Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

V. zat Nixdorf — 420 —  Niemetzftr.—Nogatstr. 
•ei" 
v-- 
17 ym, K.. Ww. 
Merx, P., Banarb. 
Mier, 3-, Ww. 
Müller. Th., Schmied. 
Olnhoff. 38., Tiefbauarb. 
CsdimSli, 91., Handelsm. 
PelerS,H., Klcinpncimftr. 
— £., Srn. 
— H. & L., Klempnerei. 
Petzold, 6., Mechanik. 
Schulte, F., Sodicr. 
Schulz, 3K„ Ww. . 
Siede, G., Tischler. 
Simpig, <8., Tierhdl. 
Titze, P.. Streifet'. Führ. 
SBoigt, 53!., Posanienl- 
wrhdlrin. 
Wegner, 81., Straftet). 
Schaff». 
Wojlasch, Th., Bür. Diäi. 
Wolf. K, Knpfetbrnck. 
Soli?, O., Fabrkarb. 
WonlerS, I., Buchdruck. 
Wurzbach, 3!., Schneider. 
SS5gler,-8l., Fabrlmrb.- 
SamDoit. ©., Bangesch. 
Zeyft, F., Stsm. 
Zimmermaun, 38., 
Monlenr. ' 
8 E Höffler, 31., ftfm, 
(Böhmische Str. 45.46). 
V. Mehl, ‘JL, Pol. Beaml. 
Achilles, H., Invalide. 
Bahrholz, lf., Maschinist. 
Ballhasar, I., fifm. 
Brallke, G., Fabrkarb. 
Bretiichneidcr, F.. Laüier. 
Bröge. O., Steindruck. 
Eisfeld, M., ©euosscnfch. 
Beamier. 
Gedicke, H., Fabrkarb. 
Gelhaar, 6., Graveur. 
Görx, H., Slraftb.Schaff». 
Heiiize, W., Beaml. 
Hoffmann, H., Zimmern,, 
floppe, H., Klempner. 
■ Igel, B., Tischler. 
Kerslian, H., ©alt». T. 
Stouietzko, 91., Slraftenb. 
Schaffn. 
Kraatz, E., Fabrlarb. 
PanI, 6., Straßenb. 
Schaffn. 
Phielippezyk, I., Slaud- 
aufiietzm. 
Pole, M., Einrichter. 
Prochäzka, A.. Schlosser. 
Gtciizel, St., Ww. 
Thiede, R., Beamt. 
Warlcnberger, ©., GaL- 
anstarb. 
Weber, O„ Friseur. 
Wehple, 91., Slraftenb. 
Schaffn. 
Wiche, B., Maler. 
• Wnllke, O., Fabrkarb. 
Zieglowski.H., Maschinist. 
10 s. a. Kanner Sir. 30.31. 
E Schmöller, 91., Maurer> 
instr. 
HermeS, H, Magaz. 
Verwalt. 
Horstmann, F., Tischler. 
Säger, 333., Werkmslr. 
Soelv, P., Maaaz. Assist. 
Müller, A., Tischler. 
Rnbolph, A., Ww. 
Kanner Str. 
Nogatsiraße. 
itirchhofstr. 
1 I. a. Kirchhosslr. 14. 15. 
E Boh. 91- Jnslallal. 
(Berlin). 
V. Manlhei, SB., Verwalt. 
Blau, A., Schneider. 
Clemens, P., Bnr.Beanit. 
Gehrina, B., Chemiker, 
tzlelbrecht, it„ Sichrer, 
©olle, A., SEifdjltr. 
©roft M., Bez. Feldw. 
Krause. I., GaSarb. 
Markgraf, B., 3>iehhändl. 
Rolle, W., Poitbote. 
Rose, .6., Schlosser. 
!»o!enthal, M., ilfin. 
Ealouio„,B.,©ekrätzhblg. 
Etruck, E., Bäcker. 
Woifchützky, © Vnr. 
Beamt. 
Zimmermaun, W, Bnr. 
. Beamt. 
2 Neubau. 
E Slosarezyk.Malermstr. 
(Nr. 41). 
