Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

't 
V» Seit 
Groß-Lrchterfelde 
— 276 — 
Lörenzftr.—Mitriannenstr. 
,</- 
r 
i 
r,r 
| 
L 
r- 
i 
I:. 
I 
i 
kf 
i 
*- 
i- 
? ‘ 
t< ; 
C3 9!eiche»bach,H., Lehrerin. 
Thinius. P, Kim. 
Benzke, H., Stfm. 
Walter, O., Schuhmmstr. 
Eicfeitbcrg, SL, Rohrleg. 
Saiicrftr -> 
E9 s. a. Öäjcrftt. 21. 
E Musebold, 31., Bäckerei. 
Eggeraty, W., exped. Seit, 
Hanse, JT., Garienarb. 
Henze, SB., B»r. Beamt. 
HLbiier, F., Kutscher. 
Lange, 6., Ob. Poslasstst. 
Sanft, A.,.Ha»Sdien. 
Ucckert, C, itutscher. 
60 E Rietzler. A., Giicnb. 
Ob. Sekret. 
iturloroSli, G., Echlosicr. 
8och,G.,FrauForstMeister. 
Zfchack, B., Krau. 
61 E Wallprecht, F., Ksm. 
(Sicgü6J. 
Slrnold, M., OBciBttdj: 
. Halter. 
Blschewsli, Bauarb. 
Rabig, SS.. Tischler. 
Krohm. M., Näherin. 
Rieb, K., Ksm. 
— y„ Ksm. 
Schüler, £>., Fadrkarb. 
' Tottuge, ist, Bahnarb. 
62 E iluiifjmaim.ß., Expcd 
Selret. 
Flügel. SL, Privatiere. 
Henschel, H., Rentier. 
Meinecke, O-, Fabrtarb. 
5Bo*»»ml, £., Fabrkarb. 
63 E Scheer, A., Dachdeck- 
gesch. (Tharlottenburg). 
V. Schier, I., Ru>. 
Äollacher, A., Kunstnial. 
Ehmaim, H., Brauer. 
Finger. SB., Fadrlarb. 
Frö»tming.W.,Lolomotiv- 
fiiljr. 
Gehricke, I., Lehrer, 
ituhu, 81., Ob. Vahnassist. 
Paelsch, 31., Schonistein 
ftgmslr. T. 
Rellig, M., Buchdruck. 
Rosenberger, O., K,m. 
Waschau,!»., Eiseuv. Ob. 
Seir. 
Wedde, SS., Buchdruck. 
Wehland. (8., Zahlmstr. 
64 E Steiner, C.Architell. 
(»t. Va). 
V. SUbrecht, A., Gärtner. 
Bley, 91., Tapeten. 
Dittberner, Sl., ftrau. 
Rltiilcr, (£., Rentiere. 
Geilthe, 11., iumplm. 
Hartmann. Eisenwr. 
Kanlorowiez, !>!., Äs«. T. 
Lehman», L., Rendani. 
Mengewein. K., oro. 
Musikdirekt. 
Opfer, H., jlsm. 
Schäilm»th,A.,Bur.Bk!iml 
65 E v. Zitzewitz'sche Erben. 
Menengräver, M-, Pros., 
Oberlehrer. 
Hecke, I.. Glefr. Arb. 
illoaag, H., Rektor. 
. Boigt, M„ Privatier. 
C6 E Stiller, 15., Rentiere 
(Schonebg) 
Brachvogel, St., Buchhbl. 
Kühn. P., Fabrkarb. 
. Lammers, 21., jirauerei- 
® irrst. T. 
Echlanzke, R., Papierhdl. 
67 ERothmann,L., Ziegetei- 
vel. (iCiclj.) 
>V. Einbcck, St., Arbeiler 
(Nr. 08.) 
Hossheinz. M., Cto. 
Uaiihgcr.StrctL 
Nutz. SL, Ww. 
