Path:
Periodical volume V. Vororte 27. Neu= Weißensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Thcll 
NcuWcißensee 
Gustav Adolphstr. 
Prenzlauer Allee. 
l7-4:3?miitcflciL 
Lchderstr. 
5 E Sch.lz, 'R.. Gastw. 
Becker. H.. Lüsefbrk. 
Vogel, M.. Handelsm. 
0 Gartcii-geh.^z. L!r. 5. 
7 E Krasft'sche Erben. e 
VSlroTtt,^., Lerwalterut. 
Baumbach, O., Tuchm» 
mstr. 
Dieck, C., Tischler. . 
Nranzel, H.. Tischler. 
Goeritz. I., Ww. 
Gottschow, M.. Ww. , 
Sabeck. I.. 'Ww., Colo- 
uiälwrhdlg. 
Steddiu, O-. Backermstr 
Zickert. 25., Wurf. . 
tieft, ©., Fuhrh. ' 
Slrofit’idje Erben. 
V. Strafft, g., 33ciroqUcrut 
(Nr. 7.) 
Busse. O., Fnhrh. - 
.mmi, 81., 6rf)ut)inm|tr 
Klatt. W. f/immmit. 
Lenz. 91.,’ Fuhrh. 
-.Malchert, E., Fnhrh.' 
Okon, A., Fnhrh. . , F 
Reichet, Ftlzschnhfbrk 
Wille, L., Fnhr-h. # 
9 E Bobert, H., Schankw. 
Bvhrenht, %, Zuschueid 
Heyne, R.. Stnkat. 
jÜtuQcr, (i|/, GiüantiiljNn 
Wciman'n, .H.. SchnftKO 
Wendt. I., Bannnternehm 
Wllke. Schneider. 
, Wolfram, 91., Schneider. 
10 E Tribbeusee. B.. Frau 
. (Franz. Brtchholz.) 
V. Hahnemann, M., 
Flcischbesch. 
Blume. I.. Prodnctcnbdl 
Bvcimfbrber, P., Destillat 
Haybach, Schlaffer. 
Perschkc, £,, Jvitljrl). 
Riefeustahl, P., Ww 
Schlächterei. 
Wiechert, E., Schneider 
mstr. 
Strenstr. 
11 E Wolfram,M.,Fourage 
hdlriu. 
Schw.ngberg, A., Maler. 
Sitfe, V., Handelsm. 
12 E'&tilw, E.,'Rentier. 
(Nr. 14.) 
Dachsei. Mechanik. 
Dammer. N., Packhos- 
Seomt. 
Meyner, F., Fuhrh. 
Neumann, I.. Schuhm. 
l3EKühu.E..Reut.(Nr.14. 
Buchholz. B., Ww. 
Glcue.N.. Schlächtermstr 
Heyer, L., Fischhdl. 
Gramer, I.. Pautoffelm 
Schulz. H., Fuhrh. 
14 E Kühn. -E.. Reittier. 
Anders, E., -Ww. 
Bohrma-in. V., Stfiit. 
Büudler, A., Buchdruck. 
Friedländer, S., Dr., pr. 
Arzt. 
Gloe, <£.. Schuhm. 
Haag, St, Bäcker. 
Nitrid), H., Haudelsm. 
SUiiiÜi, M.. Post-Assist. 
SUntts, (5.. Oiosttu. _ 
Slritgcr, W., Magistr. 
Vcamt. 
Laserstein, M., Waaren- 
liaus. 
haus. 
Poppe, F.. Bierfahr. 
Schütte, G., Monteur. 
Teichert. H.. Technik. 
Tiili, M., Fabrk. 
lltiit, O.. Maurer. 
15 E Sickert, R.. Rentier 
Barkow, I.. Rentier. 
Ewig, E.. Secret. 
Herda, H., Schankw. 
Schipke, W., Tischler« 
mstr. 
