Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

m.'sdi- 
Berlichingenstr. 
- 66,— 
BernarrerStr. 
14 Gensickc, (?., Jt[m. 
Grob, fp., Ww. 
Herrlich, ©., Schlosser. 
Stoben, P./ Buch halt. ; 
KarnowSli, 3./ Fabrkarb 
Sfliemaim, 3t., Zimmern. 
Stömg, E., Mctallarb.' 
itomab, H., Tischler. 
KoschinSIi. Ä., Melallarb. 
Krause, 3t., Fabikatb. 
Krumb, B., Siu. 
itimi, Biö. 
'Sachmier, 81., ,>abi(arb. 
‘ Markscheffel,H.,Büchsen«. 
Starten, !>!., Stcllm. 
Müller, SL, Siuijcn. 
95iotron>8ti,9l.,G(f)iinltii.T. 
Pumplow, P. Meiallatd. 
Scheunett, P., Fabtlaib. 
Schiiniann, 3t., Molkerei- 
be|. T. 
Schweröl, 3)2., fflro. 
Seniran, F., Melallarb. 
Taube, E. iVtelallatb. 
Stil nimm, Ä., Schlosser. 
15 E Freier, M., Eigentüm. 
B. 10. 
E Freier, 9)t.,ftiiiu.B.10. 
, SBraubt,- E., Pholograph. 
Stfett, I.. önstro. 
Engel, M., Ww. 
ömfommur, Sl.,- Böttcher. 
Hiuz, St., Zigarrenhdl. 
Hübt, P., Dreyer. 
Knebel, LZ., Schleifer. • 
König, (£., Former. 
Strauic, (£., Fabttatb. 
— St., Schlosser. 
Lange H.. gabrfarb. 
Ludwig, St., Fabrkard. 
Müller, D., «-chloffer. 
Poppe, M., Ww. 
Schmidt, ®„ Jifchlir. 
Schulz, A., Dreher. 
Schwarzer, 91., iWontcui. 
Stcnzcl, ©., ivabrtarb. 
Ey, Hünbror. T. 
Vieweg, 4t., Fabrtarb. 
Völzke, S-, Grünttaui. 
16 eiiniert nicht. 
17 s. o. SBittftocfcr Sir. 18. 
E finofj, P., Groffdestillal. 
(Bensselsir. 16). 
V. Älirock. &., Schlosser. 
Bredow, St., Schuhm. 
Dreißig, P., Buchyalt. 
Oitord, 3t, Fabrkarb.' 
Gretzbach, H., Fabrtarb. 
Heinrich, G„ MiaUdreh. 
£eitfch,9.',SJc(r.®afchraftr. 
Huder, 91., Schlosser. 
Sttose, A., Metallarb. 
Stoffe, P.. Melallarb. • 
Kuljtow, M., 6d;riflfc(f. 
Langhans, 91., SlSlieriu. 
3Rc||cr[chmibl, I., Ww. 
Meyer A., Fabitarb. 
MyliuS, SB., Sijnt. 
Pärlch, 3)., Fabrkarb. 
Pinzli, iSabtlarb. 
Röhr, St., Schmied. 
Echeibner H., Schlosser. 
Schmidt, W., Schlosser. 
Schnwendt, Fabrkarb. 
Seibel, Ä., Bäacr. 
Snkow, R, Slratzenb. 
Schaffn. 
Thiel, W., Fabrkarb. 
Wartenberg,Sl., Fabrkarb. 
Wenzel, 5., Schncibermstr. 
Zander, (E., Jlutlchcr. 
SBittslocfcr Sir. ->■ 
18 I. a. Willstoiker Sir, 10 
E Dabberl,!!!., il)tavte:=' 
in ihr. (ISfjarlollaibg.) 
V. Rolkniauii, C.,Aich,lcll. 
(3tosto(tcr Str.‘ :tij. 
Aiendl, SÄ., Fabrkarb. 
Blelscher, O., Schlosser. 
Fiedler, K., Slraficnb. 
Führ. 
Gericke, W„ Zigarrenhdl 
Körner, &, Privatier. 
Ludwig, Fabrkarb. 
Reinke, 3t., Tischler. 
Schmidt, H., Fabrkarb. 
Sommer W., Milchhdlrin. 
