Path:
Periodical volume V. Vororte 29. Zehlendorf mit Schlachtensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Zchlendorf 
— 293 
Schlachtensee Theil V. 
i £ Ravean, a, Frl. 
Srindroili, 31., Ww. 
Mrster, F, 23m. 
Achter, ?., Bildhauer. 
Srf'inomcrftr. 
5 E. Pape, P, Lehrer. 
6hmmiii, £>., Juwelier. 
Jlidmeli?, Ingen. T. 
«iofttc, (y, Rimmcrmtmn. 
fape, P, Gymn. Lehrer. 
- Iq., Ww. 
üirljtcr, 0, Schrislsetz. 
BalilSborf, E., Tischler- 
mstr. 
;B Unclir, .6., Dr., ®cf). 
Saiiit. Rath. (Str. 20.) 
V Üacfjr, ®„ Dr, Arzt. 
tSchweizerhos.) 
kianse, F, Stfra. 
Srool), F.. Heizer. 
i-17 Baustellen. 
E. Schmidt, Rentier. 
(Hauplslt. 44.) 
,tocu=.£ieilftätte „Haus 
Sdiönoro." T. 
L Lacht, M., Priv. Do¬ 
cent, Direitor. T. 
Adalbertstr. 
4- Alexanderstr. 
U.li. z. Alexanderstr. 
3 £. Grüymacher, 6., 23tu 
Jleut. 
£ Olrützmacher, M., Frl, 
üiciit. 
Kuller, F, Jtfin. 
5-7 Banstellen. 
£ Heimstätten-Act. ß)ef. 
s£ Lernte, G, Schneider 
mflv. 
Mllf?, A, Gärtner (u. 
I. April Zehlcndorf.) 
11-17 Baustellen. 
£ Heimst. Act. ©es. 
I! E Heimst. Act. Ges. 
Jfrjfdi, H, Berl. 
jludiliM. 
11 ftuistclle. 
£ ihiljlmanii, P, Maler 
nisli'. (Berlin.) 
3 E. Krauts, 31., Ww. 
teitcllcit. 
■t- Waldemarstr. 
Melier,. 
<r Geotgeustt. -> 
S» teile. 
£ Heimstätlen-Act. Ges. 
11E. Seisserl, Th, finiizl. 
Wnlll n. D, (0t. Sich 
tcrselde.) 
- i’u.liielicil. 
E Heimstiitlen-Aci. Ges. 
il E. Heimstätten-Act. Ges 
<-Polcdainer Ghanffee.->- 
iilllilcllcn. 
E .(iciiiiilnlleii=9[ct. Ges. 
li E. tausch, H„ Rechn. 
Wall). (Lmifwitz.) 
t) E. (Sltnfi, H, stfiii. 
>)css>nami, M, vw. Kgl. 
ilibliolhekat. 
Georgenstr. 
fjiiüellcu. 
■<r Waldemarstr. 
■i? E «lieget, F, flfrn. T. 
V. Post, .fnitra. 
Vn|>vt, 3, 1lfm. T. 
i' Staustelle. 
E. lilnlich, Jlfui. (Berlin.) 
" E. Heimstätlen-Act 
Hon,. M, Rcdact. 
E- Roqnetle, H, Lehrer, 
iliuiiiieite, l£l, Ftan. 
äJ E.Mittel, 5|, Apotheken- 
„ T' 
Sliiuiiclle. 
E. sdmvrmaim,!?., Apo 
ilu't. (Berlin.) 
6 E. Richter, P, Kfm. 
Soiiilflle. 
E- Richter, P, Kfm. 
(Sir. lü.)V 
^aiiiiellen. 
E- Heimst. Act. Ges. 
Alexanderstr. 
Albrechtstraße. 
■<- Wald'marstr. ->■ 
Quollen. 
«lila Seist eil. 
E._Seiftet!, 5, Tapez. 
«ivciillml, V, Rentiere. 
Auilei, iitt, ;jimmcrm. 
Miiiielten. 
E- Eimeurolli, F, Buch' 
ijM. (Berlin.) 
