Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

- Büloivstr. 
- 93 - 
Bnlowstr. 
Tl,e!l III. 
ßicfciiltr. -> 
8 E Sobotia, L., {Rentier. 
B. 11. 
V. SBiitge, 3B„ Masseurin. 
Btüheim, SB, Friseur. 
Gnact, 2., Architekt. 
Hetntz, L-, Konfitüren. 
iEomicth, 8t„ Phologr. 
flrfnur, F, Dr, Pros. 
Schrvedcr, Th, Asm. T. 
■ Sperber, O-, Hhrm. 
S E Ecklichlim,. «., Wein 
Händler. T 
Dienstbach, H-, Ortho. 
pädin. 
—& Bohle, Orthopäd 
Suff. 
Frixbc, G, Weingroßhdlg, 
Hoffmnim, ÜB., Dentistin, 
jjoljlc, M., Orthopädin. 
10 E Daube, P, Dr, Pros 
Geh. Reg. Slalf). 
Selteniiami, 6., Butter 
fjblg. T. 
Burg, VI, Gen. Slgcnt. 
Hamburger Giflimciiljaii» 
„Hanfa^ohnP.Moritz. 
*n 
Maraaraf, 6„ Portier. 
Schäfer, A, Dr, pr. Sitzt, 
gribifl, Th, Rentner. 
11 E verbig, QefdHö. 
Filial.tzped. 6. Berliner 
Öfoi,',eiipoft. T. 
Altenberg, G, fifw. 
Slrnbt.K, Drojdif. gusjvs), 
Aschheiiu, 9JZ. & B„ Dach 
pappenfbrl. T. 
Subeij, ~ ' 
Butzke, A, 3iim. 
Dolgncr, 31, Gärtner. 
Fre»tzel,H„ Fabtf.SUect. 
T. 
Hartwig, C, Schneider 
mftr. 
MMaffe, L, Dr, pr. Slrjt. 
SDlcsllit), Portier. 
Moszlowsti, A, Schuft 
stell. T. 
Oehlschlaeger, 6, Filialist. 
». Pommer-Esche, 3, mv, 
Wirkl. (Seil. i/iotl), Grc. 
Prestel, A, Tischlerinstr. 
» Rebwitz, Th Hof-Oper» 
längen». T. 
Sack,«, P,, ®cfj. Ob. 31 tg, 
SHnltl. 
b. Schiuimelpfcnnig, F, 
Bnchverlag. T. 
Schulz, Chr, Schuhminstr. 
12 E Pape, A, Rentier. 
B. 8. 
Albert», D„ Dr,pr.91t*I.T. 
Bonchö, A, Rentier. T. 
Flachsenberger, ©, 
Schneider. 
Sorheh G„ Fuhrh. 
Igler, C, Packer. 
Äohra, E, Portier. 
Klinke, III, Gärtner. T. 
Koch, H, Zljcnl. Friseur. 
Nenbrück, H, Äfm. 
SiactcK, H, Rcchlsanw. 
tütldjuMim, E, Dr, 06tr 
atzt. T. 
Richter, 81, Glaser. 
Schreib, A, Äfm, 
Stegeinaiii,, M, Äfm. T. 
13 £ Dioiitz, L, om. Hos> 
Instrumente»»,. T. 
SJiir. d. 1. Pol. Ban-J», 
spert. 
ülWmfliiii, A, Näherin. 
Fischer, I, Banrath a. D. 
— Cl, Lialeri». 
GropiuS. W, Aaumth. 
Moritz, C. u. W, Fabrk, 
des. T. 
— C. SB, Miifilinstrilin. 
Fbrk. T. 
Perls, L, vw. Banquier. 
trcujjcr, H, Koch. 
F, vw. Rech,,. 
Treichel, C, Obsthdl. 
Warlich, Th, Portier. 
SPcitcf, M, Rentiere. 
14 E Spatfeld, H, Post, 
@rcr. o. D. (Nollen- 
dorkstr. 27.) 
V. Hensel. G, Schul»,i. 
Prw. Klinik 6. Dr. Agnes 
Hacker. 
