Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

in. T-n 
Ratiborstr. 
688 — 
Rmimerftr. 
19 ■Piotromitz, K., Fabskarb. 
Reiiewami.M., Fabrkarb. 
Roher, Schlosser. 
Sliitfjc, L, Fabrlatb. 
Schlecht, H, Kutscher. 
Schulz, F., Hausdien. 
Schulzti, 3C, Jiiipctt. 
Spieroeg, H., Maurer. 
Wollenleil. E, Eiiendreh 
gaumcr, O.. Schlosser. 
80 E Horn, 91., Krau. 
(Lübecker Str. 41). 
V. Spieler, G., Zigarren. 
STmBoft, Frau. 
Bachmann, SL, Ww. 
Badur, P., Ww. 
Berg, P, Musiker. 
Bruchs. G, 06. Des- 
infett. 
Bütoio, H., Schutzm. 
Franz, H., Seiienhdlg. 
Grell, O» Schlosser. 
Horn. E, Bielallschleis. 
Jrnle, P., Tischler. 
Krüger, P., Fabrkarb. 
Löwel, P., Qdaiavi. 
Mrowka, A. Gaslw. T. 
Neuinann, P., Fabrkarb. 
Seidel, $8, Tischler. 
Telienbom, P.. Bahnarb. 
Tnimps, 91., öfrl. 
Wieback. H. Ptebvergo'd. 
Wodlkc,P.. Fahrslnhlsühr. 
Zibull, E., Ob.Poslschaffn. 
21 s. o. WieneLStr. 56. 
E $o:aro3Ii,a., Rentier. 
(Sctljanictntfer 6). 
V Goldbach, A., Buchhalt. 
Albrecht, (?., BnllerhSlg. T. 
Hansel, O., In- 
strumenlenm. 
Hartwig, Gl), Ww. 
John, I., Stichler. 
Juriich, W., Maler. 
Sknobel, 9t., Gürtler. 
Sirause, A., Holzarb. 
— H., invalide. 
Liesse, H., ?nicker. 
Loisch, H.. TUchlcr. 
Ludwig, F., Drnckereiarb. 
2/Zicflci[clb,SZ., Druckern- 
art>. 
Paragnik, F., Kolonial- 
wrhdlg. T. 
Peuckcr, P., Tischler. 
Rumstadt, I., Buchdruck. 
Geifer E» Ww. 
Wringe, G, Fabrkarb. 
Wiener Sir. -> 
W. 10 Rauchstr. 
A.G.Bcrl.Mitte.-L.G.I. 
Christ. Daniel Rauch, 
Bildhauer, 
geb. 2.1.1777, t 3.12.1857. 
. * DMÄL- 
Friedrich-Wilhelm- 
Slrafte 
1 E B. Gujiimcr, 21., Sauf. 
bircll. T. 
JlicbuS, K., Porlier. 
2 E Mosino,Pb, Rentier. T. 
B. 8. u. 11. 
Böhlke, G„ Rentier. T. 
Gulma»», D, Rentier. T. 
WoLenwebcr, W., Porlier. 
•<- Hitzigslr. -> 
3 E Blauckertz'sche Erben. 
Blayckertz, 31., Fabrkbes. T. 
Hain, H., Hausdien. 
4 EJoelsohn, i)„ Jieutiere.T. 
Behre. E., Direkt. T 
Schaelicke, 98.. Porlier. 
C Ev.Aeriistorss, A., Gräfin, 
um. Wirll. Geh. Ob. Reg. 
»!al. T. 
V. Lange, P., Verwalt. 
Eger, G. Llr. jur, Geh. 
Reg. Rat. T. 
Krieger, I., Rentiere. 
». Seniler. i!l„ «».General, 
Az. T. 
6 E LattS, 91., Fabtkbef. T. 
V Rothe, SB., Portier. 
v. Glapar&dc, 91., Schweiz. 
Gesandter. T 
flitchficim, M., Ksm. T. 
7 E Balenti», I.,Kommerz. 
Rat. T. 
V. Stabner, 33., Jtoffcn- 
bole. 
^   
7 Riedler, St., Geh. Reg. 
Rat, Pros. T. 
Wassermann. 9t. Dr.,Pros., 
(Seil. Rat. T. 
