Path:
Volume V. Vororte von Berlin Hohenschönhausen

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

V. m Kolonie Hohenschönhausen 
— 228 — 
" Auguftastr.—Mittelstr. 
Kolonie Hohenschönhausen. 
Arigilstastr. 
Dbcn'ccitr. -> 
(Unbebaut). 
Bahiihofstr. 
Berliner Sfr.'-> 
SSatbowstr. -> 
Vaustelleu. 
Miericke'schcS HauS. 
E äliicride, Sl,Schlosser- 
mcitlcr. T. 
Baustelle». 
Obeifeeslr. ->■ 
Staustelle. 
Strcicnihi'lricbaljii ->■ 
Baustellen. 
©rooi & ©rasfche Fa¬ 
brik (3). 
E ©roos & Graf. "Telegr. 
SlppnralefM T 
Kunz, <9., Portier, 
©rapsche Villa (2). 
E Gras. ©, Fabrlbes. 
Sorge, .6.. Dr. phil. 
LippcaauL'sche Villa (1). 
E LippeganS, G. 'Jtcntier. 
Lippegauo, H., Ingen. T. 
Weißenleeer Weg -> 
Baustelle«. 
■<- Jbastr. -> 
Bauslellen. 
KreiSinbustrlcbahn -> 
Staustelle. 
Oberseestr. -> 
Staustelle. 
Grunbsl. d Ncur» Bcrl. 
Stratzcnb.Norbosi.St.©. 
E Weite Berl. Elrnfim- 
bahnenNordostMt.©cs. 
T. 
Fischer, St, SBeitmslr. 
SBalbowstt. ->■ 
Bauslcllcn. 
MoncorpS'fchcS Haus. 
E MoncorpS, P, 
Rentier. - 
V. HiIgcichach.H,Rohrlcg. 
Michaelis, SB, Sllant- 
bcamt. .. 
Mollbof, C-, Tierarzt. T. 
Berliner Sir. -> 
Berliner Straße. 
(31-98 Post WilhelmS- 
bcrg). 
(1—1 li. 123—145 z. 
Hohenschöuhanfcn). 
(85 —05 geh. zu Kolonic 
Neuhoheulchöuhauleli). 
" .‘pnuptftr. 
1—1 s.Hohrnschönhauscn. 
5 E Nenmann, 81., Sattler 
mstr. 
©lair, SB., Fabikarli. 
Römer, M„ Ütenlicr. 
Schippte, P., Bauarb. 
ß E Römer, M, Rentier. 
(Nr. 6). 
Römer, H, Barbier. 
Siewerl, R, Brauerriarb. 
7 E Geister, ü. Rculicre. 
Geiiler, VI., Schlächimstr. 
8 Baustelle 
0 E Eichberg, R,Däckermslr. 
10 E Knebel, E, Schmiele' 
mstr. T. 
DombrowSki, A., Bauarb. 
Fechncr, H., Zimmerpol. 
31 Zimmerplatz. 
EDaubitz,W,Baugefch. T. 
12—14 E Löwcubraucrei 
St«. <ilc|. T. 
HobuS, 2, Inspelt. 
Milbratz, Mafchiueurnstr. 
Schöller, I., Brancrei- 
Direkt. T. 
SlalinSti, I., Portier. 
Slöber, C, Sraumfiv. 
Zimmerlcin, Ob.-Mölzer. 
■<- Slreisindustnebah» -> 
Oümeeftr. 
15-—19 Baustellen. 
-<r iiiatbomitr. -> 
-4- Val,nl,oHlr. ->• 
SieSlomitr, 
SO—2.’t Vanucllc». 
-<- Oiaukestr. ->• 
24—27 Baunelle». 
Roebernstr. -> 
28—30 Bauslcllcn. 
61.' W Kirchhof 6. St. Hcb- 
loig« lt. Sl. Pius-Genl. 
£. 6t Hedwig- u. St. 
PiuS-©cm. 
V. Dzicrzon, I., Fried. 
hoss-Jnfpekt. 
Marnska, I, Fricdh.Arb. 
83. 34 Kirchhof 6. Sl. Äu- 
dreaö- u. Sl. Markus> 
Gem. 
