Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

m. m 
< -v*-vr ^ ‘> V: -J ’* ’> ^rVVNrV^r-N ^ v t > ***-/.■, Sf^ v Vv 
Französische Air. — 234 — Frastzstr. 
WX#.,. 
(-- . 
IV 
■i 
r - 
l'j Simienbräu Bertrieb G. 
hl 6. H. T. 
Stephan, 0., Schneidet* 
mfir. T. 
20 I. a. Friedrichkir. 171. 
,E Simrock'sche Erben. 
,Jazar 8!Ln>berg",Sanit. 
Depot s. rahon. Bc» 
tlcib. T. B. 8. 
•<r Rricbricfjilr. ->■ 
21J. a. Fricdrichslr. 78. 
. E „Germania", ScbcnS- 
ocrf. SKI. Gcscllsch. z. 
Stettin. T. 
V Larchö, ffll, Verwalter. 
(Pankow.) 
Bernhard!, M., Dr., Geh. 
'Mcd. Rat, Pros. T. 
— ffl, 81echtöanw. T 
. Boden - Akiiengesellsch. 
Sleglitz. T. 
. Socnitfc, O., Zigarren- 
Jmp. T. 
v. Derfchau, P„ Saror, 
Lloydbcamt. T. 
GliaS, 8t., Asm. 
Englische.Beleuchtungs¬ 
körper ®. m. b. H. T. 
Graul,-P, Just. Aal, 
AechtSanw. T. 
6ad6ütlji, H., Portier. 
Harnm. y„ Tapeten. T 
Naue.F. Dr.,3!cdjt6tmro.T. 
Redelöheimcr, P, Möbel' 
sbrk. T. , 
Echü-k.P.,r>i,ArzI.'r.S.8. 
Schul» LA.Welhaack,A, 
PcusionalSinIibrinn. T. 
SlobinSki & Grünmeyer, 
Schneidermslr. T. , 
SBirth, M, Direktor. T. 
J2.23 E2icmm;31,G.,2Kui. 
Berleg. (Neüftadti.H.) 
ß. 1. 
V Lienau, R. H, ölufit 
verleg, (fflt. Sichler» 
, selbe). 
Erste Oesterreich. W 
gem.Unsall-S!ersich.-Gc. 
, scllich. T.' " 
©esellich. d. Musilsreunde 
zu Berlin. 
HolubarS.Marta.Pension. 
Klotz & Foerster, Seil* 
kellere!. T. 
Mohnke, H., Portier. 
Peglow, O, pr. Zahnarzt. 
81edelöhcimer, P,Mübcl. 
shrk. T. 
SÄitsingct’fdjf Buch- u. 
SJiufilalicnljblg. (Rob. 
tiicuali). X 
! 24 EDciilschcLcbcnSverfich. 
PolSdam a. ©. (PolS- 
lamj 
V. Deutsche LebenSverüch. 
PolSdam o. 6k Gen. 
Agent. T. 
Bayrischer Lloyd TranL- 
port-Bersich.Akt. Ges. 
München. T. 
Ebers, Dr» RichlL- 
anw. T. 
HerIl,E,Frau,Priv.Logis. 
Jrmler, ist., Just. Siat. T 
Kugler, F., Gafctier. T. 
Lindermann, SB., Gen. 
Repräsent. T. 
Nenina»n,M, Waffen usw. 
Lieferant. T 
Röche, F, Dr, RechtS- 
onto; T, 
Schur. 2.', Dexmieter. 
25. 26 f. o. .Charlotte»ftr. 
Nr. 50. 51. 
E Barella, A., Hof- 
Büchseum. (Schapct- 
slrabe 14). B. 8. 
Barella, H., Hos- 
Büchsenm. T. 
Boehln.M., Photograph!,!. 
Loewenbräu-ÄuSichanl 
Jnh. C. Boial. T. 
Schlechler, 6„ Hoslriseur. 
-<7 Charlotten str. -> ' 
'Gendarmenmarkt 
Markgrafenstr. 
27 geh. i. Markgrasenstr. 49. 
28 E Mühlbrecht, H. & F, 
Gebr. B. 8. 
