Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

JII.. irjtii 
Alexandrinenstr. 
— 16 — 
101 @icl 
Alexandrinenstr. 
116 Kühlet, L.. Bronzeur. 
ihm, 8L, Ww. 
N->°rr, SB., (Bärin«. 
Krämer, L, Ww. 
Krause, £., Asm. 
Kühne, y., Gürtler. 
Liebenkhat, I., Hausdien. 
Nickel, 81, HauSdiex. 
OlszewSti, L., Schneider. 
Pavel, SB., Kutscher. 
Pfane, SLT Schueidermslr. 
Pollack, .6., Stichler. 
Ramp, Zfi., HanSdie». 
Röster, ©,, Klempner. 
Rückett, St., Schnstsetz, 
Rudloff, P., Mechanik. 
Slüber, O., Sausblcn. 
Stulpe, H., Sricftr. 
Terner, H., Klempner. 
Ttzieme, 51., Tafeldeck. ’ 
Weitzhuhn, O., HailSdic». 
Wille, Ä.. Hausdien. 
llßft E Mehncr, 6., Seifen» 
hdl. 
Bahlan, G., HandelSm/ 
Höyndorf, F., Schneider. 
Kirchhoff, O-, Milchpächt. 
Kruggel, 91., Stedjairller.’ 
Lankow, (£., Buchbind. 
Lüttschwager.B.,Schmied. 
Matz, SL, Wäscherin. 
Meoer, E., Wäscherin. 
Mulack, F.,Kupser>chmied. 
Pidde, H., Sirtlmartj. 
Steffen, E., Masseur!». 
Wald, A., Ww. 
Weudler, E-, Ww. ■ 
Wolff.N., Clavierlehrerii!. 
Hollmannstr. -> 
117 geh. z. Hollmannstr. 43. 
117a E Rosahu, O-, 
Schlosscrmstr. 
Boll, W., Schuhmmslr. 1 
Brandt, H., Schneider, 
Subtil, <£., Ww. 
flattier, 3t, Friseur. 
Ludwig, M., Satllermstr. 
Papeubrock, A., .(muSbicir. 
Slcimmm, ©., Schlosser. 
Riegel, K., Schueidermstr. 
Rieaner, F., Hulm. 
Seidel, K., Maurer 
Wagcner, K-, Handelbsr. 
Wandel, SL, Pol. Wacht* 
mstr. 
Willwer, I., Schneider. 
118 E Brande?, C., Knnsl- 
schlosser. T. B. 1. 
Pnv. Klinik Dr. Sellegasl. 
SUjrenbt'& Co.. Beleuch- 
tunaSgegenst. T. 
Bielesetdl, ©., Buchbind. 
Braune, ö„ Beleuchtungs¬ 
körper. T. 
@cttrgnft,,6.,Dr.,»r. Arzt, 
Sanis. Rath. T. 
Wanniike, ©., Portier. 
118a E u. Diebitsch, Bin. 
SlmlSrath.(Kleiubecrru- 
str. 22.) 
V. Harimck,P., Pol. Sacht» 
mstr. 
Becker, M„ Ww. 
Bctgemami, SB., Ww. 
BraudeS, G, Kunst¬ 
schlosser. T. 
Edler, P., Tapcz. 
(Eichte, ©., Frl. 
Feind, F., Slilil. Juval. 
.Öinj, G>„ ReichSb. Beamt. 
Hü bei, E., Tischler. 
Jürke, O., Schuhm. . 
Krüger, W., Schuhmmslr. 
Kuhley.W., Malern,str.'N 
— & Sohn, SB., Maler- 
mstr. T. 
Kühue, H., Ww. 
Kutzle, I.. Mauterpol. 
Laseldt, W., Privatier. 
LazaniS, I., Ksm. 
Lüblle, G., Bürslenm. 
MeweS, 5t., Hauöwart. 
Sfcljer, XI)., Schilderftrk. 
Michaelis, H., Ksm. T. 
— P., PapierauSstattg.7'. 
Nenmann, H., Plältanst. 
Passow, Cd., Frl. 
