Path:
Volume

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

V. Bjcli 
Schöneberg 
- 110 - 
Schöneberg 
B.erüiidcr»»ge» in Bezng auf 
die Eigenthümer nnd Berwnlter 
des HaiiseS. 
Akazienftr. 11. - 
E Seler, 0., 2Jroiicrci6cf. T. 
Akazicnstr. 12. 
E Lehuiann, M., Architekt. 
EI6crtftv. 10 f. a. Ebersstr. 14. 
E Balck, M., Kfm. (Berber n. H.) 
E Balck, H., Kfm. T. 
Slpoftcl Pauluöstr. 4. „ 
E O., Öfenfbrk. 
Apostel Paulusstr. 6. f. a. Giscuacher- 
strajje 73. 
E Hab, 0., 3)Zmir.-vmilv. (Max- 
frnisjc"26.) 
Bctaftt. 6. 
E Simonien. H., Stlempiieimstr. T. 
V. Ulrich. Ss., Nohrleg. 
Bcljigerftr. 7. 
E Schulz. ©., Töpsermstr. (Hohen- 
tvicbüergflr. 12.) 
Letzigcrstr. 8.- 
E Schulz, &.j Töpsermstr. (Hohen- 
friedbergstr. 12.) 
V. Koch, K., 2öpfcr. 
velzigcrstr. 54 s. a. Gifcimchtrifr. G9. 
E Schilliitg, Chr., Bangcsch. 
E Wiehe, ?(., Siaiitcrmftr. 
Gronachitc. G8. 
E Strache, F., Maurenustr. 
Eberöstr. 3. ■ 
E Halbach, 31., Malermstr. (Berlin.) 
V. Glotb, W., Portier. 
Eberssir. 4. 
E Sltrafa, I., Kfm. 
V. Klose, M., Verwalt. 
Güertfir. 14 s. a. Albcrtstr. 10. 
E Balck, M., Kfm. (Werder a. H.) 
E Balck, H., Slfm. T. 
tr6ei»[ir. 31 s. n. Gustav Ficytagstr.5. 
E Stöhn Gigenlhiim. 
Ebersstr. 35. 
E Simon, E., Mastreimftr. (Berlin.) 
Ebersstr. 06. 
E Schulz. W., Zimmermstr. (Berlin.) 
V. Beyerhau?, B., Bur. Bramt. 
GberSfir. 63. 
E Fiedler, R., Maurermstr. 
GbcrSslr. 74—75a s. a. Ztmpclsjoscv» 
strahe 13. 
E Hilgenfeldt, C., Architeli. (Ghao 
lottenbg.) 
V. (äroßnuutn, SEh., Invalide. 
Eisenacherstr. G9 s. a. Belzigerstr. 54. 
E Spilling, Chr., Baugesch. 
E Wiche, Ss., Maurermstr. . 
Eisenacherstr. 78 f. o. Apostel Pa»l»S> 
flraijc 5. 
E Has>, O., Maureriustr. (Marstr. 20.) 
Fenrigstr. 39. 40. 
E Meutert, 9t., Klcmpnermstr. 
Reutigflt. 07. 
E Dresjler, P., Zimmermstr. (Ebers- 
sliatze 4.) 
V. Block, Strasjenb. Wagcnführ. 
Freaestr. 21. 22. 
E Schuster, Frau, Ssteiit. (Dresden.) 
Fregestr. 58. 
E Caöpari, E., Kfm. 
Geblerstr. i3. 
E Stegemann, 3t., Archiiect. 
Gothacrstr. 5. 
E, Döring, M., Vuchhdl. 
Gothacrstr. 0 s. a. Mciningcrstr. 1. 
E Hermann, H,, Slrchttcct. (Ehar- 
lottenbg.) 
Gothacrstr. 7 s. a. Meiniugnsir. 13. 
E LieCnmim, M., Stfra. (italin.) 
V. Kiämer, F., Schntzm. 
Gustav Freytagstr. 5 s. a. Eberöstr. 31. 
E Stöhr, G., Gigtiilpm. 
Guykowstr. 4. 
E Seife, t, C., Zimmermstr. 
Hedwigstr. 2 Neubau. 
E. Schultz, C., IV)im. (ffir. Lichter, 
selbe.) 
Ma>tln Lutherstr. 51. 
E Obst, (r., (Safto. (Meiningerstr. 8.) 
Mciningcrstr. 1 s. fl. Gothacrstr. 0. 
E Hermann, H., Slrchitcct. (Ehar- 
lottenfg.) 
Meiningerstr. 3 Sieutau. 
Sldniinistration. 
Meiningerstr. 8. 
E Obst, G., Qloflm. 
Meiningerstr. 10 Stenban. 