16 E Zickert, R.,Renticr. (Nr 
16.) 
Postamt H. 
Hirich, A„ Manufactur- 
wr. 
51 niier, I., Drechsler. 
Liebschwager, O., Frau 
Cigarre'nhdlg. 
Pickert, O., Colonialwr- 
hblg. 
Roxlan, 2..Schneidermstr. 
Seeberger. F., Kfm. 
— A., Schneiderin. 
Langhausstr. -> 
17 s. a. Laughanöstr. 61. 
17 Gabbert. F.. Maschinenb 
Grantzow, W., Ww. 
Kirsch, St., He.lgeh. 
Neumann; E., Ww. 
Nermann. I., Droschk. 
Kutscher. 
Nodrahn, (?., Scktoner. 
Seeaer, A.. Colonialwr- 
" hdlg. T. /• 
Wolf. 51., Silberöraht-. 
( zieh. 
ÜTaEBstttucr.S. % Et|cn> 
wrhdlg. 
Bos;. E., Cigarrcnm. 
Dallwitz. E., Tischler. 
Heinzius, M.. Lehreriu. 
Sici-bci; g-., iUiaitrn-: 
17b Baustölle. 
18 E Richter, L., Kfm. 
„ (BerltuO. 
Bc.rfll)ciincv, 23., Werk- 
Spreuger. A. H.. Palmen 
fbrt. T. . - 
19EP!ütschow,W..Nentier, 
(NiVlöO.) 
Dahlström, A., Gartuer. 
Heiuücke, A.,. Schlächter- 
mstr. ' 
Scheidemann, Tops- 
hdl. ' 
20 E Plütschow.W.,Rentier 
(S!r. 150.) 
Janott, St., Producten- 
hblfl. 
Priylau, Th., Handelsm. 
Stim. M., Slartosikl- 
hdl. 
ßl EGemeindeNen-Weiszen 
see.' 
. V. BraM. H., Ww. 
22 E Ptntschow, W., Rentier 
(Nr. 150.) 
Baltcutsch, W., Böttcher' 
mstr. 
Halm. I.. Gastw. 
S'Ucsten, P., Schlächtermstr. 
Stnwe, H., Manrerpol. 
23 Holzplav. 
E PUitschow. W., Rentier 
(Nr. m.) 
Maecker,F.,Brcnnmathdlq. 
23a E Rlidzewsri, R., Obst 
hblfl. 
Friedrich, A.. Maler. 
— G., Manrerpol. 
Hertel. H.. Wcbcnnstr. 
Mauthe, W., Tischler. 
Pötzmaii«, W., Elcctr. 
Arb. 
Spauberg, R., Klempner, 
mstr. 
Velmerk. L.. 6)astwirthin. 
Wolf, G., WcLcrmitv. 
24 E Jankowsklj. M., 
Schlächtermstr. 
Fintzclino.M., Schlächter. 
Mülter. I.. Maurer. 
Priyinfl, ff., Fnhrh. 
Reinsch, W., Droich7. 
Kutsch. 
Römer, P.. Mflttrci". 
Wodtke, M., Lelirerww. 
24a'E Müller, kv.. Gastw. 
Stoch, ^., Barbier. 
Aocfi’flci, 91., Bote. 
Michaelis, C., ^tasarb. 
Roll dc. I., Sirnmcrrn.. 
Rosenow, H., l^aöarb 
Schneidel, (£., Artist. 
Starke, R.. Bildliauer.' 
Winkelmann, H., Tischler, 
mstr. 
Charlotteuburgerstr. -> 
1 >5 E Mnnchow, H., Ge- 
meindesecr. 
Bock, A.. Droschk. Kutsch. 
- !?.. Fl-hrb. 
Brechtkeu, A., OJcitburtii. 
Dautwiz, M.. Drogerie. 
Mosols, E., Gärtner. 
2oa E tiier, A.. Fabrktin. 
