Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

V. Teil 
Charlottenburq 
— 64 
Dahlmamrstr—Danckelmarmftr. 
1 p. Mörner.H.. Oberleulu 
Muudt, G, Rigarren.T. 
Ohm. S.. Dr. Arzt. 
9ilaia,£L,5d)aunnc!er.n.T. 
8l6icncr, Cr„ Slfttt. 
Ealdorf. M.. ftfm. T. 
Eckaurtö,L.,WeingrobhdI. 
— ©, Frais. T. 
©elowSly. I., fifm. T. 
Wichcrt, H, Gaklw T. 
Wichmann, F, itfm. 
SBiener. I.. Kim. T. 
Ziegel. E, 06ctrcgiiiriir.T 
2 E Thiernann, ©., Ba». 
gefch. (Fricbemm). 
Ülllar, 'S., Slgcnt. 
Ballfchmiede, ©., 
itoncspoiibrntin. 
Banich.N, ägciitui:ge[d).T. 
Basch. 3!., Ww. 
BerlinLki, G, Atm. 
SSitr, G„ itfm. T. 
BogoluB.S, Dollmetscher. 
StetocI, 9t, Itfm. 
Fiule.stein, P.. itfm. 
Gambe, K, ©tellenver- 
müllerin. T. 
Gciirid), 'S, Tifchlerrnstr. 
i). Hammel, I., K m. 
Hermann, 81, Lehrerin. 
Hemchen. P, Küchenchef. 
Hoffmann, O„ Barbier. 
Hnth, H., Juwelier. 
Klein, M., Süt'i.riii lc:in. 
flromcr, K, i'iciirnb. 
Kreiselet, ft, Jlti'-x.i). 
Lindenbanm, I., itfm. T. 
SRartjolm. A„ itfm. T. 
. — H, Pensionärin. 
SRojatfS ? .Ob. Postassist. 
Nadag, G , itfm. T 
Nötzner t, Lsm. 
Prz,iremde> ©., 
Schlächlrrmfir. T. 
Echmoller, ©, itfm. 
Schulz, H., Papierhdlg. 
Seifen, 8t., Poriier. 
©pidmaim, I., Souget.T. 
Strande, SL, ObttftabS' 
l)cltrvnr. 
8 E C!mc • 2B.,3Rmircrmft& 
Bösenb itf. St., Frau. 
Cohn, ■j., itfm. 
Eberiiu, itfm. 
Fischer, S„ itfm. T. 
giatnm, £., Schneiden». 
Grämt. 3R„ Frt. 
©ioi$, 3., itfm. 
@utt:nann, ©., itfm.T. 
Eultcntag, S., itfm. 
Harm, Friseur. 
Sofmmra, H, Hauptin. 
Kaezmarek, Portier. 
Knbig.i, itfm. 
Semflc, ($., film. 
LnbkzynSki, H., Fabrkbes. 
MiHel, itfm. 
Solinger, ftfm. 
Somu, SÄ, Modistin. 
Sauer, @, Opcrnsäng. 
Steppnhn, 81., Gastw. T 
4 E Krüger & Staubt, 
Baugefch. (Berlin.) 
V Wendt, ©., Portier. 
seimig, G.. Buchbruckbes. 
ermann, ©, SS». 
Hotwitz, I, Ww. 
v. Salisch. A.. Frau. 
©Hopp, F, ©chriflführ. 
Wichmann, v., Edjaii. 
fpielerm. 
6 E. Hilaenfeld, G„ Architekt 
(Fasanenstr. 21.) 
AhrenS, I, Ziv. Snger.T. 
Brauns. (£, film. 
Hecks her, 51., itfm, 
Kutzi er, H., FabtkBes. T. 
Lehminn, ®., itfm. 
— £., itfm. 
LenkerSheimer,H,FaBrL1'. 
Marialrk, O., Dulter. T. 
Melchior, A., Banfbeaml. 
Mänchmeyer. SL, Rentier. 
Pcterfcn, M, Ingen. 
Samuel!), O., Dr,ärzt. X 
$. ©chreiberShoten, M, 
Major a. D. T. 
