Path:
Periodical volume V. Vororte 29. Zehlendorf mit Schlachtensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Zehlendorf 
— 289 — 
Zehlendorf 
Th-il V. 
3 £ Gemeinde Zehlendorf. 
Liefeldt, G., Naqtwächt. 
Zernick, I., Gemeinde- 
dicn. 
3^ Wilhelm Friedrich-Stift. 
E. Gcmeinoe Zehlendolf 
V. Snchland, W., Pen- 
fionair. 
Behrend, F. .Pensionairin. 
Hartwig. L.. 2Bm 
Aonschesski, W., Ansbeffe- 
rin. 
Lemte, L., Ww. 
Schneider, H., Gem. 
Schwester. 
4 E Dethge, O., Gutöbes. 
(Ha".ptstr. 31.) 
V. Gens, A., Arbeit. 
Richter, C., Invalide. 
Scheer, F.. Ww. 
Schmiedecke, C.,Invalide. 
Vaustellen. 
E L^ethge, O.,. Landw. 
(Hanptstr. 31.) 
5 E .ftlcumtter, (£„ Frl., 
Pri". • 
Dow *y„ Zeichner. 
Lausteln 
E Mc ), Ksin. 
(Ma» - vurg.) 
Baustelle. 
E Duski, I., Fabrk. 
(Berlin.) 
C E Aruold.L., vw. Direct. 
7 E Herbig, R., Alfm. 
KO E Metjer, I., Alfm. 
10 E Buhmann,E..Rentier. 
Liebe. P., Steinsey. 
11. 12 Banstellen. 
E Schachert, A., Äfm. 
(Berlin.) 
13 Baustelle. 
E Ebsen, H., Kfm. 
(Hamburg.) 
14 Baustelle. 
E Mever, I., Kfm. 
(Berlin.) 
14a Baustelle. 
E Vligtier, H., Rentier. 
(Schlachteusee.) 
1,' Bauskelle. 
E Molkenthin, Eigenth. 
(Berlin.) 
1G EScliröpffer.Th., Gigen- 
tii um. 
Veuller. P., Gastw. 
Wiese, 21)., Schauspiel. 
Herrmannstr. ->• 
17—21 Baustellen. 
E (Soncertgartcu 2Ut. 
Ges. (Berlin.) 
22. 23 Baustellen. 
E Senstleben'sche Erven 
Baustellen. 
20a EHellendrand.Vl.,Gastw. 
(Berlin.) 
_t E Krauie. E., Wlv. 
&> EAnrghardt, W., Gastw 
Atnniimc Laufe. ->■ 
Z'Uenstr. -> 
Baustellen. 
E Atntg, O., Rentier. 
(BeUin.) 
Baustellen. 
EWalther, N., Juwelier. 
(Berlin.) 
2'j E. Schnschenk, A., Bahn- 
ard. 
Böttcher. F.. Ww. 
,Uiil)le, F., Bahnarb. 
Schulze, T., Gärtner. 
27 E Ehmke, F., Gastw. 
(Nr. 28.) 
2S E Ehmke,' F., Gastw. 
Lk,i Garten geh. z. 28. 
l»\\ E Ehmke, F., Gastw. 
(Wr. 28.) 
Mich, G., Vers. Beamt. 
MniV)di, Vl., Buchhalt. 
Stellmacher, W., Gärtner. 
2vl> E blinke, F., Gastw. 
m. 28.) 
(sonistb, ll, pens. Zug- 
sulirer. 
Alliiert, S., Steinsctz. 
.Untat), M., Ölesliftrat. 
SO E Lehmann, E., Ww. 
^uschert, A., Bahnarb. 
Einsiedet, O., Maurer. 
Müller, H., Forstarb. 
Muiflcl, W., Bahnarb. 
Wichte, W., Ww. 
21 Baustelle. 
E Wcnbt, O., Privatier. 
(Berlin.) 
32 Baustelle. 
E Quinkhardt, Eigen- 
„ thüm.(Charlottenba.) 
<W E. Vlltmann, O., Auch- 
halt. 
Hoch, E., Magistr. Bur. 
Anw. 
Kortegarn, A., Colonial- 
wrhdlg. T. 
Kowsli, A., Ingenieur. 
Mahnte. A., Frl., Privat. 
^^ieimann. A.. Präaemstr. 
34 E Hufe, A., Ww. 
Dammeyer, I.. Gastw. 
Mendelssohn, M., Natur» 
heilkundig. 
