Path:
Volume V. Vororte von Berlin Steglitz B. Verzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthümer, Verwalter und Miether

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

V. Teil 
mm 
570 
11 auijt, St., Gel). 'JUgislrat. 
§oljI, M., OberUDr. T 
checr, 3Jt„ Pensionär. 
Schmidt, 81., tiiodjii. Slnl.T. 
SBegner, P., illcdjit. illat. 
SSolitiim, £>., Pros., 
Sirett. 
12 E Hardir, §., Land¬ 
schaftsmaler.^. 
SBrom't, 3t., Ww. 
Scltnmr, H., Stirn. T. 
13 eciftiert nicht. 
UE.'llanjoro, L., Nechn.3!at. 
Söölte, St., Manter. 
ItiTOiitv, E., Architekt. T. 
Segorski, I.. Ba»arb. 
15 Baustelle. 
16 E Äcichcrt, R., Rentier. 
(Spandaul 
V. Slirolai, A., Baumslr. 
(Sllbrechlsir, 32). 
Hamvrnch, SS.; Stirn. 
Mälcl, SB., Maurer. 
Mallhes, O.,Ob. Postfekr. 
Schulz, Ü., ftaltor. 
äBcigmanu, ©., Fabikbes. 
17 Baustelle. 
18 EBuchholz, M., Architekt. 
Vuchhvlz. A., Zigarren. 
- A.. Wn>. 
Grasemann, G-, Postassist. 
Sartnmnn, St., Geh. Reg. 
Rat. 
Pelersen, E., Professor. 
Breite Str. -> 
Mariendorfcr Str. 
(22 ii. 27 geh. z. Postbcz. 
.. S übende.) 
Mbrechtslr. 
•<- Handierhplatz ->• 
1 giciitmu. 
E Skrf, F., Baugesch. 
(Grunewaldstr. 0.) 
2. 3 Baustelle». 
Strasje C2e, -> 
4—12 Gärtnerei, geh. z. Stl= 
biechlstt. 85. 
Siratze 62(1. 
13.14 E Ituagc, S!., Rentiere. 
V. Swoboda, SB., Stfm. T. 
tciitridjS, SiS., Gärtner, 
chulz, 9t., Gartenarb. 
15 E Tcmplmer, A., Bau- 
unlcincl). (Sir. 54.) 
Soctf, 3, Photogr. 
Böhl, St., itjm. 
Biumm, P., süitr. Veamt. 
Erfelins, F., Bantbcamt. 
Schmidt-Hcrbolh, (5., 
stimiimot. 
Schumacher, Kgl.Kammer- 
imifil. 
Sammt, E., exped. Sekret. 
Zillinaiin, äJ(„ vro. Stanzl. 
Selr. 
16—18 Baustellen. 
Strasse «2c. 
19. 20 Baustellen. 
21 geh. z. Halskestr. 32. 
E Schulz, E., Archttelt. 
Peters, F- Gastw. 
Halskestr. --- 
22—21 Baustellen. 
25 ELerch.M., Privaiiere. 
Dedat, Th., Ingen. 
Grnhlich, P., ituitslmol. 
Hotlingcr, 61)., Pros. 
>" itlchper, 3t, Aankbcamt. 
Lerch, F„ Privatier. 
Lünaen, jy., Landessekr. 
' Neister, &,“@chnftstcU. T. 
Schmidt, ©., ISojliu. T. 
66 E Lerch, M., Privaiiere. 
(Nr. •&). 
" ■ ©tftTclct, ©•■, Bur. Assist. 
Hahn, SiS., Stfm. 
Laemmer, P., Bizetonsul. 
MorgcnroUi, SB., Stfm. T. 
Morris. C., E. u. 'M., 
Lehrerinnen. 
— 3-, Schnlvorsteherin 
a. D. 
Röding, G„ Portier. 
Etadlhagen, M., itfm. 
Eundermann, H., Redakt 
27 E Hot'pe, B., Sein« 
grobhdlg. 
©ioi, 3t„ Jnstnmuntaim. 
Haneld, O., Agenl. 
