Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1908 (Public Domain)

Bahnftr.—Berker ftr. 
— 421 — 
Schönebcrg 
Seil V. 
27 Aeumaim. E.. Ob. Post- 
Schaffn. 
9tincr, P., Kohlen Engr.7. 
Schae er, Th.. ilfm. 
Scholler, X, Inchler. 
Weber & Seelänver. 
MafLrnnrausnell. 
WlllemS. E.. Äfm. 
28 E Wolffgaua. L. Äfm. 
(Berlin). tich. 
V Hellw g, P„ Kutscher. 
Baatz. H., Lekorat. 
Dalzer, O., Grotz-Dest. 
Sonett itein, L., Kauf». 
5Bio;lobtit G. m. d. H.T. 
Draay. A., SflhaorB. 
®nc?emeifter SB., Zeichn. 
taurmann. X'., Bildh. 
ciotiö, Cü'neider. 
HUiarfl, 0. Schneiderin, 
Sangner, $L Houabten. 
Marzau, 'S., (-chneideiin 
Pobl. SS., Schneiderin. 
* Stoiber, Ä.. Km. 
Schilling. P.. Älaiet 
Schu.z. tk. Schne.deriu. 
Solbach, Ä„ Por.rer. 
Srolz. Ä.. Schuvm. 
Aiedemann, L. Rentiere, 
29. 30 E Lauaenscherdt. C. 
1».HfrcL anchäbLT. 
E'chlroff, (9„ Pnoarier. 
Exped. v. Un:e:t.dft*- 
Serte nach v. Methode 
Tousfainr^angenscheidt 
(Proi.tt Langenichelöt). 
Geor *e, H, Ärchitclt 
StuiiflSruiI Th. Wendisch, 
<8. m. b. H. ^ 
Lange. H. KsM. 
Langem cheidr'sche Duck 
bradem. T. 
Sangettichcibfiche Der« 
lag-buch'idlg. (Pror, 
(y. üangcufämbt) T. 
fieipztaer Suchblndetii 
A. Ä. vorm.Ä Frry'che 
Mejuor-Derlag G. m. bH, 
Meying. 28., Maurermstr. 
fcSloatt G.. Kfm. 
Steiner, P., ÖL ^ngen. T. 
Weichbradl, P.. Stuckat. 
Werner, A., Th.. Kfm. T. 
— H.. Rentiere. 
81 E Hecht. ti* Frau. 
flClu (Lresden.) 
E Sieg, K„ Zahlmstr. 
Asprr. Seh 
Ar»:m. I., seniler. 
Doep reu. H.. «äff. Setr 
Fndmann. F.. Zigarren. 
Haffner. P. Drcch,lerer. 
Ierratsch. Äv Äauarb. 
Krüger. P.. Trichter. 
- &.. Ww. 
Lormlss. ä)tv Liseab. 
Schaffn. 
Josch. ts., Gasm. X 
ßiicko», 9L, Schneider. 
Mohr, 9t„ Prolnriii. 
iReidjelt, Biichömdekl 
Schellichmlbt, <&., Eisenb, 
m. 
©yruoer, 50., Privatere. 
Zeibig. M. Uraiu 
82 j. a. Stuveurauchftr. 8. 
E Schuch. H.. listn. Beb. 
(außerhalb.» 
V. Heide. jt,  Ma.iisir.Arb. 
Hanlann, 51., Banibeamt. 
Jaeckel, G.. Gaüw. T. 
Liebenthal, V., tiftn. T. 
M.hl, M., Qeicheustell. 
Poyle. Geschw. 
Äeuler. it, Ww. 
»lominti, I., ditd)«. 
Äonfttlcut. 
SchLcker. &.» Bankbeamt. 
Schree, il, Kkm. T. 
Schneider. D„ jZraa Öti). 
Hosrat. 
Stubenrauchstr. 
83 s. a. Stubenrauchstr. 7. 
E Heinrich. P., Architekt. 
Ayrendl. H» LUdhauer. 
fflciiec, D.. diu. ISeh. 
SIömL Rat. 
teide, Magiltr. Arb. 
