Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

v 
<' 
& 
£ 
V ' 
V 
p 
I 
f- 
£. 
ra. m 
Schonensche Str. 
L 752 
Schönste dr Str.' 
i 
? 
* 
* 
■,■!- 
r' 
-v 
t 
U Ochriug, e.,3)n4|frnmad|. 
' Siel]sie, O-, Tischler. 
StbncK, S., Schneider. 
Seidel. F., (5rt'etiirut. 
. Tiedtke, 0.. Brieiling. 
TüBBcckc, H, Buchdruck. 
SBeigl, 33., Zuichncid. 
12 E Lohn. ,%, Gasanl. T. 
SBIfimcl, O., SBicuahr. 
.- •SJudjBäumcr, F-, Pol. 
Wachlmslr. 
Süitgcl, 3)1., Steinschleif. 
Fechnet, (i., Maurer. 
Gabriel,3Jt,Sd)lSrfitermftr 
toffmmm, Friseur. 
ülrcr, 8t.. Strafjcnreiiiig 
Stillveil, ®, Telegr. Arb. 
Alibi»», H., Maschinen- 
fuhr. 
AnaBe, O., Drechsler. 
Knie», M-, itfm. 
Stniticr, P., Zimmerm. 
itmroaa, B., Portier. 
Lade, (r., itfm. 
— M., ZiflamitfiMrin. 
Soeser, S.. Chauffeur. 
Mahnte, W., Maurer. 
Stciimaiin. P., Korbm. 
ßucfl, R., Buchdruck. 
— Higarrenarb. 
Schiller, ,y„ Baiilbeaml. 
Schwarzenburg, H., 
Kolouialwr. 
Slenzel E., Tischler. 
Tausendfriuud.O.,Schrifl> 
1C 
Zeufchuer, O.. Bierfahr. 
13 E Köhler, P- Abbruch 
. iiiiiernehm. (Greifs- 
roalbcr Str. ItlO/. 
V.Piepauz,F„Bahubeamt. 
Bitte, is., Maschinist. 
Butkenhagen, S„ Töpfer. 
. Egoldt, H., Heizer. 
Srlblieim, H., Handelöm. 
Öictmar, H., Bietiaht, 
Gräser. H., Schlöffet. 
terma, ©., ÖSailro. T. 
itichfclder, M., 
Handelsui. T. 
Hoffmann, K., Schmied. 
Horn. P.. Stcimtictj. 
Hubert, 3., Maler. 
Ja oro, Th., Ww. 
itrcbcl, 91., Maurer. 
Lunenburg. A.. ttiscnB. 
Schaffn. 
Lud, K., Musiker. 
URitqtitcr, y., Steindnick. 
Malewc, 4'., Maurer. 
MerteuS, Ji, Kulicher. 
Müller, G„ Zimmcrm. 
SiöliriniL ill., Juspelt. 
Püschrl. Maurer. 
Slaitdlfc, A., Schlosser. 
Stanella, F., Brauereiarb. 
Th'ede, H., Muiilet. 
Tiele, A., Schneidermslr. 
Waduschal, E„ Echuy»,. 
Wmllcr.L,Beleucht. Ärtik. 
T. 
Wostrack. ®., Maurer. 
14 E Fiedler, St, Maurer- 
mitr. (WilmerSdors). 
V. Schüll. F.SauiicIdj.T. 
kltndl, L, Mlfahr. 
Grfftt, F., Maurer. 
Erduiann, F., Bauarb. 
giciidiliaucr, M., Post- 
tchaffu. 
Goldstein, 33., Technik. 
Hersorw, F., Maurer. 
Holla». A., Brlcfliäg. 
Jahnke, H., Klempner. 
Korn, A.. Glaser. 
Sucht, E.. Tylograph. 
Nelson, A., BuchBind. 
Polil, A.. ^»lchneider. 
Schacht, G., Konlroll. 
Schulz. <£.. Packer. 
— I., Zij,arreum. 
Spickerniau», 51., Post- 
schaff». 
Tculcher, E, Expedient. 
Trctler, I., Daucird. 