Liebenow, W., Rentier. 
Südende, Stegliyer 
Etraste -> 
28-32 Aansi-llen. 
•<r HalSlestr. 
Strafin 60. ->■ 
33—36 Baustellen. 
80 E Gilka, Th., itom» 
inerzienrat. fScilin.) 
E Hobcl'fdjc Erben. 
V. Papc»s>ch,F.,Ba„gcsch. 
(Halskestr. 12.) 
Kaiser, äs!., Handelsm. 
Plügge, F.. Gärtnereibes. 
-<r Stiafee 59. 
87—42 Baustellen. 
• . -<r Sliajjc 08. -> 
43—48 Baustelle». 
Strabe 67 -> 
49—61 Aaustellcii. 
Aismarckslr. 
52 Baustelle. 
53 E Wilm, M. II. P., 
Gigcnlfira. 
Birkmann, L., erped. Sekr. 
Dochau, C., Gchitljm. 
Dniis», F., Änoatide. 
griye, A., Ww. 
Görde», Ä., Rentier, 
tllingspor, C., Äfm. T. 
Lindinbkalt, I., Pen¬ 
sionärin. 
Reiche, £>., Maurer. 
Richter, t$„ Bahnbeamt. 
Schumann, I., vu>. Pros. 
«Beljnttt, V., Väikcrmslr. 
Templincr, H., Bauunter- 
nehm. T. 
Waschow, F„ Rechn. Rat. 
Siiilm, A., Schueidermstr. 
5i E Tenipliner, St. u. H., 
Bannntcnichin. 
Gricpentrog, F., Ban!- 
beamt. 
Laut, M., Oberlehr. 
Heydrich, H., Ww. 
Jaiiffen. 81., Ksm. 
Ncumeister, F., Wächter. 
Ouaas, G. I., Fabrk. 
Nuege, A., Rjm. 
Schleinmer-Schramm, K., 
Frau. 
Striick, D. u. K„ Frli. 
Wehlmann, H., Kartogr. 
- l£l„ Ww. 
Welsch, S!., Kfm. 
55 E Werchncr, F., Zimmer- 
instr. (Albrechtstr. 120.) 
V. Hitze, H., Zimmerm. 
(Nr. 56). 
Vehrendt, H., Lehrer. 
Clemens, W-, Privatier. 
Grawitz, St., Geh. Kanzl. 
Setretar. 
Henke, M., Ob.Mafchinc»- 
mstr. 
Henze, St., Kfm. 
itaehler, H., Bildhauer.T. 
Lchmann-BorgeS,H.,Bitd< 
hauer. T. 
Oswald, SB., Bantbcamt, 
Pfau, F. G., Maurermstr. 
Schipke, E., itfm. 
Walter, C., Weinhdtg. T. 
56 E Wcrchiier, F., Zimmer^ 
ntstc. (Albrechtstr. 120.) 
V. Hine, H., Zimmerm. 
Slnnntz, W., Ob. Teiegr. 
Stsstft. 
Busse, O., Lehrer. 
Heuschel, O., Eisenb.Sekr. 
Hinze, ilt., Landessekr. 
ll’roll, Th., Rechn. Rat. 
Langer, I., Beamr. 
Äiüller, 31., Pros. a. D. 
Plahn, W., Musiklehrer. 
StrcngerH., Gattcnwgctv 
Thiele, Kolonialwr. 
57 E Eeldis, G., Renliere. 
(Berlin.) 
V. Busse, Jt., Galtw. T. 
Buisien, F., Geh. Rechn. 
Rat. 
Ernst, E., Ww. 
Flügge, O., Geh. Rechn. 
Rat. 
Gast, Ss.,' Gern. Slrb. 
be-Polacioä, 8t., itfm. 
Prichet, E., Geh. Ranzt. 
Rat. 
Pürschet, I., Kfm. 
Wrobel, E., Geh. Rechn. 
'Jint. 
Ringstr. -> 
Märkische Str. 
(Post Südende). 
Stcphänstr. ->■ 
1 f. o. Sicphanslr. 5. 
