Path:
Volume V. Vororte von Berlin Mariendorf mit Südende

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

i 
-v». 
5 
J, 
'/■ 
V. Seit 
Lichtenberg 
246 - 
Frankfurter Chaussee 
iV, 
vv 
k 
f 
91Rörttcrlinq,G..Bii (keimst,:. 
Möller, 31., Tischler. 
Pohlc, 2(„ flfm. 
Neniharbt, Käthe, Putz« 
E- . 
Rtcdel, A, Maurer, 
•giimhii-, ©nstw. T. 
Stange, H, SMinarb. 
SSiltitotf, M„ 23 m. 
Wolff, ©, SMnoiS. 
' eicnfricliir. ->- 
92.92a I. a.Slcßfricbftr.213. 
E" Eonnncr,- ©., Malei- 
msir. T. • 
Brauer, 8. fflortm. 
Ewe, G„ Zugführ. 
©rahlman», 31., Maurer- 
Pol. 
Heidi, Th., Slfm. 
Jaschle, M., iiofomotiu* 
iiiljr. 
Klose. ffl, SB». , 
Machuow, E, Fabrkarb. 
3ficc(tcr<i, Th., Gljrm. 
Waichansi. 
Meier, E, Mechanik. 
Moniber, F., Piioa'ier. 
Mujchif, F, Vahnbcamt. 
Schulz, F., Schlosser. 
Sicket, .6., Amisricht. a.D. 
Stark, R, Klavierarb. 
Slirius, !Dl.. ffiiu. 
©liiert, 31., Schankwirt»,. 
SBnnitjcim, G., Modell- 
tischl. 
Wulf, F, Schuhn,mitr. 
Zenkc, 51., Töpfer. 
93 E. Schäfer, 91., Schlach¬ 
te,mstr (TcinpcltjofJ 
V. Krüger, Jl„ Schlosser. 
Collier. ,y„ Fabr'.irb. 
' Deutschland, G, Stfm. 
Statt, W, Äa!/»arb. 
Klingcuberg, Th., <Vfm. 
cttfltf, 23., tio/jnari). 
Kräuig, P, Fahrra^hdlg. 
Krcikemeycr, 21, Barbier. 
Kroll, 3t. Fabrkaib. 
Ludwig, F, Erdarb. 
Alarkgraf, 51'., SS». 
3>löllci>dorf,E,2)letalldrcl) 
Müller. 2l, 2'aitatb, 
— F, Schlaffer. 
Schneider, H, Siitr. Sllfist. 
Schulz, (£., Bahiiarb. 
Srcfltr, 3(„ Schlosser. 
Sziliat Fabriarb. 
Sticsicnimiw, Ww. 
94 Eäiitimciiter.lE., Schläch« 
lermstr. (2ltzDol>icnftr.3) 
Brick, P., Tiefbannntcr^ 
nehm. T. 
— & Go„ Tiesbaugcsch. T. 
Hoffmami, O, Letirer. 
Jllmer, A, .Sleuueyer. 
Josephs, H, LokomotiP- 
fül>r. a. D. 
Köhler. SL, peus. Zugfuhr. 
Kraatz, M., Spediteur. T. 
Löfficr.E, Schliichteimfti. 
Meiüner, K., Babuarb. 
Peschet, K, Pensionär. 
Seidel, B, Ww. 
Soiecki, A., Schlächter. 
Stellmacher, 23, Bahnarb. 
Türl, I., Schanlw. T. 
96 E Schützter, F, Tiesbaii- 
gcsch. t 
Hoffmam,: S., Stirn. 
' fikiiifelb, G„ Barbier. 
Klupich.A, StmtSgcr.Sclr. 
. Tainm, F, I)r„ Postiusp. 
ÜSelsd), ist., Drogist. T. 
96 Baustelle. 
96a E Riitu?. 
Apel. 2B„ Fiittermstr. 
Grame, Goldschmied. 
Huud, O, lliiitslnml. 
Kiaatz, :Ui, Fnhrhcrr. 
Sfuntgri, W., Ww. 
-<-ProseItieite Ctrafie-> 
97 Staustelle. 
98 EJänicke,91,Schlächier- 
mitr. 
V. Thülmer, 51., Schaukw. 
Slfjcnbiotij, ©..Slalliuauit. 
Sllbrecht, G, Fabrkarb. 
