Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1910 (Public Domain)

• SoObteiitr. 
Hauptzollämler. 
Olle, Zollinfpekt., Vorsteher i. ZRuanfa. 
Zahn, Vorsteher, koiiinnss. i. Begamojo. 
Gren.enberg, vgl., lamm. I Dares>alam 
Soltou, bgl., lommijf. 
Fischer dgl., kommiss. 
Maler, Vorsteher I. Lang». 
Sieß, dgl. 
Rohde, dgl., kommiff. 
Bollwein, vgl. 
Koslcr, tommiff. Geh. Zollrevif. 
Hntter, dgl. 
3. Justizverwaltung. 
Bortifch, Reg. Rat, Hb. Richter i. DareS 
telom. 
Sitate, Sieg. Rat, Bez. Richter, dgl 
Keljler, Bez. Richter i. Tonga. 
Proempeler, Wer. Affeff., vussrichter. 
Dr.o. Boxberger, Wer. Äffeff., (omraii], 
l. Dareosaiam. 
Gunzert, Reg, Rat, Bez. Richter zugl, 
Bez. ilnitm. i. Mua»>a. 
Strademann, Ger. ticlrel. 
Panißen, Ger. (Seitel., kommiff. 
SLIleijcr, dgl., dgl. 
Merle, dgl, dgl. 
Roiienkolber, dgl, dgl. 
Wciidie, iHedjleimiv.. ,. DareLsalam. 
Dr. Sdjulge, dgl., dgl. 
Müller, Hans, dgl., dgl. 
Schmidt, dgl./in Tango, 
v. duftig, dgl., dgl. 
q. Flottille. 
ThrapkowSki, Sieg. Slot, feemämt. Bei 
toi des Gouvernements, Leiter. 
Berndt, Kapn. Scibel, il)io|d)i:ii[l 
Prufsnig, dgl. Borchers, iäetr. 
RcumüUer, dgl. Ingen. 
Sttehler, dgl.' 
Kamerun. 
' V Zeutralverwaltung. 
Dr. Seih, (ifj, Gonvenient. 
Hansen. Geh. Sieg. Rat, 1. Referent. 
Sleinhanfen, Reg. Rat. Reierenl. - 
Dr. ijienian», Prof.,' 06. Stabsarzt d 
Schuxtu ^pe. Mebiz. Referent. 
Kundi, Finanzdirektor. 
Dr. .Jacob, liier. Assess. ' 
Dr. Muppel, dgl. 
Sfait, üleg. tiouiilflv. 
Voiillaender, dgl. 
bild, dgl. 
Frihen dgl. 
Schorkopi, Forstaffeff. 
ilieoer, ßoriiuiallit. 
Dr. Schumacher, Sieg. AM. 
Wipfler, dgl. 
Sleintopt, Ger. Affeff. 
Dr. Sann, Geologe, 
Dr. Sprnigcseld, Tierarzt. 
Smmcl, dgl. 
Dr. Helm, dgl. 
Baichr, $tallul. Vorstand. 
Peters. Bur. Vorstand. 
Kräuter, Luffenvorslaud. 
Ficfel, sßoiitiiiib d. Hauptmagazini. 
Äertz, ^olldireklor. 
Steinwarie, Landmesser. 
Seekamv, dgl. 
Niik, dgl. 
jtlofi. dgl. 
Slell , bjt." ' 
Srl,t. u. Vubijiahaiiteit, KtBeitcrfornnusf, 
Adams, dgl! - 
Nagel, Gönnern. Echter, GSoimcrn, 
tecltet. , Sekret. 
Guts,,'dgl.' " Jttliiui, dgl.- 
Mein, dgl. Slijrai», dgl. 
Maller, dgl. Gehile, dgl. 
Mae«, dgl. Schwcder," dgl. 
Bieltiiancr, dgl. Peuckert. Baufekr. 
v. Baut, dgl. . ©icljr, Ma ch. 
Pokorru, dgl. Ingen. • 
Schn,ei,er dgl. Klein, Hasen- 
Schae,er. dgl. mftr. 
2. Lokalverwaltung. 
Dorbritz, Sieg. Rat, Bez. Amt,,,. 
Krücke, dgl., dgl. 
Röhrn, Bez. Ämlni. 
Engelhardt Major, dgl. 
Doininit, Hauptmann d. Schutztr., dal 
Dr.'Mans,eldt, Stabsarzt, dgl. 
