Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

III. Theil 
Bülowstr. 
96 
^4S«a .,-*- -t--J _pp.i-/■ JSSW«51’£*r>-“<'i 
1 p-^ ' r* y *•* ^ T ** 1 V 4 ^ * * *- IV- » w «r1* -, ^ 
, VurMr.< „■ 
108a Krönet, I., Dr„pr.Hrzt. 
Liedemit, 6., Salto. 
— & F-brnann, Wem 
»big. T. 
Otto, R.. Packer. 
Tariert 81, Rentiere. 
-<- Rollendorf-Platz ->■ 
NW. Bunsenstr. 
Wob. Wilh. e. Sunfen, 
Ehemiker, 
grt. 31.3.1811. f 16.8.1899. 
JoslaS Frhr. ». Sim¬ 
sen, Staatsmann und 
Kirchenhistorirer, 
gtfi. 35.8.1791. f28.11.1860. 
C6cmii4 u. 
Technol. f 
• Jnsiimt 
Doro- 
lSwnffe. 
Neick>»lagr-Hset ->■ 
t E fflStn». 
\l Smroti. d. $ta[. Uuiuei) 
II. llhem. Inst. d. Uni- 
‘ »ctfjlät. 
Technolog. Inst. d. Uni 
oersilät. 
Gitfhoff, 0.; Beaml. 
Stoeit, SB., Beamt. 
SBoitfe, ©., Sctinrt. 
Dorilbeenstr. -> 
2 s. a. DoroHraistt. 33—84 
tt. ReichrtagSllfet 9. 
E Waaren - Haur sät 
Deutsche Beamte, Act. 
«es. T 
Emberg. F„ Direclor. T. 
■*- Re!ch?tag»-1Ifer -> 
W. Burggraftnstr. 
■<- Wichuiannslr. -> 
1E Schulze Berten, H., Dr, 
. Stabsarzt a. D. 
• Suft. 91, Portier. 
eae$H, A-, Kohlenhdl. 
Sander,«. Dr, Reg.Ralb 
" Stettin«, 8. S, Rentiert. 
». SBotioacit, 6., Frhr., 
Schrfflstell. T. 
2 E Benedikt, M, Itfm. 
(SBoMÜnctflr. 118.) 
V Poeppel,<8, Verwalt. 
Tdracfe, W„ Dr., Augen¬ 
arzt. T 
Hoffmaii», I.. Rentiere. 
M, Modistin. 
9(61)1, P, Schloffrrmltr, 
Kövpel, L., iluswärterin. 
. ÄoM, SR„ Genre-Maler. 
Äehorlt, Zlu. Privaiiere. 
V.Zech, F, <8ras, Major 
2a E Berliner, GommtjL 
Rath. 
K Lindner, SB, Portier. 
Button, tt, «er«. Direct. 
Ärinw, 81, Bankgesch. T 
Mantel, F, Straßenb. 
Schaffn. 
Maerzke, L., Tischlermstr. 
Hiedrl, C„ SBi»., tont. 
Schmidt o. Osten, SB, 
Oberst z. D. 
Schröder, 6., Prokurist. 
Slilrfra, $., Scknststeüer. 
v. totimhig, 81., Oderst- 
leatn. a. D. 
8 E Griebel, 3„ flfm.T. 
V. Müller. A., Techniker. 
Herold, M, Tapez. 
• «roll, F, Lehrer. 
Müller, M., Tbpsermstr. 
Reimer, 8, B. ». C, 
Rentieren. 
Salomo», 6„ Gommifi. 
. M T. 
- 6., ftfm. T. 
4 E o. Level, SB., Leu tu. 
t. L..(Wilinersdorf.) 
V Marel, Portier. 
-Belfert, P, Geschickirmal. 
Dilthey. SB., I)r„ Pros., 
&ä>. Reg. Shlfj. 
van Eyken, £>, Kompo¬ 
nist. 
- M. SB, Maler. 
I H^chd^ß, Ä. H, Redak- 
Höfnnann. F. SB., Geh. 
Ranzt Rath. ^ 
Jacobs H.. vw. flammet- 
«er. Rath. 
Kmfle, M., vw. Prof. 
Naumann, O„ Dr, Geh. 
Ob. Reg. Rattz. 