Slcutljcim, I, itfm. T. 
Unfug, O., Hofrat. T 
Wotff, ©., it|m. 
8. ,7. Baustellen. 
•<— Sybelstr. 
81a. Sybelstr. 51. 
E Hu'racht. H, Zimmer- 
mslr. i Berlin.) 
E Seibertz, <!., Bouiufit. 
(SülImtrSbotf.) 
V üingnau, L. (Berlin). 
Allgemeine „$ciIof-..uS« 
tatole u. Kapitalist' 
Ulrich >Levyf-b„. T. 
Jacobi, F,Buchbruckbes.I 
— R, Rentiere. 
Levin. H., ftfm. T 
Leovsohn, Rrmi. X 
Kalif, I., «porfler. 
3Jietjcr,2. J)n, Sabdbef.T. 
Riemann, E.. Mitchhbl. 
8 Renner, $6., Major. 
Rietz I.. Rentiere. 
Spener, P.. Lanbger. Rat. 
Vockcrabt. C.H., ilunflmal. 
9 E Krüger & Staubt, 
Bauaesch. (Berlin). 
V. tDicifoncr, A„ Portier. 
Buchholz, I., Ww. 
Gleümauit. P., itfm. 
— S„ itfm. 
Rus). F., Böttcher. T. 
Älcinc,R.,Dr, Bantbeamt. 
- H, Geh. Inst. Rat. 
Körner, H.. Amtsrichter. 
Schneider. 28., Oberleutn. 
WrüblewSk!, A.,DiptLlng. 
10—17 Baustelle». 
Kiirfürstenbamm - 
18—24 Baustellen. 
25 E Baatz, C. 0-, 
Baugefch. T. 
Andrefeck, M, Prioatiere. 
Behren». A Oberkelln. 
Bühring, (£., Ingen. 
feintich, SB., itfm, 
efiler, E., Fil. 
Hüpscher, F., Portier. 
Itrügcr, Ä., Geichäslsdien. 
Weitz. I., itfm. 
SBcjberg, I., itfm. 
26 f. a Eybelftr. 62. 
E Corcns, C., Baugefch. 
T. Ch. 
Güttler, A., Poriier. 
Herrmann, ©., Gaüw. T. 
Herz, M., fifaürt T. 
Kelch, }5, Reg. Rat. T. (». 
I. April i Schmargenbf., 
Sluguftc:$itioria>Slr. 6 
Slnicte.it.,  Dr, Oberlehrer. 
Lemvach.C.Ch, Dr, Spez. 
Arzt. T. 
Schenite, H, Ingen. 
(3ich6er, 38., Dr» Gen. 
Oberarzt- 
Sinns, H., Maler. T. 
Sqbelstr. -> 
2'! E Brobe, SB., Rentier. 
(3lt. 28.) 
SJbnmSfi, P., Schuhm T. 
Ralf, E, Fabrf. T. 
S«itag,S8, gleifdicrmflr. 
Sulire, 6., iloloitifllltir. 
Kaiser, I., itfm. T. 
MoriS, M, Ob. iRcgiff. T. 
SlüDtt, S. 7i., Siogtut. T. 
Rüping, E., Pritmlier T. 
Slhey, ©., Vertret. T. 
Simon,P.,Or,RechISantv. 
SololowSki, @.,3tcnlicr.T. 
©poerer, 31, Kim. T 
23 EBrode, SB., Rentier. 1°. 
V. Schumann, W, Poriier. 
Block. C„ Itfm. T. 
— Ch., Prioatiere. T. 
Falfmann, H.. itfm. T 
Rricblnnbet, F., itfm. T. 
Griicnbaum, S., Rechts 
anm. T. 
H«V>, I., itfm. 
Nawra, M., itfm. 
Nölte, 31, Bäckerniftr. T. 
Petzall, 83., RechtSanw. T. 
Piß. P., Galiw. T. 
Reich, (Eh., Pnvatiere. 
29 E Brode, M-, Rentier. 
(3Zr. 28). 
SBenbij, F., Fabrkbcf. T. 
(Eafin 6., ftfm. T. 
Gamincr, P.. Ww. 