Tropisch, !)l„ Einsetzer, 
Ulrich, K., tilihurcr. 
Wolter, A., Schneider. 
Zehmke, G., Maurer. 
16 E. Oberjürgen. P., 
Älcmpncr. 
Blessinii. O, Schneider. 
Breiier. W., Stiin. 
(Eiamcr, E.. Ksm. 
Deschaun, M., Schrislsey. 
EUcla, 3„ Schlosser. 
Fischer, ü, Steinsc?. 
»uii, P-, Riau. 
GabLert, I., Architekt. 
Gillmeister, (r.,Siotomotiu. 
führ. 
Graumann, K., Schlosser. 
Grüuberger, il., Tischler. 
Güiittzer, ilt, Werkführ. 
Hornig, A., Kutscher. 
Kausmann.O., gigarrenm. 
Kindlcr, A, Siuckat. 
Klinlinüller, G., Schnei- 
• deriustr. 1 
15 Manite, P, Schu«m. 
Marks, E„ OB. Poitasfist. 
Meitzuer, A., Schubni. 
Meklenburg, R., Droschk. 
Rülir. 
Merlich. G„ Dreher. 
Morlow. K.. Zinmienn. 
Mücke, M., Gunmiwr- 
. ibrllin. 
. Müller, <$., Schlosser. 
Rojige. (£., Mufilcr. 
Sasse. SB., Maurer. 
Schmidt. SS., Gemüsehbl, 
Seipel, H., Maler. 
Torney, Ä., iKotjrlrg. 
Trott, KL, Koloristi». 
Bitte, E., Galtw. 
Vaumbachstr. ->■ 
Iauitellen. 
Kurz« Sir. -> 
Vaustellcn. 
-<r Baumöachilr. -> 
Äaiutelte». 
-<r Trelleborger Slr. 
34 E Bahr, ö., Architekt. 
Wniiir. 13 h. 
V. Gottichalk. Sl. Tischler. 
Vuchiwl,, W-, Friseur. 
Frr berq, E-, »iherin. 
Galircnd. A-, Mechayil. 
Herbst, W., Pensionär. 
£o66c3, K, Lehrer. 
Nickolaus, H.. Bauarb. 
Ejerotich. 51., Masch. 
Kenstrnlt. 
Tapper.H., Jiistrumentm 
36 E Cornelius, I., 
^immcrmflr. (3!r. 36). 
V. Lorwenlbal. S., 
Beamter. (3!r 36). 
Bentjch»er,M..Schiicidmstr 
entmann, E., t'afKroerro. 
Frilriche, (£., !»eisend. 
Glatz, O., Kontorist, 
ßiubati, 33., Frau. 
Gultniann, E, Nentiere. 
Lcdmaiinn.M.Fontoristin. 
— 5k., Näherin. 
Marqaras, 6., Modistin. 
Püpke. E., Stratzeub. 
Beamt. 
Neinlander, 6., Näherin, 
Sander, M., Näherin. 
ÜBcgr.cr, Chr., Portier. 
Bills, U., Zi^arrenlidl. 
Ha^imit, F., Tetegr.5tssist. 
36 E lSontelt»S,3, yimmet1 
ntflr. T. B. 7. 
V. Loewenthat, S„ Beamt. 
Blume, W., Photogr. 
Bönki, I., firm. 
Ecrf, I.. Modiiti». 
(£o"iati, O., itfm. 
Eckhardt, O., Tiichler. 
Fiedler, 31., Privatim, 
itrüger, 81., Gemüsehdl. 
— K., siithogt. 
Mü ler.GLnm.Wachlmstr. 
Wiese, B„ Schneiderin. 
37 E Schissmann, L., Ksm. 
(FneSnch'lr. 213). 
V. Hopse, E„ Gas- usw. 
Änlagcii 
Andie, L., Ksm. 
Fröhlich, E„ Ww. 
Harms, GU Redakteur. 
Stiioü, L., Ww. 
Krebs, M., Ww. 
Müller, H.,Bauqlaferei. T. 
Pervel, L, Möbelpol. 
Schenk, (£., Rohrleg. 
38 E Schiffmann, L., Ksm. 
(Frieürichitr. 24:i). 
