Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

/^1'''so"----,:.:V-f *~‘^"v- ^ y^*|,'‘'fs- 
Wippsrstr.—Zietenstr. 
449 — 
Rixdorf 
ft-r': 
Lekl V« 
•2 Baustelle. 
3 gt6.v]k‘ KfjfirtoRet" Str.- 7. 
-<-r Springer Sir. r> 
4 geh. z. Thüringer Sir. 41. 
5 E Wedekind, O., Sfm. 
(Eharlollenburg). 
V. Kaleibau, Schutzm. 
3fuicr, 2, Sicquifit. 
Diener, O, Schlosser. 
Fleischer, P, Molkereibes. 
@olj, 2I„ Dreher. 
Grovmanu, ©., SVm. 
Hagemami, E., Klavier- 
lehrerin. 
.Huhwald, 9t., Postlckr. 
Janschick/ SB., Schmied. 
Jechow, 81., Maurer. 
Kahlerl, H., Tischler. 
Knebel, P., Mechanik. 
Koppliu, SOI., Frau. 
Krebs, W., Chauffeur. 
Lackner, L, Maurer. 
Lindner, St„ Monteur. 
Lopinsti, 35., Klempner. 
Ludwig, P., Schlosser. 
Mictkc,'M, Näherin. 
Ätizze, O., Reisender. 
Oicrt, IE„ Chauffeur. 
Presi, M., Asm. 
Äeple, O., Tapez. 
Schade, Sti„ Rangierer. 
Schilling, F., Änlicher. 
Schneider, 5l.. Postbote. 
H, Schneider. 
Sybo, Zimmerm. 
Tanncnbcta,W,Schlosser. 
Wagcnet,S,Papierhbliin. 
6 E Siolcrol), £>, flfnt. 
-(Berlin). 
V. Grocueuelb, $>, Pol. 
Wachlmslr. 
Balling, i!„ Tischler, 
akiflcnmira, 91., Schlihin. 
Milchet, H, Maurer. 
Strfmgei, F,Meiall schleif. 
Danneiiberg. 'Jl., Maurw 
pol. 
Dielrick,H.,'E>.stnb.Bcaml. 
Dobbersleiu.P, Mechanik. 
Fischer, H, Damenschneid 
— 2ii„ Fuhrh. 
— (£., Schneiderin. 
Gensicke, Ö, Glmßcnü. 
Schaffn. 
Greul, M, Huim. 
Gioll,J,Slratzenb.Beaml. 
Heigelmann. 9t, Monteur. 
Pohne, P, Stratzenb. 
Schaffn. 
Hoyer, L, Tischler 
ilirlite, P, Manier. 
Sllitjjuä, F, Maurer. 
Klepsch, M, Frau. 
'Kreutzahler, Gh., 
Sqneiderin. 
Krüger, O., Schlosser, 
Kupee, A., Glaier. 
Liebner, t£„ Stcinmc(|, 
Mai. St., Maurer. 
MatciiS, A, Kfm. 
Meier, I., Tischler. 
Picsker, F, Mus. Direkt. 
Ritter, A, Zimmerer. 
91oesch, W, Musikdirekt. 
Rosenbai»», F, Dichter. 
Siebe, P., Schlosser. 
Giebels, H„ Aaulbcamt. 
Spinde, I, Schneiderin. 
Tiensch, A„ Stint. 
Wegener, 81, Tischler. 
7 E 'HuÄr, D„ Archiiekt 
(Nichardstr. 55). 
'Doldt, O, Ksm. 
.iUordjntiit, O., Schlosser. 
Fuldt, P, Schuhmmstr. 
Jeikiier, O, Wodezeichn. 
.S'anfclb, E.. Maler. 
Kolin, St„ Lehrer. 
Latter, E, Ob. Gärtner. 
Lehuiann, fi„ Nohrleg. 
Üinbgrcn, 3J?„ Fabrk. 
ülowntf, H., Pianoarb. 
— Berla. Zigarren. 
Peters, C,Priv.2!eamt.'7. 
Pielke, H, Zimmerm. 
Reschke, G., Vur. Diät. 