Theuetkauff, F., Kutscher. 
10 E Bethge, Schlosser. 
B. 10. 
Bergen,«»», 91., Ww. 
Belke, W., Fabrkarb. 
Birke, E., Straßenb.Führ. 
Fuhrmann, F., Fabrkarb. 
Grob, H., Invalide. 
Haustein, 6., Srelimiiflr. 
tochhei»,,H.Leffelsch,»ied. 
öljiiborf, H.j Fabrkapb. 
Kau», 3t., Portier. 
Kobert, Sl., DroschLKntsch. 
Lehman», &., Strafjenb. 
_ Führ. 
SKufiof, P., Fabrkarb. 
Pieper, Schicht», 
filz, £., Ww. 
Puiizel, 81., Gaslw. 
Reich, L., Kassenbote. 
Roy, H„ Ww. 
Schober, P.! Tapez. 
10 Scifcrt, E, Snimrß. 
SieBetl, SB., Sattler. 
Triller, SB., Putzer. 
Weidiier, F., Schniied. ■ 
20 E äll ei ich, St., Schlöffet« 
niitr. (anderlialb). 
V. 3>ockmann, C., Slrchitekt. 
(!I!ostocker Sir. 31). 
Both, P., Tapez, 
öniit nmmi, F., Zimmerni. 
Eichelbaum, St., Former, 
eiselulju, E., Blnmenhdlg. 
Haake, 3(., Schlosier. 
Hahn, S(„ Ww. 
verold, $(., lijasho. 
tiirlcr, H., lUnnarb. 
irjcht, p„ Schlosser. 
Klee, ?(., ifüiiarb. _ . 
ItoralcivSti, St., Schaffner, 
.ttprioll), JS., Ww. 
jhüljer, H; Former. ' 
Krüger. E., jioiifilüren» 
IjOlrin. 
.(tnrtj'.uaim, 35., Maurer, 
tioieiiz, SS., Fabrkarb. 
Mei>er, Sl., Fabrkarb. 
Nickel, E. Fabrkarb. 
Peschel, &■', Bauarb. 
!liciei8, :3., Manrir. 
Pslng, Sl., Etellm. 
9taii|dj, 3t., Porlier. 
Neichardt, Ww. 
Richarz, U., Schuh»,. 
Schliericke, 0., Schmied. 
Schulz, 81., üaitarb. 
ischuljc, E., Saiumjerii. 
Smivabe.O.,Glasbläserei. 
Sqwampe.Ä., Chauffeur. 
Sellrich, l£„ Former. 
Suhr, F., Fabriarblrin. 
SBalcnliti, 91., Schlosser. 
Wols, SB., ÜJictallarb. 
Zillmer, F., Fabikarb. 
•21. 22 geh. z. Stostoder 
Slratze 32. 33. 
L3 Stras>enrein!gungsdepot. 
J4 s. a. Sickingensir. 72 
E Jülge. P.. Ksm. T. 
EJülge, Sl., Frau. 
9llbr1' ijt, M., Fabrkarb. 
Secliii, H„ Schlosser, 
tiolljmer, H., Fabrkarb. 
Findeise», 6., Invalide. 
Jakesch, St., Fabrkarb. 
Krüger. (!)., Tischler. 
Schubert, P., Ziaarrenm. 
Slahnke, F., Gas»», 
lüoil, E., Derkmsir. 
Welzd, P., Gürtler. 
Witkiewicz, F.. Schuh- 
nmisir. 
Sidingeiislr. -> 
25—31 gell. z.Sidiiiqcilltr.71. 
32—10 Baustelle». 
E Sdlflem. Eleklrizii.Ges., 
Nerilst- ii. Glühlampeu- 
tabrk. 
41—48 Neubau. 
6. illlgem. Elekirizil.Ges., 
Turbiuensabrk. 
-4r Hulleultr. 
N. Bcrimucr Str. 
1-24 u. 84-121 N. 31. 
25-83 N. 28. 
A.G.Berl.Mittc.-L.G.7. 
Pinrleiiflr. 
Bera- 
Eophicn 
tt- 
914er* 
LersöhnuuaS 
t » 
Sireliber 
Drnnncn- 
Muvviucr 
Sluinc» 
Wolliner 
fit 
12 
Lazatu»- 
krankhau» 
str. 