Sldministratio... 
Mciningcrstr. 13- s. ä. Gothacrstr. 7. 
E Liebmaim, St., Kfm. (Berlin.) 
V. Kliimcr, F., Schichm. 
Monnmentenstr. 9. 
E See, 23., Schlossert» str. (Nr. 10.) 
V. Lehmann, A., sortier. 
Mounmeiitenftr. 10. 
E See, ÜB., Schlosicrnistr 
Monnmentenstr. Iß. 17. 
E Steile Berl. Omnibus Gesellsch. 
V. Brauer, I., Depot-Verwalt. 
Prinz Gcorgstr. 6 s. a. Eberöstr. 15. 
E Schröder, 9t., Architekt. (Berlin.) 
Sedanstr. 11. 12. .. 
E Brannö, F., Gastw. (Schmargcn- 
borf.) 
V. Kastuer, 0., Verwalt. 
Sedanstr. 19. 20 Neubauten. 
E Seiler, L.,BauunIeruehm. (Berlin.) 
Scdaustr. 70. 
E Schröder, H., Consnl. (Stettin.) 
Sponholzstr. 3. 
E SBenbt, A., Zahnliinstlcr. (Berlin.) 
Sponholzstr. 51. 52. 
E Eillmami, 2B., Geh. Rechn. Rath. 
. V. Dauatli, Aianrer. 
Tei-'pclhofcrstr. 13 f. a. EberSstr. 74 
bis 75a. 
E. Hilaenfcldt, C., Architeit. (Char. 
• lottenbg.) 
V. Grosinmnn, Th., Invalide. 
Tempelhosen'tt. 22. 
E Schwarz, St., Rentier. 
Wartburgstr. 14 s. a. Gothaerfir. 15. 
E Fulde, ST., Slfm. 
V. Venne, 61., Echncibnmslr. 
Wartburgstr. 17. 
E Siir, ffi., Manrermstr. (Berlin.) 
c. Haudeö i». Gemerbr 
9t(tc«tnrflcfd)äftc. 
Meyer. H. G, Akazicnstr. 18. 
Schulz, F., Eisenacheistr. 03. (bisch. 
Wartburgstr. 4..I 
Taegen, H., Prinz Georgstr., 4. 
Anuoncsn-Expedition. 
Traut, Albert, Crauachstr. 55. (Postbez. 
Fuedeuau.) 
Architekten. 
Aergmauu, G., Eberssir. 35. (bish. 
Fritz Neuterstr. 8.) 
Crainpe, H„ (5ranachslr. 50. (Postbez. 
Friedenau.) 
Hucke, O., Hauptstr. 51. 
dtilichfc, A., Gobmgnstr. 11. (bish. 
Gichlowstr. 8.) 
Pfeunig. G., iUcdcrsl; G. 
Reibe, C., Gothaerür. 10. 
SpaeIH, St., Siegfriedsir. I. 
Architectnr-AlelierS. 
Franle, H., Hedwigstr. 6. (Postbez. 
Füediuau) ist zn stirichtii. 
Bäcker. 
Herbst, C., Alazienstr. 12. 
Kaliga, M., Fritz Reuterstr. 4. 
Wawrziniak, P., Gbeivstr. 75. 
Bankgeschäfte. 
Schaaffhauskl^scher Bankverein, ?[., 
Hauptstr. 5. 0. 
Barbiere. 
Neumann, R., Hüheufriedbergslr. 27. 
Bangcsch. und 
-Gesellschaften. 
Dannebeig & Torgan, Fritz Acuter- 
fuoBc il. 
Schilling, G., Belzigerstr. 54. 
Tetzlaff, Alb., geändert in: 
Tetzlaff &' Roll, ?(., Torganerstr., 
Zimmerplatz. T. 
Baumeister. 
FraNzke, H„ Bahnhofstr. L (Postbez. 
Friedenau.) 
Simon, I., (Reg.), EberSstr. 08. 
Bauunternehmer. 
d. MezynSki, L., Wartburgstr. 17. 
Bier. 
Scrkeer. 
Moldenhancr, M., Etnlfic. 18. 
Bierbravereiru. 
Wrist-Bier. 
Adlcr-Brancrci Otto Stier, Llkazien- 
straße 11. T. 
Wcizc.-.-Birr. 
Abler-Brancrei Otto Deter, Akazieu- 
firasic 11. T. 
Bildhauer. 
u. Hövell, 31, Meuzelstr. 21. (Postbez. 
Friebenan.) 
Buchhandlungen. 
SticrlaaS- 
t). Hulli, O., Grdnianuslr. 12. 
Methuer, O., Hohenfriedbergstr. 13. 
Schueeweisj. Üiobci!, Wartburgstr. 21 
nach Beilin »erzogen. 