V. Hopke, 6., GaS- liiro. 
Stillagen (31t. 37). 
Bänich, 3t, Bahnbeamt. 
Bnchmaun,H., Stoiitorti-UL 
Felsle, 51., Maler, 
trommelt, E., Baugesch. 
Hallck, F., jtaiiicrctin. 
Lorber. W., Konfekt. 
Schmidt, I., Maurer. 
39 Baustelle. 
JOE Tlchiche, 6., ?! isolier. 
Dyhrinq, B., Biersahr. 
Frisch, Sl., handlgsgeh. 
Hamann, P., Ksm. 
Hoff>nann.5l..Bauanschläg. 
Moritz, SB., Expedient. 
Neumann,E.,Seifenl>dlrin. 
Rüftow, O: Ksm. 
Szulczewsky,K., Sliaßen- 
»einig. 
Tettenborn.M.,Schlächter. 
II»glaub, O., Näherei. 
Bredow. F., Mustennach. 
41 E Hilliger, P., SS». 
Bleich, F„ Ksm. 
Broschek. M., Modisiin. 
Fctttc, 31, Bur. Borsleli. 
Grüuberger, F.. Plältanst. 
Jäger«, H., Kassierer. ■ 
Kaping, F., Konditor. 
Kunze, St., Ksm. 
Mercker, G., Musiker. 
Slcmiten I., Ob. Telegr. 
Assist. 
Wiechert, B., itfm. 
42 E Steffen, Maurer, 
instr. tEisenacher Str.87 
u. 88). 
V. SSoiflt, 8-, Schneider- 
mitr. 
Dirinciier, W., Bureauches. 
©roufirtL if, GiüilJtom' 
tldlg. 
Gruda, St., Maurer. 
Kopp, O., Schleiferei Bei. 
Slrt. T. 1 
Kranse. F., Hutm. 
Reimann, P., Schmied. 
Wilde, T, Stuckat. 
43 s. a. Pankow, Berliner 
Strafte 76. 
E Saltos ritz, N., Bäcker 
mstr. (Soigtftr. 36). 
V. Böhlendort, 9L, Eisenb. 
Unteralsilt. 
Haas, Sl, itfm. 
Kiiner, C., Tischler» 
Miadowicz,Buchdruck. 
Milche, P., Frwur. 
Richter. E.. Milchlidlg. 
Schlüter, M., Drogiit. 
SBadjliii, R, Ob. .‘Mselr. 
Berliner Sir. 
Däuenstr. -> 
1 s. a. Dänenitr. 14. 
E SBiRcr, V„ Eigenlüm. 
(Oderberger Str. 3). 
V. Iahn, G., Lei walt. 
Hannig, Sl., GrLnlram- 
l,61rm. 
Stinte, P.. Caacriftin. 
Heiniich, G.. Bat Bier. 
Helidemütler, M., ficritm, 
Jaeckel, itfm. 
JahnS, O.. Seisenhdlg. 
itrüger, G„ Ksm. 
fiafi, E„ Mechanik. 
Liliciithal, P„ Clfm. 
Nicolai, 51., Mechanit. 
Noroatf, G.. Zigarren. 
Ochfeurcutcr, SL, EifenB. 
Assist, a. D. 
Schneider, it., Magiftr. 
Bnr. Assi». 
ScholnSty, fy., Tischler. 
Schreiber, 53-, Schneider. 
Schiöter, ®., Maurer. 
Siedel, Sl.. Kutscher. 
— 'S., Reialldrück. 
Spaarmmn,B.,k>andelsfr. 
2 E itiiBc, 3., Zimmermstr. 
lSlolpifche Str. 23. 24). 
Bucksch, it., Alempucr- 
instr. T. 
Buffemer, W., Maler. 
Erdniann, 0„ Schuym. 
Fechtner, (£., Maurer. 
Fiedler, £>., Ger. Bollz. 
Göhrke, £>., itfm. 
(Söritz, Sl., Bildhauer. 
Gölsch, K., Kolouialwr. 
Hesse, H., Bäckernistr. 
Horn, S8„ H-iuSdicn. 