8 E Reimann, 11., Rentier. 
B. 8. 
V. Pesik, 91., Porlier. 
Her!, H-> Hof-Juwelier, f. 
Laffar, G„ um. Pros. T. 
9 E Slaificiiait. A., Slenl.T. 
P.Doug laS,A.,Bcrgwcrks- 
bes. T. 
Stleidi, Reisender. 
Neels, R., Portier, 
v. Thielmann. M„ {Wjr. 
Slnattmimft Gi'3- 1t 
10 E Entmann, E., Bank- 
birekt. T. 
Bollstädt, ffi., Portier. T. 
11 E Rrcnfel, H., Bankier. 1. 
Kladny, H., Porlier. 
Meinhardl, W., Rechts. 
Qiim. T. 
-<r Drakeslr. 
12 geh. z. Drakeslr. 3. 
13 E Schröder-Poggelow. 
38., Dr., 9iitlcrg,ttf6ef.T. 
V. Dieriq, SB., HauShof« 
mstr. T 
U E HauSmaim, S., 
Privalier. T. 
V. SBitl, 9L, Porlier. 
v. Alnenf leben, 'S., 
Rentiere. T. 
Fletschinau», H.. Dr. jur. 
8. Roseuberg, M., Rere= 
mouienmstr. S. M. b. 
Kai'. T. 
Gitters, 38., Kutscher. 
15 E 9taui,G.,Stfm.T. B8. 
Dietrich, A., Slnswärterin. 
Knops, 3t., Gärlner. 
Liilitensteinallec ->• 
-<r GonictiitBilr. -> 
10 E Stephan, 9l., vw. Geh. 
Rat. außerhalb). 
V.Schmidt, A., Verwalt. T. 
Deutsch,F.,Kommerz.Ral. 
Jaffa, M„ Bankier.?. 
Drakeslr. 
17.18 E Seen, ®„ Nenlicr. 
Verndt, 6., Portier. 
Souls), 91., Schnürn, a. D 
19 E Haisei. 38, Reg. Mal 
a. D. T. 
Henke, 8., Diener. 
20 £ 8. Deckec'iche Erben. 
(DitterSbach). 
ÄniiL’cI. Türk. Botschaft. 
1.2a E Heese'sche Erben. 
E Vourgau'schc Erben. 
V. Bttchholz, H., Verwalt. 
«Nr. 1). 
Gle, I. D., 9lpprclur- 
Stiift. t 
Stblcrfir. ->■ 
N. 58 Naumerstr. 
31.» öctf.9Rittc-2. ©X 
-<- Pappelallee ->• 
9 eiiflietcu nicht. 
10 E Rehaag, C., Kgentüm. 
B. 15. 
Bakowski, Cl„ Seifeichdlg. 
Bonle, L., Schnym. 
Ferttow, A., Grünkram- 
llblril’. 
Heidenreich, O.,HanSdicn 
Sinbetfc, E., Reisend. 
Quast. F., Agent. 
Schmidt, I.. Ww. 
Schmoldt, £>., Schliern. 
Schulz, 9t., Slcinbritckcr.T. 
Thiem. P., Ru ’rh. 
Wegner, G., Biersahr. 
WilkanowSki,9l..Bnr.Vmt. 
Ziersch.F.Strabenb.^ühr. 
11 E Schulz, P, Gaslw. 
Dacdclow, 91., Stfm. 
fiuedrich, F., Milchhdl. 
Gratzmann, M., fifrn. 
Nizamh.Pascha, O., 
Katserl.Türk. Volschast., 
Eli. T. 
21 E 9leiif)eiilieint, 91., SBto.T. 
Bünning, E., Diener. 
22 E Stoppel, L., Geh. 
fioumietz. Ral. T. 
Stammen. I., Stallmslr. 
23 E Schultet, H., Bank- 
bitcki. T. 
SKoiiij, H., Porlier. 
Samot, 6., Jtulscher. 
Hitzigstr. -> 
24 geb. z. Hitzigstr. 8. 
25 geh. ,,, Nr. 2C. 
■26 E Simmetmaim’ichc 
Erben. 
Friedrich, 33., Mctallarb. 
27 Baustelle. 
E HauSges. Nauchstr. 27 
0>. m 6. >"\ 
Friedrich-Wilhelm» 
Stia6c -> 
C. 19 Naulcs Hof. 
äifniamiu Staute. 