' V. Mühlbrccht. H.. SBcri. 
Vnchhdl. T. B. 8. 
Bomliard, Gebr., Futter¬ 
stoffe. T. 
Bordeanx-Jmp. ©eF. 
B. H. iltcsimaim & Go. 
T. B. 1. 
Kiouflaedtcr, I., Jtfm. T. 
Kronberg, G, Äasseubotc. 
Markiewirz, St., Möbel- 
sbrk. T. 
Meibncr LCo. Nachs.,F., 
Bankgesch. T. 
, Pediolith ALtzhalt-Ges., 
KertingLCo. i» lligu. 
PnttkammcrLMühlbrccht, 
öiirfiliMp. T. 
raiBach R 
Wcingro>ihdlg. T. B.l. 
A Wittlowdli, äJiv Herren- 
niode». T. 
29 E Steiulhal, S., 
Äcinldircttor (Slrglie), 
Brrliner Matler-Verein^ 
All. @tl. T. - 
La»drath,A.,Vur.Diei>. 
Loewenherz Nachslg., SS-, 
äinnffltld). T. 
Mlivke, P., Porlicr. 
30. 31 Kulisseuhäuier d. 
Kgl. Opernhauses. 
32 Eilordroröl. D.,Dr.jur. 
Bla»denblirg,W.. Kalscnb. 
Hartwig, SL, Dramat. 
Künstlerin. T. 
Herz. M., Bankgesch. T. 
Meichke, Lange & Go., 
bankgesch. T. 
Strohmann, K., Kaffen> 
bole. 
Wiener, Pf., Just. Rat. T. 
Woilhe, y., Portier. 
31 E Golhacr Feuerocrsich. 
Saut a. G. lGolha). 
V. Linke, A., Bcoollmacht. 
iGenlhiner Slr. 5.. 
Gen. Agentur d. Fi»er> 
Bersich.Vank f. Deutscht 
zu Golha. T. 
Balirseldt, E.. Dr, Gen. 
Agent. T. 
Doehm & Reltzenbanm, 
Gclrcidchdlg. T. 
Bnrchardl, O.. Kgl. 
Lollerie-Einnehm. T. 
B. 12. 
— & Brock, Bankgesch. 1°. 
f^ranke, G, StoflcnSole. 
ernnann, I., ©asm. T. 
üfchcl, Kassenbole. 
33a E Neichs.'Fisknö. 
BetricbSräumc d. Haupt. 
TelegralihenaniteSn. 6, 
HanpI-FenisprechanilcS 
Fiedler & Hojluiann, 3>' 
garrenhdlg. T 
Herdersche Buchhdlfl.7'. 
33b. 33c I. a.Obcrniallllr. 4a. 
E RcichSsiSkuS. 
Hauplscrnsprechaml. T. 
Hauptkasse u. Bur. 6. 
Hauptlclegraph. AmtL 
, Haupt-Telegraphenamt. 1°. 
GeschästSstelle d. Äöln. 
Zeitung. T. 
Daind, I., Ob. Post- 
schaffn. 
Kehr, E.,Telegr. Direkt. 
Oberwallstr. -> 
33il E Kraft'sche Erben. 
,V. Stunz, M., Portiersr. 
Postamt 66. T. 
Straft & Lewin, Damew 
, mänlelibrk. T. 
Pladn'schc BuÄhdlg. 
A. Schnlve. T. 
33« E Jaiobi'sche Erben. 
V. JonaS, P, Jtfm. 
tObermallstr. 20n) 
Eiienbcrg, Gebr., Man» 
laklnnor. Engr. T. 
Herz, D., Herrengard. T. 
Siclimami, P., Bnchhdlg. T. 
Mctjcr, ©ebr., A. 81., 
Z>garren-Jmp. T. 
Schmidt, ©., Konditorei. 
T. 
Epannann, ©., Papier- 
hdlg. T. 
Hinter der Kathol. 
Kirche -> 
34 geh. z. Hinter d. Kathol. 
Kirche 8. 
HedwigSkirchgaffe -> 
35.361. o. Bcljrciislr. 37—39. 
E DreShner Balik. T, 
V. MaheiVP.. Bemalt. T. 
Archiv der Dreödlier 
Bank. T.. 