Honiuna. P., -^'»lgSgch. 
Janly, P., ainurct 
Kochmanu, O., Schri)'fc|j. 
Ücusli, I., Tischler. 
Ludwig, A., Stfm 
Martau, F., Maurer. 
Nntmanit, L., EifenB. 
Beamt. 
Otto, G., Maleniistr. 
Pilz, ©., Ww. 
Slieck, 38., Sattler. 
3tutt. O., Schlosser. 
Saro, MelallarB. 
Schalhorn, St., Schuhm^ 
mflr. 
Schirmet, 38., Maurer. 
Schwenii, H., Bcrlr. 
Schot*, y„ ikolilenhdkz. 
— it., Stakermstr. 
Sitora, 58., Schlöffet. 
Stioh, R., Fräser. 
Thefewitz, 33., Zimmerm. 
Zeitz, O., Maurer. 
Zimmermann, W., HaiiL- 
dicii. 
Sollölertr, Schlosser. 
3 T. a. Schioelbeiuer Str. 30. 
E licllm, 81., Rektor 
(tiiil! ifjcc Str. 60). 
V. flntjmnrct, St., Verwalt. 
Damm, ®„ Kupferschmied. 
3 Elffenbcin L0ll.,P., Such« 
bindcreibef. 
Bewald, E., Ww. 
Guschte, I., Handksgeh, 
Henning, F., Ob. Post- 
fchaffii. a. D. 
fluoll, F., Ci. Post- 
schaffn, a. D. 
Körte,E.,B»chdruckerc!bes. 
iköl>schke,.O., Rentier. 
Meyerheini, H., Ksm. 
Oehlte, 8t., Buchhalt. 
Schnlz, ÜBl P, Peickonär. 
Bottmer, 31., FaBtfarb. 
Weiberr, M.. Ww. 
Wischet, P., Lehret. 
SchivelBcinerSlr. -> 
Slniimptab -> 
Stolpiiche Str. ->■ 
4 f. a. Stolpischc Str. 14. 
E Stopnit, P., Stirn. 
(Charlottenburg). 
V. Riaiitlin, it., Fahrstuhl 
führ. 
Brumm, Sl., Telgr. Setr. 
a. D. 
Danziger, £.. Ww. 
Franke, F., Telegr. Arb. 
Goelduer, W„ itfm. 
Haseupusch, 31., 
Produktenhdl. 
Hoffmann, F., Frau. 
Holz. 31., Schriftletz. 
Knebel, P., Ksm. 
Lüdolff, (?., Cliorsäug. 
Nietzsch, M., Ww. 
Plumeqer, 51., Ww. 
Sdinctf, it., Ksm. 
Schiituccht.H.. Putzermslr. 
Schüler,!»!., Itolilcnljtilrm, 
5 E Decke, S(„ Ksm. 
(K-ilnierSdors). 
V. Unnih, 18., Pol. Beamt 
Vackdus, H., Pol. Beaml. 
Benthin, P., Schlofferei- 
atb. 
Bolze. St, Lehrer. 
Didschuweit, I., Schichm 
Dohmann, 38., Prcffcr. 
Futz, Ä, HimdelLm. 
Fütiug. H., Wickler, 
fflliicser, y., BauarB. 
tilioü, 38., Manier. 
Heu deck, it., Kellner. 
Horfimeyer, F„ Ksm. 
Hunger, F., Postfchaffn. 
Kell, E.. Maurer. 
Heller, E., Ww., 
itlccsjcu, H., Sattler. 
MeiiezahI.H., itolonialnjt, 
Müller, M.. iiiinlräg. 
— 38., Fahnadhdlg. 
NieSwand, 31., itiaiiarü. 
De 18, 3J, FnBrkarb. 
Radel, 21)., Klempner. 
Neinboth. E., Schlosser. 
Richter, C., Ksm. T 
Rumineltiageu, O„ 
Schneider. 
Schaeser, G-. Architekt. 
Echclllioni, O., Tischler. 
Schläger, E., Kellner. 
Schratz, M.< Stuckat. 
Schroeder, 35!., Schlosserei' 
ar6. 