Nenner, H., Dr., Nedact. 
UnvcrbruB, I., Knnfthdl. 
35 E Deutsch. G., Kfm. 
Bertram. L., Äfm. 
tartniann, M.. Frl. 
noch, P., Bers. Beamt. 
Nettig, L., Dankbeamt. 
Schnabel, O., Secretair. 
Flensburgerstr. ->• 
36 E Schwarz. B., Fabrk. 
Kubisch, A., Rentier. 
Mathe. I., Tisdiler. 
Reiuike, A., Bahnarb. 
Tamke, W.» Schncidermstr. 
37 Baustelle. 
37n. 87h Baustellen. 
E Thieme. K., Hoflief. 
(Berlin.) 
Prinz Friedrich 
Anrljlr. -> 
38 Baustelle. 
E Watlher, N., Juwelier.' 
(Berlin.) 
39. 40 Baustellen. 
E Arloff. Malermstr. 
(Schöucberg.) 
Heidestr. 
Magdeburg'sche Villa. 
E Magdeburg, M., Bank- 
direct. T. 
V. Hiibncr, P., Gärtner. 
Villa.Matchen/* 
E 2>ciiiitfl, G., Nittmstr. 
a. D. 
^anö'sches Haus. 
E Hans, P.. .Msm. 
Taubertlches Hans. 
E. Taulieri. G-.. Bildhauer. 
yU'hie'idics Haus. 
E Stcljic, 0., Balltechnik. 
Badels, C., Maler. 
Sclinckert, Lk., tiicchii. Nath. 
Bnin'U'lle. 
jtlciitan'idics HanS. 
E iUciimn, F., Pred 
lUmlc-caiid. 
Bodecker.F..Ob.Tel.A'sisi. 
Mtiise, H., Schirmmach. 
Querstr. -> 
Baustellen. 
E Magdeburg, M., Bank 
direct. (Magdeburg'sche 
Billa.) 
jtcitYirt)v6 HanS. 
E iKcisj, sy.. Privatier. 
.Miu'stcv, H.. Tischler. 
Noster'sciies Haus. 
E Nvster, G.. Kamnier- 
ger. Secr. 
9ioiicr, W., uw. Stanzt. 
Math 
d)til,Vidics Haus. 
E 6ri)nlz, H.. Konditor. T. 
Bciljfc, £>., Geh. Kanzl. 
Rath. 
Cipel, H. Dankbeamt. 
Bergmaunstr. 
Geincinoewäldchen. 
<r Potsdamerstr. 
Anhaltincrstr. 
Kaiserstr. ->• 
Baustelle. 
Thiele'scheS HanS. 
E. Tlnele. H., Ww. 
Spcdit. T. 
Grodge, W., Ww. 
u. Hont, M.. Privatim. 
Sdimädecke.G.. Handclom. 
Wadcnislijel, E.. Ww. 
Bord)inauu'scheS Haus. 
E. Borchmann, T. 31., 
Alssrau. T.. 
Borchmann, T. A., Bau- 
matcrialienhdlg. T. 
(£U tricitälswerke. 
E Gemeinde Zehlendorf. 
Meihner, W., Ingen. 
Banstelle. 
Baustelle. 
E Kochhann, O., Rentier. 
(Zofsen.) 
-<- Ahornstr. ->■ 
Baustellen. 
E Gemeinde Zehlendorf. 
Neuestr. -> 
Bausrellen. 
E Kochhann, O., Rentier. 
(Zofsen.) 
Stallgebäude. 
Baustellen. 
E Z^ochhann, O., Rentier. 
(Zofsen.) 
Königstr. -> 
Wannscebahn. 
Güterbahnhof. 
Hauptstr. ->• 
Anguststr. 
Dorotheenstr. 
1 E Eniricü, W., Ksm. 
u. Seckendorff, R., Frhr., 
Maler. 
2 E Siebert, W., Eisenb. 
Betr. Secr. 
3 Dauüelle. 
E Mefferschmidt, O.,Ksm> 
(Berlin.) 
4 E 33m‘t, W.. Kaffcndiener. 
5 Baustelle. 
6 E Otlinger, G., Kanzl. 
Secret. 
Elanü, H., Kfm. 
7 Baustelle. 
8 EHanschnianii.G., Gastw 
(Beilin.) 
V. Glagow. F.. ^iuinterm, 
Glaaow. M.. Zlinmerpo!. 
S E itrranfc, F., Rentier. 
Scharmer, Rentier. 
10—15 Baustellen. 
