Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

Vprsi-ns? 5-» ^>-T- .für;> ^r> „3 « e _ . _ 
'',f-?' d~ " " ' ' ■ ■ - ■- . r 1 ’ '- , • ''. J~-i :'•■■'". "*75?;,^Mx-<vrt-—p. , j- 
V. Seil 
Reinickendorf 
— 364 
Scharnweberstr—Sommerstr. 
'S 
ß' 
s^ä1 ' 
X'. 
I- 
139 E Sanimann, C, 
Schlächterei.1'. 
Bachnlck, 51., Näherin, 
fflugge, R„ Schleifer. 
Hartwig, 3., Fabrkarb, 
Pelsch, 6.. Werkmstr. 
Pilotzke, 0., Portier. 
Schmidt, M., Ww. 
Springer, Porz.MaL 
Miechert, A. Fabrkarb, 
Zabel, Ch.. Ww. 
140 E Klauschütz, H., itfm- 
Filial-Exped. b. „Berliner 
Lokal-Anzeiger". 
Arndt, R., Mctallarb. 
Birkenichenkcl, I., Werk- 
mftr. 
Branili, Sf„ Milit. 
Schneidermstr. 
Bregke, A., Schmied. 
DomnowSky, 5ß., SRctalt- 
arb, 
Engel, F., Maler. 
Förster, H., Photogr. 
GeiSler, g., cerro. Settor. 
Georges, O., Werkmstr. 
Goldman», A.< Dreher. 
tardtle, H., Metallarb. 
lemz, A., Kultusbeamt. 
Krahmer, H., Dr. med. 
Äolondowicz, 6., Technik 
v. Krogh, ($L Hauptm. 
a. D. T. 
Lindemann, K., Kaserneu- 
ttärt. 
Marqnart, H., Lehrer. 
Meister, A., Monteur. 
PrzvbilSIi, I., Mctallarb. 
Richter, <8., Filialleit. 
Schiller, R,, GasansLArb, 
Schmiedccke, A., @x)arb. 
Schulz, M., Kftn. 
Türpp, M., (MjauhuiC. 
Wallentin. G., Zimnirrm. 
141—143 Baustellen. 
144 E Müller, 28., Pri¬ 
vatier. 
Milow, E„ Barbier. 
Rüdiger, R., Malermstr, 
Bogt, it., Schläihtcrmftr.1'. 
145 Baustelle. 
146 E Staamnai, 6., 
. Rentier. T. 
Sientapotljcli A. FriebeL 
Fiiebel, A» Apotheler. 
Jürisch, P., jngen. 
Krause, ®., Fabrkarb. 
Schneid« A., Fabrkarb, 
Scngbnsch, G., Ww. 
Gtaamatm,P.,Dr-pr.!Iici' 
arzt. T 
Steinigt, Fabrkarb. 
<3nioto, 28., Käschdl. 
l47EStaamanti,C., Rentier 
(Nr. 146). 
tilijc, A., Handelsm. 
attb«, H., Kirchh. 32V 
spekl. a. D. 
— 8t., Geh. ejpe'ii. Sth. 
Jturjrotf, ©., Gärtner. 
Rechen! crg, H., Ul,tm. 
Staamann jtm., <£., 
mech. Werlstatt. T 
— y., Getreidehdlg. T. 
— R., Fabrlarb. 
148. 149 Slältqilag. 
EHensibte, W.,Schlächter- 
mstr. (Blankestr. ti). 
Löwenstein, S., Bauunter- 
nchm. 
160EWeber,C»SHtächtmstr. 
Ärend, G.. Seisenhdla. 
Dünger, M. Kgl. Ferstet 
a. D. 
Jablöniki, W., Schneider» 
mstr. 
Kemnitz, V-, Schlächter- 
mstr. 
Weinhold, 6., Lehrer. 
151 E Pelrosch, 3», Ww. 
(Berlin). 
Surfe, H.,Grünkrrmhdlg. 
