Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

S9 — 
Dritz 
Till V. 
138 Miller, ©., Schuhm, 
Schimmack, 9t, Maurer. 
139' -E- Schneider, W> 
Privatier. (Nr. 127), 
Meyer, H, Hansdien. 
140 E Sieller, ffi. Landw. 
‘ Ätiiger, E, ÜB« 
141 E Laute, K., Laudw. 
Saufe, A., Ww. 
142 E ’Jlotoigf, ÜB., Landw 
. Nowiak, 0, Rentier. 
143 E Schröder, W.. ffltt, 
144 E Weber, E, Gärtner. 
Hartwich, $L, Baiibarb. 
»nie. H, Kutscher, 
fflarlowsti, ©., Sanbarb, 
Trojan, 2t, Erdarb. 
Better, W., ®aSanft.2tiB. 
Zese, Ö, Fabrkarb. 
146 Kirchhof b. 0cm. Brltz 
140 E Specht, M, Ww. 
Jorda», E, Ww. 
• Prochnow.F, Kohlenhbl. 
Schwarz, £, Ww. 
Specht, ©., Silberarb. 
147 E Schade, O, Bäder« 
mstr. 
Gieb, K, Rentiere. 
Sanuek, I., Rentenemps. 
• Thieme, O, Fabrkarb. 
BelSkow, I., Laudarb. 
148 E Sarin, O, Rentier, 
«Nr. 9.) 
Platz. B, Schaukw. 
Richter, P., Buchdruck. 
Slaad, (£., Rentier. 
Thieme, G., Gärtuereibes. 
Winzer, ,6., S,ckMchter. T. 
149 E$halma;m,3t„tiaftn>.T. 
Gnädig H., SchuhuMslr. 
Kulschke, (£., Schmied. 
Lodreutz, W, Sleinietz. 
Schulz, I, Elscugieb. 
Seelig, 6., Gärtner. 
150 EstniniMlj,3-,Schmiede' 
mstr. 
Freier, 6., Erdarb. 
Prodöhl, I., Bauarb. 
fliese, 41., Landarb. 
Strosj, 91., Ww. 
-*r~ Trlslslr. -> 
161 E Suchq, ffiagcnS. 
Bade,®, Gern. Beamt. 
Bauer, ii, Ww. 
Müller, it, Pcilsiouär. 
Natusch, I., Landarbtrin 
162 E Belodrom Ges.m.bH. 
(Berlin). 
153 E Belodrom  Ges.ni.bL, 
(Sciltii). 
Marienseldet Sir. -> 
164 E Täschner, P, ftfrn. 
Bauslclleu. 
iOutfomet Chaussee -> 
Dorfstraße. 
Sfinujjeeftr. 
1 geh. z. Chaiilseestr.4.6. 
2 E Filing, M, Ww. 
Lehmauu, I, Fabrkarb. 
Sasse, 50L, Lmibarbtnil. 
Schadow, A, Ww. 
3—6 Baustellen. 
7 E Lehuiauu, 81, Landw. 
V. SJeulcl, 8L, 23m. 
itnicffc W., Schmied. 
8 E Wrcde'sche Erbe». 
9 Baustelle. 
10 E Rese. L., BLrtnereibes. 
Lehinann, O, WirlschaslS 
führ. 
Slefc, O, Gärtner. 
11 E 3ic(e, ®„ ffiutäbef. 
12 E Wrede'sche Erben. 
- Herrmann, F., Brenumstr. 
13 Domäne Britz. T. 
E Wrede'sche Erben. 
Deutschmanu, H, . 
Administrat. 
P ätsch, W., Sotfchuilier. 
Schlechte, A., Ob.Schweiz. 
Wrede,B, IHitletgtobjtm. 
14 E Wrede'sche Eiben. 
8(1, SS., Ww.. Milchhdlg. 
Robliak, I.. Milchhdl. 
Schneider, 23.. Milchhdl. 
Better, 0., Milchhdl. 
Walz, 6., GutSarb. 
