Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

SMr« 
v t , 
l'v- 
!k 
, sTW. 
T. Teil 
Charlottenbürft 
Wäüstr. 
-s- 
,lT 
-i>,. 
f. 
? 
t! 
| 
€ 
V,’. 
'b 
$5 Ouanlcr, 91., Möbelhdlg 
Siedle, O.. Lehret. 
Wenzel. F„ Friseur. 
RtrvaS, S., 06. spoftaffiff. 
86 E SltobiS, Ä., aicitlicr, 
Ch. 
ffldljcteit, S, Magistr. 
Elilil. 
SBaUiimeit, F, {toMarb. 
fflromtj, 6., Bumdruck. T. 
Chill, St, Zigarrruhdlrin. 
Fchse, H, Fuhrh. 
Grolh, St., Stctlm. 
fauSmitmi, (£., Schlöffet, 
ielblotf, H, Fuhrh. 
Samendjl, R, Töpser. 
-ßooith. A., i!fm. 
Mazurutk, 6)., Heizer. 
Michaelis, 81, Lehrer. 
Müller, £., Fuhtm. 
— SB., Zimmer,«. 
Schärfte, L., (Saftro. 
Sdimiblc, ®., Schlosser. 
Schulz, ilfl., Ww. 
Sgonmo, G, Fabrkatb. 
Wendl, H, Lehrer. 
Wilke, P., Bneflräg. 
87 E SoHaami, R., Bäckw 
mstr. Gli. 
SeHin, G, Fabrkarb. 
BorchynSti.M-, Bur.Bote. 
Brelim«, P., Ww. 
Dahme, G, Mim. 
Sictz,. 33., Fabrkarb. 
Ebeling, 23., Papierhdlg. 
Engel, F.. ©tragenfeg. 
fFörster, 3L, Invalide. 
Haack, 91., Söttdjermftr. 
Hei», H., Kutscher, 
euize, H, Invalide, 
euschel, P, Darmhdlg. 
Lmkfuß, SB., Schmied. 
Jeszewski, 21., Bauarb. 
ftinbt, 0„ Vers. In pell. 
Stob, (EI., Schneiderin, 
stühntl, 1)1., Fabrkarb. 
Lehmami, F, Fabrkarb. 
Müller, R., Fabrkarb. 
— (£., Portier. 
Ncumaim, 31., Former. 
PariS, H., Vur. Sialar. 
Ries, K, Geh. Seit. 
Rüsicke, W., Schlaffer. 
Salztvedel, A., Poltasstft. 
Schadowski, M, Schnei' 
lernt. 
Schulz,H.,DachdeAefch.T 
Sokolowski, F, Maurer. 
Walkowiak, I., FaBrtaib. 
Weuzeck, SÄ., Bauuntev 
itei.rn. T. 
Zabel, SB., Expedient. 
Zaraes.P., Porzellandteh. 
88 EDrenike, O-Eigentum, 
(Berlin). 
V. Ewert, A., Kutscher. 
Behrendt, M., Eichmstr. 
Areiidcl, H, Pol. Beamt 
Fiecke, St., Ww. 
«anbelln, F, itfm. 
Glombixa, H, Kfm. 
Eranzow.M, Rech». Rat. 
Heinze. K., Rechn. 3taL 
Höhnicke, 0-, Bur.Aisist. 
Köhler, P., Bnchhdlg. 
Neubelt, A., Ww. 
Schmidt, E„ Rohrleg. 
Siebenlist, Ä., Ob.Bahit 
Asiist a. D. 
Stcnike, A, SB». 
• Zumal, M., Gastw. 
Völker. Elcklrotechii.1'. 
Wut, <ä„ Modistin, 
fflittmatf, <&., Maler. 
Wolff.F, Magistr. AM 
Möller, Ä., Privatier. 
<- Kirchstr. -> 
Jtronfcnlmu«, geh. z. Stirch. 
frraße 19. 20. 
<-Kaiier-Friebrich>Str.->- 
B9 3!cit6mu 
E Gruhn, Ch.. Etgenlüm. 