" Richter, L, Gastw. T 
Russe, G„ Lehrer. 
•Slitdlcr, A, Krawatte»- 
Ȋheriu. 
8. 9 E Hncket, O, Architekt 
(Nichardstr. 55). 
DanSke, ÜB., Portier. 
fiociiclt-, 91., Ziigabfert. 
iibbe», 9t, Privatiere. 
Menzel, 91., Srlcmpner. 
9Iichter, L., Schankw. 
Schaeser, M, Glicmigr. 
Schuvpan, ÜB., Graveur, 
©eifert, 91., Stellm. 
Simon, ffi„ Fabrkarb. 
Schönewciber Sir. 
10 iicl). z. Schöneweider 
Stratze 21 
llEJohn,W,Etgentümerjn. 
Btaukenstein, A.. Sro. 
Fcchner, E., Aufwarlesr. 
<8i!ni, F., HilsSmonteur. 
Gnädig, Ww. 
11 Grodetzli. A., Maurer. . 
' Gürgcil, K-, Nachtwicht. 
Iah», 91., Fabrkarb. 
Kanihky, 6., Schneider. 
Kleinen-, A., SrofchL 
Kutsch. 
Lehmann, H„ Maler. 
Löple, Produkthdl. 
1 Miethling, 81, HandelLfr. 
Mittels,übt, I.. Fabrkarb. 
Reichet, ®., Fonnstech. 
Ruprecht, S, Schnhm. 
Säubert, G, Bauarb. 
Woeste, W„ Fabrkarb. 
12 E Ärefl, F, Privatier. 
Ftädrich, 91., Bauarb. 
Kleemann, W., Ww. 
Mäuer, H., Schnhm. 
Metzgen, F., Böttcher. 
Runge, I., Bäckcimstr. 
Schtasske, I., Schlosser. 
Thöiis, W, Fabrkarb. 
13 geh. Kircht,osstr. 41. 
Kirchhosstr. -> 
14.1» gell. 5. ftitchl)oi(tr.40. 
16 E Albrecht, SS, Ksti. 
lTcmpelhos). 
V. Müller, P, Bcamt. 
Blast, ffl, Schneider. 
Böl»», K., 5lrm. 
Briiiitmann.F, Formstech. 
Funk, F, Schneider. 
Glatzel, 81, Schneider. 
Ewtze, E., Mncr. 
Güti;c>, A.. Stellm. 
HeiiSlir, I, Monteur. 
Hofmann, 9IV Kaffenbote. 
Koetz, O„ lip. 
Krüger, G, Zimmern,. 
Linie. 91, Papieriultr. 
Naumann^H, Kolonialwr. 
Pavel, F, flnit. 
Peterö, 3t, Mechanik. 
Piihlinann,M..Zigarren.1'. 
Schtieder, <£., Handlgsgeh. 
Schöning, M„ Slechner. 
Siyulye, SB., Mater. 
Stecklics, K, Kellner. 
17 E Albrecht, SB, Ksm. 
<Tempelhos). 
V. Siüder, P, Beamt. 
(9Jr. lti). 
Achöltcr, K, Nohrlcg. 
Bandholz, 8., Kim. 
Beier, St., Schlosser. 
Freimnth, H., Stellm. 
Gicsc, H, Invalide. 
Giaul, M, Fabrkarb. 
KarguS, 91., Trogen. T. 
Ärull, (S, Technik. 
9lejc, SB., Fabrkarb. 
Schnitze, C„ Malermstr. 
Thiede, (S, Lackierer. 
Tiebet, G, Tischler. 
18. 10 E KoSbab, P, 
Schlächtermslr.lBerlin). 
V. Noack. H, Bildh. 
Ackermann, R, Töpfer. 
8. BlidinSky, P, Ksm. 
Aerglein, A, Strm. 
— & (£#., Automalcii. 
Ehring, E, Bemciiticicr. 
Franz, 23, Ob. Postsekr. 
Garbe, ©:, Ksm. 
Hamann, O, iVionlciiv. 
Hanisch, F, Schristsey. 