83. i?4 ESI.Slnbreaä« ii.St. 
MarkuS-Gem. 
Riebet, A., FricbhofS 
inspell. T. 
35—65 l. Kolonie Ncu- 
hoheufchouhausin. 
Äilhclmöbcrg 
60 E Krause, F, Scfiantro. T. 
Dill, O., Sicficrpcb. 
Sloi), 6., Schlächter. 
07 E Prause, 0., Schlacht 
tcrmstr. (Srtliii). 
V Mcyer, V-, Gärtncrcibcs. 
Paetzkc, H., Fabrkarb. 
Wichert,G.,Kanalisat.Arb. 
-<r Birtenstr. -> 
68 ach. z. Nr. 69. 
U9 E. Frcnkcl, St, Gigcit- 
tümerin. 
V. Kuhle, Gaslw. T. 
Kühle & 9l. Frcnkcl, H. 
Gaslw. T. 
fiitbc, Sl., Schneider. 
Roscuselb, SSn>. 
Schulz, F., Stöbt. Beamt. 
— ©., Stöbt. Sieamt. 
70 E Fiuck, F., Rentier. 
(Bcrlinl. 
V. Steuer, ü„ Schaulw. T. 
Jfol'liu, 21)., Blumenhdl. 
ülnBr, P., Jnflallai. T. 
Schcppa», P.,Ärobschläch' 
Icrmslr. 
Stielte, P., Backcr. 
Bcrsig, P., Mechanik. 
Zellmcr, F., Fadrtarb. 
71 E Hcrgt, M., SBm. 
©tischst, P., Rohrleg. 
Hausmirlli, O.,Schlächtcr> 
mstr. 
Heinrich, St., Gänsc> 
inäslarb. 
Hinze, 91., Hebamme. 
Kocying, A.. Fabrtarb. 
Lchmann, 91., Fabrtarb. 
SUcbcrhauseu. M- 
Brauereiarb. 
Rohbe, ill., Buchhall. 
91iitl)i', O.. Brillier. 
Soifll, St., Darmflöbcr. 
Sittig, P., Schuhmmstr. 
72 E iüiniici, 01., Giflcnlüm. 
Bolz, 6„ Fabrlaib. 
Göyte. Sl, Wacklcr. 
SieDiitouT, 91., tfabrlarb, 
Koötowöiii. 0, Stciiileg, 
ihemjer, W,ßricbliofenrb, 
— SB., Schtojscnnlic. 
Kcömer.F., Schlossermstr 
Kulte, H, OLFlcischbesch, 
Uorcitz, 91., Fabrlarb. 
Slait, St., isobflarb. 
ProSkc, P., Cchtossermstr. 
— Krömer & Slrciufcv, 
Schtofferci. 
Puhlniann, St., FricbhofL- 
arb. 
Schulz, 6., Bicrfahr. 
Schütze, 6., Jlfw. 
ltnruli, H., Maurcr. 
Wäqucr, G, Stcdiit. 
WcinowSli, 2, Koubitor. 
72a E Paetzkc, I., Schinalz- 
(icbeiel. 
Kizot, K, Schtndilcr. 
Stubmt, St., tLmaillkbrenii 
Riebe, C, Ziaarrcu. 
Ricöcl, P, St (in. 
SliutiblaitS, H, Wäschc- 
zitldiucib. 
Tau, O„ Ga§aust.Arb. 
73 E Frcnkcl. Sl., Eigen¬ 
tümerin (Nr. (19). 
E Stuhls, (?.. Eigentüme¬ 
rin (Sir. tJO). 
V. fiiitbtnitu .6., Ww. 
Stlbrecht, H., Mimmcrmflr. 
Buffebauni, W., ©eliilse. 
Halm, 38., Brunnenbau- 
mstr. 
Siltiife, F, Brauer. 
Lecoutre, E, Kolonialwr.- 
hblriu. T. 
9!cugcSnucr,H.,S(hiicibcr. 
Ribbc, Friedhofsarb. 
Siogall, I, Fabrlarb. 
Senfe, S, Shtlsdicr. 
Strich St., Fabrlarb. 
Troianus, '^„Schuliitimflr. 