Gifect, Knim, Pensionat. 
Fehse, F„ Schneiderinsir. 
ilnopp, A., Frl., Franen- 
fihiif. T. 
Paulick, A, Dachdrck. 
Ple^ner^E, pr. Zahnarzt. 
11 Stehl!ng7 Panline, 
Strnmpsstrick. 
TibnrlinS, Fränziika, 
Dr. mcd. T. 
SBcfjntr, 93., Rentiere. 
16.10 E Omold, E.. Juit 
Rath. 
m. I.. 
Rath. 
Ast? Geschw, Schneide 
rinn. 
o. BaucinciÜer, Sf, um 
Inst. Rath. 
Buch, B, Ww. 
Frledlaender, e.,Br.jur. 
Geh. Archio Rath 
Aörling, B, Ww. 
Homeyer, I, Rechtsanw. 
Äliche, R, Poiliec. 
Liedlcke, Th^hosschanspiel. 
a. D. 
17 E. Srljrfcit, W, Geh. 
Rech». Slalf). 
V. Hnart, C, Bannnter 
»ehul. 
u. Kramsla, H, Lberst 
Icnlii. a. D. 
Sdjeb«, <5., Inst. Rath. 
TranlosSly, C, Rentier. 
18 E. Theleniann, Sf, Apo 
thekenbef. T. B. 8. 
V. Gamble, H„ Portier. 
Kö»iain Lnile-Apotheke.'s. 
äiotdjatb, Architekt. 
— B, Ww. 
Clemens, B, Rentiere, 
ööfer, Paula, Peiifloimt. 
Lehi„au»,A,Wäschehdlrin. 
Moser, H, vw. Reg. Asseff. 
Müllcr, M, vw. Geh. 
Rechn. Rath. 
Zrcitel, I, Äfm. T. 
-<r Fiobeustr. -> 
19 E Borniann, B, vw. 
Direclor (Nr. 94.) 
V. Bartsch, ®, Schiir)i»= 
mftr. 
Piickermann, 13, jjliimcit- 
hdlg. 
äiilti6ui»,8,9ledil6iiiihi.T. 
Gacdickc^,A, Telicaled- 
hdlg. 1. 
©mllfimoi, L, Rentiere. 
Lange, ti„ Dr, pr. Slrzt. 
Lewald, Sf., Privatieie. 
Pae:ei, G, Dr. phil. T. 
S,i»losch, N, SlciKicre. 
Schulz, O, Lederhdlg. 
u. Stach. (9, ltljrm. 
Sti'iiiHhiifer, (£., itfi». 
Lüdet. II, Aaenl. T. 
SBillftütter, SB., Asm. T. 
Zapp & Schütze, Kohle», 
Wg. T. 
20 E Busse. M, Äfm 
V. Schulz, R, Portier. 
Portier. T. 
Birschwitz.H, Banquier. T. 
— Sohn,S,Ba»kgesch.'f. 
Dannenberg, B, llfni. 
— D, «fra. 
Gninpertz, L, itfin. T. 
Gnenther, P, DU). Sa» 
Rath. T. 
— P, Zeichner!n. T. 
Israel, S, Üfiii. T. 
Lcnsch, R, Dr, Pros. 
Lindste», Rachs, M. 
Raabe, W, Tapez. 
Sf<tiin6erg, C, Stickerin. 
Springer, A, Oiniiib. 
Conoucl. 
Lun, ©., Gaftw. T. 
Sleiier, M, Siiu. 
Steinert LHaiiscii, Wei«, 
grobhdlg. T. 
20(t E iciimi, W, Rentier. 
(Liitzow-Play 0.) 
V. Breitn,ann, A, Tischs. 
Alexander, H, Äw. 
Auerbach, 91. ä), Dr, 
Bert. Bnchhdl. 
Berendt, W., Architect. 
'Breßler, R, Maler. 
Engel, F.LascnmsIr.a.D. 
Franzte,!)}., Echnciderin. 
Herzskld. Ü, Itfm. T. 