Straße 202. -> 
3. 4 Baustelle,,. • 
B E Jbe», ©., Eigentum. 
(Mühleubeck). 
E Mulack, A., Eigeiitüm, 
(fflilmctsbf.). 
E Götz, W, Eigentum 
(91r. 39). 
V. Da,,,. L., Asm. 
Albrecht, £>., j£jm. 
Aniemani:, ui„ Nw. 
Barlliel, W., Buchhitlt. 
SÖ?orf, ffl., Schrtstsetz. 
5 Bratich, ©., Dekorat. 
Vuchin. F., Melallschlcif. 
Vutting, P., Metall«ies;er. 
Denziu, P., Bnr. Assist. 
Sctmmeijtr, P., Ksm. 
Diederiv, ©., Werkmslr. 
Foltin, Klara, Zigarren. 
fjriH, [?., Ingen. 
Fürklenwerlh, E., Vahn- 
sekr. 
Gchrle, P., Bnchbind. 
Hoffmann, B., Ww. 
Karowski, St., Kutscher. 
L'ciie, 9L, Maler. 
Menaler, 91., Milchhdl. 
Maun, A., Kanzl. Geh. 
Mehrwald, G., Schmied. 
Merker, F., Neiseud. 
PetraS, G., Fabrkarb. 
Post, P., Buchdruck. 
PrätorinS, P., Musiker. 
Prüfer, C.,Bcrsich.Beanit. 
Nabe, C.. iXrm. 
Richter, O.,Schristsetz. 
7 Stieg, F., •Biiuuitrmiir, .: 
Schmidt, M., Gastw. 
— C., Hobler. 
— £)., Technik. 
Schnlz, ©., Lnstallat. 
Schumacher, 92., Nedakt. 
Cchwartze, M., Photogr. 
Scrdiug, M, Tischler. 
Ctreicheubelg, E., Stsm. 
Wagner, !>!., Nüstinstr. 
Werner, F.. Schneider. 
Zimmerinanu, F.,Nohrleg. 
Stubeurauchplatz -> 
Selkestr. ->~ 
6 Neubau. 
E. Görickc, P.. Bangesch. 
(Uciiicilr. 84). 
7 E. Aeiuickc, J.,Z!mmerm. 
Adam, P., Bur. Berstch. 
Barscheck, >?., Monteur. 
Devrient, R., Ksm. 
Simse, (l>., Milchhdlg. 
Granzow, K., Portier. 
Jnnkebauer, Fabrkarb. 
Kehl, W., Fabrkarb. 
List, 91., (Seifen. 
Marguiök!, B., Ftiicr 
irehrm. 
Schmidt, P., Former. 
Schneider,6., Schneiderin. 
Schröder, (!., Maurer. 
Sqkora, K. Tischler. 
8 Neubau. 
E Slosarczyk, Malermstr. 
sNr. 41). 
9 E DaInL,L>.,Muurcrmstr. 
(:>ir. 17). 
9llexa»dcr, jj., Gi|cu6. 
ütssift. 
Fischer, H., Eisenb. Assist. 
Grube, G-, Bahuarb. 
Mühsam, 91., Dr.mcd.T. 
Schnlz, P., Ä|m. 
Wothe. 6„ Ob.Post-Ssisist. 
10 Ban stelle. 
Jlsestr. 
11. 12 Administration. 
V. Krüger, 9ldn,i,ii!trat. 
BaSzyuöki, C., Drv yr. 
Arzt. T. 
Dreyer, F., Asm. 
Fetdt, Ä‘„ Schristsetz. 
Ftäs^endräger, B., Bnr. 
Greyschel, K., Monteur. 
Heidkamp, H., Bäckennstr. 
Kahl, P„ Badnassist. 
Kratzert, 91., Seiler. 
• üoetzsch. G., Werknistr. 
— 91. Hebamme. 
Meißner, 38., Beamt. 
Milich, i!„ Beauit. 
Perger, lt„ Fra». 
Schaeser, P., Ksm. 
Schneider, St., Geometer. 
Sonimerseld, K., Grün> 
kram. 
13 E Karfunkel, E., Eigeu- 
tüm. I Berlin). 