ItSte, 9!, Fneöhofsarb. 
Werner, St., Brauer. 
Worin, R, Siaimnach. 
- A, Frau. 
74 E Tichufchtc, H, Zim- 
mecmslr. 
AhrcitS, H, Röhicnarl,. 
Albrecht, H., Zimmer,n. 
Keil, H, Schneider. 
Mlkim, Sl, Fleisch- 
Beschauer. 
Schäffcr, ©., Tapez. 
Scharscnbcrg, R., Barbier. 
75 Baustelle. 
Lüderibslr. ->• 
76—83 Säumen. 
8t E Lcmbte, ©., Zuckerwr.- 
fbrt. T. 
85 E Widdcr, Chr, Eigent. 
Brauchet, I, Fabrlarb. 
Buhlau, M, Ww. 
Geppert, P, Fabrtarb. 
Maieuburg, 6., Schlosser- 
mstr. 
Sckiilzc, H, Slrabcnb. 
Schaffn. 
Sctllaczcik, K„ Gastw. T. 
Slöbler, A, Flc,schhbl. 
Gtrug, @, Darmhdt. 
Teschtc, F, Fabrtbcs. T. 
Tücher, St, Bauaib. 
-<6- Ouiyowstr. 
86ESün!)öllcr,ß.,3tciiticr.T. 
Brcttkc, 6„ Bcamt. a. D. 
Fatzrcnholz, H, Bank- 
bcamt. 
Hauer. S(, Werkmslr. 
Mandel, St., Wcrkmftr. 
Reichert, W., Eisenb. 
Beamt. 
Bieck, H„ Kolouialwrhblg. 
87 EMcmmcrt,©.,Eigcntüm 
Alautenhaaeu, ©., Butter- 
hdl. T 
— & Sohn, ©., Butter 
Gngr. T. 
Bricger, W, Uhrui. 
Broil, W, Stiito-Schloss-r. 
DemSki, l£, Sdimicd. 
Ena>l,L., Kolouialwrhblg. 
Fehjc. Mag. Bur. Beamt. 
rröpiell, (£., Zigaircuhblg. 
Linbne'. W, Ww. 
Mirlarch, W, Etrabciib. 
Echasfncr. 
Obermeicr, .tz, Plätterin. 
Sage, I, Stell«. 
Spoiiik, M, Waschsrau. 
83 E öicir, F, Eiacntüm. 
Boclimo, St, Bieifalir. 
Si«ffjoif,D, Gäukcmöslcr. 
Eichholz, W, Fabr.'aib. 
Gicsc jun, F, f ' 
unlcrnchm. T. 
Fuhr- 
Halischtc, C, Schlosscr. 
.6ollj, 91, Wertsühr. 
Iahn Sl, Stäbt. 91rb. 
Siitmcr, 91, Inschucid. 
Nohl, L>, Ob. Poslichasfli. 
Spieleeg, P, Fabrlarb. 
89. lJ0 Baustellen. 
Ul-E Wiltc, C, Gastw. 
92 E Stuß, H, Eigent. 
(9h. 94). 
V. Stusj, M, Schnntiu. T. 
!üriefe, Sl, Ww. 
(Siele, P, Fnhrh/ 
Schulz, SB., .Itillscher. 
U3E Hci'|chlc6,6,S^ttii(to.T. 
Hoffmaiiu,E,Brauereiarb> 
Reyher, F, itcllermslr. 
Schmidt, E, Tischler. 
91 E Stuft, 6, Eigent. T 
Stiibcisrt), E, Drucker. 
Hager, I, Schlolser. 
pnmpct, H, Schantiu. T. 
iiig, Sl, Ww. 
Hornig, 
Köhler, Ä, Slratzeub. 
Ob. Schaffn. 
Stiilm, K, Brauer. 
Rose, I, Ww. 
Speincr, I, Ob. Sdjnlsiv 
Wcrnickc, E, Kassierer, 
üictchcnbcrger Sir. 
95 Slcinnieiplalj. 
E Stuft, H., Gigentüm. 
(Sir. 94). 
Hahn, F, Grabbcnlmall 
Ibi't, 
96 Sltiiimc|)|)latz. 
E Bogt, P, ©mbbcntmal' 
sbrt. (Str. 98). 
