Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

Reichspostamt 
29 
Rsiichspostiknit 
m n. 
@dju!(i, Ob. Postsekret. 
Püschel, dgl. 
Pfefferkorn, dgl. 
Löhrle, dgl. 
Mobiuk, dgl- 
»itrSCitreeii. 
Petzold, Geh Rechn Slot, Vorsteher. 
Senfncr, Ob. Postinspekt. 
Dr 3)mfo, dgl. 
DierS, dgl. 
Mack, dgl. 
SaicloR, dgl 
Schneider, ’Jl. H, dgl. 
Böttcher, dgl 
Diedcrich, Ob. Postsekret. 
Schulze, dgl. 
Schütte, dgl. 
Bienau, dgl. 
Nikifch, dgl 
Gundlach, dgl. 
Otto, dgl. 
Rolle, dgl. 
Bittet, dgl. 
Petereil, dgl. 
Jalm, dgl 
Schmidt, Rich, dgl. 
Gtunke, dgl 
Äan|jcii6ad), dgl. 
Steinderg, dgl. 
Siteittidj, tgl( 
4)iCmuuii/ vgl 
iljltldlte, dil 
Ünitgciibudicr, flarleitzeidjner. 
Stnblfc, dgl. 
AnslandSbureau I. 
3tmq(mn6, (Seh Rechn. Rat, Vorsteher. 
Fuftrtui, Rechn Rat. - 
Heinrich, Ob. PoMspekt. 
tltccfe, dgl. 
Eljtijnii, dgl. 
ib|t. dgl. 
stnafi, dgl. 
ftlrö, dgl. 
Miede, dgl. 
Schenk, dgl 
Siccr, Pouinlpektor , 
Oberländer, Rech»' Rat. 
DeditiuS, dgl. 
tcibcmaim, dgl. 
robii, dgl 
Schmidt, I. P. H, Ob. Poslptakt. 
Thon.aS, dgl 
tetjoq, Ob Postsekret. 
reNchiieider, dgl. 
Stellbring, dgl. 
DanLke. dgl. 
Goerke, dgl. 
Krüger, dgl. 
Spaudau, dgl. 
ffliclctwl, dgl 
Ernst, A O 8L, dgl. 
Siömer, Emil, dgl. 
AuSlandSbureau II. 
Schönian, Ob Postinspekt, Vorsteher. 
Vartfch, Ob Postinspekt. 
Batckhaufen, OB. 'i oftpraft. 
Ewald, Ob. Postsekret. 
Ranke, dgl. 
Eleinhauic», dgl. 
Dörner, Harry, dgl. 
statistisches Bureau. 
Echmitl, Geh Rechn Rat, Vorsteher. 
Thornaschky, Rech» 'Jini. 
Knmnitz, Ob Postsekret. 
Günther, dgl. 
Bauer, dgl. u 
Weidmann, dgl. 
Saufe, dgl. 
Hunger, Dgl. 
SJlcrtrai, dgl. ‘ 
Kowal, dgl 
SchmedeS, dgl. 
Geh. Registratur. 
Florian, Geh Rechn. Rat, Vorstehei. 
Braun, Geh. Rechn Rat. 
Bohne, dgl 
Daniger, Rechn. Rat. 
©ötjflj, dgl. 
SHdl, dgl. 
Woll, dgl. 
Schon, dgl. 
Äögcl, dg!. 
©dranncr, dgl. - 
fioffimum, dgl. 
HernieS, dgl 
Schröder, Ä. M, dgl. 
Schwierzy, dgl. 
Keller, dgl. 
Alliieller, dgl. 
v. Westernhaaen, dgl. 
Böller, Emil, Weh. Registr. 
Barth, dgl. 
Bremstnger, Ob. Postsekret. 
Geh. Kanzlei. 
Moloff, Kanzl. Rat, Bey. Kauzl. Direkt. 
Jakob, Geh. Kanzl. Inspektor. i 
Geh. Kanzleisekretäre. 
Trinkkeller. Perl. 
Nordhvff. Bürger. 
Engelmann. Itönig 
tartmann. . Fröhlich, 
chacht. All,last. 
Bernartz. Züchner. 
Lemke. Schmidt- 
SBiBciSljmiltn. Jloidjfe. 