Dreifke, 91., syiiOrs;. 
Grüser, P.. Juhrh. 
26 E Schaefer, W., Fnhrh. 
(Pankow.) 
V. Schieferdecker, A., 
Handelsm. 
Fink, H., Tischler. 
Psalzgraf. A., Privatier. 
Wahl, H., Znschneid. 
27. 28 BansteUon. 
E Schilling. Gebr. E. u. 
W., Bannnternehm. 
(HeinersdorscrWeg3v.) 
Baustelle. 
100 E Bambergcr, L., 
Banquier. (Berlin.) 
V. Mielke. P.. Gastwirlhin. 
101—104 Baustellen. „ 
E Bamberger, L., Ban¬ 
quier (Berlin.) 
ilOf> Gärtnerei.' 
E Bamberger, 12., Ban- 
' ttutrr. (Berlin.) 
100 E Gillam. "R., Trainer 
lRns;land.) 
V. Bock, E..' Gastw:' 
Bork. l!.,'Tiscklcr.' 
Haak. H.,‘ Kutscher. 
107. 108 E Nmpcr. Conti- 
nental'GaS Affociat. 7 
V. Krüger. O., Jnspe'ct. I 
100-125 Baustellen.,, 
E Bauverein Äcitzensee 
i. Vlq. 
126 E Mierschenz, G., Gastw! 
(Berlin.) 
V.Lindemann. Ww. 
Fiedler,Fulrrh. 
Gierle. E.. Fuljrh.... 
Köhler, W., AbfnlMich. 
Löwel,' R.. Maler. 
Pollow. A.. Ww.' , ' 
S'andow, E., Sclunied. 
Stnrm.' H., Drojchk.. 
. Kutscher. ’ . 
127 Baustelle. 
12^—130 E Henckel v. 
Donnerömarck.'G., Graf 
(Ansterhalb.)' 
V. du Maire, F., Verwalt 
• (Nr. 132.) 
Maier. G.. Gastw. 
13V E Henckel v. Dvnnrr§' 
marck.Graf.tAüsrerhalb.^ 
V. dn Maire, F.^ Berwält 
ONr. 132.) 
Hcvkc, C.. Klempner. 
132 E Henckel v. Donners 
marck.Graf.(Aus;erhalb., 
1 V. dn Maire, F./ Ler- 
walt. 
133-140 Baustellen. 
29 
Hamburger Platz. -> 
Pistoriusslr. -> 
30-66 geh. z. Rölkeslr. 
Amalienstr. -> 
-74 Kirchhof d. Zions- 
fltrtlltAflthfl 
-<- Pistoriusslr. -> 
Hamburger PInl}. 
!: 141 Baustelle. 
142 E Anlkowiak, I., Ge 
flngellidl. (Nen-Hohen 
Schönhansen.1 
V. Uoit. I., Schankw. 
Hoffrnann. (?„ Slassirer. 
Stuhlt, A.. Fithrh. 
Nüttke, C.. Fuhrh. 
Wehcl, C., Gärtuereibef. 
,'iaüder. P.! Fulirlj. 
143 E Schmidt. G., Buch 
druck. 
Iahnke, P., Droschl 
Muttdi. 
Klock. P., Droschk. Kutsch 
Kraft. O., Gastw.. 
Martini, C., Droschk. 
Mnlich. 
Nachtweide, ©., Han- 
delsm. 
Pienack.G..Schneidennftr. 
144 E Langklas, A., Eigen¬ 
thum. 
Gutschc, £>.. Fnhrh. . 
H., Manrer. 
14o E Bliihm, A., Ww 
(Berlin.) 
V. Mansf. C.,, Droschk. 
Mutsch. 
Erdmann, R., Kfm 
146 Garteu geh. z. Nr. 145 
Charlottenburgerstr. -> 
147 E Hartmanu, H.. 
Cvlomalwrlidlg. 