GcnoffcnschaflFabt. der 
Dresdner Bank. T. 
Stahlkammer iPrivat' 
lreiorc) der Dresdner 
Sollt. T. 
Wechselsmbe». Depositen- 
Kasse A der Dresdner 
Bank. T. 
37 E Dreödner Bank. 1 
Psaff, 3. G.,$ö6clf6rk.T. 
Bogclsang, K., Poriier. 
i. 39 s. a. Markorasenslr. GO. 
E Dresdner Bank. 
Psaff. J.C., Möbelflirk.7. 
Wiarkgrasenstr. 
40. 41 geh. z. Markarasen- 
stratze 53. 54. 
42 f. a. Bchrenslr. 32. 33. 
E Berliner HonbrlS- 
gesellsch^. Äonim. ©es. 
terzig, P., Portier. T. 
eiiöser, P., Portier. 
i’J E Berliner Handels-Ges. 
©otlhels,A.,Dr..J>isl.Rat, 
- , - - !IIcchlsan»>.7.ls.Nachlr.) 
Trarbach Nachf., I. P., — W.. vi'.Ncchlsanw. 7. 
'   ' (s. Nachtr.). 
43 Hoppold, &, 
‘ T. 
.. . Engl. 
Advokat. T. 
Hoch- u. Sicrbau Allien 
gel. i Lign. T. 
f clm, 21., Aüimeichdlg. T. 
Slicherl, P.. 'iiailcm. T. 
Rosenwald & Nicsenseld. 
Architekt. T. 
L-einhdlg. k. Restaurant 
„Opera" P. Richert. T. 
44 |. a. Gharlollenslr. 33. 
E Berliner Hondelöge> 
sellsch. Komm. ©ei. a. 51. 
(Sir. 42). 
Krüger & Go., M.. Weiid 
grotzhdlg. I. <1. Nachtr.). 
Gharlottcnltr. -> 
45 geh. z. Ghartoltenslr. 49. 
46 E Unrnli, F.. Äfm.B.8. 
Fcchncr. H., ftfnu T, 
Hirihe, F., Jtfm. 
Holland & Shcrry, Tuch- 
hdlg. T. 
Jkiingmiiller Nachf., I., 
©robdeslillat. 
Schindler, A„ Internat. 
Jlünstl. Agent. T. 
Sdm!().ü.,Bud|bruifcrci.T. 
Soigi, m., Wäjchefbrk. T. 
Worniann, C., Schneider- 
mstr. T. 
Zettel, I., Jnwelier. T. 
47 E Borchardt, F. 33., 
Rittmslr. ’l. 81. a. D. 
(Nr. 48). 
E Borchardt. H.. Kgl. 
Jloinmerz. ffial.T. 
Borchardt, F. SB., Weiw 
grvtzhdlg. T. 
gatteiiburgcr, 51., 
Bankier. T. 
Langer & Faikenheim, 
Banlgeich. T. 
Weidmann, F., Stfrn. T. 
48 E Borchardt, H. M., 
Kgl. Kommerz. Rat 
(31t. 471. 
E Borchardt. F.W., Ritt, 
nistr. d. 91. a. D. T. 
Borchardt, ROS., We,n> 
—&?um.?tom"meri Rat T. 
KIohL Foerster, Fil.Ber. 
lin, Sektkellerei. T. 
Mori«, E., Jtfm. T. 
Naevell, H„ Just. 8IaI, 
Rechlsanw. X 
alliiert, ©., Troiteur. T. 
Zeitfdjcl, H„ RcchlSanw.'s. 
49 I. o. Fricdrichslr. 711, 
E o. Faber-Gaflcll. 0., 
, Gräfin. (Stcin b. Nürn¬ 
berg.) 
V.Höllerhoff, A., Vertret. 
(griedcimu.) 
Feige, I., Gifcit-Grp. T. 
Frank & Knrta, Herren. 
moden. T. 
©ut>knechI,J.W.,BleisIist. 
fbrk. X 
Hartje, F., Wcinhdlg. T. 
Jary, P.. Hof-Schncidcr- 
mstr. T. 