Generaldirektor 
der Kursürilt. 
B ra n d e n b u rg. M ar i n c, 
t 1707. 
Stile Leipziger Sir. ->■ 
1 E Heele'sche Erben. 
E Äouigau'sche Erben. 
V. Buchholz. H, SicraotL 
Buchholz, St., Ww. 
Geoert, U, GaS- u. 
Wafferaiilag. 
fflener, F., äiSu>. 
Müller, A., Siw. 
Schulz, E., Hansdien. 
Wcisjcnberger, 33., 
Sattler. 
Sudil, A., Ww. 
Krtebel, <S„ Sdjncibcrmslr. 
SetMntt, H., Sftm 
Michaelis. R., Postbote. 
l:asi, A., Postbote. 
Plambeck, M., Ww. 
Potzin, O-, 33ächtcr. 
Naetz, Si, Fliesenteg. 
Stichert, F., Kutscher. 
Schulz, F., Modistin. 
Siiilenlin, F„ Ob. Post> 
schiffn. 
12 E Klaub, F., Gigeutüm. 
B. 7. 
Göliring, 38., MöbelPoI. 
Goldmann, Th., Ww. 
Hagedorn, N, SicUm. 
Klaub, M., Buchdruck. 
Kranz, I.. Pol. Beamt. 
Krüger. 38., Lithogr. 
Melier, S., Ww. 
Müller, K.. Uhrm. 
Pepiora, H., Änr.Beamt. 
P-lschle, P„ Mnsikinstr. 
Ribiuann, 0., Postbeainl. 
Wenzel, E., Pol. Telegr. 
Älsist. 
Zntz. O., Schmied. 
Ij E Bronne, E., Schnhni- 
m'lr. 
Eichholz, I, Ksm. 
Gollong, 38., Schlosser. 
Grüneberg, M., Zigarreu- 
falirk. 
Gülle, 3t., Tischlennstr. 
Hennig, F. Schnhni. 
itlull), E., Postbeainl. 
Knopke. R., Schlosser. 
KrajewSky,Echriftfetz. 
Dinaukooeki), E.. Frau. 
Paniermehl, R, Post- 
schaffn. 
Rauch, E., Glasbläser. 
Rücker, O, Maurer. 
Schulz, 53., Schmied. 
14.15 I. a. SiijdjraeiSlt. 118. 
E Oueduow'sche Erben. 
V. Koch, E., Konfitüren. 
AlpheiS, O., Kirn. 
Boldt, P., Möbelpol. 
Dreske, L„ Ww. 
Fellmg, A.. Pianist. T 
Äolzc, K, Maschinist. 
Moritz, I., Schützn,. 
9iüder, 33, Ksm. 
Wenzel, O., Molkercibcs. 
Zielte, 91., Privatier. 
Lpchener Str. -> 
10 i. n. Lychenet Str. 15. 
E Scheibert, I., Ksm. T 
B. 15. 
Vetducr. L.. Näheriu. 
Bode, F., Schnetbcrmstr. 
16 Ebet, K., Stelln. 
Geier, I., Brauer. 
Hahn?, E., Näherin. 
Jnguischki, G„ Bricfträg. 
Kehtbaum,«., Schneider. 
»Hemm, H„ Hausbien. 
Krenz!iu,F., Slakenystr. 
Krohue, P., Ziaarren. 
Knhnert, O„ Zimnierpol. 
Lambrccht, O., Kassierer 
Liuipert, A., Klempner. 
Muggelbcrg.O.,Bricsträg. 
Müucheliofe. C., Grob- 
bcftiöat. T 
Pflaume, H., Stfm. 
Pickert, Th-, Kanzl. Diät 
Pohtmann.J.Motkereibes. 
Puuncr, 9t., Näherin. 
Scheibert, I., Ksm. T. 
Scmpel, 23., HaudelSni. 
17 E JatoBi, (11., iifra. 
" (.(tursürfleiistr. 125). 
B. 1. 
V. Scholz, G., Pol. 
Wachlmslr. 
Betsaal bet EliaS« 
Gemeinde. 
Bteitsptechet, I.. Bäcker. 
Sültucr, F., Stellni. 
Dorn, 9t., Zuschnetder. 
Dzienian, I., Bäckermstr. 
Etsselber, H., Tapez.. 
dreier, £>., Gdwlini. 