UM, L. Lraatltk. Setr. 
Äuttiemfiiler, 0l 
phü.; echElftftel 
r Lange, 0.r «chant». 
Dreittkow, O., süarbiet 
SchMefel-, L, Brullle 
Engr. 
Schulye,J., Paplerhölrin. 
Spaagenberg. O.. Varms. 
Bcnvalt. sb lieft ' 
Tschermat, L. Setr. 
SE.SchauweckerL).,tttentter. 
Soatf, K, Äfm, X 
y #lumei, O., aJnmib, 
Schaffn. 
Buchholy, Kfm. 
Treuich, Portier. 
Rloti it, Hanplm. 
Grarrtzoff. .(>w Klm. 
Heyse, (L.. Ob. Postrat 
a. D. 
Kast chke, ömnfer. 
Jtotttie, £., Ei'enb. Slrb 
Llete, H.. Bahnarb. 
ÄachalKky. Äilchhdl. 
Masur. is„ Protänft. 
Meyer, C., Rentiere. 
Richten, E., sSro. 
Steinttfc, A., Hauptkaffen- 
Rendanl. 
Riemauit. Ä., Musiker. 
Lmierland, Konzert- 
längen». 
SchreVe. S., Rentiere. 
Sregemeier H.,;iißarren.1 
Loqler, W.. Gaitw. T. 
Ärtye m, O.. Lithogr. 
35 E Hnver. I., «sm. 
(Koni^derg i. Pt.) 
V. Proe^cl, €>., Lur. 
Dorstekr. 
Ättrerti^.,vtv.Geh.Hokrai 
Atzmonn, i&, Hausdien. 
Beyered.rff, 1«-. Kw. 
Bra tdr, M.. Omnib. 
Sckaisn. 
Vzapack, tf., Modifti». 
Dietrich, W.» Postbote. 
(Me, B. $>ti. 
Fnedenchsen, 8l., Hof* 
tischtennstr. T. 
Geist, E.. Schlosser. 
Hlldebrandt, W., 
Proturrsr. 
Öangen, 4., Frau. 
Koch. HL iUnt T. 
itirlbe, (f., Mus. Lehrer. 
Koester, G., Technik, 
itnimieu, Ü, Aabrt. T. 
— M.. fvcitot. 
— & Co., Mannonvr- 
fbrfc T. 
Laulien. W., Hochb. 
Schaffn. 
Lipke. O.. Postbote. 
Loet. E., firi. 
Müttegemba, F., Pol. 
Leamr. 
DinenS, S, Äfm. u 
Pnetzel, st^ Buchbinder. 
Pcoeyel. G.,Za.r«lechn. T. 
ä;iinh, v., u». stünful. 
Wachner, 91., Dlmn^nhdlg. 
Warner, Ä-. Ä‘m. 
3Ü E Schmiet. A.. vw. 
Stavtrat. Scb. 
Al-leben, P., Hauplm. T. 
iöiotf, V., Portier. 
Broderien, A., Garten» 
archltett. 
Liepe, &, Hauptm. 
Lchmann, Ä. Kim. T. 
37 f. a. Hclwkkr. 7. 
fc, SUaitB, k.,$BenticrSch. 
(ÖULfOiUitr. ti). 
V. Äraol. P.. Maurer. 
Birkhalrn, Ww. 
Borchert Fr. L„ Fabrk. 
^ru'ic, pcni. Lehr«r. 
Vatirtnb, S., Zlgarren- 
hdlg. T. 
Lenz, u)., Neichsb. Beamt. 
deutle, 9^ Ww. 
Lien'ch, O., Ingen. 
Morrtz, A.. ttriiu 
v. Schulz, W., Haupte, 
a. L. 
Stuck, C.. Pensionär. 
\>elm|tr. -> 
38 s. a. Helwstr. 0. 
E Friedrich. G., Äürsch» 
nermstr. (stlcrti«)- tich. 
V. Spiecker, V., Kolonial. 
wrydlg. T. 
Lngethardt, F., Baumstr. 
— Ä, Äentiere. 