Lüder. F., Hulsbrk. T 
91iini6erflctlScrcinS6anf.T. 
Schälow, 91., Kaffendole. 
Slraub. L..Damenmod. T. 
Tcichert, 38., Portier., 
Bcit Selber« & Sie. 
Bankgesch. T 
VereinSbankinNürnberg F. 
. WachSmaiin, A., Banl. 
gesch. T. 
Winckelmann, ©., Buch- 
druckereibes. T. 
: •<- Fricdrichslr. ->■ 
49a !. a. Fricdrichslr. 170. 
E Bedierer'sd-e Erben. 
V. Hcnoelsohn, M., Jtfm. 
fFcicirichflc 73.) , 
50 E Pschorr, ©., Brauerei- 
lief. (äliindjen.) 
V. Kraqn, 91., ©asllfl. 
(Kaiserallee 16). 
Union Bar 91. Krähn. T. 
51 E Pschorr,©.,Brauerei- 
bcs. lMünchen.) 
V. Wehlisch, %, ©aflro.T. 
Mo^er, F., Maschincnmslr. 
bachl 
Nerlr. T 
Slutzenbacher, ®., ffien 
52 E Pschorr ©..Brauerei- 
bes. (München). 
Köhs, S. L., Schneider- 
raitr. T. 
Meyer, ©., Direkt. T. 
Schlesinger, 9t„ Französ. 
Weinrestaurant. T. 
Simon. L., llhrni. T. 
53—55E. Schaaffhanfcil'schcr 
Banlvereui, 91. T. 
Allgcm. Bodcn-9llt. ©cf.T. 
Fricdrichsseldc - Lichien- 
berg Terrain-9ltt.©es. T. 
Hambnrgel & Go., Gomtn. 
©es. i. Siqii., Baiilgesdi. 
StcDmimim, H., Portier. 
Naueuberg, fi.,S8mimflr.T. 
B. 7. 
53-S.-Pi>se»cr <£■: ingulsbrk. 
@. m. 6. H. i. Liqu. 
Neal-ErwerbSgefelllch. m. 
b. H. T 
Reisacher, £>., Heizer. 
Rhein. Wests. Boden- 
Gredit-Vant. T. 
Schaaffhaulen'scher Bank¬ 
verein, A.,Depofit.Kaffc. 
Icrroingcltlsch. ©ros> 
Berlin, ©. m. 6. H. T. 
B. 15. 
». W riechen, ff.. Potlirr.T 
56 E Gründling, Ä., Bäcker- 
msir. (Wallslr. 371. 
VSBeilcitz, (£., ©efchäflS 
führ. 
Club d. „Ncderland tn 
Oranle." 
Pflug, 31., Gastwirtin. T. 
57. 58 E Junker, 91., Stirn. 
(AinKarlsbad 20). B.l. 
E Junlcr, K., Jtfm. 
(Sir. 59). B. 1. 
Wirein d. Bankbeamten L 
Berlin. T. 
Angerniann, G„ Jtfm. T. 
Srtrmnnn,H.,Dr„ Rechts. 
an». T. 
Berl-Bank-JnslilutJofeph 
©oldlchmidt & Go. T. 
SBnik, (£., Schneider. 
Ghriiioph, W, Kauenbole. 
,®ortc, st., Herrenmod. T. 
©nlichwagei, G., Stfm. T. 
Haafe, 28., Jtfm. 
6anu6, Gh„ Konserven^ 
türk. X B. 8. 
Junker,©ebr.,DelikaleIsen- 
h)lg. T. 
JllüO, I., Jtrim. Seamt. 
Jtinmet, P., Modistin. 
Lebmonn, (£., Portier. 
Lüpichüc, 9L, Dr, Nechts> 
an«. T. 
Slatai,' G., Kaffcnbote. 
Nebel, 31., Frl. 
Pe^nick, F., Hypothek. 
©csch. T. 
Philipp, 31, Dr» Ncchls- 
anw. T. 
Steinbring, A.Laffenboie. 
Tenhaeff,H, Buchbinderei. 
59 E Junlcr, G., Slfm. T. 
Bank für Immobiliarbesitz 
m. b. H. T. 