E Heising, O., Rentier. 
(Lankwiy). 
V. Wills, K.,Zimmcrpol. 
Veycr, St., Bildhauer. 
Bohm, F., Maurer. 
Gayly, G.. Dersich. Beamt 
Hanno, S., Dcnlist. T. 
Grey, B., Ingen. T. 
Lindner, 93., Banlechnik. 
Maltnschka, St., itfm. 
Stcumann, £>., itfm. T 
PeppinghauS, Maler, 
»lernet, B.. Tetcgr.?tss,st. 
Riclhmiiller, !U., Seifen* 
hdlrin. 
Rofenberg,H., Verl.Bnch- 
hdl. 
Sacket, ®., Privaiiere. 
Sandnmnn,L., Bankbeauil. 
Schntj, G., Stfra. 
Stein, E., Lehrer. 
2 -4 Baustellen. 
Slllircchtftr. ->■ 
5 Baustelle. 
G E Eichner, B., Ksm. 
(tilogau). 
V. üliräc, G., Berwalt. 
tBrandeuburgifche 
Strasjc 8). 
Sllbcrto, H„ Stsm. 
Grün, G., Schuhnimstr. 
Härtn,am>,R., Ach.Kanzt. 
Sckr. 
— F., Oberlehrer. 
Kleist, M., Ksm. 
itünzel, H.< itfm. 
Mühtboik, H., Technik. 
Gabarit), L., vlv.Forlimstr. 
6tal)ll)ut, 2., 06. Sekr. 
Brandenbnrailche 
Slratze 
7 f. a. Vrandenbnrgifche Str. 
Nr. 31. 
EKu>chncrcit,E.,Vaumstr. 
(Slcfhonstr. 6). 
Bürger, IS., Balltechnik. 
Ecke, ®„ Kfm. 
Hagcmann.J., Bankbeamt. 
Hölzke, ty. Schlosser. 
MerienS, St., Bankveanit. 
Pclcr, 15., Stjm. 
Rcincke, E., Maschinenmstr. 
Rciichotz, P., Landeslekr. 
Schwientek,«., Bäckermstr. 
Seek, SL, Privatier. 
8 f: o. Stepyanstr. 6. 
EKnschnercil,E.,Privatier 
Aanmgarte, illt., Reg. ‘ 
Supernnmcrar. 
Bethke, F., Ksm. 
Brunsmaun. I, S-!ret. 
Geste, 1C„ Milchhdl. 
'iUemoibft, F., Bnchhatt. 
Rein, C-, itfm. 
Schlafmmiicr, Jt., itfm. 
Wiukler, 28., Gärtner. 
■<- Stiphanstr. -> 
Markstculstr. 
Schüycnstr. 
1 ESchlensener, (£., Eigen¬ 
tümerin? (Schönebg.) 
• V. Hinye. F., Mechanik. 
Cmilaczyk, St., Friseur. 
Segnet, H., Favrkarb. 
Grell, A., Steinlräg. 
Grünthal, H.,Telcgr.Arb. 
Heidschmidt, M., ZcilgSjr. 
Heinrich, H., Maurer. 
Hentschel, Ww. 
Homann, M., Ww. 
Michaelis, K., Siauter. 
Röther, SS., Gastw. T. 
Pfitzner, St., Backwr. 
Poht, 8t., SS». 
Sllibcrow, E., 
Fabrkarblrin. 
Wiese, O., Postbote. 
2 E Hops. O„ Ingen. 1°. 
Dymke, W., Maurer. 
Goninilich, R., Fabrkarb. 
Hempel, O., Schlachtmslr. 
Hoffmann, P., Töpfer. 
Linde, ®., Maurer. 
Müller, F., Ww. 
Rangt, (?., Zimmerm. 
Siegert, 31., Schlosser. 
AcincrtE.,!t>!afchinenmstr. 
Weißvrich, F.,Schuhmach. 
3 E Uhlmaii», St., ltfin. 
V. JurgenS, K., Arbeit. 
BergcinannIt., Plätterin. 
’ Halitf,-S., Briesträa. 