Hirschfeld. E, Dr, RcchtS- 
anm. T. (f. Nachtrag) 
2ah», C, Goli>schmiedc< 
mflr. 
Krämer, E, vw. Amlö- 
aer. Rath. 
LaiIendorf,F,Kil»ftmaler. 
NiSbet, N.. Frl. 
Pickert, E, Zimmer«. 
Richter, F„- »m. Apothek. 
Schwager, F, Ralhr- 
zimmermstr. a. D. 
Sommer, F, Friseur. 
Weimar, SB., Maler. 
E Gnttstadt, A, Geh. 
Medic. Rath. (Gen¬ 
thineisir. 12.) B. 8. 
Annoueciiblatt f- Tischler 
ii. Möbelhdl. :e. T. 
Bouvicr, E., Senats- 
Präfld. 
Caspari-Rolh 9loffi, A, 
Dircct. 
Doehring, M, Privatier,'. 
21 Graßhoff, i)l, Dr,9lechti, 
antu. 
— .6, flf». 
.Helfet, E, crpcd. Sccr. 
— I, Frl, Knnstgewerbl. 
Stiel. 
Klein, Ch, Malerin. 
Siibnilg, I, Portier. 
Münzer, K, Malerin. 
Pelsch, C, vw. Geh. 
Rechn. Rath. 
o. Räumer, G, Hauptm. 
a. D. 
Schulz, E, Gastw. 
Ster», I-, Annoncenblatt. 
SzafroitSli, H, itfm. T. 
loifloblciiroctle ®. m. 
H. T. 
SBroge, 3B.SI, Slmiltinolci, 
22 E Hantscheck, I, Reu, 
licrc. T. 
V, Rand, 0, Portier. 
Lerthold, E, Lehrerin. 
— Ära» Dr, Pensionat, 
v. Gickevort, H., vw. 
Major. 
Fuhrmann, ©, Gesang 
Irhreriii. 
— A, iini. Sauit. Rath 
v. Klot-Trant, A, Freisr. 
vw. Obeileutu. 
v. Meerscheidt - Hülleffem. 
K, Penf. Vorsteher,». 
Rcple, E., Lehrer. 
Schuttdl, M, Papierhdlg. 
äSegner,», Orlhopädistin 
23 E Schmidt. .6, Rentier. 
(Nr 21. 25.) 
V. Schüler, I, Portier. 
(Nr. 24. 25.) 
Freytag, V(„ Rentiere. 
Isenberg, I, Sim. 
Koch, M„ vw. Direkt. 
— E, Lehieri». 
ilooei, M, (i'nstui.T. 
24.2o s. a. PotSdainerstr. 69, 
E Schmidt,H., Rentier. 
V. Schüler, I, Portier 
Cicero, C, Kanzlei. 
FlcL Lina, Pensionat. 
Kaphnn, G, Cigarrcnhdlg. 
ituliie, Wauba, Pensionat. 
Äiitj,R,Goiifitiimihblriit, 
Lenitie, G, Mal- u. 
Zc!chc»schii!e. 
2öive»tl)(il,3, Putzhdln». 
Meitzner, I. (f., Eisen 
Ivrhdla.X 
Paech, A, Biicherrcvis. 
Ricck, O, RechlSaniv. T. 
Schulze, 81, Aildhdlg. T. 
Ulrich, W, Rentier. 
Biebig, K, RechtSanw. T. 
Weltzl, R, Consewenhdlg. 
PotSdainerstr. -> 
Bahnhof d. Elektrischen 
Hochbahn. 
20 f. o. PotSdamerstr. 90a 
E Kette, C, Rentier 
Fllial-Eklicd. b. „Berliner 
Lolal-Anzelger". T. 
Vachinann, H-, Hosopern, 
fSnacr. 
Jebeck, Gefchw, Mob«, 
Annen. 
Kamnitz, E, Echristgießer. 
Knobloch.J, Filialvorstch. 
Liepe, E, Gastw. T. 
MarlS. Eli, Dr. pr.Arzt. 