Slieubet, O., Handclsni 
0 E Nadel, SL, Rentier. 
(Friedenau). ß. 7. 
E Siaubt, O-, Rentier. 
(Karlshorfl), B. 7. 
V. Pötzold, 3t., Pol. 
Beamt, 
Bcdjicmcr, E., Zimmcrm. 
Sieger, E., Maffeunn. 
Gabel, Sl., Ww. 
Gosjlau. P„ Schlosser. 
Hein, G-, toaillu. T. 
Hopve, P., Weichenilell. 
italabinSli, I., Zimmerm- 
Kellner, P., Schlächter 
mflr. 
Kirchliof. F., OB. Telegr. 
Stfstft. 
Jfrüdcr, Si., Maurerpol. 
Licbmann, D., Sekoiat. 
tiitiiiq, (£., Privatier. 
Majewskl, F., Milllihdtg. 
Pclii, P, Zimmerm. 
Peuie, (?., Zahntechnik. 
Stellt, M., Metallarb. 
Sabow, 38., Bauarb. 
Sänge, O.. Schlächter. 
Schäfer, F, Slrchitctt. , 
Sdmciber, F., Monteur. 
Schüiidmaim, Pol.Bcamt. 
Eicbeit, O., Pol. Beamt. 
Sifchie, it., Seifenhdl. 
Slcinkiaufi, Maurer. 
Stelzet, P-, Zimmcrm. 
Stenzel, O., Hilfsschrclb. 
Stieyloiv, E., Bauarb. 
Ttiieijen, 38., Lehrer. 
Wiescite, F., ZoLsekr. 
3Sitt, I., Bauarb. 
7 Baustelle. 
E Frohnecke, 0., Zim« 
meinislr. (Strdaucr 
Allee 86). 
8 [ a. Somljolmct @tr.-83. 
si Nadel, SL, Rentier. 
(Friedenau). 
E Staubt, £)., Rentier. 
(itailShorfl). 
E Ehin,' SL, Frau. 
31cm, Si., Pensionär. 
Btrlncr, A., Ww. 
Bohrn, 31.. Scrlrct. 
Böttcher, K.. itranfetoflcg. 
Ehm, H., Kontroll. 
For, B., Sta'er. 
Friedet, E., Hebamme. 
Fröhlich, it., Magistt. 
Bnr. Beamt. 
Karnecki, L., Monteur, 
itutz, F., Malermstr. 
Labikkc, 6., HaudelSm. 
Moldenhauer, M., 
Näherin. 
Oljst. 3t., FabrkarS. 
Orlamünder. M., Bäcker 
Pelerseu, P., Zimmcrm. 
Rc 6. O., Poriicr. 
Schack, R.. KohlenhlÜg. 
Sdin.'iticts, ©., 
Ziganenhdlriu. 
Selihow. H., Schmied. 
S'Od) G.. Waschanst. 
Steinte, 38., SSertitatlorB, 
Thinins, W., Maurer. 
SVanbcr, E.. Weichenftcll. 
,Wipf, I. Maurer. 
Bornholnier Slr. 
9 |. o. Bovit'mlmci Slr. b2. 
E Beute, F„ Bernd). 
litamt. B. 7. 
Hli'old, P., LandfchaftS- 
' uit a. D 
F.emig, F., fflrr. Assist. 
OjrablouiäIi,3B.,Cbitl)bIg, 
HaaS, M., Ksm. 
Hailifch, F., Bnchhalt. 
Henchoz, F„ Buchhalt. 
Karr. Maurer. 
Kieker, H„ Papierl'dlg. 
!>nüt'pel,J.,Magiftr.Aisist 
Ohuciorge, St., Steieo> 
typeur. 
3ioncl, H., Lehrer. 
Wendt, L. Lchier. • 
u. äScijbcnbrrg, Th., 
Mechanik. 
10 f. a. Czarnikauer Sie. 1. 
E Stacit, M., itfm. 
(3telle-Alliauee-Slr.98). 
V. Schuh, G, Stellm. 
Bansch, M.. Posischaffn. 
Bohrn, F., Schneidermslr 
Tericks, F., E'ektr. Slrb. 