Tetzlaff.'M., (SiifettfbtL 
Zwerg, ©., Maschinist. 
68 ERothn,ami^!.,jjiegelei- 
bes. (Bietz.) 
V. Einbcck, 51., Arbeiter. 
Daer, A., Töofermstr. 
Bermühler, H, Verlage« 
buchh. 
®umftrnj,3f.,Dr., 5lrjt.T 
Löhr, 33., Fabrl. 
- A.. gab. [(in. 
• Schulz, A., SB». 
69. 70 Bauuellen. 
E Fehrmann, iRcnti«. 
72 Dieye, H., Privaiie c. 
Liebenberg. 6., Buchhdlg 
Mittat, Zeilgk. Sprdit. 
Oberley, 5ZB„ Invalide. 
Lankwiiicr Stt. -> 
Lortzingstr. (Ost) 
Schützenstr. ->■ 
Danltellen. 
Flolowslr. -> 
Äanstclleii. 
■<- Haydnsir. 
Baustelle. 
HolMa« 
E Spelhmann, B., Holz> 
hdlg. (ÜBiimetibors). 
Baustellen. 
Richard-Wagiier- 
Platz -> 
Baustellen. 
-<r Haydusir. -> 
Baustelle». 
glolotoffr. -> 
Baustelle». 
■<- Schühenstr. 
Lübecker Str. 
Teltower Str. -> 
(Unbebaut.) 
Lncas-Cranach- 
Straße (Ost). 
<- Neue Äorsstr. -> 
1 E Loh, IL, Privatier. 
SUbrecht E., 38m. 
Barlh, O-, Maler. 
Freyer, SB., Lehrer. 
(Bot!, SB., Bersich. Aeaint. 
Hetz l). Wichdorff, Dr 
Geologe. 
Hiller, (£., Maurer. 
Äorth, St., Bachhalt. 
Lohse, ($., üfm. 
Scongack, R-, Telegr. 
Seir. o. D. 
Sniatecki, St., Daumstr. 
Krumme Str. 
2 E iDicm, l|(., fifn. 
Hmve, SL, 3li<HiteII. 
Rnys, I., Giicu1'. Seir. 
Schauer, P., Dur. Stssifl. 
Teitgc.G., Bersich^nlpelt. 
Weber, A., Chefredakt. 
— M., Privatim. 
Baustellen. 
-<- Dahlemer Str. 
Baustellen. 
feärtnerei, geh. z. Neue 
Dorsstr. 11. 
•<- Neue Dorfslr. -> 
Luisenstr. (Ost). 
Lankwiyer Str. ->■ 
Baustellen. 
Jägerstr. -> 
12 E Rirscheuz, K., Ban 
lintccmüjm. (Säger- 
stiufec 18a). 
Do>I, C., Ob. Postsekr. 
(Eharloltenburg.) 
71 E Rothmaim, £., Ziege- 
lelbes. (Bie»). 
V Eiubeck, st., Arbeiter. 
(Sir. 68.) 
.. Bocha, I., Schichmmstr. 
Ceburget, H., JE|m. 
Mcher, SS., Bauarb. 
ThieniuS, H., Baualb. 
gadig, M., SB». 
32 E Liebeuberg, O., 
Rentier. 
Beckmann, H., Erzieherin. 
Birckhahn, SB., Pol, 
fflenmt. 
MulgrienL.,Ob.Postassist. 
Garlipp, 6, Revijor. 
Krosle, 31., Kanzl. Seit. 
Lange, £>., Ob. Bahn 
A,s,st. 
Wcrna, M., Poriierfr. 
13. 14 Baustellen. 
-<r Parallelst!. 
15 geh. z. Paralleler. 14. 
10 E ftrclise, H.. flfrn. T. 
17 E Zander, R., Kfm. T. 
18. 19 Baustellen. 
-<r Lange Sir. 