Hnlütenstk. 
Sir. 
1fr. 
Wolaall.Sd. 
l1 Sir. 
! mündet St, 
Z Sir. 
Schwedler 8 2 Sir. 
Gartcnstr. -> 
-*r Scrgflr. -> 
Kirchhof, geh. z. Bergslr. 29. 
SWetslr. -> 
1 E Jiutzbelk, 6., stlempiler« 
mslr. T. 
Ast, Briesiräg. 
Becker, M., Kellner. 
Beeser, E., Handschuhsbrk. 
JobS, K., Schmieb. 
1 Kamrowöky, W.,Fabrkarb. 
Kohser, K., Monteur. 
Äiihiiert, H.? Fillirm. 
«ehuianii, F., Zimmctm. 
SlfdjetoML M., Stüheiin. 
Schiel, B„ Jtfin. 
Tenichcr, W., Schuhmmstr. 
Siinatf; H., Baudagist. 
Waskowöki, M., SteUm. 
2 EWindemnlh.W.,Rentier. 
iUonteiiljngen, H., 
Veiischeujbrk. 
eivcrt, F.. Änlicher. . 
Fischer, L., Ww. 
Janosch. C., Former, 
Schulz, E., Ziganeuhdl. 
SroiberMi, P„ Friseur. 
Walter, F., Fichbodeiileg. 
- B.. Ww. 
Wierschle, H., Tischler.' 
3 E Laurenz.F., Rentier. 
tBorhagrner Sir. 27). 
Behli.m, E., Wächter. 
Branglch,.«., Ww. 
!>!eumanu,J.,L>ageuwäsch. 
Pseunig, li., äiaiiorb. 
Sawarzyi,SIi.A.,Schuh!N. 
Schill, F., Bäikermslr. 
4 BersöhnuugSlirche. 
E Äemeindelirchenrat d.- 
BeriöhunngSgeiireinbe. 
V. Schwartzlopir, D., 
Pfarrir. T. B. 2. 
Siatonisscnslalion/T. 
Strippe der Bcrsöhnuugs- 
lirchc. 
Snppentüche der Ver- 
soynungskirche. 
Becker,W.,<ZemeindeheIfer. 
Aohm, H., Kitchendien. 
!U»tlIhardt,9l.,Vorsteherin. 
Dirtse», P., Psarret. 
Döriim, A., Ob. Telegr. 
Assist, a. D. 
Hosereqt, £>., Maurer. 
Xiaii, M., Lehrerin, 
9tne, "ilarrcr. 
Stöltiim, 31., HanSwart. 
Wohlseil, H., Slüilcr. • 
5 E SlniO, St., togcnlira. 
B. 2. 
Gerione, M.,Seisenhblrin. 
Lange, X., Stfm. 
'Jtosc, Sl., Modistin. 
Steinke,A.,Ob.Postschaffn. 
Völker, M., Buchhdlg. 
6 E Ducnicl, C., Stcnlitt 
(Uiol6bamci@lt02).B.2 
V. Simpson, F., Drogen. I. 
v. Allen, 81., Rentiere. 
ItBrrlcin, W., Kolonialwr. 
Stoll, llt., Schnhm., T. 
0., Ger. Setr. 
7 E. Koch, L., Eigeniümeriii. 
Siortcli, L., Steindruck. 
Beatiis, H., Fabrkarb. 
Sticnfer, E., «chuhm. 
Lonrad, SL, 9lii)iȊrlerin. 
Sallmann, W., Fri|cur. 
(Seltner, O., Tapez. 
Ncuuiann, E.,Tiichlermstr. 
Paelel, 0., Äürslenmach. 
Schieb^, ©., Steinmetz. 
S!o|()a|e, 91-, Fabrtarb. 
Wiutc, I., Näherin. , " 
8 E Schulze, t£. u. SB., 
ReniierS (Pantow).' 
V. Weihprachlitzki,!!., Ww. 
(Sir. 100). 
Binder, H., skntschet. 
Anchliolz, P., Milchhdlg. 
Dubbirt, F., Lackierer, 
ffili#, St., Tilchler. 
Heinzius, O., Fabrkarb. 
Hcnipel, &., Schlosser. 
Siiimimrbi, Sl., Ww. 