Eickc, ©., Jtira. 
Erdinann,W.Kohlcnhdlrin 
Frotjcher,E.,Mcchaniker.1'. 
Ä.roegcr, 81., Agentur. T 
Herrmann, ©., Scinlüfcr. 
Heyne, St., Schneider. 
KlobNsI.,E. L., Mechanik. 
Jtoel)ltr-Siiiirciit,Dr.jur., 
Notar. T. 
jtrehl, W„ Ww. 
Krietz,F.,Poiamenlwrhdlg. 
Linke, W„ Schmiedemsir. 
Müller, G., Just. Ral. T. 
Schlegel, F., Jtorbmmflr. 
Schmidt, 9L, Schniunmstr. 
— F. 33., Schühmmitr. 
Schoenlank, 3)., Rechts- 
anw. T. 
Scligsoh», F., NechtLanv. 
T. 
Slendcta, I., Schncibei 
v. Westernlmgcn, H., Prw. 
60. 61EWollhciin.C..Koh. 
Icn Engr. T. 
Ghrisloph, G„ Kassenbote. 
Fleitzig, G., Jiaffcnbote. 
Friedmann, L., Bankgesch 
T. 
Heyiie», 
Krabcl, 6., Kaffcnbote. 
Lande, L., Porlicr. 
LcPyLCo,3s.,Äankgesch.L 
Lodz-©aL-©ej. 
Stcinmcycr,F. Jtaffenbote. 
Witte, 91., Kallcnbolc. 
62 I. n. Kanonicrslr. 16. 
E Eppcndvrff, SB., Schnei. 
dcrmstr. T. B. 11. 
Aufrecht, 91., Juwelier. T. 
Busch & Röhr, Blumen, 
hdlg. T. 
. Liese, Marie, Pensionat. I. 
Giebel, ©., Jhmftftidcr. T. 
bischer, F.,Obsthdlrin. T, 
Kanonicrslr. -> 
63-68 s. a. Bchrenslr. 9 
Bi8 13, Kanonicrslr. 22 
bis 2üa u. Manerstr. 
Nr. 29-32. 
E Dculschc Bank. 
V.Urbich son, 21., Bank- 
bcamt. T. 
BerlinelGrundstückS-Han- 
iclSge[cu'ch. m. b. H. 
Bodcngescllsch. o. Hoch- 
bahnhos Schönhaiiier 
Allee m. ©es. 
Schmidt, 91., Bankbeaml. 
Tiye, E., Hcizcr. 
Zcggcl, I., Portier. 
Mauersir. -> 
SO; 16 Franzstr". 
AGBerl.Mitte.-L.G.I. 
Kaiiei FranzJoteph 1 
von Oesterreich,- 
geb. ia 8. 1830. 
-SchmiMtr. 
Josephstr. 
«tnnenfte. Kais. Franz 
Breiu-PI. 
Schrnidftr. -> 
1 E Hofmann, B., um. Pros. 
(Gourbiürcslr. 7). B. 1. 
V. Schmidt.A.,©efchästs' 
dien. 
Adler M., Jtfm. 
Bertram, (£., Jttcntpncr 
mllr. 
Äolil, M., Jtfm. 
Lanenburg, P., Schlosser. 
Merlens, H., Schneider- 
nislr. 
Pele, Ä., jtfm. 
Pfuhl, SB., Obsthdlg. 
Pomierski, 21., Stepper. T 
31ichler. F.,.Schantw. 
— ©i Schlosser. 
Tannert, F, Jtfm. 
2 E. 3!ndolph, 15. Eigew 
lümeriii. B. 1. 
Behrend, I., Jtjm. 
Fnic,. I., itfm. 
Glaser, I, Jtfm. 
Janz, 6., Schlosser. 
Kelch, I., Näherin., 
Klein, H, Jtfm. 
.Jtfihl, 91., Jtfm. 
Merlfch, E., Tischlermsir. 
Putzig, R., Jtfm. 
Noethel, P., ©emüsehdl. 
Rieker/E., Jtfm. 
Salz, P., Tcchnik. 
Schacfci, F., Schneider. 
Spruch, W., Fabrlarb. 
