Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

* > -V •, 'y\ ^-,35**JV^ C 
BT. Zeit 
Wittstocker Str. 
— 938 
Wöhlertftr. 
5 
■\- 
'f> 
A 
:-■ 
,v ' 
:•: 
I: 
tr 
i- 
ir 
V'. 
??- 
c 
V 
I 
V 
i 
r>. 
r- 
6 Hc»getha»pt,O, Büchse» 
mach. 
Hörne, G, Billlerhdl. 
Kaczmarek, F„ SaBrfatE. 
Kcilerl, SB, {Kontiere. 
ZUilkS, 5-, Fabrkarb. 
fltöning, St., Konloristin. 
Krüger, M, Maurer. 
Lipkow, 31., Postbote. 
Luchlerhand, P, Aur.Arb. 
MarlS, 3l, Seifeichbig. 
Mariens. B., Ww. 
Micheels, M., Kölscher. 
Post, St., Fabrkarb. 
Preschet, A., Portier. 
Schneider, L, Schlosser. 
Schulze, 28, Fabrlarb. 
Semran, St, Fabrkarb. 
Topp, 28., Schlosser. 
6 i. a. Rosiocker Str. 21. 
E. Paeiich, M., ilieiitiere. 
B. 10. 
V. Wendel, Maurer. 
Albe, F>, Tischler. 
Bergmann, W-, Milchhdlg. 
Borisch, P, Tischler. 
Brose, A.^ Maurer. 
Eberl, P., Fabrlarb.^ 
RticCridi, 28, Schlosser. 
Erundlowsk», I., Töpfer. 
Heuer, P., Glasermsir. T. 
Iah», St, Maschinenarb. 
Matztau, H, Schreiber. 
Schulz, O, Biaumstr. 
Zintel, 21., Porzellandreh. 
Rostolier Eli. 
7 s. a. Rosiocker Sir. 34. 
E. Dabberl, !!!., Manrer- 
mslr. (Gljarlotteiibnrg). 
V. Stockmann, G, Archileli. 
T. 
Birnbaum, F, Stim. 
Äorchardt, (£., Wickler. 
Dill»», C, Kutscher. 
Fiebig, C, Schlosser. 
GieSma»», St.. Bäckermstr. 
.©roijcr, ti, Ww. 
Hartmauu, G„ Slellin. 
Hauff, 3)t„ Kutscher. 
Hieron>i»ii, C, Resterhdlg. 
Hiller, 31, Stutsdier. 
Jewasinsli, St., Schlosser. 
Kube, A., sLtallatb. 
.Lauge, F, öastiii. 
Maun, O, Eiseuwrhdlg. 
Ncunianu, 0., Sreljet. 
Ouilisch, 6., Fabikarb. 
Rawengel, 31., Ww. 
Schumann. 32!.,Maschinist. 
.Sdiuple, H, Kohlenhdl. 
Sonnenbrrg, F, Schacht- 
uistr. 
Tiey. A„ Portiersr. 
Tieye, W., itiaimtb. 
Troitsch, 21)., Rotz- 
schlächterei. 
Wyiocki, F, Meiallarb. 
8 E Garlipp, 9t., fflfm. 
(PolSbam) 
Vftliiiteiifiein, 21., Frau. 
Abridat, F., Zimmerm. 
Bindert, (£., Uliaurer. 
Busak, 3, Kutscher. 
Dietrich, H, tiaslro. 
Flcisifier, K.. Fabikarb. 
Holzmauu, l£„ Fabrkarb. 
Stoljlä, 23., Fabrlarb. 
König, 31, Fabrlarb. 
ili'd]tr, 6., Ww. 
Kroll, F., Schmied. 
Lange, F, Gastw. 
— ill., Sirasjeureiuig. 
— 51., Ww. 
Mehlhase, {y„ Fabrlarb. 
Nicha», F, Kutichcr. 
Pauihaler, 81., Fabrkarb. 
Ulaschte, 31., Fabrlarb. 
Richter, l£„ Änlicher. 
— H, SiScrtmftr. 
Risse, O, iloljlcuatb. 
Älothenburg, F., Bauarb. 
SchnbinSly, 31., Shiiidier. 
Schüuemanu.F.,Schlosser. 
Süsstna»», G.. Schlächler. 
Weih, M., Schlosser. 