(Schillerst:. 56). 
40—42 Sleubmi. 
E Völker. SB., Mgentüm. 
(Nr. 3b). 
43 Neubau. 
E fiafi&tto.,®., Eigen¬ 
tum. (Fritschestr. üO). 
Fritichcstr. -> 
44—48 Baustellen. 
•<- Schlotzstr. ->■ 
49 f. a. Schloßstr. 40. 
Glasenapp, !RV Baumstr. 
- . (Berlin). 
V. Menntlt, I., 6cm 
Bertret. T. 
KnbeiS, Jt, Schuhmmstr. 
Aribaiigeli, fif., Rcchn.Nal. 
Böller, R., Schneidermstr. 
Dcttmann, 6., ffiaitro. 
. Dorn, 31., Referendar 
Friedrichs, 81., Fabrk. 
voffmann, C., Oberingen, 
Leichnitzer & Sipo, 
Architekten, 
ffittfluiiin, Auguste, 
Herreiigarb. 
49 Pflüg. 81., 3inaöcnhbLT. 
Zehaiig, A„ Ksm. T. 
50. 61 Neubau. 
E ®I<i!ennw, W„ Bau 
aesch. (Berlin). 
62 E Glasenapp, 91., Bau 
gesch. (Berlin). 
V. Pulputz, 3.. Kevner. 
Bänsch, (£., Mechanik. 
Breiling, G„ Waschanst. 
Lauge, IS„ Lehrer. 
Wegiicr, (£., Kellner. 
Willer, 6., @ärmer. 
Will, Th„ Chauffeur. 
WeiIwarlh,M., vw.Amti^ 
richt. 
63 j. a. Friisdjefh. 22. 
E Eichuer, iH., Baumstr. 
Demburgstr. 61.62. 
E ©laicuayp, R., 'Bau> 
rat. (iücrlin). 
©teramel, O., Schneiber- 
tucilicr. 
Jnliusburger, P., Dr, 
Reg. Baumstr. 
Kleinow. H., Frb. 
Kuorr, E., Bäckermstr. 
v. d. Lochau E., Leutu. 
Reimann, um. An»S> 
richler. 
Robiusohn, 3., Dipl. 
Ingen. T. 
Singvogel, 53., Groß- 
bestillat T. 
-<r Fritschestr. -> 
64 E Beamten-Wohnungs> 
Serein (Berlin). 
V. Weber, O., ’v.ag. Bur. 
Assist. (Fntschenr. 72). 
Albrecht, E., Lehrer. 
Beamten>WirtschaftS> 
Verein zu Berlin E. <8. 
m. b. £>. T. 
Beuster, 6., Pol. Sekret. 
Blümel, 81., Ob. Postaisist. 
Boelk, F., SßoL SSachi» 
rnflr: 
Herzog, M., Lehrerin. 
Kluge, R., Poftiekr. 
Maaßen, 6, Ob. Telegr. 
Assill. 
Peter, H., Ger. Kanzlist. 
Pohle, M., Sekret. 
Schneider, O„ Rechn. Rat 
Schonnovp, A., Gcomcter. 
Echroebtr, !£., Ww. 
Seibler,E.,Magi!tr.Beamt 
Tesch, ti)„ Lokomotivsühr. 
Trusch, 0., Soli. Assist. 
65 E Beainten-Wohnmigs, 
Sfreiit (Berlin). 
V. Weber, Ma.i. Bur. 
Assis!. (Fritschestr. 72). 
Ammon, Rechn. Ral. 
Courab, O., l)r. Ober> 
lehrcr. 
Seiler, 0, Postsekr. 
Galle, E, Lehrer, o. D. 
Luneburg, ©., Rektor. 
Assist. 
Palsncr, 6., Geldzähler. 
Probst, St, Ob. Telegr. 
Ast,,. 
Schwanrbeck, O., Lehrer. 
Wagner, M., Eisenb. Sclr. 
Zinck, O„ Lehrer. 
66a ELeamlen-WohnungS- 
Verein (Berlin). 
