Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

Bremerstr. 
- 81 — 
Breslattckstr. . Th-ii HI. 
47 Bogclcr, SB., Schankw." 
Degencr, H., Schutzm. 
Werkwerlh, I., Omnib. 
Kullch. 
Woumtzly, 91, Pferdeb. 
Kutsch, 
gibell, C-, Bahnbeaml. 
48 EJSippon, A.. Frau. 
(Stoiretiflr. 19.) 
V. BeMuh, W.. Verwalt, 
BeUfirtz, M., Uniform- 
• fticfcrin. 
Bret1chneider,E.,Schmieb 
W'ilc, F., Feuenvehrrn. 
Dükert, W„ KotoiiialiDt 
ftrltfe, I-, Schrislsetz. 
, etitlii, O., Reichibruck. 
'•Storni. 
Heuschke, P., .Pfcrdcb. 
, Schaff». 
Henlschcl, H., Telegr. Beet. 
Hvfmann, 3„ Goldarb. 
Ätopler, B., Maler. 
' Krkchnick, SB., lapej. 
ffltautbe, I.. Pfcrdcb. 
. Kutscher. 
Klein.-P., Friseur. 
Krüger,- ©., Schlösset, 
ffiülme, 6., Schankw. 
.ttuljiiert, ‘.0., Schlosser. 
Lude. F., STrafiCiireiniflcr, 
PelerL, 9t., Schon,fteiufeg. 
e. 9iem6oiu8li, St., Pen< 
stonair. 
Schanze, H., Schlächter- 
ntstr. 
Schmiedecke, 9L, Zim- 
mcmi. 
Spieler, ®., Liihoar." 
Stein, A., Schlossermkir. 
Slorr; H, Eisfnb. Assist. 
Teuber, I., Kenerwehrni. 
Urban, 81., Postschaffn. 
Wilke, A.< Ww. 
WindmüIIcr, 33., Nachtu 
Wächter. 
Woilschach & Brand, 
Stuckat. 
49 E.Gaffer, ß., Banquier. 
(Häiibelstr. 12.) 
V. Ar», .£>., Geh. Kanzl. 
Sien. 
Sellin, H., Schniied. 
Beygran. K., Brauer. 
Älicscuer, H., Banlbeamt. 
Nötiger, 9t., Versich. 
Beamt. 
Diller, M., Schlosser. 
Dürchcn, 9t., Stratzenb. 
Schaff». 
Fannrtch, K., Taseldeck. 
Fröhlich, F., Strasjenb. 
Fahr. 
Gracber, W., Schlosser. 
Grubitz, O.. Buchbiub. 
, (iluljl, H., Schloiier. 
Günther, P., Ainimerpol. 
(Sutfajc, H., Tischler. 
Hab, M., Städt. 
L> hierin. 
Hilmer, E., Slratzenb. 
HmiaLer, R., Buchdruck. 
Koppe, P., Ww. 
KowalSti, F., Bahnarb. 
Lange, K., Brauer. 
Lennartz, Handelsm. 
Linke, W., Schlächtermstr. 
Littko, F., HandelSm. 
Aiaidorn, E., Sleinntetz. 
Marieufeld, P.,-Bahnarb. 
MattheS, ffl., .tifur. 
Melstrr, SB., Etat. AM. 
Miitelstrafjer, 3t., Bäcker 
mstr. 
Oestreich, G„ Strasjeub. 
Führ. 
Paldciuann, K., Schlosser. 
Paul, M., Schneider. 
Pitann, H., Ütenlen- 
empsänger. 
Preß, 51., Molkcrcibef. 
Naele, H., Postschaffn. 
Rarisch, M-, Buchhalt. 
Siibbach, I., Rohrleg. 
Richlcr, I., Pensionairin. 
Siühlemann, H., itfm. 
Schrader, A., Schlosser. 
Schulz, 5- Post-Ässiftent. 
Seite!, W., Monteur. 
Strahlte, F., stfntJ 
Wallher, I., Malermslr. 