Zobel. G, Ww. 
8 E. Zack. St., Rentier. T. 
Albrecht, I, Schlosser. 
Boltzc, H, Pläiiavst. 
Büllner, F, Klempner. 
Drescher, ti„ Sictlmaib. 
Cnbiijat, (!)., Fabrkarb. 
Franzte, P„ Fabrlarb. 
Feilsche, St., Stadt. 3lib. 
Gampe, F'„ Tischler. 
@rän, 31., Fabrlarb. 
Hamel, H, Tischler. 
Haprich. l>„ Dachdeck. 
, Sei«, 58., yiuimm». 
Heinze, O.< Schlosser. 
Kintzler, W., Melallschleis. 
Äoslömski, F., Ww. 
Kummer, A, Äw. 
Schiert, A., Dreher. 
Möller, 31.. Schlosser. 
Pilarski, 3t., Ptaljarb. 
Rolack, W., Fabrlarb. 
Runde, K., itiaimib. 
Ruzliewitz, 2., Geniüsehdt. 
9 Schäffer, 9L, Sdjloncr. 
Schimkat, F., Fabrkarb. 
Schröder, O., Tischler. 
Schwan.J.. Laterne,,wärt. 
Tlienrich, E., Schuym. 
llibrc, P., Schlosser. 
Völzke, O., Zimmerm. 
Wallmeyer, W.. flfm. 
Walther, K., Zimmerm. 
Wustrow, G., Musiker. 
10 f. a. Berlichingenitr. 18. 
E Dabberl, 31., Maurer- 
mslr. (Gt)arloltcnbiirg). 
V. Rockmann, C., Architell 
(Rostocker Sir. 34). 
Sorgende, 51., Bohrer. 
Goseijk, St., Gastw. 
Hackbarlh, F., Putz¬ 
macherin. 
Hawer, 31., Milchhdlrin. 
Horn, ti., Ww. 
Kattusch, SB., Meiallarb. 
Kilschu», L., Seisenhdlri». 
Koch, 3-, Maurer. 
Kurlh, Speicheiaib. 
Lehman», M., Ww. 
Löwe, F., Berkuislr. 
Mariens, W., Kellner. 
Plohmi.uii, <£., Drogist. 
Rackan, R., Schlosser. 
Meinte, G., Rangierer. 
Scholz, F.. Schmied. 
Siciidel, St.. Ww. 
llrboii, ©., FabrlnrC._ 
Warienberg, C., Schlosser. 
Werner, H., Heizer. 
Wiiikelinauu, H., Kohlen- 
ZanderLHollatz.Äekoral. 
Maler. 
11—17 existieren nicht. 
Bertichi»geustr. 
18 |. a. Berlichiugcusir. 17. 
E Loab,P.,Giobde>tillat. 
T. B. 10. 
V. Altrock, <8., Schlosser. 
Blume, H.. Schlojser. 
Sifchcr, O., Schlosser. 
Götze, 31., Schlosser. 
Heescheu, D., Playmsir. 
Köhler, H., Zigarren. 
Leliow, G., Bez. Feldmeb. 
2i»t, K., Schlosser. 
Wc»dt, P., ,!abrtarb. 
Ziitle, G.. Slfm. 
10 E Gotlschlag. P., Land¬ 
wirt. T. 11 10. 
Alswcdc, Fabrkarb. 
BI»uiel,-M., Ssiii. 
Bredow, C., Fabrkarb. 
SBretog, 28., Buchhalt. 
Freiholz, H„ Fabrlarb. 
Grcsse, L-, Ww. 
Heistng/Fabrlarb. 
ftaufniaim, H., Fabrkarb. 
Kleinp, H., Fabrlarb. 
itlieie, (£., Ww. 
Köhler, (9., Äaslni. 
Kluger, (£., Fabrkarb. 
— H., Fabrkarb. 
Kii»yel, S., Frau. 
Liedloff, H., Dreher. 
Ririls, D., Knlscher. 
Monnien, H., Fabrlarb. 
£rll|, (£., Fabrkarb. 
Pilzecker, H., Fabrlarb. 
Schmidt, O.. Schlosser. 
Schulz, O, Fabrkarb. 
— P., Kolonialwr. T. 
Sersling. G., Fabitarb. 
Sohu, 6., ülnsireich. 