Dr. Schürmanu, dgl. 
v. Krosigl, Bezirksamtm. 
Frhr. v. Stein.yaiwtm. d. Schute,, dal. 
Dr. Kulz, dgl. 
Dr. Raebiger, dgl. 
Dr. Haberer, Prof., Reg. Arzt. 
Dr. fccibert, Weg. Arzt. 
Höhnel, dgl. 
Dr.ticrfe, Stabsarzt d.Schnhtruppe, dal. 
Dr. Lübcnau, Reg. Slrzl. 
Dr. Bücher, «eilet d, Versuchsanstalt f. 
Landeskultur in Bicloria. 
Dr. Siieiiiiel), wiffenichastl. Beamt. d. 
VersuchSaust. f.LandeStult.i. Bicloria. 
SBoIr, dgl., dgl. 
Lippe, LdUanilSverwalt. 
Botefür, dgl. 
Seilsntll), dgl. 
Berghaus, dgl. 
GouvernementSfekretäre. 
Mülliug. 
Nehler. 
Daletzlq. 
Fabian. 
,treidinger. 
Gimbel. 
ffllotf. 
Hellweg. 
Hörlh. 
Jung. 
Knrtzahn. 
Lutz. 
Meincke. 
Mühling. 
Schotnecht, 
Stein. 
Weit. 
Wilzke. 
Zeiimann. 
Bigge. 
Eiigelsleben. 
Knelsch. 
Menge, 
Schall. 
Biernatzki, StatlouSleiier. 
titmit, Ärbeilerkommiff. 
Lieber!, dgl. 
Zimmermann, dgl. 
Schnitt!, Lehrer. 
Haas, dgl. 
steifen, dgl. 
Bötze, dgl. 
3. Justizverwaltung. 
Äntenrieth, Landrichter lommiss.. Ober» 
richter. 
Kirchhof, Bez. Richter. 
Rogalslh, kommiff. Bez. Richter, 
'jitiester, dgl. 
Weile, dgl. 
Laugkraer, Ger. Sekret. 
Rück, dgl. 
Lange, dgl. 
'AB,neck, dgl. * 
Prange, RechlSanw. in Kribl. 
,0er, dgl. in Dnala. 
Togo. 
V Gouver»ei»°nt in Lome. 
Lras e. Zech aul Sleuliofen, Gq, (m. d. 
91. e. RalS 2.. Kl.), Goiwerneur m. 
d. Befug». e.KouiulS f. b.a|ttfiuu|djeii 
Küstengebiete von der' englischen 
Kolonie Sierra Leone dir cwschi. d. 
englischen, Rigerlüsten < SdjitiMebiel.' 
Dr. Meyer, Geh. Reg. Rat, 1. Referent., 
Dr. Asmis, ©er. Afseff.) 2.. Refirenl! 
kpmunff. 
jlmtsiuscr. Kgl. Pr^nß. Ger. Ajsefs., 
tommiff. 
Hojimanii.Kgl. Bayer SfaatSSauaf(ist., 
dgl. 
Sauer, Ria. Lanmstr. 
Schachert, dgl. 
Loder, dgl. 
Mergcr,Kgl.Bayer.Forstasseff.,kommiss., 
jutll». Beirat. 
©ärmer, Landrentmstr., Kaffenoorstand. 
ipeft, Änr. Vorstand. 
Suilcrt, ültbeuertommiii. 
Sanerwein. Sclicl. tommiff. 
jJiClins, dgl., dgl, 
Wüsl, dgl., dgl. 
Clemens, dgl., dgl. 
Äiaffel, dgl., dgl. 
Äeitphal, dgl., dgl. 
tiolge, dgl., dgl. 
2. Allncmeiiio Verwaltung, 
a. Bezirksämter, 
vennanr, Ger. flfieii, Bez. Amtm. 
komuiiff., >. Lome (Stabt). 
Madi-ote, Bez. Slmiesctrct., kommiss. 
Menget, Reg. Laumlir a. D., Bez. 
Auilui, konimiss. i. Auecho. 
Warueke, Bez. Aiulsselret. lommiss. 
Ur. (Brunn, flieg, »tat. Siez. Amtm. 
i, Mifuhohe. . 
fliarpari,, Statlonsleiter, kommiss^ 
r 
Mohr, Bez. Stijiläfekrci. 
b. ülcienftetioneit. 