Plolhner, 6., Mechanik. 
Schmid1,E.,Klciiipncti»slr. 
Sel^in, 91., Faeior. 
©leinte, A., HauSdien. 
Thiel, Th., Gurtlermstr. 
Werner, M., Frau. 
Wotff, St,, Maurer. 
119. 120 E Verding H., 
Ksm. (Lüneburae, 
fit. 30.) 
V. Junge, ÜB., Verwalt. 
Aronsoyn, ©., Ksm. 
Bnetow Söhne, M.» 
Grotzdeslillcrie. • 
Fleischer. M., Asm. 
Aoldbach.H., Slotffcrf. T. 
Handfchke, (£., fflafliu. 
o. Suchen, SL, Frl. - 
Rroiter, Gebr., Gfieiu; 
Fabk. T. 
Löwenthal, A., Ksm. 
87 f. o. Kommaudanleit- 
str. 52. 
E Meier, O., ftfm. 
(Ackerstr. 133.) 
V Naumann, H., Buchhall 
Leier, A., Bnmimaterial 
hdlg. 
Fleischmann, I., Metall^ 
hdl. T. 
©tbclet, G„ Kellner, 
©ie&mann. E.,Kaffenbote. 
■ fflnäle, R., Seisciihdlg. 
©ujtuäfi, F., Schneider. 
Knust & fflegener, 
Schueidennstr. 
Koch. 5„ ilüfcr. 
fttamäli, M.. Frau. 
Sing, F., jtjfr. 
B. Schellart.E., Tapiffeciv 
tot. 
— E„ Ww. 
Thormaiin, A., Hutm. 
Tretschock, ®., Barbier. 
Wahl, F. (£., Smuiransl. 
Wegener, C., Schneidet 
’ mstr. 
Achner, F., Fabrl. 
Kommandantcnsir. 
88 f. a. Kommandanten^ 
str. 38. 
E Karsnnkelstein. C., 
Rentiere. B. 12. 
Elese. (£., Schneibcrmstr. 
Henher, 33., RechtSanw. 
Jäkel, .6., (Salto. 
Jaule, St., Schankw. 
f fi»ner, C„, Ksm. 
rapv, F., RechtSanw. T. 
89 E Röfeler, W., Commerz. 
Rath. B. 12. 
V Pohl, «., Mitchhdl. 
Boy, A., Schneibermftr. 
Dobberthien, Th., 
Schlosserinstr. 
Eeseloracht.W.,Schneiden 
mstr. 
Kuanst, A., fliin. 
Krause,!!(., Schneiberinsir. 
Richter, H.. Fbrk. T. 
Rofcnzumg. 39., Fabrk. T. 
Schulz. 0., Wäfchcreibcf. 
Schweider, (?., Dr., er. 
Arzt. T. 
Stein, 91., Fabrk. T. 
— M., Stirn. T. 
90 s. a. Kürassierstr. 1. 
LGreflel.C., (lonbitov.T. 
B. 12. 
©rotjotjti, Sl., Dr» Arzt.1 
Hoffmami, H., Lederhdlg. 
ßurliu, 6., Neutier. 
UJiaoß, SL flffr. 
Stile NM., C., Journal' 
Lesezirkel. 
flörnffierfir. -> 
Orauieuflr. 
91 j. a. Oranienslr. 128. 
E Cornelius, SB., Rentier. 
(UrBnnilt. 179.) 
V Henning. ©., Ksm. 
. Dar, !!R.. Photogr. 
Griclt, 91., üitljogr. Stiel, 
flott, A., Schneiderin. 
Ziinulermann, (£., 0a" 
. 92 t ®chu(()c, ($., Ksm. 
V. Roggemaiin, $(., 
Schuhm. 
Marco, P., fifin.T. 
— & Co., P., Papier 
hdl. T. 
Michaelis. £., Japan- ». 
ChiiiO'Wr. Import. T. 
Opotewity, C., Hausdien. 
Schultze, W.. Fischhdl. 
Sicocrt, Geschw., Lurus- 
Papierslrk. 