Eichardt, O., Buchbiud. 
GraSzat, A., Kaffenbote. 
Herlel, O., Fabrk. T. 
JacobI, K., Schlosser, 
Linden, P., Fabrk. T. 
Müller, 29., Former. 
Pominerenina. A., Beamt. 
Schade, 91., Beamt. 
14 E Bohl, (?., Klempner- 
mstr. (Berlin). 
E SchlostnSki, 81., 
Klempiieruistr. 
9lltrock, B., Bauarb. 
Becker, M., Musteriuach. 
Berg, 91., Eisenb. 9!rb. 
Botliiig, 31., Ksm. 
Arnnschweiler, F., 
Mechanik. 
Eögpe, St., Maurer. 
Hagen, H., Maurer. 
Hanke, F. SInschläger. 
•pärciig, P., Holzarb. 
Hauke, (?., Sekret. 
Heideniaun, 9t. ReichLkk. 
Beamt. 
14 Heilmanu, M., Kohlen. 
— A., Milchhdlrin. 
Holselder, P., Monteur. 
JahneS.C., Packnistr. a.D. 
Koch. W., sTfm. 
Koditek.J., Galaiitericarb. 
Soft, 6„ Werkmitr. 
Krüger, H., Schmied. 
Marien, P.. Schlächter 
mstr. 
Molkcuti», K., Handelsm. 
Rähni, 9l., Mechanik. 
Rofft, N., Nr,ist. 
Sauerwald-Sabeck, M., 
Buchhalterin. 
Schelier. M., Gastw. 
Schlumni.K..GaSanst.Arb. 
Schnabel, 38., Metallarb. 
Schröder, C., Pol.Wacht> 
mstr. a. D. 
Schulz, F., Gürtler. 
Stolle, A., Melallarb. 
Still, E., Fabrkarb. 
Zachert, F., Beamt. 
15 E Kozielcki, L, Töpfcr> 
uistr. (Berlin). 
V. Prüs-rt. P.. Metall^ 
Erc^oro, 33., Bahnarb. 
Eandon, <S„ Mosaikleg. 
Ewald. F., Invalide. 
Flutlwcdel.o, Chauffeur. 
Bimotl, ©., Kontrolleur. 
GraSke, 91., Maurer. 
Grcilkowki, I.. Erdarb. 
Habcriucier.W.. Bahnarb. 
tamaun, 9l., Bäckermstr. 
änöler, S., Putzer. 
Höflich, ©., Dachdeck. 
Hoffmaun, 9l., Lademstr. 
Hopp, 91., Fabrlalb. 
John, 91., Fabrkarb. 
Kammer, F., Tischler. 
ÄclleiiT, I.. llhim. 
Kirschslein, R., Bildh. 
Krause, 58., Bahubeauit. 
Kroll I., Möbclpol. 
Krüger, ©., Bollzieh. 
Beamt. 
Lipke, F., Fabrkarb. 
Lübcke, C„ Slellmachcr. 
Matenie, F., Posischaffn. 
Merzier, G., HanSdicn. 
Michalcck, O., Zigarren. 
Sinthmauu, 91., Maler. 
Pollack, I., Schneider. 
Römer, F.. Gärtner. 
Saar, W., Maurer. 
Schätzte, l£„ Schristsetz. 
Scheiick, SB., yigaiTemn. 
Schubert, P, Maler. 
TranIoellcr.G., Schlosser. 
Wachtel, E., Kfiu. 
Wiese, 91., Handlgsgeh. 
Zander, F., Glaser. 
16 E Janeck, I., Bäcker¬ 
mstr. 
Aiihoff, Th., Ww. 
BroSzeU, K., Postbeauit. 
©aedele, 31., Metallarb. 
©ruft, ©., itfm. 
Haasler, 91., Schmied. 
Hoffmann, 91., Maurer. 
Janeck, £>., Bäckermstr. 7°. 
Knaule, A., Seiseuhdlriii. 
Michaelis, O., Maurer 
Müller, 91., Lademstr. 
— (?., Maler. 
— N., 9)!echa»!k. 