Henntg, u„ N.chtSamv. 
Hentzner, VI., tiuchblnb. 
yocvboiutb,yi.,@tcrt|blfl.T. 
Schier, 43., Nent.ere. 
LiUenthak, Leder Engr. 
On intern, Marie, 
«onfitürenhdtg. 
Echouen. (£., Rentiere. 
Echrebler, I., Äeiienbet 
Soimlag, 8L, Schneider' 
Such 
38 E Seif brich, S.. Äürsch. 
nermstr. i Berlin). Sch. 
V. Spiecker, (0., il|m. 
i (Nr. B»y 
Batzer, Ä.,-Äfm. 
fflrmiiiimm. tz., Rentiere. 
Deickttl. F., Bauarb. 
Goldapp, h)., Klelderhdlg. 
viörn, H.. ütobcßeur, 
Kvch. &; vur. Geh. 
Ätoufe; Ä., Äohtevarb. 
itul;n, Laschfrau. 
Marwebe, H., Bantbeamt. 
Mieth. VL, Ww. 
9(o», Th.. AfitL 
jv btothe, Ä-, ti>afn». s. 
Lchmidl. Näherin. 
Schulz, V, Dv. 
Sresen, ^ Portier. 
— B., Srnnirterm. 
SetfermoRn, H., 
Ättrtttinrt. 
40 E Ober«e»t,G., Landes- 
Ob. «ekr. tich. 
V ©alter, Martha, 
Hauswart. 
Ackermann. R, Bar. Geh. 
(kavaUery, M., itnn. 
Günther, B., Prrvatiere. 
Herold, 0^ Äohlenarb. 
Hnzer, Zementarb. 
Äoni2, gw Kapellmstr. 
Ärantter, Ä.. Kutscher. 
Lrhmann. 8L. Mrtchhdl. 
Löivy, Äentiere. 
Saoermairn, H., 
PriüJhete. 
Sterlmg. CV Däckermslr. 
Sirützkij. K.. Zllgrühr. 
Wendt. H, Srastwagen- 
tühr. 
35uct, Bantbeamt. 
41 E Krüger, I., tetgrolfim 
tich. 
Arndt, H.. fflenhete. 
Beiau, ButierHbU 
Bobercit. Frl. 
Biiggisch, \s« ,yrn«. 
Toma^, I'., Frl. 
Draak, Frl. 
Eichcrt, uL, Fm«. 
Llze, tz,e«chw 
^ecth. Kellner. 
(Sorbet, ©„ Äaler. 
Gönch, M.. 9i8berin. 
Haucke A Äillgeroth, 
'Iiaschinen'brk. T. 
Kaay, 21)., Fra». 
Söller, Photogr. 
Slrugcr, is.. vw. Pastor. 
Kuise, &, Ww. 
Lak»t wrg. Steüiier. 
Meierhold A., Näherin 
^tilktviy H., Frl. 
^iuiicr, F., Ävhlenarb. 
Mlistelakt. Ä., Sersenhdig 
PMke. S., JtrL 
«io-ge. L. Ä». 
Roiengart, (L, Äfm. 
Siüowler, ($., Äi«. 
Ütnpprecht, H., tSofh». 
S,'lzmanit, Modritina. 
Schey, W., Schrifrfetz. 
Schmidt Chausseur. 
— St.. Älauimtimm. 
Schubert. SLatzeri«. 
Schulz, D., Pensionär. 
Sonntag, Schneiderin. 
StfcU, irellner. 
L^ettze, O., yifihenn. 
Ainketmanu,Ä.,MoblsUn. 
Äo»s. P., Lon.ünstl. 
Wolter. H., iliäbmo. 
42. 4lZuE Hchuty. C, iWnlv 
blerfadrs. (Berlin.) Scb, 
V Paeyel, B.. Lackierer. 
Baubry. Älma,Mehl»)dlg, 
Dodiy W.. Äuvatrde. 
Dchüorn, Schneiden 
Fr-te, Zimmerm. 
^o&linsfi. I.. Luchhalt. 
— H. u. L. Kitte. 
HeuichinSki, O., Oienbav 
stech. . 
