Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1908 (Public Domain)

GfaMnffo 
251 — 
Gartenstr. 
Zeit III, 
28 bleuer, M, Bvttcyer. 
ToN'U/ ä„ Eisenb. Vttß. 
. Tnbolet. &’, Tavez. - 
'UMhorn,' C., Plätterin. 
De mor, Sfifd^rin, 
Wehel/ K,' Hausrdrnig. 
Wr «err^A.. -sdmeiber. 
*VdIf/lY.V Schloffermstr. 
20 E.vettrte,5(./Krutfcr.B.'2 
Bollert. L, Stuv 
Czcrmeule, E.. Sattler. 
Gänra,' A., 6d)tofscr.' 
.Qpjbn.ortt,, 9L Zigarren 
' librfl. T. 
Harr»?, W.,' Asm. • 
HgiUitS.-P., Banarb. 
Honte. M. u. E.. Lehrerin» 
Her'ert, L., Postschafsn. 
n. D. 
Hoffn;an», C., Cchristsetz 
4rne, Haudelsni. 
tiflliim, H.. Sfuitctbcr. 
Äandeyl'. F.. HanSdien 
.Sl’Ufilcr,* E, Pomllir. 
Libndcr, |y., Monteur. 
Linliard/F^ E.ienmöbel 
rbvf. T. 
Me üiicr, 3f, ®nff«>irtin. 
Ptctt'chrllr, ls., Cdiloüer. 
Mabemiorit^PierbcptSeg 
Schadow, W., Dachöeck. 
Sdrolz. W. Ulrmmciib. 
Scliitl^ V., Ww. 
Schulze. O., »inischer. 
Sbudid). (?., Monteur. 
"6troff, P.. Bninnenb. 
' Trebb n, 91, fiutidicv. 
Bier/o, O.. b/epttti'tr,* 
30 £ Siiggisd), R.. Schrift 
nmtmi. B.2. 
Böttcher. 9L, pens. Nevis. 
Firne, 3..'2rcHroiUuMfl. 1 
— W., TnctyrvllHMg. 
Grieben, ($., Schuym. 
Günrher, Gesdjtu., Rähc- 
l'UUt. - 
ctülJC, R., ftlvinpiiciei 
Norvottlick. M.. Schnym. 
Cdieewe, Sd-rierderei. 
Schmidt. H., Plätterin. 
Sc»nl.i, L., Gvptitfrrtiji 
' 'S^'veut. F., nithiflCjch.T. 
Hiebe, %, Schuhnl. 
31 Schaip', B.,Sd)lüchter 
ntftr. 1 • 
. Wer, M, Rrl. 
Bolle, R., Mechanik. 
Biti'ff, ?t, ß’um. 
Ruitbviiktfl.lS, >Jtö(jcriii. 
Fr.ire,W., ÄtjloiimlmrljhtL 
Hl'iuich. B., V.itttb. 
Fahrt. 9lnogcb. 
Holme. K.. vandschnl 
iüii)cf)eiei. 
Streu, 2h., Poklbeamt.a.T. 
Kunze, H..  Droschtei.be;. 
KunS.H., Pol. Wodjhitlir, 
it. D 
Nanmaim.Ww., Plätterin 
Rösche. M.. Wepftdtr. 
Sdiarpf, (i>., Schlächter. 
pistr. T. 
©Iptiuci, Öl, Handelsm. 
Wtemers, I., Schneider- 
mstr. 
32 E Bogk, H.. Äfm. B. 2 
Balae, M., PetroUImp.?. 
Clmdzinski,St.,Fübrrarb. 
GlVöUeba, 0)., Schnhm. 
•Diitmmin, E.. Rutscher. 
Forcl/ett. 9k., Siu. 
wolhdiilP, I., Sleindrnc! 
— V.. Wäscheiidtrin. 
Gni, n, E., Wiv. ' 
Kie.ichmann, I.. Tischler. 
KnttrkowStl), 'S., 'ii'iu. 
tiid)tciibcin,\l.,3tnftciptiy. 
Liwowsku, a(„ Mater, 
aiiargflrai, 91., .Uutirfjcv. 
Diifjc, W, Änlicher. 
Schippold, Ä.. itim, 
Schober, O., Produkthdlg. 
SlernivH), L., Gardero¬ 
biere. 
Sirmift, G., Niiherln. 
Tilch, B, Herinflshdlrin 
Bob. W., Srofcht. Slutich. 
Beumner Str. 