Prcitft, 9(„ Tischler. 
Priou, H., Packer. 
Schreiber, M„ Schlosser. 
Sieberl, F., Tischler 
Splittgerbcr, 38., Metall¬ 
arb. 
Steffen, (£., Rohrleger. 
Weidt, B., Drechsler. 
Wiöbar, H., Schlosser. 
Wisocky, P., Pol. Beamt 
17 E DaluS, m., Mauren 
«u-: 
Bmier, 91., Bahuarb. 
Brachmann, C., Lithogr. 
Briesemeister, H., Ww. 
Ellioru, 91., (lieh. Kanzl. 
Dien. 
Fliiöke, E., Anchhalt. 
Guht, P., Eisenb. Beamt. 
— 91., Zigarreuhdlriii. 
Heiiuc, H„ Weichcustell. 
Held, O., itfm. 
öhu, O., 9l,chitekt. 
tzopp, F., Maurer. 
Jäger, P., Monteur. 
Kohlschmibt, M., Gastw. 
Köhn, Q, Maurer. 
Kopf, F., Aqbiiarv. 
Lehmann, M, Schristsetz. 
MalthcS, H., Ww. 
Müller, 91., itfm. " 
Schöps, G., Werkmstr. 
Schossig, E., Tischler. 
Schulze, L., Seifen. 
Schumann, St., Töpser. 
Scifferf, P., Monteur. 
Seiler, I., Maler. 
Spletlstöder, G., Schmleb. 
Steiu, K.. Maurer. 
17 Weudors, E., Maler. 
ZboralSli, F., Modistin. 
18 E Fitqncr,H.,Eigcnlüm. 
Behrendt, F„ Monteur. 
Braun, H.. itfm. 
Gellhorn, P., Kmizl. 
Llspiraut. 
Hahnkc. B, Ww. 
Hnhndt, 6., Musiker. 
JalmeS, F., Mechanik. 
Kufferow, 33., Stratzeub. 
Schaffn. 
Sanllitg, £>., Bahuarb. 
PelschinSki, K., Bahuarb. 
Prenß, 91., Schmiedemstr. 
Radicke, P., Fabrkarb.. 
Schober, ©., Obst Eugr. 
Stenzel, P., .Kransihr. 
Walter, K., Schmied. 
Wounberger, M., itfm. 
19. HO i. a. Bodcstr. 5. 
E Mai), H., Siimnetmftr. 
(Seiger Sir. 6). 
E9!ic(j, F., Zimmern,str.'s. 
Eber, 91., Diechfler. 
Freier, E., 2b. Telegr. 
Asstfl. 
Hamanii, ©., Dreher. 
HausabowSky, W, Bur. 
Dlälar. 
Hoffmann, Sl., Ww. 
Krüger, St., ©astw. T. 
Lübtke, 91., Seifen. 
Möller, I., Ob. Posi- 
asiist. 
9iie!i, F., Zinimernislr. T 
Röfeter, A., Ksm. 
Eachse, E., Buchbinb. 
Bobestr. -> 
21. 22 f. (t. Bobestr. 29.30. 
E Ghnimmt, 91., Ban- 
glaserei. (Berlin.) 
V. Krause, E., Zigarren^ 
hbl. T 
Brünier, H., HanbelSm. 
Busse, 91., Maler. 
Eichholz. F., Schirrmslr. 
Gösch, l£„ Bahn-Sckr. 
Kochenborffer, M., itfm. 
itorjeu, it„ Bur. Beaml. 
Lnchmanu, 91., Brauer. 
Lux, E., Technik. 
DUo. W., Prw. Beaml 
Salomon, P., Hanidien. 
Schulze, M., Schlosser. 
Waeschke, ©., itfm. 
Zicklcr, W.,Eifcud. Bnr. 
9lfs!ft. 
23 E i'i filier, 91., Topfermstr. 
(Benin). 
V. Müller, E., Maurerpol. 
Bartett, 91., Schmied. 
Behring, 9(„ HanSbien. 
Man, 31., Schmied. 
Bilawa, K., Badnbeamt. 
Böse, B., Bnr. 9lfsist. 