Brandt, F., Drosch!. 
Stutich. 
Snml, GiseiiB, 
Schaffn. 
©tofiC, O., Maschinist. 
Heklor, (?., Ww 
Höruiikc, 3., Slellm. 
ctatp, H., Schteijer. 
Kertchte, 11, Ww. 
Mitfchkc,-.P., Eisenb, 
Hilsöschaff,,. 
Pogiiutke, C„ Töpfer. 
Presiel, St, Heizer. . 
— St., Schwsscr. 
Thürmer, 9i-, Schankw. 
-Weber, O., Metallarb. 
Winkler, A„ Schlolser, 
99 f. a. Hnbertuöstr. 1. ' 
EWoltersr>orf.F..Ncn!»er 
■ Altendorf, C., Zigarreu- 
ngeiit. 
E-kerl, &., Technik. 
99 Ewald. P.. Slfm. 
©üfer, M., Ga!tn>. T. 
Kühn, St., Bahnbcamt. 
Lemle, ^.,Sch»lidcrmstr. 
Leinme,K.,WerImitr. a.D. 
Mahnkovs, W., Krim. 
• j’carci 
Müller, g.; Kolonialwr. 
Schlübler, G.,ßofomotiu* 
filfir. 
epiSifl. 0., Vollzieh. 
Bcamt. 
Thura», D., Monteur. 
Tschirschwiv, F., Modell- 
tilchl. 
Weidemau», Dahu» 
tenmt. 
WolterSdorf, 31.. Lehrer. 
Zschiefche. H., Ob. Werk- 
uistr. 
HuberliiSltr. -> 
100 j. a. Hubertusstr. 54. 
E Heinrich/ L., Rentiere. 
(.£>ilbcrt!iSitr. 52). 
Bailzy»Sli,P.,!>!oroinotiv- 
sühr. 
Bredereik, P., Mehlhdlg.l'. 
Döhla, 31., illlilchhMim. 
DieweS, I.. Pensionär. 
Edler, 31., Schmied.' 
Ulicic, C„ Slfiit- 
Klapper, 3.. Schankw. T. 
Klient, tf., Drechster. 
Lewald, U. Si». 
Stiller, 31., SScrtiiistr. 
Uttrich, I, Ww. 
101 E Schulz, e„ Postsekr. 
a. D. 
Plümer, £X, Barbier. 
102 E Baartz. R.,Cigcntün> 
Bail, F., Ziaarrenm. 
Kittmg, F., 38m 
Krause, P.. Maurer. 
103 EBe>icr,F.,SchIächter- 
mfir. 
Böhme, H.. Putzmachexin. 
fflororoSli, M, 3täl)criii. 
Bühring, F., Fabrkarb. 
Gnacl, &., Schlosser. 
Fusch, P., Schreiber. 
Hirsch, 31, ^ra». 
Lange, P., Buchdruck. 
Slccf, (E„ Ojnftiu. 
SdjimJc, K., Banarb. 
Stock, H., Etädt-Wachtei. 
Wiud. I.. Siätieriu. 
101 E Dauiiuköhler, K., 
Sigcnffim. (iUeUin) 
V. Haffuer, it, Iementarb. 
Adamsl», P.,Wagenmstr. 
Czarnowski, K., ^abrtarb. 
tSiiRClnmint. P.,Ial>rkarb. 
Gelonnelk, I., Maschinen- 
fornier. 
Hiltucr, F-, Ww. 
•Vildtid;, 31., Saffro. T. 
»ranz, 81., Fabrlarb. 
Marquardt, R., Ww. 
Matthcö, St., Fabrkarb. 
iDJietilch, H.. Schloffcr. 
fflöljit, P.. Tischler. 
Scholtzi, 1$., Bäckcrmstr. 
Sürinq, $$.. Schlosser. 
Wandreh, SS., Saljmub.- 
Zeidlcr, D„ äliauicr. 
Sttfc P., Schmied. 
3lypodicuslr. 
105 E Partcnhcimcr, M.. 
Gosiiv. 
10« EHeise. E., Oberputzer 
Ulloljitlicmpt, 31., Zigarreu. 
107 E Stöllifl, 21., tiifltu. T. 
108 E Laaber, H., Schueider- 
mftt. (Berlin). 
Grutin, C., Fabrkarb. ■ 
Laubig, W., Stcllm. 