Gleinig. H., Fuhrh. 
Wodlke. M., Ww. 
Wolle. Oi., Spinnen». 
148E Mnckelberg, P., Bier 
verleg. 
Anscher. F.. Kntscher. 
Saste. H., Schlächtermstr. 
Netter. I.. Penfionair. 
14U E Pfeiffer, 2-, Tischter- 
mstr. 
150 E Ptütschow.W.,Rentier 
Hanewaldt. F., Wollwr- 
IiMg. 
Janer, I., Billardguenes- 
fdrk. 
Klamm. M., Frau, 
Sch'^chterei. 
Steema.''N, F., Sattler 
mstr. 
151 E Mitzlaff, E., Kfm. 
Engel. A., Kfm. 
Friedrich, A.. Schaukw. 
Goralczyk. 2L, Sattler. 
Kaske, F.. Tischler/ 
.Klimm, W., Fnhrh. 
Lauge. E., Schuhm. 
TänigeS, K„ Handelsm. 
Weist. E.. Spinnmstr. 
— 862 — 
152 Anscher, H.'. Molkcrcib 
Berg. W.. Schlosser. 
Beseke, F., Invalide. 
Engel, F., Maurer. 
Graf, D.. Fnhrh. 
Gunch, P., Schlachtet.' 
Kiepp. O., Schlächtexittstr. 
Kupsäf-, H.'. Droschk.Slnksch. 
Regelt«,"A., Cigarrcnm. 
Reinhardt, E.. Fnhrh." 
— E.s- Schmied. 
Sander,' &.?' Fuhrh/ • 
Ull'nch/E.'. Tapez.' 
lo3 E Hiivebraudt, L., 
Motkereibes. 
Doh'adt. A„ Tischler. 
Ianotli,L..Droschk.Kutsch. 
H;ll, H., 05ctftiü. T. 
Sprenger, G. H., itfiu. 
154 E Mekleuburg, A., 
Schuhm.- - •• 
Schmöker.M.. Kobleuhdlg. 
155 f. a. LanghanSslr. (»2. 
E Wartbiil, E.. Gastw. 
Guhlke, W.. Schriftsetz. 
Iänschen,A..sUempner. ', 
Lny. H.. lh>iu. • 
Ritter, I.. Handelöm. 
Schiche, G., Schneider. 
Langhausstr. ->■. 
150 EMägdefrau.L.,Bäcker- 
ittftr. 
157 E Ober, 2(., Stetter- 
erheb. 3 
. Grofikom. A.. Privatier, 
rttapp.. E., Mechanik. 
Seidler, %, HandctSm. 
158, E. Dhn), H,, Pnvatier. 
Ewig. 6h., Ww. 
Hagedorn, O., Schlächter 
XihWim, ^...BiichbitU». 
15U E Dichr, A., Golddrccht- 
zieluustr. 
Bergemanu,' M., Hutm. 
Bocckcr, H.. Skutscher. ' 
Dtehr, R.. BilM). 
Grösser. E.,, Golddraht^ 
sicher. 
Kirsch. F.. Barbier. 
Stticwc, H./ Smlosser. 
Meslcv, R., Tischler. 
Kwlsch. 2., Fulrrh. 
Kuuze, .W.. Pautiuenfbrk. 
Raluit. E„ Invalide. 
Tebiaff. (£., Postschafsn. 
1(50 E Schulz. A., Peu 
sionair. 
Bausemer. 9l., Fil. 
Friedrich, E., Tapez. 
Gallien, G„ Spinner. 
Wicftmnuii, P., Lehrer.' 
scraitlch. Ä.. Invalide. 
Man.;. £., Schniimmstr. 
Stinimtrow. M.. Maurer. 
Möhriug, H., Biiritcmit. 
LrlowSty.A.. Steinsetzer 
Rief;; 91., Tisklüer. 
Saldier: G.. Schneider. 