Hermlinn, 91, Monteur. 
Hoffniaun, P, Foimer. 
jtohlir, O., Kutscher. 
fiüWcn, F, Stiatzenb. 
Falircr. 
Kretschmanu, 9L. Kfm. 
Küsel, ß:, Nabitzputz. 
LopinSki, SI, Tapu. 
Meitzner, M, Möoelpol. 
— C, Säilosser. 
Meytt, 6., Gastw. T 
Müller, SS, Schuittarb. 
Röder, M, Postschaffn. 
Schultheiß, (£, lllirai. 
Täschner, E, Portierst. 
Wirrer, I., Liiljogr. 
WnrbS, G, Klempner. 
Zillich, 6, Töpfer. 
20 E Ehrentraut, S, Bäcker 
mstr. 
V. Grübler, tf, St|m. T. 
Birkholz, S, Berwatterin. 
Feichert, O, Maler. 
Habel, O.. Ksm. 
Heinzel, G, Leutii. a. D. 
Hofsmaun, P, Bildhauer. 
JäschIe,9!..Strabb.Bea»it. 
Jerzykicwicz,B,Droaist1'. 
jkannenberg,P,<!hlinffcur. 
Koch, E, Bcrgolder. 
Kohn, A.. 9Iohrleg. 
Kretschnier, 91, Schneidet« 
mstr. 
Manthe», F, Fabrk. 
Palme, M., Schlosser. 
Pohl, G, Musikdirekt. 
Prust, E., Schuhn«, 
ateibiget, O, Zimmerm. 
Stiel, il, Bauarb. 
Schätze, M, Buchdruck. 
Schaumkessel, P, Post¬ 
bcamt. 
20 Schrote, E, $$och. 
Seichter, P:, Friseur, 
Sommer, 91, Kfm. 
Thaler. A, Bäcker. 
Thomschke, A, Hebamme. 
Warme,J,Schlächlerinstr. 
Wiegand, O, Exped. 
^apve, K., Rohrteg. 
21 E Heering,R, Pnvatier. 
Ahiiemüllcr, O, Anfchläg. 
Beraer, M„ Stellm. 
Gichc, G, Schriftsetz. 
GörgenS, V, Slähcrin. 
Grewin, A, Sttatzenb. 
Führ. 
Grouske, St. Portier. 
GnrSki, M, Ww. 
.tzellwig, P,Bäckernistr.1'. 
Hohmaun, ST-, Stellm. 
Holzmüller, B, Werkmstr. 
Langmanii, A, Strabenb. 
Schaffn. 
Maia, ($., Mechanik. 
SSalmftröm, W, Artist. 
Paul, O, äimmerm. 
9!ose»bcrgcr,G,Fabrkarb. 
Schneider, A, Näherin. 
Schulze, M, Schlosser. 
Seydel. O, HanSdien. 
Wolf, 9t, Schneider, 
gierte, H, 5lfm. 
22 existiert nicht. 
23 s. a. Thüringer Sir. 38. 
E Häiiscl'sche Erben. 
V. Hansel, A.. Rentiere 
(Thüringer ®lr, 87). 
Bcnsch, H, Heizer. 
CronSle, l£„ Zimmerm. 
Garbe, G, Tapez. 
Koch, Mechanik. 
Lersch, I, Kassierer. 
PaeSler, G, Strotze,lb. 
S^mid'er. F, Schlosser. 
Schulz, M, Ww. 
llrbanski, St, BankLcamt. 
itiiehc, L, Oiensth. 
Wilde, <8, Lederarb. 
-*r Thüringer Sir. -> 
24 geh. z. ThurinaerSti. ü. 
25 E Wühler, G, (iigentüm. 
ßonaSslr. 08). 
V. Liepe, W, Hauswart. 
Albrecht, R, Bauarb. 
Bartol, 81., Stellm. 
Becg, SI, Fabrkarb. 
Benidt, Xijlonr. 
Beyer, A.. Eisenb. Tclegr. 
Braun, M, Seifcnhdlrin. 
Eiigelhardt, F, Lithagr. 
Farkiewiez, B., Helfer. 