Meißel, A, Ww. 
SIndlinger, t?., Gärtner. 
Thomas, j, •ytiiiaocnt. 
Botz. SB, Ww. 
27 E Engeler, C, Rentiere. 
(Leipzigerstr. 9.) B. 8. 
V. Engeler, B, Kunstmaler. 
Behienb, 6, Ww. 
Sie, 6, Sinn. 
Cichocky, M, Schneider 
mflr. 
Dir, SB, Schuhmmftr. 
mslc, L, Aw. 
Falkenbera, H„ Gaflm.T. 
Felflcutrrtf & Eo, Bnch> 
bruckcrei. 
Grau, S, Lrcditbazar. 
Holzapfel, H., Frl. 
Ihn, A-, ilfiit. 
Linbströni, SB, Bergoldcr 
Parlow, 91., Kutscher. 
Ritter, H, Bauausseh. 
Rnckläschel, R., ftiliistiiiat. 
Schmidt, P„ Dr/Sau 
Rath. 
Teuscher, E, Frl. 
28 E Schnitze, F, Rentier. 
T. B. 8. 
v. Dainniy, C, Reg. Rath 
a. D. . 3S 
DnPris & Co, Wein 
grobhblg. 
Grobe, C, Briesir. 
Hartog, Sl, Rentiere. 
28 Hoepke, H, Rentier. 
Jorba». P, Rentiere. 
Iahn, E„ itfm. 
Klaehne, E, Porticr. 
Krause, 31, Gärtner. 
Lewinsohn, M, Äfm. 
Plage, ß!„ Postbeamt. 
Stapel, ?(, Krnndbes. 
Riefe, .tz, Dr, Rechts- 
anu. T. 
Schrader, S, Rentiere. 
29 E Eckelberg, SB, Geh. 
Hofrath. 
Albrecht^H,Perfich.Beai»I 
Focke, Elis. u. Ernest, 
FrlS. 
Heinrich, SB, Tischlerinslr. 
ftufset, Th, Fabrlbes. T. 
Levyfo», Sl, vw. Dr. 
Maihis, G„ Frau. 
fflftncr, B, Frl. 
Michaelis. M, Ww. 
Schulte, M, Frau. 
Urban, 81, Poilier. 
30 E Werner, Sl, Rentiere. 
V. Berg, F, Schueiber. 
®?el(e, 8., Posanient- 
whdlrl». 
SJiisjmnini, Th, Redacteur. 
Fliege, Sf, Rentiere. 
Lenichncr. F, Destillat. 
Rosenthal, S, ffsm. 
RotSIi), F, Sitzt. 
Salouwn, F, Ww. 
Schell, G, Ww. 
Tobias, E, Rentiere. 
Werner, F, Gntsbes. 
Wittlowsty, H, Äfm. T. 
Steininetzstr. ->• 
31 f. a. SteiiiraeOftr. 71. 
E Hildebrandt,i5,Re»tier. 
B 8. 
V. Üiciiiitoiiii, M, 
Tchneidermstr. 
Bechstei»,E, S>ers.3nsiiecf. 
Buighardt, G, Barbier. 
Fiiiiibe, Sl, Ww. 
H»I6, älf, jlfm. 
- Sl, Koch. 
Janyen, SB, Tischleriusii. 
ilmmt, S(, Fleisch«nistr. 
T. 
OUemoth, H, Elkilricit. 
Beamt. 
Olschowsü>, P, FranDr. 
Richter, A, Lehrerin. 
Bereinigte Poimner'sche 
Meiereien A. G, Bnt- 
lerhdlg. 
32 E Hildebraudt, C, Ren¬ 
tier. (Nr. 31.) B. 8. 
V. Simnmt, Auguste, 
Hauswart. 
Boichcrl, W„ Ksni. 
Burghardt, G, Heilach. 
Serfciü, 3, Gifc«6. SÖau- 
mileriichm. 
Egrcsteffer, Sl, Sprachleh- 
tcri». 
Gotbon, G, Frau. 
Heultodt, C, Taseldeck. 