V. Weber, O„ Mag. Dur. 
Assisl. (Fritschestr. 12). 
f ranz, G„ Stadt-Sekr. 
neSner, A., Bur.Borsteh. 
5 ermann, TH.,Ob. Post> 
assisl. 
Huhn, H., Magtstr. Sekt. 
Moldenha»er,P„Magistr. 
Selr. 
Saniel, W.,Ob. Poftasfist. 
Schröer, H. Städt. Tum- 
roarl. 
Schuppe, K. Ob.Postasflst. 
Sirautz, F., Ob. Post- 
assilt. 
Bietz, O., Ob. Postaisist. 
66b E Beamten-ÄohniingS- 
Berein zu Berlin. 
V. Seiffart, W., WmtSocr. 
Assist. (Kaiser-Fried- 
rich-Str. 28). 
DulinSki, I, Lokomoliv- 
fülir. 
Erdmann, Kartogr. 
Gauei-t,®., Hauswart. T. 
(ScrloR, il., Stadt. Sekr. 
Sturz, L., Ww. 
2ongarbt,ev Eifenb. Ob. 
Sekr. 
Neueudorff, H., Magistr. 
Cekr. 
Boigt, A., Rcichsb. Kal- 
kniat. 
Wehner, 5. Reg. Sekr. 
Mllhöft,F., Boiifefc 
66 E Beamten-WohimngS- 
Berein zu Berlin. 
V. Seiffart, ffl., AmtSger. 
HfsifL (Kaiser-Fried' 
rich-Slr. 28). I 
Dullo. H.,yw.Stadtshndik.! 
66 Eckarbt. H.Laubger.Selr. 
.Friesecke, Ä., Ob. Telegr. 
Afsiit. 
Fuhrmann, E, Seemt 
Köpke, M., Schutzm. 
Kreofchmar, CL, Näherin. 
Michel, 99., Hosbeamt. 
Mik!eS.rh.,Ob.P°Itassisl 
Müller, L, Kgl. Wagen> 
mstr. o. D. 
Ohnesorge, ffl., Srieftrifl. 
Peting, P.. Stenerbeamt. 
Prillwitz. F., Eisenb. 
ffiagenpug. 
Ouardon, R.,Kanzl.Sekr. 
'Salier, A., Hilfkschirrm. 
66a E Beamten-WohiiungS' 
Verein zu Berlin. 
V Seiffart, 'S., AmtSaer 
8tssi!t. (Kaiser-Fneb> 
nch-Str. 23). 
Banikow, S., Schutjm, 
Bölim, R.< Briefttig. 
Leßel, ©., Lokomotivführ. 
a. D. 
Markwitz, P., Post- 
schaffn. 
Marschall. O., Pol. Selr. 
Müller, E., Postsekr. 
Seidelmeyer, 5t., Frl. 
Seiscrt,F., Kreisausschu^ 
Sekr. 
Radloch, F„ Ww. 
Reichte, G., Eifenb.Schaffn 
Schmieleberg, M., Haus 
wart. 
Schwarz, A.^ Postschaffn. 
Srioatiei. 
lulle, P., Postjchaffn. 
67 E 58eeniten-5Z8obmmgS' 
Berein zu Berlin. ’ 
V Seiffart, 33., AmtSger 
AM (reatfet-Fneb. 
rich-Str. 23). 
Beutet, ffl., Bur. Assist. 
Stiegmann, St, 06. 
Postasstst. . 
Drewö, H., Lehrer. 
Fnetze, 6., O^. Postassist. 
Jackai>,C.,Eismb.giigsi!hr 
Itopplin, Jt., Kaff. Äffin. 
Priewe, 6., Lokomotiv- 
führ. 
Salkowrki, E., Dr. phll. 
Oberlehrer. 
Schulz.F^Lolomotiv- 
57a E^eamten-Wohmingi 
Verein zn Berlin. 
V. Seiffart, ffl., Ämltor. 
Assist. (Kaiser-Frieda 
rich-Str. 23,. 
Bandhotd^Telegraphist. 