_ Elifabelhstr. -> 
Nerven-Heilstätte „Hans 
Gdiönun". 
Brinkmann, A., Secre- 
tairin. 
Felgcnhaner, (£., Kranleu- 
schwcsler. 
Harll.L., Kranlenschwester. 
Heiiiel, A, Inspcct. 
PieSkcr, K, Heizer. 
Schlottnian», H, Gärtner. 
Schnitz, H., iimiitoi= 
schwcster. 
Theye, H., Kranken¬ 
schwester, 
o. Wedel, SDi., Oberin. 
Witte, S„ Dr, Assiit. Arzt. 
Schweizerhos. ->■ 
18 E. Laehr, >p, Dr, Geh. 
Samt. Rath. (Nr. 20.) 
V. Laehr, G, Dr, Arzt. 
(Schweizerhos.) 
Krämer, ?!., Heizer. 
Weidner, G, Ziminerm. 
19 E. Laehr, H, Dr, Geh. 
Sanit. Rath. (Nr. 20.) 
V. Laehr, G, Dr, Slrzl. 
«Schweizerhos.) 
Thymian, A, Zimmenn. 
Baustellen. 
-<-PoiSdamer Chanssee.->- 
öaiiilellcii. 
Villa ^ritsch. 
E ffritsch, P, Maler. 
Moliie, E, Bamnstr. 
Banstellen. 
E Rie«, F, Hofl. 
(Berlin.) 
Waldemarstr. 
20 E Laehr, H, Pros, Dr, 
Geh. Samt. Ralh. 
V. Laehr, G, Dr, Arzt. 
(Schweizerhos.) 
Laehr, G, Jnspecl. 
Meisteiseldt, l£., Ww. 
ülicwe, O, Aionteur. 
v. Schalk, M, Privatirre. 
21 E Keck. E, CTafötirr. T. 
Scrliq, ÜB, Ob. Gärtner, 
prallte, H, Rentier. 
Lehrmann, Bahnarb. 
Lnsch, A, Schaffner. 
22 E Siniflc, L, Ciqenthüni 
Hartleib, M,A»swärterin. 
Xltilin, A, Manrcr. 
Müller, H, Weichenslell. 
23 E Giese, A, Gaslw. 
Heinicke, P, Schulimmflr. 
Müller, !£)., Drosch!. 
ffubrsj. 
Olschewsky, 33., SPtiv 
floimir. 
21 E Wolff, A, Bäcker- 
mflr. 
2n E Renner, A, Tischler 
mstr. 
25 Holzmüller, R, S^chlosser: 
lllftr. 
— Gebr, Schlosserei. 
Thielecke, E, Plätterin. 
Bogeler, W, Pensionair. 
20 E Kniner, G, Posa- 
menlwrhdll,. (Dir. 2.) 
Rossow, W, Kellner. 
Walter, E., Geslügelhdlg. 
Mühlenstr. -> 
27 E Eunlid), W, Privatier 
Kohl, O, Sricftr. 
Sasse, F, Bahnwärt. 
28 E Bethge, H, ffnljrh. 
Heinrich, (!)., Hilssweichen 
stell. 
Moscr, {5„ Manrerpol. 
Schöpö, W, 6iicmurl)blfl. 
Bahnhosstr. ->• 
Nrbanstr. 
Dorotheenstr. ->• 
(Ur.oeOmit.) 
Waldstr. 
<- Forststr. -> 
(Unbebaut.) 
Wilhelmstr. 
-<r Friedrichstr. ->■ 
1 E Träget, P, Dr. pliil 
Vanstelle. 
Baustelle. 
E. Bethge, H, Fnhrh. 
(TeUowerstr. 28.) 
Baustelle. 
E Mistig, H, Gärtnerei- 
bei. (Nr. 22.) 
Baustelle. 
E Bethge, H, Fnhrh. 
(Teltowerstr. 28.) 
Banstellen. 
E Ristik, H, Gärtnerei 
bes. (Nr. 22.) 
■<r Buschsir. -> 
,'!2 E. Gin?, G, Gärlneteibes 
HO E Büthke, A, Arbeit. 