Walter, XI)., Itfm. 
Wkiaell, 8„ Maurer. 
Wenol, (£., Putzmacherin. 
WricStc, F., 3tcg. Seer. 
50 EFcilhancr.E., Rentier. 
Baltz, W„ Invalide 
Baumgart, F, Schneider- 
mstr. 
Böhmer, <8., Schuhmmstr. 
Brunsch, Straheub. 
’ Schaffner. 
Decker, K., S trabend. 
Schaffner. 
Faust, <£., Rech ».Rath q.D. 
Friedrich, L., Invalide. 
Äufeck, I., Slraßeub. 
-chaffner. 
50 Haberlaud, st., Lehrer. ' 
LauSmann, P., Bierfahr. 
Stute, g., Ob.P°It.Assist. 
Hocke. 3„ 06. Post-Assist. 
Kemmnitz, F., Jnstrume»' 
teiim. 
fltclfchmer,®., Handelsm 
Matthias, M., vw. Kanzl 
Rath. " 
Stamiii, O., Schaffner. 
Reuz, O..'Kutscher. 
RoeSke, H., Beamter. 
Schlnnke, O., Ob. Post 
Assist. 
Thieinich, O., Lehrer. 
Mentzel. M., Schlosser. 
61 E Kiesel, F., Rentier. 
(Brebowstr. 30.) 
S6el, 31, Äfm. 
Barani,. I., fifra. 
Becker, 91., Maler. 
Betkierowiez, 91., Pol. 
Wachtulstr. a. D. 
Eichetnia»», O.. fflfm. 
Herrlich, G., Schlosser. 
Karpa, M., Kapeümstr. 
Kuanlh, G., Geh. Äanzl. 
Secr. 
Kowalski, F., Kutscher. 
Kurih, 31., rkutscher. 
Melzcr. Ä., Schneider. 
Reibesteiu. $f., Ww. 
Schure, ®„ 28io„ PJaitm.T. 
Slcinhoff, Th., Postseer. 
TretlowSki, St., Bcamt. 
Zier, G., Schuhmmstr. 
52 E Güldemeisler, 2t., 
Eisenb. Betr. Seer. 
Vartel, O„ Tischler. 
Biennann, W., Handelsm. 
Bohm, S.j peus. Steuers 
erheb. 
Hänel,R.,GehLanzl.S«r. 
Hinze, P„ HandelSui. 
Hoeoer, W., Portier. 
Masse, Th., Schuhmmstr. 
Klouiuger, N., Eisenbahn- 
Arb. 
Nemnann, SB., Bearnler. 
— 31., Pferdeb. Kutscher. 
Rieh, D„ Malermslr. 
Schleub, M., StLdl.Lchrc> 
rin. 
Schiuook, Fr., Kutsch. 
Schneider, 9t, Bau-Assist. 
Schraiuin, C.. Lanit. 
Felbro. 
Schultze, P., Mechanik. 
Stolle, W.. Kutscher. 
Uhlmann, P., Controleur. 
Boigt, (£., Stadt. Lehrer. 
53 E Franz, Gebr., Eigen¬ 
thum. (Uuitöolbflr. 48.1 
V Itoffin, I., Kanzl. 
Sccr. 
Beltennann,A., Slratzenb. 
Bcamt. 
CurtS, P., exped. Sekret. 
Eckhardt, St., Privatier. 
Fechiier, Sro. 
Fischer, F., Schudm. 
Fmedrich, P., Magisir. 
Secr. 
Friyschc, M., Äfm. 
Hoffmann, 9L, Dachdecker 
mstr. 
Hutb. F.. Fuhch. 
Kroschinski, F., Kutsch. 
Lanysch, G„ Maler. 
Neumaii», W., Lehrer,- 
Remke, F., Telegr. Assist. 
Schachtschneider^H.Lutich. 
Schütt, O., Eisenb. Betr. 
Seer. 
llnvcrdrosi, P., Ww. 