33 i. sl. iOci'fifli. 45. 
E Stadt Berlin. 
V. Äianlenlmrg,H.,Brief 
träft. 
'Lonas, M.. Tischlerei. T. 
Böthe, W., O/iiött.ibc. 
Ächn, H, Schnym. 
Klemke, O., Sattlerei. 
Thiele, F., Schlosser. 
Woyke, Ä.. Wiv. 
34 f. a. Bergstr. 44 
E Pfeiffer, Dr., Pros. 
’• (Grnnewald.) B. 2. 
V. Schnltz, \J.> Landw. 
Atb. Stachw. . 
ftefl, O.. Melallarö. 
Frehe, W.. Schneiderin. 
Ganl, F., Mnsir, 
tfiitel, I.. 
Siiifch, K., WeichensteN. 
— B.. Postalsitt. 
rö iCIJTih* fiij3Äcur~ 
Kuhls. Siflhcriit. 
Lampe, P.. Ww. 
Laube,' E, Düchkidl. 
Schulz^H., Gchioficzr ' 
Senn, !>!., Stencrerhev. 
Mansch. E.. Schniim. 
Wohlfeil, 9t., Mkier'm. 
;{icmc, B., Gepäkttrag. 
3? f. a. ScrflMr. 4!l. 
E.AüerS. L, 55ro. B. 2 
. '^onad, M.. ^auhfchC 
* Dürmfl. 21)., Zuschtleid. 
.^növpchtn. C., MvUner. 
LanMirtH, Tlr., Stickerin 
Ll!aan,H.,Mu'cllmsbeamt. 
— AI.. Thri^hr. 
Mnndt, 0., Poü'chaffn. 
Pewiiisky, R, Fabrtarb. 
Pictich, P-. M«s. Leyrcr. 
L?alpnßki. C, Schto.er. 
W s. n. Leraskr. 41 
E Hamin,!Z.,Weiilhdl.B.2. 
lBinzitr. 4). 
E Holkand, (?., Frau Prc 
biacr. 
Glbe, H.,.Maler. 
s?-dncnljslHcr. C.', Fichrh. 
•Vcii^, 33./öm. ' 
Hoprchen, tf., Wottw. ' 
4taufitmim#(£.,2^cn1icnftcn. 
Leöle. D., SetrenhMn» 
SX‘ arlües, 9l„ Siiti’crtn. 
Mt'vke, 38., Oullliv. 
Schaffn. 
SriiöNler, B., L^w.-' •• 
Schlvrdrer, 91., Ww.' - 
,'17 i. st. sHaw. 41. 
ELort A.,Gnstw.tOramen' 
umfsc 170.) B. y. 
V. öioic N, Hcmnill. 
D 5 mc-ki.H.,21 osch f.Stit tsch 
freund, G., Maler. 
Mttbv, S., ibohunrD. 
LstiU’i*, 2i)d)lftiinir. 
^arkowsti. C., Maürer. 
Nei'chcrt, G.. Schnned. 
SditerVr;, St., Pcttuortäi. 
<2ommcifclb,iX-„yaf)narh 
Wunsche, I.. Fuieiiriii. 
^ernchner, M., Sattler. 
:jd E Altmann.C., Magiltr. 
Beault. 
E Ällinann, 61., strl. 
(5;etowslti. Li.. Hanödien. 
Delinte. O., Cdinhm. 
D'etr, H., Sdineidermftr. 
Dnnoiv.C., Molie-üansp. 
ti>iul)tfc, 9l., Balinarb. 
tfiutmmiS, O., Miil'chev. 
Höftiker, G.. Kellner. 
Mopp, <£„ Ponbeamt. 
Knpper, E.. iliiolet'. 
iliomt, I-, Banarb. 
Pculicit, 91., Wrv.' 
Peter, O.. ihit d)»r, 
Nioal, B., ssoimcr. 
Woiff, G., Direktl'ite. 
xtU E. Schmidt, ii\, Röniicr. 
(iUiulievftr. lotiti 
V. Schnlve. M., Äölltiere. 
Bordiard.K., rnnd. mvd 
D.nrzke, 91., Trariöp.Arb 
üifchrr, 91., Frt., lliuci 
vödt*. 
Friedrich. P., Sfiiiomstlciu 
fürs. V 
Fröhlich. N., Heiner. 
Vji'am8, W., Sdmfjmmftr. 
Wuinoiu, G., Barbier. 
Gnvlner, V(„ Poiibofe. 