May, 3., Stoischer. 
Scheele, M., Ww. 
Schnitze, P., Papierarb. 
Trapp, 91., Maler. 
Wildeiihal)n,A.,Möbelhdl. 
9 E Wähle, St., Eigen¬ 
tümerin. 
Braune, O., Schuhmmstr. 
Büscher.P., Schneideruistr. 
Gurich, F., ffllaferilislr. 
,Hanse, SL, Stcindruik.- 
Hiuyc & Co., 9t„ Zeitgs. 
Spebit. „Vorwärts". 
Staiicr, 3t., Fischhdt. 
Stollosf, E., Stiiljcher. 
Lorcuz, 3t., Tischtet. 
Paul, 6., Kutscher. 
Raschle, H., SBerlreL 
Schmidt, E., Schmied. 
Wallte, M., Fischgrosjhdtg. 
10 E Scholz, E., Cigentiim; 
B. 2. 
Bader, H., Postillion. 
Botckenhage», E., 
Schneidet. 
TechulSki, G., Bäcker. 
Förster, I., Rohrleger. 
Golschert, G., Schaffn. 
Ktah, SB., Zapctcnljblg.T. 
Kunzner, F., Maurer. 
MeweS, C., Hutm. 
Schäset, 9t., Näherin. 
10 Scholj, (£., Kalict.T. 
— (£., Schlosserei. T. 
Schreibet, B., Schlosser. 
Schulze, H., Schlosser/ 
Sierocki. 81., Sltasjen- 
.reinig. 
Seilet, P., Schneidermstr. 
10a E Simon, SL, Eigen¬ 
tum. B. 2. 
Sejcht SB., Schuhm. 
Braune, G., Schreiber. 
Btesttich, SL, äiStlcrin: 
Cmnmer, .6., Bademistbes. 
Gunlher, 0-, Schlosser. 
Henlcl, 6„ Molkereibes. 
Hoppe, F., Stiischtngcr. • 
Karsten, A., Laborat.Dien. 
Köhlef, H„ Pbstbeamk 
Skolasius-O-, Stotoiiialror. 
Laalsch, L/Eisenb. Atb. 
Lange, O./HauSdien." 
Meinte, 'Sl., Postbrami. 
Peuker, H., Postbeaml. 
üleidpitsch, H„ Melallarb. 
Schmidt, 6., Kutscher. 
Schuhmacher, I., Stäljcrin. 
Sommer, li., Fabrkarb. 
ättmert, E., Fabrkarb. 
Werner, Schlosser. 
11 E Caspar, 31., Rentier. 
B. 2. 
Busse, <3., Melallarb. 
Büllncr, &., Backer. 
Qürlti, St., ■Striimpfmiif. 
tardke, 0„ Bahnbeamt, 
oroeg, SB., Reittiere. 
turtienne, F., Barbier, 
äffte, tScjchm., Näherinii. 
Stflijier, SB., gtcuticre. 
©ommerfelt»,®. 3!äheriu. 
Wellenberg, Th., 
Schlaffer. 
12 E 2kmi;, llt., Eigen- 
Iftmcrln. ■ B. 2. 
Balte, E., Telegr. Gehilsi». 
Brügge, P., Fuhrh. T. 
GljerlinSkl,’ £., Fuhrh. 
GertachH.,Feilcnha„ernist. 
Kellert, P., Gastw. 
Meyer, 91., Poiamenl. 
Mücke, C.. Bäcker. 
Riedel, 3t., Kassiererin. 
3to6beiitjcher, H„ Former. 
Schumacher, Johanna, 
Pliffee-Ärennecei. 
13 ESrenSlc'fchc Erbe». 
V. Jde„, St., Stfm. (Me> 
lauchlhonstr. 15.) 
Laulsch, Sl.. Gastw. T. 
" Peter, Ph., Schaustell. 
13a E Ritzte, 3!., Eigen« 
tütn. B- 2. 
Albrecht, I., Fabrkarb. 
Barnict,E., lUtiimeiihblrin. 
Banmgarlcu, F-, Stfm. 
Born, C., Fabtkarblriu. 
Bremer, G„ Slnfwürtertn 
Dachmitz, 8t„ Fabrkarb. 
Demuig,K., Fabrtarbtrin. 