Bürstenmacher. 
Bolle, A„ Apostel Panlnkstr. 4. 
Ceineut-Baugeschäfte. 
Lüuzel Cement - Bangeichäst, Gi„ 
Heibertstr. 1. 
Chemische, physikalische u. 
pharmaceutische Apparate 
u. Gcräthschafteu. 
Becken <S; Co., Tom, geändert in: 
Becken & Co., ®. m. 6. H., Tom, Fe¬ 
bril ii. Lag. chem. pharm. Bcd. 
Art. :c. Hauptstr. 25. T. 
Cigarre». 
Jmportarsch. 
2ti|j, G„ Teinpklhoferstr. 21. 
EiigroSgesch. 
Friedn,aun, Ernst, Helmstr. 8. (bish. 
Nr. 2.) 
Cigarre»-, Cigaretten- ,«. 
Tabak-Geschäfte. 
Bnrstein. A., EberSstr. 08. 
Eschemann, F., Kaiser Friebüchitr. 17. 
Marien, i:., Pciiij Georgstr. 4. 
Colouialwaare». 
Freiwatd, Gustav. Cbeiostr. 14. T. 
Haü, 33., GOeiSstr. 15. 
Damengarderobe. 
Bornstein L (Sifm, Feniigstr. 12. T. 
Damelturäntel-Fabriken. 
Kroh, H., Frau, Aahnstr. 39. 
Delieatessenhdlg. 
Rarzah», W., Eisenacherstr 09. T. 
Droge»- u. Parfümerie- 
Detailgesch. 
Rnbean, F., Fritz Ren'krstr. 4. 
Elecirotechn. Bedarfs- 
Älrtikel. 
GhrisiianS, F, Wartburgstr. 11. (bish. 
Nr. 14.) 
Fahrräder. 
Dessau, 31, Hauptstr. 22a. 
Fahrradthcile u. Bedarfs¬ 
artikel. 
Pieper & Go., 0). m. L. H., I., 
Gothacrstr. 10. T. 
Feuersichere Wände. 
Chlert, W., Apostel PanlnSstr. 21. T. 
Fischhdlg. 
Waetzold, 9t., Akazicnstr. 12. 
Fleischer. 
Ge'.'lach, I., Alazienstr. 11. 
Kohn, G., Hanptftr. 105 ist zu streiche». 
Üioigt, St., Brnnhildstr. 2. 
Wallor. T„ Tempelhoferstr. 22. (biöh. 
HohenfriedberMr. 11a.) 
Wolff, O., Fritz Reutcrstr. 4. (bish. 
Nr. B.) 
Friseure. 
Schwell, F., Belzigerstr. 54. 
Fuhrgcschäfte. 
Diverse. 
Erstes Berliuer Esclfnhrw'csen Max 
Gebhardt, Fenrigslr. 15. 
Gas-, Wasser- «>id 
Caualisatious-Aulagen. 
Gomando, P., Sedanstr. 70. 
6)astwirthe. 
Arbeiter, 0., Tempclhofcrstr. 13. T. 
(bish. Nr. 32.) ' . 
Baier, C., Gnstav Freytagstr. 5. 
Bndde, H., Apostel Paulusstr. 5. (biöh 
Hohcusridbbcrgslr. 3.) 
Busch, £>., Helinstr. 1. 
Dzaeck, ?(., Beckerstr. 15. (Postbez. 
Friedeuan.) T. 
Grasnick, Th., Eberöstr. 3. 
stlrofillai,?, P., Eisenacherstr. 41. 
Hinze, H.. Akazienstr. 11. 
Jahr, M., Ww., Ebersstr. 18. 
Kanpe, G., Apostel Paulnsstr. 4. 
Kenntops, F.. Gehlerstr. 13. 
Stern, öl., EbcrSstr. GO. 
Vmigmaim, F.. Hohenfriedbergstr. 27. 
Lorke, F., Mcrsebnrgcrstr. 0. T. 
Bteiüner, O., Marstr. 20. T. (bish. 
Apostel VanlnSstr. 3.) 
Reff, Gf)„ Gisenacherstr. GX (biöh. 
Hauplstr. 12t.) 
Obst, St., Belzigerstr. 8. 
Petschte, P., Marstr. 20 naiy Berlin 
verzogen. 
Slatajöki, A., Eberöstr. 91. T. 
illetlschlng, H., Eisenacherstr. 74. 
Schmidt, E., Gbersslr. 08. 
Spithal, H., Hauptstr. 50. T. 
Gastwirthschafts- 
Utcusilien. 
?lgr»t»racsch. 
Schultze, O., Sedanstr. 70 
Hebammen. 