Hiurenach, P., Berttet. 
Kaut. E.. Kfm. 
Keller, $1, vtastwutin. 
Koaendach, A., Drogist. 
Kiayn, H., BnchhdlgS. 
Geh. 
Krümer, H., Poitschaffa. 
jhause, Ü.. Schlon«. 
Lttüger, fL, Bal^narb. 
Krujchte, Bahnarb. 
Kuck, B., Maler 
Leye, I.» Ww. 
Xioeurf, M., Äfm. T. 
Meng, 0. Bahnarb. 
Michaelis, F.. Maurer. 
Müller. Z- rvtaurer. 
Otto, H., Ätnu 
Paethe, 91, Schlosser. 
Poschmarm, P., Zimmenn. 
Viauch. St.. Kopierer. 
Roe^er, B« Kellner. 
Schröder, ä« Maurer. 
Schr»ter, W., Schlosser 
Semi'ch. Ä., Öu). 
Siedow, <4 Invalide. 
Sianttzti. zi„_Simmerttt. 
Steppat,Ä^ Schuelberin. 
SzermeeSty gen. Baudiy. 
mmar, Äoloniatwr. 
Thiem.-B., Kfm. T 
Toppel. % würUer. 
Triebe, Schneiderin. 
Wenj-l, Onöttiide.* 
4» E ewmler» H., Ütim. 
(Berlin.) Scb. 
V*. Paasch, Schuh«. 
Benste, A, Schlaffer. 
2berger, W., Schneiderin. 
DrnmmShage^.M., Heb- 
amme. 
I. Wunsch, L., tzsairuchteru. 
i. ichhorn, K.. Prokurist. 
Ewa.d. H, Kassierer. 
Franz, L.. Dw. 
iyre.er, B* Maler. 
<4rar, 'Jt., Schlosser. 
Ivtäf, Hm Echntzm. 
Hantig:, G. ^aynbeamt. 
toout, Jy., Schloner. 
: Heine, 0, Zigarre,ihdlg 
veinrich.B.LltMpiiennnr 
Iatobowiy. N. Cierbdl. 
5tcrnd,cn, ^ B er.ayc. 
A'ernschmrdt, I., Droscht 
Mut ich. 
Klemrnitein.O.. Chauffeur. 
Kraule, A., Schloff«. 
Kühne. £., Züchter 
Langer, IT., Hittsschaffn. 
Lehmann, G., Tamen- 
ton'ett. T. 
ßiiac, L, fttnt. 
Uütoner, dL, Schmied. 
Moyr, v»., Buchhalt. 
Otto. C., Garnier. 
Peker, G., Ste.lmach. 
PriebuS, L. ^oltereibei. 
PurbS, D, Droichtcndei. 
Rinck, L.. Ptrn. Beamt. 
Nöseke, L.. Magistt.Bur. 
jhtitt. 
Stuhl. P.. Lederydla. 
Schön, £>., Bahnaszist. , 
Schulz, H.. Kassierer. 
Schwanke, *j„ Redatt. 
Th.em, 8t, Papierwrhdlg 
44 E ^ermeS, :*Ji„ Bert. 
Buchydt. iCranach- 
straße M). 
E Paichel. 'JH, vv. Pros. 
(Charloltenbg.) 
M Lueav S., «chneider 
mftr. Y. Sch 
Drehmer^k.. Brauereiarb. 
Fieß H.. Vermieterin. 
Fr»u)er, F., Brauereiarb, 
Forsch, A, Magistr. 
Beamt. 
Giersch, SL. Schaffn, 
tz^oye. 91., Schaffn. 
Günther, W., Ww. 
Hein, G., Nähenn. 
«crber. E.. t$m. 
Hjmain, M., Portier. 
Korn, A., Maurer. 
Kren *ei, H., Ko leubdl. 
Kuhlwey, Ä., Pensionär. 
Laube. C., Sepackträg. 
Miechtc. H., Zimmerm. 
Müller, O., «trahend. 
Beamr. 
— 0-, Bermielerin. 
Ntlsche, B^ Äfm. T. 