Schlachtensee. 
Alexanderstr. 
Friedrich Wilhelmstr. 
Hendc'fchcä Hau?. 
E Hei)de, A, Bankuoist. T. 
Grnndst. d. Heimst. Siel. Ges. 
EHeimit. Acl.Ges. (Fried¬ 
rich Wilhelmstr. 42.) 
Wulf'idjeS HiiiiS. (4.) 
E Wnls, A, Fabrkbes. 
Adalbertstr. ->■ 
Giiiielutnim’icheä Ha 
E Gimi'liiiaiin, R, 
lau?. 
ftfm. 
Billa „Rnndschau". 
E Müller, B, Zeiliincr.1'. 
Baustellen. 
E Heimst. Act. 
Angnstastr. 
Mariannenstr. ->■ 
Baustellen. 
Goiid6’fchc8 HanS. 
E. Gondölche Grbcu. 
V. Graffe, A, Portier. 
Baustellen. 
<- Waldemarstr. 
Baustetlen. 
-<-Kronpriiizcssimieustr.->- 
Banstellen. 
Waldemarstr. 
Banstellen. 
Mleclicrü’jcheä Hans. 
E Kleeberg, M, Rentiere. 
(Mariannenstr. 10.) 
Stola, B, HilfSweichen- 
ftefi. 
Gatten, geh. z. Matiannen- 
flt. 12. 
iMariannenstr. ->■ 
Brililnenstr. 
Seeslr. 
Baustellen. 
EGrapuia>ier,J,Reutieie. 
(QJrnpmntjer’icheä 
Haus.) 
Grapmnijct'ichrä Hal 
E @mi)mal)tr,9,i)lciu.crc. 
u. Wedel, F, Glicf- 
Rcdact. 
Baustellen. 
Horiiemnim’fcheä Hans. 
E Hotnemaun, ?(., 
Maurermstr. (Ghar- 
lollenbnrg.) 
V. Hertmami, I, Bahn- 
wäit. 
-<r Terrasscnstr. ->• 
Baustellen. 
Sdjndel’schcS HanS. 
E Schädel, W, Dileclor. 
(Berliii.) 
Baustelle. 
■<- Seeslr. -> 
Dianastr. 
Ktottnanetstt. -> 
(Unbebaut.) 
Eitel Fritz-Platz. 
-*r Eitel Friystr. 
(Unbebant.) 
Eitel Fritzstr. 
Waldemarstr. 
1 E ^arfoiu, H., Rechtsanw. 
ü. yiöbc(, VI., Baron. 
Leutn. n. D. 
E. WctK'fo, Jy., Geh. 9tc- 
fliitmt. 
n E. Donzctic, I., Maler. 
7 Bausletle. 
E Hllsscirkamv. C., Kfm. 
(§-ricbml) Wilhelm- 
(tr. 3H.) A 
0 Eiskeller. 
E Heimstatt. Act. Ges. 
11 E Dotsnsi, E, Eisenb. 
Bett. Secr. 
1.'! E Vorniti, G, Colonial 
wthdlg. T. 
-<r Eitel Fritz-Platz. ->- 
Georgenstr. 
15 E Welsi, <£., Bäikerinslr. 
17 E (Steffi«, I, Lehrerin. 
E. Steisin, G.,Fil,Piiimt. 
Schmidt, G\, Mfui. 
10EKübnemann,P,Rentier. 
21 E ilfieineijer, St, Lclu*r. 
2:1 EPnetiler, .<t„ dier.Secr. 
2'jE Hansdorss, ^s,Rebact.T. 
27 E Thtaenhart, O., 
Ingen. 
Joachimstt. 
Baustellen. 
E Hotwitz, I, Ksm. 
(Berlin.) 
Potsdamer Ghaussee->- 
Banslellen. 
E Heimstätten SKi. Ges. 
Joachimstr. 
Banstellen. 
E Heimstätten Act. Ges. 
18 E U. Wangenheiin, F, 
Frlir, Oberlehr. (Gr. 
Lichters.) 
10 Baustelle. 
E Heimstätten Act. Ges. 