Schönrock, 9t, Antiqni- 
talmhdlg. 
Schwartina, L., Ingen. 
5 E Horöfall, Cb., 
Port. Maler. T 
E ftofifl, H, Dr, Pros. 
Reg. Rath. T. 
Jankowiok, I.. Portier. 
Heffc, Sl„ Rentiere. T. 
Schüler, 38., Plätl'rin. 
Walter, E.. K. ch°ran. 
Wolff, A., viv. Just. Rath. 
6 E Soltntm, @.,T)r.phil., 
Ob. Biblioth. T 
totek, M., Crun.Schutzm. 
urisch. 98, Bortosihdl. 
Poramt; H, 'SBitll. Geh 
ffiricgSrati e. D. 
Vietsch, L, Minist. Direkt, 
7 E H»ffrecht,C., Rentier. 1°. 
V. yaeger, £>., Sermll. 
u. SratnlH, W, FrI. 
Gouscnr, Ä., Portier. 
Kropp, A., Plätterin. 
Metzig, $., Ww. 
" Reimte, M., Capital» a. D. 
Schul-, P, Modistin. 
Zimte, H, Rcntiere. T 
8 E Picht,-E.. Rentier. 
Engel, L., Architekt. T, 
Kerber, I, Post schaffn. 
Germar, Ch., Dr, fflird. 
Geh. Ob. Finanzralh. 
Hahn, ,%r ffim. 
Hildcbrandt, ffl, Packer. 
Sttttoin, A, Bm. 
Schotte, M..K«lÄ»chhdl. 
Stander. 91, uiu. SSitll. 
örh. Ob. Slcfl. Rath. 
Stiehl, Ä-, Portier. 
9 E Schottische Erben. 
Hecht, S, Rentier. T. 
JonaS, Th, Rentiere. T. 
u. Stctllcc, R, Geueral- 
lejitn. j. D, (fjt. 
Stieg, SB, Porti«. 
10 E Schottische Erben. 
Lessing, O, ur. jihll. T. 
Pathun, I, Dachdecker. 
Schotte. E„ um. fief- 
bnchhdl. 
Schulze, ©., Kutscher. 
Siefart, H, Ren. Rath. 
Eloge, H, Penfioiiair. 
Kurfürstcnstr. 
II s. n. kurkürftenftr. 86n. 
E Apolant, 6, Just. 
Ralh. (Kaiser Wilhelm 
str. 1.) 
U Müller, E, Portier. 
Frevhaii. Th, Dr, pr. 
Strzt. T. 
Friedlinder, H, Mnfi 
tnUcntdlg. T 
Autschow, M, Rentiere, 
.pcrttl, O, Zoolog. Grotz 
hdlg. 
Lange, Weiuhdlrin. 
tienoir, H, Ww. T. 
e. Lindern, it, Marine- 
Banrath a. D. 
Röttzgen, W., Rentiere. 
Schlelinger, M, Gen. 
Consilia. D. T. 
Schul-, E, Rentiere. 
3«d, 81., Papierhdlg. T. 
12 E Alficri, ft. Rentiere. 
Gesell. A, Mrlchbdl. 
Hcbbinghans,M,Nenliere. 
Höchste»!, A, iWnlrrin. 
Jordan, L, Oberst, z. D. 
ilranse. L, Malerin. 
Michael, <£., Portier. 
Ncrcnz. M, Malerin. 
Zutrauen, H, Rentier. T. 
13 E Ahronheim, (£., um. 
Dr. T. 
Bliihm, F, Gaslw. 
u. Dailwi-, I, Geh. Reg. 
8lnlti. 
Dnncker, 91., SBirll. Geh. 
SlriffltrntH. 
v. Fran^oiS, 6, Major 
a. D. 
ksranl, 0, Rentiere. 
STopnij, I, ikuticher, 
fttinidi, Th, Schlosser. 
Lorenz, P, Kohlenhdl. T. 
Martwali», L, Rentiere. T. 
Pra«Snitzer,A, Frau Reg. 
Roedern, M, Gräfin, 
Rentiere. 
Sdtemmann, (£., Frau 
Ritteraniibes. 
Strob, 3, Schuhm. 
14 E Bros, E, Frau. 
Adam,-F, Strahenb. 