Plöy, A., Hemüsehdl. 
Polka, tt., Brauereiarb. 
Pütt, 6^ Plätterin. 
Rath. 6., Äfm. 
9lttn(re, St, Ziaarrenhblg 
©chmtehl, L.. Putzec. 
Schrau, H„ Buchh&L 
Schröder. ©., MUch«)bl. 
Schuwarbt^.Fyloarnvh. 
Schwatm.v., Droichtutsch. 
Smroro, F., Mach.Heiz. 
Urban. 9L, Bergrid. 
LZei/r, Äw Heizer. 
Wrig, Drofcht.Äutsch. 
Wertv. G., Maarer. 
WurbS, Metallarb. 
45 E siichtel. 91., Kkw. t>ch. 
Äpoitil, Schreiber. 
Bauer, W., Maler. 
Behrend, M.. liSemtöfer. 
Doffiliaun, 31, Cmnib. 
Schaffn. 
Lhrenberg, O., Sarg- 
magaz. T. 
Prijchcr, H.. Fabrkarb. 
Flch, M., Schuhsvrt. 
Mutter, tim. 
«iiian, 6^ Wächter. 
Klein, L„ Ww. 
Uronie, 5-f Schriftsetz. 
ÄMnlies. R., Cchnkider. 
Littauer, L., Nahma^chi- 
nent-dlg. 
Maah, Kutscher, 
Malz. L., Ww. 
Müller, UfUL 
Stcumann, L., Kfm. 
Oesau,veriv. Senator, 
Pieper, St., Ww. 
Bietot,), &. Maler. 
Prirck, C., -luswärterin. 
Ncseck'S Zahnateüer. T 
ihoienpw, Dnvattde. 
SchawelSki, £., Maurer, 
f Schneider, O., Näh- 
mafchinenhSig. 
Sa-ure, <&, Jpeizer. 
Schwary, Ü., f&A 
Seydel. C, Ponbiiunt 
S.offeck, A., nufwaJierin. 
Lbout, Ö., Omtitb, Kutsch. 
riniuL R.. Mechanik. 
Unger, Tu., Kellner. 
Boj, O., Aadnarb. 
Woinack, Monteur. 
WoÜiu. Ä.. Dentist. 
4"i Jöoaxn, P., rjtßtt. T. 
Zuchner, Jt., ÖM. s5elr. 
lüEDinallvaor. £1., Stadi 
rat a.D (Clrariottenbg, 
V. Dubau, 6L, i£xo. 
Chmer. M., tyclirrobhbig 
Finke, M., tero. 
,;tachshaar. K.. Pensionär. 
Hotlstein, S., K m. 
Klam e. 0., Sch.oyer. 
Knierer.A., Schneide nnstr 
Köhler, C. Säilosser. 
Kosanke, %, Bauarb. 
.Uotrr, .Kutscher. 
Lanflwald, B., Obithdlg. 
Ma», Chr.. Heiter. 
Mll'«e ak. L.,Blamenhdlg. 
Ratow, K., Ga'iw. T. 
Noch. tl., Mfliihmetimftr, 
Schotz, Ä., Jyrou. 
UUnch. H., Klempnennstr. 
— T.. Schuhm. 
Z'nnecker, .v., Kasseubote. 
47 E LZiltt. SL. Rentier. 
Sch. (5rie6etiauL 
V. lidert, <&., «trahenb. 
Führ. 
Berliner WeiN'Gesellsch 
m. b. H. T 
Böttcher, H, Privamn 
BaUü.fe, 31, Kutscher. 
E'merM.Fahnabhdlg.7. 
Jaeobi. W., (Sau». 
Iahn, HandelSlr. 
Karche. Ä.. Huhnmitr. 
Keller. K.. ititt’chmctTtnitr. 
Mktzger. W., Hau-dien. 
Mittelltadt.A.LV^rellner 
MödiS, «.. ftunchcr. 
Mühlhötzet, 0*. Schrist- 
flic&. 
MuiltyaI,M..Schneibenn 
Reisig. N., Sieinseg. 
Schabt, Ä. Ahn. 