Perl,Slüttonsflisiii., tommiff. Ljbanbu. 
Lob, bgl., dgl. i. Ho. 
c. Statioiic«. 
Doering. Ha.iptiu., Leiter, kommiss. 
i. Atatpame. 
Dehn, Stationiassist., kommiss. 
llßiichlid), Pros., Luter i. Kete-Kratschi. 
veiilel, Slaiwnsa»!!!., kommiss 
Dr. ilersling, Reg. Rat kommiss., Bez. 
Vimlm., Seiler >. Sokobe-Bagari. 
Fraude, Etat. Leiter, 
n. Hirschfeld, b,il. 
va-iing. Oberleutn., kommiss. dgl. 
Mucke, ©latmn6atsi|i. kominiss. 
■iSicirfi, dgl., dgl. 
Mclliu, Hauvim, Leiter komnnss. i. 
Mangn-Jendi. 
Sonntag, Staliousasüst., kommiss. 
MontS, dgl,, dgl. 
d. üiegicrungSLrzte. 
Dr. Krüger, iiicg. Arzt i. Lome. 
Ur. Günlher, dgl. i.uilnecho. 
Ur.u. »er Hellen, dgl. i. Agome-Paliiue. 
Dr. üießl, Ren »'-.t 
L)r. Zupiha, -’abSarzt, dgl. 
Dr. von •Hiijcn, iti,.. Jlrzt. 
e. Seismische Lokaibeamte. 
Becker, Uaiibnicncr. 
I. Lehrer. 
Gljiii. Stollmonii. Schönhärl. 
3. Justizverwaltung. 
Dr. ?lönt|ch, kommiff. Bez. Richter i. 
Lome. 
Maywatd, Sekret, koinmiff. 
4. Zollverwaltung. 
Reinhard, Ioltdiiekt., Zollvorst, Haupt* 
zollamt Lome. 
Heinnchi-Hauptzollamtsvorsleher. 
Jaeobi, Zollamtsaisijt. 
Hahndoif, dgl. 
Rebflein, Zollaritsasslst. i. Nebenzollamt 
Anecho. 
Lang, dgl., Zollstation Tokpli. 
5. Polizeitnixpe. 
Trierenberg, Oberlenln. i. 3. Magdeb 
Ins. Rat. ü!r. Bti. 
Schlettwein, Lenin, i B. Weftpr. Ins. 
»tat. Dir. 148. 
Gallier, Leum: i. Rclbart. Rgk. Nr. 13. 
Deutsch» Siidwestafrika. 
1. Zentralverwaltung. 
d. Schnckmann, Exz. Wirkt. Geh. Rat 
(m. d. 1)1. e. Rais 1. Kl.),'Gonverneur. 
Hintrager, Geh. Rea. Rat, 1. Referent. 
Ur. Silier, Sieg. Rat, kommiff. Referent. 
Pafel, Bergaffeff., Bor,tehcr d. iäerg- 
behSrbe. 
Dr. Range, Geologe. 
Ur. Sioit, dgl. 
Henning, Sachverstand, f. Viehzucht u. 
’Jictcrmärroel. 
Dr. itülz, Ob. Sürgetmflr., Hilfsarb. 
v. Safttom, Ger. A»ess, dgl. 
Werner, dgl., dgl. 
Haut, Reg. Äffen.,,dgl. 
Schubert, Sieg. Bauniflr., dgl. 
Zedlitz, Sletloi, dgl. 
v. Bielsch, Diftrilichef. dgl. 
jünter, ,>iimiiziniprtt. 
Redecket, Bannislr., Vorstand d. Bau 
roesflis. 
Götgcns, Bermeff Direktor, Borstand 
d. Serraen. SSefcns. 
üaulerbach, Bur. Vorstand. 
Sekretäre. 
Grufchka, 6cmt|lr. m. Wahrn. 6. @e[dj, 
d. Borst. d. HaiiptmiigazmS. ' ' 
Nürnberger, dgl. d. ilanenvorstandeS. 
Uhlemanii, dgl. d. .Kalknlat. Vorstands 
u. lllicroitccti. Dunkel, kommiff. 
Schmoick. Kateldei), dgl, 
Hilzedechet. Widmann, dgl. 
»eijcr. Kratzt, dgl. 
Schneidenberger. Tormann, dgl. 