10!) E ,-jölliicr, Geschw, 
Ginentmit. 
Fr-bdorf, A., Werkntstr. 
iliicotaiiil, F., Maurer. 
Nacther, !>!., Bauatb. 
Riegel, fjf., Äasseuriu. 
Schwondi, Gl„ ihitfdiec. 
Tuschinsti.C.,Weichcnstell. 
Ulrich, H.. Schnhmutstr. 
Wtcimmm, G., Schlosser. 
Araae, P.. Schmied. 
Zalir. 31., Gastw. T. 
Witter,G..Magistr.Bean>t 
110 i)aüstelle.- 
■<r Bürgerheimstr. -> 
111 ESuopf, §.. tzugen. T. 
E Knopf, 31., stfm. T 
Slutoc, G., Friseur. 
Ewald,H., vr,31»,törichter. 
Jachmauu, 21, Plallaust. 
Sulil, P., Zigarreu. T. 
Jtrnmrr, IS, asm. 
Michatski. St.. Herrenart. 
Reimer, it., Landschafk- 
gärtu. 
Roeder, S., Slfm. T. 
Wälder, E„ Ingen. 
Wmidcrcr,N.,N>iyholzhdl. 
8i«ller,K,Dr, pr. &rzf.T 
112 E Hohniauu, E. 
itrchittfr. 
Ändert, L., Gastw. T. 
112 Kühnen,au», M., 21mtä' 
ger. Sekr. 
Paul, H.. Schueidermstr. 
Raffel. O., Lehrerin. 
Schmidt, .L., Tiesbautechn. 
tiitfdjiiiäli, G., Bur Stffifi. 
Sehr, SL, Lehrer. 
113 E Marschall, P., flfm, 
(Berlin). 
V..Hauewald, H., Soso« 
iu"!itiführ. a. D. 
Bath, 31.. Lolomotivsühr 
Btäiche, A.,Slrim.Schutzm. 
Hobscld. 3)1., Stylt, 
gtichcrt, A., Pcnsiotiär. 
Schmidt, M., Plaukamm. 
Beutialt. 
Schwarz, B. Lehrer. 
Tarruhn, P, SlrchiteK T. 
Aettiu, W., Ob. Telegr. 
Assist. 
Weich,,,üller, K., Loko> 
moliolähr. 
114 f. SllfuSflr. 1. 
E- Schuly,21.,Jimiucrmstr. 
(Berlin.) 
V. Schult! jr., 2l., Architekt. 
Baiiiuauu. 31., Krimi,,. 
Stflinmiff. 
Dreger,. P., Bur. Direll. 
ömticrt, E., Lehrer. 
Hciuze, ©„, Äahnassist. 
Hossmauu, E, Fischer. 
RühIbach.O.,Schanlw. T. 
Schutz, », Borkosthdl. 
Uug:r, I., Echuldirett. 
Weber, Ä., Telegr. Assist. 
Wieuicke. £)., Lehrer: 
Alsrcdstr. 
115 f. a. Stlficüftr. 40. . 
E Jdc. P„ 3trchitckt. T. 
Brandt, 81., Friseur. 
Hack, E.. Buttertidl. , 
Hecht, 31., liier. Sekr. 
Kreuz, A., Schier, 
llihncr, 91., Lehrer. 
Müller. St., Gaslw. T. 
3Ioke, M., Buchhalt. 
RoiinIIock. F„ Jnstall. 
Bur. T. 
Schclp, E„ Lehrer. 
Stange, H., Nesereudar. 
— .6., Stadtral a. D. 
110 E Riebet, ©., tHeuiier. 
(Wilhelmstr. 51). 
V. Busse, $!., Steuerkass. 
Buchhalt. (31r. 117.) 
Öliim, I., Gastw. X 
Toga, !M„ Ww. 
Müller, O..Lotomot. Heiz 
Radecke. (£., Bur. Borsteh. 
Schalge,M.,Blumenhdlriu 
Schröder, W., Lehrer. 
Setifer, SB, Lehrer. 
117 E Sliedel, ©.. Rentier. 
(Wilhelmstr. 51). 
V. Busse, W, Steuerkass. 
Buchha». 
BeUiuer Weingesellsch. m 
6..H 
Gfller, H, SpirituoseuhdI. 
Fonenltciucr, E., Lehrer. 
Lttblowitz, St., Lehrer. 