Eiscu,E..Bc,fcr!lr.G. (Postbz.FUedenan.) 
Giirtmnmt, S(., Fran, Prinz Georgstr. 0. 
Ingenieure. 
Boteführ. C., Colonueustr. 45. 
Grempe, P. M., Tc,upelhofc,str. 10. 
Siiilter, M., GbcrSsir. 18. 
Prensler, E., Lenth^nstr. 22. T. 
Stein, 0., Granachstr. 49. (Postbez. 
Friedeuan.) 
v.Wttrstcmbeigcr. A.,I)i'.,Hanptstr.'100. 
Kaffee. (Specialgefch.) 
DnrrH, W., GbcrSjtr. 15. 
Mempuer. 
Simonsen, H„ Beckerstr. 0. T. (Postbez. 
Friedenau.) (biöh. Nr. 5a.) 
Köche. 
Schultze. O.. Sedanstr. 70. 
Kohleuhdlg. 
Fiukelsleiu, L., Bahnstr. 22. T. 
Krankenpflegerin»«». 
llöljme, M, Gobnrgerslr. 15. 
Landureffer. 
u. Rezynöti, P., Wartburgstr. 17. 
Lehrer ». Lehrrrinne». 
Musik- 
Bor>cgaa>d, F., Ww., Alaziensir. 11. 
Licht-, «. 
Seifeu-Detailgesch. 
Ring, H, Kaiser Fricdnchstr. 17. 
Maser. 
Holz- 
Nickel, Adolf, Hanptstr. 106. .(bish 
Eisenacherstr. 43.) - - 
Kunst- 
Heinrich, 3t., Eberöstr/ 31. (biöh. Hchl- 
slrafcc, 31. Grunbst. d. Stet. Gef. f. 
Grnndbes. u. Hypoth. Werk.) 
Portrait- 
Weefe, M., Neue Culmstr. 2. 
Schilder. Schrift» 
Karall, F. Kaiser Wilhelm Platz 2. 
(bish. Hauptstr. 9.) 
Sticket, Adolf, Hauptstr. 108. (bish. 
Eifeiiacherstr. 43) 
Maurermeister. 
Fiedler, 9t., Eberöstr. 09. (bish. ®li(|» 
kowstr. 11.) . , . 
Mehl- u. Vorkvsthdlg. 
Krämer, 3t., Apostel Panlnöstr. 5. 
Milchhändler. 
Hartfiel, St,, Belzigerstr. 8. 
Poht, C.,' Eberöstr. 75a. 
Schindler, Sllazienstr. 12. 
Möbel, Spiegel »». 
Polsterwaaren. 
Oesterte, I., Hohcnfricdbergsir.3.(b!sh. 
Nr. 20.) 
Oefeu u. Kamine. 
Heise, Otto, Apostel Paulusstr. 4. 
(bish. Sedanstr. 57.) 
Papier Engkos. 
Papier (LuxilS.) 
Schöneberger LuxuSpapier Industrie 
Felix Freund, Colonnenstr. 4. 
. Platianstalten. 
Schelhase, P., Gefilerstr. 3. 
Schtüter, M., Kaiser Friedrichstr. 17. 
Posamentierwaarn»- 
Detailgesch. 
Thomas, H., Belzigerstr. 8. 
Schaukwirthc. 
Becker, Mciuiugc,str. 13. 
Bummert. F., Bahnstr. II. 
Schirmfabrik. 
ic lc Roi, ti., Fcnrigstr. 11. 
Schlosser, 
liticrfc. 
Lee, W.< SRoiciucntcnftr. 10. (bish. 
Wietanbstr. 34.) 
chimimicr, 3t., Hohenfriedbergstr. 27. 
Kirnst. 
Block, Sl„ Hanptstr. 8. 
Schmiede. 
Fischer, G., Sedanstr. 70. 
Schneider für Dame». 
Waag. I., Belzigerstr. 7. (bish. 
Leutheustr. 20.) 
Schneider fiir Herren. 
Striigci, F., Ges;lers,r. 13. 
Langer, F„ Tisenacherstr. 41. 
Olew, St., Ebcrssir. 00. 
Schmandra, H., Belzigerstr. 7. (biöh. 
EberSstr. 88) 
Schneideriune». 
Biuseberg, Slpostel Pantuöstr. 4. 
Hccfe, O., Stpostel Pantnöstr. 4. 
Krüger, H„ Ebersstr. 15. 
3!uhtz. St., Slpostel Panluösir. 4. 
Schreibmaschinen. 
ThomannS, JnlinS, Eberöstr. 03, 
Schuhmacher. 
Leder, H., Gothaerstr. G.' 
Martickc, 3t., Belzigerstr. 7. 
Schulz, I., Feurigste. 67.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.