Wendel, F, Landarb. 
Zech, F., (Sulßorb. 
yemite, Tb.. Milchhdl. 
15 E Wrede'sche Erben. 
Drllmann. S„ Land«!. 
. Gast, D„ Pferdefült. 
Höhne, ®, Gutsarb. 
Land, K., GutSarb. 
Orlowsli, Landarb. 
16 E Wrede'sche Erben. 
Herrman», H, Wächter, 
flitovn,’ Milchhdl. 
Arctschmenn, st., Feuer«. 
.' Lock, yf„ Schmied.. ■ 
Schmidt, H, Stell«. 
Schröder, H., Milchhdl. 
Schurmaiiu, H., Maurer. 
Zernike, 8t, Milchhdl. 
■<- Parkstr, 
17 E Wrede'sche Erben. 
Dähii, -M., Schankwirttu. 
Soffmamt, 31., GutSarb. 
Schweuzer, F., Landarb. 
18 Baustelle. 
19 E Wanzlick, H., Laudw., 
(Nixdorf.) 
V Krahmct.E-.Bäcketmstt. 
flortz, 31., Dachdcckmslr. 
Lehman», 6., Fabrikarb. 
BölLkow, 0„ Bäcker, 
geller, 8l, Pensionärin. 
20 E Nese, M., Frau. 
Ncse, Ä., Rentier. 
21-23 Banslellen. 
24 EErau, O-, Gärtnereibes. 
Bock, Ä, ilcnlicr. 
Hinze, 0„ Gärtner. 
25 Baustelle. 
iO E Rese, A., Reittier. 
(Nr. 20.) 
V. Ur, F., Landw. 
Bergmann, 81., Schmied. 
27.28EBchrc»dÄ.,«i:tsbcs. 
29 E Dehne, H» Landw, 
Bartz. $>., Laudw. 
Weber, _J., Landw. 
ME Fuhimaun, G, Laudw, 
»Hiigchailssee ■> 
Wilbelmstr. ->■ 
J1 E Dube'schc Erben. 
V. Snbc, C„ Berwalt. 
Friebcl, H^, Rentier. 
Hemrich, W., Kutscher. 
Seimig, 31., Rentenemps. 
Loigt, 38., Fabrkarb. 
Ziednch, St., Erbarbtrin. 
-<r Karlstr. -> 
■<- Wilhelmplatz 
32 E Wrede'sche Erben. 
V. Bartz, SB., Landw. 
(Slv. 29.) 
Schröder, Qf., Handelsm, 
33-38 Baustellen. 
ilirchflr. ->• 
39 E Wrede'sche Erben. 
V. Nadatz, 91., Biehhdl. T. 
Kyburg, W., Ww. 
»lese, ©., Ww. 
40 Garten, geh. z. Chaussee, 
stratze 18. 
41 Baustelle. 
42 E Särcbe’sche Erben. 
Lottniauu, ist., Julpekt. 
43 E Grau, R., Gärluercil 
besitzcr. 
44 E Grau, 38., DulLbes, 
46. 46 Baustellen. 
47 E Fehlisch, 81., Privatier. 
Abraham, F., Stontciir. 
Buimig, 91., Schneiderin, 
Fiedler, R., Fabrkarb. 
KclitziuS, G., Kanalis. 
Ärbciler. 
firöbcl, Ov Fabrkarb. 
Löber, H., GaSaust. Arb. 
Stehn, W., Bäckermstr. 
Weber, 22., Schlosser. 
Solbad), A„ Fabrkarb. 
48 E Stahu, @., Prioallrc. 
Haffe, F, Erdarb. 
— SB., Erdarb. 
Hensel, H., Melallarb. 
Küpper, K.. Erdarb. 
Pergande, K„ Erdarb. 
Pommering.K., Laudarb. 
Schlenz, il, Landarb. 
Zibell, SI., Fabrkarb. 
49 Baustelle. . 
Ehausseestc. -> 
Germania- 
promenade. 