97 E Hclterhoss, St., Pri- 
uatirrc. 
Drewcll. 6, Fabrlarb. 
Habwigcr, SB, Hanbels- 
gäilu. 
Pibch, ST, Ww. 
Protz, 91., Slraficilb. 
Bcamt. 
Schnciber, G, ©nfttv. T. 
98 E SkorczcwSki. F, 
öoflm. I Wc!f,cllsec). 
Berg, M., Strancub. 
Bcamt. 
©räf9I,Stras!cllb.Schaffn. 
Knrowski, W, Gastw. I. 
Millc at, E, Slra^eiib. 
Schaffn. 
Ratljmitim, SB., Stratzcnb.' 
Schaff«. 
S'charni), P, Tischler. 
Schleuder, 91., "abUaiC. 
Dogl, P, Steinmetz. 
Will, St., Schlosser. 
Sirausbergcr Sir. -> 
9 E Jacob, I, Stcliisctz> 
mstr. (Berlin). 
V Dittmanu, M, Ingen 
(Nr. 114). ‘ 
Alt, H, Gärtner. 
Büttner, SB., Stratzcnv. 
Schaff». 
Corbic, H,, Straßeiib. 
Schaffn. 
©rulil, M, Lehrer. 
Hagen. St, Gärtner. 
Kapplcr, P, Mechanik. 
Lchmaun, F„ Ww. 
Löbbcrt, F, Friseur. 
Micricke.W,Schtoffcrmstr. 
Richter, O, Backcnustr. 
Quirn, 33, Braucrciari. 
Rogazti, I, Slraßenb. 
Schaffn. 
Roggc, P, Straßenb. 
Schaffn. 
Sauer'anb, ®, Maschinist. 
Schmibt, H, Flcischbcsch. 
Scibd, P, Fabrlarb. 
Spcrucr, A, Fabrtarb. 
Steiiilcrg, 91, Schneider 
Stör, G, Fabrtarb. 
Tänzer, R, Stratzenb. 
Schaffn. 
Wendt, F, StraBcnb. 
Schaffn. 
100 E jaco6,3, Slcinsetz' 
mstr. (Berlin). 
V. Ditlmann, M, Ingen. 
(Nr. 114) 
Dirla. F, Fabrlarb. 
Soriibuich,©., Stratzeitb. 
Schain. 
Düstcrhost- SL, Fabrlarb 
Hahn, F, Slcinmetzmitr. 
H^inifch, ©., Maschinmstr. 
Kaschc, St, Bicrfahr. 
Künnei, E, Brauereiarb. 
Mühlner, M, Buchhatk. 
Schmibt, 21), Grüntram 
«eich. 
101 Bailstcllc. 
102 E Wtubc, 3t, Fabrk. 
Ball, '■>)., Poslbole. 
DrewS, E, Zeichner. 
Günther, A, Ww. 
Hrtbig, P, Schlächter. 
Stütiii, W, Siraßciib. 
Schaffn. 
Bflanin, H, Poslbole. 
Turek, 91, Ww. 
Wust, I, Dachdclkmslr. 
103 Baustelle. 
Werneuchener Str. 
104—108 änuftenc«. ■ 
Wriezeuer Str. -> 
109. 110 SJoufteHcu. 
111 E Daubitz, SB, Bau 
acsch.(L!atbowftr, Billa 
Daubitz). 
V. Ziele, tf„ Fil. 
Daubitz, St, Zimmcrm. 
Ellcsal, B„ GaS- usw 
Anlag. T. - 
GenS, F, Schuhmmflr. 
Ölstbc, SB, Heizer. 
Gmtdlach, P, Glafcrntftr. 
Hüültr, l£„ Brauer. 
Kehr. 91, Straßcnti. 
Schaffn 
SchIoint>ach,L, clellt.StuI. 
Schlamm, P, Stutlcher. 
Vogel, ffl. Stöbt. Slrb. 
Ziescham, M, Ww. 
112 E Schul) & l£o„ ©.in. 
b. H, P, Baugesch. 
(Berlin). 