Schämt. 
~ d'itlfouso, S„ Sip>< 
figurensbrt. 
Cabanis, R, Kfm. 
Mnjer, A, Kfm. T. 
e. Münster, it, Oberst¬ 
lei,tu. 
PnllocL H., Lochfrl. 
Rosemann, A, Tischler. 
Soliiigtr^JÄitrtmoIlrr.T 
Schimming, F, Rektor. 
o. D. 
Simon, 6, Kfm. T. 
Spitz, E., Bontgesch. T. 
«. Stcrafeldt, A, Baron, 
Reg. Rath a. D. - 
Stumpf, ©, Diener. 
15 E Tramba, A, Sentier. 
(Waldemarstt. 49.) 
V Kreb«. L, Tischlermstr. 
Ädler, ff., Pros, Wirkt. 
Geh. Ob. Baurach. 
i Böhme, L, Rentiere. 
Köhler. Gcfchiiv Schneid, 
i Norde,i, 6,' I)r, jur, 
Prokurist. 
Pagelö, G,1 Handel-in. 
Pape, F, Schutzm. 
Pehlmnnn, 11., Söhnet. 
Purdi, H, Etmßeiw., 
-Waaensühr. 
Roieuberger, S, fifu. T. 
Schmiedicke. O, Geh. 06, 
Finanzrath. 
Sobcmheini, B, Reniiere. 
T. 
Springer, M, Rentiere. ‘ 
Steindrecht. K, Staats 
ano. Rath. 
Theisi, F, Schnhnimstr. 
16 E Danziger.R, Dr, 
iflcditfniim. T. 
BartelS, .6, Wäscherin. 
Büttner, L, Ww. 
Eggerl, H, Geh. Ob. Ban 
rath. 
Fri-fe, F, Portier. 
ISnin, £., vw. .fimtptni. 
fiilienfcld, R, Direkt. T. 
Lorenz, P-, Kohlenhdl. 
Lob. O-, Riniincrm. 
Maiijch, O, Stauten- 
pslegmn. 
Oppenheim, Th, ftfm. T. 
Silier, <k, Tischlermstr. 
Witte, 81, Rentier. T. 
Sittich, M-. Ww. 
Wolff. M, Sui. 
17 E Bogeler, I-, Schul- 
diiect. a. D. (6ti 1. 
AprU Murbnigcrilr.to.) 
\£ Glanz, (£.. Portier. 
Bros», 6, Sentier. 
Höheie Töchterschule. 
H'Usiamth, L, Schulvor- 
sieherin. 
».Honbauer, 6, General d. 
«rtill. z. D, Bit.' 
v. Lenthe. W, Baron, 
SBirll. Geh. Ob. Sieg 
Ralh. 
Lothringer, A, Mufft' 
Couservat. 
Tbaru, O, PläUanst. 
18 E Munk, *3., Laudger. 
Direkt. T. 
Scerr, H, Tapcz. 
c.tioauc, 6, um. Oberst. 
Karcholv, A. iil, Fabrtbrs, 
T 
p^toe«eu,C,vu>.Laiidralh, 
Talke. E, Porz. »lib. 
SSaBatll. H, Wirü. ( 
Ob. Finanz-Rath. 
19 E Fren-, H, Dr. jur. 
Direkt, n. D. B. 8. 
V. Äfitouiiin, P, Portier. 
Ennisch, Eli., SB», 
o. d. Seyen, il, Dr.,SJtrtl. 
(Sei). Ob. Reg. Rath. 
— 6, Dr, pr. «etjtin. 
Paciel, ffl, Dr, Bert 
«uchhdl. T. 
Wollner, H„ Rentier. 
Wichmaniistr. -> 
N. Burgsdorfstr. 
Konrad ». BnrgSdorf, 
lliirsirstlickt. Oberst u. 
Ober = .«(tmmerhcrr, 
geb. 151)5, f 1. 2. 1662. 
MLIerstr. 
Dilldenow- 
Str. 
©Pairftt, 
iVüllctjtr. 
1 E Schefflet, M, Kfm. 
V. Luoimg, (£., Ww. 
1 Arndt, «. «., Ilfm. 
Aue, st, Technik. 
Dietrich, D, 2. fircr. 