Langer, H, Bauarb. 
Ülccnc, R., itfm. 
Anifch, ik., Monteur. 
Slrabmann, I., Buchdruck. 
iSSutsf, .91, Brief trag. 
Zierralh, !)(., Packer. 
1 t SJtilüij, O., itjm. 
(Gr. Lichters.) 
V. Reichner, H., Photogr. 
Favre, G., Schniilwr. 
Grotzinann, R., Dichter.' 
Heide»ian»,W., Gem.Strd. 
Hollacks, 81., Lehrerin. 
Wimpel, St., Pol. Beamt. 
Marcks, H., Töpfer. 
?!aü, P., Bur. Borsteh. 
Papenfutz, G„ Zimmerm. 
Poppel, I., Kolonialwr. 
Richard!,8t.,Hilssweichstell 
Steudner, E.,8lusbefferin. 
Aieieck, H., Gärtner. 
Würge, I., Gern. Arb. 
5 E Sliime, E., Lederhdt. 
(Schönebg.) 
V. Kroncmann, I, 
Schuhmnistr. 
Aster, H, Banarb. 
Balz, A., Maurer. 
Belnsa, K., Banarö. 
Betsur, St., Staler. 
Blabmann, R., Photogr. 
Eckardt, St., SSrieflräa. 
Gehrle, F., Fabrkarb. 
toppc, F., Fabrkarb. 
tarschncr, H., Kutscher. 
Rabe, it., Ww. 
Retschkc, M., Heizer. 
Rochau, M., Näherin. 
SchilSky, Th., Fabrkarb. 
5 Schnitze, H., .Statcnnjtr, 
Sieuers, (£•.', Malet. 
Thinius, P., Manrcr. 
Warncck, P., Bauarb. 
6 E Sarkowski, 15:, Bäcker- 
injtt. (Düppclstr. 2^a.) 
V. Slflet, H., Erdarbcit. 
Siartcl, I., Maurer. 
Anst, ilt., Maler. 
Henfelcr, W.,Bahnfchaffn. 
Stcftcin, P„ Fabrkarb. 
Krawzeck, M..Äahnschaffn. 
Pardemann, O., Maurer. 
Salier, E., Offizier i. 
Heilsarmee. 
Schröder, 31., Fabrkarb. 
Schutz, SB., Eilend. Arb. 
Siele, F„ Fabilarb. 
Szarodeika.J., Fabrkarb. 
Teucheri, H., Banlechnik. 
Tillack, SB., Favrkarb. 
Mispel, St., Lischler. 
Zimmetman», F., Banarb. 
6a Eitöhn, 3ü.,Sto()lcnhi)l. 
Kurze Sir. -> 
7 E Hatpke, 81., Tischler. 
mftr. (aicherhatb). 
Becker, it., itmt. 
Bese, H., Ww. 
Bunge, E-, Ww. 
Dnmnier, I., Berwalt. 
a. D. 
Krüger, £>., Schlosser. 
Noack, 6., Landsch. 
Gärtner. 
Orlowski, P., Kutscher. 
Sillier, E., Galvaniseur. 
Thiede, G., itfm. 
8 E Mettke,8t.,Eigentümerin 
(Gr. Lichterfelde). 
V. Meher, O., -Jiostlchaffii. 
Bück, G., Bahnarb. 
Bohm, H., Erdaib. 
Bredow, St., SB». 
Grahl, L., Frau. 
Linde, M., Fabrkarb.' 
Mahn, $!., Fabrlarb. 
Müller, g„ Erdaxb. 
Viiet, G., Fabrkarb. 
Preuß, P., Mechani?. 
Stochan, E., Fadrlarb. 
Salzwedet, Ey., Royrteg. 
Schiller, 3t., Schlaffer. 
Wäfch, H., Maurer. 
Wendt, ®„ Bahnarb. 
Wolfchke, W., Ww. 
iBollct, 81., Zimmerm. 
9 E Mann, 15., Eigentum 
(Cliartottcnburgj. 
V. Lieble, 81., Gasglüh- 
tichtltriiiiipsfbrk. 