Tpousel, H., Privatier. T. 
93. 94 Alkxandrinenliof. T. 
E. Krause, M.. Commerz. 
Rath.|Ben,hs,r.7.)v.l. 
V Edel, C., Architert. T. 
PoftzollabfelligungS- 
ftcUe 1 
Slunaburger Sltingulfbrf. 
ilrt. «>-s. T. 
Autoni, 81, Perltet. T. 
Bergmann, (£. R., Brief 
umschtagsbrk. T. 
Bobleuz, A!., fflaftw. 
Sotigati, (£., Linüranst. 
Dentfchc Lainpenschirni- 
fbrl. S. Tuchbaud. T. 
Edelstein, I., Bertret. 
Fürstenheim & Co., P., 
Erporlgesch. T. 
Getbricht & Co., Muster 
kartenfdrk. T. 
Berhardi, 31., Bertret. 
Äesellfch. s.Cenientplatlen- 
Bedachung System 
LtS^yuSIi, A. LeszynSki 
@lc[|crci & Maschinensbrk. 
Konstanz, Nieter & 
Koller, Puinpeiifbrk. T. 
93. 94 Götzling, A. I. F., 
Bertret. T. 
ßö|j & Co., O., Export. T. 
(Stonrnalb, H., Gfiemilcr. 
HambnrgorLCo., E.porb 
gesch. 
Hermann, F., Agent. 
Hirsch & Co., (£., Knrzwr. 
Export. T. 
tobem, L., Ww. T. 
oesch & Ortfjcmä, E., 
Papiersbrk. T. 
Hübntr 32achf.,3L, Präge- 
anst. T. 
Jacnickc, St., Ksm. T 
Jigcl, L., Schrcibwr. Engr. 
Kaufmann, O„ Maschinist. 
Kiel, F. Slflcntur. 
!ticsel,W.,Comm!sf. Aefch. 
Klaub, 9L Berit. 
Knörlk,Geor.,Contobücher- 
fbrt. T. 
Krämer L Co., Drahtwr.> 
fbrk. T. 
Kraulhahn Nachs., P., 
Fahrrabsbrk. T. 
Leuuhoff, A., Kuopf- 
sbrk. T. • 
Lippmaun Filiale Berlin, 
H.. Blechhdla. T. 
Lorenz, St.. Lcdcrhdtg. T 
UülfltS & Co., F., Ledet- 
wrfbtk. T. 
Maaßen & Schelp, P., 
Gummiwrfbrk. T. 
Mann, St., Portier. 
May, C.. Lederwrfbrk. T. 
Meden, 81., Aronzcwtsbrk. 
Megenhart, O., Bertret. T. 
Mciuel & Co., F.. Mö> 
belstosse Giigr. T. 
Montag & Schaeffer. 
Spebitiou$gc(ch. 
Neukirch, C., Exportgesch. 
Peuitzka, <?., Bürstenfbrk. 
Richter, H.. Werkzeug- 
maschinhdlg. 
Robitsek & RciS, H., (?$. 
portgelch. T. 
Saiieriändcr & Krüger, 
Export. T. 
Cchmitt & Roenlsch, 
Schrcibwr. Engr. T. 
Schönwald, M., Ksm. T. 
Silbermann & Co., 3)1., 
Blechwr. Gngr. T 
Slelzet & Wendriner, 
Wafchtfbrk. 
Slorr & Sieht, Grslt 
clectrotechn.Knnstanst.1'. 
Teichfischer & Raiete, 
Schirmfouriiit. T. 
Zöpfen, (4. & G., Import 
gefch. T. 
Tützer, O., Gummiwo 
fbrk. T. 
Bibeau.Sl..Metallwrfbtk.7. 
Weis, & Go., H., (Sranu 
mophone. T. 
Weidmann & Co.. Sl., 
Seibcnbanbsbvt. T. 
Weiss, I.. Fabrk. 
Söller, SS.. Photogr. 
Kartcnsbrk. T. 
95.9CE,"yranile,M.u.9[.,(tftlt. 
' (Mühlcnslr. 3!). 40.) 