Glociict, A., Dr, Schritt' 
stell. T. 
Franke, @. M., Direkt. 1°. 
«ufe, St„ ftfm. T. 
Garbe, Hannemann & Co„ 
- Jngenieurgef. T. 
Jacobs, M., Dr, Schrift: 
stell. T. 
Stagcl, SB., Friseur. 
Lehman», M., JuitJÄct. T. 
Manch, S., Aollbeimu. 
Meifcheiber, O., Milchhdl. 
Menbel, M., Stirn. 
Merlcns, A„ Lehrer. 
$ eil er, A., itfm. 
Eamson, jR., ftfm. T 
Cternfel' L„ «fm. 
Tonn, SL Schneibenuftr. 
Vogel, Slima, Rigamit. 
NEPilegaard,Ä.,E,geiitüm. 
(Berlin). 
V.Z,ch. ®, Portier. 
Allner, P„ Lofoniolwheiz. 
Barta, St., itfm. 
Bors, G., Schneiderin. 
Günther, 6., Bauarb. 
Gnse, H., Chauffeur. 
tHeger, M., Kassiererin. 
ilbeBranbl, E.. itfm. 
ühnS, ©., Sängerin. 
Jrenzfch, E., itfm. 
Löwy, M., ftfm. 
\ 
Niemand, M., Näherin. 
[Habt), SB, ftfm. 
30 Schröder, JE!., Museum- 
BcamL 
Schuhsteck, I., Papier. 
bltmtcn. 
Seelig, R„ itfm. 
Semmel. R., Privatier. 
Ueberfeld, 61., Lehrerin. 
SBeinmann,S..6ttrclnrin. 
Weber P. flut. Borsteli. 
31 E Werner. I., Gigrntiim. 
(Am Spaudancr Schiff. 
sahrtSkanal, Restaurant 
z. L!n>enbau«>. 
V. Wenbt. 28., Bauarb. 
Axt, L., Hebamme. 
Barelel. G„ Heizer. 
Barlsch, ©., ejpcbtcitim. 
.Blauel, 23, Archilcft. 
Caiseretlo, E, fistn. 
Ehilick, ©eschw., Set. 
läuftrimitiL 
Eichner, 1L, Ww. 
Ewers S„ Rentiere. 
Reif, >!i„ Musiker 
FuchS, Berla, StorfcUalel. 
Herz, I., itfm. 
HolsLLodemann,Heringe 
Gugr. T. 
Jordan, <£., itfm. 
Köhler. I., Dr. med. 
Uanbit8,C8 ,Gi'enb.ScamL 
Lanterbach, Li.. Jänzcnn. 
Lawteli-Aorf, E., Dr 
chirg. dent. 
Seng, H., Schauspielerin. 
Leftmanu, Mehl Gitgr. 
Sicrolin, Th.. Kellner. 
Löfnitz, P., Sanll'eamt 
Raser, 'J!L, Buchtialierin. 
Rauba». L. I.. Kim. 
Reuthcr. A, EcIl T. 
©dientet, <&, BanaiB. 
Seidel, O., Gi enb. Assist. 
Stricker, GH„ ftfm. 
Weiß, R., Ww. 
Weivcr, P, Bäcker. 
32 E Beradt, O.. itfm. T. 
Becher, L.. itfm. T. 
Behrens, SB., gabrkBcs.T. 
- M., Rrntnedn.T. 
Beradt,M,Dr diechtSamo. 
— & Stomp., Leberhblg. T 
Bombe, ©., Beaini. 
GoHtt, SB, Rentier. 
Fleischer, SB., FabrkBes. T. 
©atIuitt^5.,Dr, SlabBin.T. 
©rüBnaii, S)„ itrnt. 
— Margaielc, Räucherwr. 
Gwiiba»m,S.,Banlbeamt. 
Hauptmann, G.. Stirn. 
Kaufmann, I., itfm. 
Korsch, G„ SRobiiiin. 
Küster,ä„ Dr.pbil,$ire(l. 
Asüst. 
Moehlfe, H,Gleklrotech». 