Hartwifl,W.,Packmstr.a.D> 
Älettl y, 91., (yrl. 
jlmmer, C. H., GlaS- 
hdlq. T. 
Pfeiffer, O., Mechanik. 
Schliüe, C., 5lfm. 
Sa)nli, 91., Handelsm. 
Ht'rtlhntlj, M., Lackierer- 
wftr. 
Weber, 9T., Schneiderin. 
40 E Schmidt,E., Rentier. 
(Mnllerstr. Um\,) 
C^ed-tNvstt. H., Figarren 
fdrk. 
Denttchkälnmer, F., 
Gcpacktr. 
Dunkels, H., MnfenmS- 
beamt. 
Harwarth, M., Näherin 
Jödide, Sl. n. D., 
Sdineiderinn. 
Kansmann, Ch., Dachdeck. 
tief), G., Malrrer. 
Lorenz, A.. Droscht. 
siiii|d). 
Lukaszew^ki, 9f., Näherin. 
Pirsing, P., Handelsm. 
Prcnfj, I., Backmstr. 
Sd)wecht, F., Zlas,ierer. 
Shumcr, M., Kontroll. 
S^ameirat, F., Stallm. 
Lördnnann.C., Prwatiere. 
U E Schmidt, (£., Rentier. 
(Müllerstr. 15tia.) 
Beraer, F., Hansdien. 
Gieoe, C., Wrv. 
Herwiq, H., Asm. 
.Ulincf. M.. Wä'cherin. 
'41 Läppe, H.," Destillat? ir 
Leweck, H, Znscbneid. 
— (£., Schneiderin. 
Minae, Sm. 
Sdimidt. H. Bslrfrrmftr. 
Schutz. H., Ättplcr-srtinncd 
Schw'mdt, A.. SlcUncr. 
IUjDc, Cl'., Sd)ankwittin 
Derqür. ■> 
12 (ich Sltfci|tr. 12<>~-129 
13 E Eilcnslies;cret Alt. fecj 
vorn,. Äenlinq & Tho 
uiftv. f'Merftr. 1291. 
Gtoitc, P.. iCtimiit. Mom 
tiuv 
<35imid|chöttc(, SS., Bank 
Bcnm! 
Hancte, 11?., Stat. Afsiit. 
Han4balk, H.. Mot>istin 
•vopp, I. Asm. 
Juretichle, (£., rlienticre. 
SU'Wmtv L., itonimeri. 
stat T. B.il. 
— H.. vr..Gcr Narrend 
Kittczttlk. 9t, GotdlNb. 
Kiihl, SB.. Clienb. Beamt 
Voicjh, Sl.. RvtUtcr. 
Schlöher, E»., Schnpm. 
Seidel. 9l; i’chrcuu. 
— Cl.. Lebrerui. 
Tailliert. 91., Portier. 
Lölling, C., L!lv. : 
Zasfke, :st., Protnrist. 
44. 45 geh. $. Äckerstr. - 
Wr. liu 
40 E Herrmantt'sd>e Erben 
V. Dniudv; 'M., Sro. 
($lv. 7<i). 
Berier, M., Fat'rkarb. 
ProH;ei!, Sl, Stadt- 
Mmionar 
BnkowHkl, £)., Schlosser 
Denkert, H., Aobrtntb. 
D.epoli^, Ä., Ä1ietallar.b. 
sslLh.ke, P., Balmarb. 
(91fls'pY, 5t1., B .bemit. 
m\91., Nahm«, 
.fyvnwfl, C., Äw. 
kärger. 9(„ Cchrerber. 
.(Uimpcl 91., Ommb.Aiutfch 
l'opv, G', Fabrtarb. 
Äarquardt, W., iurf)ler 
MeeS, 91., Rollrutscher. 
iWencr, G., Schloss. 
Mlkonan'd) c. I„ Heizer 
MnUer, yj, Gastw. 
Pädzvld, W.. Pos.schaffn 
Pieper. H., RotlfttUdicr. 
PieSter, F., Fabrkarb. 
Neimann. .M., .hansblen 
S."äfer,.M., 9r'w. 
Schwa.z, Ä, Ww. 
SiciticU, H., 
Warienberg, Wächter 
Wert, X, Parlwachl. 
47 E L^ttchholz. 91.. Rentier 
(•Silmctobi.) 
E Schmucker,F., Rentier 
B.2. 
Albrecht,G.,Schmiedemstr 
ÜlrtcHmiiiin, H, Frl.' 