Friedrich, Th., Ww. 
Genck, &, lÖioKctei&cf. 
Lange, P., Ww. 
Mielke, &, Stratzeiib. 
'Schaffn. 
Weudt,B„ eSetreibehblriii. 
1?2 E Kiesel, M.. Ww. 
Mielert, W., Fabrlarb. 
Pesarxa, K, Znschneid. 
Schwabe, H., Handelsm. 
Wandtke, A, Schaiitw. 
163 E Hagedom, SL, itfm. 
(Jcfimccl, W., KolonilUwr. 
Keßler,Aara, Papierhdlg, 
Nööler, A., ProdullenhdI. 
154 E Meyer, 31., GaS- u. 
Waff. Anl. T. 
Hcidfchmidt.A!.,Dr«gifl.1'. 
Janowsli, E., Renten- 
empsängerin. 
McyerLCo.,Weingesellsch. 
Müller, M., Ww, 
Waldow, E., Monteur. 
155 E WaschinSki, I., itfm. 
teinemann, H„ Glaser, 
öoer, I., Öailm. 
Kaiser, P„ Friseur. 
Kawingl, G„ Fabrlarb. 
Kerstein,E.,Klemvnennstr. 
Krause, St., Fabrlarb. 
— SB., Fabrlarb. 
Lohmann,Reisend. 
156. 157 E Grnnwald, M., 
Gastwirtin. 
Grunwald, G., Gastw. T. 
Knrl, F., <3#)uhmm[lr. 
Schröber, SB., Produkten« 
Ijblg. 
Spandaner Weg -> 
158. 159 E Kirnet, I., 
Grnndbes. (Sctlin). 
Kuntze, L, Gastw. T. 
160. 161 Stallgebäube. 
<- Müllerstr. -> 
Schcffelstr. (West) 
Berliner Str. ->■ 
(Unbebaut). 
Schillerpromenade 
(Ost). 
Hauptslr. -> 
■<- Linbaner Str. 
Baustellen. 
Schillcrring -> 
S-iiifieHcn. 
45 l.ü.Appenzcller  Sit.15.lC. 
K Dahms, G„ Maurer« 
mstr. (Berlin). 
V. Laube, M., Bur. Assist. 
Koch, O„ Fabrkarb. 
Appenzellcr Str. -> 
46 E Kunow, S8„ Manrer- 
mstr. (Sleglio). 
V. Brosig, P., Holz, 
Ahrendt, I., Schneider. 
AhrenS, M, Magistr. 
Bur. Assist. 
Anders,G.^kirchh.Jnspekt. 
Büttner, M., Metallaib. 
Grunwald,I., Maurerpol. 
taufe, !)i., Fabrikarb. 
ünitke, ÜB., Dachbeck. 
Löffter, K., emer. Lehrer. 
Michel. A., Erbarb. 
Neetzel. P., fifnt. 
Pahl, !S. Maler. 
OuieS, E., Maurer. 
Echaede, O., Fabrkarb. 
Schmidt, L., Grünkram. 
Schneider, Ä., Lithograph. 
Schulz, SB., Gastw. 
Sdjumm, F., Fabrkarb. 
Etaedt, R., itfm. 
Wenzel, E., itfm. r- 
Wölms, E., Fabrkarb^, 
47 E Ki.hnke, H., Mauret- 
meiflv:. (Wmenaui. 
V Bielcfeld,Th.,Schloffer. 
Narby, Ch„ Schlosser 
Birkholz, W.,Posipalkmstr. 
a. D. 
Buhrow, 6., Briesträg. 
Hill, 6., Schriftsetz. 
Kohlhoff, F., Simmem. 
Linke, 91., Schlosser. 
Neetzel, O., itfm. 
Nickel, M., Schlosser. 
Peoestorf, $., Kohlenhdl. 
Schult, I., Schuhm. 
48 E 21 (fermann, H., 
Architekt. T. 
Bahrs, SS., Polierer. 
tossleit, G, Möbelpol. 
nugchen, O., Kutscher. 