Rübersborser Äallfand- 
steinwerk ffi. m. 6. H. T. 
be Savomin, 88, Slaroii, 
Fabrkbes T. 
Schmitz, P.H, Sircftor.T. 
Strumpf, (£., Puyhdlrin 
Weinberg. ©., Zahnarzt. I. 
— SB., Rentner»!. T. 
Wiener, M, ftfm. 
:t3 f. a. Mommsenflr. 39. 
E @eiiite,28,3Saiirermftr. 
(Nr. 3). 
Ausbom, W, Saubircft. 
Cornelius, P, Zigarren 
hdlg. T. 
Goerl,H,Dr.,praH.8trjt. T. 
Hildebrandt, 48., ©«ftm.T. 
Üicljrmq, Berthe, 
Pensionat. 
Papst, H, Ingen. 
Sah!, <£., Privatim. T. 
Schlier, (liebt, Holzgroß. 
hdlg. T. 
WeberH.A.R.HahnarM 
Mornmienstr. >■ 
34 f, a. GervinnSstr. 8 u. 
Mo mtfeitftr. 38. 
E Lei mattn, A, Architett. 
(Obers diönctoeibc.) 
Klinik d. Dr. H. ijikel. T. 
ftleimfl, G, Portier. 
Meitzner, IR„ Dr. Arzr. 
Mellis, A, Rentiere.. 
Pa;mami, W, Reg.Bau> 
mftr. 
Nenner, B, Glasermstr. 
Schindler, E, Schauspiel. 
Schmiel, ®, Dr, RechlS- 
anw. T. 
•<- Servil,«istr. -> 
Danckelvtannstr. 
<- EardeS-bn-CorpS- 
Strafe -> 
1 E Freund, L., ftfm. 
E Moser, L., itfm. T. 
V Bacher, SB, Portier. 
Poliklinik b.Dr.Slumbng. 
Ärnholb, SB, Schneiber. 
Bahlecke, A, Kassenbote. 
Berger, I, Etat. Geh. 
1 SouilIoit.g,2Ritl.Vcl)ictut 
Brnse, L, Poianentier. 
DamiS, P, Sdi.ofitr. 
Ecke, S, Gifenb Bcrfmftr. 
Koehlich. T., Dmtift. 
Gralow, A, ftr llulat. 
Iahn, I, Schneibernifir. 
Menzel, R, Simmcrm. 
Mcsner, H, ©diaffn. 
Müller, A, fyian. 
Naumann, F, SorarB. 
Nichler. B, Ww. 
Noack. M,Magiitr.Beamt. 
Obst, P, Motomoliuführ. 
Ranler.A, itttpferschmieb. 
— G, Schneiderin. 
Richter, H, Gastw. T. 
Schwarzlose, O, Papier 
Hdlg. 
©lobe, P., Oboist. 
2 E Hoff. C, Rentiere 
(Spanbaner Berg 31.) 
Bacher, [?., Ww. 
3Jict)cr, W, Ww. 
Brav, 23, Fabrfarb. 
Frädrich, ft. Schlösset. 
Fiebig, I, Fabrkarb. 
Gibharbt, A„ Zigarren. 
Gebtich, H, Kutscher. 
Günther, Sl„ Ww. 
Hiutz, H, Schlosser. 
Kabel, F, Maurerpol. 
itaidjc, W, Itfm. 
Kraier, H., Maurer. 
Lükfow, F-, Fabrkarb. 
Lülhi), M, Schlaffer. 
SuvnSti, A, Bauarb. 
Munter, S, Ww. T. 
SIcitc SBcBmb»Drogerie 
Apotheker Heriu.Munter. 
Roesler, A, Schreiber. 
Schönbeck, 11, ©ita&tnB. 
Schaffn. 
Uke, H. BahnBeamt. 
SBeifiiter, M, Stratzbführ. 
üehlcke, K.. Bauarb. 
2a Eftraati.H, iltenlicr. Ch. 
Böhme, F., fflcid)en!tell. 
Brulchke, 91, Simmcrm. 
SJcttlichBeiit, W, Eisenb. 
Schaffn. 
Ditt, W.. Postbote. 
6riier,$.,Jnitrumcntotm. 