Müller, F, Poftsckr.a.D. 
Sabath. P., Lehrer. 
Sengplel, I, Lehrer. 
Skiba, 91., Zigarren. T. 
Thiele, SS., Schirr. • 
118 ). a. aVaijdolciiraür. 1. 
E Stielblock, <i)„ Schon,! 
ftcmf. Obermstr. T. 
-Krüpfgautz, F..9!echtsa»w. 
Magdalenctiapolhele 
toeorg 91. Pieruay. T. 
Mieter, P,Eisciiwrhdlg. 
Picrua», ti), 3lpolheken- 
bes. T. 
Sachse, M, Negier. Selr. 
Stteco, F, Pfarrer. 
— Cl, btv. Pros. 
Tenipeliner, L, Lehrer. 
Toepcl,K,Stc„cr-Jiispelt. 
Magdateiienstr. -> 
11!) |. a. Magdaleuenftr.-U 
E Jacob, L, ©oft». T. 
Bur. d. 2. Pol. 91cu. 
Slinmcrmoiiii, it, Jng. 
Dorn, 81., 9!eut>cre. 
Flaeschner, ©., Pol-Seitlit. 
Sirüth, L., Slrim. Echutzui. 
Sleflct, F., Slfm. 
Sch-w, W, SloIoiifolmt.T. 
©toppert. St, Tischler. 
120 E. Broiler, B., Eladt- 
Pciordn.u 
Belhiuanu, 21., Ww> 
Bonsch, H., Ww. ' 
Haak, <3, ftonfitüicn. 
He,uze, L, Mauusaklurwr. 
Herr, O, Buchhatt. • 
Rampe, W, Buchhalt. 
Küt>„, H, Lokomotipführ. 
Liesegang, O., ,Fabel.- 
Kurzawa, E, Schuh,,,. 
mit, A, Ww. 
Püschel, 81., Gcpäcklräg. 
Werkmeister, W, Ww. 
Wossiedlo, M„ Lehreriu. 
121 E Kielblock,©, Schorn¬ 
steins. Obermstr. 
(Sir. 118). 
G»ec6otv8ti,6, Gem. 3lrb. 
Eyrcke, H, Lehrer. 
©ause, P., Slpotheker. 7 
Lernst, F, Ingen. 
ütcDoiot, 21, Lehrer. 
122 Baustelle. 
. •<- Hctmuthstr. -> 
121 Baustelle. 
12l.@tSllcplnt). 
E Stier L Stephan, Nutz 
holzhdlg, (Berlin). 
Lichteusteiu & Ehrhart, 
Abbruchuuteriiehm. 
125 E SalesSki, ®, Sifm- 
(Haqeilstr. 5). 
V. Peter, Ph, Gastw. T. 
Hape.H, Klapierlehreri». 
Höinicke, W, Erdarb.' 
Lawreuz. H, Fabriarb. 
SSiiitu, I, Bieruerleg. 
Äülletstr. -> . 
120 E Hellwig, W, Stfm. 
®<i’.„imnn, H, Töpseirnstr. 
Gichberg, 2L Baua, b. 
Hellwig, 21, Mölke,eibc- 
fitzniit. • 
. NimmschesSli, SS., Bahn- 
Eciimt. 
Weiher, H, Ww. 
127 E »leiser, 21., 2lsphalt- 
oscusbrk. T. 
Audrce, SB, Bauarb. 
2tiifle„teich, P, ’Stoibm. 
Baun, H, Maurer. ' 
Bliese, K,-Stratzeureitiiq 
Fei,61c, Sl, Sl'ptjalllegcr. 
— «!h, Fr,. 
Fethke, L., Fabrkarb. 
©öiljer, 21, Gärtner. 
Huuziger, P, Maurer. 
Lenz. 31, Ww. 
Nickrl, 21, Ww. 
Reddiniaun, 211, Ww. 
Reiser, 21, Techniker. 
Sckeltz, L, Ww. 
128 E Müller, 2t„ Gigcu. 
tümerin. • 
V. Gründet, ©, Pensionär. 
Bärwiuket, St, Erdarb. 
Becker, E,. Schlosser. 
Danneberger, ©, peuf. 
Bahubcaml. 
Dretzter. W, Skutschcr. 
Fink W, Fabrkarb. 
Fischer, W, 'Gira&enB. 
Schaffn. 