Sdiroodj. Rudloff. 
Schote. Richter. 
Slabcnow. Knrka. 
Syrmg. Wulff. 
TelegraphrnbctriebsLnrean. 
Lauser, Ob. Postinspekt, Vorsteher. 
Schewe, Ob SSoftmlpctt. 
Kaifunky, dgl ■ 
Friedrich. Ob Telcgr. Sekr. 
Wiebe, Ob Postfeknl 
Zielfelder, dgl. 
Wendter, dgl. 
Lrüger, dgl. , 
MewerS, dgl. 
Gorucr, dgl. 
straft, dgl. 
TechnifchcS Telegraphenbiireai,. 
Ploetz, Ob Pöstinfpekt, Vorsteher. 
Ehricke, Rechn. Rat 
Schiche, Ob Postiuspekt. 
SdjmiU dgl. 
Verqer, dgl. 
Dreger, Ob Postsekret. 
tzennig, dgl. 
Dantwardt, dgl. 
Windhaufen, dgl. 
Lintl e, Ob. Postinspekt, Vorsteher. 
Röstel, Ob. Postinspekt. 
Kleine, dgl. 
Theil, dgl. 
Ehlers, dgü. 
Item, dgl 
,Öon6, dgl. 
Llüller, (8. iX. G, Telegr. Inspektor. 
Silier, Ob. Postsekret. 
(iffler, dgl. 
Tilger, dgl. 
Mugguiburg, dgl. 
Bureau siir Fenisprechwesc». 
Beutlrr, Ob. Pq|hnfi>c(t, Vorsteher. 
Jngel, Ob. Postinspett. 
Aras, dgl. 
Schulte, dgl. 
Wcier, dgl 
Eustuger, 06. Posiprakt. 
Wiiliber, dgl. 
heinemann. Ob. Postsekret. 
Vt 1113c, dgl. 
Braay, dgl. 
Demmer, dgl. 
Postmuseitin. 
W. 60. Leipziger Sir. 14- -18 u. Mauer. 
striche 09—76. 
Mai, Geh. Rechn, Rat, Vorsteher. 
Antoine, Ob. Postsekret. 
Bureau für Starkstromanlageu- 
Schneider, G. A. T, Ob. Postinspekt., 
Vorsteher 
Tuch, Ob. Postinspekt. 
Schramm, dgl. 
Sarioro, dql. 
Steuer, dgl. 
Dr Tamm, Postinspekt. 
Sichel, Ob. Poftprakt. 
Grüger, Ob. Postiekret. 
Bücherei. 
Schwellenbach, Ob.Postinspekt,Vorstch. 
Peter, OB. Postsekret. - 
Braun, dgl. 
Jllofc, dgl. - 
MaschinentechiiischeS Bureau. 
Lerche, Banrat (f Ober-Telegraphe»! 
Ingenieure), Vorsteher. , 
Hübicher, Trchn. Sekr. 
PostzeitiingMnit. 
W. 0 Deffauer Str. 4 6. 
itriier, Poitdircklor 
statt. Jnspeki d. PostziilnngSamtS. 
ituhloiu. Rechn. Rat, stontioll. 
Henkel Rechn Rat. Aalfierer. 
PaiüclinS, Ob. Postsekret. 
Stctmi dgl. 
31 Ctrl, dgl 
Merkwih, dgl. 
Schee>er, dgl 
Stahlmanu, kommiss. Ob Postsekr. 
Posialiwetsuiigsamt. 
N. 34 Oranieudurger Str. J5 30 
Knorr, Geh Rechn Rat, Vorsteher 
Stciiidainm Rechn Rat 
Pflug. Ob. Postsekret. 
llhlmaiin, dgl 
Po>tsekretäre. 
Peuckn DombrowSly. 
Ribinann. Biedow. 
Pus^ Abel 
Echcrlcr. Somfchcit 
Sc.it.  Müller, Emil. 
Geide 
Ober-Postassistenten. 
August. 
Blumenthal. 
Botcumeifter. 
Kastellan. 
Geiieralpostkaffe. 
0. 2. Königstr 00. 
(Geöffnet » 9—2.) 
Nöthlina, Geh. Rechn. Rat, Rendaat. 
