Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1902

- ,^'ar^ N??*;/$<^.W -. 1, . ,r«,:v>v -^7_^%Sf >^DW 
Ct 
HI. stjcii 
Ackerstr. 
— 4 
pr., 
V-v 
V 
S' 
fr 
*r 
L. 
r 
\ 
f 
rt?- 
i*d 
5 
k 
% 
l 
,h 
*■' 
106 Oclroifc A.. Musiker. 
Petschan, W.. Fabrlarb. 
Raschle, 6., Ww. 
Rebstock, Th., Kfm. 
Llöse, A., Gemüsehdl. 
Schiele, 9t., Bahnaib. 
Schulz, ©., Fabrkarb. 
Schuck, SB., Bahnaib. 
gcmroii, O„ Bahiiarb. 
Sporn, K., Tischler, 
lutomon«, F., ßntitib. 
. Kutsch. 
— ©., Omnib. Kutsch. 
Säende, P., Fabrlarb. 
107 E Menzel, I., Rentier, 
Böttcher, <$., Maurer. 
Eichstädt, E.. Fnhrh. 
faß, H., Postbote, 
läppet, Th., Schlächter 
mstr. 
Oberüber, SB., Post-Pa» 
mstr: 
Sepie, 8t., Tischler. 
Walter, (?., Dtoichk.K,itsch. 
108 E Schmidt, SB., Eisen- 
wrhdl. 
Finke, G., Fuhrh. 
Freiberg, I., Töpfer. 
Raube, Schlosser. 
Salzsieder, I., Hilss- 
Lademstr. 
Talke. A., Sattler. 
Wolff. W., Möbelhdlg. 
10g E Karting, P., Gigctt- 
Ihüm. 
Albrecht, ©., Näherin. 
Deckelmann, A., 
FalkowSlq, S, Bolzen- 
schmiede. 
Safmsln, S-. Barbier. 
Featmmer, S„ Näherin. 
Fliegner, M-, Ww. 
Gebancr, M., S8ro. 
Holzmann, P., Schlosser. 
Änetfch, H-, Dreher. 
Kühlmann, R.> 
Mahnte, A. Gemüsehdl. 
Manch, SB., ’Bm. 
Pävolt, C. Pntzlappen- 
6h[. 
Schindler, M>, SSto. 
Bollbrecht. H., Schankw. 
110 E Weis. ©., Rentier. 
Bimdtock, A., Schreiber. 
Ril-S«t, J., Dachdeck. 
Halfter, 9>., Siraiüi.^cr. 
«reibt, K., Kupferschmied. 
Lehman», F., Stadt» 
Missionar. 
Merke, 38., Schlaffer. 
tliulS, I., Schmie!,. 
labe, H, Schantw, 
Wkrner. W.. Ww. 
Wktzel, E., Dreher. 
«Biese, L.. SEI» 
Zabel, it, Kohlenhdig. 
HlBqlcichtii6ach,9l.,SUn(r- 
erheb.a. D.(HolzinakIt- 
II ratze 50.) 
V Schulz, Gh.. Mus,In. 
Belling, «., Wildhdl. 
Berg, 6- Schaffn. 
Fonlljaber, H., Cigarreil- 
Fköhlich, D.. Bahiiarb. 
Hoffmann, P„ Schlaffer. 
Kaiser, Hmisl-ien. 
Kaisers Kaffeegesch., G.m 
6. H. 
Killer, I., Stratzenseget. 
Kralle, SöArmftr. 
Krause, M..  Sffdiar.it. 
Lehman», 3)., Fliesenieg 
SeitJ, 8., Schlaffer. 
Lnbach, ß., tolfinmch. 
Slobert, 31., Bildh. 
Sahr, 3„ Zimmerm. 
Schröder, 6., Asm. 
Schröter, C., Tischler. 
iXellcrlela, P., Jnstru 
wnlesra. 
SBtnbtll«, I., Nadler. 
■ ffllifei, 6., Bahnarb. 
112 E Schlinkc, Eigen¬ 
thum. 
Somit), O„ Rentier. 