Fiicdrichstr. ->- 
10 Baustelle. 
17 E Pollow. H„ Maurer* 
mstr. (Vlhoniftr. 22.) 
Fraul'öse, W., .Msm. 
5tran’>, P., Banideamt. 
18-20 Baustellen. 
21 E rvrieitutmt, W., 
Sdiloffcr. 
Wenksdi. R.. Telcgr. Assis!. 
22—2-1 Baustellen. 
25 E Weifje, F., Postbenmt. 
a. D. 
Weisje.^Ob.Post Assist. 
Wolfs, O., (Stieiib. Secr. 
20 E Fuc'e:ilial)ii, P., 
Verl. Bnchhdl 
27 E Wal)ii, X?, Ra&Iermiir. 
Hecht. L.. tSm. 
Saiuliert. E.. Magistr- 
Secr. 
28 E Mitielstrafj. ?(., Bur 
Borstch. 
stuhl, P.. M'ai’istr.Secr. 
Siegel. O.. Schnittes. 
2U E ('iiu:uuxuu, H., Dr., 
pv. Vtijl. 
Torütheenstr. 
Bahnhnils Nr. 14. 
§w. Wanniee u. Weylara 
Bahn. 
E Eiscnb. ^-iscns. 
V. Röhdeitbi'it, (I., Bahn 
Umit. 
Klnge, A.. Balmwiirt. 
Bahnhvfstr. 
-<« Tellowerstr. ->■ 
1. 2 E Eiseub. FisenS. 
V. Drndlieb, G., Stat 
Voritel). 
Schiele, O., Bahnsteig 
Sdiassn. 
S renipel, H., Bayumslr 
3 E vchirmcv, F.. Baumslr. 
{Vllbcvtiitciiftr. 2.) 
Gündell, E., Obelstientn. 
4 E .Uuhic, P., Baitll'i'aiitt 
Lnther, H.. Privatier, 
yieomer, M„ vw. Ob. 
Forste. 
Prinz Handjerystr. -> 
o E Martini, E., Banquier. 
Ortmann, F.. Frau. 
Stubenrauchstr. ->■ 
Baustellen. 
LiclMselderstr. 
Sdniiidt'frtieö Haus. 
E Sdimidt, E., Gastw. I. 
Berlitzhof. 
Gisrrau'sches Haus. 
E Gisiran, R., Gastw. 
I. Grundit. b. Charlottenb 
Wasserwerke. 
E Cliarlottenliurger 
Wasserwerke. 
V. .Mcmps, H., Ingen. 
CordcS, F.,.Masd)iuist. 
Dahlemanu. F., Heizer. 
Fenzau, R., Masdrinist. 
Horn, O., MiiidiimsL 
ftvauie, G., Maschinist. 
Langen, G., Maschinist. 
Lil-pe, VI., Heizer. 
II. Grnndst. d. Ey. .lotlenb. 
Wasserwerke. 
E Etiarlottenburgcr 
Wafferwerke. 
V. Kayorke, F., Gastw. T. 
Kühne, M„ Ww. 
ILL Grundstück d. Char« 
Iottenb. Wafferwerke. 
E Charlottenburger 
Wasserwerke. 
Burkhardt, A.» Photogr. 
Attfiner, H.. 6lastw. T. 
Bccrcnstraße. 
Heidestr. -> 
1 Banstcllc. 
E Magdebnrg. M.. Dank- 
direct. (^llsenstr.. Mag^ 
deburg'ichc Lilla.) 
2 E Weber, W., Landw. 
3 E Wittle, I., Malermstr. 
(Berlin.) 
E Muhling, G.. Maler 
mur. T. 
Albitius, C.. Rentier. 
Anton, H., Aiutrcid). 
Benift, G., L'lilogr. 
Engel, P„ Stfm. 
R^baild. A.. Bslhiibcaml. 
Schlichling, E.. Beamt. 
Seniler, W., Maurer. 
Stenzel. G., Gärtner. 
1 E Grimmer, P.. Ww. 
-Motive. it„ Fliesenleg. 
.Mrnger, 0., Maler. 
Schwarz. Ah, Tischler. 
Waltendem, £>.. FnHilj. 
Wnlichfe, F., Bahnwärl 
'> Banslelle. 
E. Teltow, M., Fratt 
(Berlin.) 
Glockenstr. -> 
Banstellen. 
E Belhge, £).. Landw 
(Haiipistr. 31.) 
Forstslr. ->■ 
iMUtslellen. 