20 Baustelle. 
21 Sicuba». 
E Sliibtckoäfi, Ä„ Bau> 
imternehm. (Lichten 
berg.) 
22 Neubau. 
E AndrekowSki, St., 9)au- 
unteniehni. (Llchten- 
tetg.) 
-<r Parallelslt. 
25 E Mirschenz, 6., Baw 
unlernehm (Jiigev 
str. 18a.) 
Adler, <£.. Geh. Kanzl. 
Direkt. 
tbrich, {$., Kfm. 
ersten, K.,Ob.Bahnasstsi. 
Klingenberg, Ob. 
Sekret. 
Latzke, F., GaSarb. 
Opser, A, Sekret. 
Rode, 8„ Kllsstcrcrin. 
26 E Lciwbach. E., Ww. 
Bauer, P, ReichSbk. Be- 
amt. 
Soljle, B, GaSarb. 
B. Lippa, M., Oberlcultt. 
d. L. floo. 
Schneider, G.< Kfm. 
Ziedrich, P., Aur. Assist 
Baustelle. 
Jägersir. -> 
Baustellen. 
Lanlwitzer Str. -> 
Lutherstraße (Ost 
Heineridorfer Str, 
1 Baustelle. 
2 E Müller-Saaan, H.,DL. 
SBccL Buchhdlg. T. 
Stägemann, SB., @ört* 
nereiarb. 
3 E LisscwSIi, St, ShibieR' 
rektor. 
4 E Hcese, £., Privatier. 
•<- Ahorn str. ->• 
5—7 Baustellen. 
8 E Guthmann, F., Dr, 
Privatier. 
HeinerSdorler Str. 
Luzerner Str. 
(Oft.) 
Earstennstr. -> 
Baustellen. 
-<r Baseler Sir. -> 
Kube'sche! Hau?. 
E Stube, SL, Gastw. T. 
Baustelle. 
<- Thuner Platz 
Thuner Str. 
Baustellen. 
-<r Engelberger Str. -> 
L aufteile,i. 
Slarberger Str. ->• 
Teltower Str. -> 
Bmistellen. 
Danziger ©k. -> 
Rostocker Str. ->• 
Leliow!a»al. -> 
Baustellen. 
AarbergerStr. -> 
Baustellen. 
Thuner Platz. -> 
Appenzeller Str. 
Parl-Friedhof. 
E Gemeinde Groß Lichter- 
selbe. 
-<r dorilcimfir. ->■ 
Malvenstr. (West? 
Kamwenslr. -> 
(Unbebaut.) 
Mlinteuffelstr. 
(West). 
-<r Sluguftaplatz -> 
E Rothenstei», C., Geh. 
Hosral. 
2 E Sceje, ST-, Stoff. Seh. 
Ärachudel, O., Droschken 
bes. 
Noßmann, ?(., Reg. Rat 
a. D. 
3 E Schicht, ©., Ob. Post> 
Inspekt. 
Aaltzcr, ®„ Ksm. 
Lange, F., Dr. phil. T. 
4 E Kncheldorff, H., Kfm. 
Hin^e, L., Frau Rechn. 
E Hufs, G„ Asm. (Berlin). 
V-iiabmig, O., Tischler. 
Habetecht, Emma, Platt- 
anst. 
Koch, K., Bur. Borsteh. 
v. Münchhause», B, 
Freifrau. 
Reiß. F., Milchhblg. * 
Schuppet, H., Ingenieur. 
Moltkestr. 
6a E Heyse, L., vw. Ingen. 
«Nr. 6i. 
Kiigcr, B., ©er. Beamt. 
Berliner Wein Gcsellsch 
in. b. H. 
Bletil, F., Zigarren. 
Eckstorm, K., Major a. D. 
Fischer, D„ Privatiere. 
ifordp, C., Dr. Reg. Rat. 
Graf, E., Steinmetzmslr. 
Grnnow, N., Telegr. Cekr. 