Stächet, SB., Schlosser. 
Baragnon, P., llbra. 
. Blitzet. 91., Kutscher. 
Säst. (£., Kutschet. 
Lottemoll, $., Schlosser. 
Humbetdrow, 94.,Kutscher. 
Krause, !»., Lehrer. 
Kröger, ?!., Maure». 
Mannat. SB., Malkcrciics. 
Moset, $(., Schmied. 
Paul, Mctallarb. 
Pa»seli»S,F-, Post-Assist. 
Peter«, $8.. itfm. 
«umthun, A., Melallform. 
Rudochh, 91., Fabrkarb. 
Rnsinel, U., Schneidern,str. 
Schmukalla, 91., Mi-chanik. 
Schnlz, G„ Bahnatb. 
Schuster, 6., kolonial 
wchdlg. 
Qteuoct, <8., Serlt. 
Weber, A., Bankbeami. 
112 Wechbotn, N, Fabtkarb. 
Zabiniki, I., Schmied. 
113 E ffiloS, A.. Baumstt. 
(Dalldorsetstr. 18.) 
V. KamaPpH., Schneider. 
Andrich, 3t., Schlosser. 
Arendt. A., Schlosscr. 
Bey, G„ Diener. 
Blanlenbuig, O., Eisenb. 
Arb. 
Boepcr, A., Eisenb. Arb. 
Erdn,an», M„ Stein¬ 
druck. 
Fehrie, <£., Frl. 
Flehn,ert, $(., Reisend. 
GabUel, 6., Käsehdlg. 
ßoiloiift. H., Gaslm.- 
König, I., Lisendreher. 
Strufl, L„ Hebamme. 
L»kowsk>i,J.,Sciscnhdlrin. 
Maah, H„ Schlosser. 
ÜJtnrojh), F., Kutscher. 
Mattem, K., Tischler. 
Röthlinget, !t., Uhrni. 
Garnier. E., Dr., pr. Arzt. 
Schmidt, C., Buchhalt. 
Starlcr, Klempneruistr. 
Wolff, SB., Schlosscrmstr. 
Räch, St.. Poslschaffn. 
Zimmernmnn, St., 
Schneiderin. 
114 E Maab, C„ Kfm. 
(fttidslt. 10.) 
V. Sitz, P., Steinsetzer. 
Stift, SB., Fabrl.irb. 
Diehr, O., Fabrkaib. 
Eckett, A., Patkwächt. 
SciSltt, $., Sübran. 
Glaser. 9L, Schristsctz. 
ßaflbitrth, I., Kutscher. 
Siirlun, L., Lederarbrin. 
Kraust, I., SBto. 
Marqnadt, Fabrtarbri». 
Mölke, H., Schlächternistr. 
Prens>, Sl„ Fabikarb. 
Sdjäjjtr, A., Bahnbeamt. 
Sdiollc, M, Stcinsetz. 
Schnlze, ffl., Waschsr. 
Schnlzer, SB., SBiftel* 
machen». 
SBaflcucr, H, Bauarb. 
Zborowsli,^., Säieniiflr 
11» E Wiedstnxk.J.,Gaftw 
6iirrimniin, 81., Schlosscr. 
(Soffiiiti, 15., Manrer. 
Hartmann, III., Fabrlarb. 
teuer, ts., Pol. Seer. 
äsclitz, E.. Cigarre,isdrt. 
Kolesli, I., Fabrkarb. 
.Uöriui, H, Barbitt. 
91 lisch, 91., Cemenlcur. 
Ealr-n, H., Kutscher. 
Sch^mng, i%, gimmerm. 
Itevlom, Sl„ Ärtift. 
Bogelslröm, A., Schlosser. 
Weffel, H., Schutz,>,. 
SSintflcr, H., Grünkram 
hdl«. 
Scpernitf, R., Schutzm. 
116 geh. z. Gaileu-Platz 1. 
(r Aatten-Platz 
Feldslr. -> 
117 E St. Marienstift. 
(ilirtilaii.) 
V. Sieben, A., Fuhch. 
GtzegorieSki. R., 
Schneidet. 