äicflall, H., Kutscher. 
Bclnvnbt. L'., L^w. 
IHaiil, P., MiiUArr. 
iliolbiitc, R., Kutscher. 
Mottdrtv, E., Ww. 
BreSke, G.. Sd-anlw. 
Budilwlz. 91.. slfm. T. 
— & Sd)mncker, Spebi 
tiontzgesch. T. 
Dauer, VI., Ww. 
Aabian. L., Äw. 
(Sjoni?, E.. Baynmb. 
Goltschtild, Th., 
I) b I. 
Wmitljcr, H., Poftbcami 
Hoffmann, L., Ww. 
Karse, A., Ww. 
koczlu-lo. St., Schnlnn. 
KreUlilifl, R„ Hanbelsm 
Liedtke. O, Ää ermstr. 
Lnck, A., Ob.Postpadmstr 
Ludwig, B., Ww. 
Llkther, A., 9titu. 
iVicitcud, 94., Ww. 
2'üclialsky, I., Schnhm. 
Mdiincke, O., Ww. 
Müller, E., Beamt. 
Nehrry, Fr., Drehorgel- 
• iptcl. 
Nowak, A., Kutscher. 
PaaS. 9l., Kelrner. 
i'i'lchfc, P., Bierabzieh. 
Pieper, W., Weichenstell. 
Pisnact, B., Frl. 
Raabe, 91., Äntscher. 
Sartd. P., Frl. 
Säimücter, U.. Spebit. T. 
Schnelta. R., Ob.Postsekr. 
Sd)olyel, 3t., Steindruct. 
Schdy, F., Äeldbnesträg. 
Schremuler, W., Kfm. 
— E.. B^rkänfer. 
Walter, P.. Kellner. 
Weber, E., Ob. Kellner. 
Sciflcl, B., Ww. 
Willmattn, F., Schnhm- 
mitr. 
W olowicki, H., ?tmtt. 
48^Veresj'otv^.7Z'abrk7 d 
B.*2. 
Denthin, F., K.'llner. 
Dienng, D., Näherin, 
i Cttfll.' Feilenfdrr.- o. 20. 
Bere^sord. T. 
Gcrecke, G.. Drogist. 
Gr.^se. E. Metallarb. 
I^kobn. O., Bauarb. 
.Uaiivrostt). G. v.aitw. 
.Utempcl, C., Fvileufiaufr, 
Lvrenz, P.. Handelvin. 
Primus. E.. Maurer. 
Rclnliold. E., Vitihcrm. 
Nuier. C., Feitenharrer. 
Schade. (5., $ edramker 
Scheibe!, K.. Morbm. 
Sdirammee, W., Cngr. 
Sdüachier. 
Schröder, P., flohlcitbblfl 
Srepelt, rt., fl«{*d)er. 
Bowe, W., MetaNarb. 
Wrllratii. M., Wagen- 
lactiererei. 
Wein- ititb Sptrikusfen- 
t«. b. H. 
^emcke.C.GrünkramIidlrin 
süt'ieman». G.. Schrnistü 
19 E C. ^rcyerr'sdrc tirrbtii 
V. Schindter.E..Pennonär 
Diev. W.. Moloiti.Uivr. T. 
Friedrich. 0, Fit IM. 
Fnlirmann, H., Fnhr^efch. 
Wv. W.. Ww. 
Hedit. W., Gepäkttr. 
Homiuimi, sZ., Droschken 
Kanunsky.K.,Molkereibcs. 
Koch, CH..Drokcht. Miilfdi. 
P eper, W.. ttastar. 
Scholz. I.. Ww. 
Sonulag, 9l., Fnhrh 
Stafllnt, Poslfchaifii. 
SiaI>l.M..Hrlitrnn,enteiln«. 
Stechow !£., Pennouär. 
Welf<lj,0., Ob.PoMfdKtrf« 
*»0 E. Langner, E., Ww. T. 
B. 2. 
Be.iile, W., Fabrkarb. 
Heusel. 9l.. Ww. 
•Vernimmt, F, Bahnarb. 
Hosfinan», M., Ww. 
Mlofc, O., Mulfdivr. 
Shtljit, )., Äanwachier. 
langner. t\%. ^nhrgesdi.7. 
liutfcnuty, Cs., Worijimfu. 
a. D. 
MadauS, G., Sdinl'in. 
Mahnkops,94 .Milchhotrin. 
Al'ciör. I., (Bchnithv. 
Mvnte. Th.. Acumarb. 