Vogel, 33., Buchbiud. 
54. 55 f. a. Wiclcsstr. 7. 
E Hasser, O., Banquier. 
(.vändclslr. 12.) 
V. Bunike, P., Bcrs.Tcch- 
niler. 
tagen, P., Gast», 
auff, I., Bankbeamt. 
SCaialt), O., Droaenhdl. 
Meffenzehl, 91., fflfm. 
Paukatz, A., Post-Seer. 
Stock, £>.. Ingen. 
Timmc, B, Post-Assist. 
Weber, F., Bankbeamt. 
Weidlich^t.,Ha»plm.a.D. 
50.57 Hübuer, St.; AinISgcr. 
Assist. 
Jaeaer, ffl., Sleindmcker. 
Feschke, St, Maurer. * 
Jglisch, ®., Kupferschmied. 
Klöbbe, I., vw.Ob.Slcuer. 
Tontrol. 
Koch, E, Nähmaschinen- 
foiL 
Kowalski), F., Tischler. 
Lettow, Ä., fflfm. 
Markmann, <£., Straßenb. 
Coulrol. 
Nickel, A., Kgl. Pol. 
Thierarzt. 
Pahlow, P., Porzellan- 
drehte. 
Pape, 9t, Schuhni. 
Raschle, ffl!., Mw. 
Niedcl, ÜB., Kohleuhdl. 
— M.. Ww. 
Ricnecker, F„ Fonner. 
Roloff, C., Ctraficnb. 
EonltoL 
Schirm, P., Dreheuustr. 
Schlicket, E., Bäckerinstr. 
Schulz, O., Buchbiud. 
Sloedluer, F., Dr, Pro- 
jrcl.Photoar. 
Weber, ©., Rentier. 
Westphal, H., Slrasicuf) 
Führ. * 
Windbauer, S., Slroßeiib 
Schaff». 
58 E Becker, C., Ger. 
Calcnlator. B. 10. 
Behrendts, B.. Lehrer. 
Hasler, W., Echutzni. 
Hennig, P„ Bnchhalt. 
Jonitz, ($., Ww. 
Koppehel, 0., jlankbcamt. 
— L., Droschk. Kutsch. 
Müller. ($., Ww. 
Schoemmel, 2., Packer. 
Schroeder, H„ fflfm. 
Schultz, 8L, Schlosser. 
SihmoncJ, <11, Plilleriii. 
50 E Schüler,H.,Privaticr. 
B. 10. 
Brethack, A., Ziuimeriu. 
Fiebig, 3t, Kalsirer. 
Geick, ffl., Privatier. 
Gluchc, H., Schuhmmstr. 
Seist, ffl., fflfm. 
Matern, B., Maurer. 
Meitzner, P., Stauchet« 
wrhdlg. 
Mende, F., Topograph. 
Meyer, C Ww. 
Möiler.C., Commissionair. 
S^nmacher, C., Wolkcrci 
Nekert, ffl., Maurer. 
Boß, I. (£., Bertret. 
Wi«ki, £)., Bcaniter. 
Wolf. .6., Maler. 
CO E Köhler, A., Stcnlirt. 
ß. 10. 
BarlelS, ©., Renten- 
empfang«. 
Selbst, M., Seifeii- 
handlerin. 
Setter, I., Bäckernislr. 
Bohnhoff, P., Monteur. 
Dohmaun, H.,Ob.Secret. 
Fahl, F., Fnhrh, 
Finger, 3t, Slnckat. 
Hahn, Gärtner. 
Hcnfchcl, E.,Schncidcrmstr. 
Hcqden, F., Bäckennstr. 
Kahnt, ffl., Schlosser. 
Kicritz, L, Pensionair. 
Klose, <$., Modistin. 
Kutling, P., Schlosser. 
LchberLki.E., Buchhalterin, 
MoeS, ffl., Ger. Assist.' 
!>!i«>chke, M„ exped. Sccr. 
Obcrnieyer, 9t, Schlosser. 