Freitag, H, Schneider. 
Geltest, G, Gasno. 
Haiuk, O, Schlöffet. 
John, S„ ttfm. 
Älatt, 9t, Schlöffet. 
Mibiilj, H., Sattler.. 
Dlm, I, Schuhmmitr. 
Rodcaald,L>, Schlächter 
mstr. 
Schrilet, il, Ww. 
Schulz, Schlaffer. 
— Schneider. 
Wagener, H, Agent. 
2 E Plack, 8t, Ww. 
(Sophienür. 22a.) 
V. Böhme, H, Fleifchbesch, 
Arudi, W, Echntzm. 
Bagusal, O, Schutzm. 
Beetz, B, Bnchbiud. 
Bild, 9L. Schnellt. 
Braditz, SB, Schmied. 
Bfirfner, H,- Schneider. 
Eichner, M, SBm. 
Faber, 3, Schnhm. 
t Feeken, I., Kfm. • 
Groß, M., aSiifdimenmltr. 
Hag Dorn, E, Asm. - 
»alliier, 8t, Dreher. 
Hciiing. I, Ww. 
Keller, H, Schmied. 
Kramer, St, Schul! d. 
Krampitz, 81, Drcher. 
Krüger, 6, Stfm. 
Lindmar, W„ Technik. 
Lorenz, W, Schichm. 
Meyer, I., Tischler. ' 
Müller, Th,- Former. 
Paa», W, Papierhdlg. 
— Sß„ Echantw. 
Pollmächer, St, Frau. 
Polier, St., Bahuarb. 
Pnmptow, 11, Schutzm. 
Rogge, O, Tischler. 
Rohrlack, Magisir. 
S«r. y 
Salzmann, Schn-m. 
Schmidt, M, Bürsten 
mmstr. 
Schröter, SB, Schuhm. 
Schulz». L, Ww. 
Schüßler^ 8t, Ww. 
SpieS, 6, Ww. 
Talarjur, F, Kallmstr. 
a. D. 
Teuber, F, Buchbinb. 
B.so. 8t, Techiiiter. 
Wehnelt, O, Posamens. 
Weihe, 8, Pol.Äachtmftr. 
^ Willdenowftr. -> 
3 E Mandel 8L, Bank- 
beamt. (Mc-trslr. 19c.) 
V Bohlte, 2., Maurer. 
Arndt F, Sleftricit. Ärb. 
BarUben Giistw. 
Seit F, ildbclarb. 
Säethb, ®.. Banarb. 
Biese, SB, Schu-m. 
Blnth, B„ Stfm. T. 
Daleüke, A., Caualis. 8Kb. 
Dietrich. F, M tollatb. 
Drewi>n, H, Schloiset. 
Engel, 8t. G.r. Dien. 
Gralow.G.Kupferschmied. 
Jinzoii, 81, Maschinist 
Juhre, H, fiithogr. 
Jtniirr, », Schrirtseh. 
Karget, ff, Ä.iffi «böte. 
Keilen, 8t, Zirnmerm. 
Strang, R, Schlosser, 
flmnie, F, Drcher. 
Äroljnr, ®, Juw fiet. 
ffirüniiig, O, Steinhauer. 
Krüger, A, Buchdrulter. 
Lange, O., Post-81ssift. 
Lehmann, 8., Weichknstell. 
Maniich. I. Mctallorb. 
M»ith?. A. M-tallarb/ 
Marx, L, Metallarb. 
— H. Schlosser. 
Mirtew, O.. Schlosser. 
Müller, <8. Mut. Assist. 
— 81, Schlosser. 
Müntz, R, Schlosser. 
— B, Hebamme. 
Neiiinann, H., Schloff r. 
üliesi'ck, 6„ Eanalii Arb. 
Nilschke SB, Gaftte. 
Pannlike, C, Sleinin h. 
Pseiset, O, SRclullotb. 
8b(in. R, Mabi'larb. 
Rathert, Eh, Dreher. 
Reinhardt M. M.tallatb. 
R ttmiller.W, Schneider. 
Schmichal»»!, F. Schlosser. 
Schmidt, F, Schnhm. 
Schulz, P. Schloss, r. 
Sladnle, W, Bahnmftr. 