Berhoscii, 91., vw. Jtanzl, 
Slot. 
3 E Sippe, 9(.,Pritjalicr.B.6. 
Barkling. L, Fad: jrb. 
©ojcwic-, I, Sdmribcr. 
©eier, O.. Sckristsctz. 
Änatc, H„ Milchhdl. 
Jkoppc, <£., Jtfm. 
Krüger, F., Schuhmmslr. 
Nachslkdl, S., Wafchcibri. 
Off, 91., Friicur. 
Poctschke,H.,Pavier Engr. 
Schachtniclicr, H., Ob. 
Selcgr. Sifiiit. 
Schnitz 81, IBcrtr. T. 
©tun, S„ Jtfm. T. 
EnchoniSki. 91., Schneider/ 
Wicmann, 31., Ww 
4 EMüller,Ghr.H,Dlechfler. 
mftr. B. 1. 
Böhnie, H., Schnhm. 
Brocke, 31. Klempner. 
ChilcmSka, I., 3!äherin. 
Dcwitz, O, Musiker. 
Diering, I, Bauarb. 
Dreblow, F, Kutscher. 
Esser, I., HauSdien. 
Jtriimrog, SB, Schlosser. 
Sehfelds, G, Schriitfcy. 
Miiring, C, Vagcrmllr. 
Müllcr, H, Tlscnbciii- 
rorfbrk. 
Rcuncr, E., Klcmpnck 
Rotzc, A, Ww. 
Schmidt, E, ©rauenr. 
Schnitze, SB., Jtfm. 
Steinte, F, Agent. T 
- F, Rechn, ilial. 
Streich, ©., Fabrkarb. 
Wahre, G, Hausdien. 
teilet, O. A, Metaliwr.?. 
Prau!e,A,Töpfermftr.^ 
B. 6. 
Bachmann, E, Jnflru: 
inenteiim. 
Court, F, Kellner. 
Gzymanski, F, Bergolber. 
Fechuer, 91, Fahrkarten. 
Schaffn. 
Fricfccke, 91, Tischler. 
Hirsch, H, Tapcz. 
Jtüiizel, I, Modistin. 
Meyer, 31, Bnchbind. 
Müller, 33, Portier. 
Nicolasch, C, Ksm. 
Pissarek, 91, Sattler. 
Polte, I, Ww. 
Polzin, 31, HauSdien. 
'lichter, O., Bndidrnck. 
— F„ Hausdien. 
Rolhjihild. M, Jtfm. T. 
Scemtg, SB, Photograph. 
Wenzlou, W, ©emuschdl. 
Wienecke, F, Stnimpl1 
striikcrei. 
Wodkc, 0, Revisor. 
8 E Hosmann. X, r.fm.B.ti, 
jleisetl, -8L, Ww. 
Binner, H, Portier. 
Böhme, R, Fabrkarb. 
Darkow, I., Jtfm. T. 
ElSner, 6, Biitlerhdlcri». 
skriedlacnder. E,Fabrkbes. 
Fülle, A, Tischler, 
©etlhorn, St., Privatier. 
Grömke, Fr, Privatier. 
Hamsd), A, Ww. 
Hoffmann, A, Konlorislin. 
Jergcns, E, Schnhmoflr. 
Klostcrmann, A, ifiiei«. 
fiifcr. 
Lcwin. M, Stfm. T. 
Slabratzky, A.. HandelSsr 
Posner, L, 9tuc-fim|tci. T 
Redlich, Luise, Plaltanst. 
Schäfer, E., Rentier. 
Schlecht, I, Sdiuhmmstr. 
Schlei,, St, Hutm. 
Schmidt, F, Klempner. 
Schuld, A, Aukwärlerin. 
Schulz, A, Ww. 
>-eifert, C, Privatiere. 
Sellin. 91, Jduischer. 
Sörgel, W, Diener. 
Spohn, B, Ww. 
Siärte, P, Silberfchleif. 
Walzer, M, Jtfm. T. 
Wein, ©., Jtfm. 
WhczqtowSkt,, H, Jtfm. 
7 5-Hol$ronrl, 91, FtmiDr. 
• laußerhalb). 