Siebter, G, Schlosser. 
Geide, C., HanSdien. 
Golifch, Martha, Kon¬ 
fitüren. T. 
Gurte. K, Fabrkarb. 
Janeyky, F„ Mmirer. 
Kaezmicrezak, I, Heizer. 
Krause, G, Maurer. 
Krupp«, St, Siimnerm. 
Stimlel, G„ Lademstr. 
Kunzc, St, Fräser. 
Sturlh, O, Schneider, 
linchumnn, O„ Dreher. 
Notden, H, Tischler. 
Prange, H, Rangierer. 
Schade, S(„ Ww. 
Schenkelvitz, M, Ww. 
Schulze, C, Ksm. 
- Ä, Ww. 
Schütte, G., SlgtuL 
Stcnlel, £).. HanSdien, 
Stephaui, E, Ksm. 
Wernilke, L, Ww. 
ÄBölki, 81, Straßenb. 
Schaffn. 
Zappe, E, Schlosser. 
26 |. a. Saalestr. 4. 
E Müller,E, Manrcnuftr. 
(Bergstr. 113). 
V. Taube, Bemalter 
(Saalestr. 1). 
Fritsch, ©., Weber. 
Göpp, W,9I!agistr. Beamt. 
Hildcbraudt,Ä, Schlosser. 
Hollmach, 3t, Piivatier. 
Hülse, gtcnlierc. 
Peinü, 9t, Lenin. a. D. 
Stecher!, 0, Sänger. 
Wleklinski, P, Resterhdlg 
-<r Saalestr. 
Wissmannstraße 
(f. Berlin). 
Zeitzer Straße. 
Saalestr. ->- 
1. 2 f. a. Saalestr. 12. 13. 
E Kaufmann, E, Maler¬ 
mstr. (Charlottenburg). 
V. Koch, O, Mafchinenb. 
Birkholz, G, Kanzlist. 
BurezykowSki, F, Be- 
iriebspol. 
Thuchokek,F, Weichenstell. 
Giese, H, Pensionär. 
JenS, SB, Buchyalt. 
1. 2 Lüdlke, SB., Monteur. 
Müll«, E, Sattler. 
Odenthal, H, Kfm. 
Saeger, A, Mechanik. 
Schmidt, F, Postschaffn. 
Schnell, 81, Zigarren. T. 
Schnitze, SB, Zimiiierm. 
SuttkuS, L.,- HaudlgSgeh. 
Wille, G, Technik. 
3 f. o. Thüringer Sir. 16. 
E Rietz, F, Zimmermstr. 
(Nogalstr. li). 20). 
E May, H, Zimmcrmflr. 
Slticlcr, M, Kfm. 
Birkholz, L, Kfm. 
Hanser, 23, Malermstr.'s. 
— & Hager, Dekor. 9RaI.T. 
Strügcr, H, Pol. Beamt. 
MatuSzewSky, St, Luch¬ 
halt. 
Sing & 9tic|), Baugesch.7. 
Meuoe, 9t, Kontroll. 
Methner, O, Gastw. T. 
Peters, 2, Milchhdl. 
Rohriq, Th, Lehrer. 
Schulz, M, Ingen. 
Tiedge, SB.. Metallarb. 
T!itz,9t, Gericht-schreiber. 
Thüringer Sir. 
4 geh. z. Thüringer Str. 15. 
5 E Below, C, Bildhauer. 
T. 
E Fromm, N,Slnckatenr. 
E Schröder, V, Bild 
haner. T. 
Backhans, Ä, Slnckateur. 
Aareset, A, Schneiderin^ 
Bauniann, SB., Musiker. 
BlasinS, 81, Pol. Diät. 
BrinkhauS, H, Optische 
Werkstatt. T. 
Somit, ffi, Gastw. 
Doirndorf, E, Kfm. T 
DrewS, SB, Buchdruck. 
Drohm, F, Maurer. 
Eckstein, G„ Handlgsgeh. 
de Graf, li, sifin. 
Höritsch, O, Schlosser. 
Horn, M, Tapez. 
Kluth,M,Slrasje„b.Führ. 