©ras, W, Siiankenkaffciu 
icmtil. 
©roh, M, Reittiere. 
Stnospe, I, Zimmenn. 
Stoglut, G, Fabriarb. 
LiboiinS, .Pensionär. 
— Masseit,,ii. 
Slitiche, H, Bierabzieh. 
Lüdike, F, Tisckler. 
Lchiruter, 91, Fabrkarb. 
— Hebamme. 
Schmidt, 91, Maurer. 
Schur. 21., Eiseub. 2lr6. 
Schwurt;, 81, Fenerwchriu. 
Schtoar;,GH,pcii>.Schutz,tt. 
Seeiuaun, H, Dr, pratt. 
2trzt. T. 
GlcjcroSti, I, Stcllm. 
Steuer, ß.: Balllokal. T. 
Seifi, SB, Gastw. T. 
-<r 91„schcstr. -> 
129 E Gtaschkc, M, Technik. 
(Uicrtin.) 
V. Krüger, 91, Gastm. 
Filiale dcr„Berl.Ä!orgcu- 
Seitg.'. T. 
Filiale d. „Bert. Tage- 
Hall". T. 
Filiale b. „Bell. BolkS- 
3t(|." T. 
Ehrhart, M, Stfm. T 
Gohtle, F, Fabrkarb. 
Guineb, P, Weikuistr. 
Koisiuua, St., Kutscher. 
Krause, H, Sittlicher, 
'trüger, ©, Schuhm. 
Lchnmm,, 28, Buch» 
druckcrci. T. 
— Th, Maschinist. 
Lindncr, 91, Schuh,u,»str> 
l'übcr, St„ Sfoloiiiiillor. 
Mclpit), SB, Handels,,>. 
Mosse,91, 3lii»ouicubur. T. 
Paßlack, F, Gürtler. 
Piest, P-, Bierfahr. 
Piüo, SB., Slulscher. 
Schmidt, St, .Hm,u. 
Schuht, K, 9iotlei,fü6r. 
130 E Hoge, R, SBäfchc 
näljcici. 
Engel, H.', Eisenb. Arb. 
S01!,(brich, Th, Fabrkarb. 
eratsch, I, Eiseub 21 ib. 
(Sectzc. F, Bahuarb. 
©rasuick, E. Lehrer. 
Haupt, 81, Ww. 
Hm,reicherm, H, Sekr. 
Kloster,M,Ba»Itcmpnerei 
— St„ Justallat. 
130 Kloster, M, Frau. T. 
KursiS, st, Bahuarb. 
Sund, E, Schlosser. 
Maiecki, M, Schntzm. 
MattheL, H, Wiichenstell. 
Ouade, W, Bauarb. 
91o(|oL 91, Fabrkarb. 
Eilige, G„ Gtaicrci. ’ 
Tauuapfel, SB., Fabrkarb. 
131. 132 E Schulz, 21, 
Rentier. (Berlin.) 
V. Scholz, ö), TcttilnrB. 
OcffciitL.Fernspretfjit. T. 
21nctam, H, Drofchleubef. 
Courad, ö„ Bahuarb/ 
Gtfei nmiiii, St, ©emfifcljbl. 
§eiudl, St, Bauarb. 
ollschntl, S(„ Maurer. 
Hoffmanu, N, Hofarb. 
Kartzig, K, Hotzarb. ^ 
Lauge, St, ‘.Hut,n. 
Sqmtc, K, Fabrkarb. 
fiiepe, 0, Lokomotivführ. 
Benkert, F, Möbelpol. 
Pohl, P„Schlaffer. 
Pollakows'ly,K,Fabrkarb> 
Scholz, G, Kutscher. 
Schutze, 21, Strniiiciipflcg. 
Thal, St, Bahuarb. 
SBcifltlt, H., Molkcreibes. 
Smicitat, E, Tischler. 
Iü3 E Schmidt,P,Zigarren 
Jmp. T. 
Courad, St, HaudelSui. 
Hauue, ®„ Metallarb. 
Stogeicr, H, Metallarb. 
Stiidjcnbnrfcr, St,- Eidarb. 
Sleitmnnu, 8L, Tischler. 
Pteuü, St, Wächter. . 
Rade. H, Haudclsfrl. 
Runge, F, HandelSm. 
Schutz P, Ärchi.c». 
Sparka, I, Fabriarb. 