Eiumermacher, W., 
Schützn,. 
Foltes, O., Glaser. T. 
— &$oppc,33oiigla'ctei.T 
Grabod.'rff, (?., Invalide, 
firimo, Kammadimitr. 
iUiballt, P., Vchrcr. 
Meifezahl,H„ Kolouialwr. 
I. 
Noble, O., Schneider. 
Völker, H., Ksm. 
L-iedeniann, it., Tischler. 
Simljf.SL.Bndiirutf.SlrB. 
Ziciaug, .1, Suiueider. 
Czarilikauer Str. -> 
IJ f. a. (fzanitkaiicr Slr.22. 
E Stecke, Sl, Bantgcfch. 
lWilmersdorfl. 
Auiend, L., 4'jto. 
Binwageu. G., Maler. 
Dornte, St.,'Tischler. 
Hentzc, 51., Ww. 
Simiiig, 31!.,Lagerveiwat>. 
ikoltke, I., Milchpächt. 
Ludwig, 51., Kim. 
Müller, C., Schmied. 
Siicitroj, P., K-m. 
'Jloack 51., Fabrk. 
S'a'siii, 81., Schlosser. 
Riqucl, P., Poitbole. 
Nöpnack, ii., Aujfeh. 
Schmidt, F., Schlosser. 
Thiele, B., Lithogr. 
Werner, F„ Flei'chermstr. 
Weiter, if., Hulm. 
Zimmer, H.,-!l>ied>anik. 
12 f. a. Stolpiiche Str. 15. 
E Poser, P., 1/teiUier 
(KarlSt)orft). 
E Stands, O., Rentier 
(Karlshorfi). 
V. Helbig, D., Verwalt. 
Anidi, Th., Tapez. 
Bamm, Berla,Butterhdla. 
Gellnch, P.. OB. Polt- 
schaff». 
Götze, O., itfm. 
Haßfort, ©., Bauarb. 
Herder, O., Maschinist. 
Heidcnreich, R., Schau¬ 
spieler. 1 
Hoffmaiiu, St., Bur. An> 
wärt. 
Jacob 23., Töpfer, 
italtncv, SL, SteichSB. 
Beamt. 
itnörrf, I., EifenB. 
Uiitcrasstst. 
itulemcicr, H., Lithogr. 
12 Lampe, F./ Schlosser. 
Mann, M.. Ingen. 
Melzer, W., Gaslw. 
Rodantz, P, Friseur. 
■Slönncfartfj, F., Schlöffet. 
Schultze, F., Kellner. 
SirBcrt, ®„ Bäckernistr. 
Sorgenfrei, 38., Maler. 
Bötter, G., Ladernstr. 
Weiget, F, Kellner. 
Wenncmachcr, ,<i„ itfm; 
Stolpiiche Str. 
13 f. a, Stolpiiche Slr. 38. 
E Scholz, W„ 3!eni!er. 
B. 7. 
Goergen, SB., Kirn. 
®tiefe, 0., Buchdruck. 
JacoBshagen, G,SIe»er- 
bramt. 
Keitz, F., Werk^eiigm. 
Krause, D„ AuchtiatL 
Lauge, M., itmifm. 
A!eiec.H.,Kanzt.SeIr.a.D. 
Reiche, ik., Schlächtermstr. 
Slcitz, 81., Tiichler. 
Schniädicke, 0., Töpfer. 
Stein, I., Krim. Wacht' 
mflr. o. D. 
Wichmaun, St., Rentier. 
Windhorst, $!., OB. Ißosv 
ichaffn. c. D. 
Wolf, 3t., Ksm. 
WöllertH., Sdjncidcrniili. 
14 E TiewS, Sl., Slrchitctt 
(Fricbcnau). 
V. Tübbecke, H..Juwelier. 
Abraham, Q, Schlosser. 
Anders, P. Klempner. 
Bath, C., SBcniut. 
Bednhu, St., Sichrer. 
Beniel, G„ Buchhalt. 
Sieger, R„ Priu. Beamt. 
Blofikeld, F., Ksm. 
S-üiiniug,C., Schuhmmflt. 