Hcckmaitn,E,MolkereiBes. 
Koc;orowski.V, Landarb. 
Leest, R, Droschl. ftutsd) 
Linse, (L, Eiienb. Arb. 
Lüsih, Qtitta, Kolonialwr. 
Luthe, F, Schudm. 
Matysiaf, L, Brauereiarb. 
Mätschie, C., Wagcnführ. 
Maltheä, (!, Bäcker. 
Michseld, F, Wächter. 
Mffch, I, Ww. 
Seit 2B„ HolzarB. 
Schniibt, O, HauSbictt. 
Schrnüfer, 2B, Schmied. 
Steidel, O, Bahnarb. 
Tinzmann, D, SBro. 
Tribut, 28, Gifenb.Telcgr. 
Borarb. 
Sätimüngtt, M., Brauer. 
tetitfc, G, Bahnarb. 
, Ecrtz, SL, Suchbrucferd' 
besio. Ch. 
Böhmer, N, Hausdien. 
Gcrtz ®. in. 6. H, St, 
Buchdruckcrei. T. 
©rase, O, Maler, 
ßoferi, P, Mechanik. 
Lischfe, W..LoIomotivf ühr. 
. Peiiknt, H.. Bricftr. 
Riedow F,Strabeub.Füh. 
— K, ©traficitl). Fuhr. 
RieckS, F, Lofomotivfülir. 
Simiomigki, I, ©chiojfcr. 
Schönteich, F, Stellm. 
Stettnick, R. Wächter. 
Thurmann, F, it|m. T 
4 E Peiher, M,Kgl.Forst. 
anfiel). (ftannctiBurn.) 
E K»the. E, Frau. (Gr. 
Licht erfelbc). 
E Peiher, (9, Ingen. 
Bork, it, Maschinist. 
Eckaidt, H, MetallarB. 
Friedrich, H, Ww. 
Kohy, SL, Maurer. 
Mischte, O, MetallarB. 
Minz, H, Bauart). 
Sludial), St, ©chrotlBcit- 
dreh. 
6 geh. z. Ghriststr. 11a. 
■<r Gtjiiststr. ->- 
6 E Opih.A, Rentner. Ch., 
Brauer, R, Sattler. 
Bm'ch, A, Plättanst. 
Hubert, G, ©chuhmmstr. 
KniSpel,G,penf. Schuym. 
Krüger, 6, Wafchsr. 
Sameif, @, pens. Loko. 
motiofuhr. 
Slrempel, P, Jnralide. 
SBoflcr, P, Schlosser. 
7 E Barella, Th, FaBtk» 
Bcsrin. (Friedrich Karl. 
Pla» 11a). 
— F, Fabrkbes. X 
7 Düchting, L., •vtnn. 
Hoslmaiin, A, Werkiühr. 
Meth.F, v'ammad). 
OllchewLki, O, Weichen- 
stell. 
Opih, H, Friseur. 
Schulze, H, Töpfer, 
p. ©fotnici & Go, G„ 
SterilisieranÜ. T 
SBeinerl, P, Schuhm. 
j. 9 geh. j. Sophie-Ghar 
lolten-Str. 92. 
10 E Franz, O, Gigtitlüm. 
T. Ch. 
Ballermann, 0,5taBrkarB 
Büter, H, Zigarrenhblg. 
Sicferl, H, Gtc.ifjcnB. 
Schaffn. 
Enget, G, Invalide. 
Fcllciijcrg, P., StrafiCitB. 
Schaffn. 
Franz ät.itlemptiermslr.T. 
Freyer, ©., Fabrkarb. 
— O.. SBcrimstr. 
Gädicke, J,G»enb.Beaml 
Gotztau, Ä, Baiittbeaml 
Hagen, H, Maschinist. 
£>06emti|ttl,§,©ttabttt6. 
Arb. 
Hcllmuildt, SL, Strabenb. 
Führ. 
Krüger, F, StratzenB. 
Schaffn. 
Matrhes, W, Simmentt, 
Mofer, SL, Ww. 
Niebuhr, H, -tioftbotf. 
Pohle, G, Gifcnb.Sicamt. 