14 EWegener,R,Schlächter 
mstr. (Schüiieöcrg.) 
-<- Georgenstr -> 
Eitel Fritz-Platz. -> 
12.10 Banstellen. 
E. Müller, P, Gastw. 
(Berlin.) 
8 E Hoeft, O., Stenogr. 
0 E. Kalepk>),Th,Dr,Ober 
lehret. 
4 E. Schmelzer, F„ 
illefereiib. a. D. 
Schmelzer, I, um. Ghin- 
na|. Direct. 
2 E 0. Deinen, &, Rill- 
mstr. a. D. .Berlin.) 
Baustelle. 
Z Heimstätten Siel. Ges. 
Waldemarstr. -> 
Elisabcthstt. 
Bictoriastr. 
Jller’fcheä Haiiä. 
E 211er, W, Rentier. 
(Vicloriaslr,VilIa„Aler" 
Banstellen. 
Heinrichstr. -> 
Banstellen. 
Ernst Ringstr. 
Gerlrathstr. -> 
(Unbebaut.) 
Friedrich Wilhelm- 
straße. 
Alexanderstr. 
1 E. Schloss, L, Dr, Arzt. 
(Berlin.) 
3 E Sitberstein, S, Ww. 
Silberstein, M., Kunstmal. 
n E Schmidt, E, Jtfm. 
7 Baustelle. 
i E Friedebetger, L, Kfm. 
Baustellen. 
21 E. .«rafft, F, Rentier. 
2J E. (Viiltiimiui, A., 
Procitrill. 
V. Wernitz, Ä, Portier. 
25 Karlen geh. z. Nr. 23. 
27 E Sitilitke, Sl„ Rentiere. 
(Berlin.) 
Waldemarstr. -> 
2T Baustelle. 
z. Barkow, H, Rechts- 
anw. (Eitel Fritzstr. 1.) 
t>e Slokar, G, 
Rentiere. 
.33 Baustelle, 
liu E. Ullmann, H., Kfm. 
(Zehlendots.) 
Waesemanu,F,Lei>tn a.D. 
37 E Rudloss, E, Baut 
beainter. 
Es>berger, Th, Ingen. 
30 E Wolff, O, Mechanik. 
Baustellen. 
Georgenstr. -> 
17 E. Staub, E, Frau. 
40 E Staub, A, Ksm. 
(Nr. 47.) 
51 E Schulz, I, Privatier. 
Schulz, 3)1, Baukbeauit. 
53 E Lederet, G, Kainmer- 
säng. 
Banstellen. 
Joachimstt. ->■ 
Baustellen. 
Potsdamer Chaussee.-> 
Baustellen. 
Joachimstt. -> 
00 E Richtet, I, Kfm. 
(bis 1. Jnli Nt. 10.) 
58 E Btacklow, P.. Buch¬ 
halt. (bis i: Aptil 
Nr. 60.) 
50 Btacklow, P, Buchhalt 
(U. 1. Anril Nr. 58.) 
,t E. Stuft, M, Ww. 
.2 E. Salbach, F, Säuger, 
(tyuebumu.) 
Geerbt?, G, Architekt. 
5g E Schollwer, G, Kgl. 
Stallmstt. a. D. 
Banstellen. 
Georgenstr. -> 
Baustellen. 
42 E Heimstätten-Act. Ges. 
Glirist, R, Protuiisi. 
10 E. Hascnpatt, G, Geh. 
Manzl. Mail). 
38 E Haffentamp, C, Kfm. 
30 E. Heuueberg, O, Ma- 
lermstr. 
34 E. Herbst, N, Kgl. Ober- 
mstr. a. D. 
32 E Lübke, H, Dr. pliil. 
Ob rieht. 
Weslphal, M, Wirth- 
schnftiriii. 
v. Zobellitz, M, Landw. 
Waldemarstr. ->• 
30 E Jnuler, E, Lehrer. 
28 Baustelle. 
E Mo.üac, F., Kfm. 
(Sir. .!«.) 
20 E. Moaiac, F., Asm. 
24 E ©taielbaucr, 0, Kfm. 
22 E Popve, F, Ingen. 
(Austerhalb.) 