V. Eijboro, P., Jnspcct. 
Btlk & Go., H., Spcdit. 
Gcfch. 
Bilkct. F., Tasdicnsbrk. T 
Branbcä & Co., H., Eise» 
wr. Engr. T. 
Buuger, L!w., H., Posa 
mcttlenfbrf. 
Goeitcti, Sl., Tascheufabrk. 
Türing, B., Bijoulerie 
wtsbik. T. 
Dralhschmib, 28., (tlnfllu. 
GiSncr & Haufeifl, Posa- 
meiitwribrk. 
Glcltro-Metallnrgic, 0). m. 
b. .£>., Galvan. Justit. T. 
Ercelsior.Gasglühlicht Go. 
31. Goetschke & Go. T. 
Fottslntt, 6., äßei fiiurfßrt. 
Giebel, H., BeleuchluugS 
gegeusl. T. 
(Sracbtrl & Go., Erporl- 
gesch. T.. 
Grunwald, SS., Portier. 
Hoeflich, W.. Ksm. T. 
»rah, Sl., Papiersbrk. 1°. 
Lingcnbcrg & Sohn, I., 
Eifcnwr. Gngr. T. 
Mallhaci. ©., tievtr. T. 
Meer, I.. Puysedenihdl. T. 
Oppenheim« & Go., Sl., 
, Grpori. T. 
PotdihütleTiegelouüftahl- 
Fbrk., Filiale Berliu. T. 
8li^ler,H-, Maschineuhdlg. 
Stoü, H.. Postkartensbrk. 
95. 96 Schnapp & 'Bossln, 
Sinngußrorfbrt T. 
Schönseld & Lo.,' ©toi- 
fbrk. T. 
Schutzmann, P., flebertoe 
fbrt T. 
Silberblatt, 50t., Pert- 
mullcrnjtfbtl. T. 
Steuer & Go., 50., Buch 
bruckerÄ. T. 
Thomas. £)., Buchbinder 
. mstr. T 
Werner, SB., Buchbinderei. 
Wolfs M.. S)Iumcnf6rl.T. 
97 E Gtonan.M-.Banmslr. 
T. B. 1. 
V. Gtouau & (Braut, 
Architekt. T. 
Behrenbt. St., Schneider. 
Gbemnid.B.A.,Maschinen 
. fbrk T. 
Engel,E., Metallfchleifere! 
Faddetjahn, M., Silbet' 
mrfbrt. T. 
Francke, G., Ww. 
Franke, M., Lacksbrk. T. 
Ftaeiikel. G„ GoiUobücher> 
fbrk. T. 
Gronan & Go., ©. tn. i. H„ 
L., Bxchdrnckerei. T. 
Heilbui, 2., Holzhdl. T. 
Kaqset & Go. 9tilgr.,0., 
Holzwr. T. 
Krüger, I., Ksm. 
Kruplat, F., Bieroerteg. 
Lochbaum, 6., Photo 
graphierahmenfbrk. 
Müller, SL, Ww. 
Niemsch,Emilie,Wafchausl. 
Peschkc, H., Ksm. 
Plitz, SB., Portier. 
Aappaport, P., Hutfbrk. 
Rosenthat, I., Contos 
büchetfbrk. T 
Schubert, H., Ksm. 
Schultze, iR„ Ksm. 
Tützet, D., Fadck. 
98 E Mechuia scht Erben. 
Biskuprki, Sl., Maltrmstr. 
Domuauer, H.. Priuatitr. 
NoldschmibtH-, Privatier. 
Grün, M.,2cbtrtor. Gngr. 
T. 
Heymann, I., Frl. 
Stniffki, I., Poitdolc. 
Kuobloch. G„ Ww. 
Köhler, A., Schneider. 
Martmann & Stoll, 
Slgcntiir. T. 
Mechnig, Gebr., Fbrk. f. 
Gmnirst. Apparate. T. 
Müller, G(., Farl-rnfbtk.T. 
Nenmanii. Sl.,Schneideri». 
Rakau, M., Schueiderin. 