Lhomas(Vernieff.) 
Vogler, tommiff. 
Serie, dgl. 
§aden, dgl. 
.pabeney, dgl. 
Cliniiianfen, dgl. 
Monsli, dgl. 
Geticke, dgl. 
Müller, dgl. 
Miio, dgl. 
Maltern, dgl. 
Jjicgler, dgl. 
Knapke, dgl. 
Herz, dgl. 
teljlers, dgl. 
Etling, dgl. 
Dorn, dgl. 
Müller, kommiff. ZollamlSvorfleher. 
Finke, Bauingen, 
tiunberlich, Laudwirtfch. Jnfpekt. 
Bohr, GaUemnfpekt., Obergärtner. 
.Bnreaiiasfistenlen 1L Kl. 
Remmers. Schnitller. 
Scheele. Brendel. 
Laug- Bauermeifter. 
Maroid. 
Balltechniker. 
Ankenbrand. ftrömiig. 
Diomi.. illölii ig. . 
Walliruii. "Glutöilcr. 
Ärnotb^ ,. . 
2. kokalverwalluiiA? 
Bczirksiimtcr. 
Schmidt, Bez. Amim. 
Dr. Blumbagen, i)f£. Amtm. 
itiöljner, Ger. Affe»., Vez. Amtm. 
i). b. Giöden, Bez. .jlplm.; kommiff. 
Wehle, Hauptm., Äcz. Äiiitni., lommiss., 
Ur. Scheute, Ger. Aiiesi., Bez. Amtm. 
koninilff. 
Dr. Schulze, Reg. Affeff., Bez. Amtm. 
tommiff. 
Fraute, Hauptm., dgl., bcouftr. m. 
Wahrn. d. (Seid) d. Bez. Amtm. i. 
Dmio. 
Sekretäre. 
Wiedorn. gelt, kommiff. 
Bickel. Rocknighausen.dgl. 
Seg.'el, beanftr. limize. dgl. 
». Frankenberg. Si|ir:Itu,ci,. Omaruru. 
Runs, dgl. i. Warmbad. 
Fromm. Oberleutn. dal. I. Okahandja. 
Kölscher, dgl, dgl. i. Rohobot. 
Tierärzte. 
Dr. Scheben. Dr. Lnx. 
Breitling. Dr. Hollandt. 
Wilde. Sirnve. 
Dc übimnSH. Gormann. 
Landmesser. 
tümann. Honmann. 
arnifch. Drinkuth. 
Beermann. Curfchmann. 
Loeoenich. Siü.mer. 
Voh. Henzc. 
Momsen. Schmidt. 
Weuderdel, v. Lockstedt. 
Heulschel. Streitenberger. 
echäfer. Cantzer. 
Graf. 
Kataftergehilfen. 
Trümper. Teich. 
Offfchanny. Gerding. 
Kars,inte. Slttelbeir. 
Hernnann. Thielmrn», 
Böl in. Weinet 
Händler. Jakobs 
Rolhciiiüffer. Prechel 
m. Wahrn. b. 
Gelch.d.Listrikt» 
chcss i. Malta« 
hohe. 
de Roos. 
Bohr, kommiss. 
Link, dgl. 
Müller, Finanz- 
prakt. 
foppe. dgl. 
lüller, Ob.Berg- 
omlifefrct 
Köhler, Zollamlsvorsteher. 
Sd)lei|fer, dgl. 
ticituiat, dgl, kommiss. 
Vob, dgl., dgl. 
v. ISloue, Sotflaitb für die Gestüts’ 
verwalt, i. Rauchas. 
Piiljoli), Zollamtsaifift. 2. Kl. ' 
itfibail, dgl. 
Wellmaim, Hafenbaninfpekt. i. Swakop- 
nniiiD. ■ 
(Sitl, Reg. Bauniflr. 
Dielt,ch, Seit., kommiff. 
heimele, Wcitmflr. 
Waffeilall, ®i|iu(ISchef, kommiff. I. 
Bethanicii. 
ZachalomSli, Pro; Baumgart.Lehtet. 
vianl- u.Materi» Gute, Lehrerin, 
olienoermolt. Hoffiuann, dgl. 
Dinier. Bolanilcr. Barlh, dgl. 
Treffei. Förster. Ohlman», dgl. 
-Henniid), dgl. v. Gsug, dgl. 