Hoppe, O., Fricdhofarb. 
— ffl., ftiichh. Jnspelt. 
John, 3B„ itfm. 
Krause, <&., Kolonialwr. 
Reimer, 8L, Dachdeck. 
v. Stephan!, SB., Leutnant. 
Träger, SB., Buchbind. 
gimmermann, F, Dro¬ 
gerie. T. 
E Heyse, L., vw. Ingen. 
Kniltel, H., Gartenarb. 
Knöstl, A., Tischlerei. T. 
Noak, F., Kohlenarb. 
Schmidt. R.. Bur. Assist. 
Schneider, Ä., Tischler. 
Schulze, A., SonlEenmt. 
t). Stnlpnagel, SB., Lenin. 
7 E Heyse, 11, oto. Ingen. 
„ (Ulr. 6.1 
Bukow, SL, Steinmetz. 
trefc, I., Schuhm. 
ctdeRen, G., Äer. Boll« 
zieh. 
Kaiser, P., Stuckat. 
Lehmann,R.,Maflisir.Selr. 
Neumanu, G., Eisenb. Ob. 
Sekr. 
,7 Schneider, SL, 33m. 
U(Bricht, St., Klempner. 
8 E Grünsch, St., Äerkmstr. 
Batz, St., ausmöiterin. 
Bieber, O„ Monteur. 
Düliring, F., Bauarb. 
Fischer, 8t., Ww. 
Henker, I., Schlosse«. 
Jnrich, St„ Banarb. 
jtmjjet ©., Klempner. 
Löwe, M., Ksm. 
Paul, H^ Töpsermstr. 
Schermer, 8t., Zimmerm. 
Werner, 91, Schriftsitz. 
SBoIff, F., Stfm. 
Wollweber, P., Töpfer. 
9 E Wand, SL, Pensionär. 
Larsen, M., Hoffri(eur.T. 
Stamieourf. O.,Musikmstr. 
Reibe, E„ Rentier. 
10 E Latz, W„ Tapelenh. 
Burdiiisky, 'X, SBo. 
Krähe, C„ Rentiere. 
Schewe, E., OB. Pos!» 
inspekt. 
10a Baustelle. 
11 E Hucke, ©, Ingen. 
(SchöneBg.). 
V. Hcifmg, ©. itfm. T 
SttBin, H., Kfm. 
v. gorstnet, F., Frhr. 
Sektor. 
Heqne, St., Rilimstr. a. D. 
Jankuhn, St.,itanil. Diät. 
• Kirchner, M., Werkmstr. 
Klein, I., Schuhmmstr. 
Kweller, 81., Kfm. 
Liebenau, P., @ottto. T. 
Magdeburg, St, Kartoffel- 
Müller, H., Oboist. 
Nixdorff, $1., Geh. ejpcb. 
Sekr. 
Ouedenfeld, O., Agent. 
Reinholz, E„ Ingen. 
Schalow & Magdeburg. 
Kartoffeln Engt. T. 
Schultze, P., Photogr. 
SicBert P., Äw. 
Ulke, K., Rentier. 
Zickert, 91.. Mater. 
12 E Iahn, H., Rentier. 
(Berlin). 
V.Wo!Iweber,N.,Steinmetz. 
Bamm, E., Zimmerm. 
Eickelbaum, G., Architekt. 
Friedrich. O., Kfm. 
Goller, B., Kfm. 
Haack, G., KassendiäL 
Heinrich, 91., it|m. 
Henschke, S3., Technik. 
Hochschild. O., itfm. 
Milatz, £>., Äolonialier.T 
Möller, ©., Dr. phil. 
6. Mosch, G., SBm. 
Psitzner, F., Steinmetz. 
Piepenhage», H., vw. 
Rechn. !HaL 
Nühle, M., Echuhm, 
Schweichler, C. Privatier. 