Twachtmqni^ E, Loko 
molipifilir. o. D.». 
— H, Schürzenkoufekt. 
v.Weudenbcrg,G,Lolomo^ 
tipführ. a. D. 
134 E S<ficl»ft), 3(, ©laset- 
raftr. T.. 
Andres, St., Fabrkarb. 
31ur!ai„, E, Schlosser. 
Dedelow, ®, Siildlj. 
Gggcrt, St, Fabrkarb. 
.Haitel, P, Wärter. 
Ätabt»lde,P,Sch»hmmstr. 
Kuuth, F, Baibier. 
Machut, ^l, Kutscher, 
yiecfe, F, Ww. 
Patztack. F, Bauarb. 
Sticgiict, P, Stfm. T. 
'•jippet, O, Tischler. 
135 E Weguer, P, Geflügel- 
mäflcici. T. 
6chi,nlc;0,Honi)eIänm„„ 
136. l.'!7 E Platz, I, SCtm. 
(Eharloltenburq). 
V. ©rothe, I., Bciwalt. 
Fledow, 31, Maurer. 
Giothe.A, ^uckerwilldlrin. 
Steige,«au,!, K, Schul,!». 
Eler»be,a, S, !)!ntzholz> 
"1. T. 
hdtg. 
Wekweith, H, Bauarb. 
Zilm, 31, Bauarb. 
138 Fischer, (?, Ziiumermstr. 
(Sciliu.) 
Werli»ei!ter.J,Bäckermstr 
Nathausstr. -> 
139 s. a. Nathausstr. 17. 
E Sletl, ®, Rentier. 
Baüh, M, Wip. 
lihricke, O, Lehrer, 
©emiaiiio Drogerie. T. 
tiompcit, H, Stohienlidlg, 
Lange, St., Bur. Vllstst. 
Alachiueck, 91, Slfm. 
Nell, 91, ©ürtiiereibef. 
Philipscu, st, Dr, 91cchls- 
anio. T. 
Plvusi, 91, Lehrer. 
Schwarze,W, Slolonialwr. 
Zöin, G, Gastw. T. 
140 E Stiller, 91, Rcntici. 
Pol. Bauinspektion Mich» 
tei,berg>9!ummetsbg. 
©eiitc, 21, Lehrer. 
Krause, G, Stfm. 
Metz & Souutag, Wursi- 
sbrk. 
N^twey.F, Dr, pr.Arzt. 
Pose,H„ Strasjeub. Fuhr. 
Slulik, E, 91ciitierc. 
Milde, Ä, Slsnt. 
141 E Stiller, 31, Rentier. 
(91r. 140.) 
Hug, ©., Molkerei. 
Anders, I, Gastw. 
Krause, G,-Fabrkarb. 
Lehman,,, N, Kohlcnhdlg. 
Lehne, O., Maurer. 
Schulz, G, Fabriarb. 
142 E'atidrcjj, 23, Eigens. 
Badcrke, R, Slaurer. 
ElemeuS, 81,; Schuhm. 
Fehlberg, H, Kutscher. 
142Aeschwattdlner,G,Bahn> 
tenmt. 
Hemmcrlteg.SC, Fabxkard. 
Hoffmann, H,' Fabrkarb. 
— I, Sliiifrfjer. 
föiiott), F, Fabrkarb. 
„ffiilNachf.A, Kompott^ 
ftltl. 
Sef66ce, O, Stfm. 
Mehlberg, 81, Ww. 
Me/1, P, Schlosser. 
Nlimuergitl. P.< Fabrk. 
Pallasch, M, Scrgolb.' 
Schönfclder, P, Slahuarb. 
Schwendtt, ÜL„ Bauarb. 
Scnfriiiicl, K, Vergold. 
143 E Dicekc, H, eigen, 
tümcriii. (Berlin.) 
V. Paul, F.. Privatier. 
Dreekc. St., Schueiberutstr. 
Gl|)c,.H,, Buchdruckerci. 
Förster, W.. Gem. Dien. 
Gros), G, Hntfbrk. 
Kerrulh, ß„ Biehhofarb. 
Kühn H, Maurer. 
Kumm, &., Liilchhdt. 
tiicimcf, $l,Stlcmp„mstr.T 
Lieimaim, F, Gasaust 
arb. 
Puhahu, R., Straß. Arb. 
Schulz, 31, PriPaticr. 