Sckölzel, P., Bahuarb. 
Schwammiem.N.,Bäckerei, 
Turner, M., Ä». 
Veit. F.. ttfm. T 
We er. W., Klempner. 
Äeffling, 23^ Komptonst 
Winketmann, Krm. 
Voln, M.( Rentiere 
Wo?chech. Schmied. 
Zeikger. 28., Ww. 
Ziegenrücker. ti., Rechn. 
Rat. 
48 s. a. Hauvtstr. 186 nnd 
ÄLiser-Ältheim-Pla- &. 
EPraii6»i^^iimtteie.T. 
V. Abl)l, &, Portier. 
Badecke, 61., Äennere. 
Brandi, £>.. Eijenb^ralsen 
Bonreh. 
tenlchke. £\, ^uhrd. 
LarwinSti, 3L, Frttctti. 
lÄtr8“- 
-<-ltditcr=’Silbelm»Pla6->- 
Bambcrger Str. 
- (t. Berlin.) 
Barbarossa-Platz. 
(|. Berlin.) 
Barlmrojsastr. 
(f. Berlin.» 
Baycrijchcrplatz. 
(f. 'i eitiig 
Rene Äayrcuthcr 
Straße. 
(s. Bertin.l 
Bcckcrftraße. 
(geh. z Postliez. Friedenau.) 
- jHubenvjtf. -) 
1 f. (l RubenssL 17. 
E Kühne. 5f Fabrik. 
direkt, tich. 
Eberhard, H., Architekt. 
— Thv ilfltt. 
Fischer, H, Ob. Buchhall. 
Mika. 2., Portier. 
Wolligramvr, (&. Schuh 
wrhdlg. 
2 E Gehre, pr. 
Arzt. T. Sch. 
Ahler-, M., orau. 
Ahreu-, Lh^ Asm. 
Auye, Ä., wo. 3ie^. Rat. 
^vöitcher, D., Supenntend. 
a. £> 
Donnar, A., Äfot 
Eifeukolbe, Maria u. 
Marie. Geichw. 
Engel, P. L.. Kfm. . 
örh|i. A.. Brienräg. 
Hüyer, H^ Kim. . 
ttauihold, C.. rtteaiftrat. 
Kühn, H., Kfm. T. 
L^ah.ack, A.. Salti«; 
Paur, SL, Bitchhdi^ 
1 pi.’ianu, L. iow. 
dicke. 5-, alim. 
.Heuer, 29., In ren. 
Wühl. E. Stadt. Lehrerin, 
Schulz. H., Kfm. t 
Schutze. E, Sro. 
Wahl. Ä.. Mechanik. 
Äiedemann. 3L. -rentier. 
— E.. ökenricre. 
Gild. M., Km. Sch. 
i E Slliooe, M, tftflen 
lümenn. Sch. 
Etteuer, W., Bimkbcomt. 
FriSerr, F., Reichsb. 
Beamr. 
Guiüaumc, W., Ästn 
Heumann. R.. Frau Dr 
Äanfon. E. H.# Äfm. 
ÄorczeivSki. Äedakt. 
Otto. P.. Näherin. 
Siend!er, ,*>•.. Xmt. 
RoeS.e, [f.. Buchbind. 
Schove, F. M!«. 
Sümlze. Küchenchef. 
Aeqener, (f., Rentiere, 
v. jSoln. L., Ww. 
t t. a. iLranachnr. ß& 
£. Fiebfck, .V- Rentier. 
(Berlin.) 
V. Krcbi, E., Verwalt. 
Ackern,ann. 6., Ww. 
May er. M., Kfm. 
Mebißflte, Castro. T. 
Echinte. Zh., Bantdeamr. 
Schmidt t», Bantbeamt, 
Thttnnann. D., Km. 
•<r tirr.» achiir. ->• 
’> T a. ttranochttr. 12. 
E üt thgi,CviHcutier.Sch 
V. Be er. Portier. 
&ii)teret b. srait,anael» 
Kirche. 
Dolle, L. Bankbeamt. 
Hemnger. S. Küster. 