Kohlmorgen, H.,Schlosser. 
Körner, 0., itfm. 
Mallwitz,H.,Magistr.Arb. 
Martiny, Steindruck. 
Müller, G., Maler»,str. 
Sicher, 31., Konditorei. 
Neumann. H., Schlosser. 
Pfeiffer, R„ Schrijtsetz. 
NiesenstahlH.,Kolo»illlw. 
Ealomon, 58., Frau. 
Stern, $8., Ww. 
48EBree,F.,Bauunternehin. 
58öl)iu, G., Dreher. 
Ferdinand, M.. Schlosser, 
»clbifi, E„ F'brkarb. 
MagnuS, A., 'teinbruck, 
Rüppel, F.. Bi.chbii,d. 
Sa|c, 6., Gastw. T. 
Stcmbern, 91., Fabrkarb. 
50 E Benkmdoif, I., Zie¬ 
geleibes. (Autzerhalb). 
V. Raumann.W, Zeichner. 
Boclke, I., Gchlonet. 
Friese, H., Schlosser. 
■ Groll), O„ Fabrkarb. 
Günther, SB., Schlosser. 
.Jhlenfeld, 33., üaffenbote. 
Kopp, ?(., Banarb. 
Müller, K., Farbenreiber. 
Sloiö, W., Monteur. 
Sadrey, F., Kutscher. 
Schwarz, it, Steindruck, 
51—63 Baustellen. 
64 Administration. 
Brandt, <1, Büchsenmach. 
64 Ehlert. H., Tischler. 
Gottlchalk, O„ Dmckmi. 
Grolhe, SB., Fabrkarb, 
Kleiner.®., Fayrstuhlsühr. 
Schwoch, A., Fabrkarb. 
Wieland, P., Fabrkarb. 
55 Administration. 
Bischofs, O., Vankbeaint. 
0roboB6ki,j¥., Manier. 
Hoffmann, SB., Fabrkarb. 
Michulitz, I., Bauarb. 
Nogae, K., Konditor. 
Wille, A„ Sattler. 
SBoigk, E., Bauarb. 
56 Neubau. 
Administration. 
-4r Hollinderstr. -> 
Baustellen. 
Berliner Weichbild- 
grenze. -> 
Baustellen. 
<- Hollünderstr. -> 
73—77 geh. z. Holländer 
strafte 31—84. 
Baustellen. 
Appeuzeller Str. ->• 
Baustellen. 
Schillerriug ->■ 
Baustellen. 
Linbaucr Str. -> 
Hnnpltlr. -> 
Bchiöemitii (Ost). 
-<r Schillerpromcnado -> 
(Unbebaut). 
Schillingstr.(West). 
Scharnweberstr. -> 
1 s. a. Scharnweberstr. 37. 
E Kittke, A„ Eigentüm. 
Böhm, K., Briesträg. 
Genzow, H., Sergeant. 
Hannemann, P., Steiw 
druck. 
Äretschmer, 0., Lilhogr. 
Liebsch, SL Metallorb. 
Schwarzenberger, SB., 
Frau. 
Schw!ndel,P.,Beamt.a.D. 
— fi„ Hebamme. 
Werner, Clara, Waschanst. 
2 E Kittke, A., Eigentum. 
(Scharnweberstr. 37), 
Solle, a, itfm. 
DrzymIowrii,G., Bauarb. 
Eck, (£., Mechanik. 
Hähne, P, Erdrb. 
Hoßpowski, E., Schlosser. 
Käthuer, G., Maurer. 
Körner, A., ÜBN). 
Kühne, P., Packer. 
Löchert F-, Erdarb. 
Ney, L., Portier. 
Paulus, A., Ww. 
Potter, H., Steindruck. 
Schlawinski,A.,Schneider. 
Schulz, O., Basarb. 
Wolf, SB., Schlosser. 