Degeuer, G., Bahnarb. 
— F., Fabtkarb. 
Gauger, it., Schneider. 
Hintze, F., Bauarb. 
Höh», O., Buchbind. 
itomte, E., Kohlenarb. 
itovalis, O., Bauarb. 
itfiijn, F., Fticfciileg. 
Leppin, H., HaiiSdien. 
Lind ecke, SB., Zimmerm. 
Motzkus, ©., itntfchcr. 
Plagge, F., Gastw. 
Pohlc, P., Fabrkarb. 
Sloljdc, W., Schlosser. 
Schmidt, H„ Zimmerm. 
Schwab, it-, ffiSaichfi'au. 
.Steffi», H., Slnckat. 
Templin, K., Tischler. 
Wach«, iä.) Beamt. 
Wolfs, H., Kutscher. 
10- E Mauii, tz., teigeiilum, 
(Charloltenburg). 
V. Liebte, St., Gasglüh- 
tjchtstrnmpssdrk. (3!r. 9) 
Völicher, E., Bauarb. 
Eisenberg, Ptälterin. 
Elster, O., Äasanst.,8trb. 
Fteschner, W., Bauarb. 
Franke, 81., Kutscher. 
Fritz, L., Wäscherin. 
Gerecke, G., Erdarb. 
Götze, E., Fabrkarb. 
Gräoer, P., Briesträg. 
Haase, P., Straßenb. 
Beamt. 
Haupt, F., Gemüfehdtrtn. 
Heiii, 31., Bauarb. 
Kreischn,er, G., Fabrkarb. 
Müller, H., Slnfwarteri». 
Petcrscn, it., itfm. 
Rey, St., Ww. 
Schönbrodt,H.,Bildhauer. 
Schüler, St., Bauarb. 
Schulz, M., Modistin. 
Swionteck, I., Erdarb. 
Wilke, W., Manier. 
11 E Rumpf, ($., Ww.' 1 
Baeht, 3t., BaljnbcamL 
Bat,jch, (£., Bahnarb. 
Eichner, St., Bauarb. 
Gericke, G., Gern. Arb. 
Glaue, H., Diener. 
Göbel, F., Äuchbind, 
Kaminski, I., Kfm. 
Korwitz, (£., Reifend. 
Licdtcke, E., Kellner. 
Slilotd;, P., Packer. 
MöbiuS. M„ Gärtner. 
11 Schtssltc, ($., HauSdien. 
Schlicht, 81., Mechanik. 
Schmidt, 81., Ob.Postassisi. 
12 E Ülioljr, H., Eigeninm. 
Bürde, I., Sliisiuriricrm. 
Äiitzli, St., Gärtner. 
F-rcijcr, E., Eisenb.Afsisl. 
Fricdlcin, I., Steinmetz, 
Friedrich, L., Maschinen- 
wart. 
Gräber, R., Fabrkarb. 
Höhne, O., Bahnbeamt. 
Kracht, P., Bäüer. 
itrehl, 81., Friseur, 
ftmiotn, SB., Erdarb. 
Nagel, 81., Fabrkarb. 
Rihlc, E., Gasiw. 
9tit|d)e, F., Erdarb. 
Piukowsli, F., Schlosser. 
Stalin, 81., Erdatb. 
Schönefeld.W., Fabrkarb. 
Schutz, M-, Bur. Sie». 
Schwanitz, 31., Bahiiarb. 
Sosjalla, G.,Staiionsgeh 
Spychalsti, Sl„ Friseur. 
Thies, (£., Pensionär. 
Weisbrich, E., llnischer. 
Wcndl, I., Kutscher. 
13 EBaumann.F., Juwelier. 
(FlenSburger Str, 2.) 
V. Jähnchen, C., Hilfä> 
nieichciistcll. 
Verl.Si!eingefellsch.m.b.H 
Bessin, 6., Maurer. 
Buchholz, E., Pvftfchaffn. 
— (£., Ww. 
Hartwich, St., Tischler. 
Henduichka. H, Milchhdl. 
itaiser, G-, Gärtner. 