Steinhaus, E, SBid. 
Wehniger, SBtfl. 
Weiher, L, GcifcittjM. 
144 E iSraucr, O., Redakt. 
Sekr. 
Vickeit, 91, Schrei-, 
Pan Dragc, l£„ Äaitwtin. 
Felterhner,H,Fabrkorb!in 
.Haiinenmiiit, !5i„ Schmixb, 
Koch, ©, Eiseub. Beaiut. 
Liesegang, O, Bautuhn. 
P ii»Ic, st, Fabriarb'^- 
Ritter, E, SBtu. 
Seil, 91, fiJlamttjblg. , 
Woisram, Eh, Straßenb. 
Schaffn. 
145 E Getue,'uhardt, G, 
Giflenifim. 
Beukcke, L, Wächter. . 
Berwiq, 28, Zigarren. T. 
Grabuick, 2l, Stroftent. 
Slrd. 
Haase. 2)1, Fron. 
Hecht, M., llhrm. 
Herrmauu, Ö., Schlossir. 
Heritoig, Ä, Lcdcarb. 
Sic,)iimim, 31, jyion. 
ffllolfcntin, 81, Fabriarb. 
Sleiimnim, !>-, Gaslw. 
üliei, St, Jlenlcncmpfflnj 
Pubcjiz, Sl‘„ Piwal»,. 
Revke, :V1, Fron. 
illioke, G, Töpser. 
Schaarschmidl.L, Fabrik' 
arbtriu. 
Sibwitalöki, B„ Gärtner 
Schneider, F, Fabriarb. 
Sucker, 31, Älaurer. 
Tempel, 31, Fabikarb. 
llllntcht, IV, SBiv. 
Boigt. F, Fabriarb. 
Wiese. F, Fabriarb. ■ 
Aimimr, 3, Fabrkarb. 
Waller, P-, Rohrieg. , 
116EücI)mon„,.H, Drogen- 
hdlg. T. 
SSredöro, 91, Topser. 
Diring, G, Äalcr. 
Jakof, St, Jabrkarb.. 
StaiuiuSky. G, Slntlchcr. 
Lehmanu, Gastw. -T. 
31iemanii,- S., Fabrkarb. 
Pope, F, Bahnarb. 
Reimer, St, Aiuineuhdlg. 
Schlüter, 81, Ww. 
Schon,oif, G, SBcrkführ. 
Schütz, H, Ww. 
Spiegel, 2l, Pensionär. 
S8ciiQcr,G,<Schlätljtmi,ftr 
Wruk, 0, Bahnarb. 
147 E Wunsch, E, Äaurer> 
pol. 
Bonack, W, Schrauben« 
dreh. 
Fischer, K, HrnbcISm. 
Gebauer, H, Kutscher. 
Oicrmijj, E, Sc,fcni,bl. 
Senfen, St, aJlofchittcit* 
mstr. a. D. 
Müller, St., Tischler. 
Robe, G, Wotorsbrk. T. 
Scheiick, E, Verkäuferiu. 
Scholz. 2t, Ww. 
Schramm, Th., Grünkram, 
148 E Silmbert, E, Darm- 
hdlg. T. 
Anders, H, Diehhofsarb- 
Fischer, F-, Droge,ihdlg. 
Gohmert, 8t.; Modistin. 
Streckt ow, SB.) Fabriarb. 
Jtujütlj,2t, Dioschk.Kutsch. 
Loeser, P, Vorkosthdlg. 
Meisters, Th, Färberei- 
bes. T. 
'Pictich,turnn, CE, Drogist. 
— St, Frau, 
Schubert, 21., Frau. • 
Schulz,.M, Sctmielersn. 
148 Semmler,E,TarmhbIa. 
Süf>, M, Nälierin. 
149 E Zimuiermann, St, 
Rentiere. 
Eberharbt, E, Ww. 
Gieie, SB, Bauarb. 
Leiuke, E,Straf>eüb.Führ. 
Mazeck,P/, Fleisdtcmftr.T. 
Schmi. t, 21, Ww, 
Tiihöpke, Jda, Bäckerei. 
150 E Kanz, H, Bauklemp- 
nerci. T. 
Bralch, L, Ww. 
Hci)bcn,D.,.(tlcmpnermftr. 
John, B, Ww. . 
Stanz, H, Schneider!n. 
- E, Ww. 