Hellwia, I., S'ühimrE. 
turohl, W., Schnhmmslr. 
chinidt, 91., Schneiderin. 
— SLäschetin. 
Seibold, 9C., Ptälierin. 
Treue. St., Rentiere. 
118 E Schlifft, H., Kfm. 
(JJtiic Jacobstr. 6.) 
D. I 
E Schlifft, Th., Kfm. 
B. I 
Gleriuoiil, E„ Former. 
Fleck, 91., Dr., pr. Arzt. 
Foerster, <&., Gclbaietz. 
Frötimte, F., Tischler. 
Großm. nn, SB., Maler. 
Haaie, IE„ M^schincub. 
teine, 81., Ww. 
orda„,W., HauSreluiaer. 
Knost, G„ Kartonratih. 
Kutvia», 3., Tischler, 
itratzal, SB., Fabrlarb. 
Kroll, M., S8iu. 
Ihirtzle, 91., Fuhch. 
Maibanni, SS., Fabrkarb. 
Misch, 9t., Kammcr><igci. 
Slollje, I., Schmied. 
Seuii, W.. Fabtkatd. 
Stotoolvetti, 3„ Mäattr. 
Peisin, F., Fabrkarb. 
Schtoeder, F.,Zuschneider. 
Schulte, F., Werktühr. 
Weidner, <S., Kutscher. 
Wunderlich, 3)1., 
Direeiriee. 
110 E Schufst, H.. Kfm. 
(9!cuc Jacobstr. 0.) 
B. 2. 
119 E Schufft, Th., itfm; 
(Nr. 118.) B. 2. 
Atzmann, 3t., Kaff. 
Rendant. 
Soutmin, F.. Schmied. 
Braun, 6., Schlosser. 
— U., Hebamme. 
Düllnardt, I., Stadt. 
Beamt. 
tell, P., SB Ui. 
äritz, P., Ww. 
tartmann, P„ Schlöffet, 
»ick, F., Fabrkarb. 
Kocnia, G., Colvnial- 
wrhdla. T. 
Melde. SB.. Fleischer. 
Menschel, O.. Bahnarb. 
Neumeislec, H, Fuhrh. 
9!eichardt, Ww. 
Rhein, G., Monteur. 
SobanLki, F., Stadt. 
Beamt. 
Taege, E„ Kutscher. 
Wartig, St., Rohtleg. 
SScndl, G„ Beamt. 
Wolter, A., Fabrkarb. 
StlBcB, W., Ciaarrensbtk. 
120 E Hutze'sche Erben. 
V. Zesch, W., Sittwall. 
Barck, y., SSm. 
Baiet, P, Ww. 
Betl. Möbel-Halle 
„Norden" v. 91 $6ie[t.T. 
Dittmann, I.. Ww. 
Dobbersteiu, F, Fuhrh. T. 
Fest, L., Ww. 
Gotthatd, A., Ww. 
Hossmami, Tl>., Ww. 
Köppke, (£., Dachdecker. 
— H., Schlosser. 
Krug. E., Buchhall. 
KruzkawSki. 91., Schnhm. 
Krzebiihowsli, L., Bahn- 
arb. 
Lanabecker, Th., Bahnarb. 
Lariowsti, 2., Strab«»- 
teinifl. 
CrmoiiDuitz, A.,Buchdn>ck. 
Lichtenberg, G.,Hausdie». 
Lorenz, I.. Schlaffer. 
Löwe>chagcu,W.,Werkmstr., 
Piontek, H„ Tischler. 
Reimann, C„ Werkmslr. 
Rewald, L., Ww. 
91heiii, A., Ww. 
Schlnuk, K., Drechsler. 
Schmidike, R., HandelSm 
Sperber 38.. Kutscher. 
Stöpke, ii„ SBiv. 
Sirautz, H., Bcnsionair. 
Thiele, R., flfm. T. 
SScümcr, St., Schlasier. 
Weidamm, E., Näherin. 
Wcidemann, I, Feilenh. 
Wenke, SB-, Lehrer. 