R-kitzfi, A, Sattler. 
Sorzongalla. O.. Lackier. 
Wieman», A, SBro. 
Wollmann.H, Strnfcenb 
Lchaffu. 
8imtn:rmaim, St, FaBr!- 
arb. 
11 geh. z.PvtSbamer Str.14. 
-*r Potsdamer Str. 
12 i. a. Potsdamer ©tr.:iO. 
E Müller, O, Schlächter. 
mftr. (it'ilmcräbotfcr 
©traße 46). 
E Pueltpp, F, Rentier. 
(ftrummc Str. 67). 
V. Schulze, SB, SSermoli. 
Achilles, ist., Lofornotiv- 
heizcr. 
Bach, G, Lokomoiivführ. 
o. D. 
Gitgtlmann, E, Verkftin. 
itlemp, G, Bor chtoffer. 
DtSborf H, Schlosser, 
©auerwein, M, Lokorno. 
tivsühr. 
©challert, P, ^«ratzenb. 
Führ. 
Schmidt, P, Loloniotio. 
führ. 
Schulze, SB, Portier. 
SiScgncr, G, Krawatlen« 
arBtrin. 
Wurl, F, Lokoinotivführ 
13 E Diezmaiin, A, Ob. 
Postfchaffn. 
Blab. W„ Rohrleg. 
Boosmanit. B, Ww. 
Dyballa, A, Steinmetz. 
Ebel, G, Gastw. 
Edstein, W, Eierhdl. T. 
töljiand, I, Ww. 
leeBer, F, Ww. 
!>!cngebauer, F, BierfaHr. 
SchimauowLky, I, Fc- 
brkarb. 
Schulz, H, ©dilosfer. 
Schwell«, it, Maler. 
Weber, R, Brauer. 
WinklerH,Kolonuenführ. 
Wohlgemnlh, I, Ww. 
14 E Hantel, Q, Stfm 
(Derlin.) 
V. Schürliolz, G, Tischler. 
mftr T. 
Albrecht, H, Bauarb. 
Slndrzejewskt. L, 
Bahnarb. 
Decker. i!l, Bahnarb. 
DomdrovLki, H, Fabrf. 
arb. 
Falkenberg, F, Ww. 
Freygaug. F.. Pciisionär. 
Grygter. I, Magistr. Arb 
tergt, G, Töpier. 
ermann, ©..itmbcrgarb. 
Heizberg, H, Slnlctmlu 
Hofmtatm, ft, Schirrmitr. 
Horn, 9, Ww. 
ftempf, 'U. Schmied, 
Klügle, ©, Tapez. 
Konrad, F, Banarb. 
Knetsch, A, FaBrkarB. 
Lange, it, Invalide. 
Lehmann, ft, Invalide. 
Lncht, W, Lahnarb. 
Marke, P, ©traüenb.Arb. 
Meter, ®, Magistr. AW. 
Räthe, ©., Bahnarb. 
Richter, A, Ww. 
R!ng,F,Feuerwehrrn.a.D. 
RoaaschinSfy, G, Pol. 
SJeamt. . 
14 Slofigitol, H, Ww. 
Saboltte, G, Gaöanft. 
Arb. 
Schiitko. I, Echuhmmslr. 
Schulz, A, Ww. 
Sigmeier, P, Bahnarb. 
Stein. 21.. Po'mnenlier. 
16 E Hantel, O, ftfm. 
(SetUtti. 
V. Kleine, I, Ww. 
ffläfer, R, ©chlosjct 
Barg, H, Bäckermslr. 
Vedn. F, Schlosser. 
Budrab, G, Postbote. 
Hamaim, B, Uhrm.- 
Hübner. F, Weidienstell, 
Jult, M, ©trabend. 
Schaffn 
ftatmierczaf, F, Bauart'. 
itlcmper!,a, Brauereiarb 
Kluge, H, Schmied. 
SiörcttBerg, P, Papier 
Pih.'e, O, DanarB. 
Popp, H, Maler. 
Nefiiifi, G, Lackierennftr. 
Ruttkowski, ft, Licht 
panfer 
Sdiönieldei, O, Holzarb. 