Tschitschmann,K,I«palide 
UDmaim, 8l., Schlöffet. 
Warm, P, Colonialwrhlg. 
ötiiig, O, Tischler. 
Wille, Ph„ Schlosser. 
Ziemen, (6, Loromotiv» 
führ. 
4 E ftrüoet, 5; Klempner^ 
mstr.(«er!chtftr.25)2L 
Beitsch. L, Schlosser. 
B'llim. O„ Buchdruck. 
Birmaaen. R, Schuhm. 
Brüch, 6, Schutz«, 
girat E, Frau. 
Glaser, S.,-SBnch6att, 
I Stammz. 6, Tischler. 
Gricifch, ÖL, Postbote. 
, BroÄ, (L Krau - 
Häßler, 28, Dreher. 
Htrtmasn, A, Klempner. 
Hoffmami, SL, Töpfer. 
Jurisch, S, Schonkw. T. 
Käbisch, St, Postbote, 
ffieht R, Ww. 
firnger, Gebr., Klempner. 
— O, Klempner. 
Lutz, 6, Postschaff«. 
Raaenootf, <$., Schlosser, 
Nir. G, Maler. 
Prinz, C, Fleitchhdi. 
Stiller, E, Drehet. 
i Soot, P. strtffircr. - 
Rother, R.. Postbote. 
SliitHenbiitig, O., Dreher. 
Schaper, H, B irbier. 
. Schund, 8l, PostbMnt. 
■ Stitlich, P, Feuermann. 
ffiitfmr, «, Sormrr. 
Wollhrand,. P,Hand^ 
- Inug«gch. . 
o E DnickS. E, Töpfermftr. 
ViempclHerrcnstr. 23.1 
V Riemer, H, B ro. ’ 
David, Ft, Schu-m. 
«rarma», M, Buchbind. 
Grimm, SB,S«6otot. Geh 
Sdrcr, st, Gastw. 
Schulz, R, Schloffennftt. 
Simon, M, Klempner. 
Wi»imm»,St.Saianst.8lrb, 
Wollet, P, Metalldrück. 
6 E Papenbtock,H, Deslil' 
lat B. S. 
Stielt 8t, Zuschneid. 
Andtinga, A., Diamaut 
schleif. 
SBtnidl, H, ffignrcllen 
fbrt 
5) üring, W, Ww, Dülcn 
fbrt T. 
Gör», E., Ww. 
@t»B, L, Maurer. 
Heidtich, H,Aanzl.Dien. 
Äoppliu, H, Steindruck. 
Wataiiatdt, 6, Ww. 
Noack. A, HanSdien. 
Stüniberg, I, Putzer. 
Schmidt, 5, Droscht 
Kutsch. 
Schulz, C., Schutzm. 
Sjiuowrke, 3t, Former. 
Tauber, (£, Knticher. 
Ulrich, F, Muffker. 
Wittmg, P, Eiseab. 9c- 
nml. 
7 Neubau. 
E Dützr. Mauretmstr. 
lMarieibutgetslt. 47.) 
Spattslr. -> 
8 Neubau. 
E Beyer, M, Gastw. (il) 
narstr. 3.) 
8a Reub >«. 
E Hartmann, gimmetmftt. 
• (Swliicmkndet rt. 77.) 
9 Baustelle. 
EHartmaim,Ziiumermslr. 
(gminemündeistr. 77.) 
10 E Erpel, äB,5tfm.(IHurut' 
ftr. 29.) 
V Mieischenz, 31, Crlm. 
Schutzin. 
Söfing, (8, Schlosser. 
Eder, L, Ww. 
üf„ Zimmcrm. 
tanke, G, Kutsch, 
riedrich, O, Ww. 
Gardzlelo, M„ Frau. 
Haffe, 6S, Schneider. 
Lieplert, P, jtjm. 
— M, Ww. 
Pict ch, SB, Vers. Agent. 
Pieub, F, Klempner. 
Siolz, ft, Slclnfc-mflr. 
Tesche, A, Bäcker. 
llEFranz,M,Schloffermstr. 
..(^g-nhageiislr. 9.) . 
V Mietscheng. fl, Grim. 
Schntzm. (91 r. 10.) 
Biedeman», N, Schlöffet. 
Graf, P, Schlächter. 
bauet. 