Feldhuhn, it., iUlniitet. 
Fitzner, W., Fliesenleg. 
Föcks, 38., Chauffeur, 
©aebel, 91., Sattler, 
©ericke, H., Kutscher, 
©runel, F., Ksm. 
HageuS, 91., Bildhauer. 
Hahn, G., Beamt. 
— P., Postbote. 
Hauke, I., Kaffenbote. 
Herzberg, St., Bahubcarnt. 
yenbe, O., Maurerpol. 
fielt, it., Töpfer. ‘ 
Kleinschmidl, £>., Maurer. 
Strahl, 91., Ksm. 
Krause, E., Schlächteriustr. 
Maranardt, W.,8immerm. 
Mielke, 38., Heizer. 
!'!auck, M., Tapez. 
Neumann, H., Fabrkarb. 
Paul, F.. Maurer. 
OnibsinSki, 58., Schlosser. 
Namthun, P., Beamt. 
Ristow, E., Schlosser. 
Rnmplafch, Schlosser. 
Sawaxli, it., Tischler» 
mstr. T. 
Schott, 91., Schlosser. 
Schulz, I., Postdeamt. 
Sielaff, 91., Bahiibeamt. 
Stieg, M„ Bäcker. 
Stümer, itfm. 
Thieme, St., Schneider. 
Thomas, M., Klempner. 
Wagner, P-, Maler, 
"itzlche, P., Kürschner. 
iicSiner, H., Rohrleg. 
Zilm. 31., Schlosser. 
24 EFleilcher, W., Fablkbef. 
(Charloltenburg)/ 
V. Hanichilb, P., Pol. 
Beamt. 
Abraham, 91., Schreiber. 
Arndt, F., Bäcker. 
Anders, M., Beamt. 
Balzer, P., Mechanik. 
Deutsch, H., Plältanst. 
Dluaer, D„ Mechanik. 
Grassold, 31., Beamt. 
Hanvt, F., Stsm. 
Hell, 91., ©astw. 
itüdjiin, F„ Monteur. 
Möller, F., Uhrm. 
24 Dicrojalb, 9l., Stnckat. 
Nokmann. 91., Buchdruck, 
u. Nuuneii. 9L, Beamt. 
Schmidt, G„ 5IZa»kbeamt. 
Schön, Bierverlag. 
Schumann, H., Muster- 
fchläg. 
2?ejj6crg, <S; Bersich. 
Weit, Ö., Jalonsieaib. 
Simmeraaim. I., Beamt 
25 E Scheibe, I., Schlosser- 
meiitof. X 
KampovSky, Gebrüder, 
Kunsttischler s. T. 
- I., Dschlermslr. 
•SteHert, G., Gastw. 
St nfchke, Of-, Fabrkarb. 
Mnlack, ©., Schlosser. 
„Nadir", Fabrik elcktr. 
Meb-Jnftriimente Ka- 
delbach & 91andhagen.7'. 
3l(imll)mi,38., Bahnbeaml. 
Randl-agen, 91., Inge». T. 
Sawatzkl,E.sBaulifchlerei. 
Schmidt, P., Zigarren. 
Schöneniaun, P..iiiich[jalt. 
Unglaube, E., Ww. 
Vogelreuler, A., gicirlier. 
Zell, 9t., Handelsm. 
20.27 s. a. Herinanilslr. 164 
n. 165. 
E iUinipcl, 9L, Eigeuiüm. 
(Bicödorf). 
Bahr, F., Baukbeamt. 
Dcmke, A., Schutzut. 
Wachtmslr. a. D. 
Ebel, A., Frau. 
Gehrt,E.,Geh.Kanzl.Dien 
Groft, Ww. 
Stlciufchmibt,F.Fabrkarb. 
Knlick, Bahuarb. 
Siehet & Co., Wciuhdlg. 
Nibak, W., Bahuaiö. 
Puhlmann, ©., Fabrkarb. 
3!alajeztjk, 91., Hebamme, 
gleiche, ti„ Seifcnhblriii. 
Schulz, M., Tischler. 
Tuge, F.. Bahuarb. 
Liters, itfm. 