’ itäiiser, E., Pensionär. 
3Iatzlaw, W., Zimmerm. 
Reimör, £)., Ww. 
Äionnebaiih, St., Sprdit. 
Arb. 
■ ÄSittmann, S., Ww. 
Schütze,istr. -> 
Am Markt. 
-<r Sitbrechtstr. ->■ 
t Garten, geh. z.' Albrecht- 
strafte 132. 
2 f. a. Schadenrute 2. 
E Schnoegag.G.,Rentier. 
Coh», A!., itjm. 
(Sollt), M., Ww. 
3iadiltgaU, 3t., GaS« u. 
WaiieiaiU. T. 
Thuimanii,P.,Baiitbeai„t> 
Werner, u., Buchdruckeiei. 
3 E Stählet, E.,Rentiere, f. 
Beamt.Wiriichaflü-Lerein 
z. Berti» E. G.m.b.H. T. 
Galle,F., Bez.Schornsiein- 
fegermslr. 
Hcrrmann,8B.,Z!garren.^ 
Hossmann, G., Liir.Boisl. 
Hopse, F., Llenliere. 
Jordan, O., Tierarzt. T. 
Betaun;, Th., Kutscher. 
Marenfe, H.. itfm. 
Prang, it., Sclrel. 
Schilling, ÜB., Bannnler- 
nehm. 
— M, Frau, 
— F.. Frl. 
— & C., Pariiewr. 
Schüler, (£., Ptivaiier. f. 
Werner,E., Buchdrnckerei. 
Zilli C., Gastw. T 
Schadenrtile 
■<r Berlin. Potsdamer 
Bahn ->■ 
Baustellen. 
-*r Süppetstr. ->■ 
Martinstraße. 
Schützenflr. ->■ 
1 s. a. Schützinslr. 41. 
E Müiing, F., Rentier. 
Strtelt, E., mo. Hanplin. 
Stloioro, E.,Db.PostaM. 
Körner, H., Kartograph. 
Ludwig, P., Ob. Postaisist. 
Meyer, P. 8t„ K>m. 
Pielsch, 8t., Modistin. 
Reich, O., Jnstallat. 
Sciffctl, O.,Ob.Postassist. 
2 E Sinnig, G., I5)cscha|l8. 
führ. 
Apitzsch, M., Neg.Vausekr. 
Hoefsler,H.,0rÄ>bliothek. 
Klein, M., itfm. 
Knaebel, O., Bankbcaml. 
Lischenzky, K., Ptiv.Forstl 
ansseh. a. D. 
Nieder, I., Ingen. 
Willnow, E., Slintitr. 
3 E Sinnig, G.. Geschäfts. 
führ. (Nr. 2.) 
fflnsj, W., Zuschneider. 
Eichctbanm, O., Hilft- 
tocidjci,stell. 
Günther, SB., Baugesch. 
Heile, SB., Dr,31tichS6anl. 
beamt. 
Hohensee, H., Werkmstr. 
3 Kappe, St., Kassensetr. 
Lehmann, SB., Siat. 
Schaff». 
Megow, SB., Eifenb. Ob. 
Seit. 
Michaelis, M„ Vnchdrnck. 
Müller, 81., Kanzl. Sekr. 
Rindfleisch, 81, Kgl. 
Baulben.iil. 
Ruch, O.. EisenbLb.Sekr. 
4 E Walluntii,J.,Knnsti»al. 
Friese, (£., Ingen. 
Horn, Lenin. 
Kaussmann, C., Guts» 
adininistr. 
Acrstcn, 33., Rentier. 
Köckeritz, I., Ob. Tetegr. 
Slfsifl. 
Lehmann, M., Knnstmat. 
Raichek, I., Schuhm. 
Munzner, O., Ingen. T. 
Niemantt, (£., Kanzl. 3tat. 
5 ESinnig, R., Maiiicrinstt. 
T. 
Stdain, R„ Rentier. 
Biedermann,81., Knnstmat. 
Kreide, it., Banarb. 
3!ennecke, H., Kontoristin. 
'Jttsin, H., USanibtamt. 