Thauffeestr. ->■ 
Baiistelleii. 
Slratze 148 
Baustellen. 
E Maatz, F.,Baugesch.1'. 
Buchholz, A., Schuhn,' 
liste. 
Chaveriat, ®„ Schlosser. 
Edel, F., BahnschaA». 
Freugang, R., Schlachte 
mstr. 
ricke, 8L Mechanik, 
peitsche, P, Schrislsetz. 
Hager, M., Fabrkirbtriii. 
Kühne, W„ Tischler.' 
Lchmann, W-, Fabrkarb. 
Müller, M., Rentiere. 
Nitschke, E., Melallarb. 
DUo, P„ Ww. 
"apist, H,Maschiueu>nstr. 
!chneiber, G„ Fabrkarb. 
Schulz, M., Ww. 
Siegers, $$., Wcikmstr. 
Baustellen. 
" E Maaß.P., Saitgcsch.T. 
Bahr, M., Schmied. 
*elbt, A., ffifirlner. 
ollack. W„ Tischler, 
usc, H, Gastw. 
Laase, F., Monteur. 
Rodeiiberg, Ä., Maurer. 
Rübeiisam, Ih„ Buchbiud. 
Storr. 8t, flfm. 
SBelchcrt, $L, Ww. 
Westerm? A., Buchblnd. 
8 E Graf, H, Töpfermslr. 
E Grahow, C> Bach» 
deckermstr. 
Drothe, 31., Handelsm. 
Stoeckel, 6., Lorkosthdlg. 
Slrasje 147 ->■ 
Bauslellen. 
■<r Earl-Elsaffer-Slr. ->• 
Baustellen. 
Stratze 147 ->■ 
20 E Steinert, {?., Bau» 
iitileniriiiii. <Friedrich! 
selbe). 
V. Saunier, F., Bnr. 
Leaml. 
Beims, O., Putzer. 
Böge, I., Wickler. 
Bärs, St., Schneider. 
Brose, I., Garlenarb. 
Döriua, Sl„ Zigarren, 
Gras, 31., Fabrkarb. 
Harliuaui,, fi.. Gaftw. T. 
Herrniann, M„ Stic. 
Stimmt. 
Ho^mann, M, Buchdruck, 
Klein, O., Fabritarb. 
Leulner, 81., Fadrtorb. 
Mehlberg, 81, Ww. 
Nenmann, St., Rohrleg. 
PelerS, A, Frau. 
Salecker, F, Zimmerni. 
Schönselder, E., Justrii, 
mtiilm. 
Schröder, 9., Fabrkarb. 
Schwenck, 31, SJiaitter. 
Sobola, S(„ Fabrkarb. 
•liefert, E., Frau, 
Trogisch, R., Bahnarb. 
SBctnet F„ Zimmerm. 
Würfel, P., ivchuelber. 
Banstellen. 
Straße 146 ->• 
Baustellen. 
Chauffeestr. ->- 
Gradestraße. 
Ehailffeesir. -> 
1 f. a. Ehauftesir. 119. 
ENeuniaini,L>, Privatier 
(Sfiausfectfr. 118). 
Sei)nie, S, Wärter. 
Friese, SB., Lehrer. 
Geiiler, E., Krankeuh.Arb 
Hildmann, G„ Tischler. 
Klein, 0., Schlosser. 
Krause, O., Asstst. 
tieuz, 111., (ßeltr. Arb. 
Schelak, SB., Musiker. 
2 E Ncumann, W„ Pri 
»at!er<Chausscestr.ll8), 
Beter, P.. Lilchhdlg. 
— 1t., Privaliere. 
Dankert, F., Privatier. 
— SB., Schneidermstr. 
Mulack, St., Privaliere. 
Slrizke, L, Ww. 
Baustellen. 
■<r Tenipelhoscr Weg ->■ 
Baustellen. 
Chansseestr. ->■ 
Greuzallee. 
Audower Sir. -> 
Baustellen. 
Lohse'scheS Hirne. 