Kohlmau», H, Fabrkarb. 
Kölping, 81, Maler. 
Leiderl, H, Dampf- 
wäscherei. T. 
Löffler, M, Slnckateur. 
Mittag, Jnh.F. Schneider, 
SB, Tücheribrk. T. 
Müller, 81, Kfm. 
— 8, Stratzenb. Beaml. 
Norddeutsche Matzstab 
fabrk. P. Rockmann 
& (Jo. T. 
9>edecker, E, Ksm. T. 
Nöschke, G, Manier. 
. Scholz, F, Maschminb. 
Schröder, Below, Fromm. 
Bildhauer. T 
Schützcl, 9t, Bäcker. 
Thieme, P, Handelsfr. 
Tiedemann, 81, Slrasieub. 
Fnhr. 
Weber, P, Stellm. 
Walter, SB, Metallarb. 
0 s. o. Saalestr. 11. 
E Lewin, IS, Brauerei- 
Bei. (Bcilin). 
E Wohlfahrt, äs, 
Brauereibef. sSierlin). 
V. 9tibi(|to, F, Rechnungs- 
führ. (Saalestr. !)). 
Baran, F, Graveur. 
Lenke, 91, Gastw. 
Klinke, A, Buckhalt. 
Lablack, F, S6,lächtcnnstr. 
Lafett, $t, Spediteur. 
Müller, 81, Metallarb. 
9!e», E, Privatiere. 
Weitzenbagen, I, Dach- 
ielmflr. T. 
Werner, E, Frau. 
Winkelmann, M, Wie. 
■<- Saalestr. 
Zietenstraßc. 
Bergstr. -> 
1. 2 s. a. Bergstr. 8. 
E Stuhlniann, G. u. H, 
Eigeutüm. 
Bock, O, Lehrer. 
Kami, F, Lehrer, 
ataelit G, Milchhdlg. 
MeSle, E, (Sräittram. 
Vormelcher, E, Brauer. 
Zimmermaun, W, 
Pensionär. 
3 E Stnhlma.1», G. u. H, 
Rentiers. (Bergstr. 8.) 
EIe|andtr, I, Witohdl. 
Höhne, 9t, Postsekr. 
Skayser, F, Lehrerin. 
Meinharot, Schneider. 
Prinz, K, Gastw. T. 
Recheilberg, M, Abzieher. 
4 E Sluhlmaun, H, Ren¬ 
tier (Bergstr. 3). 
Brauer, H, Fliesenleg. 
Büttner, O, Brenumat. 
ElSholz, O., Näherin. 
Gieseiidorf, W, Fabrkarb. 
Hupe, H, Pensionär. 
Aünipfel, M, Pfandleihe. 
Mangold, C, Papierhdlg. 
illthi'cin, F, Photogr. 
!>!ö>eler, 81, Ww. 
Schmiel, SB., Poflbeaint. 
Schulz, O„ Maler. 
Zimniermaiiii, 81, Ww. 
5 EMühlmaun,F,Elgentüni. 
(Jägcntr. 78). 
Fischer, St, Fabrkarb. 
Heyer, P, Fabrkarb. 
Hoppe, M, Utciiticrc. 
Krüger, P, Schlosser. 
Leipsli, F, Masseiir. 
Möller, A., Invalide. 
G E Braune, 81, Privatier 
(Saalestr. 8). 
V. Ziegler, B, Klempner. 
Bieiinger, E, Steinmetz. 
Fickelfcheer, M, Pen¬ 
sionärin. 
Friese, F, Barbier. 
Jausen. M, Wäscherei, 
flutsch, I, Stirn. 
Stnllpperualur,F,Mcialli 
arb. 
Lempe, $., Biichbind. 
Prellwitz, 9t, Stratzenb/ 
Schaff». 
Schüler, H, Klempiier. 
Selchow, P, Metallarb. 
Strauß, Lina, Pncgesch. 
Bieneg, 9t, Metallarb. 
7 E Schulyc, O, Graveur. 
Barlsch, 21, firanlciv 
Pflegerin. T. 