Eisenberg, H., Zigarreii. 
Erdrna»»,G.. pens.Bahii- 
beaml. 
. Gicsc, 0„ 3te!se»d. 
Grützmacher, tt, Schlosser. 
Haase, P., Stcllttcr. 
•Htinze, I., Stallmslr.a.D. 
Hilbig. 91-, Blnmenhdt. 
Hofcmcisler, F., Tisch lel- 
liislr. T. 
Skendlet, F, Juralide. 
Stiuepljoif, W., Ziininerm. 
stohtz, 91., Invalide. 
Krumm,I., FaUitaibtiin. 
Langner, I., Fabttatb, 
lliefch, (£., Fnbrtaib. 
Malz. 91., Echnhiii. 
Picschke, E., Schiieiderin. 
Polzin. F., Bahnatb. 
Piavatte, SL, Schneider. 
Protz, I., Postbote. 
Raddatz, M., iiauarb. 
3!einke. H., Cmnib.Äntsch. 
Riemer, l£., Stulscher. 
gtielborf, ©., Former. 
Noiidke, E., Näherin. 
3to(in, 3i„ 9t ufroiiiterin. 
Scheel, 3)t., Rächtet. 
Sitzultze, I., Drechsler. 
Schulz, *Di„ Näherin. 
Schuniacher, O., Friient. 
Siuon, H., Slnfiuärlenn. 
Slottcnburg, Sinfiter. 
Völker, SB., Fabrtarb. 
BJilfe, 91., Schneiberi». 
Wolf, I., Stälicrin. 
Zauber, St., Näherin. 
Zuleget, K., Beamt. 
14 J. a. Elrelitzer ©lr; 48. 
E Wieland, 'S., Gastw. 
<Johan»isthaI.) 
V. Neiiman», E., Schuh«. 
Gulhke, E., Gürtler, 
finale, ($., Dreher. 
Hellmaim, P., Frk. . 
Stern», 6., GlaSbläs. 
— L» Stöpfcr. 
Lücke,F., ÄnaB. Konfekt. 
— G., Schneidennstt. 
— 3t., Schneiderin. 
14 Minden,S.,Schneider. 
Nadge. P., Gastw, T.- 
NadischewSti, O., Stopcff- 
«str. 
fflefiiv F., Schneidermstr, 
Stoiue, G,, Hanbelsm. 
Simon, Sl., ftonfettiom 
Sprenger, W.,Pogelhdlg. 
Siicritcr, 9L, Fabrkarb. 
Strelitzer Str. 
15 E März, G„ Eigentüm. 
V. Berger, Ä., Porüet. 
Briesemeister, E., Autter- 
hdlg. 
Briider,W..Schneidcrmslr. 
Ätiinvald, SL, Schnhwt. 
Hannemann, Gaslw. 
Kiefer, E., Srfjneiöermftr. 
Müller, (8., Ptivaticr/ 
Prophet,F..SchneiderWr. 
Pilketwaiot, - Frl.,' 
Näherin. 
Neinartz, 9C, Fabrt. 
Stuffmaiui, 9t., ibialer. 
Schneider, £>., Zyllanfseh. 
Schutze, tlt., Privatier. 
Schwämmlein, 3t., Gros! 
destilial. T. 
Sprung, P., Buchdruck. 
Srbeny, I., Zigarre». 
Sander, ©., Werljühr. 
10 E Fischer. F.!»(., Buch¬ 
binder,nstr 7. B. 2. 
• Dtiihhavcr.'H., Fabrtarb. 
Clerc, SL; Kutschet. 
Dietrich, H., Näherin. 
Fischer-Schaetzell Nachs. 
F. M., Buchbinderei.'s. 
Golz, P„ 9iö6m'ii. _ ' 
Holjcmualb, I., Kassierer. 
Hünecke, A.. Handelsm. 
SlittzctSli, tj., stellner. 
Lainprechl, St-, Gastlv. 
Müller, M., SInswärteriu 
Plisch, (il., Schneidermilr. 
Echmibt, 8t., Kachelhblg. 
Säotif, 9L, Näherin. 1 
17 E AtiS, M.. «im. T. 
VStaczniaret, M.,Berwatt. 
9lti8, B„ Stickerin. 
Fmdman», I., stanfhaur. 