E Fiicher'sche Erben. 
Lohfe, 66., Eeilcrmstt. T. 
Baustellen. 
Wanzlil'sche- Hau». 
E Wanzlik, R., Gärtnerei 
bes. T 
Baustellen. 
Kauner Chaussee ->■ 
Grünauer Str. 
Rudower Str. 
1 E Kmnse, I., Bahnarb. 
Krause, M„ Fabrkarb. 
2. 8 Baustellen. 
4 E Brnusch, E, Rentier 
(Berlin). 
M Heftig, 81., Kohlen« 
hdlriii. 
Encke, 15., Sfohlcttarb. 
E Bnmsch, E, Rentier 
V. ^Aeber?H..Samtschneid. 
Semtr, E., Tischler. 
6 E Bestvater, I., Fu^rh. 
Wuth, A., Aibrkarb. 
Kietzling. 8L, Weber. 
Waschttschek, St., Anstreich. 
EHospitaim, A.,Invalide. 
Hossmann, H., Fabrkarb 
— St. Melalidruck. 
Mielewril, E., Frau. 
E Baartz, A,, Frau. 
Eflmll, Tischler. 
Tramre, W., Steinlctz. 
10E LLckert, Privatier 
m»f0. 
E Frömmelt, <£., PrI- 
’ »aller. 
11E’ Senfs, 6., Falzerin 
(Berlin). 
E Spelt, GB„ Falzerin. 
Bittet!,' D., Erdarb. 
11 GwiaSba, P., Fabrkarb. 
Milkereil, <£., Invalide. 
Spelt, M., Imker. 
12 E Kreuschncr, A, Landw. 
tinmicnimnit, F.. ilar. 
loffellidlg. 
Schröder, G-, Fabrkarb. 
Weruicke, $0.„ Mbrkarb. 
13 EHlibe,E.,Gärtiiereibes.'s. 
Banstellen. 
Rildower Sir. -> 
Hannemmlnstr. 
Chailiseesir. -> 
1 f. a. Chansseestr. 47. 
E. Troll, I., Rentiere, 
(Ritds) 
V. Kleiner, O., Ob.Post. 
schaffner. 
Derdzinsti, I., Fabrkarb. 
ElSner, E, Bauarb. 
Griincwald, Sl„ Erdarb. 
Krause. 2., Maurer. 
MrozlnSky, I., Fabrkarb 
Rodatt, I, Erdarb. 
Schmelter, I., Briesträg, 
Schnitze, I, Schlosser. 
Schul, W., fabrkarb. 
Wunderlich, F, Bauarb, 
Baustellen. 
Rubower Sir. -> 
Baustellen. 
GemeindeschiilhauS. 
E Genlelude Britz. 
3. Genie,«beschule. 
Weber, W., Schuldic». 
Spritzenhaus. 
-<r Chansseestr. ->■ 
Jahiistraße. 
Rudower Str.->- 
1 E Geniciiide Britz. 
Beruau, 81 .fflagenhM. T. 
2. 3 E Nchmer, A., Frau, 
(Berlin). 
E DzimirSky.Ä!, Kohlen« 
hdl 
Bredow, E.,Fabrkarblrin, 
Decker, i!., Slitfroärtcim. 
Gerber, W, Invalide, 
Gküdctf, (8„ gfabriutb. 
Grob, F., Landarb. 
Neumanii, £>., Favrkarb. 
Orzol, St., Hilsinionteur. 
Rode, W., Landarb. 
Schliebitz, H., Schuhn! 
Schmelzer, H., Invalide. 
Schönknecht, H., Echnhin, 
Tomiak, F, Bauarb. 
Reut, F„ Slgeitt. 
4 E Die»,A., Eigentümerin. 
aitSiiatl], I, ftabrfaib. 
Chnstoph. I., Weber. 
Drabsch, M., Laborant. 
Mahling, ik., Erbäte. 
Renner, 81, Feldarbtrin. 
5 E Baezyk, A., Ww, Fuhr« 
gesch. T. 