Pilz, ffl., Zeugwarl. 
3teichboff, F.,Kaiizl. Rath. 
Schubandt, A., fflfm. 
Thieb, K., Penssonairin. 
Troicky, B., Peiifionairin. 
Bogt, G., Mchsenm. 
01 E V. PariS, F.,Zahlmstr. 
B. 10. 
Stndersch, I., Zimmemi. 
Bertram.W.,Rechn. 9tath. 
Binder, @., Agent. 
Bockmann, 9t, Magistr. 
Seer. 
Wiclcsstr. -> 
56. 57 s. a. Mclefflr. G3. 
E Schnitze LHUdebrand, 
HaudclSgesclljch. (ÜBcr-- 
■ der a. H.) 
V. jklotz, ffl., Tolonialwr- 
. hdlg. 
Abend, P., Schnhm. 
la Barre, H., Ww. 
Boüch, A., Tischler. 
Dieheu, I., Buchhalt 
Gitfiner, 91., Ww. 
Fnhrmaiin, O., Schlacht. 
Hartmann, I., Malermslr. 
Hoffmann, 91., Dachdecker- 
rnstr. 
Flobr, 9t, Fabrkarb. 
Eladow, 6., ÜB». 
Haupt, (£., Ww. 
Heckiuan», ffl., Diener. 
Hirsch, P., Tigarrenhdlg. 
Hochhaus, M., Ww. 
Kajchubeck, I., Zinwierm. 
Lankow, A„ SlenerbeaMt. 
Latz mann. H.,fflohlenhdla. 
Matche, 9L, Ww. . 
Sieger, jfi, Weiuhdlg. 
Stichler, P„ Schlächtermstr. 
Semmler.P., Bur.Borsteh. 
Ulrich, «., Ww. 
Weudscheck, W., Steuer- 
Bcamt. 
62 E Martin, H., Strick- 
wrfbrk. 
62 Bur. d. 100. Pol. Reo. 
Daasch, L., Tclcar. Secr. 
EilerS, 91., Schnhm. 
fflarntz, 91., Jalous. Fbrk. 
fflühl, .6., Ob. Telegr. 
Assist 
Letzner, 6„ Ww. 
Mierke, ($., Ww. 
Moritz, H.^Strabenb. 
Führ. 
Müller, M., Ww. 
Neuber, G„ Schlosser. 
Otto, 9t., Tischlermstr. 
Pawelzick, 91., Gastw. 
Philipp, H., Tischler. 
Reinhardt. 6, Kutscher. 
Ruppin, 9t, Kaffenbotc. 
Schulze I., T.,Pol. Stuhl. 
Schwarze. H., Schlosser. 
Vögelte, F., Schläfer. 
Waller, O., Schlosser. 
Zcigau, 9t„ Postbcamt 
63 E. o. Bredow, F.. Still- 
mstr. a. D. (Kleist, 
str. 41.) 
V Schick, F.. Schneider 
mstr. (Nr. 04.) 
Beßling, H., Eisenb. Seit. 
Sccr. 
— H., cainl. malh. 
Sofi, 91., Wildhdl. 
Fchriugcr, 91., Parliculier. 
— 3t., Turnlehr. 
Junge, F., Ww., Schuhe 
wrhdlg. 
Marien. (£., Tanzlehr. 
ZBilrf, E., Agent. 
6t E o. Bredow, F., Still' 
mstr. o. D. (Kleist' 
str. 41.) 
V. Schick,F.,Schue!dermstr. 
Albtecht. W., Poliz. 
Hauplm. a. D. 
Bäthe, P., Pol. Wacht 
mstr. 
Richter, L, Ob. Telegr. 
Schlffler, 9l, Rentier. 
Schröder, H., Lehrer. 
65 E Hilliger v. Thiele, O., 
fflfm. (9tosenlhaler 
ftr. 13.) 
V Krug.J.,Kfin.(Nr.S6.) 
Berendt. P„ Tapez. 
— (£., Fei. 