E Dublow, W., Landw 
(Hauptstr. 10.) 
Waldemarstr. 
bausrellen. 
l/iihlfv'ichcö Haus. 
E. Rolilfv, VI.. Gärtner 
(Schlachtensee.) 
Baustellen. 
ßoiitfte. -> 
Bauitelli’ii. 
Rendelststr. ->• 
Bausrellen. 
E .Meidcl, Frau. (Berlin.) 
E. Blaute, F., Privatier. 
Bart), W.. Bauarb. 
:)lciilic, ,M . Vaaeriit. 
Walzdort, F., Maurer, 
ja E Michel, G., Eigen 
tlmm. 
Felsrit, H.. Steiuseh. 
Haluriit, E., Landsch. 
(>Wutii. 
stciitsdi, K., Stcuersecr. 
Matthvv, P., Slerniet). 
Wihchle, 2iv, Dad)deck. 
7 E. Paliditowski, H., Schul 
Borsteheriu. 
>.E. Waegner.E.,Kgl.Buch- 
lialt. 
Fuute, A.. Ww. 
Atiihl, P., .Msm. 
2ri)midt, F., Geh. Secr. 
Boigt, St, Ob. B»ch!)(ilt. 
!0 E Wacqucr, (£., .Mgl 
BwrtUmU. (Nr. 8. V.) 
Schlei)er, I.. Fabrk. 
•<- Heidestr. 
Bcrgmannstr. 
Heidestr. 
1 E Glotd, M.# Ww. (Ber¬ 
lin.) 
V. Sachse, 11., Dr., Kaiser!. 
Reg. Rath. 
Sdnveusow, E., Psörluer. 
Thieine, R., Eisenb. Betr. 
Secr. 
2 E Müller, M.. Ww. 
Alrebs, 21),, 5{fm. 
Mfüler, O. F„ Agent. 
3 E. blieben, H., Geh. 
Secr. 
I E Weber. C., Eigenthum. 
Arnold, E., Ingen. 
Ahtörrfe, I., Ww. 
.1 E Mald)0w, H., Nendant. 
0 E. Schapler, H., Red)n 
Rath. 
Alsenftr. 
Gemeinde-Wäldchen. 
Heidestr. 
Berlincrstr. 
<- Hanptstr. ->■ 
Garten geh. z. Hauptstr. 15. 
Garlenstr. 
1 E. MfiV, I., Gastwirth. T. 
Buvh'vl, I.. Forstaussch. 
Beu.u 
' '>•» o 
M.. G 
em. Förster. 
2 E T!)urandl,H.,Brnnuei^ 
baumstr. (Berlin.) 
V. Hagen, G., Vlibciter. 
Giiqclfeit, H„ Frau. 
Ientsch. R., Privatier. 
Miers,91.,£)&., Pon-Affist. 
Roftlnann, A., Ob. Post 
Assist. 
Seehofstr. 
Paulstr. 
3 Baustelle. 
E Glüc^.H,Zimmermstr. 
i.Möuigstr. 1 b.) 
4 E Böhm, O., Gros; 
Destillat. 
Feuerherd sen., W., 
Drechslermstr. 
Walter, E., Pensionairin. 
5 E Biese, VI., Frl. 
Hoffnieiftcr, F., Reetor. 
Lndewig. W., Dr. .Mail. 
Geh. Reg. Rath. 
Radlow. al, Backermstr. 
Reiniger, F., Lilhoqr. 
Wellni^), I., Schmied. 
Banstelle». 
E Wadzed's Er.;iehungö 
anst. (Berlin.) 
Baustellen. 
Baustellen. 
E ^innow. I., Laudw 
(Hanplstr. :to.) 
Baustellen. 
E Bethge, O.. Laitbw 
(HniU'tilr. 31.) 
Baustellen. 
E Schulze, G., Landw. 
(Hauptstr. 41.) 
Baustellen. 
E Gin er, H., ^iiumermslr. 
(Jtoui^ftr. lb.) 
Bauste!!-n. 
E Heese'sche Grbeit. 
Gros;-Lichterselder 
Feldmark. -> 
Banstelle». 
Baustellen. 
E .Moch. E., 23iv (Haupt' 
str. 10.) 
Bausrellen. 
* E. ^Ilahloiu, F., Mühlen 
bei. 
Miede, A., Mühleumstr. 
Banstelle. 
E Dubraw, W.. Gutobes 
(Hauptstr. 10.) 