(lohn, !>, Dr. Strzl T 
Mahliug, M, Portier. 
Schulz, E., Rentier. T 
Schubert, R, Drogln. 
Sieben, jjf„ Lehrer a. D. 
Wustrow, I, Schlächter 
mstr. T. 
113 E Hcmpcl, F, Gastw. 
(Nr. 113a). 
6ii0ctmaim, O,Äfm. 
Hoffinan», P, Stirn. T. 
Meyer, ®„ Telegr. Slsstst. 
MLnstcr, B, Bierfahr. 
Purriitscr, F, öiifltn. 
Rubel, E, Proturlst. 
Senff, O, Bäckermstr. 
Thiele, S9, Straßeiib. 
Schaffn. 
Weber, 6, Brauführ. 
113 a E.Hrmpel, F., ©astw. 
Anhükd. Drausühr. 
Frohlvff, H, Fabrk. 
Götze Orflhir. 
Jacob,' Kolonial 
wrhdl. T. 
fiäfcr, G, Porjier. 
Kämpe, SB,, Bicrfahr. 
Stnfelow, P, Lehrer. 
Scholl, M, Stfm. T. 
SodiaczrroBIt), Sl, Stfm. 
113a u.TempSti,J,Rentiere. 
Zeudatfch. B, Ger.Beami. 
Zimmermann, I, Biet. 
fioltdinif. 
Freienwaldcr Sir. 
114EJacob,J,Stcinfctzmftr. 
(Berlin). 
V DiItiiia»u,M..J>igcil.I 
Behrendt, A, Ob. Telegr. 
Assist. 
Dallmanu, 3t, Ob. 
Tctegr. Ajsift. 
Gläser, O, Slrauereiarb. 
©c—bcnoctbä lt. Bau- 
^efellich. z. Berlin. T. 
Krebs, ®, Fabrkbes. 
Micriike, St, Ichloffermstr. 
Müuch, Brauer. 
PolziuSki, B, Brauerei' 
arbcitcr. 
Römpler, H., Klempner 
mstr 
Wicht, F, Fabrtarb. 
Zabel, P„ Töpsermstr. T. 
115E3aco6,3,@tcii!|eiimstr. 
(Berlin). 
V. Ditlmann, M. Ingen. 
(Nr. 114). 
S3ct(|, 0), Lehrer. 
Gohltfch, P, Konfitüren. 
Schwarz, E, Technik. 
Eiebert, E, Lehrer. 
SBclIin, St, Mechanik. 
116—119 Ätottftefieii. 
120 E Schuster, SB, 
SchtSdjtcrmftv. T. 
Bläsing, SB, Schachtmslr 
Fciub, E, Kouirolleur. 
Feltiug, Sl., Ww. 
m Jaeob'schcS Haus. IKicsclbach'icheS Haus. 
EJacob,J, Slcinscgmftr. EKieselbach, <£., Geslügel- 
(Uerlin). ' 
©äbler, O, Schneibcrinflr. 
©labe, O, 2ifchler. 
Iahn, F, Schaukw. 
Stiiizc, H, Lagerocrwatt. 
KuhliS, SL, «laSblöler. 
Silbe, H, Schaullv. T. 
121. 122 Saustellen.. 
Straße 31 -> 
Birkenstrafic. . 
(Post SBilhclm^bciq). 
Bcrüiicr Str. 
BaustcUeu. 
Sill'srfieä HauS. 
E Dill. O, Vlehcipcd. 
kBcrlincr Str. UOJ. 
Ziezolb, F, Fuhrh. 
Mittclstr. -> 
Baustellen. 
Giün'schcS HanS: 
EGrün, Sl, Aildhdl. T. 
Baustelle. 
HanaL'schcs HauS. 
E Hanack, Th, Eigentum. 
Hartwig, F, illoltcrcibes 
Berliner Str. 
Cccilicnstr. 
Obersecslr. ->- 
(Unbebaut.) 
Clsastraßc. 
•<- Oberfeesir. ->• 
(Unbebaut.) 
Freiruwalder Str. 
Berliner Sir. 
Baustelle. 
-<r Lichlcuberger Sir. -> 
Baitsttllin. 