Kilbe, C., Tapez. 
Hermanns,r. -> 
j8. 29 f. a. Hcrmauustr, 
Nr. 162. 163. 
E^ackbarth,J.,Pot.Lcntn. 
Bnr. b. 5. Pol. 91eu. 
BackhunS, St., Bremser. 
Vnchholz, O., Bankbeaml. 
Bnbdee, M, Prioatiere. 
Damrow, B., Stsm. 
Fraude, F., 3!enticre. 
©lieiue, I., Fabrkarblrin. 
Gruudmauu, (?., Telegr. 
Assist. 
Hackbarth, St., Pol. 
Wachlmstr. a. D. 
Henning, H., Bahnbeaml. 
Heryka, I., Säuger. 
Slufche, G., Pol. Beamt. 
Leuible, L., Kellner. 
Mütter, H., Ksm. 
Pallasch, 91., Fabrkarbirin. 
Pietsch, M., 31cnt!ere. 
Schilde, K., Marine Ob. 
Feuerwerk. 
Schützendiebel, ©., Zu> 
schneid. 
Sieginund, B., Sarg» 
inagaziu. 
— I., Tischler. 
Stolle, 38.. Gast«. 
Weslphal, St., Privatier. 
30 EHcilinann,9l.,MitchhbI. 
Becher, 91., Schlosser. 
Beiersborf, 31., Schlosser 
BorsykowLk!,V.,Zimmer 
Buller, I., Schlosser. 
Conrabt, H., Ww 
Dietrich, £>., Mödclpol. 
DzwigalLki, O., Rohrleg 
Dietscke, P., Töpfer. 
Faust, L, Frau. 
Fobbe. E., Privatier, 
©ehrig, P., Bahnarb. 
Haak, F., Schneibermslr. 
Haacker, St., Monteur. 
Herrmami, St., HauSdicii. 
itohser, O., Favrlarb. 
Krause, E., Ww. 
Krüger, 91., Ww. 
Kunze, F., Fabrkarb. 
Lösch, F., Rohrleg. 
Luther, P., Schlosser. 
Makel, 91., Maurer. 
Malchow, Tischler. 
MebeS, H„ Gastw. T 
MetIo,O„ Schranbendreh. 
Moeck, 91., Schlosser. 
Müller, 9l., Schlosser. 
Noack, O., Packer. 
81ei*e,ibath, H., Schlosser, 
gieinhardt, 93., Maurer. 
Wellig. W., Banarb. 
3I!chlcr, O, Maurer. 
Sonuek, i'., Monteur. T. 
Saget, 38., Llaluiarb. 
31 E Äühnel, I., itfm. 
Selmetl, F., Banarb. 
Blasbera, I., Fabrkarb. 
Boeck, 91., Schneider. 
Boll, M., Bahuarb. 
Brümng, H., Schmirb. 
Dobroschewski, 91., Stsm. 
Engel, 91., Schuhmmstr. 
Gelloy, F., Bahiiarb. 
Hülsmauii, 9(„ Stsm. 
Jorbau, £}., Rangierer. 
JaülowSki, M.. Baliuari 
Jsorand, 81. Schlosser. 
Stauer, R., Schlächlermslr. 
Kolhe, V., Mater. 
Stotlc, I.. Ziseleur. 
Strömer, F., Bahnbeaml. 
Krebs, O., HauSdien. 
Kuglick, P., Bahnarb. 
Kupperfchlag, I., Uhrm. 
Lanze, W., Tischler. 
Marfchel, St., JaloufiefVrk. 
T 
Nürnberg, ©., Baitaib. 
Putschte, Bersich. Bnr. 
Beaml. 
Scharnke, H., Stsm. 
Schelier, 91., Karlogr. 
Schmibt, DachbcL 
Schueiber, H., Technik. 
Scholz. G., Formennstr. 
Schröder, O„ Clmussenr. 
Scifetl, F., Süutlcrljblti,, 
Tcubcr, M., StatiouSgeh. 
Trosch, H., Fabrkarb. 
Wasch, ii., Ww. 
Werner, H., itfm. 
Wiese, ©., Klempner. 