Viierinan». H., Mut'chcr. 
Pctchrt», B., NiUicmt. 
Schindler, P.,Salllermstr. 
Schlidil, Oi„ Bahnaib. 
Schmidt, tot., Bnchvrnck. 
Schulz, C.. Stiitfchcr. 
Schwni'v, F., 5>:tctirSfi. 
Ttu’iorf, JW., Wtv. 
lilliiri), H., Japser. 
51 E Wesierskn scheErbcu,I. 
B. 2. 
V. Perri, C, Fabrt. T. 
Biir. B., Ww. 
Aciihd), E., Ltnöbesierin. 
Hosschulz, E., Balwp. 
Av«ibiier, W., .^er«'.mach. 
2al>n, (£., Stelliumslr. 
VcbaO , Vt, Waid,llan. 
Xiciit', £)., iUempiu’uiiiU.T 
iVislim, lk., Barbier. 
Mews. W., Mundfrr. 
Morib, W., Schr.ftseh. 
Pachwaldt, M, Aqent. 
Paesch, Vr., Ww. 
Psanner, L., Lerkäilierin 
Pjchfvr, B.. Plaucnii. 
PtiWl, F., ilaiicnbeamt 
Radszuhn. D., Gastw. 
Ranleubttg, F.,Schmiede- 
mstr. T. 
Wicht«, 99tu. 
Rössel, ä., jlcllctiitiii'. 
Sauer, B.. Monteur. 
Schmidt, Lh., Ww. 
Schnncke, E.. Keuner. 
WesiersN). I.. Mineral- 
luivicrrbtf. T. B. 2. 
Woidp, P., Ww. 
>2 E Schmidt, O., Möbel- 
maqaz. s. B. 2. 
Aelirendl, F., Tisd»lerinstr. 
Breiter, W., Fabrkarb. 
Bfitoiv, H.» Balmarb. 
Dreher', C., Kutjcher. 
Driebel. Ä., Maler. 
Gnntber, H., Rutscher. 
Hohnrantt, P., Gürtler. 
Atmtl), H, Fabrtarl). 
Labe, H., skulscher. 
X)icbe, Th., (MtbtraiD. 
Martin, 2, Bahnarb. 
Mell, W., Fabrkarb. 
Mittel. W, Fabrkarb.- 
Nottke, I., Strafrenfeger. 
Schluter. C., Former. 
Sct'midt. G.. Modelhdla. 
62'Schutz,"W.', Bahnatbr" 
SieLeri, K.. Ww. * 
, Daschmann,9l., Fabrkarb. 
Wenzke, F., Invalide. 
> Miller, N., Feitenhauer. 
53 E Hanisd),2., Schlackter- 
ntttr. 
Fshtzhagen. F., •Näherin. 
Werladi, H., Fabrkarb. 
Keim, 91., Buchdruck. 9lrb 
Sbuflcr, (5., 9tc«tcncmpi 
Mourafl, VI., Ww. 
— 3., Schankwiriin. 
Rehbein, Näherin. 
Schdy. R.. Sdrlotter. 
Schulz M., Näherin. 
Seeaer, IX., Sergeant. 
— M.. 9Läherin. 
51 E Wrner, (£., Gaftw 
B. 2. 
Beschnitt. 2l., Obsthdirin 
Clralaski, 91., Schnhm 
Drewanz. 91., Stallm. 
Frerwald. W., Bufietier 
,xricrcitmiiK, Ä., Ww. 
Golze, P.. Postschaffn. 
Grande, C.. Erpedienrin 
Heilninfl, .(5., Schneider 
i i* niftr. 
stappp, (5., Barbier. 
Moimvch, O., Steindrnd 
ftrüqcr, 91., Nahcnn. - 
Lehnrann, P. Schlosser. 
Lemke, P., Bardiev.' 
\ Paw awsti. B., Plalierin 
Röhr, 91., Wäiclierilt. 
Schmtke, 21t., Fri'enr. 
Schttbect, F., Sattterv 
Schulz, ti\, TanzleHr. 
Strans;, (•>., Sdjmtfro, 
Teube, ö}., Schnhm. 
Witte. 9t.. Zigarrenhdlrin 
Witte, (5., Packer. 
Willis, C., Mechanik. 
-<r (Iclbfti1. -> 
<- Gartenptav 
55 geh. z. Gauenplav 7. 
56 E WtlllUT, K., Wbdjtmsli 
a. D. (LHarlotteuburg. 