Tast, W., Fabrkarb. 
Völker, F., Fabrkarb. 
Wiking, P., Dachdecker. 
Ziegen, H., Fabrlarb. 
20 E ihibc, F.. Schneider« 
mftr. (Bcnssclstr. 57). 
E Rüljl, O.," Rentier. 
Blaszcjewsti, I., Banarb. 
Buchholz. F., Porner. 
Bubi»», 31., Schuh»,, 
v. CzarnowSli, I., Fabrk. 
ni b. 
Dannenberg, !$.,■ Ba»arb. 
Dombrowsli.TH.,Fbrlarb. 
Ewald, E., Schlosser. 
Fehler!, 11., Fabr'larb. 
tiiabcr, M., Ww. 
tiropp, Kl., Ütihcri». ■ 
0nmli, 2H., Gchiicibtr. 
Hardiing, I., Bäcker. 
Jrrgang, R., SJiaurer. 
Kmukowski, 3., Fabrkarb. 
Kntzner, F., iVimircr. 
Loll, H., Fabrlarb. 
iVfocbiis, 31., !>!äherin. 
üüiblfr, 25., Bauarb. 
Nogala, 31., Bauarb. 
Pnlchke, (£., Schankw. 
Picchowiack, i!Ji., Bauarb. 
Picczinsli, P., Zimmern,. 
Pieper, 3t., Sageitführ, 
Polschke, (i., Knlscher. 
Cchmeinla, 31., Banarb. 
Schniiedebach, F., tEijenb. 
51r6. 
Schneider, H., Fabrkarb. 
Schutze. 28., Fabrlarb. 
— 6., Maler. 
20 Schwcrdt, O., Knpscr» 
schmicd. 
Stcinike, C„ Fabrkarb. 
Tokaski, 31., Schuhmmstr. 
' Wcudt, K.. Bauarb. 
Wilyelm, O-, Wagensühr. 
Windsriich, H., Fabrkarb. 
Wippler, O., Stabt. itrb. 
Zühlsdors, G, Slraßeub. 
Führ, 
21 E Stripp, 21., jtfm. 
Förster, H., Fabrkarb. 
Göriug, 3t., Portier. 
Halsband, R.. Schlosser. 
Klintert, F., Schlosser. 
Krieun, 31., Bäcker. 
Knrzweg, H., Fabrkarb. 
Lanaosch, F., Schlosser. 
Owsianny, ü., Bäcker. 
Paul, H., Schachtmstr. 
PelrizowiackI!.,Schautw. 
Polcy, 23., Eiscnb. Slrb. 
3>otzbach, K., Näherin. 
Echiecke, O., Schmied. 
Schmidt, H., Schutzm. 
Schwill, 3t., Fabrkarb. 
Sicbeutritl, F.. Fabrkarb. 
Point, St-, Fabrkarb. 
— O., Fabrkarb. 
Weuger, Portier. 
SBörbS, P., Fabrtarb. 
2jf. a. Rostocker Sir. 35. 
E. Ulfcrt, llt., J»ge». 
B. 10, 
Behnke, H., Zigarren. 
Bindau, W.. Fabrkarb. 
Brandt, K., atoljrleg. 
Carow, W., Branereiarb. 
Fitzner, Ä., Metallarb. 
Ärubitz, @., Fabrtarb. 
Herold, P., Tapez. 
Höss, £., Fabrkarb. 
Kegler, I., Kutscher. 
Duadii), C., Metallarb. 
Rami», (£., Milchhdl. 
Solol, Sl., Rangierer. 
Sp>elvogel,L.,Metalldreh 
Waldbach, 31., Fabrkarb 
3>ostocker Str. ->■ 
23 f. o. 3toslocker Slr. 20. 
E Iuliiile, 31., CSiou- 
deslillal. T. B. 10. 
Ghii|t, I., Schlächlcrmstr. 
Gichcrdl, R„ Rohlleger. 
Fröhlich, F.. Staiicnbotc. 
.Vieroni],»i, 31.. Fabitarb. 
Slröniiig., 31., Schntzm. 
Neninan», 28., Fabrlarb. 
Puhlincinn, M., Ww. 
Stollin, H., SlaalSauw. 
Sekret. 
Schmidt, K., Fabrlarb. 
Schnmaun,M., Sßcrtmflr. 