32 E Wiese, I., Architekt. 
(ElmShorn). 
V. Rausch, M, Stsm. 
AnSschwitz, D, Bäckermstr. 
Blankeiiburg, 38., Stsm. 
Branbl, I., Bahuarb. 
Bremer, £., Bnr. Beaml 
58,litt, H., Steinmetz. 
Dubziak, St., Fahrstuhl- 
führ. 
Fetchenheuer, A., Wlv. 
Förster, P., Ksm. 
©ehr, D., Ksm. 
©eiöler, 59., Ww. 
Glacökc, H„ Schlosser. 
taafe, E., Mafchinenb. 
übe, D., Maurer. 
Jnrzail, H„ Maler. 
Sturlh, 33., Pensionär. 
Schirm, F., Milch. 
Schulz. W.. Bahnarv. 
Stoff«?, St., Technik. 
Thiele, E., Ww. 
Türk, P„ Hauswart. 
Werk, 91., Chauffeur. 
Wufluer, H., Sluckalmstr. 
33. 34 f. a. Bodestr. 31. 
E Klosc,K.,Dachbeckmstr. 
(Saalestr. 3). 
V. Herzog, H., Zimmcrm. 
Abel, M., Ww. 
Barbeleben,P., Zimmcrm. 
Dicht, O„ Abminiflral. 
Eifenhaner, 31., Maler. 
Haberland, 9(„ Jnoitlibe. 
Hähnel, 91., Schuhmmstr. 
HanSschild, F., Fabrkarb. 
Hensch, M., Frl. 
Hildebrand t,A., Kürschner. 
Hußman, 91, Möbclpol. 
Stociansti, A., Produkten- 
arb. 
Knhn, H., Reisenb. 
Stusserow, D., Einsetz» 
Lifchta, M., Ww. 
Lorcuz, St., Schlosser. 
L,,decke, D„ Bauarb. 
Paul. E., Erpedieut. 
Pietsch, E., Expedient. 
3I!eck, St., Barbier. 
Echille, O., Steinmetz. 
Schröber, G., Gastw. T. 
Storch, P., Stsm. 
Botz. 38., Fabrkarb. 
Bobestr. -> 
35. 30 s. a. Bodestr. 4. 
E Wählet, P., Eigeuiüm 
91mm, B., 38w. 
Bassin, M., Schlosser. 
Bock, ©., Mechanik. 
Brefiu, H., Bur. Assist. 
Brumm, St., Bur. Asstst. 
taserkom, ©., Ksm. 
esse, 91., Ingen. 
Küchler, ©., Postassist. 
Stiiiizman», P., Gastw. 
Langenfeld, I., Sekr. 
Malnche, P, Bahuarb. 
NowakowSli, £., Stsm. 
Siifi, F., Bäcker. 
Wetzel, 33., Maschinist. 
37 E Wöhler, P., Eigeiitüm. 
(Bodestr. 4). 
81mm, M, itfm. 
Bobm, SL, HandekSm. 
Borchert, 91., Weicheuslell. 
Brätfch, F., Maurer. 
Droese, (!., Branereiarb. 
Engelhard t, M., Monlage- 
1 arb. 
, Fritfch, O., Schlosser. 
37 StoJIfe, I., Poftfchaffn. 
Matthias, P.. itfm. 
Pahnle, F., SBricfIräfl. 
SablowSky.EH.Bur.Diiii. 
Sckimarr.B., HandlaSgeh. 
• Schmielnik, I., Bahuarb. 
Trapp, 91., Schlosser. 
Tufchling, P., Berf.Beamt. 
WifchnewSki, F., Sigatr.T. 
38 E Slnberä, 91,, Nutzholz. 
(Berlin). 
Beeskow, St., Klempner. 
Äliclschau, @., Schlosser, 
Da». I.. Banarb. 
Dillmanu, P., itfm. 
- Eckharbl, 38., HanSbien. 
Falkenberg. H., Maurer, 
Feist, B., Portier. 
Fischer, O., Beamt. 
Henfelcr,.O., Bauarb. 
Kiiduer, H., Sleiiisetz. 