Diebe., tfi., ,>n eur. 
SÄixa , Ä., J)r, Obertehr. 
Mankitwir;, M.. vw. 
Ltechtsauw. 
Mos«>, C.. Rentier. 
Preuh, F., (ömiro. T. 
Äohlofl, Ä., Mechanik, 
d E Stmoivai, H., K.euip« 
ttcraitr. T. bcti. 
Brandt, ü„ Schuhm. 
tirhlin^, M. S riftie*. 
Fröhlich, M.. Ka'fierenn. 
Fuchs, Ä.. Heilkundig. 
— (S. ilfm. 
Geniel. B.. Bey. Jnipekt. 
Gerbes. E., Berl.Buwlrdl 
T. 
Hillebrcwd, L.. fytgen. T. 
Hiuz, B., Botenmnr. 
tttrueit, Ll.. Bcrläuicrm. 
Liier, R., Bankbeami. 
Seemann. 6., vw. Uleg. 
Baumttr. 
v.Aotzo^en,M., Freifrau. 
E GlMcke, M., Frl. 
ETnppet.M.,vw Banmstr 
hch. 
V.Bergemauu, F.,Bemalt. 
Tehmae. A.» Leutn.a.D. 
Filcher. K. Dr. phii. 
(Hcrebort, HU, Äebatl. 
GvHti'ü), H., Kim. 
UaLäne, U- yiiutjcr. 
Nauwailll, P.. Monteur 
Ort.», C.. Kfm. 
Schmitt, L., Proieff. 
Schroeber.P., Bantbeamt. 
Typte. H„ siechn. 9lm. 
Loigi. l£^ Hau-dien. 
yimmermaitit. 
Mc »Qml. 
7 Eitimzc.trt.^ehrer.T.Sch. 
LLi.iUg, F., Attm. 
eeiiit, ,f. itanjL 31ai. 
Loeweu'!nu,G.. Dipt.)ng. 
Peter\ Dr. phil. 
Riippin, Mv Haupttaff. 
Neiidant. 
v. Wornsdorff. Krim. 
Llvmmiss. 
Wolle, v., Bauarb. 
E Dräger, 11., Architekt. 
i^rirOfiiau.) hch. 
V. Klo. e, «U ’Sro. 
öckert. M, vw. Proi. 
v. d. Hegten, &. Kammer» 
ger. dleiciciid. 
Hirrchdera, j., Privat. 
Kuhno, £r Architekt. T 
Meyer, E., PnvaNere. 
PagelS, >L, Cu. vürger« 
«str. <l D. T. 
Schulz, M., Koufiftor. 
rttat. 
Stüler, B., Lehrerin. 
Suheudach. 8U Kammer¬ 
ger. Seit. 
•<r Meuzelstr. 
ko. Menzeitzr. 4. 
Banmann, 3Lf Fabrl 
(IRmbtandtflt 6. u. v.) 
Sch. 
U Baumahit, SBy yllgen. 
^aiembranbtftr. Sn.4.) 
j ^rild.. ,v.. touuiv. L 
Habet, Ww. 
Hamann, St., Knn. 
Alani, Ä., Mechanik 
Kodligk, A.. Krm. 
S'chle.iel. B.iukbeamt. 
Tluetöecr.O., Lchuhmmsir. 
V'erow, H., tt'm. . 
10 £ Denk, P., Bankbeamt. 
Balsauq, R. Kuschen 
Bürger, 51.. Äodlenarb. 
jjlrhr, .. Oberlehrer. 
Ftiue. O.. Gänner. 
<*»arrci4, ß, itunftgla «ei. 
Heideprirm, O.. Mfw. 
.VulMter.S., Dr, V,l,lioth. 
Malisch, Mm Slendant. 
Paqe <S., Gürlner. 
Preimel, 9L. st«. 
«toeffci, P.. Ztsm. 
Übt» ann, M.. Monteur. 
Ziveck, O., Bank eatut 
11 E iLliriuopi», A., Rentier. 
V. Äraey. P. ctmu bch. 
Francntob, M., IrotuniL 
iÄoer,*'S.)giter, M.. 