6 E Müller, H„ Bohner. 
(Berlin.) 
fauste, I, Tischler. 
alkowSki, A, EiSwerkarb, 
Schlei), P., Schlissvr. 
Weniickc, H, Bauarb. 
E Winkel, H., Lehrer. 
Leitert, W, Tischler. 
MasewLki, H, Äuchdmck. 
8 Baustelle. 
-<- Priestcrmcg->■ 
E Ttedeke, W., Maurer¬ 
meister. (Tempelhof.) 
V. Schmidt, F, Echucider- 
mslr. 
Elcher, H, Schlosser. 
Hoffmanii, H, Fabrkarb. 
Jagow, -E, Putzer. 
Koppe, E, Fabrkarb. 
— P, Rahmenm, 
Krüger, A., Töpfer. 
Nieppraschk, St, Fabrkarb 
Ströhniann, M-, Handelt 
srau. 
Türpa, I., Klempner. 
iSoigt, O., Fabrkarb. 
WiNün, G., Fabrkarb. 
10 E ©rothe, F, stanzt. 
Beamt. 
Freier, 8., Maurer, 
isriep, O, Secftch.iiäeaml 
Habermann, 8t, Renten- 
emps. ' 
11 Baustelle. 
12 E Silke, F, Stratzenb. 
Beamt. 
Hornig, P, Mvlkmibcs. 
13 Baustelle. 
14. 15 E lllrich,R.,Tischler- 
mstr. T. 
Ulrich jan„ St, Jtfm. 
16 E ©rci|en6etg,3),@all- 
ler. 
Sattel, SB, Fabrkarb. 
Bergmann, L.,Kanalisal. 
Bock, H, Kutscher. 
Dümichai, G, Ww. 
Frick, Schneidermstr. 
irlh, 8L, Klempner. 
16 Homnth, 81., Banarb. 
Loos, K, Fabrliirl). 
Schmidt, P, Töpfer. 
17. 18 Baustellen. 
I9E Gehrmann, 81, Gastw. 
Bayer, St., um. J)r. 
Brnckinaiin, ©, Droscht. 
Kutsch. 
©csdjeiiz, 31., Erdarb. 
Heiincsutz, F„ Schlosser. 
Hiek, H, Tischler. 
Kupke, K., Fabrkarb. 
üleiimimn, M., Fabrkarb. 
Rother, E., Erdarb. 
Schadom. O, Fabikarb. 
Schweitzer, L, Fabrkarb., 
Weicher!, W, Gaitenarb. 
Siiumei nmii»,M..Üjiersal)r 
20 ESchroalm,K.,Gigciitiim. 
Hcrzfelbt, F, Wertmstr. 
Lel»na»ii,F.,Schiil)ini»str. 
Schwalm, F, Klempner. 
21—23 Baustellen. 
RniigiuSstr. ->■ 
Ä—27 Bauslellen. 
23 E Maliiche, F, Formet 
Malnche, I, tilemsctz. 
Thüriiig, E, EiSDdl. 
Vorwerk, 0, SaimrS. 
29 Baustelle. 
30.31 E Zamoty, L, Fabtk, 
(Stilbs.) 
32 EKarolewSki, C, Eigen« 
tnmer. 
Soumjmct. L-, Gärtner. 
Dickhoff, I, Bäcker. 
Hammel, O„ Zintätzer. 
Hiiikelmaiiu, G, Fabrkarb. 
Koiikel, H, fiammeriag, 
nrauetf, 81. Fabitarb. 
Krüger, 8L Kreissägen 
schueider. 
Leip, E, Fabrkarbtriu. 
Ülmuoitnik, P, Bauarb. 
Schmidler, 81. Maschinist. 
— Ä, Flibrkarbtrin. 
Steiner, P, Fabrkarb. 
Teichmann, 5t, Bauarb. 
Tezlaw, (8, Fabrkarb. 
Tül'lc, 81, Schnhmmstr. 