3 Baustelle. 
4 E Hugo, {?., HanbelLm. 
5 E Leibeter, L., eigen* 
tümrin. 
V. Balke, R, Eisendreh. 
Schmerle, M., Fabnlar« 
beiterin. 
Sviller, B., Fabrkarbtrin. 
Weber, P., Schlosser. 
6 E Sonntag, 81., Eigentum, 
Sumieiflcr, H., Fabrkarb. 
Dierschke, I., Schneider- 
mstr. 
7 E Hübe, Th., Ww. 
Runde, H., Fabrkarb. 
8 E Böttcher, F,, Maurer- 
rnstr. 
Petn, £>., Zimmerm. 
9 Henning, E»Kohlenhbl. 
Giimmbergcr, Ww, 
Schütt, St., Chauffeur. 
10 E Beyer, I.. Rentier 
(Görsfelb ). 
V. Hebel, L. Fleischhbl. T. 
11 E BöttchlMaurer- 
mltr. (Nr. 8). 
Binias, 28., Fabrkarb. 
Hartwig, C., Fabrlarb. 
Hatz, H., Stctniräg. 
Jabnke, 81., Maurer. 
Kahl, K< Steiusetz. 
Kotz, G., Steinträg. 
Kula, A„ Fabrkarb. 
Schlawih, St., Fabrkarb. 
Schüler, R., Fabrkarb. 
Schymczak, A„ Fabrkarb. 
Süßbicr, E„ Bauarb. 
Zauber. F,, Fabrkarb. 
12—18 Baustellen. 
19 Neubau, 
r_ LucaS & Faust, Bmi< 
gesch. (Berlin). 
20 E Böhme & Co, Bank- 
gefch. (Berlin). 
V. Borpahl, D., Nohr- 
beckenarb. (Nr. 21). 
Dahlmeyer, C., Wagen- 
mstr. 
Fischer, A., Schlosser. 
Vlamanu, SB., Dreher, 
20 Hentse, M„ Fabrkarb, 
fett, F„ Galiw. X 
önig, ity Ww. 
Krüger, Sl„ Fabrkarb. 
Lobe, E„ Maurer. 
Miethe, O., Fabrlarb. 
Paetz, H., itfm. 
21 E Böhme & Co„ Bank- 
gesch. (Berlin). 
V. Borpahl, £>., Roho 
deckenarb. 
Friedrich, E„ Tischler. 
Gebrat, G„ Fabrkarb. 
Heuermann, R., Maler. 
Klawe, K„ Fabrkarb. 
Krause. M„ Fleischhbl. 
«trüget, F., Fabrlarb. 
Milbtedt, K,, Fabrkarb. 
Müller, W„ Fabrkarb. 
Prauschke, I., Fabrkarb. 
Prüfer/ H., Schlosser. 
Reinke, Zimmermstr. 
Sträub, O., Hausbien. 
WienS, Q., Fabrkarb. 
Zcllmer, H.,Dnickereiarb. 
22 E Braun, 81., Gastw. 
(Berlin). 
Erfkamp, <$., Buchhalt. 
telschsw, E., Schankw. T. 
ermcr, W.,GaSa»st.Arb. 
KolasiiiLki, it„ Dreher. 
Kretzler, R., Former. 
Krüger, F., Gummiarb. 
Kunert, 8t, Ceisenhdlg. 
Marohkii. €>., Erdarb. 
Rutschke,O., Gasanft.Arb. 
Schumacher, SL, Bauarb. 
Schwarz, H., Tagearb. 
Sydow, G„ Kiilscher. 
23.24 s. a.Augiiste-Biktoria- 
Stllee 100.101. 
E Dalke, R., Eigeutüm. 
«Nr, 2). 
V. Hulh, H., Zimmerm[tr. 
Benecke, E„ Technik. 
Engel, G., Milchhdl. 
Graboö, F„ Portier. 
itamponSft, §., Schmelzer, 
Kirchhoss, K.. Erdarb. 
Zucht, Ä., Wirtschasterin. 