Gemeiiibi'fchnl' 
E ©cfmnllchiilucrbaiti 
Hoheufchönhanscu. 
CzuduochowSki, Chr, 
Rektor. 
Marijuarbt, T, Schulz 
bleuer. 
Baustellen. 
Ste i iibamir.ftr. 
Baustellen. 
Ctarob’fdjcS HauS. 
E Jacob, I, Steiufctzmflr. 
(Berlin). 
V. Ditlmann, M, Ingen 
(Berliner Str. 114). 
Slputlt, P, Brauer. 
Dust, Sl, Näherin. 
Heiland, Fabrlarb. 
Herzog, ©., ©end. Wacht¬ 
meister. 
Kliemt, A, Schuhm. 
Koal,W,Straßeub Schaff. 
~ioethm,it, Brauereiarb. 
chmiE W, Fabrkarb. 
Schulz, P, Schaffner. 
Slcpüliiak, P., Braitcrci- 
arbciler. 
Jakob'schK HauS. 
E Jacob,J,Eteiusel!mstr. 
lBcrliu). 
V. Ditlmann, M, Ingen. 
(Berliner Sir. 114). 
V. Ditlmann, M, Ingen. 
(Berliner Sir. 114). 
Fro/iloffH,Mafchinenfbrl 
Tribbcnsee, H., Kutscher. 
Wille Nacht. I. Jacob. 
O, Kilnstgrauitsbrk. T. 
Berliner Str. -> 
Friedhosstraße. 
■<- Orankestr. 
Baustellen. 
Friebhof b. Gntkgemcinbe 
Hohenschönhausen. 
Baustellen. 
-<r Orankestr. 
Gertraudstr. 
Oberkeeslr. -> 
(Unbebaut.) 
Grspiusstraße. 
Orankestr. -> 
1 E Likowsli. G, Schlacht. 
i|iarocl6li,9L, Mafchinenb. 
Baustellen. 
-<r Roedernslr. 
Baustelle».. 
Orankestr. ->- 
Hauptstr. 
(1, 2, 4-10, 12, 14-30, 
32, 35-37, 39-42 geh. z. 
Hohenschönhausen.! 
*- Bciltncr Str. -> 
'S E Thiele, 81, Mölleret' 
besitzet. 
Stecket, P, Holzarb. 
3a E Wustrow, G, 
Moltcrcibcs. 
1 E ©riebe, M, Stoiifm. 
Franke, A, Fabrlarb. 
Günther, P, Banarb. 
John, St, Erdarb. 
Struger, E, Fabrlarb. 
MatlheS, H, -Schantiv. 
Schiple, I, Laudarb. 
Wcllnitz, 81, Siraucicigtb., 
Werra, 58, Erdarb. 
13 E Griebe, M, Staufm. 
(Sir. 11.) 
Fischer, Sl, Gäriner. 
©ramm, W, Landarb. 
Last, Sl, Erbarb. 
Leljnc, SI„ Lanbarb. 
NitsÄke, E, Ww. 
Seelisch, SB, Ww. 
31 E Höruicke, M, Ww. 
33 Pfarrhaus. 
E Aircheiißcmciudc 
Hohcufchouhauicn. 
V. Bcllc, P, Pfarrer. 
34 E Sleinfeldi, O,Landw. 
38 E Schmibt, P, Fabnt 
fef. X  
Hcrthastraße. 
Cberfceftr. -> 
(Unbebaut.) 
Jdastraßc. 
•<- Bahnhoffir. -> 
(Unbebaut.) 
Reicheubcrgcr Str. 
Brahn'sches HauS. 
E Brahu, A, Fabik. T. 
BratinLCo, ftommfbtk.X 
Teschke'scheL Hquö. 
E Tefchke, F, Fabrk. 
(Berliuer Str. 85). 
Lanienberqer & Go., 
Holzwrfbrk. T. 
Baustellen. 
Ouitzowslr. ->■ 
Landsbergcr 
Chaussee. 
Gemarkung Lichten- 
berg -> 
L Friede’jcheä Haus. 
E Friede,H, ©äthietciBcf. 
(1L Friede'fcheS HauS). 
KorthatS,W.,©örtnereibes, 
XL Friebe'scheS Hau». 