B. 2. 
V. Hecht, Schuh»!. 
Bernan. At, Sd)lvsser. 
Hörnte, 91., Ww. 
iUichitei. R., Fri'enr. 
Llcause, P.. Fabrtarb. 
Mau, 5.. Wäscherin. 
Renmanu, R., Grnntram 
hbL 
Roack, H., Papierarb. 
Schvnau, P., Laiitlsdücr 
Wappjvv, O.. Schlosser. 
Weife, 9l.. Frau. 
>7 E Tiey, 94., Rentier. 
B. 2. 
Slmerlahn, P., Monteur. 
Baumann, L., Ww. 
Bombuch, M., Fabrt- 
oiüiuiu 
Biichlwlv, 0., Äugen. 
Holz. L., Feilenhatldr. 
Lange. F., Irifcttb. Sorntb 
Mcrtsd), lr., Mobislrn. 
Rttser, M., Vcäyerin. 
Pfliifluib, O., Fabrkarb. 
Rojer, W., Renteuemps. 
Sdireifcl, G., Drojd)k. 
ÄNlsch. 
Sd)webt, D., Gnktler. 
Siebert, (?., alfm. 
SHuacf, 91., Poiticr. 
Sternecke, H., Provulte. 
Surosik, St., Möbilpol. 
Wtnricr, M., Bauarb. 
Wollen ü.. Fabrlaibtrin 
I Wvtbte, il., iWanier* 
‘ >ä ESdiwarzer, W., Ingen 
lSkal>verSlr.137t.B.2 
V. P nnau, H., Tatclbed 
9lhreu^, M, Snflfiihr. 
Berielmanil.H., fabrkarb. 
Diehl, W., ^iflarrrnm. 
CliaS, I., Feuenvehrm. 
Hosfmann, P, Sd) off er. 
Jonas, ^..Prluatmittag. 
tisch. 
Karra^, 91., Seiseuliblrin 
Ztühimann, W., Klempner 
Madiner, R., (£i|enb, 
Gehilfe. 
ManS.F.BaHnsteigfchaffn. 
Piey, vl., Weichmtett. 
Polke 91., Waaeittnitr. 
Stärke, 91, Prrvatier. 
59 E Toerlitz, Ä., Sdjctitf- 
luiitiit. T. B. 2. 
Bahr, Ä., Hausdien. 
Bruckner, 25., Fabrkarb. 
(ilmer, 91., Hitssbeamt. 
Frauz. C., ^elbgreb. 
Galinzki, Sattler. 
Göhring. O., Fabrkarb. 
Gove, F., Ww. 
Heidemann. G., Schaffner. 
Hermann, N., Ww. 
Holz, C., Mitck^dlg. 
Äjbeling, F., todjiiljui. 
Luidner. W., Maler. 
Raetow, H., Bauarb. 
Nuüoiv, Ä., Bildd. 
W-Schnbanh,^ ^uqbmd. 
Schulz, K., Rammer. 
Schnirer. M., Trichter. 
Sieberrborrl, W.,"Bal-narb. 
Tbemsselpt,' 93.. Schmied. 
' Teutioff. 91., £6. Telegr. 
Llfsrst. 
Tiey. O.; Maschinenarb. 
Wassermann, Th., Fran. 
Weis;. C.» Bnr. Borsteh. 
•0 E Schröder, R., Architekt. 
(Atayi'flchftr. 8.1 
V. strüper, P., Bud)Halt. 
2. Syciicanstilt v. grünen 
Kreu;. 
Barnetow, K., Fabrkarb. 
Biichholz, I.. Metallarb. 
Bnrdiardt, H., Lehrer. 
Psion', P., Äpotheker. 
Görges, Sd)loffer. 
Hüter, Sdirrmnäherin. 
Hcntidicl. 91., Buchhalt. 
Huiiger. B., Näherin. 
itiOB, 91., Stoloiiialiuihblfl. 
jtrünegel, W., ^ahnarb. 
Slnbe, (£., Mechanik. 
Lehmanu, iUvnitmci 
Lemke, C., Fabrkarb. 
' Mltz, C., 91., ^abrk. T 
1 Ratsam, P., Sdjloffer. 
Nieter, W., Fahrkarb. 
Nitidjtc, D., Brauer. 
Rttthmann, H„ Bei» 
mretcriu» 
Potyciam, 0., Näherin. 
Peutwttt, ,M.. Portier. 