Rose, H., Böllcher. 
Scheinet!, H„ Schmied. 
Ulrich, G., Metallarb. 
-<r Auguste-Viltoria- 
Allee -> 
30—33 Baustellen. 
34. 35 ^rundstückgesellsch, 
jSa)iuitigstr.34,@jn.b.H 
V. Colliii. F„ itfm. 
Apatz, SB., Gastw, T. 
Stahlt, ®„ Fabrkarb. 
Deinte, A., Schneiderin. 
Eckert, SB. Fabrlarb. 
Grünberg, Werkmstr. 
a. D. 
Haustein, SL, Ww. 
Heinrich, R., Engt. 
Schlächter. 
Horn, K„ Schlosser. 
Jacob, SB., Scilcrmstr, 
Kuhnle, E„ Schlosser. 
Lmthold, E., Fabrlarb. 
MichalSIY, H„ Schlosser. 
Nicke, O., PMtaJstst. 
Baul, R., Fabrkarb. 
Viritz, A., iloloiiialwr. 
Schmidt, G,, Fabrlarb. 
Trebbin, H., Pensionär. 
36. 37. Baustellen. 
38 E Aniclang, C., Pri¬ 
vatier (9k. 39). 
V Schulze, A., Zimmerm. 
(Nr. 39). 
Bensch, F., Fabrkarb. 
Befiel, F., Fabrkarb. 
Franzlowiak, M., 
Fabrlarb. 
Fng, I.. Fabrkarb. 
Genth, W., Fabrkarb. 
Greiser, G„ Fabrkarb. - 
Grothe, SL, Kutscher. 
Kaltes, G., Fabrlarb. 
Klofe, 8L, Fabrkarb. 
Kutz, K., Fabrlarb. 
Lenz, H„ Fabrkarb. 
Lübke, O-, Sadiler. 
Schocke, St., Fabrkarb. 
Umlauf, SL, Töpfer. 
Wagner, B., Fabrkarb. 
Eamrei, P., Fabrlarb. 
Wenghöser, L., Fabrlarb. 
Zerndt, O., Zigarrenm. 
ytmmcrmami, A., 
Fabrkarb. 
Zippler, E., Fabrkarb. 
89 E SJmelanj, C,, Pri¬ 
vatier. 
V. Schulze, 81., Zimmerm. 
Döring, ®., Fabrkarb. 
Ebeling, K., itotonlalioL 
Fuhlbrüflgc.F., Fabrlarb. 
Guhlke, K., Fabrlarb. 
Hoffmann, S8., Maschinen- 
mstr, 
Högelow, H„ Fabrkarb. 
Kucheiibecker, h.,Fabrlarb. 
Lother, SL, Fabrkarb. 
— K, Fabrlarb. 
Perlick, (8., Äicrsahr. 
39 Rätzlow. 6., Fabrlarb. 
ozek, I., Fabrlarb. 
SchlanSle, M., Sattler. 
Echulzke, H„ Fabrlarb. 
Wenblanb, K.. Fabrlarb. 
ZwierzynSli, W., Dreher, 
40—44 Baustelle». 
45 E Hab erlaub. P., Pastor, 
(Hall- a. ©.) 
Stieg, H., Ob. Ingen. 
46 Baustelle. 
47 E Rutsch, G, Äfm. 
(Berlin). 
V. Grabow, K„ Fabrkarb 
Baithcl, A., Tischler. 
Hempel, SB., Fabrkarb. 
Lenz, G„ Fabrkarb. 
Lipinski, G., Fabrkarb. 
ScherrikS, I., Bicrfahr. 
Slernbeck, E„ Fabrkarb. 
Stortz, M., Ww. 
48. 49 Baustellen. 
•<r Scharnweberstr. •> 
Schönholzer Weg 
(m. 
Hauptsir. ->• 
Residenzstr. 
1 Abbruch. 
E SieBert’fchc Erben. 