Teichmann, O., Kfm. T 
Aolffgang, G., Ksm. 
Elisabethsti. -> 
12 a Gärtneret, geh. j. Eli> 
sabethstr. 16. 
13 EKirvfier, Schtosserms 
(Viktoriavlatz L) 
f offschild, ®., Pensionär 
öhne, Schuhmmstr. 
Mahlina, F., Lackiercrei. 
PinlS, P., Töpfer. 
Ouehl, 2., Tapez. 
Schöps, A., BauarB. 
Siedecke, F., Dachdeck.SIrB. 
Walz, 3)1., Modistin. 
14 E Stichler,®„ Stellmmftr, 
Brewka, I., Biersohr. 
Gebier, !ß., Klempner. 
Krüger, F., Schrieb. 
Küster, €, Fabrkarb. 
Michaelis, ©., Böttcher. 
Schmiedecke, SB., Wagew 
führ. 
Schröder, P., Maler. 
Schumann, F., Straßenb. 
Fuhr. 
Sellin, 9., Plätterin. 
Wt-rczvl, S., Maler. 
15 E Trentzsch, P, 
Schmieoemstr. 
Blaffmann, SB., Lithogr. 
Bombe, H., Ansireich. 
Haase, SL, Am. 
Hamtl, M.,Nerfich.Beamt. 
Kaulbarsch, ik., Zigarren. 
Lehman», Lehrer. 
Trentzsch, O., Schmiede- 
•mftr. 
Winter, F., Eisenb.Telegr. 
a. D. 
16 E Goedel, SL, stanjL 
Rat. 
V Goedel, 59., itfm. T 
Blättermann & Tominski, 
Buchdruck. T. 
Bürger, M., Dekorat. 
Cornelius, 83., Sero alt. 
Storni. 
Flick, 8t., Sekretär. 
10 Haase, H., Bauarb. 
Palm, SL, Ww. 
Schulze, St., BauarB. 
Urbahn, 6., Stfm.. 
17 s. -. Chausseeslr. 78. 
E Lormtz L Eo., Tischlerei 
(Rirbors). 
V, Lorentz, H., itfm. 
Chansseeitr. -> 
17a geh. z. El)ouBeefir.77b. 
18 E Schwarz, St., (tzped. 
Sekr. 
GzeSnina, Tischler. 
FenS!e, N. Stcuersekr. 
©ninoto, 91., itfm. 
taget, 6., Bauarb. 
oftman», ©., Privatiere. 
31it'd61e, F., Straßenb 
Schaffn. 
Paht, H., PoL Seir. 
Preulschat, I., BauarB. 
19 EDomsch!e,©.^ricmplter> 
mstr. T. 
Bock, vw. Oöerleutn. 
Domschke, F» Dachdeck. 
Gcsch. T, 
— SB., itlempiieraftr.T 
v. Donop, G., Privatiere. 
Saafc, W., Tischler, 
otmmm, SL, Buchbind 
Jtühit, St., Bit. ffilit. 
Nürnberger £>., Mechanik. 
Richter, St., Gärtner. 
20 E Klmkert, E., Ww. 
ode, K.. Geh. Exped. 
Sekr. 
Dieser!, SS., Ewed. Sekr. 
Häuf, G„ Milchhdl. 
Hecht, St., MaurcrpoL 
teifer, K., Zugsühr. a. D. 
Sleib, N., EifcnB. 
Kasfeiivorsteh. 
Lindner, P. Schlosser. 
Nickel, A., Ww. 
Paul. M., Modistin. 
Schwaderlapp, Lhr., Geh. 
Sekr. 
8Iiigclmann,H.,Sirabenb. 
Fuhr. 
21 E Klinkert, E.. S 
Lecker, Geh. itanzL 
Diät 
Birnbaum, E., Baiiliclr. 
Blättermann, W-, Buch 
drudbes. 
SE'nratittf fi, (T„ Schlosser. 