Bogt, F„ Peizer. 
Wielke, F, Fabrkarb. 
Wiistras.W, ülenienemps. 
Himma, Fabrkarblriii. 
yimmctmaiiii,®., Kutscher. 
33 E Lorenz, 3, Schmiede« 
mstr. 
Holstein, Ehr, Privatier. 
Knov, 8l, Fabrkarb. 
tiehmann, Ä„ Frau. 
Libslrc», H. Fabrkarb. 
Schlinski, A, Schlosser. 
Schröder, K, Ga>lw. 
34 E Lüdemann, M, Tisch 
lernistr. 
Ereischel, R, Maschinen« 
fcoer. 
Hossmaun, P,, Schrisls. 
Raabe, H, Invalide. 
Thürsam, F, Barbier. 
36EÄme1ong,F, Spediteur, 
(ffiruiumenicc.) 
V. Scholz, 81, Metallarb. 
Bliffe, Ä., Banarb. 
Redlich, H, Fuhnu. 
.Wildgrnbe,R, Möbelpol. 
Wolf, Th.-, Schmideri», 
36 Baustelle. 
37 EBninncr, G, Eiseitl. 
IDctriebiiiiip. 
V.Sabadil.8l,Panlincnm. 
38. 39. E Reh, W, fifm. 
Reh & Ptaebcl, Schuh« 
fbrk. T. 
Rother, A, Werlmstr. 
40 E Dix, Tr„ Pensionär. 
41 EGnider, R., Kgcntnm. 
Daniinschncidet, SS., 
Fabrkarb. 
Danneuberg, H, Bauarb. 
Gertig, G, Lackierer. 
Gerbsch, O, Fabrkarb. 
— 38, Gärlnereiarb. 
Srecr, K, Ww. 
(Sulsdjlcr, 88, Mechanik. 
Lübke, (9, Fabrkarb. 
Mattwig, ®„ Kutscher. 
Molkin, Maurer. 
Plack, I, Bäckermsi. 
Polte, SL, Sattler. 
Schim, R, Schlosser. 
Semmier, I, Schichtn. 
Thiel, St, Galvaniseur. 
Welack, Äeschw. 
43 E SruCer, Si, ® gcntünL 
fflartoffTOr, Fabrkarb, 
Berg, A„ Maler. 
BergemamyF, Privatier. 
Bnchmann, F, Tischler. 
Eich'lkanmL., Fabrkarb 
Hohmann.O, Panioffelm. 
Jäiicheu, F, Drechslet. 
Jäusch, E, Maurer. 
Koch, 8t, Schlächterm. 
Lehmann, M., Betl.-Bhdl. 
Lehm, (8, Maurer. 
Opara, F, @tm. Assist. 1 
42 Prenzlow, 81, Fabrkarb. 
Slogge. W, Ksm. 
Schnitte, O, Maurer. 
Slrobl,N,Schra»bendreh. 
Wächter, Ww, Knlkcher. 
43E Gmber, M, Gigcntüm, 
(Nr. 42.) 
E Grübet, 31, Eigen« 
tüm. (illr 41) 
Hollatz, I, Erdarb. 
— 8t, Schmied. 
Möhl, E, tiebetatb. 
Ctt, H, Gelbgichcr. 
Ricdcl, 81, Schuhn,. 
Schneider,P,2aIoustesbrk, 
T. 
Schiilz, H, Sattler. 
Stäche, P, Schlosser. 
Webet, L, Ww. 
Wieezorek, M, Schank- 
wittm T. 
Wollet, 83., Schlösset 
44E@ruber, M, eigcittüm. 
(Nr. 42.) 
E Gniber, 31, Eigentum. 
(Nr. 41.) 
Bergemmi», ©., 
Molkereibes. 
Eichelbanm, Anna, Haus 
reinig. . „ 
Eisett, H, Schlosser. 
Grübet, 81, Ww. 
Harbwig, 81, Schlosser. 
Hinkeinianli, B, Fabrk- 
erbtrni. 
geeichte, C, HandclSm. 