Zielke, Geh Rechn Rat, Ob. Auchhalt. 
«alewskii, Rech». Rat, Kassierer. 
'ip)>, dgl, Auchhalt. 
iludstctie, dgl, dgl. 
Äahnke, dgl., dgl. 
Lenz, dgl, dgl. 
Krause!, dgl, dgl. 
Ärohnert, dgl, dgl. 
Sdmlz, dgl, dgl. 
Regler, Buchhalt. 
Retiig, dgl. 
S-orges, dgl. 
Meudeliohn, Buchhalter. 
f iiiuhalt, dgl 
rame II. dgl. 
Rhode, dgl. 
Kummetz, Ob. Poslassiit. 
Wetzel, dgl. 
Melchert, >gl," 
Merke, dgl. 
Bork, dgl. 
«tHctyviti. 
iu-fi 
Rilkert. 
Sode 
Red ich. 
ÜBiliiclm. 
Sdjiii jmilöki. 
tildji 11 
WiSukj. 
*tuivtnuuly. 
Vtelchke 
Naab. 
He,11 
Wendt. 
Mulack. 
Maeij. 
Rudnci. 
Burgdorff. 
stxiiinll'nucr. Hartig 
iöcdut 
P ostassistenteu. 
Gunoiu Rrit 
Ediwimder. Schulz, Max. 
Edjul 1, Stift. 6mitnmim. 
Braun Günther 
Zillmanii. 
Tclegraphen-Vcrsuchsamt. 
W. 9. Königgrätzer Str. 20. 
hoffinaii». Telegr. Jugen. 
Dr siicbitl, dgl. 
Jira 11116, dgl 
J ajucr, dgl. 
Löpiuer. Telegr. Jnspekl. 
iiaiii e dgl 
Jimmcrmaim, Ob. Postprakt. 
Lbichen. dgl. 
Wolliu, dgl. 
Jäger, dgl. 
Rappe, dgl. 
Rciaiardt, Techn. Sekr. 
Slntmi, dgl. 
Sdjairfcnitcm, Postsekr. 
Engel, Ob. Postaifijt. 
Tclegraphcn-Apparal' 
Werkstatt. 
SO. 10. Köpeniikcr Str 122. 
Kutzmmin, Telegr. Ingen, Vorsteher 
Heuen, ictcgr. Ingen, 
dgl. 
Jopvich, Telegr Jnspekt. 
Kruckoa, dgl >. 
Mülid), Ob. Postprakt. j i 
Stocket, dgl. 
Ritiel, dgl. , 
feuert,nlm. dgl. 
i-chwender, dgl. 
Wolss, dgl. 
L'iylg, Ob Telegr. Sekr. 
Bamiaich, Poitieki. 
Rö Irr 
Gaiz, egr Sekret. 
Sorwd)«. n, dgl 
iUiüllir, Phil, Postsekr. 
Weilaudt, dgl. 
Vager, Ob. Postassist, 
yüljr, dgl. 
Rüdiger, Lager»ernialler. 
itnodjc, dgl. 
Sdiiibctt, dgl. 
Müller, dgl 
Wuitrow/ dgl. 
ÜScimaim, dgl. 
Lehuiann, dgl. 
Grab6, dgl 
Henning, dgl. 
Ressort 
des Ri-ichs.postamts. 
1. Die Ober-Postdirektion 
(füi den Bezirk Berlin). 
0 2 Spandauer Sir. 19-24. 
Ober-Postdirektor. 
Vordeck, Geh. Ob. Postrat (m d. 91. t 
i/laiS 2. itl). 
1. Abteilung. 
Erbe, Ob. Postrat, Dirigent. 
tciiacr. Geh Postrat. 
chultze, dgl. 
Deliing, dgl. 
Sdicbn, Postrat, (zugl. Rech!6beist). 
Goldsch, dgl. 
®icriüfl, dal. 
Eick, dgl. 
2 Abteilung. 
Zappe, Ob. Postrat, Dirigent. 
tzieronymn6, weh Postrat. 
Srigldjc Posirat. 
«chwensty, dgl 
hünell, dgl 
Meyer, dgl 
Biintiirdien, dgl 
itailcii, Poiibauinspelt. 
3 Abteilung. 
Ritter, Ob Postrat, Dirigent, 
tieimctct, Geh. Postrat. 