Rave, Lehrer. Hoppe, dgl. 
Ur. v. d. An, dgl. üioigt, dgl. 
Rohmaun, dgl. v. Sracrgcm, 
Bannn, dgl. Aohnnspekt. 
Herlyn, dgl. Kirchiioff, dgl. 
Wanner, dgl. Ehth, dgl. 
3. Iustlzverwaltuikg. 
Dr. Btuhns, Siaatsanw. a. D., Ober- 
richtet, kommiff. 
Bad), itricpgcr. Rat a. D' Sei 
Richter, tomm.-, Windhnk. 
Fi'cher, Ger. «ffeff., dgl. 
•Seiner, dgl., DgL 
Sperling, Bez. Richter, Sniakopniund. 
iruhnait.Gcr.Asicff.Bez.Richtcr.koinmiss 
.-luc Maljl, dgl., dgl. 
Slintzing, dgl., dgl. in Omaruru. 
Sqoltttiu», dgl:, dgl. in Lüderitzbnchl. 
Bad), KnegSger. Slot, dgl. 
Ur. Kohlet, Reg. Affeff.. dgu in Keel 
manshoop. 
Psläglng, dgl., dgl. 
Gilsoul, GerichiSsekrel. 
Franh, kommiff. Gerichtssekret, 
Grunbler, dgl. 
Flor, dgl. 
TohrS, dgl. 
Beichte, dgl 
Waller, Bur. Assist, z Kl. 
Müller, dgl. 
Maunifdiat, dgl. 
H. Rechtsanwälte. 
Erdmann, RechtSanw. i. Windhuk, 
Dr. Start, dgl, bgl. 
Dr. Fnvfchc, dgl., dgl. 
Sidler, dgl. >. Swatopmnnd. 
Kollier, bgl., bgl. 
Henning, dgb, dgl. 
Dr. ilicmSljagen; dgl. t Liiderihbucht. 
Scharl, dz,., dgl. ’ 
Merensly, bgl. i. KeelmanShoop. 
Dr. Forfel, bgl, dgl. 
Gehren, bgl/m Omaruru. 
5. Landespolizei. 
Heybebreck, Major, Poliz. Jnspelt. 
Hildebrandt, Oberlenln., Jnipekl.Ofsiz. 
Holländer, dgl, dgl. 
Frcutng, dgl , dgl 
Frhr. v. .Hirschberg, dgl., dgl. 
Müller, dgl., iyl. 
Sdjuiig, -lählmnr. 
6. Lisenbahiivcrwaltiing 
u) Eiienbahn 
Swakopmund - WInliyuk. 
Meiste, BclticbSbireft 
Salomou, llaffeusucfloiid. 
Richtet, Sekret. Buchnianii.Sekret. 
CassenS. dgl. Zfdjoepe, dgl. 
PafchasinS, dgl. Wegelebe», dgl. 
Krause, Mafd|i,ici,m[ir. 
lltbaii, Ob. Bahnnistt. 
b) Eifenbahnkommifsariat 
für den Bahnban im Süden. 
Reinhardt, Reg. Banmstr. 
Ruckwied, dgl. 
Weis, Techniker^  
Schutzgebiet von Deutsch-Neu- 
Guiuea einschließlich der Karo- 
liiieu-, Palau- und Marianen- 
iinb der Marschall-, Bronm- und 
Providence-Juselu. 
{, (Soimcntement in Herberts, 
höhe. 
Dr. Hahl, Exz. (». d. 81. c. RalS 
2. ffi), Gouocriicur, 
Dr. Stübel, Ger. Affeff., Lilfsarb. 
Slollö, Berg-Affeff., dgl. 
Kohl, Ingen., dgl. 
Siaincde, Setiel. 
Schober, Sekret, kommiff. 
Schulz, dgl., dgl. 
(Edtil, dgl., dgl. 
Schönleber, dgl., dgl. 
Grundier, dgl., dgl. 
2. Allgemeine Verwaltung. 
a. BezirtsSinter. 
Dr. Klua, Ger. 9l||C||. Lez. Amim., 
tommiff. ,. Herbettshöhe. 
Pieper, Sekrets loniiniii. 
Dr. Scholz, Ger. Auen.. Bez. »mtm, 
kommiss. I. l)Nedtich-LilheImSi/afen. 
Btncknet, Selret.. kommiff. 