Lcfeore, E. Kohlen. 
Liebelt, E., Photogr. 
Lorenzen, 91., Ww. 
. Ludwig St., Fabrkarb. 
Möglic, E., iDiusitcr. 
Müller, St„ Schmied. 
Nap.erala, Th., Bauarb. 
Oestreich. P., Kutscher. 
Plötze, 38., 58a>iarb. 
9>eiuicke, F., Droge». 
Rohr, F, Klempner. 
Schulze, H., Mechanik. 
Springer, M„ Stirn. 
Thomas, P., Bauarb. > 
Wermkc. 91., Tischler. 
Ziucke, @., Maschine,uujii; 
Singlcr, H„ Ksm. 
Zippcl, 28., Lilhogr. 
39 E Götz, 93., Eigeuiüm, 
Beck, 91., Dreher. 
Bergmann, A., Slellm. 
Eggert, F., Lagerverwalt 
Eitner, P., Dachdeck. 
Filz, St., Banarb. 
Fleischer, 91., FabikarL 
Fleift, P., Bauarb. 
Franzke, St„ Dreher. 
©(iBticr, E., Melallarb. 
©ätz, H„ Kolonialwr. T. 
Güldener, St., Backwr. 
Heller, fit., Schneiderin. 
H»iz, P„ Schiiflsetz. 
Hoffmann, M., Slratzeub, 
Schaff». 
Hos,Heister, O„ Telegr, 
Handwerk. 
Stol6c, H., Technik. 
Lehmanu, F., Ww. 
Leistikow, 38., Fabrkarb. . 
Müller, it., Schmleb. 
Panisch, M„ Pol. Beamt. 
Pflaum, R., Metallarb. 
Pickerl, 91., Zimmcrm. 
Rabtke, P., Mechanik. 
Reiche, I., Photogr. 
Riedel. A., itfm. 
Scherfling, P., Zimmcrm. 
Schmeiber, P., Schuhm- 
mflr. 
Schubert, H„ HauSdicii. 
Simolcit, I., Schlosser. 
Slciitfc, 91., Schlosser, 
luchfcit, M, Sttm. 
Tillack, E., Portier. 
Biehweger, I., Banarb. 
Woll ermann,O.,Schneidet 
40 E Baudisch, ©., Bau- 
gesck. T. 
V. Hempel, F., Portier. 
Bralsch, 38., Zimiuenn. 
Burcherl, B., Pol. Wacht¬ 
mslr. 
Eidner, H.. Schuhmmstr. 
ErbS, H., Bnckidnlck, 
Feist P-, Tischler. 
©awroii, H.. Schristsetz. 
Grützmacher.O., Schlosser, 
Sladelke, F., Tischler. 
Klein, 38., Schlosser. 
Lau, ©., MilchljM. 
Leopold, M., Schlosser. 
Sites, H., Ļr. Beamt. 
Neumanu.E.,Malermstr.^ 
Nürnberg, G., Töpfermstr, 
Reimer, y., Ksm. 
3lofchc, 9t., Ww. 
Schim»iing.E.,Postfchassii, 
Schröder, H., Stjm, 
Schulz, F., Photogr. 
Unglaube, R.. Lerzinner. 
Waimer.P., GcschäsISdicn. 
38apuewSki, P., Schlosser. 
41 E Anders, 91., Nutzholz 
(Berlin-. 
V. Slofarezyk, F., Maler» 
mstr. T. 
Beer, A, Portier. 
Banhardt, P., Metall- 
dreher. 
BobkawSki, A., Banarb. ■ 
Bolt, St., Schneider. ' - 
Eichuiann, E., Siiiljcrin. 
Banen, £)., Maurer, 
piijchmaiui, I., iVlilchlidl, 
jSbcmer, SS., Bersich. ’* 
Beamier. • - 
Kolhe, D., Znschneiber. \ 
stuffcl, H., Schneiberinsir. 
A.-6. Schaeffer & Walcker, 
Berlin 8W. 68, Lindenstr. 18-18 
1Leuohtlontalnen »—■ — 
" Zentralheizungen * Beleuchtungskörper,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.