Soblcr, Postrat. 
•Biifficii, dgl. 
Waliher, dgl. 
Waucrl, dgl 
Onafthoff, dgl. 
ülathrmacher, dgl. 
Albrecht, dgl. 
,'icisc, dgl 
Sttuue, Postbaurat. 
Walter, dgl. 
Svaldiua, Bauiat, Postbaumspekl. 
Rahebuig Po>tbau,nlpettor. 
S.'cijer, dgl 
Drcldiei, dgl. 
Martini, dgl. 
Rahm, dgl. 
lürcüKc, dgl t, 
Bczirks-AussichtSbcamie. 
Hö)!pner,Ob Post» 
»iwekt. 
Grosilnitf), dgl. 
Webeisted!, ngl. 
Biinbaum, dgl 
Ohne^orge, dgl. 
Feiiikorn, dgl. 
«enger, dgl 
"ibbrrt, dgl. 
Wagener, dgl. 
Krause, dgl." 
WaiSdorff, dgl 
Götze, dgl. 
Harwart, dgl. 
Doench.Ob Post^ 
»ispellor. 
Jädel, dgl 
tailleben, dgl. 
ttietfe, dgl 
Hübner, dgl. 
Eitner, dgl 
Spiegel, dgl. 
Sooft, dgl. 
Schmidt, R L, 
dgl 
Knopf, dgl 
Ehle, dgl.probew 
GieS, dgl, dgl. 
HilfSrefcreiiten. 
Kayker, Postinlp Aöhm,Polt»ifpekt 
v d Nahmer, dgl. Snell. dgl. 
Bruus, dgl. Boswiiikel, dgl. 
Saimiot, dgl. JakoliS, dgl. 
Meyer, dgl 
Bureaubcamke. 
Leberke, Ob. Post. Uljfc, Ob. Post. 
prost. prakt. 
Stramm, dgl. Schnitter, dgl. 
Wattlier, dgl. Suizezynökt, dgl. 
Betkosskq, dgl. Poppe, dgl 
Be>ter, dgl. Wagner, dgl. 
Dauter, dgl. Gorke. dgl. 
Sechtem, dgl. Röscher, dgl. 
Slhotle, dgl. 3hd)tcr, dgl. 
Bruggemann, dgl Junkermann, dgl. 
Schulz.Georg, dgl. Geyichmann, dgl. 
Sdmlz, dgl. OeiilkerS, dgl. 
Stnäbtl, dgl. Giallert, dgl. 
Grundmann, dgl. Gromoii, dgl. 
Witcke, dgl. Nothnaget, dgl. 
Elstetmami, dgl. Jaeobi.Rud, dgl 
"otlter, dgl. Frölian, dgl. 
.tuliatf, dgl Martin, dgl 
DiederichS, dgl. Garmclui, dgl. 
CSaco&t dg>. Eu’Scnmnu, dgl 
siedlet, dgl Braun, dgl. 
Thiel, Mar, dgl. Schäs«, dgl, 
Stein, dgl Ratzes, dgl 
Libbert, dgl. Rank, Rechn Rat 
vollchau, dgl Friese, dgl. 
Groenewald, dgl. Evler, dgl 
Thete, dgl. KnciB, Ob Post. 
Höschel, dgl. fetret 
u.; rt, dgl Seifig, dgl 
Ltiiiin^., dgl. Gomolka, dgl. 
Heiltet, dgl Frey tag, dgl. 
ISötfd), dgl Bill, dgl. 
Günther, dgl. Jürgens, dgl. 
Lübke, dgl. Sallahn, dgl 
Seist, dgl Franke, Post* 
«schaffet, dgl. Bnnsctrct 
Heppet, dgl. Dofchann, dgl. 
,Tcriuorii, dgl. Denn, dgl. 
Stammbergcr.dgl. Fnchs, dgl. 
'Iiascnack, dgl. Ediucidcr. dgl. 
OrlovinS, Ernst, Sog, dgl. 
dgl illlehS, dgl. 
Robbel, dgl. Rahne, dgl 
Lohmeyer, dgl. Denkert, dgl. 
Tlnele, dgl Göcker, dgl. 
Kämpffer, dgl. 