- F„ Maler. 
Wiese, G.", Ww. 
Wilke, St., Ww. 
Zorn, P., Ww. 
121 E Brednow, C., Apo 
Ibeler. T. B. 2. 
JohanniS-Slpolheke. T. 
9lhltr8, H„ Dreder. 
Christian, F.. Schutzm. 
Fischer, H, Nlempncr. 
Foelloier, M., SBm. 
Kahl, M.. Ww. 
Starbt, (£., Schaffn. 
Kaöprich, M.. Schlosser. 
Kühlte, 31., Maschinist. 
Loesch, atiö, (?., ikuischet. 
Slicoloi, H., Sleneterh. 
9!oSlc, C., SVprmcr. 
Odcuwald, SB., Wagen- 
in sie. 
Echatstr, M.. SBm. 
Wcndlandl, S(„ Tischler. 
Wermke, 91., Ww. 
Woller, 91.. jlulscher. 
122 E Echoene, 91, Eigen 
thüm. 
Barth, O., Maurer. 
Genecke, W„ Handels«. 
Boldmann, A., ttnopsm 
Grauman», Ww. 
Hellnicr, M, Monteur. 
lta| p, C„ II hui,. 
Klockan, E, Invalide. 
Köhler, M., Wio. 
jlofan, H., Schuh»,. 
Lamptecht, <£.. Bahnatb. 
Lenz, 81., Schlosser. 
Lodeinann, SB., Ww. 
Soui|6, M., Ww. 
PieSnack, K., Schlosser. 
Rntz. F., itiitldirr. 
Schäfer, M., Ww. 
Echoene, K., Aaslw. T 
Stichlet, F., Fnhth. 
Walentin, it., Frau. 
123 E @cu, C„ pens. 
Eisenb. Bett. Eccr. 
(Grunheide I. M.I 
V Beyer, I, Milchbdl. 
Diele, ($., Gastw. T. 
Dulschu». F„ Tischler. 
Hempe, H., Gürtler. 
Lanisch, 21., Manier, 
ilolwcil, öl., Monteur. 
123 Krüger,F.,Buchhalteriii. 
Lemke, Th., Ww. 
Mauiaum, H.. Ww. 
BLtzold, S., Ww. 
Ulrich, M., Schlosser. 
Schroler, H., Reulcn- 
empsäng. 
124 E Werner. 91., Fuhrh. T. 
BaginSIq, £)., Schneider 
mstr. 
Friedrich, Ww. 
©ciSIcr, 31., Biehhdl. 
Sieäler, G., Biehhdl. T 
Judcnbrrg, D.. Malerin. 
Kami, K., Schmied. 
Klein, Ww. 
Schuln, SB., Biehhdl. T. 
— & Niestet, Biehhdlg. T. 
Strinert, I., Produkte»^ 
hdl. 
Werner, 9)1., Sackircr. 
128 E Werner, A.. Fuhrh. 
Antonins, SB., Schneider, 
mstr. 
Domnick, Militair- 
Effectenhdl. T. 
Friese, 91., Sattler. 
Gensch, W., Biehhdl. 
Krüger, ($., 91esterhdt. 
Schumacher, A., Sltllnv- 
mstr. 
Schiinke. A., Fuhrh. 
Wanieck, H., Gaflw. 
126. 127 flcl». j.©artcnflr. 49. 
128 E Eisengietzerei Stet. 
®tf. »orm. ittijliiifl * 
Thomas. (9Jr. 329.) 
V. Gonrab, (£., Jnsptiwr. 
M5mi), M., Maschinenmslt. 
Fischer, C., Kutscher. 
Korpe, I., Kutscher. 
Hoffineister, H.,Bäcketmstr. 
Lotz, F., Handelsm. 
Magiiiis, t£., Schneider. 
Witlctstaedt, G., Mlisch. 
Formet. 
Nouncnprcdiger, G„ Ww. 
NudzinSky.SI.Schuhmmstt. 
gluiige. M., Kraulen- 
pilegen,,. 