Dreblow, Sl„ Beamt. 
Fischer, R., Postsekr. 
Fröhlich. O., Zugführ. 
Hacke, H., Schutz«. 
Härtel, 6., Ww. 
Luckmann, W., Lokomotiv- 
führ. 
Pieuer, 23., Krun.Schutzm. 
Rachae, H., HilfSger. 
Vollzieh. 
Schlomka, P., AeichZb. 
Beamt. 
67b E Beamten-WohiwngS 
Verein E. G. m. b. H. 
zu Berlin. 
V Kantzenbach, H., 06. 
Postsekr. ttkaiser- 
Friedrich-Slr. 21). 
Beer, ®., Magistr. Bur. 
Borst 
Betche.F., Magistr.Beamt. 
BrÄch, Th., Ww. 
Branner, H. Lehrer. 
Heidnch, (E„ Lehrer, 
»raufe, 81., Lehrer, 
stalle, P., Ob. Postaffist. 
Lehmann, C., Zuntleljr. 
Matthias, F., Äsend. 
Sekr. 
Teljchow, H., Postsekr. 
58 E Beamten-WohniingS. 
Verein E. @. m. b. H. 
zu Berlin. 
V. Kanyenbach, H., 0b. 
Postiekr. (Rflifet» 
Friedrich-Slr. 21). 
Becker, P., Magistr. Bur. 
m Assist 
Beiz, W., Milit Bau- 
regiftrat 
Bergan, P, Lehrer. 
Germer, F., Postsekr. 
Götze, W., Lehrer. 
Grosse, 6., Lehrer. 
Hai;sa - Versand > Hau? 
R. Zimmerman». 
Heuer, E., l£i|c«b. Beamt 
Hewelt Th., Lehrer. 
Karwach, T., eip. Sekr. 
Lübike, F.. Ob. Postassist 
Schimming, St., Pol. Selr. 
Stech E., Stadt-Sekr. 
Suplie, F., Telegr. Sekr. 
Zimmennann, iR„ Kfm. I 
<-Kaifer-Friedrich<Str.->-1 
59 f. o. Kaiser-Fri«drich> 
Straße 84. 
E Lorenz, M., Rentiere. 
/Kaiser Rriedrich; 
Straße 82). 
E Schulimann, K.,Rentier 
T. Oh. 
V. Paul, 8t., Verwalter 
(Spielhagenstr. 12). 
Anklam. @.,Mö6elf)blg.T. 
Feücnb«g,G.,Porz.Dreh. 
Hellbarbt, 21., ©er. 
Lindow, ®. M., Sngen.T. 
Lüdecke, I., Ww. 
Niggemann.H., Ingen. T. 
Raison, ffl, Sekret 
Sterne», F., Kfm. 
Till er, M., Ww. 
Winkelmann, A., Ww. 
60 E Lorenz'sche Erben 
(Kaiser Friebrich» 
©traße 82). 
E Siduhnlann, 6., Rentier. 
(Kaiier-Friedrich-Str. 
Nr. 84). Ch. 
V. Paul, SL, Verwaltet. 
lSpielhagenstr. 12). 
fflett/ SB.; Versich. Beamt. 
.Seele, (£., Kfm. 
Ezesnik, I., Schani». 
v.Eiustedel,H.,Bankbeam>. 
Joachim,H.,Ob.Lal>nrsfis>. 
Lanastengel, F., Schuhm 
Mir. 
Sacgert, H., erped. Sekr. 
Schröder, A, Rentier. 
SroczynSli, E., PotBur. 
Beamt. 
61 E Lorenz'sche Erben 
(Kotier Friedrich» • 
Straße 82). 
ESchiihmami, C.,Rentier. 
(Kaiier-Friebrich-Str. 
Nr. 84). Oh. 
V Paul, A., Seroalter. 
(Spielhagenstr. 12). 
Block, F. Bücherrevif. T. 
Dickow, I., Ger. Sekr. 
Foriett, St., Agent T. 
Lucas, E., Lehrer a. D. 
Paffenheim. SB., Möbel. 