Bohm, Marie.Zigarrcu.l'. 
Braune Nachf, I, Jn- 
ftallat. T. 
Broschcit, F, GaSarb. 
Dahse, H, Tischler. 
Dietrich, G, Zimmerm. 
Fromert, M, Slnticher. 
Günther, Sl\, Schlosser. 
Knospe, E, Handelsm. 
Sitzi), I, Böttcher. 
Pa»l,H, Postbeamt. a. D. 
Posselel, L, Ww. 
Schüler, M.» Melallarb. 
Seidel, E, Bauarb. 
Tcichcr,Sl.u. B, Stähcrinn. 
$ogcl, SB, Ww. 
8 E stucke!). H, Eigeillüm. 
(Berlin.) 
V Stiidcn, P, Mechanik. 
B-ick, E, Fei. 
Geppert, <&., Frau. 
Krantze, P, Packer. 
Mntke, I., Schnhm. 
Obst, GL, Frau. 
Patch, 91, Buchdruck. 
Rose, F, Maurer. 
Schmidt, St, Schmied. 
— M, Telcvhonarb. 
Schwope, M, Slnckat. 
Tesch, F, Schneider. T 
Thäler, H, Melallarb. 
Weber, 'R, Buchbiud. 
Wolff, P, vtlellcolechii. 
!) E Helbig, K.. Tischiernislr. 
(Hohenzolleiuplatz 10.) 
V. Adel, SB, Zigarrenm. 
(Str. 11). 
Bading, St., Bauarb. 
Sichler, G., Sattlerei. 
Dahsc, 6, Fabrkarb. 
Hellmuth, W, Giimmiarb. 
Slazmarek, M„ Ww. 
Skrause, St, Metallarb. 
Krank, G, Mineralwasser 
fs'rl. T. 
Lebe, M., Ww. 
Lor, 9L, Bauarb. 
Manlhei, F, Melallarb. 
Pflanz, O, Llierfahr. 
Steinst O, Omuib. 
Schaffn. 
Schmid, H, Fabrkarb. 
Speer, F, Raminer. 
Tarne, I, Fabrkarb. 
10 E Helbig, K, Tischiernislr. 
(Hohenzolleniplatz 10.) 
V. 8ldel, W, Zigarrenm. 
(9!r. 11.) 
Sliist, 81., Frau. 
Barnak, 91, Former. 
Barlsch, P, Fabrkarb. 
Chrislow, O, Fabrkarb. 
Dielnch, 3)1, Weber. 
Eberhard, 81, Frau. 
Habnra, 91, Stulscher. 
Haupt,jp, Tischler. 
Haut, M, Ww. 
Slollcl, SB, Heizer. 
Kollmann, H, Stellner. 
Stilltet, 81, Banwächler. 
Lenharl, F, Schuhmmslt. 
Metunius, F, Steiuseh. 
Morenga, K, Staisieier. 
Müller, O., Metallarb. 
Pansch. B„ Zigarren. 
Schilling, O, Fabrkarb. 
10 Schubert, Q, Stratzeiib. 
Beamt. 
Schulz, P, Former. 
— St, Invalide. 
Wcndt, 23, Portier. 
Znhlkc, A, Ww. 
11E,Helbig, l£, Tischlermsir. 
(Hoheuzollernplatz 10.) 
V. Adel, SB, Zigarrenm. 
8111er, 3, Aujseh. 
— SB, Gumniiarb. 
Becker, 81, Tischler. 
Bohm, H, Gasiw. T 
- I, Milchhdl. 
Btudlow, I, Maurer. 
Brinumetl, G, Pensionär. 
(Soll, Ww. 
Geiseler, Fia». 
Göris, F, Biichbind. 
Helbig, P, Töpser. 
Heurig, 81, Slockatb. 
Licht, 6, Molorsahr. 
Maliilchke, 23, Slnlsch. 
Micdke, Slädl. Arb. 
Mrozyinski, Tb, Tischler. 
Ostwaldt, H, Malermstr. 
RcppUiann,O,Schrailbeii' 
dreh. 
Schmidt, F, Erdarb. 