Schirrmacher, E., Bcrfich. 
Beamt. 
Schröder, O., Kfm. • 
Stabenow, W., Soll« 
ziehgSbeamt. 
Strammer, 81., Fabrkarb. 
Ta»nenberg,W., Photogr. 
6 Baustelle. 
Kurze Sir. ->■ 
7 Baustelle. 
S E Sinnig, 3t., Architekt. 
(Nr. 6.) 
I Gemeinsame OrtSIranken- 
kaffe Steglitz. T. 
Fuv, M., Ww. • 
Gericke, SB., Erdarb. 
■ Goldschmtdl,M.; 3tent!ere. 
HeUwig. O., üieichsb. Ob. 
- 'Bachhalt. - 1' 
Herrlem, F., Ingen. T. 
v. Kavcn, E., Erped. Selr. 
Kelk, G.. itfm. 
Matticheck, O., Stjm. 
Schulze,3!.,Slmlsgcr.Sckr. 
Winter, I., Ww. 
i) E Koch, F., Kunstmaler 
(Schtotzlir. 48). 
10 E Koch, §., Kunstmaler 
(Schloßlir. 48i. 
steril, Si„ Portier. 
II E Mcsctc.O., Klempner 
raltr. 
Slbcrmaim, St., Fabrkarb. 
Geriete, St., Banarb. 
Grell, 8t., Bauarb. 
Groth, H., Geh. stanzt. 
Selret. 
Metzger, R., Geh. exped. 
Sekr. 
Poppe, F., Ob. Post» 
praltit. 
Regler, 33., Bauarb. 
Scuerin, O., Strchitett. 
Weicheit. E., Privaiiere. 
Will, (£., Bantbcamt. 
12 s. a. Schützenstr. 41a. 
E Wobia, F., Manrer- 
mstr. T. 
V. Raatz, G., Portier. 
■ Slrlt, (£., Kfm. 
Grahl, 0., Bäckermstr. T. 
Katwclis, £)., Eifenb. 
Gületvonteh. 
Penterl, H., Tischler. 
@ti)iaril). W., Massierer. 
Wctderntann.'P., itfm. 
Wobig. 8t., Ww. 
Schützenstr. ->• 
Miquclstraße. 
Schlofjjtt. -> 
I. 2 Baustellen. 
3 E Jürgens, M., Rentier 
(Schloüstr. 28). 
Bntnner.3i., Dr.,9tcg.3tat. 
Cohnen.O., Sleitograyh.T. 
Grall, H., Geh.itrieasrat. 
itotoeV, 15., Agent. T. 
Lippold, W., PlättanfL 
2tom,, C., Privaiiere. 
Otto, P., Gärtner. 
Utniann, E., Ob. Inge». T. 
SBeifec, I., itfm. T. 
1 E Müller, R., Rentier. 
V. Holtorf, O., Gärtner. 
Brofe, 81., Kontorist. 
Ebert,J.,Ob.Jnfpekt.a.D 
Flemmig,R, Parkaufseh. 
isortatoijsti. I., Gärtner. 
Grachul, H., 3tciiticr. 
Just. 81., Jnstallat. 
Müller, H., Graveur 
Nttsche, 3t., Gastw. 
Oschatz. I., itfm. T. 
Sauberzweig, 15., Pastor 
emor. 
Siewaldt, F., Buchbind. 
Steinerl, P., Kasscnbote. 
4 Hciimcc, T., 3teid)Sb. 
Bnchhatt. 
Wiecheu, E., Kassierer. 
5 E Welt, P„ 3ienticr. 
(bis 1. Slpiit Berlin.) 
V. Rauch. H., Verwalter. 
(Fichiestr. 6t.) 
SQocä & Eo., llr., Phar¬ 
mazeut. Artik. (s. Nach¬ 
trag). 
Gordiian, G., Sekret. 
Götze, St., Ww. 
Gross, F., Kolonialwr. 
Graeper, E., Kfm. 
(Syamia, G„ Direkt. T. 
Hipper, G., Tischler. 
Jordan, (5., Gasiw. 