Schulze, G., Böttchermstr 
Bogei. 21., Tii'slilenustr. 
Weimanu, H., Buchdruck. 
161 EBaumert, B.. Reittier 
Bauer, A„ Handelsm 
162 Hol^lan.^ 
ESt(r(|tv,G.„3iir)vr).(!Öcv 
lm.) 
Ncu-Wcißensce 
Bengv.M.,Brennntathdlg. 
162a E. Strömiug. 
Eigenthnmeriu. . 
Slruccke, W., Pinselfbrk. 
Hoppe, I., HaudelSm. 
Slaatsch.G..Schneidermstr. 
Ströming,W.,- Möbelfbrk 
T. 
103 E Schulhe. M.. Ww. 
Beständig. A.. Fuhrh. 
Hermann, R., Tischler. 
Schulz. E., Ww. 
Waldow, Handelsm, 
104 E Belireudt, I., 
Eigcnthümriu. 
165 ESauder, R.,Schlächler- 
mstr. 
Graste. L.. Handclsfr. 
Oertel, E., Bäcker. 
Pertner, E., Plätterin. 
Schwalm, G., Haudelsm. 
Zschieschner, W., M(t 
schiueufbrk. 
166 E Sirftfici', A.. Rentiere. 
Bohrer, B., 9trtist. 
— H., Kfm. 
Bretzel, E„ Drechslermstr. 
Franke. I., Lehrer. 
Gednld.F., Cigarreuhdlg. 
6)ieseler. W.. Fuhrh. 
Kulhc. M., Schlosser. 
Lauderbarthold. H., 
Schneider. 
Nabin. R.. Lithogr. 
Reh, O.. Hauptlehrer. 
37 s. 
s. a.Heiuersd orfer Weg 2. 
Schröder,I., Schmiede- 
168 ESchniver. H., Stclllm 
mstr. (Berlins 
V. Karsten, H.. 6)ärtner. 
Schnhknecht, H.. Maurer. 
-<r Heiullödorfer Weg. 
HcincrsdürfcrWeg. 
Gustav Adolphstr. 
1 (jefi.::Ä.‘- Gustav' 9ldölph- 
fit: -168. - > 
2 s. (ti Gustav Adolphstr. 167. 
E Schröder,I.', Schmiede- 
rustr. 
Strasburg, W., Lackirer-. 
mstr. - ’ * • 
^eidler, A., Sattkerntstr. 
3 E Eggebrecht, W., Rentier. 
Binder, A., Tischler. 
Geduld, F., Rentier. 
Goegge, M., Tischler. 
Hausch, E., Tischlermstr. 
.Vnrhttrtiut, L., Fnhrh. 
Ja hing, H.) Schlächter¬ 
mstr. 
Kape,' 9C:. Maler.^ 
Lauge, R., Schlosser. 
Schmidt, E., Ww. 
Schülze/G., Gastw. T 
'Tilli.M:, Dampfschneide- 
mühle. 
4—6 Baustelle». * 
E Kühu, E., Reittier. 
(Gustav Adolplistr. 14.) 
7 E v. Sloppelow. M.. Fabrk 
(Bcrltit.) 
V. Seidel. I.,,Pförtner. 
Doris,*M., SchrifkirK? 
Slirchuer, H.. Handelsm 
Pittmann, R., Eißdnett 
‘ hMg. '' . -y . 
,8 E. Witting. 2(..' Archi 
tect. (Berlin.) r 
V. ©djrötcr, F^ Pptzmstr 
Körner. G.. Drechsler. 
Luleck. I.. Klempuermstr 
Märten, W., Invalide. 
Schüler. O.. SUttsck-er. 
Wetzet. .A.. Maurer. . 
Wrobbel, H.,. Schankw. 
9 Baustelle. 
10 E Mauser, I., Lackirer 
mstr. 
Braun, E.. Ww. 
Gcricfe, W.f Schmiede 
mstr. 