K-takisch, P„ Wagenmstt. 
Knopf, O, Kfm. 
Meyer, SB, Ww. 
fagel, E.rOiroeii. 
chuize, (f, Schlächter, 
©tibbf, H, Kutscher. 
Srewczyl, St, Droschk. 
Kutsch. 
Tiedemaun, C, Bäcker. 
12 E Schmidt, F,Dachdecker> 
inftr. B. 3. 
12 Barrel, SB, Dachdecker. 
Brandt R., Schlöffet. 
— O, Tapez. 
Eichler,'0, Schlöffet, 
i Enget H, fiauibien, 
SeSke, R., Schlosser. 
SBoefer, ($, Buchdruck. 
' Reugebauer, I:, Koch. 
tape, 8t, Instrumente m». 
chtelber,H.,Schait<w. 
' Tucholl, H,Schlächtermstr. 
13 E jßSicfenBctg.S), 6igen= 
Ihümetin. (Schtenftr. 20.) 
V BoauL, ffi. Bei walt. 
Barleben, Gastw. 
Beumiann, M, Schlöffet. 
Bcrgzog, 81, Kfm. 
Alton, H, Tischler. 
Boht 81, Bm. 
Brehul, Ik, Bur. Beamt 
Bruch.«., Inge». 
Duchatean, I., Schlosser. 
Finuer, 6, Bur. Sien. 
tiotommiit. 8t, Sattler. 
Hähnge, SB, Siicroctitger. 
Hanuiauu, 9t, ftfm, ■ 
Sätet P, Former. 
Seich I«, 8t, tön. 
JmkowSktz. I, Tischler- 
Astr. L 
Dniese, Rentiere. 
Kuglet, F, Schlöffet. 
Kucriau, R, Schlöffet. 
LLdicke, 6, d^enzenhdlg. 
P»ichH,Schotnftemfeger. 
Reiprich. A, SBC. 
Skaidowik». F., Maler. 
Stawitzli, G, Tiichler. , 
Teichnianu, Schlöffet 
1 Tiiband, Colonia.wrhdig. 
vcidnet, F, B-rtoschdlg 
SBeuig, R, Dreher. 
— £>, Zimmenn. 
Wienecke, St, Näherin. 
Wünschtet St, Lcdcrarb, 
Ziechen, ©, Backernistr. 
Willdenowstr. ->• 
14 E Ba'-aesellsch. Bellevne. 
V 9tn .an, 81, Ww. 
Biichuiann, I, Steinmetz. 
Danziger, Bur. S'eamt.- 
Dieht, 81, Drahtzieher. 
Siebig, 8t, Aw. 
Fischet, H, Schutzm. ' 
Gohlisch, 6, Schlosser. 
Seimig, R, Kotzleuhdl. 
Höhne, E, Schmied, 
ydll, Maurer. 
Kittn, <9, Sch össet. 
KossinSki, 81, Schlöffet. 
Köhler, F, Dreher, 
Äritnur, St, Schmied. 
SiU)iie, SB, Expedient. 
Leder, E, Stranfrntoört. 
Lutz, in., Si.ch.cr. 
SJtet- 2, Tlichler. 
Mundelius, A., Magisir. 
Beamt. 
Sieiitboli, P, Städt. 
Lehrer, 
Riemer, E, Schutzm. 
Nödiger, 6, SBnichenrb. 
Schiele, W, Hebamme. 
Schilling, L, Schlosser. 
Schmidt, D, Maschinist. 
Tratet S, Tischleruistr. 
Bibtauz, Kaifirer. 
Wcuzcl, Th, SB». 
SBili, F, Schamw. 
Wothte, K, Maurer. 
15 E Moldt St, Sattler. 
mftr. (jtorWhorft.) 
V Wenieck, C, Beiwallct. 
Giese, SL Kutscher. 
Stiele, SB, penl. Beamt 
Hansel. R, Kutschet. 
Jepp, M. Tliebler. 
MSier, 8t, Schlöffet. 
Richtet, L» T'schlet. 
Schwanebeck, R, Baibier 
Spieii, SB, Snffrtmiir. 
Slemnkr, C, Kesselheizer, 
Iliom«, SB, Sfnlichcr. 
10 E Schubert, C, Maurer- 
mltr. 