Klebs, M, Gastw. T. 
Langohr, L, itmi. 
Lechler, R, Musilblreci. 
Marks, O, Oberin. 
Marsala, L, Sängerin. 
Marschall, M, vw. Sanit. 
«all). 
Mix, ffi, Bankbeanit. 
Moriiiacn, G, Fabrl. 
SZ«6, G, BahnfteiDschaffn. 
Seckl, .6, Plivatiere. 
©sott, 91., Bierfahr. 
Iciigelmaim, E, Kaffee, 
hdlg. 
Weber, F, Bahnbeamt. 
Wnlff, @i, Post-Secr. 
32a E Kcil'schc Erben. 
V. Rabiv, H, exped. Sccr. 
Arndt, (!, Schuhmmftr. 
Breyer, I, Pianist. 
Claude, E, Lchreri». 
Douiaing, P, Maurer. 
Drucker, Sl, Frau, 
Antiguitäteuholg. 
Geste, E, Schneider. 
Hegeubarth, K, Bahn- 
beaml. 
Jacob, H, Borkosthdl. 
Liebener, 0, UOmt. 
Marlcl, I, Ww. 
Nenmann. W, Schuhm. 
Niemmin, F„ Invalide. 
Oncschling, H, Tapez. 
Runge, H, Kanzlift. 
Schulz, E, Gesanglehrctin. 
Seidel, älf., Ww. 
33 Eroiigeher, H, Schlöffet, 
mftr. 
GanS, Th, Äfm. 
Kühn, A, Schneider. 
Knlbin, St., Tischlcrmstr. 
Landiberg, .(•>, Privatier. 
Lobeit. O.Kb.Post Assist 
May. O, ÄiiHftfllnfcr. 
— Sl. ll. L.. Ülälieriim. 
Nachlwei), Sl., Tischler. 
Schirmeister,M,Friseurin 
B. irmpSti, S,„ Dr, Slrzt. 
Webecke, Th, Rentiere. 
31 E Schnitz, W, Rentier. 
B. 8. 
E Schnitz, H, Apotheker 
vgorttlr. 18.) 
V. Lewerenz, H, Schneidet. 
Blaas, Gl, Schneiderin. 
Beyer, H, Sinfjclicr. 
DcUmora, 31, Schau- 
spielctin. 
Deutsch, E, .fiorbmmflr. 
Staute, 0, itfm. 
Hegenbarth, P, Bahiiarb. 
Klanfj, 1$, PostfchaN». 
Miclitz. Sl, Nähei,,,. 
Morgen, K, Malerin. 
Mfiilei, ©. <UMinlcr. 
— M, Masfeui»,. 
Pfitfiö, Sl, Schanspielcrin 
Warschauer E, Dr, pr. 
Slijt. T. 
So E Klempner, S, Dr, 
pr. Slrzt. T. 
V. Hoffniaun. Sl, PoUiet 
Baratfchli), Si,ldhauet. 
Blmick, Sl, Slrchilrri. 
Gowfchinidt,F,Electukei 
— P, Äfm. 
— S, Privalier. 
Gnth. M, Laubbau-Juip. 
Ueberall, H, Kim. 
SJofi, H, Änfwarterin. 
33nleiiid)itfi, W, Tischler. 
Dannlke, Ä„ Kochfr. 
ffleffe, 9(„ Berlret. 
E Vogel, E, Wildhdl. T. 
Blnhm, ©, Ksm. 
Capplonck, iVf, Mus. 
Sichrer. 
Hcnscl. W, Zahnkünstlei 
Le tSlnire, C, Äfm 
Lrqler, Sl, Butte»hdlg. 
tfiichtcr&Ftfltile,Cigarren- 
hdlg. T. 
Schlawe, E, Gailto. 
SzyinIiewikZ, M, Äfm. 
30 E Sdjotbe, .6, Slrchiltcl. 
dir. 111.) B. 8. 
V Walter, IT, Techniker. 
(3fr. 37.) 
Dennewin-Slpolheke. T. 