Pieper, A.,Rechn.Rat 
Reuter, O., Land. Ob 
Seit. 
Schefflet, O., üeber'jblß.T. 
Schrote, F., Geh. Äanzl. 
Sekr. 
Witzle, ©., Ger. Bollz. 
62 E Schmidt, Rentier 
(Birtenwecder). 
V. BehrenbS, 81, Holzarb. 
Berg, (£., Magistr.Beamt. 
Skciieitfelbl^$.,Votomotie. 
heiz. 
Buchholz, P., Ger.Affeff. 
— A., Rentiere. 
Geister, (?., Invalide. 
Heile, A., Kn». 
»rocke, P., Duchbiub. 
Kühn. M„ Schankwirtin. 
ManSke, A., Particwhdt 
Pieper. Bizewachtmstr. 
NofenlhalÄi.,Schuhmmstr 
— ($., Kochst. 
SmicrBreo, W., Hütien- 
ditekt 
Schiller, O., Kfm. 
Siebenhaar, H.. Seife» 
hblg. 
Sltaube, A., Kfm. 
Trapp, SL, Ww. 
Werner, H., Lehrer. 
Kirchftr. -> 
68 E Liebelt S., Dr. fat, 
(Schlüterftt. Nt. 86). 
V Schulz, G., Tischler. 
Benecke, Ä, Gaflw. 
Brauns, 6, Stidt 
Beamtin. 
Degen, G, Geometer. 
Fiicher, A„ Elialcrmitt. T. 
— & Winter, Delorat. 
Mal. T. 
FLrstenberg, M.. Pen¬ 
sionär. 
— Schneiderin. 
Giefe, O., Milchbdl. 
SenSmann, H, Fabrkarb. 
Herbrig, Ww. 
Jäger, B., Magistr. Affist. 
Kestm, A., Privatier. 
Klammer, 8t, Melermftr. 
Matzner, ist., Mechanik. 
Mehls, W., Delorat 
Müller, A., Kviendote. 
Neuhauer, Zigarren. 
Porath. H., Fabrkarb. 
Pull, <8., Schriftmaler. 
— A., Modistin 
Rabe, I., Gärtner. 
Richter. M-, Maschinen« 
mstr. 
Schlanka, R., Vorfchloffer. 
Schnitze, I., Schlosser. 
Schulz, G., Tischler. 
Seelmann, K., Renten- 
empfäng. 
63 Streckers, 6.1 Schürzen- 
nähenn. 
Tropisch, 6, Modistin. 
Winkel,GlaSbrenn. 
ReUmer," ($., Schnhmmstr. 
64 E Riifchke, W, Bau- 
pesch. T. 
V. Nilschke.W., Bmigefch.T. 
Adatn, L., Bauarb. 
Aßmann, A., Maurer. 
Bauet, W„ Schlöffet. 
Bnichar, F., Schmied. 
Franske, M., Porzellaw 
dreh. 
Gesell, F., Gaftm. T. 
Grothe, 8t, Gürtler. . 
Habetland. M., Schlich' 
termftr. T. 
Hahn, H., Brunnenbau. 
Holz, 8l„ Schlaffer. 
Kleist, M.. Friseur. 
Krowatsch, A., Portier. 
Mannigel, 0, Maurer. 
Mauseholz, N., Bur. Geh. 
.Miltz. o. Malet. 
Moldenhauer, R., 
Straßenb.Schaffn. 
Moll, S., jRiaimem. 
MotoSko, Ä., Bauari. 
PeterS, ffl, Heizer. - 
Scholkmami, R. Porz. 
Maler, 
lltnet, 91, Bahnarö. 
Seilet, L., itfrn. 
Wollnick, 8t, Schmied.' 
65 E Schulz, H.. Stautet 
(Sophie. Charwttew 
S trabe 81). 
V. Linbemann, 81.,Lädiern 
Barrasch, F, Fabrkarb. 
Betgnet, M., tiierbblg.T 
Dietich, P., Kaffenbote. 
Hattfiel, R., Fabrkarb. 