DlupoS, F., Stellet. 
'V'uofihciinlg, F., itfm. 
Hailiiema»n,H.,Äandagist. 
He nze, M.. Töpfer. 
Hesse, 0, Schlosser. 
Himmel, E., Maurer. 
Satosch,-»®., Bauarb. 
itnroio, M., Pol. Sekt. 
itinblcr, H., tilafltu. 
Lemke, H.. KetallarB. 
Maiawöke, 0)., asm. 
Morse, £>., Bauarb. 
Stiel tl, St, Änlicher. 
Stoad, SB., Seiner. 
Poppiekn, F., itfm. 
PolriikuS, ü„ Friseur. 
Siältljcg, 'S., Lehrer. 
Schilt, P„ Drehet. 
Schmidt, H, .ßanbctSm. 
Sorantcrfcli, W., 
Giünkramhdlg. 
Spulin.O..Ob.Postschaffn. 
Tbiet, G., Aildh. 
Ziemen, 33., HauSdien. 
15 ESchotz. ®„ Stcuticr. 
«Nr. 13'. B. 7. 
Beyer, G., Maurer. 
Sioii, 18., Kim. 
SonibromSti, 3t, 
Schlächter. 
Echmi, St., itfm. 
Frau,, H., Maler. • 
Funke, ©•., Mnsikleht. 
Eehde, M., ^abrkarb. 
Glaie, Si?., Portier. 
Oiöhlcr, Sl-, Beidjäftifütjr. 
Greller, G„ Lehret. 
Hellte, ©., Klempner. 
Hudt'ch, Ä., Br'valierc. 
Kassner, Sl., Vogelhdlg. 
Krüger, F., Tiichler. 
LaSkowSki, Sl, Maler. 
Lieht, l£„ Formet. 
Liist, O., Monteur. 
a)icifciicr, P., FabtkarB., 
L.ichaelis, W, Ma. rer. 
Müller, E., Portier. 
SiiüBke, H., Mechanik. 
Paulifch, 5I„ SJioiircr. 
Ouade, &., HBprcrmitt. 
Sioobt, M„ FaBtlatB. 
3tobelotoäfi,0.,fslic[cnlcg. 
Stoff,atfer, (S„ Bauarb. 
Schimmina, K, Privatier. 
Sdiröder,G.,Slcuerbeamt. 
Spiclhagen, O-, Dreher. 
Slerntücker, O„ 
Mafchiuenatb. 
Thieme, E., Maurer. 
Weber, E„ Konditorei. 
»c Aolff, T., Koch. 
Zinke, O.. Mechanik. 
16 E Bcncckc, A., Ksm., Hy- 
pothekeii.Makter 
tSimon Dach>Str. 34). 
B. 7. 
V. Seffern, 3t., Portier. 
Sltfctmann, 33., Plättaust. 
Albrecht, L., Näherin. 
Armonier, H. SL, Stfm. T. 
Bontour, Q)„ Maler. T. 
Bnchhotz. B., Schlosser. 
S>nkezynsti,P.,Bäckernistr. 
Giotzkopp, 38., Maler. 
16 Giinlher. St., 
Stnlforo, 5., SBaiiatS.' 
Keicler, A. Tvchler. 
Moritz, G.. Krim.Schutzin. 
Müller, A„ Näherin. 
PeterburS, St.. Malet. 
Nau. P., Schneider. - 
Sloieii, Näherin, 
scholz, SL, Schneider. 
Selbiger, S„ HanSdieg. 
Stolle, D„ ediloficr. 
Theuerkauf, Privatim. 
WaSmnnd, C„ Privatier. 
SSitt, 23., Brauercitutsch. 
• Boiler, H. Lebtet. 
Zatla. St., Musiker. 
17 E Scobcl, SB., Töpfer. 
>nstr.tHochmc!sterslr.32). 
Spelt, ©., Werkzeug»!, 
Bendig. P„ Gaslw. T. 
Karnbach. C., Lehrer, 
itraeft, O., Bäckernistr. 
Lawaveck. P., Prioatiete. 
Pelersdorf, P., Samen« 
tonfctt. T. 