Fuhrmann, 9t., Dnmib. 
Schaffn. 
tipfner, P., Siergotb. 
eferick, F., Stnlsdjer, 
U. Staiigec, R., Dr, pr. 
Arzt. • 
Btnajoii), SB., Postbeamt. 
Schale, A., Näherin. 
Seitbler, ($., Ww. 
Tesch, 91.. Stoischer. ■ 
UiUmi, St., Schuhm. 
Sogramm, .£>., Ww. 
18 E Eggen'scheErbcuLL 
V. Sichler, M., Buchdruck. 
AndtiSte, alt., Schiiei.icr. 
Stjche, F., StoljlcnhbL 
Batisch, P., Schlot)er. 
Tanz,Drehet. 
Smuierl, M., Stjra. 
Franke, H., Sdhnhnt. 
■verzog, P„ Jopiermstr. 
Hummel, O., Stohilegcr. 
Jordan, F., Mlcmpner. 
Stcllncr, B., Schneibermslt. 
Slosch, P„ Barbier. 
Sltamer, 3(„ Tischler. 
Stüt>», 3-, Maschineiib. 
Anst. 
fintier, O, Maurer. 
Ltarschner, F., italiieter. 
Merschauk, 8t-, Stoljteiiarb. 
Milletat, ti)„ Schlosser. 
Mitsch, I., X'agcriiitn. 
Moritz, B., Zigartcnsbd. 
Müller, F., Fabitarbtrin. 
Radle, 31t., Platleiin. 
Schulz, v., gabikaid. 
Slctr, W„ Fabrtarb. 
Bob, St., ElMsscnr. 
19 och. z. Brnnnenstr. 141. 
20 E. Harlwig, F., Bäcker. 
mslt. B. 2. 
Beyet, 91., Eisenhoblet. 
Gineckc, SO., Ww. 
Haffnet.J., Schneidermstr. 
Sticht, H., Schncibermstr. 
itoniatz, ti., Fabrtarb. 
Logü.W.BlockdnSsetzerei. 
PagelS, 9L, Schneiderin. 
Sammt, ii., Slmfat. 
Gtraiiü, A„ Kassierer. 
Weseman», E., Ww., 
Schleiferei. 
21 EHeyne, F.R.,Eigentüm. 
ÄerghauS, 8L, Näherin/ 
Damast, E.. Näherin. 
DidatowLky, O., Zoolog. 
Hülg. 
During, A., Fabrkarb. 
Eitner, G., llhrm. 
Fahl. A., Maurer, 
ytnncr; tSrno, Frl. 
— Erwine, Handarbtrin. 
Härtung, St., Bekgold. 
Iaeckel, 3)t., Näherin. 
Lauge, M,, Frl. 
Linder, O., Fleischwr.. 
21 Madaus, SB.,ffiö5etpo(. 
Müllit,' E., Packer. 
Otto, E., Steindruck. 
Negewski, St„ Schlot 
Wiese, D, Schlosser. 
22 E Proschwitzki.L., Eigen¬ 
tümerin (Slli.SttcliO). 
V Pirsing, ($., iticrnmlt. 
Badrow. 0-, Lchcinliv. 
Becker, F., ®Stielai6. 
DickluS, G.. Dachdeck. 
— F., WSsüleriii. 
Dibzioneil, J.,PILlien». 
Gaede, Ä., Bauarb. 
Grotze, H., Melallarb. 
Hofsmann, 2, Näherin. 
JonaS, H., Bauarb. 1 
Straufe, Tischler. 
Alliiert, F., Melltüatb. 
Senito», W., Heizet. 
Mullct, L, Siüee. 
Peter, O.. Grüiikronihblg. 
Poppe, 91., »techtstonjiit. 
Schütz, I.. Siertäuset. 
Schwatz, P., Droscht. 
Führ. ■ 
Stahn, 9t., Melallarb. 
Sltclilaii, A., Nahiun. ■ 
Siiibre, O., Näherin. 
Toi»aszewski,El.,Vauarb. 
23 E Hatndl, A., Fuhrh. 
B . 7. ■ ' 
Bodelski, Sl.. Malet, 
Bralsch, F., Näherin, 
Ggeroarbl, A., iViolterct. 
besioer. 