2 E Siebert'sche Erben. 
V. Pabst, A., Berwalterin. 
Bunke, P,, Mctallarb. 
Fey, SB., Tischler. 
Rk'nelt, C., Fabrkarb. 
3—16 Baustellen. 
Wittestr. -> 
17-19 Baustellen. 
LO E Mahlow, L., Landw. 
Baustellen. 
Nordbahn -> 
Baustellen. 
29 E Amende'sche Lrben. 
V. Michaelis,»., Gärtner. 
30 ESeeIiger,TH„ Rentiere, 
E TewS, A., Rentiere. 
V Seeliger, P., Schlosser- 
mstr. 
Fiebig, G„ Photogr. 
Fischer, M., GlaSmal. 
Hinze, O,, Gürtler. 
31 E Papritz, H„ Gastw. 
(Sommerstr. 8). 
Provinzstr. ->■ 
Baustellen. 
Nordbahn ->■ 
Baustellen. 
60 E Robert, O„ Sattler« 
mstr. (Bornstedtb.PotL 
dam). 
V. Ebert, B., Snuali1’. 
Bogel, H,, Handelsm. 
Schwanz, A„ Fabrikarb 
Stöber, P„ Fabrikarb. 
■<- Kopenhagener Str. -> 
Schulenburgstr. 
(Sßcft). 
Berliner Str. ->• 
(Unbebaut). 
Seebad (Ost). 
Residenzstr. 
1—3 geh. z. Residenzstr. 49. 
4.5 geh. z. Marlstr. 2.8. 
0 f. a. Skarkstr. 1. 
E Schemmel, Th,, Buch- 
dwckbes. T. 
Bleckmann, M., Rentiere 
Dietrich, H,, Pastor. T. 
Düvel, SB., Direkt. 
Gohlle, L, Lehrer. 
Schemmel, F„ Redakt, 
Schmidt, S., Ww. 
Schrcmmer, 58., Oberlehr. 
Spiethoff, A„ Buchhdlg. 
Markstr. 
Residenzstr. ->• 
Seebeckstr. (Ost). 
Sommerstr. ->■ 
1 E Elpel, P., Artist. 
Bolhe, K.. Musiker. 
Kasseja, M., Erdarb. 
Lüdike.H., Ww. 
Werner, P,, Maurer. 
2 E Bock, 81., Käsefbrk. 
3 E Silbcmagd, A„ Eigew 
tünierin, (Berlin). 
V. OzegowSk!,P„ Berwall, 
Lange, P„ Kutscher. 
E Fraiikt, M, Artist. 
(Berlin). 
Chemnitz, E„ Eisenarb. 
Htrschseldl,A„SteinIchleis. 
-<r Nordbahn -> 
5 E ZiolkowSki, M, Ww, 
EmonS, E„ Dreher, 
ü Baustelle. 
-<r Sommerstr. ->■ 
Seepromenade 
•<r 3(m Seelab -> 
(Unbebaut). 
Seestraße (Ost). 
Berliner Weichbild- 
grenze. -> . 
1. 2 Baustellen. 
•<r Hansastr. 
8. 4 s. a. Hanlastr. 6. 
E Zimmer, 8L, Eigeutüm, 
(Hansastr. 3). 
Abertu», 8t., Gastwirt. 
Dobbert, K, Fubrherr. 
Düuhaupt, 81., Versich. 
Sicamt. 
Hühner, P., Mechanik. 
Herpich, 6., Bäcker. 
Hill, ©., Maler. 
Jänicke, O,, Mechanik. 
Müller. W„ Ehausseur. 
Pickorbt, H., Chauffeur. 
Radunz, R-, Handlgigeh 
Richter, A., Fabrkarb. 
Runge, E„ HandlaSgeh 
Sdiifffe, F., StraBenb. 
Schaffn. 
Schönholz, L„ itfm. 
Thurow, O„ Zimmerm. 
SBItt, Chauffeur. 
5.6 E Zimmer, R., Eigentum, 
(Hansastr. 3). 