Schulze, H, Fabrkarb. 
Borpalil, L, Brauereiarb. 
Waruest, R, Fabrlarb. 
Wiemann, A, Fabrkarb. 
— F„ Maurer. 
Wiesner, 91., Schlosser. 
Witte, P, Postbote. 
Woticiechowski, A, Bau. 
arb. 
10 E Moritz, G, Eigen¬ 
tümerin. 
V. Krug, H, Verwalterin 
Adler, M, Jnspekt. Geh. 
Sorlelt, G, Berkäusertn. 
Bautnann, O, Fabrlarb. 
Bayer, I.. Ww. 
Berger, 23., Beamt. 
Bergmann G,Buchbrucker. 
Dizkowski. B. Sattler. 
Blum, SB, Simmcrm. 
Bösei, 81, Städt. StrB. 
Gwojdzinski, A, Seilen. 
ddlg. 
Dau, F, Deamt. 
Dorn, &., Monteur. 
Eggebrecht, O, Beamt. 
Falla, SB, Glektr. Strb. 
Feind, SB., Zigarren. T. 
Follger, F, ticnmL 
Gau, A, ©tat. Assist. a.D. 
©olir, M, Au Wärterin. 
Hacker, E, Deamt. 
Hahn, F, Beamt. 
Hetitsdjct, H, Verstch. 
Beamt. 
Herzog, P, Bankbeamt. 
— M, Slo. 
Höhne, B, Näherin. 
Hönoch, M, E, Maurer. 
Horn, SL, Maurer. 
Änbng.'O.. Brauereiarb. 
Jaster, G, Beamt. 
Keff!::, 5 Beamt. 
itniit, O, Faurkarb. 
Krehl. W, Fabrkarb. 
ilrezewina, P., Gärmer. 
ftrüg'cr, M, Beamt. 
LandieS, H, Fabrkarb. 
Saiigorsd), SL. Aw. 
Lebwa, A, Ww. 
Söfflct, M, SBro. 
Lubwig, M, Beamt, 
— M, Gastw. 
Mücke, SB, Matirerpol. 
Rectzel, H, Maurer. 
Neuting, F, Invalide. 
PrDgoba, F, Kutscher. 
Prüfet, 6, Maurer. 
9iabcd?, H, Bauarb. 
iJÜlm, ffi, Ww. 
8li6Bi, ft, Zinimerni. 
Riebet, St, Pensionär. 
!)lt<mamt, 23, Beamt. 
Slicmct, M, Pflegerin. 
Riffe, I, Kntscher. 
Sad)senheinier, G, Fa¬ 
brlarb. 
Salchow, 2B, Beamt. 
Sargarb, SB, Beamt. 
Schefflcr, P, Putzer. 
Schöuherr, R, Tischler. 
Schulz, G, Sattler. 
— G, Techniker. 
Schulze, G, Töpfer. 
Sd)umack, W, Beamt. 
Schuricht, M, Zimmerm. 
©iemaiieck, ®, Wasser. 
»crtSarB. 
©letitc, A, Beamt. 
©kaidowSki, SL Beamt. 
Steinhoff, 6, Beamt. 
Sternbeck, SL, Chauffeur. 
Stoll, 6, Beamt. 
Venzfe, G„ Fabrkarb. 
Wachowiak, I, Bauarb. 
Wahr, M, Kutscher. 
Wandlk F, Beamt. 
Warmer, Ä, Näherin. 
Walterodt, (£, Ww. 
Wenzel, A., Ww. 
Wierzbicki, 8t, itfm. 
16 Wilbgrübe, SL,. Beamt. 
Wille,.«, Frau. 
SBillmer, G„ Beamt. - 
Wiltflnick, G, Ww. 
Wolf. W, Ww. 
17 E Böhme, G. M.,Glgtn« 
16m. (Berlin.) Ch. 
V. Wolfram, 2B, Pen¬ 
sionär. 
Abani. R>, Maurer. 
Baubisch, P, Schuhm. 
Behteub, 6, fireisauS- 
ichutz Setr. 
Breier. G„ Schneibermstr. 