Hartwig, B., Lager« 
verwalt. 
KubaSzewLki, J., Tischler. 
Lange, A., Privatier«. 
Lubltzfch, W, Brauer. 
Pieuta, I., Fabrkatb, 
PrzybyS, B, Simmetm. 
Rau, O, Genmfebdl. 
Rüsch, 58., Fabrkarb. 
Schellhorn, it„ Kuticher. 
Schmidt, A.^kanzI.Beamk. 
Schötller, 0„ Tischler. 
Schwark, R., Fabrkatb. 
eulcrlurg, 8t, Pot 
Beamt. 
Syezugiet, F., Gärtner. 
Wagenseil, P, Druckerei 
etbtrin. 
- St, Ww. 
Wielanb, F, Fabrkatb. 
Wollet, H, Fabrkatb. 
Wottmann, F, Vollzieh. 
" Deaml.. 
Woschke, 6, Maurer, 
66 E Hilfchct, <&., Eigen¬ 
tümerin. 
Fendt, Magiftt. Sekr. 
Klati, E, Ww. 
KraSka, I, Mauretpol. 
Lehmann, P, Gastw. 
Pennigke, A, iDialer. 
SHeipS, B., Mlchhdl. 
Toepser, 58., Kellner. 
W-lff, 81., Lehrer. 
■<r WilmerSdotfer Str. -> 
67 E Wegenet, A- Rentier. 
Berget, Schankw. 
taget, P, Aur.Aeamt. 
cnfling, E., Vollzieh. 
Beamt 
teffc, H., Maurer, 
nebet,Th., Schloffermstr. 
Ch. ' 
Stlep, M., Schlöffet. 
Lehmann, 6., Mechanik. 
Ristow, F, Sica erleg. 
Säglitz, B., Näherin. 
Schön, L, Porzellanarb. 
SiegermundH.,Fabrkarb. 
Stage, H, Fadtkarbtrin. 
Stolz, I, Ingen. 
Zehieke, P, Kutscher. 
Zieaenbalg, 3t, AmtSger. 
Sekt. 
68 EFabian, S., Zigarren. 
Sattels, H, Bietfaht. 
— F., Stadt-Hauptkaffen- 
Rend. 
Betndt L., Bogelhdltin. 
Bodenstein.C., Schneidet- 
mstr. ' 
Btücknet, Ingen. T. 
Deckelrnann, il., Auf« 
Wärterin. 
Decke«, H., Kutscher. 
Döppner, G., Bildh. 
Dziekan, I., Kutscher. 
Edel, I., Lehrer. - 
Frank. P., Suifiuarltriit. 
Gabriel, Ä, Fabrkarb. 
Gatbe, 6„ Näherin. 
Gassirowrki, I, BahnarL. 
taupt, O., Molketeibes. 
einzenbutg, R, Gastw. 
Heistng.F, Sttaßenteinig. 
68 tzoffmann, A., Staket. 
Sahny, I, Fabrkatb. 
Kilt, 6- Invalide. 
Knoll, A„ Pensionär. 
Kuprzlak, St, Holzatö. 
Kuith. B, Bauarb. 
Lange, 6., Fabrkatb. 
Lausch, O., Magistr. Arb. 
Meier, Th., Answärlerin. 
Menzel, H, Fabrkarb. 
Ntczka, H., Kutscher. 
Noval, F., Fabrkarb. 
Papke, E, Tischler. 
Rund, 81, Malet, 
©drillet, H., HauSdien. 
Schmidt, W., Fabrkarb. 
Schulz, ifc, Tischler. - 
Schutt«, P., Ga-anlag. 
©oildr ffl, fflmiatb. 
Suppig, B, Zeitungr« 
Irägrln. 
TiabuL, A, Maurer. 
Biering, F, Rentiere. 
Vogel, E. Schlöffet. 
Walter, G., Bauarb. 
Wittke, E„ Aufwärterin. 
69 E Tratet O., Frbrk. T. 
Ch. 
Ackermann,8t,GaftwIttin1'. 