Mülier. SL, Bur. Diät. 
Rollwage, H., Bahnasstst. 
Siebe», Ttz., Sekr. Assist. 
SBcnzig, St., Posament» 
wrndlrin. 
22 E Kallwinkel, F., 
Privatier. 
Arendel, P„ Ob-Postassist. 
Dreschler, R-, Garicnarb. 
Eggert, E., Rechn. Hat 
Hensct, O., Glasermstr. 
Hippel, E., Weichenstell. 
Larsen, H., Dipl. Ingen. 
23 E Kattwinket, F., 
Privatier. (Nr. 22). 
Born, I., um. Steuerral. 
DoeckS, H., Leutn. a. D 
Günther, M., Stfm. 
Hanitzsch, SL, Gey.KanzL 
Sekr. 
tauck, H., Ob. Sekret, 
lählitz, F., Teleph. Strb. 
MattheS, E., Ww. 
Schilling. SL, Bur. Beamt. 
Steinborii.A.,Kontoristin. 
Elisabelhitr, 
24. 24a Baustellen. 
23 E Hausherr, H., 8<m' 
mermstr. T. 
Dittnann, F., Banarb. 
Hcgelct, H., KunstmaL 
Heydeck, E., Geh. Exped 
Sekr. 
Hosfmann, P., Schlosser. 
Ketzler, F., Zimmerm. 
Thiele, E., Bur. Vorsieh. 
Thürke, W» Kutscher. 
20 E Docrck, I., Bücher 
3!evis. (Berlin.) 
GrotemeherL.,Rechn.Rat 
Hertzei, F„ Wächter. 
Huber, M.,Schneiderin, 
impdf, G.,Schlossermslr. 
itnnBe, H., Steindruck. 
Paller, U., Stfm. 
Pankow, ÜB., Oberlehr. 
Polle, M., vw. Säumt. 
Schöbet. H., Genosseusch- 21- 
Beamt. 33 
27 E Engelmann,W.,Töpfer> 
mstr. (Dürerstr. 48.) 
Butzke, F.. Wächter. 
Finck v. Finckeilftein, E., 34 
Graf, Major. T. 35 
Frackenpohl, H., AmtS 
tichler. 
@ucrlc,®.SB.G., Stfm. X 36 
Rasch, ÜB., RedalL 
27a E Äetjen,H.Fji!dhauer. 
Bonn, ®„ Stalermstr. 
Claaffcti, ©eh. Erped. 
Sekr. 
27a Degenhardt. Klempner. 
Godekopp.A.,TischIermstr. 
faupt, M., Ww. 
ilbig, O., Mechanik. 
Hocks,'A., Lehrerin. ' 
flaurig, O., Zimmerm. 
Rahm, SJL. Lehrerin. 
Schmidt, E., Rentier. 
Ti°:jen & Co., H.. Bild 
Hauerei. T. 
Wille, E., Maureil. 
28 E Schuld, Sf„ Privatier. 
Borckerl/A., RechmmgS 
führ. 
JooszatM.Tclegr.Beamt. 
Körner, P., Ob. Sekret, 
Mäder. H., Kfm. 
Pohl, 18., Postbote. 
— St. Schuhm. 
Schulze-WiehenBrauk, G., 
'Privatier. 
»Brich, ?t., Kohlenhdl. T 
Moltkestr. -> 
29 E Becker, I., Privatiere. 
.10 E Thumm, St., Dr., Pros. 
31 E »etnnamt, O., Ob. 
Rechn. Revif. 
32 E Graeven, M., Rentiere. 
38. 34 Garten, geh. zum 
Augustaplatz 7. 
Augustaplatz -> 
Margarctenstr. 
(West). 
Drakestr. ->• 
1. 2 Baustellen. - 
3—5 Gärtnerei, geh.z. Nr.6 
6 E ©aloeit, M., Brunnen- 
baumstr. (Schöneberg.) 