Robe, ©, Schlosscrmftr. T. 
Noggemau», E, Zigarren. 
Schöiiebeck, H, Bahn- •• 
beamt. 
Völkel, 31, Uhrm. 
151 E Henke, G. D, Stsm.T. 
E Henke, G, Ww. T. 
Barzeu, F, Buchbinb.. 
Berliner 91ekta»,e>Ge- 
fellfch. m. 6. H. T 
Henke,G,Viehgrofchblg. T 
Sommcfeld, K, Gastw. f. 
Wieseucr, G, Maschinist. 
152 E 91eiijch, 91, Eigen» 
tütn. 
Bitterhoff, N, Metalldreh. 
Bran», W, Schuhm. 
Dr'eweS, H, Nüheiiu. 
Gerson, ,J,- Manusakl-' 
wrhdlg. T. 
Hall», U, pons. NeichSb. 
, Beamt. 
Wdcbraud, M, Näheriis 
Moser, M, Slcntiere. 
Schot,eberf, H, Alanrer. 
Weigct, H, Rentier.. 
Weiuast, Gli, Friseur. 
Zabel, Poiibeamt. 
15'^u i.Lilollendorssstr. 1. 
E BteckmanuF, Aaumitr. 
T 
Deutsche Bauk, Depostt.» 
Kasse Ii.8. T. 
Da';:,, G, «fm. 
Eiicimann, v, Slsm. T. 
Jiiht, P, Zigarren. T. 
Slerstcn, H, il|m, T. ' 
Krau, I, Slsm. T. 
Raun, G, Ur,strciSnssiff. 
Arzt. 
IBiliel, N, Baulpoistch. 
Möllendorssstr. 
15,') |. a Möltendörffstr. 123. 
E Leopold, H, Lehrer. . 
Fischer, H, tonSanst. Arb. 
Goetzke, H'„ .Mechanik. 
- H, Porzctlautidl. 
Hictscher/ G, Schlosser. 
Hitguer, H, Schlosser. 
Hoff, 91, Schlosser. 
Jtemic, 91, Kgl. Taxaior. 
Meyer, II), Gasiw. T. 
Sarritz, M, Galantericwr. 
Stoffcit, 21, Siotcnmstr. 
Znnte, W„ Stillt. 3tnm. 
161 E Saeritz, M, Slfm. 
(Nr. 153.) 
Geiueinde-Schwefteru. 
scindeischule d. Sinter« 
' läud. FrauciiuciciiiC . 
ffiinuc,', 21, Ww. 
SJwsctfe, P., Fabrkarb. 
Burgenger, O, Maschineu« 
fabrii. .; 
. Deukeu,. E, Ww. - 
Friike. H, Slolonialwr. 
- M, Fraii. 
Horch, W, Schulunmsir. 
Leu, 2, Stanzt. Beamt. 
Machines, 31, Slfin. 
Mücke Ä,chf„ R, Stolo« 
nialwr. Engr. T. 
- M, Ww. 
Priebe, H, Bäckcrmstr. 
91a|chke, P, 9!ohrleg. 
91ed>'manu, A, Modistin 
155 E Slcufch, E, Getreide 
• 1)61. T. 
Fiedler. R, Saillermsir. 
Klüger, 91., Eisenwr. T. 
Metzcnborf, 21. 91eiitncr. 
Rciijch, 91, Furage. T. 
Scholz, P, Musilatien. 
Schulze, 21, Schur. 
Teilet, 21, Zigarrcuhblg. 
Wcigcl, M, Stcuercrhcb. 
150 E Richter, P. n. H, 
. Gebr, Fuhrh. (Berlin.) 
V. Schabath, Stircheudieu. 
(Berlin). 
SBlobelt, 21, Biehhbt. - 
Gerfon, F.', Schanktv. T. 
Stock), C, Schankw. 
Schiller, F, Former. . 
Steiger, 91, Schmiebemsir. 
ÄadepohI,O, SJeHrnntsit, 
Weinast, Gh, gtifeitc. 
Ringbahn ->■ 
W IR T U Far.b eil -Fa ti r ik'en?reef|Ti 71 <irr#:S S tr.asS.fe :Noi"'8- 
■ tÄk l'TT .eeV-Ä- —-——   . - —■■■ ’tvC» L■» tlnr-Ui rc ktP> d.~ Fltia leVGus hiv' St h a
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.