Spreucr. it., Apothekex. 
Zulirt. M, Zimmcrm. 
18 !. a. SdiiuelbciiietSlr,!!. 
E Schmillcndorst, Sl., 
Rentier. (Martin- 
Sulliet-Slrafte 67). • 
V Lei,mann O.A’ofomoliO* 
füllt. o. D. 
Pol. Revier 109. 
Kaps, O, Lehret. 
Knispel, M., Pol. Lenin. 
Küllgens, 51., K m. 
MattheS, P., Innen. 
Pactich, <£., Telegr. Slffift. 
Steiichardl^k., Tischlermstr. 
Sdimibl, i>„ Fotmftcch. 
Siel ardt, F., Rentier. 
Toichte, F., Oiaflio. T. 
Witich, I., Ob. Telegr. 
Assist. 
-*■ Schivelbeincr Slr. 
19 f. a. Schivelbeincr Slr.35. 
E Söge, H., Fuhrh., T. 
B. 7. 
Betkholz, St., Ww. 
Dosier, O., Schtistsetz. 
Fabian, R„ Dr. Sitzt. T. 
Geichle, M., Jllempner. 
(üilSemciftcr, S., Slcnlicrc, 
tcineinann, F., Bauarb. 
eller, 31., 3-itd hatt. 
.Holimaim, O., Ksm. 
John, E., Gaslw. T. 
Kähner, M., Nentiere. 
Kurz, 31, Pol. Wachlmstr. 
Moier, K., Schneidermslr. 
Ncumann, P., FabrknrB. 
Nullmeicr, ©., Schloficr. 
SalewSti, W„ Milchhdt. 
So mercf, G., flfm. 
Widder, H„ Glasbläser. 
20 E Böge, £>., Fnhrh. . 
tSchiselbelner Slr. 35). 
B. 7. 
Battruschat, 5l., Rentner. 
Battel. 51,, Maurer. 
Betzet, St., Maurer. 
Borstorff SB., Konditor. 
Biachniaiin, I., EifenB, 
Bauasfist. 
Dcttmcr, ff., Rentner. 
Trcftlet, 6., Graveur. 
Cckcl, M, Fenfterpn?. . 
felilncr, R., Schneiders 
oppe, F.. TVdilci. . 
Köhler, P„ Hol^Bitdh. 
itticgcr, F., Gciichisdien. 
Klüger, St, Telegr. Stjsift, 
Lange, D., B'amt. 
Mnich, F., Schlosser. 
Osstetdingcr,H.,Schneidet. 
Cfir, &., Lederzufchneider. 
PetlowSti, F., Kassieret. 
Pommercning. Sl., Ksm. 
Stntljfc,©., Schneidcnnftr. 
Stedepennig, H., Maurer. 
Schmidt, F., Reg fltatnr. 
Schwabe, I., itulfdicr. 
Schwenke, I., Liniieret. 
Sörgcl, (Sl)., Maurer. 
Stettin, H., 3!eifend. ' 
Teppau, I, Malet. ' 
Trulci, SL, Fcilenhaucr; 
Utes, SB., Baudagift. 
S!ogcI, 0., Lackierer. 
SSolst, P„ Tischler. 
21 StciiBau. 
E Lange, E., Maurennfit, 
(Sdjwcbcnitt 12). 
22 j. a. Däneustt. 15. 
E Hildebrandt, Pb., 
Hauptm. a. $>. (Kessel- 
strafte 6). 
E Hildcbrandt, SB., J)r. 
Sän. Rat (Uuisenufct48 
U. 49). 
V. Dudziak, I., Gaslw. X 
Bathcinc, 6., Ksm. 
SiarloB, G„ Milchhdl. 
Drischel, P., Portier. 
ecistc, it., Schlösset, 
fc&cl, E„ floWriiBMdiL 
Goldmann, 33., Pensionär. 
Jackiewiez. B.. Schlächter. 
Edler & K^ische, Hannover, Berlin C19, 
Jerusatemer Straße 23 Amt I, 7177, 
Geschäftsbücher-Fabrik, Bach- und SteiadrackereU
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.