Psarr, ^..'"Dirottnce. 
ollen, %, llfirm/ 
Polster.M.,Sdi!achtermsti» 
yiictf, M., Gastwirtin. 
Roman», O., Fabrkarb. 
Sd)abe, F., Match. Wart 
Scheel, W., Schlosser. 
Schmidt, 91., Werkmür. 
Sdnitz, i>)., tfimtciimrr. 
Setbet, M., fabrkarb. 
Taeyel, Fabrkarb. 
Treptow, sl., Parfcr. 
Tro dike, te., Lehrer. 
Weber,* 91., Monteur. 
Weyentr, 91., Sd)toiser. 
Weieuer, G., Fabrkarb. 
il E .Marge, 9l., Privatier. 
B. 2. 
Bohm. H., Fabrkarb. 
Göre-, H„ Kfm 
— H., Etseub. Praktik. 
Hancnberg, VL, Mechanik. 
Atrohtu sv. Invalide. 
Mhimit, R., Llektriz. 9lrb 
Leonhardt, L.. Bahnmd. 
Noack, 91., Präger. 
Piij, W., Schmied. 
Romnnd, B., Schneider. 
Rubarl, C., Sd-mted. 
Rudolf, 91., ,zabrtarb. 
Sd)UaMti, (£. «. M., 
Ralicunu. 
Schwarz. F.. Maler. 
SUui, H„ Fabrkarb. 
'Mflucflci, ,U, Bucterttlstr. 
>2 ERocugc.W. Sdilächler 
titlir. B. 2. 
Sluerbadi, 9l., Ww. 
Flügel, M., Schlosser. 
MMUcii, P.» .Klempner. 
,Uird)iicr, M, Ww. 
Laudan, W., Ww. 
Mmjvr, (i., Ww. 
Motji, W., fabrkarb. 
'^aniS, I., Ittvatiöe. 
PuwiotiK'lij, M., Näherin 
Sasse, W.. Fabrkarb. 
Schvlibad). W. Maler. 
Sdilorp, R, Monteur. 
Strenbel. I., Fabrkarb. 
Uhr, M'., Poilschaffn. 
Bofi. R., Mcd)anik. 
Zieilow, (£■., Ganw. 
^titkmiu'h), M., Zi- 
gar-renm. 
•3 E»lrav,R..Bcrtrct. B.2 
Bitterlich, H., Hülfe 
Lademstr. 
Bonrdallier,C..Penstonäi. 
Briese, H., fabrkarb. 
(Söllo, M, Fabrkarb. 
Damerow, m., Maler. 
Eben,Cisenb. Schaffn 
Frailzke, W., Ww. 
Gebel, OK, MiUfdjer. 
Gni.dermann.P., Former, 
ilaitsii, H., Bereiter, 
ätöhter,' VI.. Rentenempf. 
Konjehkl), AI., Maler. 
Sloppclittaim, I., Metall¬ 
ar b. 
Micnlstn, H., Fabrkarb. 
Renkamm, M„ Memüntb. 
Prita, Fabrkarb. 
Popien, 9l., Mafd). Arb. 
Rebefchfo, H, Tuchler. 
Reifete. 9l., ,'jlaarienhdlg. 
Re chke, §.. Näherin. 
Saf;, H, Biltualicnhdl. 
Sdnvau, F., Schiffsarb. 
Sorge, 91., Schlosser. 
Tantow, M., Sieinsey. 
Rentier, M.. Fabrkarb. 
64 E-Krech, Metalldruck- 
wrfbrk. X 
Brandt, H., Kuischer. 
Ehier, I., Plätterin. 
Erdmann, G., Bahnark. 
Halwig, M.. Dw. , * 
Naspereit, (S., Kutscher, 
«rech jun., Ä.. Ksm. 
Strüfler, 91., Schriftietz.' 
Mallhey'Ionars, E-, 
, .Sd)uhmmstr. 
Mruieit, R., HanSbien. 
Müller, (£., Schneiderin. 
! Räpel, M, FaLrkarLtrin. 
Rieyc. F., Müttteur. 
Sd)malield, E., c4aitto. 
2U‘i>ikc, Di., Wwe. 
Weigel, Trfd)ler. 
Winter, G., llhrm, 
Wnnrad, 51., Bergolder. 
65 E Sildernagel.Fabrlbes. 
t9lcker,'tr. ii. L 
V. Erdmann, F., Invalide. 
Ltndeis 9l.; «chuhmurftr. 
Döring,B^ Fktz'chuhsbrt. 
Förster, 23., Rohrlcqer. 