Spietz, E., Ww. 
24 E itictli», F., Privatier. 
Gebhaidl, Ul., Invalide. 
Sengt, 3t., Fabrlarb. 
Haubold, H., Droschk. 
Klilich. 
Heinleb, Th., Schlosser. 
Herso>th,W.,Scife»h!>lri». 
Hoppe, H., Tijchlemislr. 
Krentz, I., Stolcr. 
Kröning, 31., Söaiiarü. 
Meißner, 3l.,Molkcre!bes. 
Michallack, 31., Kmscher. 
Müller, F., Potlict. 
Stonh, I., Frl. 
Pawlicki, K., Kutscher. 
— ti, Schnhui. 
Pratz, F., Fabrkarb. 
Schöne», G., Ww. 
Schulz, O., Fabrlarb. 
— P, Bogelhdlg. 
Steinmetz, ill, Zimmerm. 
Stolz, 31., Fabrtarb. 
Thomas, H., Schlosser. 
Waller, 31., Fabrlarb. 
Weidlich, H., Schuflsetz. 
Ziegcldedcr, P, Schlosser. 
25 E Franck, 31., 3!cnt,cr. 
B. 10. 
31r»dt, M., Sleladarb. 
A^rllowiak,M,Melallarb. 
2ia»cr, 31., Meiallarb. 
Boh», F., Kutscher. 
Bietlschneider, G, Melall- 
arb. 
Br»h»kt, St., Erdarb. 
$rt|djer, H, Hanbtlsm. 
Gnitz, I., Schneiderin^ 
Hentel, ltv Schuhmmstr. 
Insel, H., Schmied. 
Kaiser, 3t, Meiallarb. 
flerber, O., Meiallarb. 
Knothe, H, Meiallarb. 
Ärawyk, ’Jll., Meiallaib. 
Liedigk, 31., Meiallarb. 
LukowSki, B., Bäaenust. 
3!ovinSki, 31., Meiallarb. 
Oeljls, O, Meiallarb. 
OssowSti, M., Portiersr. 
Radlke, st., Knlscher. 
Stamm, 31, Fabrkaibtrin. 
Reinhardt, G, Meiallarb. 
Schreiber, 3t, Fabitarb. 
Schuld, St., Metallarb. 
Severie», 31., Meiallarb. 
i Soliscak, 31., 3tc;aaatB:s4 
Spehr, R, Metallarb. 
Städter, F, Erdarb. 
26 E Herrmaiin, E, Ksm 
(Gljartotirnbiirg). 
V. ©eifjler, K, flfm. 
^Bcusselstr G5a). 
Bleich, G., Bahnarb. 
Arockmeycr, " Fabrk 
arb. 
Egel, F, Kutscher. 
Molduiauu, H.,Eierhdlg.1'. 
Gotschalk, H., Fabrkarb 
Kersien, 6, Fran. 
Krüger, 31., Frau. 
Lirsch, O, Fabrkarb. 
Liugucr, K, iliialcr. 
May, F.. Fahrkarb. 
Mette, St., Wertn,ftr. 
Paschkewitz, F, Kolonial 
ttrljdlg. 
glenlner, F, Fabrkarb. 
Seelig, M, Fbrlarbtri» 
Völker, 91., Fran. 
Weile, W, Fabrkarb. 
Ziehe, M, Fran. 
27 s. a. Aciissclslr. 55. 
ELeitzow,E,3Ipoihctc»bcs 
T. B. 10. 
Sacfjr. G, Fabrkarb. 
Dürichel, 81., Wertiuslr. 
Hagemaun, R, 3!evisor. 
Hagen, 31., Former. 
Heute, I., Zigarre». 
Kirsch, 28., Fabrkarb. 
Kölzow, O, Schmied. 
Krause, H, Siädi. 3lrb. 
Lehmann, W, Former. 
Leidholdt, W, Ätaschinist. 
Leuschucr, (£., Schlosser. 
Pawclatz, L, Sei,enhdlg 
Porschs, H, Meiallarb. 
3!a„lcher, M., Buchbiud. 
31oticnbcrg, ilJt, Gemüse 
1)61. 
Schumann, Th, Mcchanit 
Beusselstr. -> 
N.4 Wöhlertftr. 