Brücher, it, Frau. 
(itjiift, F, Sattler. 
Deinen, A, Ww. 
StcwS, H, Schrtft'eg, 
Eiiner, H, Suchtjalt. 
Grichfohn, G, 2t|dilcr. 
Gtulljvopel, F, Pakets. 
Beamt. 
Fex. III, Kutscher. 
Früh, D, Schneider. 
Fricher, F„ Gastw. 
Frans, SB, ftfm. 
Genfcho.w, F, Stöbt Art. 
Gtcrhtgi F, Basarb. 
Grob, SB, Maurer. 
Hamm, H, Maler. 
Hellwig, P, 'Schlächter- 
m|tt. 
Hixfch, G, LokonioUvführ. 
Loppe, I, Gasarb. 
ftiaufa, H, Dachdeck. 
ftitant, 23, Direkt. 
Knospe, R, Zuglühr. 
Kubaljack, St., 2ia»atb. 
Leitloff, F, ijimmcrm. 
Liebauer, it, Gifenb. Alb. 
Lucke> M- MilchhdL 
Mäder, M, Postafsist. 
Murlowzlt, SL, Monteur. 
Stier, I, Ww. 
Nawrocki, I, Maurer. 
!>!odbolla, G, Ww. 
Norbmann, E, Ww. 
Nowack, St, Borarb. 
Post, Th. Bahnarb. 
Richter, SL, Schul)liimfir. 
Stop, H, Maurer. 
Sammler, F, SaljnEeamt. 
Schäier, H, Gärtner. 
Schindetbauer, E., 
HandetSfr. 
©dimibliiig, it, Invalide. 
Schachers H, Städt.Arb. 
Schulz, SL, Bauarb. 
— H, Pensionär. 
Schür holz, GI, ©arg» 
niagaztn. T. 
Spann, H, Maler. 
Sprenger, P„ Gärtner. 
SlanbiSlawSki, SB, 
Bauarb. 
Stein. St, Pofarnenlier. 
Slölting, H, Ghauffeur. 
Thiede, K, Banarb. 
Vogt, T, Bal.uarb. 
SB euer, 91, Bierlaht. 
Wollet, Th, Gifenb. Zug» 
führ. 
WozuiackS.F. Schuhmmstr 
Zcibler, it, Sioitrcr. 
18 E Krenz'fche Erben. 
V. Eibig, O, Magistr. 
Sekr. 
Revierinfpeftioit III d. 
Stöbt. GaSanft. T. 
Ascher, H., Fnhrh. T. 
Väfer. A, Fabrfarb. 
Böttcher, L, Schlosser. 
Btausewitz. ©„ Bremser. 
Ducho«, M, Cchueider- 
mftr. 
Giersch, P, Maurer. 
Girke, P, ftfm. 
Granitzky,K,Schäslimach 
Gnindel, F, Banarb. 
Hadrath, M, Etratzenb. 
Führ. 
Hausier, F, Schuhm. 
Henife, F, flottcrieucrm. 
Sefr. 
HoffmannL,Schneiderin. 
Krehl, St, Erdarb. 
Krüger, M, Barbier, 
— F, Stirn. 
Stuf, M., Kochfrau. 
LüderS, (!., ©tat. Ge>i. 
Oesterrich.J, Rotteuführ. 
Paschen, K, Bahnarb. 
Pelz, ilt„ Üofomotiesühi, 
Rogc, W, Fabrfarb. 
Sakifch, R, Buchbind. 
©diadwsll, W, Portiersr. 
Schröder, 6, Wagens 
lackier. 
Streichhahn, 6, Rohrleg 
Tteger, G, Bahnarb. 
Silke, ®, Tapez. 
SBitt, Sf, Bauarb. 
WittkowSkh. E., FaBrforl 
Bolteteborf, A, Bauart 
19 E v.Her>iiaii,2ö,Frh^ 
Wirkl. Legat. Rat 
(Stuttgart.) 
V. Libmann, M, ftfm. 
Balzet, I, Töpfer. 
Ed/er & Krischen/Hannover, Berlin Ci9, ÄrÄ’ iiÄ
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.