7—10 Neubau. 
E Zimmer, R„ Eigeutüm, 
(Hansastr. 3). 
Residenzstr. ->■ 
11—14 Kloster z.gutenHirten 
gch.z. Nefidenzstr. 80.91. 
JustuSstr. -> 
16—17 geh. Justusstr. 6. 
18—23 Baustellen. 
-<r Gefelllchattfir, -> 
Slcgirftr. -> 
24 E Christeiiseii.C.,Tischler. 
-<r Neptunstr. 
25 geh. z. Niptuiistr. 30, 
26 E Keil, J„ Tischler. 
Althaii», P„ Goldarb, 
Erenfriebt, F., Schlosser. 
Fischer, 9t, Buchdruck. 
Grieb, G„ Metallarb. 
Keil, B„ Gastwirtin. 
Kohlt, SB., Former. 
Menzek, Q, Maurer. 
Nickoni, A„ Hanbelssr. 
Opitz, O,, Drogist. 
Popp, O., Steinbruck. 
Wieganb, (£., Melallarb 
27—31 Baustellen. 
Benkestr. ->• 
Letteallee ->• 
32—46 Baustellen. 
Justusstr. 
47 geh. J. Justusstr. 4. 
48. 49 Baustellen. 
Residenzstr. 
50—52 Baustellen. 
Ü3-67 E Bogenschnridcr, 
H„ Eigentuni. 
Dreißig,!!., Droschk-Kntsch 
Fahrner, L,, Gastw, T. 
Zeltler,R„ Automobilführ. 
59, 60 Baustellen. 
Berliner Weichbild- 
grenze. 
Sommerstr. (Ost). 
-<r SBinlerslr. 
1.2 gib. j. SBinlerslr. 22. 
i E Wiese, H., Eigeutüm. 
Engel, H.< Fabrkarb. 
Defteteim, W, Schuhrn- 
mttr. 
Wiese, ©., Droschkenfnhrh 
4 Baustelle, 
Hoppestr. -> 
Garten, geh. zu Hoppe- 
stratze 26, 
6 E Rudolph, 9t., Eigen¬ 
tümerin. 
Lurisch, R., Kurbelsiepp. 
7 Baustelle. 
Herbststr. 
s. a. Herbststr. 21. 
E Giescke, O„ Eigeutüm, 
(Pankow). 
Peter, K., Architekt. 
Borgwalb, K., Musiker. 
Harlmann, 8t., Ww. 
Hoffmann, SB,, Postbcamt, 
JürgcnS, SL, itlabierarb. 
Liepman«, H., Schuhm- 
mstr. 
Oberländer, it„ Ingen. 
Pappritz, H, Gastw. 
Veruiumm, G., Bahn- 
beamt. 
9 E Kirsten, O„ Privatier. 
Garbe, G., Postbeamt. 
Ribbe, E., Monteur. 
tO !. a. Nordbahnstr. 16. 
E Nachtigall, 28., Eigew 
tümer. 
Sctget, E,, Ww. 
Bertram, F., Bahnwärt. 
Garicnmcificr, R,, 
Böttcher. 
Gollotz, W., Ksni. 
Gnipc, W„ Privatier. 
f offmann, P„ Manrcr. 
rappe, W„ Baudagtst. 
10 Sobeia, E.. Gast«. X 
Lösche, R., Monteur. 
Ouest, A„ Bahnwärt 
■<- Nordbahnstr. ->■ 
11 Baustelle. 
12 E Kasan, A., Eigentum^' 
Born, F„ Nieter. ■ > 
Dräger, A„ Ww. 
George, H., Fabrkarb. 
Just, A„ SALchier 
Kopka, P., Tapez. 
Slrohbach, "Sl., Schlosser. 
13 E Böhme, 91. A., Buch- 
dnickbes. (Nr. 14). 
Albrecht, R., Maschinen- 
mstr. 
Grahl, gen. Römer, 9t< 
Bur. Arb. 