HauS-». Giniidbef. SSeieiu 
i. Westen v. Berlin n 
in d. angtenz. 'AeziUen 
v. Charlollenbg. u 
Schönebg. 
Kinderheim d. Luther- 
Gemeinde. 
Bergmann, (5, Maschinen 
mitr. 
Sergiict, F, Modistin. 
Bnchncr, (r, Pol. Wacht, 
instt. 
Biidjrmfer, 41., Buchhatt. 
Bnder, 0, Äfm. 
Sirr, R, Kaiseubote. 
Dominisch, 3!, SBw. 
Duckeil, <£., SSI». 
Dzädel, F, Posischasin. 
Gidielniomi, F, Maler. 
Franzke, 91, Bergold. 
Ftischninth, 31., Ww. 
Gras, Th, irrim.Schntzi«. 
Hartwig, fflf, pens. Bahn 
bean». 
Henz,, G, Bahnarb. 
Herzner, R-, Kupferstecher. 
Inst, E, ftfm. 
Kleibö, W, Schiieiderin. 
Körper, H, Ceinentpol. 
LinSnet, F, Kellner. 
Malchert, A, Ww. 
Müller, Ä„ Rüschensirk. 
— W, Eiscnb. SltS. 
Preuße, 8, Modistin. 
Ralhke, äl„ Bricslräg. 
Richter, W, Sekt. 
Schiedlich, Fr, Tapezuislt. 
Schömick, C, Maler. 
Seeliaer, W, Schmied. 
Spieler. M, Frl. 
Stobboy, 91, Modistin. 
Strautz,W, GeschästSdie». 
Thiel, E, Sfanm. 
NogcIH,Rcchn.RaIH a.D. 
Waltet, als., Ww. 
Wentauch, E., Frl. 
37 E Schoede, H, Architekt 
B. 8. 
V. Waller, C, Techniker. 
Conradi, M, Frl. 
Eiscnkrätzet, H„ Taseldeck. 
Fadbtis'.Ä.^uiistinatmor- 
sbtk. T. 
Gtützmann, Sl, Seßreri». 
Heiuze, M, Lehrerin. 
Hettmann, I, Mus. 
Lehrerin. 
Heyfe, £>., Schuh,,,. 
Knape, SB., HandelSm. 
König, <k. Ob. Post-Assist. 
KordS, li, Maurer. 
,Le»z, W, Buchdrnckbef. 
Lindner, H, Locomotiv- 
iühr. 
37 Puhluiann. F, 3»gc». 
Saar, M, Ww. 
Schönherr, 91, Privatier. 
Trepiow, C, Ksm. 
Böget, £)., Gastw. T. 
WeiSler, St, Fian. 
Wenzel, (?, Schrift 
itrlleii». 
Seltner, (5, Saiimftr. 
88 E Schoede, .6, Slrchilecl. 
(Nr. 37.) 
V. Stiller, C, Technik. 
(3fr. 37.) 
Seiger, G, Hansdien. 
Heuer, y.r-F-uin. 
Bock. (?, Ww. 
Coftorf, Sl, Friseur. 
Glfiiei,Sl,Eignne»f6tf. T. 
- Fischer, O, Elaüons- 
Gel;. 
Günther, B, Priuaticie.T. 
Gnth, M, SB li). 
Hartma»,,, E, Frau. 
viiize, Sl, Ww. 
Hohmann, F, Postschaffn. 
3anke, M. Maler. 
Kuke, A, Ww. 
Lampke, 81, Schuhm. 
Lindauet, 91, Fil. 
Lippcll, A, Nanginnstr. 
ffiÄlitfof, 
Plcnfe, W, ÄilJfS»? 
Richert, P, Criin.Schuljiii. 
Riewaldt, Sl, Eifennithdl. 
Rothenfee, F-, Schuhm. 
Schlieckeil. Th, Putzer. 
Schwafi, R. Eifenb. 8li6. 
Srzirreck, (S., Auchbiild. 
Sommer, E, Zngsühr. 
Sloeff. B, SBiu. 