20 E. Siecht, C, Ksm. 
18 Banstelle. 
10 SchnlhanS. 
E. Heimstatt. Act. Ges 
Privatschnle. 
Richtet, J,Kfin.(v. I.Inli 
Sir. 00.) 
AulamSka-Jaul),A,Cchul 
Vorsteherin. 
14 Baustelle. 
12 E Küchenmeister, C, 
Ksm. T. 
10 E. Slgthe, C, ©ircct. 
2b E lircsfm, H, Glicmilcr 
Barheine Slchs. H.Kresfiu 
M, Gljeui. Präparate 
20 E Winäler. 9t, Wachl- 
inilr a. D. • 
Müller, Jt, Faetor. 
21 E Slislig, G., Ww. 
Mistig, H, M. u. W, 
Gärtner. 
Adolsstr. 
Banstellen. 
E Bcthgc. H, Fuhrh. 
(Teltowerstr. 28.) 
18 E Bethge,H,Fnhrh. (Tel- 
towerfti-. 28.) 
Grnnow, G, Ww. 
Banstelleii. 
E Sietlige, H, Fnhrh. 
(Teltowerstr. 28.) 
Baustelle. 
E Woll), A, Zimmermstt. 
(Machnowerstr. 7.) 
Banstellen. 
2 E. Pilzecker, O, Kfm. 
-<r Tcichstr. 
Paul Krauseslt. -> 
Baustelle. 
E Heimstälten-Act. Ges 
Grillt Ringstr. ->■ 
Baustellen. 
E Heimställen- Act. Ges. 
Wannseestr. 
Baustellen. 
Friedrichstr. -> 
Ncu-Zehleudorf. 
Potsdanietstt. -> 
Hacket'scheS HanS. 
E Hacket, I, Braueteibcs. 
(Sitjoiicbctg.) 
Svlettswcstct, A, Pächter. 
Siiciuc’fdie? Haus. 
E Stieme, I, Bahnwärt. 
Ricwe jun, W, Maurer. 
Weil. I, Dr, Arzt. 
8 Baustelle. 
ti E. 'Jlühle, A, Fabrk. 
4 E. ttzoetze, 6, Kfm. 
2 ELüdemann,G,Geigenm. 
Alexanderstr. -> 
Georgenstr. 
Adalbertstr. 
Waldschänke. 
E Müller, P, Gastw. 
Baustelle. 
E. Müller, P, Gastw. 
(Waldlchäuke.) 
Eitel Fritzilr. 
Baustelle. 
E. Heimstatt. Siel. 0!es. 
- Friedrich Wilhelmstr. -> 
Baustellen. 
E Heimstatt. Act. Ges. 
Eitel Fritzstr. ->• 
Banstellen. 
E Heimstatt. Acl. Ges. 
Adalbertslr. 
Gerkrathstr. 
Slnguststr. -> 
Banstellen. 
E Heimstätten - Act. Ges 
Jirottnaiierstr. -> 
Bauilellcn. 
E. Heimstätten - Aci. Ges. 
Gtundst. d. Heiii'.ilä;!. Act. 
Ges. 
E Heimstätten Act. (S 
Baustellen. 
E Heimltätteu Act. Ges. 
Heiiilstättcnstr. 
Waldemarstr. 
Banstelle. 
E Heimstätten-Act. Ges. 
Grnndst. der .Heimstätten» 
Act.-Gcs. 
E Heimställ. Acl. Olef 
üiur. d. Hcimstätlcu-Ülct. 
Ges. I. 
3ioe?(er, I, Slrchitect. T. 
Baustellen. 
E Heiniftiitt. Act. Ges. 
itii.jteler'idiev Hau?. 
E Bogeler, F,Bildhauer. 
B> ockhoff, A, Schriststell. 
Baustetlen. 
E Heimstätten-Act. Ges. 
Kiotluaiicrflr. 
Baustellen. 
E Heimstätlen-Act. Ges. 
Panl Krauscstr. -> 
Banstellen. 
E Heinislättcn-Act. OJes. 