Biastoch, O., Städt-Lehrer. 
Boelcke, E., Ww., 
Bacrdt, M, Ingen, 
ffinigof, E., Ww. 
Knolhc, O., Korbrnachmstr. 
Rührinnnd, F., Kohlcn- 
hdlg. 
66 f. a. Waldcnserflr. 1. 
E Hilligcr II. Thiele, O., 
fflfm. (Roseulhaler' 
ftr. 13.) 
V. Krug, I-, fflfm. 
Adam, E., Schutzm. 
Albrecht. F.,pens.Zugführ. 
Böhm, Th., Hpt. Steuer- 
amIS-Assist, a. D. 
— O„ Schnftsetzer. 
Bösebcck, H., Cigarren 
Eugr. 
Kaiser, SB., Sdjiicidtrmflr. 
Keilina. $., Pensionair. 
Koch,A.,  Geh.Ncchn.Rath. 
Pvlrasta, L., Fil. 
o.Rcntzcll, (£., Major a. D. 
Schulze, H., Kolonial- 
wrhdlg. 
Weiland, I., Monteur. 
Zinn, O„ Friseur. 
Waldenscrslr. 
67 j. a. Waldenserstr. 43. 
E ffluhrt, C., Eigfiilhüm. 
Fritzich?, W.. Schaffner. 
Ieffcu, B., Zeichner. 
Meuschke, 3t., Ob. Telegr. 
Secr. 
Otto & ffl. Slolawa, St, 
Möbel,nagaz. T. 
S^midt, H., Geh. Rechn. 
Slolawa, W., Tischlermstr. 
Tiel'ke, F., 'Gastw. T. 
I E Götze, H„ itfm. T. 
Bödecker.H., Eisenb. Secr. 
Kulschke, (£., Privatier. 
Otto & ÜB. Slolawa, 9t, 
Möbelmagaz. 
Stichler, F., Schlächtermstr. 
69/70 ESillrich, Th. Schul- 
Vorsteherin. 
Priv.Madchenschulev.Frl. 
Dittrich. 
Barez, M., Lehrerin. 
Brennecke, M., Rentiere. 
Frenzel, (£., Papierhdlg. 
fierrmattii, £, Portier. 
Leboel, I., Schnhm. 
Lösfler, O., Architekt 
71 E Lefstng, A., Rentier. 
Eilcnbcrg.äL.MufjDitecl. 
Knüppel, A., Ob. Telegr. 
Secr. 
Liddle, W„ Äfm. 
71 v.MakomaSki,G.^!audger. 
Ralh a. D. 
MeSke, St., Friseur. 
Pageukemper, H., Dur. 
Borsich. 
Reiv, H., Cigarrenhdlg. 
Schätz, F., Gastw. T. 
Tcschncr, O., Oberst 
lcutu. a. D. 
fflytener, 9t, <! 
Secr. 
h. fflaiizl. 
72. 73 E Bode, ©., Gaslw. 
T. B. 10. 
Audcis, 43., Okerlehrei. 
Armand, E, SlcdjiL Stach. 
Beycr, C.. Obcrbnchhalt 
- sü., Ww. 
Liebe, W., Fabrk. T. 
Linducr, £>, Fabrk. 
Pudci, C»., Maqistr. Sccr 
Wagucr. P., Schlosser. 
74 ELaqicuther,W.,Jugcn. 
B. 10. 
Kolli, A, Jusvcit. 
Liebig, 91., Posameni- 
wrhdlrin. 
fflüuier, St, Rentiere. 
ParoIiW.,ür„ pr. 9lrzl.T. 
Pieijchmnnu, I., Schuhnr- 
Slärkc, £)., Rentiere. 
Slegemann, P., Rechn. 
Rath. 
lllich, R., Oberlehrer. 
Werner, H., Posl-9lssisl. 
75 E Hirsch. ©., Slädl. 
Lehrer. B. 10. 
Bartz, 9f„ peus. 6er. 
Bollzich. 
