
stet). 
29 E Schiniedcl, H, Rentier. 
(Berlin). 
Beier, Jt, Bauarb. 
Del«endlich, Bau« 
aib. 
Ernst, 81, Magistr. 
Selr. 
Ach, S-, Rentier. 
Gobel, 4t, Tischler. 
Grothe, 81, Zimmer«. 
Kadter, X, iymjrhcrt. 
ftlidjc, W, Pol. Scra. 
Koch, W, Geh. eiped. 
Sekr. 
Loewe, R, Prokurist. 
Rietsche, F, Maurer. 
Oeltze, E, Reisender. 
Plen», A, Priv. Beaml. 
Rose, H, Ziinmerm. 
Schulz, iü., Faliiatb. 
Schwarz, y, S$iiil 
Spoutzolz, H, Feuer» 
ujcljau. 
Ziele, E., Bauarb. 
— Ä, Slrabenb. 
Schafin. 
Tröniel, F, Tischler. 
20 Weber, H, ©Itafienb. 
Schaffn. 
Winkler, 0, Ksm. 
30 E Winter, F, eigen« 
lümerin. 
Umlage, O, Stfm. 
Dienng, R, Schloffen 
Siium.ee,  21, Kim. 
Gerkdorf, 6„ L!w. 
Jtöiike, H, Architekt. 
Stopp, H, Ksm. 
Krämer, 23, Lichtpaus. 
Kühl, 81, Privatiere. 
Lange, 81., Maurer. 
Matthäö. E, Maurer. 
Welcher, P, Dr,Ober» 
lehr. 
Moese, O, Knnstschlvff. 
Neuniann, C, Bahnark. 
Ourzecha, 21, Ksm. 
Otto, P, PoL Sorg. 
Neuner, ®, Tischler. 
RohtweS, L7, Reittiere. 
Rnpp, L-, Privatiere. 
Schramm, 3L, Postbote. 
Schroter, P, Eiicnb.Beir. 
Jtonlroll. 
Tschieuischy, W, Ksm. 
Loget, M, vw. Pros. 
lüiicncde, E, Geh. Sekret. 
8i|sist. 
31 Bauilelc. 
Rolhenbiirgflr. -> 
32 f. a. Rolhcnbittgfit. 
Rr. 44. 45. 
E Sonnenstuhl, <3, 
Archiiett. 
Bender, 23, Bankbeamt. 
(£oii|cntiii6, E, Dr. phil, 
Penkel, jj,, Gastw. 
Köp'le, 23, 2lrchil°tt. 
v. JlrzcsiiiLta, P, Pri- 
vliticrc. 
träger, 0, Ob. Ingen. 
ia»i>chewS!y, G, Fisch« 
hdt. 
Werner, H„ Slot 
‘Jltstlt. «. S. 
!3 E Schnell, E, Eigent. 
Bellin, L, Ww. 
Dannebeig, 8t, Ww. 
Hempel, Ä, Zimmcrm. 
Hochialllcr, H, Dentist, 
ijaiiitki, ii„ Jtfm. 
jiiiptzal, 9t., jüaffensekr. 
Lauer, H, ingen. 
Lippik, L., Ww. 
Siicrtm, jt, Jifm. 
Röniaiiz. 2L, Jtassier. 
Nötiger, 6, Lehrerin. 
Sander, 0, Drogist 
Schubeit, 81, Maurer. 
— Selma.Grünkram- 
hdlg. 
Schnly, 81, Jtfm. 
Thienet, P, Hauplm. 
a. D. 
Weber, P, Präparat. 
Walter, M, vw. Pastor. 
— P„ Piiuatieie. 
ZadowLki.M, Prokuiiftin. 
34 E Jamhki, b, Stfm. 
(.it. bö). 
Bergemami, F, Äalkulal. 
Breiber, F, Beamt. 
Se.,lett, W, Lernet. 
Feige, C, Beisich. 
Beamt. 
Frank, L, Stfm. 
Fnrch, 2)1, Rentiere. 
Grcgur, 21, Jlohleichdtz. 
Gygax, F, Ge>andtsch. 
ise.icL 
Herdst, 8t, Kaffenbote. 
ittügcr, 151, Malermstr. 
Kubier, H, Maurer. 
Loiiüc, H, Kaffenbote. 
Lüder, R, Modiltin. 
Martin, IS, Manrerpol. 
Me»net,O,Beriichcr»ngS« 
Beanit. 
Oldenburg, O, Ksm. 
tütlner. A, Jtfm. 
chrodcr. O, Bank« 
Prokurist. 
Simoteit, (£, Architekt, 
Wille, Ww. 
35 £. eitler, ti, Druckerei- 
besiyer. 
Baaske, 8L, Maurer. 
5tine|t, F, (h'Satb. 
ttioertij, FranziLka, 
Pensionat, 
ficumann, P, Buchhalt, 
Hetöl, 21, Ww. 
Herzberg, H, Gastw. 
Japke, H, Schlaffer. 
JUuinbljom, E, Gewerkt« 
tat. 
Maylow, 21, Maurer. 
Mo|ig. H, Sleiitmce. 
Müller, H, ÜPlckr. 
Rieb, Ä, Oplilet. 
RoeSlet, H, Architekt, 
v. Sage, L, vw. General. 
Zeising, 81, Ww. 
A.-G. Schaeffer & Walcker, Zentralheizungen * Beleuchtungskörper,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.