Hennig. I., Ww. 
Jade, A.. Tischlermstr. 
11 EMilster.F..Bäckermstr 
Schattschneider. W., 
Cigarreuhdt. 
12 E Benndorf.W..Eisenhdl 
12a f. a. Langiiansstr. 82. 
EEckert.Th.,Apothek.Bef. 
Beltti, W., Braner. 
Block, 91., Blockwärt. 
Gerhardt. C., .Maschinist 
Ktämer, E., Schlächter. 
'Ratajczak. I., Tischler. 
Schneider. W.. Apotheker. 
Wanuuth.E., Schuhmmstr. 
Weguer, L., Ww. 
-4r Langhansstr. 
13.14EBraudtuer.F.,Rah^ 
meufbrk. T. 
. Alln-edit, O.. Zimmerm. 
15 E ststps. H., Buchdrucker. 
Pöhlaudt. st, Tischler. 
Reimann, P., Hau^dien 
liebe, F.. Tischler. * 
16 EPiuckett.R..Schmiede- 
mstr.lLaughanöstr.96.97.) 
Henmann.I..Motkereibes. 
[7 E Spillner.'H., Schläch- 
mstr. 
18 ETeichcrt, I., Colouial- 
wrüdl^. 
Slndresen. t\, Fnhrh. 
Ballerstädt. A.. Fuhrh. 
Fmtf, F.. Fnhrh. 
Giecke, W„ Stellt». 
Günther, A., Töpser. 
Schneider, R., Fnhrh. 
Uifitt, F..' Schlachtertnstr. 
19 f. u. Chartottenbnrger- 
str. 95. 
E Falk, E.. Gastw. 
Brandt, A., Steinmeymstr 
Hossmann, E., Slassirer. 
suofl, F.» Instrumenten 
schleif. 
Schmalfeld, C., Schuhm 
mstr. 
Charlottenbnrgerstr. -> 
23 E Äoser, Th., Tischler- 
mstr. 
Hohnefeldt, E., Droschk. ! 
Kutsch. 
Schneider, 0., Mechanik. 
Weinstein. H., Tischlermstr. 
24 E Eugel.'R.^ Bäckermstr. 
25 E Wichman< B.', Möbel- 
sbrk. - : 
Lange' A.. Fnhrh.' 
Piftoriusstr. -r^ 
26. 27 Baustellen. 
28-30 Baustellen. 
31 • E Kesteu, P., Küchen¬ 
chef. (Berlin.) 
Richter, (£., Handelöm. 
Sowalski, 21., OJststn). 
Teichert. 92., Brunnen- 
bangesch. • • 
32 E Redies,- M., Ww. 
(Nr. 3it.) 
33 E Redies. M.. Ww. 
33a EStiegler.W.,Schankw. 
Bechert. L.. Tischler.- 
Bey jttri., A.. Gärtner. 
Dnfmic, W.." Reisender. 
Heimbürge, H., Tifchler- 
mstr.- 
Schneider. C.. Möbelpol. 
Schulze. H., Handelsm. 
33h E Weniger, R.. Tlschler- 
mttr. 
E Siefert, A..Tlschlerm,tr. 
Katschnck, O., Fuhrh. ' 
Laduer, G., FiiltrH. 
MöwcS,Chr.,Gastwinhin. 
Ctahu. (£., Töpfer. 
Weniger &* Siefert, . 
Tischlerei. 
34 E Bahr.K-. Maurermstr. 
Rostn. E.. Drahtweber. 
35 E Heimbürge, Tisch 
lerntstvs (Är. 33a.) 
Blech, (£.. pens. DeaMt. 
Gärtuer.P..Frau,Schlüch 
tcrci., 
Heimbürge, G., Tisck)ler- 
mstr. 
Lnkas. 5., Fnfjrf). „ 
Medcnwald',G..Schloner. 