Maschineiimeistcr. 
Rohrdantz. Puls 
Weibezahl. 3!ietilcr. 
Dtt Vber-postdirekiion sind 
untergeordnet: 
KabinettSpostanit. 
C. 2. Königstr 60. 
v. Brause, Rechn. Rat, Ob. Postfekrel, 
Hofpostamt. 
_ C 2 Spanbaner Straße 19-24 
Geöffnet Wochent Paketannahme 
SommeiV—7.'ji>tnlcr8—7,Scrlpalct» 
animhmt Poftnnrociimigcn, Wert- 
briesannahme: Sommer 7—8, Winter 
8—b Sonn- und Feiert, sowie 
am Geburtst. St. SDlai d. 
8-9, 12-1 
Vorsteher. 
Sachö, Postdirekt. (m. d. 81. etnei 
JlatS 4. Kl) 
Lehman» 
Bizc.Postdiriktor. 
Inspektoren. 
Kerner, Postinspekt. 
RüV, dgl 
Hacker, dql. 
Srügcr, dgl. 
Stellcnvorsteher. 
Zipfe, Ob Po|t- Kleist, Ob Posi» 
pratt. feitet. 
Stadahl, dgl v. Ruhn, dgl. 
tiiann, Poitiefr ilodj, dgl. 
Riltom, Ob Post- Siltljutl), dgl. 
fetret. 
Briefpostanit. 
C 2. Königstr. 01, Hciligegeist- 
strage 24—Jd 11. Kl. Poftftr 12 13. 
-> Geöffnet Woche»! Briefannahme: 
S 7—8, W. 8—8 Sonn-11 F»,ert, 
faicc am Gebnrtöt Sr iüioi d. 
Jlmictä: 8—9 12—1. — Annahme 
f Telegramme u. Nohtpostfendniigen: 
Ununterbrochen Tag 11. illadjt. ■<- 
Vorsteher. 
Warnikc, Postdirekt (111. d R. eineK 
Rats 4. Kl). 
Pleger. 
Bize-Postdircktor. 
Inspektoren. 
StSdler, Postinspekt. 
Br Görs, dgl. 
Tilsner, dgl 
Meyer, H t!h. H, dgl. 
Stcllenvorfteher. 
Bublch, Ob. Post- 8=1)1«. 06. Post. 
piakt. fetret 
Dr. Fuhrmann, Rücken, dgl. 
dgl Gollinge, dgl. 
Wirth, dgl Engel, dgl. 
Pretzsch, Rechn 
Rat. 
Paketpostamt. 
N 24. Oranienbnrger Str 70—73. 
->-Geöffnet Wochent. S 7—7, W. 
7Va—7. Sonn- u. Feiert, sowie am 
<debutt6I Sr Maj des Kaisers 
8—9,12—1 — Amtsverwalt. geöffnet 
Am 8—1, 91m 4—8. Sonn 11. gesell. 
Feiert. $m. 9—1. 
Vorsteher. 
Beiutker, Postdirektor (m. d. 31. t. 
RatS 4. Kl J. 
Bize-Postdircktor. 
Hübner. 
Inspektoren. 
Reih, Po,°"ifpckt. 
Rödmg, Johannes, dgl. 
Arndt, dgl 
Äeih, dgl 
Stcttcitttorffcsjcr. 
Sdjaumann, Postpiolt 
Abraiiioni6!I, Ob Postsekret. 
Wandel, dgl. 
Otto, dgl. 
Äcrto», dgl 
Bcck, Karl W F, dgl. 
Stein off, dgl. 
Sluftcck, dgl. 
Kühn, dgl 
Postfiihranlt. 
N 21. Cranlcnbiirgcr Sir 35 SO. 
Richter, Postdiieklor (nu d 01 e JlotJ 
4 Jtt), Vorsteher. 
Heideiireich, Bize Postdirellor. 
hayner, Ob. Postiekr. 
Prochnow, dgl. 
jctittr, dgl 
Postscheckamt. 
N-W. 7. Eototflcenflr 23. 24. 
Üleiimaim, Postdiieklor, Vorsteher. 
Lorek, Postinspekt. 
Sdjüd, dgl. 
Berndt, Ob Postiekrrt. 
Veck, Karl F, dgl.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.