Stoll, E.. Ksm. 
WaSner, G., Schuhm. 
Westendorff, G., Export. 
Mustert. T. 
Zieta», G., Echlächltrmslr 
99 E Korbte, SB., Gommiss. 
Rath. '(Glinrlotlcnburg.) 
B. 1. 
Sltzenroth, Sl., ffiasliu. 
Beihke, H„ Buchbinderei. 
Bnhtz, Mai)er & Co.. 
Glcctrotechn. Bedarsö^ 
«Mit. T 
Ftaiirf, M. Sl., Fabrk. 
Freitag, I., Tischler. 
Freund, M., Stgenl. T. 
Friedlaender, H., Ksm. 
Wrrgolrit, B., Näherin. 
Olrou, P., Ww. 
Kroße, H.. Tischler. 
Heusiinget. Sl., Frl. 
Sorbit, SB., Buchdruckerei. 
itroiiis, K., Galauleiiewt- 
fbrf. 
Scbbiljn, Sl., Carlon- 
fbtk. T. 
Lipperl, M., Buchbinderei. 
Schicke, 91., Tapez. 
Schulz, P., Portier, 
ltlfc, H., Handelsni. 
Ullmauu & (Sitgcliiromt, 
Exportgesch. T. 
Ulrich, H., ilirrtrcl. 
Jjuicck.-.ö., Slciiibniler. 
100 E stnhlmel), H., Obersts 
Icutn. (Potebaui.) 
V. Fleck, H., Slalcraiftr. 
(Sliiucnftr. 8.) 
Bendix, H., Portier. 
Greutz, M., Ww. 
Drewitz, St., Wäschehdlrin. 
triefe, M., Siertret. T 
»illelmot, Sl., Frl. 
Hahn, M., Schnymmftr. 
Jahr, I., Asm. 
llocnig, Sl., Asm. 
Reinbott, 81., Sleniiere. 
Strinbreimer, I., Stattet" 
llblg. 
101 f. a. Rillerstr. 38. 
E GaSdorf, 81., Rentiere. 
Becker, G. F., Slgcut. T. 
Dobschiu, Sl., Ww. 
iehm, E., Gürtler. 
Jacobowily,R., Cigarren' 
hblfl. 
Sohl, C., Sortier. 
Klein, O., Etuhlslechleriu 
LipinSkq.F., Wurjtwrhdtg 
Roscillrcler, E., SthaflC' 
fabrk. 
Stolzer. G., Näherin. 
Thiesing,L, Graoattcnfbrk. 
Rillerstr. 
102 I. a. Nilterstr. 83. 
E Marnow, H., stud. 
ror. tochn. 
V.Giesenschlaa.Sl.,Rentiere. 
Ftty, S„ Ksm. 
Seitlcbufch, £}., Mitchhdl. 
Röltzig. Portier. 
Wessely, C., Frl. 
103 EMüfeler, E., Slenlier.T. 
B. 1. 
Bernhard, ©., Ksm. 
Gbert, F., Kaffenbole. 
— 9t., Hebamme. 
Fischer. F., Frl. 
Hedjt, SB., Gärtner. 
Krüger, G. Zinkgieß. 
5Blü|cItr, 38., Fabrk. T. 
Pohl. SB., Holzhdl. 
Reinooau, St., Ksm. 
— G., Friseurin. 
Schwipp, St., Schneider. 
Siejilitz, I., Tapez. 
Spitlcr, ®., Barbier. 
Unljoltz, GL u. L-, FttS. 
Wotff, 91., Schuhm. 
Wilirgang, SL, Ksm. 
Zabel, O., Barbier. 
104 E o. Ncitzenslein, St. 
Freifrau. iAutzerhalb.1 
Hciibciimnu, ö., Banmstr. 
Paul, St., Ksm. 
SlalowSiij. Sl., Portier. 
äBclhocner, G., Ksm. 
SBolffgong, L., Ksm. 
SiSrcszinäti, SB., ftfm. 
105. 100 SandmannShos. 
E Sandmann, D., Fabtk 
bef. T. 