Seihte, C, Grünkram. 
Bläsing.Ä.,StraßcnreinIg. 
Burghatdt, K, Ww. 
Dopieialsti, P, Blumen> 
hdt 
Rubel, 6., Werkmsir. 
Gangeier. K., Ww. 
Gericle, ffl., Fabrkarb. 
Godeuichweger, Sltdjitcf- 
ton. Techn. itiinftinftitT. 
Hildebraiidt A., Privat. 
Hintze, E„ Bauarb. 
Hoümamt, O., Dr, ehern. 
Fabrk. T. 
Hopp, ©., KartonsLtk. 
». Kalnatz, I, Ww. 
Kaschwitz, R, Fabrkarb. 
fltug, H., Fabrkarb. 
Lorenz, ist, Roytleg. 
— O., Ww. 
Mantel, F, Straße«» 
reinig. 
Mefferschmidt, P, Ww. 
Michaelis, F., Schloffer. 
Negrographifche Licht- 
paus- und Druck-Anft. 
O. Tratet T. 
Panli», 0„ Fabrkarb. 
Steinoel, ©, Wächter. 
Wolfram, E, Ww. 
Ziemer, O., SchloffetctT. 
70 E Scheer, 8, ©ach- 
decketmstt. T. Ch, 
Biefenthal, A, Kutschet. 
Botnflech, M, Nachtwach' 
tontroll. 
Dolleng, P.. Kutschet. 
Düue, O, Mechanik. 
Dunkel, M., Schloffer. 
Färbet, M.. Ww. 
Ftomm.0,Schneidetmstt. 
Garde, R., Kodlenhdt 
GerSdotf, St, Kitchendien. 
HÄeloff, F, Magiftt. 
Beamt. 
JeLrowska, Cl., Frl. 
Kiesel, <&., Renlnetin. 
Kinza, O., Postbeamt. 
Knauf, H, iopezietet- 
mflr. 
KtamkowSki, H, Bauart, 
itmnmeroro, P, Mechanik. 
Labitzki, St., Gärtner. 
Lange. F, Papierhdlg. 
Lattich, Fuhtni. 
Lehmann, ll4, Kellner. 
NicolauS, I., Zimnietm. 
Paul. M, Schneiderin. 
Pfunde $t, Ktempnennstr. 
Przybyla, St, Magiftt. 
Beamt 
Reimann, 0., Zischlet. 
Sanetwalb, P, Mechanik. 
S^enk & Scheer, 81,^ 
Schilift, E, ^lket. 
Schlöttke, H., Fudrm. 
Schmidt, O., Siritscher. 
Schwalm, I., Maurer. 
Stahl, P, Bertret. . 
StrozyckM, Schuhmmstr. 
Weber,P,Magistr.Beamt. 
Zwanzig, 8t, Tapez. 
II E Parra, St, Rentier 
(Kaifet-Ftiebrich- 
Sttaße 82). Ch. 
V. Wecket, C., Rentier. 
Hevelke, A, Pastor. 
Homoeopät. Centr. Berl. 
Reit W, Buchbinbmstr. 
Kühl, SL, Plättanst. 
LiterarischePrariS, Deut¬ 
le S^ristjteller«Ztg, 
Otto, L, Pnuatier. 
Peter, S, Modistin. 
Porach, F, Fifchhdl. 
Stein, G, Poftschaffn. 
72—74 existieren nicht. 
Sesenhestnet Stt. •>1 
76 EStadtM 
Obligatorische Fort« 
biidungrfchul«. 
Schellbach.H, Säutoidit 
76 E Stadt Charlottenbg. 
V. Herhold, 8t, Frau. 
Atndi, M.. Ww. 
Gilbett, Gebt", Firmen« 
Schildetfbtk. 1. . 
tübiter,SL, Schankwirtin. 
aneüa,CH.,Siraßenreinig 
Riebet, L.,.Näherin. 
Weibe, H, Ofensetzer. 
77 E Rabau, 8, Kupfer« 
schmiedemstt. T. 
Dtachholz, 8t, fflertfüht. 