Frredr. Ludwig 
Wöhlerl, 
Kommerzieurat, 
SS ii b ii fi r i c II c r, 
geb. 10.9.1708, 131.3.1877. 
Cliaulieestr.  
Psluqstr. g 
uljauilccflr. -> 
1 s. a. Ehausseestr. 55. 
EGofscl,D,@c!i.3iiil. 3>al 
iBlunieS Hos 13). 
V. Krolowöti, F, Verwalt. 
8. Pol. 3teuier. T. 
Franke, I, Easiw. 
tianl, F, Musiter. 
Grosjiiiann, 31, Magneto- 
paih. 
Aianrer, 28, Pol. Seitln. 
Steltzcr, O, MildjhM. 
Sieumann, ®, Ww, 
Slgeuinigesch. T. 
Pentalla, P, Schneider- 
msir. 
Pohlandt, 0, Maler. 
Stounebiirg, H, Werkmsir. 
Sendzit, 3t, Maschiuiil 
Villwock, P, Schuh,ninsli. 
Bösen,. M, Ww. 
Wulst, E, Friseniin. 
Zimnierniann, P, 
Bnchdrnckbcs. 
E BcrnonUi, 3t, Slfm. 
(Albrcihlslr. 15). 
V. Schnitz, C, Poriier. 
2'nrih, I, Stäljerii,. 
Degen, 9t„ yiiclcur. 
Gcjclla, K, Schneider. 
Hürigeu, H, Frau. 
SUiiigmülltr, 28, Erdarb. 
Kusche, ©., Putzarblri». 
Mani», M, 28w. 
Pfeiffer, H, Sdnifjni. 
Pftipjeit, H, 2>ialec. 
Schrödtr, G, Htilgth. 
Schwanz, G, Schlosser. 
Sicnzel, V, Gastw. 
Ulbrich, P, Plätterin. 
3 E 3iii»iland,O,Bäckcr»istr. 
B. 3. 
Belitz, R, Tischler. 
Douglas, F, Artist. 
Dürr, F, Ww. 
Flügge, I, Ulifttzennt. 
Grnneberg, F, Zigarren. 
Lutz, M, Frl. 
Mork, M, 2!ermielerin, 
Onh, O, Siechster. 
Oiraniple, 31, Meiallarb. 
4 E Lindner, 31, Ba»kier 
(Jägerstr. B. 3. 
V. Stöhn, H„ Prokurist. 
Brumm, SS, 3!äherin. 
Franke, A, Ww. 
tilledrandl, A, Ww. 
den, B, Lehrerin. 
— I, Ww. 
Lehmann, 3t, Näherin. 
Stuß, G, Schantw. 
Staulienat, F, Kellner. 
Riimann, E, Schmied. 
Zielinsti, S..6, Privatier, 
i E Brehme, 31, Steinsey- 
mstr. (!8tiezcncr®lr.40 
u. 41). 
E Michel, Ww. <Swiue- 
müuder Str. 64). 
V.Hellinger, G, Schlosser. 
DamS, SB, Schutzm. 
Darrmaun, <!!, Fabrkarb. 
Fincke, 31, Pensionär. 
Finke. L, Putzhblrin. 
Gcrbcr,W, Schneid crmsir. 
Haudwerck, O, itfm. 
Kaischer, P, Tiichler. 
Knoblauch, G, Kellner. 
Ströl.n, 3t, Äcltncr. 
Mann, G„ Kellner. 
iUlülltt, K, Ww/ 
Sajaub, 6, Bautbeanit. 
Schreip, F,ErüulramhdI. 
Schröder, 28, Kutscher. 
Söllscher, A, Ww. 
28ach, M, Ww. 
tiegner, 23, Rohrleg. 
Wendland, P„ Posischaff». 
Zeiitlje, H, Siueqc|dj. 
1 E Raabe, H, togtiilüm, 
B. 15. 
Slbraham, H, Plälierin. 
Siech. A, Maler. 
Faiilflich. 3, Aiechanik. 
Felgenhaucr, H, 
Schneiderinsir. 
Fischer, ®, SVrii». Beamt. 
Si rutsch, O,Kolonialwr. T. 
Stiitziier, L, Schneiderin. 
Molteniin,!».. iBtetallarb. 
Pentalla, 2i, Luxus 
papierwr. 
Potz, I, Vlumcnhdlrin. 