129 E (Eisengießerei Aet. 
®ef. öorm. Keyting & 
Thomas. T. 
V. Goitrab, E., Jusptlt. 
(Sir. 12tl.) 
Benkendors, F„ SBm. 
Endlicher. R.. Uhrni. 
Fischer, H., Barbier. 
{ftab, M., Ww. 
©irod, D., Ww. 
Hielscher. M., Ww. 
Hildebrandt, 31., Schilhm. 
Hochstätlcr, l£„ Poftbeamt. 
Sioat, 9t., SB ui. 
An off. M„ Schlosser. 
Scholz, C., Fnttermstr. 
Sosna, (?., Handclsi». 
Stadie, 8, Galiw. 
Tavpert, R., Milchhdl. 
130 E Hilft? um. Dr. 
l9Iiin6bur(|crftrfil.)H.2. 
V.6>iamatte,O.,MöbelhdI. 
T 
Baiidan, ff., Gemüse- 
hdleriii. 
Bodien, G„ Former. 
Boll. H„ Schreiber. 
Dämel, E., Tischtet. 
Gtansee, W, Poftbeamt. 
ilnllnrr, H„ Maurer. 
Slöhis, SB., Schmied. 
Su», 91., Schnhm. 
91ei|"cmaim, O„ Fabrk. 
Peschmaiiii, (£., Fabrk. T. 
Pöhlke, 91., Töpfer. 
Schreib«,. H„ Gigant,tm, 
Stnibe, I., Eisenb. 9trü. 
Üiiolf, SB., Kaffenbote. 
Wnlff, 91., Töpfer, 
llil E Hufe, 91., um. Dr. 
1 AngSbnrgerftr.Sl.lB.2. 
V. Gramalle, O.< Möbet- 
hdl. (91r. 130.1 
Diiuzel, #(., Sluttretch. 
Eberi, SB., Schlächter. 
Giollmisi. W., Schneider. 
Hocke, M., Ww. 
iloi ikowski, I., Haudeliiu. 
Moll, G„ Glaset. 
9>eisei»anii, Q, Gigaricii 
sblk. T. 
Clenfelo, M.Hotelportier. 
illciiikiinA, 91., Handclsi». 
SAIflflofeki, O., Sattler. 
Sibwandt, 31., Öiaitro. 
Slotbrik, G., Schul,ra. 
Thiele, O.. Tischler. 
Ihm, ©., Schlosser. 
132 E $l«ief(chc Erden. 
E Meyer, 0„ Kausm. T. 
(Jli. 133.) 
Vorderhaus. 
Bilitztr. SB., Wäschtteibes. 
Sdclnmiiu, ü., Fabrk. 
Glberliu, 91., Eisenwrhdl. 
Giiflel, M., Ww. 
Holz. P. Fabrk. 
stiettomami, 41., Näherin. 
Vefi, H, Schntzm. 
182 Otto, P-, S3tarntet. 
— P., Porzellanhdlg. 
Pellet, il. H., GoIoniaV 
wthdla. 
Rohn, P., Tischletmslt. 
Schulz, A., Schuhmmstr. 
Schulze, P-, HaudelSm. 
Sieoert, 6., Schlosser.. 
Werner,C.,Ob.Post-Asf!ft. 
‘ 1. Hof. - 
Luhe, H„ Kfm. 
Richter, C.. Badeanst. 
Schwenk, F., Kohlenhdl. 
Sendler, 6., Poftbeamt. 
Block, $., Hauswart. 
Kiliau, H, Näherei. 
Koru, H., Mechanik. 
— SB., Pensionair. 
Neumann, 3t., Stgent. 
Schmidt, C„ Priiiatwächt. 
Sairader,.H^,Buchhalterin. 
Schte,ber,Ww„ Molletei- 
bes. 
Sünder, C., Malctmstr. 
3. Hos. 
Gehtke, L., Tischletmstt. 
Kledlke, E.,Klempnenustt. 
Pape, 81., Bittgrobhdl. 
91icioe, I., Küchenmöbcl- 
fbrk. 
Rostock, G., Setzer. 
Schröder,,B„ Maurer. 