Gotalsti, 2t., Näheriiu 
Helwig, E., Töpter. 
Steuchel, ZU-, 06ctin. 
Steiger, 91., Näher»,. 
ÜJtaron, Ftl.. ülnljerin. 
'Jtaumonn, P., Fabtk. 
Palm, Sl., Tischler. • 
Pemüllet, L., Fabrtarb. 
Ptanett, 2Bio. 
äiiitg, H., Schuhm^ 
Schnabel, D.; Tapez. • 
Schnitz, V!., 3!>ihctiiu 
Stiller, H., Maler. 
Untcrbergcr, 3Jt„ Utähctiit. 
Wagciiet, F-, Schlöffe». 
Wernecke, P., «olonialtur. 
24 E. Hasseibach, P., Strchii. 
Breborowicz.J., Sqloiier. 
Hcbecke, Ä., Falzer/ ' 
Stietzcr, I., Jliui. 
Laube, (£., Klempiiermstt. 
— Ült.,-Jiiempuct. 
Lulher, i!)t., Schlösset. 
Zeiiiliu. fl., Üiiio. 
Briiiinensir. ->■ 
25 E. Seijiait, 31., Rentier. 
B. 2. 
Bamncrt, P., Steindruck, 
.(ttenast, G., Ww- 
Machmhn, •&., Schneider. 
Preiit, (£., Schncibermstr.. 
Schart, SB., Fleischetei.I. 
20 E Cpiu, illi., Dr. jut 
(Fticbciinit). 
V. Dietrich, Sl., Verwalt. 
(Schönliotzec @tr. Zij. 
Draheim, 3)t., Modistin. 
Freibeig, E., Haiisivirt. 
(8o.)ltc, it„ Lehrerin- 
6an|C, H„ Stafiscrcr. 
ili.ie|e, O., ßärbcrcibcf, 
Schwatz, 3Jt., Frl. 
Weiitzel, 5-, Schlöffet. 
27 E Lubcck, H., Backerei. 
eiiiridjlg. 1. B. Z. ■ 
fiicisiler, Sl., ©chncioevin 
Grau, M., Ütenlieic. 
Groihe, 6-, tiastio. T. 
Stnobloch, .£>., SBib. 
itoie, P., fctiitfat. 
Prietzel, SB., Äietallarb. 
Steljbcrg, H, Metallarb. 
viühl, H., ipaiibcujr. 
Stahlberg, St., Manret. 
Uhrmacher, B., Stolmiial- 
wrhdlg. T. 
28 E i»joos;c»8, A.. 
liigemüntciiii. B. 2. 
Söochert, F., liitfjoat. 
— .pcduiig, Sionftiure«. 
Golz. St., Stiini. Schnym. 
Hille, 91., 6teinfc|i 
Jaenemaii». F, Homöo¬ 
path. Jnstil. 
Stahiicr, I., Maurer. 
Piper, SS., Prioalicr. 
Biitler, !»., Schneider. 
29 E Legal,<Ä.,Blich. •’cf.T 
B. 2. 
Christliche Gemeinschaft. 
Bunde, lö., Srtmhmmstr. 
ftlützoto, ÜB., Maschinist, 
ftritschcl, M., Ww. 
Lei/mann, 3?., Gastw. 
fintier, O, Grünkram. 
Michael, H., $raucrc,at6. 
Schäfer, 61., Viiit)crin. 
©lümann, it, Zuschneid. 
30 E Krüger, P.,Prioatier 
. Ji. 2. 
V. Hatte, H., Berwatt. 
ASmus, W., Straßenb. 
Schaff». 
JO «lese, «,v Bitder-Bet- . 
groiicrgS. Anst. T. 
Lorbeer, H., Steindruck. 
Dieser, J./Kfm. ' ■ • 
Prochnow, ®t„ Näherin, 
äcllitn, W., Büglet. ■ 
Zwerg,H., Landesprodnkt. 
T. 
31 E Naschet, M., Ww. 
11.2. 
Böget, 91., Kürschner, • 
(SnitlHcr/ B.< Ww. 
Heb, SL, Fabrlarb. 
Stern, 3t., Steinsetzer,' - 
Stöljler, lr., Stcnlen« 
cmpfäiig. 
Koepp, 31i„ Ww. ’ 
Shaltc, &)., Backer. 