Babsi, I, Schlosser, 
Braun, F, Schnei den» slr. 
Olaüler, H, Steinmetz. 
"StoobS, (S, Schutzm. 
Prolliu», 81, Stfm. 
Rost, C., Drogenhdl. 
Schmidt A, Former. 
Wagner, F„ Peusionair. 
Will, 81, Seilerntstr. • ’ 
Müll erst», -> 
C. Burgstr. 
End« des 17. Jahr. 
lundertSnachderKiir. 
ürstlichen Burg (dem 
lentigen Schloß) be¬ 
nannt. 
(Strabenbild f. nächste Sp.) 
Mnhlcndamm 
la gehört zu Poststt. 15. 
(SltafienbUl z. Burgstr.) 
fflöniafa. 
Kaii.WV 
Str. S 
StW-ls. 
gang,ir. >i 
Börse 
R.F-ied>L 
ftutfütflen« 
Brücke 
Kais.WilL» 
Brück« 
Friedrich- 
Brück»' 
Ib s. a. Postftr. U. 
E Tobiar. SS, Redacteur. 
(Bieitnchcrflr. in.) 
E Tob«*, Th, itfm. T. 
Bflchrochr®,, vr,pt. Ätzt. 
T. 
Dielitz, P, Kfm. 
Se'st, R, Pot HauplM. 
Hi.,tz, 8, Vasiw. 
Nagel, H, Agent, T. 
}cf. a. Poststt. 13. 
E Lehminu'sche Erben. 
E Philipilhat Th, itfm. 
(ntiMia^eqtr. 25.) 
V.3arctzti,6, Berwalter. 
(Königgrätzerst. 92.) 
Betgslein, 31, Hermi- 
toitfect. T. 
- R, Steiifir. T. 
Dreystib-Haafe, M, 
Schuhwt. T. 
tnrlog, I, Rentier, 
chaer, M„ Pripatitre. 
Winter, <E„ Gastw. T. 
Iil s. n. Poststr. 12. 
E Sasse. «, «im. B. 1. 
Bund d. Bert Gruudbes. 
Scrfiue. T. > 
Wirth HaslS- Genoffcu- 
scha > ®erf. Gruudbes. 
e. «. m. 6. H. T. 
Kartz,.F, Kellner. 
Gnmpettz & Lesset uornt. 
I, Roienthal, sperren- 
tonfeti. Engt. 1. 
Hgppoldt, U, Priuaticr. 
Üappell, 81, Portier. 
Ludwig, 81, Kim. 
Palm!» & Sohn Üiechflgr, 
I. M, Weiygrodhdt T. 
Ro>enlhal, L, Kfm. 
Sofie, 8t u. M, Äffte. 
. Wallbarch, Ph, Schneidet. 
Wolff. 8t, Stfm. T. 
lej. o. Poststr. 10, 11. 
E Rndioff'sche Erben, 
1t Schall ch, R, Portier. 
Beut, St, Jmn. 
Gulmonii, SB, Kfm. T, 
Jacodo, I, itfm. 
Jentzsch. 9t, Stfm. 
Kantorowicz jnn, SB. 
Melasstfntlerfvrk. T. 
Lachmann, N, Ingen, T 
Müller. .6, fifn. 
Ostdeutsche Spritsabril 
®. m. K H. T. 
Sanft, O., SwsseiiBote. 
lfj. o. Postsir. 9, 
E Schmidt, 
(©chöm. ■ 
V Schwof _ , t 
BrüningtiaiiS Sohne, H, 
mech. Weberei T. 
1 s. e. Poststr. 7. 8. 
E. Lachmann & Zauber, 
Banäesch. (Weinmeifter- 
str. 9.) 
Enget & Co, H., Wäsche» 
Coiisect. T 
Ludwig, 8t, Lithogt. Anst. 
gBuillopf, 6, Siidciei.T. 
2 tu. Poststr. 6. 
E Herz, (Stemm & Co, 
Bankaesch. (Ftgnzö- 
mefr.te) 
V. Mari>uraer,H,BerwaIt. 
(An d. Spandoner 
Brücke 16.) 
Zahn-Arzt X>r. Lind & Linde,. w«** ro,lk£S™£e%Tsoi,fö
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.