Baeckc. €>., Magistr. 
Buchhalt. 
Hacmsch, B., BaS - 3!ev. 
Jnspcctor. 
Aörges, I., Kfm. 
Meyer, I., Conditorci. 
Scholz, 91., vw. Geh. 
stanzt Rath. 
Schulz, H., Schlosser. 
SloHii,.9l., Weinhdlg. 
76 f. a. Thurmsir. 35. 
E Kegel, (?., Frl. 
V. Stalschke, E., Schneider. 
CaSpari, C, Rentiere. 
Grün, £>., Bäckcrrnstr. 
Klose, ©., Buchhalt 
Michaelis, St, fflfm. T. 
Mollcnlhin, G-, Fabrk. 
Jnspcct. 
Motzkus, L., Geh. Sccr. 
Schacht, St, Lehrer. 
■<- Xsjiivmstr. ->• 
0. Breslauerstr. 
Holzmarktflr. -> 
t f. a. Holzmarktflr. 42. 
E Leclow, A.,Rcnticr.B.4. 
Asniusi, Th., Pol. Beaint 
Deckwirlh, St, Ww. 
Fritz, E., Kürschncruislr. 
«raff, 9l„ Fabrk. 
- St, Ww. 
Erumbach, C., Schlosser. 
Ostrowski, F., Scstillal.T. 
Röscnrr, A., Jnflrumcnim. 
Sckirrmeistcr, 9t, Schnei- 
eeimsir. 
Syrowatka.W., Schneider- 
mstr. 
Willig, 9(„ Posamcnlwr- 
hdlrin. 
2 E Wcntzcl.H., HütcCngr. 
Godow, 59., Sccr rat 
Holland, H„ Predign. 
KniSpel, H., Porlier. 
fintier, St., Ww. 
Müller, E., Buchdruck. 
Pröffel, A., Lithogc. 
3 E Zobel, C.. fflfm. (fflöpe- 
mtfcrslr. 12L) 
V. Heqse, G„ Hotelier. 
folel z. Stabs Thor,,, 
crgnu, L., Golbschläger. 
Dargel, E„ Bankbeamt. 
Finneifer, H., Schlosser. 
Kreischn,cr, H, Boldarb. 
Lenke, A., Stelln,. 
Sticcke, A., Schrislsctz. 
— 3t., Tapez. 
3 Witteiiborii, F., iBoilost. 
hblciii. 
3a E Bart (ich scii., 
Wasserheilaiistbes. B. .1 
Kneipp-Bab Ostenb. 
AnberS, iV„ lllciiipncr. 
Barlhen, St., Cousrcl. 
Sticket. 
Bcckcr. St., Clavicrspiel. 
Fischer, H., Ww. 
(ileriflf, I., Sd;lieber. 
Köhler, 5„ Drehet, 
fflolobzic, .6., SBäichciiii. 
jituschillitz,E..Sch»eideriii 
Lebet, H., dimmerm. 
tiibiin, St, Tapez. 
Stei|er, H, Gastw. 
SifiHer, H. Bnchbruck. 
Päischkc, Schnhm. 
Qnabc, SS., Modistin. 
Schnbcü, St, Schriflsetz 
Schutz, 0, Schlosscr. 
Sielalf, C, Borloithdl. 
Stahl, St., Sattler. 
Wotn, I.. Hanobicn. 
4 E Zahn, 9t., Friseur. 
(Stoljrciiilr. 12.) 
V. Zatlaukal, F., Schlosscr- 
min. 
Banse, H., Tischlcr. 
Fischer, P., Conditor. 
b!tad!l>,P..i5olonialwrhbl 
Hinliinger, 91., Tischler. 
Jonaö, l£., Schlosser. 
ikurowSki, 0„ HanSbien. 
Lnchtc, I.. Buchdruck. 
Mocnke, (£., Apothck. 
Nabolni>, H, Tischlcr. 
Scholz, 9t, Släbl. Bcamt. 
Schulz, C., Sinter. 