Kopp, M., Frl. (f. Nach- 
iragl. 
Naudelstäit, F., Geh. Re¬ 
visor. 
Ncitmantt, A., Geh. 
Kaltulat. 
Pöhlmaim, ©., Kfm. T. 
Schüberte, 81., Strrn. 
Steifaii, 6., Bäckernistr. 
6 E Friedtand, P., Gürt« 
lctmftr. 
V. Kdjter, A.,HitfS-Mon» 
tcur. 
Adolf, Sicitlicr. 
Franzl, Eh.', itfm. 
Gelling, P., Zimnieriii. 
Jllgen, B., Bnchhatt. 
Keyandt, SB., 3ieferenb. 
— M., Bto. Amtsrichter. 
— E., Lchtenit. 
Kterschmacher.O., Schrift» 
>etz. 
Koch, P., Siratzenb. 
, Beamt. 
Mangetsdorff, F.^ Geh. 
31ed)ii. Stet. 
Röhr, W., Reg. SBaufühc. 
a. D. 
Rofcncrantz, B., Bank» 
beamt. 
Schlntius, K.,' Kgl, 
. BuchhÄlt. 
Schröder, M., Plättanst. 
Slcifeiit)ogeu,3i.,Material 
Berwalt. 
Stcnzel, <!., Slraßenb. 
Schaff». 
Waldan, 81.,Dr., Arzt. T. 
lo.l.VlprilSchlo6ilr.93n.) 
7.7 a f. a. Rothe»!» - • str. 42. 
E SilCB, H., 8U.. .fit 
(Schmariidtbvj. 
V. Uordjatt, 31., Rohrleg. 
Seife, (£., Sipl. öligen. 
Sonng, H., Manier, 
itahul, E., Friseur. 
Ranfmann,O.,Ob. Sekret, 
Klein, (£., Stunstmalet. 
Mohr, F., Zeichner. 
31ieola8, E., Piivaiier. 
Pielsch, (5., Manier. 
3iichler, W., Magistr.Sekr. 
Schulz, D., ’JJiöbclzcichiicr. 
Trüinpcr, it., Siechn. 3lat. 
Wilhelm, P., Geh. Kanzl. 
Diät. 
Rolhenbiirgstr. 
8. 9 s. a. Rotheiiburgsir. 4. 
E Liepe, E., Rentier. 
Borneseld, Th., Techn. 
Eisenb. Selr. 
Ehrenlreid), Th., 
Kolonialwr. T. 
GillifchewSky, I., vw. 
Slintsger. Rat. 
Hermann, M., Gen. Ber- 
irct. T. 
Kallcnlhalcr, M., Kfm. 
Kriebcl, H.,'Aahiiaib. 
iirügcr, it., Poflfelr. 
Rasch, M., 'Stuf, Lehrerin, 
ütiiigewaldt, 6„ Ww. 
Schulz, I., ©djiumi. 
Trautvetter, O., Ingen. 
WittkowSti), Schneiderin. 
10 E Korihans, E., Direkt. 
• (Elisenstt. 6). 
Bretlfchncider.P.,Gärtner 
Geilenberg, W., Geh. 
Selret. 
Hellmannö, M., Rechn. 
Siat. 
Kühl, St., itfm. 
Lippinann, I., Ww. 
ßtrciit, E., Sicrircl. T 
fltinif, E., Rentiere. 
Rogge, H., Tischler. 
Schmidt, G., StontroIIcur, 
Schneider, F., Ingen. 
Schur, I., Ww. 
Siebencicher, D., Bahn- 
fteigfchaffn. 
Slijpa, St., Monteur. 
11 E Grosse, L, Eigentum. 
(Zehlciiif.) 
Sicicrteti,F,Dr.,D6.2trzt. 
Ganschnr, F.. illiaurer. 
Hahn, N., Maler. 
Höfer, G, Raschinenmsii. 
Hofmeister, G., Fabrk¬ 
arb. 
Carl JET. JBtintze9 Hoflieferant, Pianinos und. Flügel, „Biilowstr* 
I
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.