Fritze, 91. Banarb. 
Grünhoff, A.. itonbit. 
GiimgotostLH-Schneibet. 
Heidke, SB., Ww. 
Jaeoö. V z Honbclim. 
Jäger, ß)., "imrnerm. 
Kluge, P., yigi-'trcntu. 
Krüger, G.< tiasurb. 
Lindemann, A., Ww. 
Lübke, K., Meier. 
Rallow, E.. Schneiderin, 
Maniheh, <S., Schmied. 
Marktnann, ic.,Rimmcrm. 
Menge, P.-, Lithogr. 
PwlrowSti, I.. Friseur. 
Reetz. M., Ww. 
Nelschlag, 91., Portier. 
Noy, Tu, Geschäftsdien. 
Schuate, St., Büglet. 
Schatz, V., Schreib» 
wrhdlrin. 
Schreibet, H., Portr. 
Maler. 
Schünke, A., Ghmtffcnr. 
Silberslein.E., Ghamsenr. 
Snerwald, I., 3!!eikins!r 
Wichrnann, E., Ww. 
Wirth, R., Fuhr1). 
Ziinniermann, O., 
Jiiilallaf. 
18 E_'^ielil, F., Eigenlüm 
Batzagli, F., Fabrkatb. 
Böhnt, G„ Sfm 
Böuicke, F., Zigartenin. 
Vnrgeleit, 91., Ww. 
Engel, 91., "geuermchrm. 
Flcczorek, A., Schitcibet' 
mstr. 
Gappa, St., Fabrkarb. 
— F., Erdarb. 
Gebigt Fabrlarb. 
Glier, C., Tischler. 
Borte, 91., Ww. 
Hesske, 9t., Melallarb. 
Hojjmeifter, H., Müller. 
Holzhauer, H. Branerei- 
tiib. 
Jachnieck, Th., Barbier. 
Klinget, F., Polier. 
- EI., Ww. 
Ktokow, W., Maler. - 
Krause, I., Verkäuserin. 
fiimctl. A., Ww. 
MatruS, A., Malet. 
Menge, F., Ksni. 
Monelt, M., Atelallatb. 
Radle, O.. Staikll). 9trb. 
Reck, 31., Pfarrer. 
Regel, F., Kutscher. 
Schmidt, 91., HaitbelSni; 
Scholz, y., Ww. 
Schwarz, E., tziaslw. 
ScuraS, H„ Bierabzieh. 
Sloezisti, 9t., Ww. 
Semmel, 9t., floin'iägcr. 
Trosckinsky, M., Manier. 
Bob, O.. Schneidet. 
19 |. a. Schliemnniiltr 36. 
E Seisjetl, H., Rentiere 
f©r. Fronlfutlet Sir. 
Nr. 135). 
V Noslek. A.. Verwalt. 
Stecker, 9!., Lilhogr. 
Degen, H„ Fabrkarb. 
Fische der, O.. Ksm. 
Gabel, H.. Melallarb. 
Grams, P., Schneider. 
Gnie, @., Lehrer. 
Hamann, M„ Zigarren- 
hdlg. 
tanke, H., itfnt. 
ocket, I., Schneider. 
Konirowski, K, Schneider 
Leuet, I., Schiteidermstr. 
19 Nagler, SB., Schneider. 
Neumann, 0., Posament 
tortlbtg. T. 
Samtmann, K„ SauatB. 
Schäfer, I., Bauart. 
Schlotte, M., Uhren. 
hbltiu. 
Scholz, 9t., Stfm. T. 
Skowtoniki, H., Ob.Post. 
Assist. 
' Westphal. E., Schneidet. 
Zeiske, M., Ksm. 
Schtieraannstt. ->• 
20 f. a. Bäticmaimltr. 13. 
E Perschk, P., Rentier. 
B. 15. 
«eiche P., Fabrk. 
Hengstenberg, 6., Malet 
mstr. 
Heseler, ßeichm. 
Kuvki, I.. Stell in. 
ütosow, 28., Rentier. 
Schiesetbein, F., Sifiuhm. 
Schtieidewitib. E., Ww. 
Voeberg, P.. Maler. 
Weber. £., Brauet. 
21 E Perschk, P., Rentier. 
lSchliemannstr. 13-, 
B. 15. 
Anidt, I., Buchdruck. 