V. Bicrflcot, l$,Jtfm.T.B. (i. 
Adam, M, ’Jläßcrin. 
Bjeichrode.L, Buchhdlg.1. 
— 3„Dr.phll.. Prcdigcr.1'. 
Ghmilewski, P, Zigarren 
GluSke, A, Sdmeidermftr. 
©ruiidemann,H,Poslbole. 
Hermes, I, Schnhm. 
Jacobfohn, 91., Jtfm. T. 
Stäupte. L, Plätterin. 
Köhler. M, Ww. 
Kost, E, Jtaiifiit. 
Meyer, M, Zahnlechnik. 
^Müller, G. O., Stgciil. T. 
Plage, H, Briefträger. 
Prill, 91, Gastwirtin. 
Nahn, H, Poitierfr. 
gleibeholz, Ä, Kolonial. 
wrvdlg.- 
Röflcl, SB, Schnhm. 
Siedet, A, Ww. 
Stephan, ll, Buchhdl. 
Thicm, P, Sauodien. 
Serbe, SB.. Haiitbicn. 
8 E Pacgcl,B,3icnticrc.B.6 
Brandenburg, itL, De. 
koratcnrin. 
Eisenhencr, M, Friseur. 
F-ige, S, Frl. 
Äardege», M, Direktrice. 
'Jung, L, Ww. 
Jtnappc, H, Schneider. 
Jtreher, S, Modistin. 
Leuschner, A, Buchhdlg. 
Lichlnei, F, Malchinist. 
Neugeboum, H, Näherin. 
PecSke, 91, Eipedienün. 
81odcr, ©, Kohlenhdlg. 
Scheel, 9L, Tapcz. 
Schcrrctz, ©, Bicrpcrlag. 
Werner, H, Stjn. 
9 E WeSpe'iche Erben. 
V Wespe. E,31enticrc.L.1 
Bauer, R, HondclSm. 
Bürger, P, Fabrk. 
Döbel, G, Näherin. 
Ferchland, M, Ww. 
Harlh, I, Bermielerin. 
Hoffmann, 91, Näherin. 
KlauS, !k„ Jtelluer. 
Kujanek, Jt, Slcitten» 
rmpigrin. 
Lipprotz, K, Sattlerei. 
MinliiS, L, Jtfm. 
Rodel, G, Fabrk. T. 
— & Zander.Pianoflrnien 
fchilderfbrfT. 
Navrolh, 91, E pcMentin, 
Nndolph H, $iid)ler. 
Schandinn, H, Maschinist. 
Schob, F, Lithogr. 
Schröder, M, 3!ähcr:n. 
Gdiubidjj'H, Modistin. 
* Schulz, O, Schneider. 
Sulcr, y, Jtfm. 
WalachowSki,J.,Schncider 
Sticijj, B, Aulwärlcrin. 
Witzcl, A, Milchydl. 
Zachcrz, F, Jtfm. 
Zicglcr, 81, Jtfm. 
11 t- Gerber L, Privatier. 
B. 6. ' 
Blitmenthal, £., Jtfm. 
Grohmann, Vt, Jtfm. T. 
Jasse, B, Jtfm. T. 
Krüger. B, ZeitgSauS» 
lragetin. 
Leoui, M, Jtfm. 
Lllchmann, (£., Koloniakwc. 
hdlg. T. 
Marinse. M, Jlfm. 
Schnitzer, ©., itfm. X 
Simonsohn. 91. Jtfm. 
Stroh,!>l,Bi,chdnickcreibef. 
12 E Orlniann'schc Erben. 
V Böldt, 38, Schneider« 
milr. 
Ballach, G, Ww. 
Behrend, B, Wiv. 
teintz. H. Prokurist, 
oencw, 31, Jnstni- 
mentenm. 
Jordan,W,Schncidermftr. 
Koch, L, Lchlieidcrmstr. 
Krcntzig, W, Glaser. 
Polcy.J,pens.Pol.Beamt. 
Steppke, 91, Plattere!. 
IM E Bei,er, 3,  3BmB.lL 
Berg, 91, Poilbcamt. 
Bcner, 31, Jtlin. 
GeiSler, it.,6d)iieibcmiflr. 