Giltst Ringstr. 
<- Wannseestr. 
Banstelle. 
E Heimstätten - Act. Ges. 
Dveiliots’sdie? Hau?. 
E Ovcrhoff, I, Ob. 
Ingen. (Slusiciljalb.) 
Strotlnauriitr. ->• 
Baustellen. 
E Heimstätteu- Act. Ges. 
Nickisch Siofeuvgiiir. ->- 
itleiimii’fdie? HauS. 
E .Mlfiiiau, St, Architecl. 
(jlelllenbotf.) 
Baustelle. 
E Heimstätten- Act. Ges 
Waldemarstr. 
Zietenstr. 
■<r Alsenstt. 
Baustelle. 
E itriig, O, Rentier. 
CBerliu.) 
Tlliemiq’sdje? HauS. 
E Thicmia, C, Gastw. 
Kicbiirg, F, Pensionair. 
Baustellen. 
E Miethen, Rentiere. 
(Berlin.) 
Joachimstr. 
Eile! Fritzstr. 
(Unbebaut.) 
Kronprinzessinnen- 
straße. 
Sicloiiastt. -> 
(Unbebaut.) 
Krottnanrerstr. 
Gerkrathstr. 
Banstelle. 
E Heiinstättcii-Slct. Ges. 
llliaizaliii’irficd Hau?. 
E Matzahn, A, Rentier. 
(Berlin.) 
Banstellen. 
E Heimstätten - Act. Ges. 
u.Ärollnaiitei’idjc? HauS. 
E o. itrottMiircr, H, 
Dircct. T. 
Heiiustättenstr. 
Banstellen. 
E Heimstätten-Act. Ges. 
Wannseestr. -> 
Banstellen. 
E Heimstätten-Act. Ges. 
Poeten Steg 
Baustellen. 
E. Heimstätten-Act. Ges. 
-<r .Heimftälleiiflr. 
Baustellen. 
E Heimstflttcn-Stct. Ges. 
-<r- Dianastr. 
u. Westrnm'sches Ha»?. 
E Schade oan Wesluim 
L., Stsm. T. 
Baustelle. 
E Heimstätten-Act. Ges. 
Ojcrkrathstr. 
Heinrichstr. 
-<r Waldemarstr. 
Baustellen. 
HcllimiVidjc* Hau?. 
EHellwig, G, Pnuaticr. 
o. Sieijiuuud, M, Schrift 
stell. 
Ritze, A, Sieg, Banmslr. 
Baustellen. 
Sdjacfil’fdicS Hau?. 
E Schacht, SB., Ksm. 
Baustellen. 
Glisabelhstr. 
Baustellen. 
Bictoriastr. ->■ 
Baustellen. 
Waldemarstr. 
Knrstr. 
-4r Potsdamer Ghanssee.-> 
Baustellen. 
E (iininnch, L, Kfm. 
(Beilin.) 
Knrhan? Hiibertu?. T. 
E iiliaasi, ÜB, Dr, Arzt. T. 
Kollidier, S, D', Slrjl.T. 
Laboschin, A, Dr, Arzt. 
Öfter, W, Jnspect. T. 
HnbettnSstt. ->■ 
Banstellen. 
Fichtenhos, Heil- u. Pflege* 
anst. T. 
E®oedcfei-,3.JJr,Mrjt.T. 
E Stiemet, H, Frau. T. 
Jiilmeluirger, D, Dr, 
Arzt. 
v.Kiensti,M, Ptivaiiete. 
-<-Poli'biimerGs)(iii|fee.->- 
Hnbertusstr. 
Bictoriastr. -> 
(Unbebaut.) 
Lüvpoldstr. 
triU-l Füystr. ->■ 
(UitbeOaiit.) 
Lllisenstr. 
Waldemarstr. 
Gronbad)'schcS HauS. 
E. Gionbad), S, Buch- 
libl. |i.Winter Berlin.) 
KUtt 
LfSLtJEüR. 
emm fine 
* 
S'AUTA 
ist eins der neistreiclisten und fesselndsten 
Verstandsspiele. Pros. Dr. Schubert
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.