Schmidi, F, Tischlermjlr. 
Schnlz, 3i, Schneider. 
Sense, 31, Schrisisetz. 
Slaecker, I, Kupserichm. 
Tonat, I, Beamt. 
Tranimauu, H, flfm. 
2!olla»dl,E,Sciscnhdtr!n. 
Wcndi. M, 3!ähcri». 
E iUiaB, Sy, Gigenluin. B.3. 
3l»geima»», L, Schlosser. 
31p,tz. O, Jnspett. 
Acrdii>chcwSt>l, L, 
cund. mcd. 
Burandi, G, Knlscher. 
Siidcil, 31, Gemüsehdl. 
Gggcling, G, Mniiilehrer. 
Friese, 3t, ®a|iw. T. 
Gerisd-er, O, Tiichler. * 
Lindner, I, Ww. 
Mäh, H, Schmicbemftt.T. 
Meister, F, Schneidtr. 
MiülnS, $•, Schlosser. 
3!üdiger3!>l. 31, Wäsche- 
2ieileil)>t!5eld). T. 
Schmcljliiig, 31, Eisenb. 
Slrb. 
Schmidt, 3t, Sergeant. 
Schmp, H, Knilcher. 
Schröder, I, Fra». T. 
Odiulz, G„ Handeis»,. 
Schützler, F, Knischer. 
Sommer, 6, Hanodie». 
Wöhlcn, W, Mechanik. 
23ollni), M„ Ww. 
E Schiick'ldjc Erbe». 
E Grabe, L, »tu. iRittcr- 
guiöbcs. I3!egc»§bnrge> 
Eirabe 23a). 
VHciijcl, G,slrim.Wacht- 
mstr. 
Sldai», I, Schneider. 
BarlelS.W, Thealerwächt. 
Neuster, 31, 28w. 
2lcemler, S, Slfm. 
Gifcimch, St, Meiallarb. 
Escheubach, lt'„ Fabrlarb. 
Fech»er,ik,Droicht.it»tsch. 
Fischer & H. Schier, E, 
Architekt. T. - 
Hösig, Sk, Tischler. 
Slalchcrt 31, Tijdjlmnilr.T. 
SannicB, O, Schlosser. 
Slanfnmmi, O, Briesiräg. 
Klicmkc, H, 3ieiiienemps. 
Krause,Ä, Tischleimslr. T. 
Maui», P,iOiid]bnid’aib. 
Mcldjcr, H, Schneider. 
Nenman», ti, Stcltncr. 
Sticket, 31, Polischassn. 
Scharping, F, Tischler. 
Sdjcibitd), H, Formsiech. 
Schier, F, 3lrd)ilctt. T. 
- H, Fraii. T. 
Siedschlag, E, Schmied. 
Weithas, 31, Ww. 
E Stricke, E, itfm. 
lSchmidslr. 22). B. 2. 
V. licbtke, F, Milchhbl. 
Dräger, M, Ww. 
Ehmer, Glnvn, Drogerie. 
Ernit, E, Sdjriftlctz. 
9 Foeltcl, F, Tischler. 
Freinianii, W,' Schlosser. 
Härlwig,F,Schneidermstr. 
Sdjmibl, P, Dreher. 
— M, Näherin.' 
Stietcr, F, Kellner. 
Tiede, U, Musitlehrer. 
Weigcl, SB, Glasbläser. 
Welsch, Y, Ski«’*. 
10 E Burghardt, H, Ks»i. 
lPolsdam). 
U Koschany, I, Schnhm- 
miir. 
Betznianu, P, Ww. 
Böhile, E, Ww. 
Flick. I., Taseldeck. 
Herniiaiiu, M, Ww. 
Karbe, Gmnm, Zigarre». 
Koene, 31, Rentiere. 
Külpcr, 3t„ Ww. 
o. Leesen, 31, Frhr. 
Hmipliu. 
Mackbcri, SI, Lehrer. 
Cttcrbiirg, SB, 3te!chS- 
beami. 
Pabst, A, flfm. 
3tehm, 31, Friseur. 
Sch.ercnbcck,31, GcfchnflS- 
führ. 
Schlosser, F, Maurer. 
Scidlcr. 31, Schlosser. 
Sieg, 31, Aibliolh Beamt 
Simon, B, Seisenhdlrin. 