Brokmaim, F., Drolchk. 
Bei. 
Drescher, 9t„ Ww. 
Ehliug, P., Fabrkarb. 
Franz. 9L Kohlen. 
Jäschke, 28, Gastw. 
— 9t., Echneideimstr. 
Kirsch, E., Schneider. 
Löhr, Ä., Potliet. 
Mahlte, St., Schneidermitr 
Muhi, O., SAncibcrmstr. 
Pctlow, P., Schmied. 
Schallcrt, F., Schneider 
- mitt. 
Schöneöeck, H., Schneider- 
mstr. 
fflcnbt, G., Fulirh. 
Wichmann, H., Ivchler. 
Winter, E., .^uschiietdei. 
•22 E Hielte Bodcil-Aet. Gcs. 
V. Laser, H.. Verwaltet 
iDnnckeritr. f*0.) 
9tnc, I.. Schlächter. 
Bursch. I., Banarb. 
jiock, it., Sknticher. 
Eonrad, 91., Stäherin. 
Emiich R., Glaicrniflr. 
Freiiuiauu, P.,HauSbteu. 
Garn. 9t„ Tapez. 
Gitilil.ua,  G, Snitscher. 
Haiick, (9., Tavez. 
Heidorn, E., Schmied. 
Hei ize, 9l., Käheri». 
Hoffmann, O.. .vauSdieiL 
Hübet, F., Schlösset. 
Stnappc, 91., Schiihm. 
Kulianpl.W., Ob. Telegr. 
9t,Mt. 
Kuliich, E., Schanlw. 
Labow, 38., HanbelSm. 
Labtisch, St., Schneidet. 
Lchntbeck, SL, Bauarb. 
Ltebeuau, Th.,Pantinenm. 
Löchel, I.. Ww. 
MattheS, O., jläckcr. 
Menschet, F., Foirncr. 
Mctzkow, 91., Steindruck. 
Neiimatin, 91., Steindrnlk. 
Ort, F„ Maurer. 
PtNMowski, St., Bücket. 
9toebel, 9t., 38m. 
Schwatz, E„ Ob. tVwckr. 
Slrtngc, 9t., Eichantls- 
ArÜ. 
Talke, P., HauSdieu. 
3!ob, 33., Bauarb. 
Werde, H., Maurer. 
Zickerick, SB., 91ohtleg. 
Millmaim, 9t., l’laurcr. 
flirte, F., Banatb. 
23 ETI)icM.,Iöpfermflr.T. 
B. In. 
Verbandsbut.d.Atbeilgeb. 
i. Töpsetgewetbc. 
Baerwink.l, G., Banatb. 
Behnke, St., Melallarb. 
Beneche, St., Scilctmslr. 
Engel, P. Sdjulim. 
Franke, 9t., Barbier, 
itudjg, E., pro. Direkt. 
Grosse, M., 'Jtalierin. 
Herlrampf, 3)1., Ww. 
Hoüerl, L., Tischler. 
Hörneniaiin, Ä., Apo¬ 
theker. 
Klcinke, P., Ob. Post 
aiftfl. 
Meper, H., Bauarb. 
Mobis, H., Ob. Telegr. 
Assist. 
Stoadf, F., Zigarreuhblg. 
Paluch, F., Bauatb. 
Schatla», O., Stfm. 
Scheibe, E., Ww. 
Scholz, E., Drogist. 
Sieqerl, A„ Büglet. 
6temmler,9i.,Sdincbcriii. 
Zedlcr, 9L, Ob. Postiekr. 
24 f. a. Dnnckerstr.^82. 
E Rabekc, 91., Rentiere. 
B. 15. 
Dennewiv, B., Mater. 
Briege, R., Tischler. 
Üdcge, A., Töpfer. 
Cuba, M., Töpfer. 
Ebeling, H„ Privatien. 
Ftederich, Ch., Ksm. 
Gerharb, @., Sdjantm. T. 
Sieb, 3t., Beamt. 
Jablonsky, I., Schneider. 
Krüger, St., Postschaffn. 
Lindenlaub, 9t., Glas¬ 
bläser. 
Meinicke, P., Werkkühr 
Meibuet. H., Portier. 
Mnnbt, M., Tischler. 
Sicnmniin, F., Telegr. 
Beamt. 