Jinleitkiiopf,' P., ©ravcur. 
Hcmpcl, 91, Näherin, 
(oitichbcrgcr, E, Jtfm. 
Höboldt, 81, Ziseleur. 
Pätzct ©, Fabrlarb. 
Pauiscn, I, Jtfm. 
Slobr, H, J$im. 
Cchrandt, 31, SpcditionS» 
arb. ' 
Thiele, £, Bäckennstr. 
Werucr, M, Pofamcnlier. 
14 f. a. Josephsir. U. 
E 'Jlttzltr, E. Rentiere. 
(Swiuei>!ÜnderStrl02). 
k g. 
V. Schnitze, A, Milchhdl. 
LIarlels, Jt., Ledeiarb. 
Böhl, K,' Schueidcrmstr. 
Desa, 3!, Schantw. 
Fch. St., Badwrhdlrin. 
Hüj, H. !  
10 E Gofjn, 91, Dr» Geh. 
Saiiit. 8Iat.T. 
Frubcrg, M, Modistin, 
©otifd), F, ©astw. 
tammer, H, Jtfm. 
cdzig, Gl, Siähcrin. 
Kolodziej, G„ Jtfm. 
Münzer, I.. Jtfm. 
Neumann, M., Kranken- 
Pflegerin, 
e. ZelewSti, S, Jtfm. 
-<r Annenftr. -> 
-<-Kaifer°Fra!:z-©rcnadier> 
Plag -> 
«m, .y. Modelleur. 
Hentiiiel, P, Gemüfehdl, 
Jtobifc, P, Tischler. 
Olle, W, Schncidcrmflr. 
PinkowSti, 3„ Schneider» 
mftr. 
31ieS»er,P,Schncidcrmftr. 
Strcubel, H, itfm. 
Joiephstr. -> 
15 |. a. Jofephslr. 8. 
E Körner, M, Direkt. 
B. 1. 
Hennicke, F. HanSbien. 
Herden, T, GlaSIchleif. 
Jkcmuiler, A, Bankbeaml 
Leppin, H, ßtau. 
Müller-Waldkn, L., 
Schanfpiilcri». 
Peters, M, Schnlimmfir. 
81uff, SB, Schlächlermstr. 
Siegemann, H, Mechanik. 
Stoff, O, Lederarb. 
SBatpup, SB, Knnslflicker 
B. 7. - 
SBillc.F, Jkolonialwrhdlg. 
l»EGoldberger,F,Rcnliere. 
(Münchener Slr. 46). 
V. Schneider, fflt., Seifen* 
hdlg. 
Daruch, B, Dekorat. 
Lcon/E, Frau. 
Manz, H, Architekt. T 
Schnall, F, Jtfm. 
17 E Bevelitz SB, Jtfm. 
B. 6. 
Bomke, P, Maler. 
Feder, H, fiampcnfabtl 
Forwergk, P, Jtfm. 
©eny, te„ Jlfm. 
— E, Fräu. T. ■ 
Hetzet, £>., 3lenlcttcmpf. 
Hotie, A, Hansdien. 
Jacoby, &., Stirn. 
Jtollöne, E., Näherin. 
Ker», P» Monteur. 
Jtoepte, W., Handclr.ii. 
Korl, Ww. 
jtrause, T» Stratzenreinia. 
Meptcr.W, StolorietmifL 
Müllcr, E, Fabrtaiblrin. 
Stube, Th, Aindsaden 
Engr. T 
Silbergleil, JenyLonsckl. - 
Stcinite. G, Klempner. 
Strcit, B, Kranken¬ 
pflegerin. T. 
SzinianSki, It|, Bergold. 
Welzel,H,Renienenipfäng. 
Buttig, E, Hausdien. 
18 E MarcuS, H, Ksm. 
(Potsdamer Str. 21). 
V. ticfjnraitit, T, Ww. 
Apking, SB, Schneider. 
Anidt, M, Frl. 
Backhaus, F„ Fnhrh. T 
Bülner, P, Hausdien. 
Carl JET. Hintze, Hoflieferant, Pianinos und Flügel, „Bülowatr. 4kSJ4:B<f, 
1
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.