Zilz, I., Schmied. 
4. Hof. 
Varing, C., Butslenm. 
Biliyer, W., Waschanst. 
Fischer, F., Kfm. 
Keuichner.Bhimenarbtrin. 
Nicotai, H., Ww. 
Otlilowsli, H., Drechsler^ 
mstr. 
Roh», $., Tischler. 
Schwatz, ©., Tapezier. 
Wegeilet, F., Priv. SLächl. 
Wunderwald, SB., Koffer- 
fbtl. T 
5. Hof. 
Alt, K., Kammfbik. 
Beinlich, I., Fabrk. 
Hanse, 31., Laugnetten- 
91äh«tei. 
Holz, P., Kammsbrk. 
Kantz, O., Mechanik. 
Kraatz, H., Kammsbrk. 
fitaiiienct, 21., Holz- 
drechslerei. 
Lindholz, K., Wäschesbrk. 
OrlilowSli, H., Dtechö- 
letei. 
Postlack, Gebt., Siechn,,. 
Werkst. 
NoSle, O„ Kammsbrk. 
Schreiber, SBm., Melall- 
dreherei. 
TöiiSmann & Go., A.,Mö> 
belfbrk. 
Tzschammer, 91, Mecha». 
Siftrkit. 
Aieslenz. 91., Hot}» 
drcchäleicL 
133 E Mener'sche Erben. 
E Meyer, O.. Kfm. T. 
Bordethaus. 
Simmg, F., Etetlnimstr. 
Giofiinann, 91., Malet. 
Hacket, I., .Haathdl: 
HcrrnS, O„ Milchhdl. 
Kau«, O.. Mechanik. 
itrügrr.Gt., Ww., Destillat. 
Sleuniann, 8., Bäckcnnstr. 
RoSke, 0„ Fabrk. 
Schoedon, 0., pens. Post. 
beamt. 
Siebert, 8t., Beamter. 
Töiikmann, 91., Tischler» 
liislr. 
Bieste,iz, 91., Fabrk. 
Wnndctwald, SB., Fabrk. 
Zilz, G., Schmied. 
1. Hos. 
DamaSke, Ä-, Lahnarb. 
Eschmot, Plätterin. 
Gürtler, SB., Fuhrh. 
lieft,,er, 9l.„«chtächlcr- 
mslr. 
fllofi, 31., Handelsm. 
Leinle, SB., Schaffner. 
Lühe, ©., Düteuhdlg. 
Mamet, St., Balinarb. 
Stoack, B., Näherin. 
Opitz, I., Schuhmmstr. 
Otlenburger, E., Kfm. 
Schneider, W., Schuhn,- 
mstr. 
2. Hof. 
Eschmat, M., Modistin. 
Gtengel, 0., Schtöchlet- 
niftr. 
Jahnke, WwHandelsfrau. 
Pielsch. H., Gastw. Ein- 
richt. f. 
Radziiwcit, G., Töpfer-> 
iititr. 
Schultzc, (s„ Schlosser. 
3. Hof. 
Conrad, SB., Näherin. 
Donath, 9L, Maschinist. 
Fiedlet, ®., Patent- 
»erwetlho. 
Finke, 9L, Kranken« 
f Pflegerin. 
ollack, B., Postbeamt. 
ledtke, E.,Bauklemvnerei. 
Pausewein, R., Bahnarb. 
Riedel, W., Metallarb. 
Schwedewsky & Go.,(81aS 
maletei. 
Strllck.G.Mafchinellöle. T. 
i. Hof. 
Bltcnkirch, I., Buchkind. 
Bade. 9t., Filzschuhfbrk. 
Belhke, S., Buchdruckbef. 
Kampfer!, K., Leder¬ 
stanzerei. 
Pahl, 0., Handelsm. 
u. Ristru,, 6., Kaffenbote. 
9Iohn, P., Tischtermstr. 
Schuster, @., Gartonsbrk. 
Tönsmann L Go., Möbeln 
sbtk. 
Wolff, H., Topfet. 
6. Hos. 
Belhke, B., Bnchdtuckerei. 