E .Mrüger, F., Biideruisti 
7a E Becheier, F.. .Munft 
gärlncr. (Rr. 7b.) 
1) E Becherer, F., AUutst 
gürtner. 
Schulz, G., Bantdeamt. 
Baustelle. 
E Kühne, O.. Spedit 
(Patodamerstr. -17.) 
Baustellen. 
Eharlolteuburgeritr. -> 
8 E.EaspaN), W., Alfm. 
OHslber, G., Pnriilcr. 
Ruprecht, Af.. Wasserbau 
Inspect. 
lf E Otto. H., Rentiere. 
10 Baustelle. 
E .Modi, E., Ww. 
(Hanptstr. 10) 
11 E Hansdie, A., Reitticie 
Rieliug. B., Alfm. 
Gauen geh. z. Hanpt 
str. 17. 
Hauptstr. 
Bismarckstr. 
Mad-nowerslr. ->* 
E Dlogiielle, I., Atsm. 
(Berlin.) 
V. Schmier, V(., Piiuaticr. 
Baustelle. 
EMoser.Buchhdl. (Mach 
iiouicislr. 30.) 
Baustelle. 
Ellhlirti,Reittier. (Sdjötte- 
berg.) 
Machnowerstr. 
Bliichcrstr. 
■<- Heidestr. ->* 
Bansiellen. 
Landhaus Malilde. 
ERakobrandi.J., Landes 
Ob. Secr. 
Krause. M., Geh. exped. 
Secr. 
Wegener, H., Bahnwärl. 
Baustelle. 
E AUiesche, F., Tischler 
(Berlin.) 
Glockcustr. -> 
Bau'telle». 
E Meier,H., Maitreruistr. 
(Berlin.) 
4 E Rieler, E., Landes-Ob. 
Secr. 
Engel, H., erped. Secr. 
Heyne, Ad., .Msm. 
•<r Heidestr. ->• 
Bogenstr. 
Berlin-Potsdamer 
Eisenbahn. ->• 
1 E Schmidt, Aler., Rentier. 
2 E Mllinowvki, H., Amts- 
uorstel). 
3 E Mensel, H., Profcss 
(Berlin.) 
Springer. Dr., Pros., 
Direcl. Assist, 
t E Mcitfccl, E., Fabrkbes. 
(Berlin.) 
V. Breeit, £).. Arbeit, 
i E(»alder, E.. Reckn. Rath 
(> E Gador, I.. Bud)l)bl. 
7 E Husseld, I., .Msm. 
6 E Laute. O., Stfm. T. 
Gartenstr. -> 
Gärten geh. z. Gartenstr. 
Berlin-Potsdamer 
Eisenbahn. 
Bllrggrafcnstr. 
iiatferftr. -> 
1 Baitstesle. 
E ll'iaslcn)!), Rechn. Rath 
(ßiiedvnau) 
E Schnsseuhancr, SS., 
Architect. 
Rorhenburg, Th., Post- 
Beaiut. 
3 E .vwltv.te, A„ Frl.. Ren!. 
1 E. Meines, H., Beamter. 
E .Mlunau, R., Architect. 
(l’c'r. 0.) 
E .Mleiimn.R., Ardjitcct.T. 
E Puhlinanu, G., Stein- 
sevmitr. 
Aljorustr. ->- 
Ev.Ilicring.A., Anis- Reg. 
Rath. 
I) E Atrnmer, H., Oberlehr. 
Renestr. -> 
Banstellen. 
<r Wannseel'ahtt. -> 
Baustellen. 
Neuesir. 
Baustellen. 
E Gemeinde Zehlendorf. 
Ahornstr. -> 
18 E .Moppe, P., Rentier. 
Stoppe, A.. Reittiere. 
— L., ^'w-, Rent. 
Baustellen. 
E Sontag Sc Martini, 
Baitt^eid). (Berlin.) 
.Mniserstr. -> 
4—9 Baustellen. 
10 E Wehely, ©., Rentier. 
(Berlin.) 
Lenfr, H., Schriftftell. 
11 EMalquardt,J.,Tischter- 
ms.r. 
Ditlebrandt, 28., Zimmer- 
pol. 
Krüger. A., Steinietz. 
Rosenthal, K., Einjetz. 
Schmied. G., Maurer. 
12 E Falbe, C., Dr. 
(Außerhalb.) 
Dahlmauu, H„ Vorsteh. 
13 E Bernert'sche Erben. 
14 Baustelle. 
E Kirsch. I., Lehrer. 