Bos>. Sl, Kutscher. 
Wml, 0, Stieflr. 
39 E Schoede, .6, Slrchilecl. 
(3fr. 37.) 
V. Walter, l?„ Technik. 
(3fr. 37.) 
Backhausen, Frl. 
Seijer, F, Eifenb.Beaint 
Boeck, Th, Schnhin. 
DameS, G, Slcamt. 
Deter, E, Ww. 
Frädrich SB, Slahnarb. 
Grüyke, (?, Buchhalterin. 
Heppucr, Äeschw, Schnei¬ 
derinn. 
Kiioll, R, Maler. 
Kolbinger, I, i'oconiotiu- 
flort/j, O, Beamt. 
Kraut, (S, Poflfchoü,,. 
u. Kiockoiv. V, Gräfin. 
Lichtwert, 0, Töpserinslr. 
Mcmiicr, 91., Manier. 
Mordhorst, H, Elscnb. 
Beamt. 
Nitsche, Sl, Ww. 
Räusche!, ß, Tischler. 
Netschke, (T, Ww. 
Rödgcr, B, vu>. Banmstr. 
Röhr, Sl, Hausdicu 
Schmidt, SB, Papiethdl. 
Schnchart, .6, Geflügel, 
hdl. 
Schünemann, E, Ww. 
Schütt, C, Bahnarb. 
Steiler, H, Wachter. 
Stengel, ii, HauSdien. 
Sliider, Sl, Ww. 
llerlwitz, 3-, Ww. 
Willner. 91, Brieftr. 
Wolf, 91, Schneidet!». 
Zahn, 91, Rentiere. 
40 E Schoede, H, Architekt. 
(3fr. 37.) 
V. Waltet, (T, Techniker. 
(Nr. 37.) 
Babst, F, Kutscher. 
Bahr, W, Ww. 
Birkner, Ä, Privatier. 
Biirger, 91, Hansdien. 
Bzowka, K, Ww. 
Deicke.W, Dr, Apothckcn- 
bcs. 
— S, Ww. 
Faust. C„ Buteaudieu. 
Fiudeiseu, E, Kellner. 
Fischer, Sl, Wiv. 
Förster, (f, Piitzhblrin. 
Gacdicke, 91, Kutscher. 
Sartmanu, E, Frl. 
imbiiifl, Ww. 
Hipp, S-, itfm. 
2lge»stei»,F,Stenererheb. 
Kalifch, fflf, Ww. 
Krüger, P, Bahnarb. 
Lehmann, Ww. 
Kndlin, «, Ww. 
Loren-, E, Steinsetzer. 
Mädje, F., Lithogr. 
Mcitzner, F, Buchdrucker. 
Moews, B, Gärtner. 
Mnndi. Eh, Ww. 
Rabenftei», (5, Ww. 
Riese, 8(, vw. Pol. Hanpt- 
niann. 
Schaedel, H., Briesir. 
Schmidt, ilV, Brainl. 
Schulz, F, Bahnarb. 
Tiiinel), Sf, Reiiend. 
40 Vogel, O, Gastw. 
Werner, H, Schlöffet. 
Wienhenkel, H, Ww. 
Silke, Fr, Sattler. 
Reim, O-, Bäckermstr. 
iiobel, R, Tapez. 
iJmiipe, SB, Bahnarb. 
40a E Schoede, H, Architect. 
(3U.37.) 
V. SBaller, C, Techniker. 
(3fr. 37.) 
BiannS, P, Glas-äfciiiig. 
Gesch. 
Castois, 31, Friseur. 
Diko, F, pr.JJoljiinijt. 
Eichler, SB, Bahnatb. 
Eisfeld, P, Lehrer. 
Föisler, SB in. 
Fiennd, C, Stenerbeamt. 
Fröhlich, W, Maler. 
Gasian, öl, Kellner. 
Goebel, R, Juwelier. 
Grigat, F, Briestr. 
Hochhaus, E, gimmenit. 
HoPPc.A, Lb. Poit-Slfsilt. 
Üiipnfe, M, Fiau. 