E Friede, H, ©ärlnerek- 
bei. T. 
Lackner'scheS HauS. 
E Siatkner, P, ©ärlnercu 
bef. T. 
Wohlfahrt'scheS HauS. 
E Wohlfahrt. A, 
©ärtnereibef. 
~<r ©cmurtimg Hohen« 
lchi»hausen 
virschfeld'fcheS Haus. 
E Hirfchfelb, ffi. Gärt- 
»ereibtf. 
Süffow’frficS Hailö. 
E Büssow SB, Fuhrgeschr 
Pfeiffer, R, SBagtiibauer. 
Sleiubauimftr. 
Lichtcnbcrger 
Straße. 
Slcindannnstr. ->■ 
(lliibebaiil.) 
Käthestraße. 
■*- Obersecslr. ->■ 
1 E Steffen, M, Frau, 
S)ii(h6niiferci6cf. T 
Slcffcn, E, Rebakl. T. 
Wunsch, H, SJuuuntec' 
nehm. T. 
2. 3 Bausiellcu. 
-4- Obersccstr. 
5 SZauslellrii. 
(i E SBcnbtl, ist.. 
Sllempnermstr. 
E Pfeifer, H, Mechan. 
Stickerei. 
Baustellen. 
Obersecslr. ->■ 
Klarastraße. 
Obersecslr. 
(Unbebaut.) 
Küstriner Str. 
(Post WilhelmSberg.) 
Ouitzoieftr.—> 
chöne'fchcö HauS. 
E Schöne, SB, Schweine¬ 
mästerei. T. 
Slnmr," SB, Mästereiarb. 
HädickefcheS HauS. 
' E Hädicke, 9t., Geflügel- 
IlMfl T. 
Lehmann, H, ©eflugeV 
(chlöcht. 
Lindcnweg. 
-<r Treskowstr. -> 
1 ©arte» g. z. TreSkowstr. 9 
2 E .Hat)», St, Gen Setr. 
3 E. Millmanu, 91, Stammei« 
luufik. 
gell. z. SBaldowslr. 
1. Daubitz’iilicS HauS. 
Waldowstr. -> 
Baustelle. 
G E Rönueilkamp,©>Jilstiz-' 
Anwärt. 
Nönnenkamp.N, Rentiere. 
7 E Reichet, ©.. Ingen. 
8 geh. z. TreSkowftr. 10. 
Treskowstr. -> 
Lüderitzstraße. 
-<r Berlilier Str. -> 
Baustelle. 
WllteLF-rohloffscheS HeiiS. 
E Wille & Frohloff, Ma- 
fchinenfbrk. T 
V. L.ndner, Sl, Kutscher. 
Baustellen. 
Velimaim’icheS HauS. 
E llelimaiui, 8l, Schwellte» 
inöiitr. 
Baustellen. 
Mittclstr. -> 
Baustelle. 
Meikleliburg'fcheS Haus. 
E Mecklenburg, I., 
Fabrtbcs. (Berlin.) 
Sttacmcr. M, Fabri. 
kautiu. T. 
Luchlerhand, F, HauS« ' 
mstr. 
Mecklenburg, 3,Dliliiien« 
fbrt. 
— I, Privatier. 
Baustellen. 
Stüfitiner Sir. -> 
Banstellen. 
<- Lichtcnbcrger Sir. 
Banflcllcn. 
Stüsttinet Sir. 
Baustelle». 
Mittclstr. 
öaustelle». 
Berliner Sir. ->■ 
Mittclstraßc. 
(Post Wilhelmsberg.) i 
-<- Slirfenilr. -> 
1 E jtöumle. St, Schweine«. 
•mästetei. 
2 E Stacker, F, Felthblg. 
Äruubstück d. Fa. Strebs & 
So. ©. m. b.H. (3.4). 
E Krebs LEo.G.m.b.H. 
©. Metallgießerei. T. 
V. Schiinder, F.Werlmstr 
A.-G. Schaeffer & Walcker, 
■Berlin SW. 68, Llndenstr. 18-19 
— - Lenohtfontalnen -- 
Zentralheizungen Beleuchtungskörper.;
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.