Stolz, G, Kolslcnhbl. 
2>icmcg, M, Tiichler,nslr. 
Wehage. M, Ww. 
Witte, 31, Puder. 
Witte, G., Sdineidernislr. 
Wnssow, 28, Eisenb. 
Beamt. 
Pflugstr. -> 
11 E tianbiviitsd). Ver- 
kautsgenoisenich, e. 0. 
m. b. .y. i. L. 
V. 9teiiii|d), 28, Krim. 
Beami. 
An,hold, 31, Kfm. 
Baresd), M, Schneiderin 
itiiäiicr. St, Schlosser. 
Seif, F, Briestr. 
Dorak, Ä, Emaillenr. 
Fild/er, 3t, Krim. Wacht- 
msir. a. D. 
Grönmeicr, E, Ww. 
Giotye, 28, Fabitarb. 
(iiürlel, St„ Stcinictz. 
Häutlci; O, Slfm. 
Hei)er, E., Lautbeamt. 
Höhue, ä)t, 28w. 
Hölzer, O, Bahnarb. 
Kalaiibcr, Fabrtarb. 
Stbnig, 3t, 28iv. 
Sloeriiii, 31, Knlscher. 
Äowalsli, Th, HauSdien. 
Slruger, I, (Sufipngcr. 
Stube, E, Fabrlaib. 
Lemberg, St, Bnchbind. 
tiübie, H, Schnhmmslr. 
Siüllcr, l£, Fabitai b. 
Sticicr, 28, Fabrtarb. 
Possiwann, M, 28iu. 
Prenü, L„ Schiihmuisir. 
Pldiichholz.A,Pojlbca»il. 
Pnich, B, Fabrtaib. 
Schmelier, Tb, Schneider. 
Edl»»d!.F, Drechslermsir. 
Schönbcig, St, Schlosser. 
Sajiilz, SS, Portier. 
— M, 9täl)triii. - 
Echuricht. O„ Slfm. 
Spechi, 28, Schrisisttz. 
Slien, I, Sdjmitb. 
Thiele, M, Sitrtüufcrin. 
Wcudt, 31., Kutscher. 
Weftpyal, 31, HanSdien. 
Woldi,J,Pol.Lea>ni.a.D. 
12.13 EGIasenapp,3!,Ban> 
gesch. (Ulc. Hamburger 
fetiaiic 31). 
VareiSzcwst>,S,Schuh»i- 
instr. 
Bürger, G, Ksi». T. 
SauiiCiibcrg, ti, Portier. 
DeutscheKieppjbrt. tü.i». 
b. H. T. 
Dindivalzen Patent Jact, 
.Ä. m. b. H. T. 
Frchse, R, Slasesbrk. 
Frohloss, Th, Aast Gngr. 
Giegler,.H, Gastw. T. 
Jaet, St, Drnckwalzen. s. 
Lange,31, St.cuipiicriiiftr.T. 
Lima» & Obrrlatiibcr, 
Galvanophorcn - Werke. 
Müller,G,,K»»slalaserei.I. 
RenhäuSl, H, Tafeldeck. 
Oparta.P, tcd)ii.2)ciiaifä' 
ari. T. 
Zimmcrmmm, P, Buch- 
bnidmi. T. 
14 E Flügel, O., Fabr!. 
(Sir. 19). B. 3. 
Döring, E, Privatiere. 
Drenitow, O, Privatier. 
Gesche, 3t, Maschinist. 
Stnicliiig, SI, Schichm. 
Lamprecht, 3t, Schiieibcr, 
nifir. 
14 Metall- u. Phosphor- 
broncegieBcrciQ.FlfigcL 
Mond, A, Choristin. 
Raudetstädt,F,Metallarb. 
Poht. 3t., Schaniwirtin. 
Puhlmann, H, Stmfieii- 
icinig. 
Schneider, R, Kellner. 
Sdiukani, F, Pol. Beamt. 
Traxcl, G, Tischlermstr. 
15 E Abel, @. Konsul 
(Heilbronuer Str. 2). 
V. Herzig, 3t, Fabrkarb. 
Bartz, H, Zimmcnicrmic« 
teriii. 
Bielsiein, F, Bahnbeamt. 
Btuni, O, Schlosser. 
Haman», St, Plätietiii. 
Hauke, G, Kutscher. 