Butnutz, F., Stelln»,istt. 
Edelmann, L., Wasserleit. 
Gegenst. T. 
Gehrke, £., Tischletmstt. 
Hacket & I5o„ II, <Slo8. 
schleif. 
Httbeta C., Schirm- 
stockfbtk. 
Kitfchnig, H., tcchitSIrlitcL 
Nitichke, F.. Holzbearbis 
SchaefetS, A., Thürschloß 
sbtk. T. 
Gckmiitt, I., Mecha». 
Werkst. 
Schiieidct. B„ Frau, 
Drechslerei. 
Schuster, 8t., Gartonsbrk. 
Stets, R., Schleifanst. 
Bieste,iz, A., HolzdrechS- 
lerei. 
6. Hos. 
Depot d. Stadt. Strafien- 
reinigmig. 
Slinkniann.Gebr.Wagcn- 
lackir. 
Martin, F., Keifet- 
schnüedemslr. 
Meyer,O.,Berwalt.Biir. T 
134 E Schaiib, E., Klcmp- 
»crnistr. B. 2. 
Slädl. Armen-Speiscanst. 
Baron, M., Mechanik. 
Bodieii, H„ Former. 
Buchmann, G„ Schneider. 
Brückniann, M„ Ww. 
Eick, L., Näherin. 
Gnael, E., Schlosser. 
Fahl, B./Backer. 
Äerlach, G„ Klempiier. 
Greil, 91., Dütensbrk. 
Greth, £i„ Kupferschmied. 
täseler, M., Ww. 
atz, SB., Ob. Telegt. 
Assist. 
Heister, $?., Wn>. 
Herper, ?(., Schlöffet. 
Herzog, Th., Schreibet. 
Hübner, H., Kgl. Biblio 
tbelbeanit. 
Hnckwitz. t1., Ww. 
Körner, 9t.. Siergolbet. 
Krüger, 9t., Siocomotiu. 
führ. 
— Frau, Hebamme. 
Kiilicke, SB., Wcichcnslell. 
Ludwig, L. u. O., Putz- 
niacherinneii. 
Maah, I., Backet. 
Mische, 91., Handschuhm. 
OslrowSky, M., Strecken^ 
arb. 
Prinz, G., Kellner. 
Rüdiger, ©., Schlöffet. 
Rheuius, K. u. I., Nä¬ 
herinnen. 
Ninze, E., Klempner. 
Slöselet, H„ Schneider. 
Schreiber, 91., Bruuneii- 
baumftr. 
Seilst, SB., Poslschaffn. 
Stein, P., Schnhm. 
Theiln er, St., Ww. 
Bogelmailn, 91., Gifcteiir. 
Sogt, I., Schutzm. 
Soittt, F., Drechslet. 
Wichniauii, O., Schank- 
wirthiii. T. 
SBingert, P., Tapu 
3ahn, A., Mechanik. 
136 E AN. G„ Ww. 
911t, H.. Ätempuermstr. 
Lenz, St., Schleier. 
Schmetse, E., SBm. 
Stir, M.. SBlo. 
Wustrack. G„ SetgoU). 
Zobel, ©., Drogist. T. 
136 E Saquiante, H., Ren¬ 
tier. 
Andreas, R., Privatier. 
Hannemann, M, 
HondelSm. 
teil». -31., Schlächter, 
ah reis, Schlächter. 
Kaue, C., Kfm. 
Äöbke, M., Schneiderin. 
Kupte, F., Tischler. 
Sauge, 0., Hauidien. 
Manz, H., Schlaffer. 
Regcnbrtg, L., Näherin. 
Schwitzet, G., Schlöffet. 
Gilbcmagcl, @. SL, Bal- 
famfBrt T. 
Steuer, 3)., Dr, Pi-Arzi.' 
6gt|in8kg, C., Sattler« 
Wtbkt, SB., Schlosser. 
137 E fiaqiiionte, H., 
Nentiet (9h. 138.) 
Biedeköppet, F., Pen- 
fionair. 
Bohme, 6„ Schneidet. 