Koffatz, 81, Schuhm. 
Lorbeer, 6, Malermstr. 
Scholz, K, Ziseleur. 
Schönebeck.O, Chauffeur. 
Spaeth, O, Billard«- 
queuesbrk. 
Spiller, I, Ksm. 
Singen, H, HandelSm. 
Tiotta, Th, Fabrtarb. 
45 E Schulz, O, Elgeniüni, 
(SlaiiSberg). 
Lecket, SB., Bäckctmstr. 
Sutgeieit. F, Fabrkarb, 
KitmeS, F, Stmichcr. 
Krüger, H, Heizet. 
Laube, H, Handelsm. 
LuaowSti, F, Fabrtarb, 
Echuch, G„ Bauarb. 
46 E. Juncker, H, Ksm, 
(Berlin). 
V. Sperling, H, Berwall, 
17 Baustelle. 
Eliausscestr. -> 
48J. a. Ehansseestt. 69.70. 
E Wegncr, H, FabttT 
Banneck, C, Schutimmstr. 
Aeetz, 8l, Kammsbrk. 
Brau», E, Ww. 
Dietzel, F, Möbelpol. 
Grünlng, C, Gastw. T. 
Hentschel, P, Zimmerm. 
Knotr, 8l, Mechanik. 
Lottmann. 8t, Ksm. 
Merz, M, Näherin. 
Mielenz, E, Monteur, 
Nikoley, F, Kutscher. 
Rothe, W, Bauarb. 
SchiuolinSki, C, Fabrk« 
arl>. 
- I., Schlosser. 
Schiltkowski, H„ Waschst. 
Schwabe, H„ Schlosser. 
Sofllcr, W, Schmied. 
49.60 E Weglier, F, Fabrk, 
Gestalter. W, Tapez. 
üicbtfe, E, Tischler. 
Mvohl, P, Mechanik. 
Pctcrmmm, E,Konscrven- 
fBtf. T. 
Ona!leubcrg,R, Berwall, 
Richter, O, Redall. 
Schinke, H, Handelsm. 
Schulz, O. ®„ Fabrk. 
Stcntcr, C, Sieiienbcr. 
51-66 geh. z Str. 4!). 50. 
67 E SSegner, H, Fabtk. 
(Chaiiffeestt. 69.70.) 
Balk, 8l. Näherin. 
Fischer, 0, Schlosser. 
Freimbt, F, Schlosser. 
Petermauu, 6, Fabtk. T 
Rotoff, B, Nahevii. 
Billwock, L., Slgeiit. 
Webet, F, Rezilal. 
68—63 Garten. 
RuiigiuLstr. ->■ 
69 Baustelle. ' 
70.71 E Wehner & Eo, ffi, 
Gewächshanibau. T. ’ 
72 EWehuer, G, Fabrk. T. 
Breitichnh, C, HaudelSm. 
Engelmami, H, Maurer. 
- <9, Ww. 
Verlach, ®, Zimmerm. 
Hausse, ffi, Fabrkarb. 
Krüger,Fabrkarb. 
Kübing. F, Schlosser. 
Lehmann. P, Fabrkarb. 
- 8t, Marklhelf. 
Lück, <8, Bauarb. 
Menbus, B, Bauarb. 
Post,.F, Zimmerm. 
Richter, E, Fabrkarb. 
72 Richter, H, Fabrkarb. 
Rügcr, (i).. Fabrkarb. 
Schitsti, Sf, Fabrkarb. 
Schiiiidt, ffl, Fabrkarb,' 
Schröder gen. itiauie, 
Bauarb. 
Schlitze, W„ Fabrkarb. 
Trebs, H, Steinmetz. 
73. 74 Vanslellen. 
75 E Schütz, M, Tischler» 
mstr. T. 
Qcriike, 81, Kutscher. 
Huck, R, Tischler, 
dänfch, H, ’S». 
Schein, P, Schlöffet. 
Schnell, St., Slevper. 