Jnfelgebiet. 
Reg. Rat, Bez. Stmint. I. Ponape 
(O|l-Karolinen). 
Geulner, Selret. lommiss. 
Kariowa, Bez. ÄmtSaffist.. Bez. Amim. 
• ^aplWeft.Karol,nen, Mariannen,, 
kommiss. . , " 
Sieij, Bur. Gehilfe. 
Sluck 'atbt Reg. Rat LIez. Amim. !. 
Jaluit (Wiaiidjaflmfctn). 
Krcmpten, Sem«, a. D., Sckret..komwiss. 
b. »legicnmgSflationtn. 
M°rz. Letter i. Simpionhaicn (Neu- 
Pommern). 
SBoijrotf, S.'iter, kommiff. i. Namalanai 
Dolnmindfi, Leiter i. iläroieug <Neu- 
Meckleii>>iitg-:Hoid). 
Doelliuger Lenet, kommiss. i. Kiöta 
(Salomo.ioiuieln). 
91tfte.,u§!a„dT U <Ei'aPC (<taifCt 
„ ... Jnfelgibicl. . 
Kirn, Seiler, tommiff. i. Saipaii, 
Wuifler, dgl., dgl. ,. Korror (Palm« 
iiiielii;. 
Sniwanz dgl.,'dgl. I. Nanrü. 
Scharlauck, dp' >. Trnck., 
». Hehuitz, \ Angaur. , 
„ „ c- Regicrimgsätzte. 
Dr.Wendland, Mediz. Rat ,. Herberts. 
hohe. . 
Dr. Born i. Herbeilthöhe. 
Dr. äiiick i. Sinipionhaieu. 
Ur. .Hoffman» gtiedtich-WilhelmL. 
Haien. 
Dr. Uliingc i. Käwieng. 
Dr. Schnee I. Saison. 
Ur. Miiidjner i. Ponape. - 
Dr. Bim i. Jap. 
Dr. ütefegaug ,. Qaluit. 
d. Lchrcr. 
Barfchdorf i. S,mp|onhafen.' 
Jespcr, dgl. 
Hoser ,. Saipan. 
3. Justizverwaltung. 
Dr. Hahl, Gjz., Gouverneur, Ober- 
richtet: (f. tiiouocriielneiil). 
Dr. Stübel, Affen., Bez. Richter i. 
HetbeilSIjölje, kommiss. 
Btanckmann, Sektei., kommiss. 
2n Hetbetishöhe, Fiiednch»Wil> 
helmshafeu Ponape, Jap n. Jalnit 
sind die Bez..Slmtmämier gleichzeitig 
Bezirksrichter. 
Zollverwaltung. 
(Die flctchäfic. der Zollverwaltung 
werden durch die SBezitlSaiiucc und 
Stationen nialirgenommen.) 
Samoa. 
Gouvernement in Axia. 
Dr. @otf, Erz. (m. d. ill." e. RalS 
2. Kl.),.Gouo., lieaullr. m. Wahrn. 
tonsnlarischerBesugn. (s. a. Deutsche 
Koniulat, Schiffer usw. Inseln.! 
Mars, Seit. 
Jaeckel, dgl. kommiss, 
toittz, dgl. 
2. Allgemeine Verwaltung. 
a. Regieningsarzt. ■ 
Dr. Poleck, Stabsarzt. 
b. Polizeiliche Beamte. 
Fries, Chliieseukonimiffar, kommiff. i. 
Apia. 
Sloeckichl, Vorsieh, d. Slabipolizei, dgl. 
Possin, Polizeimstr., Fnh,er der 
Fitafita, dgl. 
c. Technische Lokalbeanite. 
Sammerl, Landmesser. 
Haidlei,, bgl. 
d. Lehrer. ‘ 
MaeSfe, Retlor. 
Osbaljc, Lehrer. 
Psttler, Lehrerin. 
Echuitze, Kindergärtnerin. 
3. Justizverwaltung. 
Dr. Schultz, Ob. Richter i. Apia. 
Schlotiwein, Bez. Richter. 
Peters, ffleridjtsjetrct. 
Klintinüller, dgl. kommiff. 
Dr. Hciherinalon-(!atntherS, Rechii» 
anwait i. Apia. 
4. Zollverwaltung. 
Berlins, ZollamlSassisl., kommiff., 8»ö 
oiiii Apia.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.