Schiilz, C, Fabrkarb. 
Slciner, Ww. 
Wunsch, P, Buchdruck. 
— Ww. 
12 E König, F, Beamt. 
Bäcker, E, Sklempncr, 
Gross, E. Bauarb. 
Erosimanu, H, Tischler« 
rnllv. 
Handle, H, Schleifer. 
Helwig, M., Töpscr. 
Klapper, F, Bürsienwr. 
Stliclsch, F, Buchdruck. 
Köhler, E, SBw. 
König, F, Schntzm. 
- L, Ww. 
Krainer, I, Kfm. 
Malchin, F, Beamt. 
Martin, G, Galvaniseur. 
Meweö, C, Stlcmyncr. 
Mittelstadt, 81, Ww. 
Rolle, H.. Maler. 
Rolhban,81, Ksm. 
Schütze, 9t, Änlicher. 
Slraubc, 81, Biichbind. 
Wailand, F, Mclallotli, 
13 Kohlcnplatz. 
EBehtendl, Ww. 
(Berlin.) 
Hirschseld, Kohleu>-dl. 
14 geh. z. Äägerstt. 69. 
15 E Haus „GolleShülsc"- 
Gemeinfchaft. 
V. Mergcrt, F, HauS- 
»nler. 
Enthaltsam!. Verein z. 
blauen Kreuz. 
Audrae, H, Schwester. 
Lehmann, E, Schwester. 
10 E Lingk, 81, Ksm. 
Busack, H, Gumniiarb. 
Frölich, 81, Tischler. 
Gagow, Ann», Zigarren. 
Golde, H, Ksm. 
Junge, 81, Postbcami. 
Klotz, F, Galaulerie- 
wrhdkg. 
- H, 2Bw. 
Störte, E., Schneider. 
Lindner, 9t, Gummiarb. 
Mücke, ®.. Brauer. 
Boiitta, 81, Stratzenb. 
' Beamt. 
17 E Tenbner, Sf, F»hv 
wirkSbcsitzcriii. 
18 I. a. Lclsiiigstr. 20. 
EHabricht, St, Eigeniüm. 
Atzett, G, Tischler. 
Bödner, l£„ Schaffner. 
Sirose, H, Schlächter. 
Senke, 81, Schloffer. 
ein, ®, Schlosser. 
Hciinig, Anna, Plällansl. 
Kiiapp, O, Manier. 
Melior, M, Kutscher. 
Mruss, Th, Zimmerm. 
SchulonSki. F, Besohl- 
anil. 
Schulze, O, Maurer. 
Sommer, 8t, Melallarb. 
<- Lessingstr. 
19 f. a. Lessingstr. 25. 
E Hirschseld, A, Ww. 
Block. W., Schnhm. 
Bndnick, M, Stähcrin. 
Dvchom, P, Glpsarb. 
Henkel, P, Knlscher. 
Statzor, M, Ww. 
Kiffer, L, Wächter. 
König, I, Zimmerm. 
Kiirth, E, Melalldrück. 
Ofsa, W, Bäckeimflr. 
Pohlmann, E, Schankw. 
Rothe, SB., Fabikatk. 
20 E Tliielc, Gl), 2B,v. 
Hesselbkitlh, 81, Töpfer. 
Hoffmann, P, Fabrkarb. 
Jäger, 9t, Maurer. 
König, 81, Ww. 
20 Krüger, 91, Eummiarb. 
Strufcrnctrl, 'S, Dreher." 
Rüljle, St, Anchhdl. 
Thomas, I, Molketeibef. 
Siogcl, st, Ww. 
21 E Koppe, L, Ww. 
8lpell, SB, Schncidennstr. 
BialleS, 81, ZigarrenfucL 
ffiöcreS, G, Wcrkzcngm. 
Skadciibach, H, Ärankcii- 
wärt a. D. 
Knopf, O, Kanzl. Beamt. 
Straiisc, H, Zimmerni. 
Lemanezyck, Schilf)mmslt, 
Mclchers, H, Klavier¬ 
spiel. 
Mitlman», SS, Ww. 
Müller. G, Tischler. 