Schütz, & Co. M, 
ÜJaiitisdjlcrei. T. 
76 E Barckentieu, H„ 
Gastw. T. 
Bliel-cha», <£.. Fabrkarb. 
Boecktioveu, H, Monteur. 
Eichelbaiim, O, Maurer, 
toebel, P, Gürtler. 
Heiunch, G,Gärluereiarb. 
tefiler, 81, Ww. 
irsch, I, Justallak. 
Hoffinann, W, Vergold. 
Sretzband, K, Schrislsetz. 
Noack, 8t, Buchdruck. ‘ 
Pavelt, H, Schmied. -- 
8Ieschke, (8, Formet. 
Schmidt, ©., Schlösset. 
Slrutz. 81, Eilenb. Ärb. 
Ulbr>ch.P,Maschincnmstr. 
Vonhof, G, Skohrleg. 
Weicherl, W, Fabrkarb. 
Zelt, .6, Schrislsetz. 
77—81 Bauslellen. 
82 E Knoblanch, 8t, Dr, 
Fabrkdef. (Eharlotteii- 
mirgl. 
V. Mahlte, SB. Posa* 
niciiticr. 
Hoffmanii, 53, Posa¬ 
ment ier. S 
Iahn, O, Brauet. 
Keiner, W, Kassieret.- 
Knoblauch, L, Selben» 
band fbrk. 
Möller, <5, GlaSmanufakt. 
Schein. P, Posament. 
Schmidt, F, Schneider« 
mslr. 
Torklet, G, Bauarb. 
Webet, ®, Klempner. 
Weitauch, F, ittanicmrb, 
Zorn, ffi, Bnt. Beamt. 
83 E Jeran. 81, Jnstallat 
Gesch. T 
Friedrich, St, Monteur. 
Götz, I, Fabrk. 
Hoffinann, H, Dachdeck. 
Jähring. F, Fabrkarb. 
Klein, 81, @u|lm. 
Wartens, B, Straßen®. 
Beamt. 
Streckert, 0.. Packer. 
StiömLiin, Marie, Posa» 
menlieiwr. 
Wille, Portier. 
84 Baustelle. 
85 Neiibau 
E Oslctwaldt,F,Tischler- 
mstt.(biS l.MörzRitis.) 
86 Baustelle. 
Rudower Sir. ->■ 
Johanuisthalcr 
Straße. 
Rudower Sir. ->■ 
geh. j. Rudower Str. 65. 
E Kunze, E, Gastw. 
(Berlin). 
V. litcilkreuz, G, @a8» 
aiiilntlartiilei. 
4 E Schulzc'schc Erben. 
V. Simmerl, 8t„ Garten¬ 
arbeit. 
Kopsch, A, Bauarb. 
Bogel, SS, Sicher. 
E sterile«, 0, Bäckermstr, 
«. 7 E «rtt, ff, Fuhrh. 
Arlt, M, Fuhrh. - 
Bederke, 0.. Erdarv. 
Btatch, P, Banarb. 
Brozeit, W, Renluet. 
Kubich, 81, Maurek. 
Schien,, 0, Kirchhofarb. 
Schmelzer, A.Koloniatwr. 
Weiuilliin, F, Fabrik» 
arbeitet!». 
E Chtistiiiecke, W, 
Eigentüm. 
Händel, 81, Möbelpol. 
Lehmanu. A, Gartenarb. 
E Schneidet, M, Frau. 
fllingbcil, ffi, Fabtk. 
Schneidet, P, Landw. 
Schulze. P, Fabrkarb. ,1 
10.11Eilo4$.UtartoffelHbL 
Koch, H, Kartoffclhdl. 
— D„ Karloffelhdl. 
Kutzmagk, F, GasatL. 
Reime, O, HauLdien. 
Schulz. I, riauarb. 
||«n«i|liAlram 'T«r fl«« Stelle vermittelt nfftinnt JULIUS Nl» BIER 
BERUH 
(Franklurt t, M.)
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.