Rähorin. 
Horn. <£., Kanzl. Rat, 
Koch, H., Maurer, 
t'tcpcr, G, s»echn. Rat 
a. D. 
Schlennger, X, Kfm. 
Schüler. 9L, vw. Bau* 
yiar 
Strowig, H, Tischler. 
Witte, Brria. vw. Dl 
Satt), P. tth frcdalt. 
— E.. Äiedakt. 
12 s. a. ^embranDtftr. l. 2. 
E Raithtvr, vi., Maurer* 
mitr. Scli 
Bod'ch, L., Buchhalterin. 
Wrotfle, ü. ,>rau. 
Iaroich, H.. Architekt. 
Lehman n, B. *t|m. 
Si^bnch. M., Uilro. 
Sonniaq. 0.. Berir. 
(i. 'Aottitroft.i 
Werner, u:., iiim. 
tiieuibtoitotitr. ->• 
- Fnebenauer Brücke ■> 
Rembraiidtttr. 
13. 14. i. a. JtiiaußiiT. 1 u. 
Slörneiiir. 48. 
E Gimtbir, li., Dr. ÄrzL 
Sch. «Berlin). 
V. Lhorwar.h, ät, gigar« 
renhdl. T. 
Brehmer, £)., Kjoi. 
Ditlviar, C., Architekt. 
Frante. M., 5t;m. 
Müller, M.. ibio. 
Schktl & Gladow, Äolo» 
malmrlidlfl. 1. 
Schien. C.. Aräsitekt. 
-<- KuauSslr. 
15 J. a. Kttauostr. 15. 
E Jtuun, M., Gw. Sch. 
Börrch, L., Ww. 
Brandi, I., Bantbeamt. 
^orty, 0., Bauuchntt 
^iesiii'g. H„ Xiaueur. 
Pnfo, P., Schneider. 
Suiigiel7ki.<Z.Bantbeamt. 
S icyei. F. W., Kfm. 
Slroebel, äiinl 
Sysklnd, H.. Inqen. 
10 E Atörner, il, Kfnu - 
(Ber.ini. 
V. Dohtrng. A., Arbeiter. 
Bagiurlp. H., Schlächter- 
miir. T. 
Bauch. (£., Milit^noalide. 
Ducken, M, LZw. 
Fischer, (v., Mlchhdl. 
fronte, G.. Schrmichneib. 
Äcrncrl, H^ ^uisikcr. 
Hahiicmaim, H.. Lylogr. 
Hotfmann, E.. exped. 
Letrei. 
Lüdbinq, A., Bantbeamt. 
Löschen. F.. Ob. Post» 
prattit. 
Nondecr, B., Eisenb. 
Seit. 
Oetjen, H., Bankbeamt. 
Riebet. Ä.. Bankbeamt. 
Sauer, R.. 51|«l 
techuiee, O.. Bur. Bor- 
«eher a. D. 
©tembach, W., Kfm. 
tUpdjcit, O.. (j)ciuu)el)bL 
W.chl, Ä., ilfm. 
17 i. a. Mcuzclttr. 6. 0. 
E Koch, iS., Rentier. Sch. 
Burkert, M.. Stern» 
Sroaeric. T. 
Koch. M., Borsieheri«. 
Krauy, F., jtrm. . 
Opey, Ä.. Äfpt. 
Radeck, 4?., Ob. Pdft» 
iutprkt. 
RolUt.'e. L, Blumenhblg. 
Scheliga. A., Konsitkren- 
' itfinn. 
Schneider, M., Ww. 
Scholz, , Pol Sete. 
Menzcltir. 
L8 geh. z. Men-elitt. 23. 
A A RBIfl BBS 61 BUI B6 ■ B" ö LEIPZIGEIVSTR. m. MB1 BBR6r Ä B8 C vonOESCHXPTS.n.WOHHHÄtiSERN, Ä Ä 
WWJUklllS |gl* SjHILr (Frankfurt a. AL» Zeil 53.) 1 tKlBill U r VILLEN, TERRAINS, BAUSTELLEN, ö W
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.