Die Woche, SrrlricBS» 
Slbth.Slug. Schert, @. in. 
b. .ö. T. 
Allen & Gut«, Cl. M. 
Import. T. 
Bahr SlachL St., Buch. 
bindere!. T. 
BoaS & Go., M., Lcder- 
inrfbtk. T. 
Braubt, M.. Eetltel. T. 
Brüht, L., Rahm.'nsbtk. T. 
Gomtc & Go., Cognac 
brcmictei. T. 
Deutsche Slenediltine- 
Ligucnr-Fbrk. Sand¬ 
mann & Go. T. 
Ehrich & (jiraetz, Lampe»' 
sbtk. T. 
Guropäischt Bodegawein- 
Gonipany 91ofiu & Go. 
Freund & Go.. ffltaS 
galanleriewr. T. 
Galvan. Institut n. GvcbiV 
anst-, e. 6). tu. b. .£>. T. 
Greis, M., ficbernirfbit T. 
(Sliit,teil, W.. Kellcruistr. 
Kasitl, H. & E., liebet» 
• lurfbtt. T. 
KeilchkowSky, porm. G. SB. 
Schinitz Slachf., Sl. 
Galaulwrfbrk. T. 
Laudsbetger.H., VerlagS- 
anslalt „JauuS." 
Lange & Katz.M., Blnmeu- 
sbrk. 
Salti', 3, Ksm. 
Maaß, E., Kutscher. 
Mociich, F., üebcrljblg. T. 
Moset & HaasterS, Ge 
schäftobiidjerfbrk. T. 
Muiow & Go., SB., 
lofdj.'iiftirk. T. 
Pariljchle, SL, Buch- 
drnderti T. 
Predeek, G., Ksm. 
—<& Go.,G.,P ap ict Gngr.T. 
Riedel, G., Sl'utifluctlag.T. 
Rimplet & Go., Galan« 
lcr>ewrsbrk. T. 
91osin, !>!., Portier. 
Sandmann, D., Schaum- 
weinsbrk. T. 
— & Go.,@ro|j-.$cftiItat.T. 
— <t Wolffgang, Gebrüder, 
Wein- ii. Spiriluosen- 
Äommand. Ges. T. 
Schiele,R., Canlinenwirth. 
Schlefnigcr, E., Dr, pr. 
Slrzt. T. 
S^lofscr,F.,Buchdwckctci. 
Sdjmitt, H., Agentur. 
Schrotet, Ö., Damen- 
tonfetl. 
Seydel & Sie., G. m. b. 
H., Buchdruckerei. T. 
Stern, G., Ksm. 
105.1U6 ScrlagSanfL Pallai 
Gttft Leonhord. 
Weber. ®., Agent. 
SBoj^ang,®tbr., Liqnenr- 
107 E Lachmann, E„ Dr.jur,. 
Fabrlbef.(Bendl-tflr.S). 
.E Lachmann.P.. Drjur, 
Fabckbcf. (Thiergarten, 
flr. 3.) 
E Lachmann, Dr 
chem., Fabrlbcf. 
(Matthäikirchstr. 10.) 
V. Boehme, G., Betr. 
Beamt. 
Förster, F., Gatdiiieuhdlg. 
GetgS, C, ißerimitr. 
Graefe, R., Gelbzießer. 
— SB., Maschinist. 
Henuslädl, H., Schuhm 
mllr. 
Klitscher, C., Seit. Beamt. 
Kretfchmcr, I., Fabrlarb. 
— St, Sattler, 
thitjii, F., Kutscher. 
fiobcnüBj, G„ Schlosser. 
Lange, F., Fabrkarb. 
RöSuer, H.. Fabrkarb. 
Saegebarth, SL, Portier. 
Schlaffke, 6.. Kutscher. 
SchmiedehanS A., Betr. 
Jnspect. , 
Schneider, SL, Buchhall. 
Schreiner, L, Fabrkarb. 
Schröder, 9t.. Kutscher. 
Schumann, St., Fabrlarb 
Schwan, Ch„ Ww. 
Sutier, SL, Fabrkarb. 