Sialuiift, 81- Maler. 
Palncn, H, Büglet. 
Reiuke, 81., Schuelderin. 
AöUeher, L, Siäticmu 
2!ölzke, ffl, Malerin. 
Wanle, I, Sattler. 
Weif. H, Tischler. 
Zellmet, Th, Büglet. 
22 E Kohlett.W, Destillat. 
Breilhor, O, HilsS-Ger. 
Dien. 
Horlitz, P, Sieinsetz. 
Lindemann, W, Knlscher. 
Molch, W, Kohlenhdt 
Miitschkc, St, Drechsler. . 
Otto, E, Töpfer. 
Stiebet, H, Drofchk.Fuhrh. 
Roefch, 2Bw. 
Springer, F, Handelsin. 
Stai,iiuwitz,K.,Steindruck. 
UtSmann, G, Stakcr. 
Wieworack, F, Schneider. 
23 E Krüger, E. SB., 
Administrator (Scrg» 
strotze 153). 
V. Neumaun, P., Hanb- 
ardlrin. 
<Är°hS, F, Produkthdl. 
Heuicke, F, Elepperiil. . 
Hilbebraudl, M, Tischler. 
Höhle, 81, Schlosser, 
itlaittz, E, Schloner. 
Kluge, St, Bauwachler. 
Kvopp, 8t, Stepperin. 
Koucewsky, H, Tischler. 
Müller, B, Droscht Bef. 
9togge, H, Ww. 
Schueibci,Sl, Aukbesserin. 
Slatcke, 21, Mechamt 
Tredcr, G., Kulscher. 
Wyiia, F, Maurer. 
24EFuchS,91, Schmiedemstr. 
(Sluefebeckstr. 4.) 
Fuchs, P, Sckjmitb. 
25 EHoimtlh, 91, Privatier 
(Schmöawitz.) 
V. Neumann, E, Kassierer. 
(Jägerstr. 58.) 
Aödnke, St, Tischler. 
Dabers. Tischler. 
Funke, E, Rohrleg, 
iLcisendotfcr.F., Invalide. 
GoSzinSti, 81, Erdarb. 
Grützmacher, 81, Bauarb. 
Hetmanski. M, Ww. 
SlaSprzakow, H, Bauarb. 
Mayer, R., Tischler. 
MelueS, W, Ghaussenr. 
Pcilcit, 21, Bauarb. 
Perichel, 91., Slratzen- 
reinig. 
Przybysz, I, Bäcker. 
Riiighaiidl, 91, Vergold. 
Schnitze, E, Iiäherin. 
-Schulze. 81, Milchhdt 
Sokolowski. F.. Fabrkarb. 
Telgeiidreher, M.Tischler. 
Woilezak, I, Stratzenb. 
Arb. 
Wolf, 2, Ehemigr. 
Zemle, St, Tischler. 
20 E Projahn, P, Tischler- 
mstr. 
Stniold, O, Maler. 
Betgemann, E, Jnvalibc, 
Ditiwald, 81., Steinsel!. 
Drescher, A,Registr. Geh. 
Noack, I, Ww. 
Pätzold, SB, Strotzen- 
reinig. 
Plmiclorez. M, Bäcker. 
Prosahn, 91, Kfm. 
Nichl, M, Polierer. ' 
Eamel, M, Schristfetz. 
Schumann, <!>., Leder- 
arl>. 
Schwarz, O, Musiker. 
27 E Projahn, P,Tischler- 
mflr. (Nr. 20.) 
Braun, E, Pianoforle- 
fabrk. 
Eraupc, G, Barbar. 
Günlhcr, 3t, Rohrleg. 
Jackiewicz, A, tiürllcr. 
Stlstinincr, 91, Schlächter- 
mstr. 
Knabbe, S3, Slratzen- 
reinig. 
Schwmso, F, Brauerei« 
arb. 
ABÜEOI 5CEKMER 
Inetallattonivon elekttiaohen Beleuohtungg« 
. 'Wut Kraftfibertr»gnng»anlagen, 
Zimmerstr. 35r. 
V. 29
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.