V.Eichstädt,O., Gärtnerei. 
E Jbold, F., Dachdecket- 
mstr. (Berlin.) 
V. Schuhe, L., Ww. 
Camp, H.,Geh. Just. Rat. 
Nötel,SL,vw.©eh.Reg.RaL 
Schucht, C., Tischler. 
SplittgerBcr, Hitfr- 
weichcnstell. 
Ulrich, F., Ww. 
8 EWorthman»,H.,RenIner. 
Köthur, H., Bur. Dien. 
fiüBcte, W., Kommunal' 
Bcami. 
Mühmel, P., Buchdruck. 
Urack. (£., Kammermusik, 
a E Boellner, I. u. L., 
Direktricen. 
V. Gchiletr, F., Korre¬ 
spondent. 
Lieber, F., Gärtner. 
Misch, ©., Dr, Priv.Doz 
Pfassenbirget. E., Revis. 
10 E itallmeit ©., (Eigen tüm. 
(9h 11). 
DannieS, SS., Bauarb. 
Fröhlich, 3.; ÄaSansLArB. 
Milde, I.. Ww. 
Paehlle, F., KassenBolc. 
Stotja, P., Dekorat. 
11 ESMroeu, ©., (Zigtntüm. 
Beniicke, 1)1., Frau. 
Jnnghans, F., itfm. 
Rekafch, F„ Invalide. 
Sch»BcrtL.,Hanytm.a.D. 
Spaltehoiz, F., 2T 
12 Baustelle. 
13 EJähria,A.,Schlosserei.?'. 
Audots.Hauptlehr. a. D. 
©ommel, !»., Stfm. 
Stöfitier, SL, Ww. 
Müller, F., Bücherrevis. 
Roseiithal, T., Friseur. 
Rothe, SL, Privatiere. 
Rüdiger, P., Buchdruck. 
Schmidt, ist« itfm. 
Schröder, L., Bierfahr. 
— B., Ksm. 
Weihrich, R.> Kellner. 
Weib,St.,Privatierc.(vom 
1. April Dahlem, Ww 
ierftr. 19.) 
Wendt, A>., Schriflfetz. 
14—18 Baustellen. 
19 E BerlinerBockbranerei. 
(Berlin). 
V.Hamann, A,, Stetfaht.T. 
19a Garten geh. z. Nr. 20. 
20 E Schutze, M., Frau. 
Dittmann, O., Schriflfetz. 
36 Hölzer, SL, Dr» Reg.Rät. 
LeuchtenBergcr, ©., Geh 
Reg. Rat. 
SBieregne, Geh. Ob. 
Finanzrat. 
37 E Lenz, SS., Dami.lier- 
nehm. T 
v. Altrock, E., Rentiere. 
SiaBo, SB., Maler. 
Evler, St, PoL Sekr. 
©latzer, F., Dc jur. 
HarBort.E., Dr., Geologe. 
SVoiifcr, M., Gch.Negistrat. 
Assist. 
Dincenz, K„ Ww. 
38 E Poseck, R.,Banmstr.1'. 
Krünlhal, E„ Frau. , 
Hanke, P., Geh. Saurat 
a. D. 
Krause, M., Hankdie». 
39 E Frier«, E., Architekt. 
(Nr. 40). 
Bröse, SB., Kfm. T. 
Kotdt, H., Ingen. 
Meyer, C., Docrlcutit. 
Sloock, H.. Ob. Sekt. 
33(leiderer, 28., »».Pros, 
Wallhoff,E.,Dr..Pro>e!tor. 
40 E RrietS, SrthitekLT. 
Borchert, H.,Oberlehrer I, 
Böruer, F.,' itfiii." 
Mehlaie, P., Handschuhe 
v.Pourtaier/R.) Graf, 
v. Putiiamer, I., 
leutn. o. D. 
RciBenftein, 31, 
BuchhdI. T. 