Ritze, 81., Auföätterin." 
Pehlka, 21, HanbelSm. 
78 E Petfch, C.. Ww, Fuhr- 
flifch. T. 
Behrendt, SL, Tapez.- 
Geh miaun, A, Gastw. 
Gillert, H, Fabrkarb. 
f ettlich, F., Uhrui. 
ipler, Ä, Spedition. 
Lehmann, R, Ww. 
Putzke, F, Fabrkarb. 
Stahlt, W., Fabrkarb. 
Sawabe, 8L, Buchhalt. 
Thiele, 6), Homöopath. 
79 E Alex, St, Schmiedemstt. 
Ch. 
BuSke, A, Bauatb. 
Dötbandt, Ww. 
Schrie, L., Farbenreiber. 
Gebliatdl, St, Monteur. 
Moraa, Waschst. 
9i tostet,®., PteßhefegesH. 
Semmelmeyer, R., Maler, 
©ilbernagel, W, Dtoschk. 
Bef. 
Voß, E, Schuhmmstr 
Weiß. G, Packet. 
80 E Beets, P, Awiöget. 
Sekt. Ch. 
Fortbildungsschule. 
Barz, E, Städt Letzter. 
Bolle, (£., Fabrkatb. • 
Borkowsky, G, Monteur, 
Btäuer, A., SBofomeutttt« 
hdltin. 
Cotnehl, St, Kfm. 
Stabbett, @, ffiateriat 
Verwalt 
Steinhäuser, A, SB». 
Wachholz, I., Sammlet« 
nehm. 
Weihen. F, Möbelhdlg. 
81 E Damm, K, Rentier 
(Krumme Stt. 18). 
Gtöhl. R, Molketeibes. 
82 E Damm, St, Rentier 
(Krumme Stt. 18). 
Bley, SL, Schlächtennstr. 
Vogel, H, Bietvetlag. T. 
88 f. a. Krumme Str. 14. 
E Mohr, A, Eigentümer 
(Forst I. L.). 
V. Schreckenberg,P. $fm.T. 
Eluuftng, L, Tifchlermstt. 
Gielsdorf, E, Lehrerin. 
— M., Mus. Lehrerin. 
Glawe, St, fflertfüht. 
Kampcke, SB, Ob. Post¬ 
ich äffn. 
Müller, A, Ww. 
Rohloff, F, Verwalt 
Werder, O, Zigarren. 
■<r Ktmnme Stt. ->• 
84 's. a. Krumme Str. 81. 
E Gipp, 186, Blgortim. 
^Berlin). 
V Anders, B, Kutschet. 
Barkat, E, Schankwirtin. 
Both, Th, flfiiL 
Krüger, St, Packer. 
Kube, 6, Gastw. 
Lauge, H, Kolonialer. X 
Reimann, G, Schlächter. 
Schonbetg, Pferde« 
Icherer. 
Schubert CL Zimmerm. 
85 E Höfch, A, Frau • 
V Becker, H, Pol. 
fflachtmftt. 
Betaemann, H, Sttaßenb. 
Fuhr. 
Bockfe, G, Krim. Schutzm. 
Dietrich, B, Näherin. 
Sggett, W, Tifchlermstt. 
Fteudenderg, O, 
Zimmerm. 
Fuchs, R, Ww. 
Galstet, F„ Tapezmfit. 
Gambal, Eeifeichdlg, 
Setichel, I, Kutschet, 
tigert, SB., Schneide» 
mftL 
Kalbet, R, Maurer, 
«lose, H, Fabrkarb. 
Ktetzfchmat. 8t, Schneider, 
Kulis, L., Bauarb. 
Lange, 81', Bötlchermstr. 
— A, ffl». 
May, F, Fabrkatb. 
Müller, A., Fabrkarb.' 
Neumam, «, Fabrkarb. 
A.-G. Schaeffer & Walcker, 
Berlin SW. 68, Lindenstr. 13-18 
" Lenohttontaiaen —■ ■■ ■ 
Zentralheizungen * Beleuchtungskörper.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.