Tschuch. M.. Werkmslr. 
Weicher!, E.. Fabrkarb. 
108 E Warbt, D., Ren 
tiere. 
Baut), G., Buchbinderei. 
Slöhl, K., Gaslw. 
Gallawarschnig, I., Con- 
bitor. 
tobn, F., Kürschner, 
eintze, E., ÜRalrnnstr. T. 
Hellwig, 91., Tapez. 
Herrmann. Sl., Ledct- 
wrfbrk. T. 
Knaape, 8t., Berkänstrin. 
Konrad, H., Tischler. 
KoSlowSlii, R., Schuhm. 
Krause, B.< Ww. 
Krieckel, B., Ww. 
Kuhde, E., Ww. 
Stiller, I., Ww. 
Meyer, $., Stnfnmrleriii. 
Müller, M.. Bctkäufeti» 
Schneie, SB., Gaslw. 
Schreibuogcl, 91., Tapez. 
Schul], H., Gcrnüschdl. 
Schwarz, Ä., Schneider. 
Stange, Sl., Kutscher. 
Stein, SL, Ww. 
Thom, G., Malermslr. 
Thun, K., Malerin. 
Srippcusec & Schreiber. 
Schauseustergeslclle. T. 
Wahtcndorff, L., SBi». 
Wcnöle, L., Schuhmmslr. 
Wetzel, W., Droschk.Knlfch. 
Zachlcr, I., Ww. 
100 E Jacob, (£., Rentiere. 
(Kochftr. 74.) 
V. SiajcnjSti, 91., Pol. 
Wachtmftr. o. D. 
Ballhorn, F., Gaslw. 
Graseulhiu, 91., S)ntf= 
wrhdlriu. 
Hansche, I., Mitchhdl. 
Hindenburg, E., Japauwr. 
Import. 
Keil, 0., Drechsler. 
Kietzmami, E.. Heizet. 
Kutlak, I., Schueidennstr. 
Mütter, Sl. SB., Lampcn- 
fbrk. 
Schüler, 9l„ Bertret. T. 
WachSmauu, 91., Schlich 
bermftr. 
Willotf, I., Tischlern,slt. 
-Zabel, G., Poslbeamt. 
— F., Schueidennstr. 
Zickendraht, Gebt., 9Iah- 
mensbrk. T. 
ZwcibartL., Schildcrfbrk. 
110 E Bertinet Kcf;.PaIa(t, 
Bau-Gesellschafl, G. in. 
3lnifj'?lt>."V, Fbrk. f. 
Beleuchl.Gegenslände.1'. 
Berliner Cellnloidwaaren- 
& Luxuspaplerfbrk., G 
m. b. H. 
Deutsche Syphon-u. Biet- 
kanuen-Gesellsch., G. m. 
b. H. 1. ßigit. T. 
Gichlcr, A., Zittjerfbrk. T. 
Giencr, Sl., GaSgiiihlichl- 
werkt. T. 
Fischet, F., Exporlgcsch. 
• (v.l.Aptil Rittersir. 27) 
öicältr’ä aiuuiciifbtk. T. 
Hirt, I.. Schneider. 
Jourdan.S.,Papier Engt. 
110 ffliojert, SS., Dr, Priv. 
SoboioL T 
Meyer, S., Dr., Mineral- 
waffcrsbrk. T. 
Nenmaun, B., Gaslw. 
Offtr & Co., 81., Leder> 
wrsbrk. T. 
Philipplohn & Taubaldt, 
Gebr., Sujuäpapicrsbrf. 
Rolophol, Ges. f. photogr. 
Rotationsdruck in.b.H.1'. 
Echroeder & Go., 
Glas Engr. T. 
Schubert, H., Spielwrsbtk. 
Teller, SL, Buchdruckerei' 
bes. T. 
111 E Heim, F., Fabrk. T. 
B. 1. 
Sich, CL, Frl. 
Stf.chbrcnner, E., Biester' 
leg. 
Bäume, F., Schneidennstr. 
Behrmdl, H., Tischler. 