B erlag der Musikwelt i» 
Berlin nndLeipzig ufie.T 
-<- Drakestr. -> 
OBet« 
Bert. 
Ulicleh, H., Fraiu 
BögeUe, SL, Friseur. 
Dahlemer Str. ->■ 
—32 Baustellen. 
E Roll. M., iltatS. 
zimmermstr. T. 
Drummer, $£., vw. Dr 
Klokl, Portier. 
Baitstelle/ 
Neubau. 
E Friets, G., Architekt 
(Nr. 40). 
E FrierS, <&., Architekt 
(Nr. 40). 
Freiwald, P., Geh. OB. 
Reg. Rat. 
Heermann, P., Dr. 
Heöroti), Kammerger. 
Olcstieiib. 
Manannenstr. 
(Ost). 
*^- itiesjtr. > 
Baustellen. 
-<r ©renzstr. ■ 
1. 2 Baustellen. 
3 E Bor!öper,J., Rentier.1'. 
RogLc,M.,Schauspielerin. 
4 E Wetzlich, SL, Dr» Jng. 
itattjarlnenstr. -> 
5. 6 E Beutet,W., Gärtnerei- 
bes. T. 
Schulz & Beutel, Gärt¬ 
nerei. 
Georgenstr. ->• 
7. 8 Baustellen. 
9 E B-rildt, St., Milchhdl. 
(Berlin). 
10 E Borkert, 8L, Sekret. 
Assist. (Th-Ilastr. 4n). 
V. Wochclc, W., Buchbind. 
v. Czlolbzaezky, E., Kon¬ 
ditor. 
Dierschke, O.,©crichiösc!t. 
Pohluiann, W., Stfm. 
Reiche, E., StoIoniolmr.T 
Schubert. E. 9l.,Aaumsir. 
fflitt, L, Frau. 
11 E Schober, ©., Exped. 
Sekr. ii. Kalku'at 
12—14 Baiistelleu. 
-<r Marie,iseldcr Str. -> 
15 Baustelle. 
16 E Steiner, (£., Archiielt 
(üorenzjtr. 9a). 
Schulz, ll., Stfm. 
Schwandke, 6„ HilfSarb. 
17 E Stranz, P.. Alchite«. 
(Eharloltenburg). 
E Steiner, (£., Architekt. 
(Lorenzftr. 9a). 
Schmidt, I., Manier. 
Schöltzel, Ob. Sekr. 
18 E Steiner, C„ Architekt, 
(tiorenzstr. 9a). 
Achterberg, ©., Bnchhdl. 
Brünina, St., vw. Domä- 
neiimi. 
Lehniann.G-OB.Posiassist. 
MatcomeS, C» Bnchhdl. 
Rcumonn, St„ Stjm. T. 
Reinhardt, I., Xylograph. 
19 E Kranz, P., Strchitelt. 
(Tharlottenburg). 
E Steinet, C., Architekt, 
(Loreuzstr. 9a). 
Bctzcr, H., Ksm. 
EggerS, O.,Presser. 
Loth, ©., Maurer. 
Werner,®., Biichbindmstr. 
20 E Liedtke, 9L, Geh. 
Ncgistrat. 
Kretzfchmar, Schuhmmstr, 
Szerawö,J.,Ob.Postassist. 
21 E Steiner, T» Architekt. 
(Lorenzftr. 9a). 
• Zehme, E.C., Ob.Jngen. 1! 
22EikIeitzke,R,Telegr.Sljsist. 
E Kleitzke, T„ Frau. 
23 E Schob, A., Fabrkbes. T, 
Georgenstr. -> 
24 E Behrendl, Th., 
(Berlin). 
Fron 
A.-G. Schäeffer & Walcker, 
Berlin SW. 68, Llndeustr. 18-19 
•"1 Leuohttontalnen —- 
Zentralheizungen * Beleuchtungskörper.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.