Legdc, ff, ;!ii,imci„(. 
Lockstaedt, 6, Sattler. 
Michalöki, M, Ww. 
PeAlau, 3, 9lgenf. 
Pelty, St, Fenenvehrnt. 
Siciinitiiter, H, Äfm. ~ 
älieift. 31, HanSdicn. 
Nletz, F, 
Schulz, SB, Balinatb. 
SBufc (E, Prediger. 
41 E Echoede, H, Slichiiett. 
(3fr. 37.) 
V. Walter, (T, Techniker. 
(Nr. 37.) 
„Neptun" Waiserl. Schä¬ 
den- ,,. Unfall - Sietf. 
Ges.i. Frankfurt «.MX 
91ngele, 6, vw. 3»gcu. 
Sierger, O, Kellner. 
Boberl, A, flclliicr. 
Sioltzeiiltjaljß, Post-Secr. 
Dan,iger. F, Asm. 
Dähung, C, HaudelSm. 
Hnndt, 81, Pianist. 
Kniest, 91, Sch- (jmmflr. 
Krause, 91, Kellner. 
Maltufch, F, Sattler. 
Mareuse, <£., Ww. 
Raschly, SB, Hof-lopez. 
3lnittcii6ctg,3,Poijcllan« 
arfi. 
Schreck, C, Klempner. 
Selckiuan», E, Ober- 
leljteriii. 
Steinig, 8t, Frau. 
Slrabuian,i,H, Fabrl. 
Ühlnmim, 81, Bersich. Ob. 
Juspekt. 
Wolf, F, Schnym. 
42 E Otto, SB, Rentier. 
(Steininetzstr. 18.) 
V. Rabe, O., Portier. 
Barlsch, E, Frau, Schön¬ 
heitspflege. 
Bruno, Sl, Rentiere. 
EMail», (f, ftfm. 
Geller, E, Direclor. 
Golhe, 91, Privatiere. 
Haberftroh, H, Knnft- 
brechsleunftt. 
IeivafinLti, Sf, Landger. 
Rath. 
Käscberg, Sl., Rentiere. 
Kühne, O, ■Sdjueibcrmftr. 
Müller, Geschw, 3- ti. M, 
Schiitiberinn. 
Nieman», lf., Zeichner!». 
Pape G Sirieftr. 
— 6, Lokomoiiviuhr. 
Rehfeld, E, MilchtM. 
v. Schachliueyer, L, Rcii- 
litte. 
Tisch, SB, Äfm. 
. Tüngcthal, M, Ww. • 
Uitgrr, R, Sicrmielß. 
Conipt. 
Weideinann, £>, Rentiere. 
43 s. a. SllveiiSlebenitr. 13. 
E Reifs, H, Slentiere. 
(Wichuiannflr. 6iv) 
V. Hipplcr, SB, Gcniüfc- 
hdl, 
BreSlauer, älf, Äfm. 
Heiman», M, fl-fm. 
Kepplcr, EI), Bliiuienhdlg. 
Viimirfe, C, Dr, pr. Slrzt. 
Maiberg. E„ Schlächter- 
mftr. T. 
SJfortoiutli), D, vw. Dr. 
Moses, I, Dr. phil. 
Refletzli, M„ Privatiere. 
Rndolph.P, Schuhminsti. 
Schölller, Sl, (kolonial- 
ivihdlg.f. 
v. Schweiuitz u. Kraitt, 
H, Frhr, Gras. 
Boigt, Ä, Ziegeleibes. 
Sllvenslebenstr. -y 
Eulinilr. -> 
44 s. a. Csulmsti'. 37. 
E Sliiniiitng, 6.,lRenl' r. 
(Klopslockill. 3.) 
Spectal-tta us für Herren- . „ „ „ 
Md-Knaben-Cdrifcctlon. * * - * 
JPeek & Cloppenburg 
.Oertraadtenstrosse 26-27. 
Ecke des Rossstrasse. 
. u. xl Fertige Bekleidung 
w Anfertigung nachm, 
und 
aass.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.