Leydecker, 0., 06. Post» 
schaff». 
3Ji<ttll>cd, H., Mechaniker. 
Meyer, H., Ww. 
Peitz, H., Fabrtarb. 
Pinijl, H., tiaino. T. 
Schmidt, £>., Banarb. 
SHi>holz,St.,SchuhnimstL 
Weriier, F., Fabrtarb. ■ 
Wiiiketinan», Ä., Ww. 
Wollet, W., Tischtet. 
J2 E ZachinewSti, E„ 
SSlalennslr. T. B.7. ' 
Goedel, P., Ww. 
iUsienmachcr, H., 
Schneidermstr. ■ 
Lichlenstein, M., Myrtei» 
arbtrin. ' 
JBtoske. Siiro. 
Wendel, W, Beamt. 1 - 
Sien. aiiii, M:, Ww. 
U.aabe, Ä., Waschansi.1 
Roh», S!„ Tischiermstr. ■ 
iiiügcr, is„ Stito. 
Scholz. Schneiderin. * 
Wdmiillcr, I., stamm* 
niait). 
Wegenet, Schneiderin. • 
Wcigl, Ä., Näherin. ' 
Wiiiider, ISlcttr. Arb. . 
Saajmewili, ©., Sinter. T. 
i- ti\, stuil. ptiit. 
— Sapc.euljblq. T. 
33 EHirschma»n,lr.,3tc»tier. 
0ii6. Landarb. 
täierih, 91., Schlöffet. 
Hirichuiann, v., iUtöbet.T. 
— P., Ti|chter,l,[tr. 
tiantprcchl, i!Jt., Ww. 
Lilsrn, A., vmnib.Schaffir,. 
Stein, O-, Slraßenb. 
Füh.. 
Tpti.nviez, K., Näher!». 
!4 t ’.iebel, W., Ww. 
Lochet. 9., Weber, 
viühlow, Sl. Äw. 
Hiemke. Sl., Putzmacherin, 
Stioicrcr, 91., Schuhn,. 
Liebermann, SlnKa, 
jilempiicrci. 
Moldmann.M., Ptättcri». 
Müller, j., Plutlerin. 
Stäbe, at„ Schlosser. 
3loljn, Si., Ti|Ä>erwetkft. 
Schlaiicl, St., Tischter- 
wertit . 
1 Trautmann, 9t., ©oSnnt. 
— il., L!w. 
Jö E tooljllcif, M., Stfm. 
U. 2. 
SJInrr, St., Gastw. 
Silguiä, Sj., stupset« 
Ichmied. 
Gatzinanii, 3t., HanSbie», 
(iltund, H, Lisa-lerinftr. 
.Viniiucboi)ii,S.,Piionlietc. 
H(i«|tciii, I.. Klempner. 
Sciiige,G.. Magiltr. Beamt. 
StoniD, E., Stnllcher. 
Stiege»lirint, (&, Melall- 
tnxlj. 
Collrciiler, G., Mechanik. 
Leyh. Etetlriz. atb. 
äjtcmijarbt W.,Sllcmpneu 
aioeweä, H., Schlosser. 
Müller, 8t., Buchbind. 
— Ä., äietküu|crm. 
Papensuv, 6„ Schriflfetz. 
istoittifclo, F., Staurcrpot. 
Stiiaaf, ti., 3lt.ilcr. 
Zechn», (£., Ulellriz.SlrB. 
36 Etiener, @., Eigentüm. 
Ii. 2. - . 
Meldt, St., Fabtk. 
Bitthaljn, F., Bastw. T 
John, st, postbeamt. 
Jmz, P., Tilchler. 
itltinann, P., ©teuer» 
erheb.. 
MigowSli, 9t., HandetSft. 
Sticket, 21!., Sanatb. 
Raichke, &, SMaltatf. 
Sügmann, ©., Melallarb. 
Wilte, F., Schntzm. . 
37 E Arnold, ts„ Dtentiere. 
B. 2. 
Bachmann, F, Ob. Post- 
schaffn. . . 
Biichholz, F, Gastw. 
Blau. Louije, SPäsche» 
Sbtg.- T. ■ i 
CarlS, Hintzej Hoflieferant, Pianinos und Flügels „Rüliawstr. &&J49
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.