Jatoby, y,3iccht6ageiit.T 
Ktipsicin, Th, Schneider. 
31.ai, 31, Wächter. 
Mayke, B, Stritfetin. 
Nichclmaun, 3!, Kcüner. 
Otto, E, Zeiigsträgerin. 
3Ieinke, 31, Schneider. 
3!ctcllainui, H, .Mvlliier. 
Rettig, !ll, Sdjloffer. 
Stumpf, 6, Settlrrmftr. 
3tiilhiiibcrg,G,Siromarb. 
Schiele, L, Sraucrciarb. 
Schmidt,31, Zi^arrenhdlg. 
Seidlitz, 28, Zimmer- 
vermielcrin. 
Steffen, 28,' Fabrkarb. 
Slrichtc, M, Zirnuicr- 
«ermictcn». 
Wöbecke. F., Schlosser. 
1G E Schultz, G. 31, Bergw. 
Dirett. (Sd)mi£i[lr. 2u). 
V. Sdjröter, P, Verwalter. 
31»dreS, F, Invalide. 
Daden, 3t, Slpolheter. 
Dehn. .6, ilellner. 
Glcicr, 3t, Schneider. 
Görlitz, H, Ziisdjiieit). 
Hauiuger M, Schlosser. 
Hilbid), R, Ehausseur. 
Hose, M, Waicheri». 
Stemmet, G, Wertiiistr. 
Lehniaii», 23, Tiidjlcr. 
Lentz, O, Monienr. 
Slart, O, Gemüsehdl. 
Peters, H, Slüfcr. 
Ptagowski, Fi, Meiallarb. 
PulkowSIi, St, J»valide. 
Cuanbi, 31, Handels,». 
3taatz, H, Sdjneibcr. 
Slietz. F., Oiaiiw. 
Sdiiviilcr, E, Tischler. 
Schutal, E, Pcustouär. 
Skudel, A, Tischler. 
Sqllie, B, Wertiuslr. 
Seigmeier, E, 28w. 
Vogel, F, Pensionär. 
28c|tl)os, St, Schneider. 
17 E Frieblnttbcr, P, Dr. 
Mi!iI.(Frantsiiria.U.). 
E Ochs. S, Pros. 
(Bcudlerstr. 8). 
V. StesanSti, 31, Ver- 
walteriu. 
Braun, (SS., Fabrkarb. 
Vri»ck»iann,F, Milchhdlg. 
■Fcgcr, P, Fabrlarb. 
Gaefle, E, Schneider. 
Gittert, 28, Stutscher. 
Gluche, SI, Maurer. 
Grassmann, 31, Plälleri». 
Hnimlto», L., Släheriit. 
" .yanson, E, Pensionäriii. 
Siranse, B, Aiiswärieri». 
Laton»), I, Braiierri- 
arb. 
LaSiiis, I, 3liilomobil» 
arb. 
Mahl, R, Schlosser. 
MauikowSki.J,Postbea»,t. 
MatiSM, P., $tü|eltier. 
Müller, E, vieuleuciups. 
Mnnb, H„ Eletirizit. 3lr6. 
Oiins? 28, Schul)mmstr. 
Paulick, ti. Vertäu seri». 
, Piachovial, !Di„ Stutsdjcr. 
3tod)o,c, I, Kassenboie, 
Schmidt, G, iBudjbinti. 
Sdjolz, E, Portier. 
Schlosniski, I, HanblgS» 
geh.' 
Schiitdcs, M, Köchin. 
Sergocki, Th, Zuschneid. 
StesanLki, I, Kgl. 
Thealertnslr. 
Sleinke, O, Gasarb. 
Uchdorf, H, Ww. 
Beile, M, Oberkellner. 
Wentzel, P, Stittfdjer. 
Weyergräwer, E.. Bäcker. 
23iggert, W, Schlosser. 
Wo>taS, S, Schneiderin. 
Zakrewski, St, Sdmeider. 
18 E Jacoby, H, Asm. 
(Neue Friediichsir. 45). 
V. Zimmermau», Th, 
Invalide. 
Slriidi, St, Haiisdic». 
Beditorz, 2, Uhrui. 
Beriidt, O, Gfprbieiit. 
Carl JET# Mintze> Hoflieferant, Pianinos und Flügel, „Biilovrstr, 
te 
• .
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.