(Grunewaldstr. 8.) 
Gruuewaldstr. -> 
lö Baustelle. 
16 E Wunderlich, W., Matt- 
terpol. 
Klein. F., Bahnarb. 
Stottert, At. Ww. 
Möllendorf, 2B..3hiimcniL 
— A., Handelsfrau. 
Nieder. M., Ww. 
Schameinska, 11., Auf- 
wärterin. 
Baustelle. 
■<- Berlincrstr. ->■ 
Buschstr. 
Parksir. -> 
Daine'sdies Haus. 
E Daine,.M., Gärlnereibes. 
Atranse, H., Ob. Gärtner. 
Haase'sche* Hans. 
E Airtiiiv, M., Eigen- 
thürnerin. 
Wilhelmstr. -> 
Gninpel'sches Haus. 
E Gumpcl, H., Banquier. 
(Berlin.) 
V. Tiinm, G., Gärtner. 
(Säivnow.) 
Bcnstelleu. 
Parksir. 
Caniphauscnstr. 
Machnowerstr. 
(Unbebaut.) 
Charlottcnburgcr- 
straszc. 
•<- Berlinerstr. 
E Mielenz, O., Beamter. 
iöoUd)cr, VI., Gem. Beamt. 
Traaer, F., Hilfsweichen 
stell. 
Hahn. M„ Ww. 
.Mttdienmenter.F., Rentier. 
Seifferl, (51;, Steinsetz- 
mstr. 
i E VeupvliVfchc Erben. 
Baustelle. 
E. Bethge, O., Landw. 
(ftaitptstr. 31.) 
E. V(ettmattit,£)., Gärtner. 
Huhmullei, O., Schlosser- 
mur. 
,'laiiuuoli, Tb.. Beamter. 
Dahlcmcr Weg. 
Berlincrstr. 
Schulve'sches Haus. 
E Schutye, OZärtncreibes. 
(Eharlotteuburg.) 
V. Atort), R., Ob. Gärtner. 
Liputann'sches Haus. 
ELtprnanii,.Urin. (Berlin.) 
V. Kod), K.» Gärtnereibes. 
Rühl'sd)es Haus. 
E Rühl. P., Gärtnereibes. 
sBerlin.) 
Baustellen. 
Banstellen. 
E Piehl. F.. Landw. 
(Hanptstr. 29.) 
Dammhlius. 
-^-Potsdamer Ehaussee.->- 
(>)rttudst. deS Provinzial- 
Verbandes. 
E Proviuzial-Derband. 
V.fileeinattu, G.. CSHauftee» 
Auütl). 
Dorothccnstr. 
2ohanniöstr. ->• 
1—3 Banstellen. 
E Vosj'sche Erben. 
Marsftr. ->■ 
1 E Linde, E., Pensionair. 
Grabow. VI.. Plätterin. 
AUose. R., Ted)nik. 
Linde, W., Bur. Diät. 
WillinSki), M., Ww. 
5 E Angstein, O., Reicht 
druck. Secr. 
All. Dorotheenstr. 
Bansiellen. 
Camvhausenstr. -> 
Baustellen. 
-e Moltkestr. -> 
Machnowerstr. 
Elziehuugs - Vlnstak „Vlm 
Urban". T. 
E Berein z. Erziehung 
verwahrl. .Minder. 
V. ste&ler, W., Director. X. 
Banse. H, Frl. 
Ecke, St., Lehrer. 
Erich. F., Allstes), 
.Ham.inn, E., Aufseh. 
.MnoU. W., Anfiel). 
AlriegS, A„ Erzieherin. 
Mahtoiv, K.. Lehrer. 
Mittelslaedt. E., Bur. 
Gehilfin. 
Reste, E., Frl. 
Peglau, I, Portier. 
Piepse, H., Vlnsseh. 
Onarg, H., Lehrer. 
Reinboth, B.. Hausmutter. 
Schroedcr, 11, Ww. 
Sommerfeld, M., Frl. 
Stahlbeig. F., Erzieheriiu 
Wilhtic-fi, F., Lehrer. 
Serbe, B., Frl. 
^ingel, A., Gärtner. 
lUbaitsir. 
Baustelle. 
-<r Anguststr. -> 
Baustellen. 
E Doß'sche Erben. 
Iohannisstr. 
ozm/Ä^ 
* 
F^ÄI^ntr3P5^| Saltasplel! Ruhm und Glanz des v ■< q 
p üiffl » neuenJahrhunderts, Schlechter. *•
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.