Sdioilemantt.M..Modistln 
Ü!d);rncr, R., Fnhih. 
OlrtuPalm, R., Ganw. B.2. 
Chrns, G., Stetlm. 
Jaule, C„ Schmied. 
Slitqci. (V., Echtoiscr. . 
LUetnschnrrdt. VI., Straben« 
ieinig. - . 
Marfchos. H., Näherin. 
Medrelte, R.. Bahnbeamt 
Möri(edt.-M..9tähLrin.» ^ 
Pomr^nn. 15., tttauien» 
pslegerm. 
Sdjmidl, L., Schnhm. 
Stahiite. si„ Sdilo'ser.. 
Tioppeuz, 9t., Handelöm. 
Wollin, Zk., Sd-mied, 
^!euttila!,'I, Ätiuidjer. 
07 E Reichwagen, 94., Ww. 
V.Dovan, P., Molkeynbes, 
Berlin, W, Fabrlarb. ' 
Heltivrg, F.. Faurrnrb. 
Herrmann. M., Ti>d)ler.. 
s\XAi\(, H., Bahiibeamt.' 
Lange, £>., Fabikarb. 
Langner, E.. 'JinljauL 
Schleqclmilch, B., 
iUioiUcitr. 
Wahnke, Ä., Ww. 
Oo E. Ritter, W., Rentier. 
B. >. 
E ,Vetter, S(., Äcuttere. 
B. 2. 
V. Holte, ('V, Tiidrler. 
Biislljsljiic», (5., Rentiere. 
Bohm, H., Holzlrdl. 
Boers. F.. 2i!d)lcr. 
Bnbotf), 91., :uslia*. 
— H-. Xtichjcv. 
DntmcL'eig, W., Gärtner. 
('hol)imutti, F., Schlosser. 
Grube. /£., Mc in».. 
Hci'tqnU), yiruitiiu. 
Huuziger. O., Schankw. 
Oacftjdj. (!., Drechsler. 
Sloiihd), 9t., Rahen», 
tttiooi, ?)i., Lahnpadmslr. 
Lange, H.. Sleinseo. 
Miajucltv, I., Schmied. 
MielanowSr>i.I.,Schililcd. 
Mospau, i?l„ Vliifivärtenij. 
Philipp, 91., Invalide. 
Puegu y, Ä., Schlosser. 
Rvdlel, Th.. NeisendLr. 
Sdumbt, (r., Schlosser. % 
Schmied!, ß., Schlosser. 
Sd)ilmaitu. U., BudjhfilL 
— H„ Mitfi/lchr. 
Sdiimtatut. H., Sienogr. 
U'Cll. 
Strehlow, Sli5.. Wächter. 
Zadww, H., Monteur. 
>U E Bläiicr. Th., Rentier. 
tPautow.j 
V. Heger diug.H.,Bakinar8. 
91me> lalin, Mctallnrb. 
Bary. M., Hottc-bicit. 
leiit, Vt., jiitifchcc. 
Horche, I., Schlusser. 
Glude, H.. Fabrlarb. 
Hamanu, W., Mfm. 
•Voi'tviUb, I.. Maler. 
Matiich, C.. Fabrkarb. 
Lcttiibsld), P., Sattler, 
LitbilfJt.,3iid)fott!crvcn» 
hdlg. 
Meines W„ Bäder.. 
Müller, M, Invalide. 
Chm, Maurer. 
Otto, F, fabrkarb. 
Rapmittin, R., Schneider- 
mitu 
Solf, il., fifm. . , 
llicdi, (?., Näheuu. 
70 ESfllti oN-.Vf.,fifui.B.2.* 
Ortokiankeiitaffc d. Stell- 
mach. 
Bailmann. E., Aahnarö. 
Haad, F., Ob.Postsdiaffn. 
•Veiiipcl, H., Fabrkarb. 
Iaenz, Wv Biehhdl. 
4lonoiv,F., Bnr. Lorsle^ 
— 91., Ww.. lUälicri«. 
vf 
A 
ii 
-M.., 
rH?}^ 
p Hi ^ 
hJl: 
w 
,i ' l: 
-fhif 
‘ i l » 
Oij; 
i1« 
n 
! vx' ■ 
'r$J 
* ,'t 
iMT Garnation, tarhuäntier und Hohtenpapiere für alle Schreibmaschinen■ ”W 
Ferdinand Schrey, Bortin SW. 70, Lolpzlgor Strasso Sl, 
JfS
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.