Siahtberg, C., Ww. 
3}or", F., Schützn,. 
Weber, 9t., Agent. 
Dunckerslr. -> 
25 s. a. Dunckerstr. 8. 
E Badiiig, M., Rentier 
(2Bilmcrä»f.) B. 3. 
E Fraenkel, S., Dr., 
Sanit. Rat (tlfjlanb- 
(trabe 158). B. 3. 
V Raiie, H., Ob. Post- 
schaffn. > 
Behmid, F„ Tischler. 
Scncfe, I., Ww. 
Llorchard, C., Zimmerm. 
Burghardl. (£., Bieisahr. 
Diltberner. E., Schneider, 
ivriebet. E.. Tischler. 
— F., Kontordien. 
Kühn, B., Kontrolleur. 
St'citborr, P., Melallarb. 
Nöhiiisch, 91., Ww. 
StmiUe, 6., Werkmstr. 
Wonsack, B., !SiiticrI)blg, 
glichet, 38., Maurer. 
26 Baustelle. 
- Strafte 136. ->■ 
J7 Neubau. 
E Schulz. 38., Eigenlüm. 
(Eharlotlenbiirg). 
28. 29 SBauitcOcn. 
Scnefetbciftr. 
30. 3t Bauslellcii. 
J"2 'Jteuban. 
E Slelldinger, M., Ma» 
rermftr. (tiiombcrger 
Slrnsic C. 7). 
33 Neubau. 
E SlellMiigcr, M., Main 
rermftr. 'Btombetger 
Strafte 6. U). 
341. a. PrcrMouci Allee 189. 
E Stinetzkc, P., Maurer- 
mstr. (Pillaner Str. 6j. 
fflitrg, 33, Gaslw. 
Hoppe, 9t., Ww. 
Jsele, 91., Lehrer. 
PoiiemuuSki, 91., Stfm. 
9!oseiithal, M.. Ksm. 
Schmidt, <S„ Chauffeur. 
— Stfm. 
— E. Kellner. 
Steriinäfe, <£., Milchhdlg. 
SSe'ier, I., Sdilödilemitr. 
Wiedemeier, G.. Gaslw. 
Pteuzlauer Allee -> 
I7,s. a. PrenzlanerSllleel 
E Schulze, 8..Maurerntstr. 
Haase, C., Leliter. 
it'iiiidt, O., Ksm. 
91o fe, E. it. H., Seifen 
lldlrinn. 
SwatzenSki, Th.. Portier. 
Wterlb, A., Stfm. 
3 > E Schulze, I, Manier, 
uillr. IPicuzlaucr Allee 
9lt. 188) B. 9. 
ffiaert', E., SUIarkih. Art. 
Laue.S, W., Buch druck. 
4!ordurl, 33., Stirn. 
F.antl 0., Siidjlct. 
Stiril)iier, F., Sjiieiiräg. 
Lange, W„ Pcnstonät. 
Mallnsdike,9I..BäcketMslr. 
Nagel, 5f„ St|in. 
Paeschet. 38, Klempner. 
Nabe, A., Stiabeniciuig. 
9ladeloff, 9t., Schneidet. 
Siegmundt,W.,Bürsteiim. 
7 N-ubaii. 
E Julius, F.. Fabrk. 
(Sämiger Str. 26). 
33 Baustelle. 
39 Neubau. 
E Bobeitbach,W.,Iimmet. 
mstr. (©saftet Sir. 53). 
Scuefelder Sir. -> 
40 Neubau. 
E Paht, F.,Ma»rermstr. 
(GreifswalderSlr.192). 
Neubau. 
E iliorong, P., Eigenlüm. 
IMetzer Sir. 27).. 
2 Baustelle, 
enbau. 
E Spichalski, L., Maitret> 
mstr. (Sdireyierslr. 33) 
44—50 eiiflieren nicht 
öl geh. z. Dunckerstr. 9. 
Dunckerstr. -> 
Helncholtzplatz -> 
©chlicmannftr. 
'-<r Lychenet Str. ->■ 
52 f. a. St) ihcner Str. 117. 
fc 8ieitncr,3t„ Prioatter, 
B. 15. 
Albrecht. F., Posamcntmr. 
Becker, A., Näherin. 
Göljc, A., Postschaffn. 
Gottschalk, B., Prioatiere. 