Gottlchalk, H., Stgenlur, 
gesch. T. 
Gntschniidt, $?., Ww. 
fjclmStorff, St., Prioalicr. 
■venn, Th., Gas- rc. SlitLT. 
v oftinriftcr, H., Bildhauer. 
Jnhre LNicolai, Rahmen- 
fbrk. T. 
Kecker, M., Stirn. 
- E, Tischler. 
Pollack, I., Ksm. 
Richter. H., Schuhmmslr. 
Seide iidors,G.,Buchdruck. 
Wendt, I., K-sm. 
112 E Hctmiann, E., 9tpo 
thelenbes. T. 
Sllexaudrincu-Apothckc. T. 
Ebel, C„ Portier. 
Götze, F., Tischler. 
JtSke. F., Kfm. 
Keqser, Th., ero. Rechn. 
Rath. 
Siebe, Ksm. 
- 3»., SB in. 
113 J. a. Simcoiistr. 1. 
E Protz, Geschw. B. 1. 
Bausch, 0., Tiichlcr. 
Bcraeuiaun, E., Ww. 
Grosse, SL, Ww. 
Gülhtiiig, (?., Schneidet' 
milr. 
Kaestncr, B., Rentier. 
Kielezki. 91., Monteur. 
Krüget, D., Ww. 
— Rachs., H.. Echneidet- 
inslt. 
Leithoff, 91., Gmibilor. 
Reinhard, F., Cigarren 
hdlg. 
Schröder, H„ Destillat. 
Etetiinlskii, St., lttjrm. 
Will, St., Schneidermslr. 
Zweibari, St., Maler. 
-<- Simeonstr. ->- 
114.115 E3(itcr&adj,5>L,Dr., 
Sän. 91alh. (Sciibcl 
- ftr. 11.) 
V. Baimiaun, F., Schuhm- 
mjlr. 
Boa, €>., HandelSin. 
Bnchholz, £)., Gaslw. 
Cziurzoll, 81., HaiiSdien. 
Feld, SL, Dr., pr. Strjl.T. 
Gleich. O., Schlächlermslr. 
Goldderaer, ti„ Agent. T. 
Grätz, W., Colouialwrhdl. 
Herzog, M., Ww. 
yilperl, E., üithogr. T. 
Leder, E., Bäckermstr. 
Lernte, ffi., Schneiderin. 
Michaelis, B., Jtjni. 
— M., Itfin. 
Müllet. C.,llliiriirg.Jnsiit. 
Pctzel,H.,Siiichdriickcrcibes. 
llliesjner, St., Schtiflgiefi. 
91ndow, Sl., Rciilicrc. 
Schltfinatr, D., Ksm. 
Sorge, SB., SBro, 
Tschierschli,, 5t„ Sctlrel. 
SBolljchläger, M., Plät¬ 
terin. 
Zcidlet, Sl., Plätterin. 
Zippel, SB., Dtogenhdlg. 
110 E FnchS, D., 9tenlier. 
B. 1. 
V. Matz, Sl., Ww. 
Achtens, W„ Schneider- 
mstr. 
Bcrgjclbl, M., Ww. 
Böse, F., Dachdeck. 
Boß, Sl., Pe»s!onair. 
Bxiesemcistet, SBrn. 
Dahmö, 6.,!Buch6iitbiiiflt. 
Svefen, SL, Malermslr. f. 
Fuhrmann, F.< Sluckat. 
Gerlach.-G., Expedient. 
Gesttich, 91., Stjui. 
Greulich, D„ Hausdien. 
— F., ätmsdjer. 
fflrügte, E., Penüonalt. 
Hamfch, C., Stafjenbote. 
Hcnichel, SL, Hausdien. 
Kaiser, SL, Handelsm. 
Zahn-Arzt T)l*. 1".•Snri Jti» r.inWa Zahn- Hygienisch vollkommen eingerichtet. Feinstes Institut der Residenz, 
£,auu sir&i , AJJLU.U OS. XjrXUae^ Künstler. , LeipzlgerstP. 10 und ßrückenstr. 6a.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.