Dictz, H., Schncidermstr. 
Domke, H, Tischler. 
Fischet. 6.. SB». 
Hetz, S„ Schuhwthbl. 
Höncr. .6., Gigattcusbik. 
Votpl, 91., BtemSwätt. 
Keim, Milchhdlrin. 
Knbsch, I., Dachdecket- 
nislr. 
Kücken, F., Poslschaffil. 
5k,pper,A., Mazistr. Secr. 
Lindner, ®.. Former. 
Link, Th., Postschaffn. 
Lossm, 8l„ Poslslmsfn. 
Lüttich, G., Schuhmmstr. 
Neuste, F„ Beamter. 
Schischke, F., Stcllm. 
Schmidt, $2., Ww. 
Spa»«e»bern, A., Pos«« 
mciltienvrhdlri». 
Steiner, B.. Fra». 
Tietze.Sl., Loeomotivheiz. 
Wiiilcr. F., Ww. 
Woiche. L, Tischler. 
138 E lUotbl, 91., Ww. 
Becker, W., Biehhdl. 
Sielet, F., Gastw. T. 
Srauue, O., Eisenb. Bote. 
.Haut, G„ Slilil. Invalide. 
Hclbing, (£., Zimmern,. 
Krumm & Stanke, Eiseit- 
wrsbrk. 
9iorM, E., Fuhrh. 
- 91., Fuhrh. 
— H., HoiideMm. 
Pohley. H., Privatier. 
Rei,chatdl, I., Kohlenhdl. 
Nühlmund, Ghr.,Postpack- 
mflr. 
Schulz,. E„ Pensionair. 
Stmile, H., Ww. 
SBarlcntitii, H., (Stufet* 
»islr. 
SBiltnfki, 81., Ww. 
Zufall, St., Hauödien. 
1.1U E Beteln f. d. Sternen. 
V. Slrütfing, G„ Cbcrlcutit. 
a. D. (9!t. 141.) 
Buch-ii. ir»etal-@cfellfch. 
23. Klcm-Kindet-Bewahr- 
Stustalt. 
Btefi, 91., Schlosser. 
Bognlh, $., Tapeteiihdlg. 
Söl),„, SB., Schlösset. 
Böthe, 8T„ Golicelciit. 
Btonlch, F., Etzichcrin. 
Dahlie, S„ SBm. 
Ebeihatdl, H., Schlosser. 
Fischer, .6, Dreher. 
Frisch, H., Postschaffn. 
Grund, Wi». 
Hoffmeister, ©., ST., 
Näherin. 
Klein, G., Feuern,. 
Itrcisifimauii, A., 
Pensionair. 
Martin, W., Pensionaitin. 
MalthiSke, W., Schuhn,. 
Michan, B., 9!äherin. 
Schmidt. F, Srieflr. 
Schwarz. ,% Schlosscr. 
Wels, 55-, Schul),«. , 
ZictlitMt), 6.. Slnsfeh. 
Zinke, 8L, Schlöffet. 
140 E Serel» f. d. Armen. 
V. Bröcking, G., Oberleuln. 
a. D. (91r. 141.) 
Siir. d. Beteini f. b. 
Sfriiien. 
Heime, H., Post-Schaff,,. 
Äieckbnich, D-. Schlöffet. 
Nelson, M., Siäherin. 
fletsch, C., Stl. 
Ititzle, M., Poslschaffn. 
Ziimpe, 8L, Rentiere. 
141 E Bcrci» f. d. Strmen. 
V. Sröckihfl/G.,06erleutii. 
o. D-- 
33 taun, G., Glatt. Lehrerin. 
Dittmann, O-, Schlosser. 
Hesse, 9k.. SchitHm. 
Sltutlj, £>., Töpfer. 
Zahn-Arzt Dr» Lind <6? Linde, 
Zahnt 
Künstler. 
■ Hygienisch vollkommen eingerichtet. Fijnstes Institut der ’Residenz’. 
Lcipzigcrstr. 10 und Brptckenstr. 6 a. - 
i“ 
-rV
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.