Hoffmann, P., Postschaffn. 
Jndcn, H., Ww. 
Skawezqk, %, Tischler. 
Stubereki, it.. Schlöffet. 
Küiitel, 3)., S1 neiden». 
Lorenz, F., Ob. Telegr. 
Sekr. a. D. 
9iogat, 91., Schneiderin. 
Sdmtze, E., StünstL 
Blumen. 
Steinst, I.. Magistr. Sekt. 
Tangermai!!!, F., 
flürsdiner. 
Thiele, M., Schlosser. 
Tliieleinann, O., Stufen» 
koufclt. 
Zimmcrmami H., 
Hanbelsm. ’ 
53 E Sinicl, 9L, Fabrk. 
(Lippelmer Str. 33). 
V. Sdjachcke, G„ Droscht 
Stil sch. 
9tmbl, 91., Kochst. 
Berget, E., Maler. 
Ulitrmnim, 91., Baubagist. 
Gotdberg, O., Shttidicr. 
Kauschle, 9t, Bauarb. 
Ktawonn, 91., Schnhm. 
itlofe, I, Schneidenn. 
Koch, P., Dtucketetatb. 
sröüiiig, O„ Fabrkarb. 
Stollen, SB., Kürschner. 
Marotz, 0„ Schneider. 
Müller. H., Steinmetz. 
Opi«, 9t, .fimliblg. 
Picht, O, T schier. 
Pvlil, E.. Pafl ’eamf. 
Scheel, 28., Maurer. 
Schmtdl, P, Maler. 
Schiiltz, F., Vergold, 
©eifert, 9L, Monteur. 
Sioigt, E., .fauäfieit. 
Wenbland, F„ Tapez. X 
Zeuge, E.. C'.ellm. 
54 EJung.H., aieuticre. B.7. 
Äaiiiiemann, &, Sdjttci» 
dettu. 
Vlasczinska, F., Plätlanst. 
Block, 6„ Sleiitiiet. 
Btpdi, B., Brauer. 
Ftetkau, G., Bauatb. 
(Sälsdimann.SvZinimctm. 
Hock, W., Konditor. 
JackitieS, H, Pripatiere. 
Iaedicke, 33., liiaichinmftr. 
Klall, Th., Postbeamt 
Stogtm, 9L, Portier. 
Skrause, F., Stirn. 
SvebS, H., RoHtleg. 
Stitlin, St., Klempner., 
Lchmann, H., Friseur. 
— St„ Piiuatieie. 
Lüdecke, St., Fuhrh. 
Paege, 9t., Metaliarb. 
i'iepIjaitS, St„ Schneider. 
9tied, 91., BefoI)la„(t. 
Schilling, 38., Strabenb. 
Sieamt. 
Schreiber, H., Stollcklaiit. 
Schulze, E., Tischler. 
Theel H„ Bauaib. 
Boigl, 9l-, Vollzieh. 
Beamt. 
55 E Scharlock, 81., Ren«" 
litt. 
Blechert, 38., Musik. 
Finte, H„ Pol. Beamt. 
Friedläuder, 9)t, Ww. 
Houbolb, St., Bäckeriitstr. 
Stiöhiike, A„ Ger. Sckr. 
Sluljucit, 9t., Ww. 
LlatkcwSky, 38, Stfm. 
Stiller, P., Pol. Beiut. 
Riemer, B-, Ww. 
Rölke, H., Töpfer. 
Schmidt, Th., GallUitltn. 
Steinte, ©., Bäder. 
Wille, G„ Slciier-Sicamt, 
üfi f. a. Pappelallee 20. 
E Haenelt,H., Pripatiere. 
B. 15. 
E Kowalewski,G.. Schnei« 
betinflr. (Danziger Str. 
Nr 24). 
Grnbert, M., Mechanik. 
KallieS, A, Telegr. Selr. 
Stnorr, (£., Ob. Post- 
assist. 
Jtubltk, F., Schlichtet« 
mstr. 
Lück, H., Postschaffn. 
Sepffarlh, P., Hutm. 
Speer, E., Näheriii. 
Pappelallee -> 
Ed/er & Krische, Hannover, Berlin C19, 
Jerusa/emer. Straße 23 :: Amt 1, 2177. ■ 
Geschäftsbücher-Fabrik, Buch■ und SteindruckereU
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.