Scidcl, St., ülentiere. 
Treppe, 9t., Schneider. 
Trosin, H., Simnieim. 
Walter, H., Ziiilinerpol. 
5 E Völckcr. A., Buchdruckc- 
leibcf. T. 
9tugii(m,iifi, H., Tischler 
BailösiuS, W., Setzer. 
Engel, ffl., Snllltr. 
fflöiitz, D., Schniicdcmstr. 
Hfnk, ffl., Schmied. 
Hetiinaun, P„ Ww. 
u. Kalkstein, 9t, fflfm. 
fleischte, ffl., Postbote. 
Koch, (£., Näherin. 
Lange, M., Bnchbiuber. 
Paenolb, SB., fflanzlist. 
3inff, ßr„ Gastw, T. 
Schetllcr, A., Schnhm. - 
Tanbe, H., Ww. 
5n E Teichelmann, P., 
Reittier. 
Baueimeister, I., Müller. 
Behnfch, ®., Webet. 
Brann, H., fflfm. 
Büuael, F., Zciluugshbl. 
Dorn, C., Maurer. 
Hollmauu.J., Buchhalterin, 
itoqiprl, W., Kim. 
Labewig, C., Ww. 
Stclior, F., Gigarr, r« 
Import T. 
Stenmann, W., Milch- 
hdlriu. 
Otto, ti)., Mcchaniker. 
Stach, A., Eleclricil. Arb. 
Stolhc, G., Steppet. 
Rudnick, L., Näherin. 
Rudolf, SB., Kutscher. - 
Schnitz, C.,'Silbcratb. 
Thieine, CS„ Tapi;. 
Wunderlich, H., Kim. 
Zöllner, 6., Ww. 
6 E Teichelman», P., fflfm 
(Nr. 5a.) 
Vading, H., Modistin. 
Engc!, W., Schisssführ. 
Erb. 91., Tischler. 
Jänsch, 91., Ww. 
Kemnitz.E.. Ww., Destillat. 
Kruschke, M, Ww. 
STantz, 9i„ Berkäuscriu. 
Nickel, H., Straßenb. 
Bcamt. 
Otto, C., Nähmasch. Se¬ 
parat. 
Pctzold, P., Schlosser. 
Stein,an»,I.,Postschaffn. 
Schüssel, <£., Ww. 
Strojip, A., Ww. 
Urban, P.. Friseur. 
Weilandt, I.. Hanidien. 
Wolff, St, HauSdieu. 
Wnudrich, P., Frl. 
7 E Teichelmann, P., fflfm. 
(9tr. 6a.) 
9ludrock, H., .tzpuöbic». 
91ppel, P., Buchbiud. 
Buhlcy, I., Wächter. 
Dammschncider, (8., 
Schuhmmstr. 
Eberl, F., Schnhm. 
Hempich, B., Staurer. 
jhcitling, A., Mechanik. 
Kühnemnnd, W., Peus. 
- Bcamt. 
7 Laue, äs, Ww. 
Sterlet,93.,tiitckofenbautr. 
Müller, 91., Salllcr. 
3tc(jcbaiidrH.,0la(crm[lt.X 
ütoack, 33., Buchbinder. 
Reichert, W., Hausbicn. 
Schaas, 31., llim. 
Schutbt, 95!., Wagcnsühr. 
Trcop, (£., Handctsin. 
Wctner, P„ Glasermstr. 
8 Evelsft,E..Gch. Commerz. 
Stach. ftliU. d. Linden 
78.) 
V. Wcgncr, 2., Schlösset« 
mstr. 
Deelio, (£., Gastw. 
Betendl, I, Schlosser. 
Conrab, O., Wachlmstr. 
Gabriel, 91., Schloffcr., 
Gicsche, P„ HandclSfr. 
Hahn, 91., 9li(fiitect, 
Hanueniinn, St., 
Cigartnifbtk. 
Hclbt, H.. Tischlermstr. 
Henning, 91, Schuhmmstr. 