Klinkmann, M., Ww, 
Kunz, O,, Maler. 
Lenz, F„ Fabrkarb. 
Trapp, K,, Schwertseg. 
SSolframm, W., ehern. 
Gastw. 
14 E Böhme, R. SL, Such» 
dnickbes. T. 
Böhme, 28., Dreher. 
— 91., Gastw. T. 
Fahl, F., Weichenstell. 
Helm, E., Zeichner. 
Köhn, it., Schreib er. 
Langenow. F„ Asm. 
Loser, M., Gürtlermsir. 
Witte, it., Weichenstell. 
Seebeckstr. -> 
15—21 E Gossen, F.,Jngen. 
(Niedersqönhausen). 
EGossen,E.,Ksm.(Stolpc). 
Gossen, H., Maschinen- 
sork. T. 
Michalk, ST., Kutscher. 
Rohde, W„ Schlosser. 
Schosselke, K„ Portier. 
Schönfeld, H., Kutscher. 
22 Baustelle. 
23—30 Baustellen. 
Schönholzer Weg ->■ 
31 E !l>!orgenstem, itfm. 
(Berlin). 
V.Wlobarczyk,A,,gimmer- 
mstrww. 
32 geh. z.Raschborffstr,58,69. 
Raschdorssstr. -> 
33-43 Banstellen. 
Amendestr. -> 
Baustellen. 
44 E Linbnu, A, itfm. 
Grütla, 0., Fabrkarb. 
Kroll, O„ Pol. Bearnk. 
Neye, H„ Schlosser. 
Peters, W„ Weichenstell. 
Schumann, Schlosser. 
— 21., Werkmstr. 
Wegner, SB., Weichenstell. 
Nordbahnstr, -> 
45. 46 E Hcinritz, H,, 
Töpfennstr. 
Deckhof, 0., Eisenb. Assist. 
Eben, C„ Bauarb. 
Hahn, SL, itfm. 
Herbold, H,, Milchhdlg. 
-olthnS, W,, Kaiizl. 
58cnmt. 
Homburg, O„ Bauarb. 
Lackner, A,, Fräser. 
Mertz, L„ itfm. 
91öunspietz, A., Fabrkarb. 
— D„ Fabrkarb. 
©eitel, L, Werkführ. 
Stage, E„ Zigarrenhdlg. 
Wehlisch, 9l„ Osensetz. 
SBeitjeutiorf.O., Fabrkarb. 
47 E Heinritz, M., fifrl. 
Brummund, P,, Bauarb, 
Deffup, I., Schlosser. 
Flrchtucr, SB., Ingen. 
Hcinritz, H., Töpsermstr. 
König, A,, Schlosser, 
itorf, K,, Fabrkarb. 
Lohmann, F„ Metalldreh. 
Mertschal. W,, Fabrkarb. 
Michaeli», A„ Musiler. 
Sippel, M., Rentier. 
Sfleitar, I,, Kesselschmied. 
I f. a. Herbststr. 22. 
E Wolf, 8L, Kolorist. 
(Berlin). 
Hosscnselber, H,, 
Schlächter 
Jhmig, H, Bchuarb. 
Mielitz, K., Fabrkarb. 
Peschke, E., Eisenb. 
Beamt. 
Schoenwald, E., HanleI8< 
fönt. 
Saupe, J„ Agent. 
-<r Herbststr.,-> 
49 geh. z. Herbststr. 4—7. 
50 E Rapp, 6., Monteur. 
61 Baustelle/ 
52 s. a. Hoppcstr. 26. 
E Werner, A., Fuhrh. 
(Nr. 48). 
E SBolfl, 31., Kolorist. 
(Herbststr. 22). 
V. Deslory, G„ Fräser. 
Ehring, 81., Melallarb. 
Keller, 31., Kolonialwr. , 
A.-G. Schaeffer 4 Walcker, 
Zentralheizungen» Beleuchtungskörper, 
Berlin SW. 68, Llndenstr.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.