31m», M.. Slolileichbltin. 
fflo>he,(!,pens.S!asch!nen- 
mslr. 
Stetzeband, C„ Glaser. 
Riese, E.. Schlosser. 
Rüffer. 91.. Tischler. 
Schielte, F., Schlosser. 
Seissert. 2t, Näherin. 
WEcnn, L, Gesinde« 
Bcnniclherni. 
9 E Köhlcr, St., fflfm. 
(9l!muibcrstr. 8.) 
V. 3181,1. 3„ Gaslw. 
Aruholb. 9t, Fabrkarb. 
Arp, I., Lnltcrhdlg. 
Bchrend, E., Zitiimenn. 
Bölke. 91., Fabrkarb. 
Brachmann.E., Schneide¬ 
rin. 
Donner. F, Schneider. 
Faatz, C., Staltr. 
HarlrolhC.,Ob.Post-Assilt 
Heck, D.,' Ww. 
Hcnom. 0., Gesinbever- 
miclherin. 
Hermann, A., Vergold. 
Hofmaim, 3., HandelSm. 
iriischnu, L., Grünkrani- 
hbirin. 
Kittel. SB., HauSdieu. 
fflraati, (i)., Chcm. Wasch- 
anft. 
Lamm, H, 3n»ali6c. 
Lchmann, ©., Fabrkarb. 
fflenfe, ®„ SBagenfschr. 
Slotgeiuolh, 31., SBagcu« 
führ. 
Röhricht, 9t, Kellner. 
Scholz, St., Bauwächlcr. 
Schnlu, H., Schuciber. 
Silberftein,A., Posament. 
Wanke, 9t, Fleifchhblrlii. 
Weber, 0., Fabrkarb. 
Weilanbl, 3-, Schneider. 
Werner, P., Qllofcmflr. 
WiuSkowSIi, 6., Dach* 
beckermslr. 
Wille, ffl, Ww. 
10 E Leviu, L., Rentier. 
(PolSbamerslr. 23.) 
V. Siofle, (£., Setloalf. 
Ahrensborf, B., Rentiere. 
Baumler, St, Ww. 
Bröter, SB., Schmied. 
Faiirig, St„ Ww. 
Rmt, V., Buchbiud. 
Öeii.i, St., Schmelzer. 
Grill, CT-, Lolonialwrhdl. 
Ojruiib, C., Staurer. 
Hahn, W., Plälianst. 
Hannebohn, G, Tischler. 
Hotwitz, I., HaubelSm. 
fflannetzki, St., Ww. 
fflrnck, ®„ Ww. 
Müller. L., Elemdnick. 
Parmuki, St., Plätterin. 
Echrauck, L., GaSanstVor« 
arb. 
Schul, SB-, Tflcgr. Arb. 
Schulz, (£., Staurer. - 
Thiebf, 91., fflohlenhbl. 
Tißmer, 11., Sattler. 
Tralles, F„ Tischler. 
11 EBeqer,E.,Ww.,Bäckerei. 
V. Schtöber, 9l., Schuhm- 
nistr. 
Vinber, 9t, Tapez. 
Ewald, St, Postschaffil. 
Frederich, S)„ Ww. 
Ärünwald, E.. Mechanik. 
Herlwig, Äw. 
Hiillisch, A.. 9lgenlin. 
RetzinofSki, F, Näherin. 
Schlief, A.,,Schlosser.', 
Schröder, y., Ber^older. 
Spicgelbcrg. H„ Haui- 
birit. 
Weubler, L. 'Posament 
Wolf?, ß, Sttllm. 
— E, Modistin. 
Zachow, if„ Steinmetz. 
Spccfal-HaUsfür'Herren- 
Uttif’finßben-Confbciion? 
ij» « JPeek & C1 oppenburg 
Qertrauftteastrasse 20-27, 
Ecke derJtösssirasse. 
a ä fertige Bekleidung aatf 
9 9 9 Anfertigung nach Maas*,'
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.