Nachtweide.O.^etuenlircr. 
Sielast. H. SUempner. 
36 E Böttcher. G., Eigen¬ 
thum. 
Brandt, W., FitHtfi. 
Büttuer. G„ Lelner. 
Keilten, H., Tischlermstr. 
Meier. H„ Fithth. 
Reinländer, W., Gemüse. 
Iidlg. 
Schlick, M, Tischlermstr. 
37 E Lnpp, G.. Eolontal- 
■ wrhdlg. 
Hittig, W., Bäcker. • 
Lielieuow. G.. Maurer.' 
Lutüsch, E.. Tischler.- 
Otto. E.. Fit(irf). 
Scheibe!. G., Fithrh. 
Stalinele,G..Scjm!),nmslr. 
Tackmann, W.. Fuhrh. 
20 
21 
EMeier,W.,Vorkosthdlg 
Cugcl. W., Haudclsm. 
Görke, G.. Kürschner. 
Jahu, K., Schlosser. 
Iakops, O., Fuhrh. 
Lauge, K., Eigarreum. 
6tarnt, E., Kohlenhdlg. 
E Göttin. H-, flulirh. 
Vnchholz. A., Tischler. 
Ewald. A., Fnhrh. 
46 E Schilling. (5. u. . 
Gebr., Bamiiitoiitclin/ 
(Nr. 39.) 
Boldt, E., Shitscticr. 
Briese..H., Ww. 
FriesenlMn, G.. Stein. 
mey. ^ 
Göbler^ F., Rentier. 
Heunmg, E., Schldditcr^ 
mffr.. 
Slolbcrg,*,G.,-(5i!enwriiMli. 
Slorrf, H., Ww. 
Schmidt' 9l.. Flthraei'ch. 
Betterling, A., ilUtiiiiMiib» 
mstr. . 
Wolfs, F.. Malcrmstr. 
47 E Sdjcrbctit, H., 
Sri)lstchteriitstr. 
Ansorge, M.. Kfm. 
Böttcher, R., Agcnt. 
Gehrke.' B., ßimmerm. 
Gerhardt. F.. Maurer. 
SUose. E., Iimmerm. 
Müller, C... Bahnbeaiilt. 
Semrow, F., Mutichei 
Stewert, O., Metallduh. 
48 E Sdinltze, 01, Stfm. 
V. Stöhn, A., Bcuustlter. 
Bergemann, G.. Bcigold. 
Bröndick. A., Wirker. 
Eichlebctt, 4)tu. I)r. 
Engel. E.. -Bäckermstr. 
Frischmttth, L., Sck)ueik>er- 
mitiV 
Jaede, 2t.'. Tisdilermsie. 
Pmtft. G.. Tischler. 
Putlij}. Th.. Dichter. . 
Riibr, A.. Kfm. 
Weidmülter, A., Teppich- 
tvebz - 
49 E Roskowöki, H„ 'Sm. 
Siefert. M.. Haudelc-m. 
Wils,- H.,. Schiäditermslr. 
r»0 E Becker, .G.. FithU). 
Boese, 9l., Brieftr. 
Paul. St, KohlettliM. 
51 E Friedrich, M.. Fiiljis). 
Dobder. £>.. Tischler. 
Lenz. R.t Fnhrl«. 
52—54 geh. z. Pmt$Uuec 
Chaussee i». 7. 
55 E Backhauo, E.. Mteulicr. 
Eontus. 9l. Gastw. 
Dorn, P.. Tiichler. 
Tanigel, I.. Mökelpol. 
Win^'kowski. I., iDcnmcp 
pol. 
56 s. a. PrenzlauerChauffcen. 
E Seidel, F., Schlachtn- 
ntstr. 
Felkenhauer. M...untrer. 
Slorn. A., .Ölstfcrmjtr. 
Sdiarfeuberg, (9., Bärfcrs 
mstr. 
r,7-(k$ geb. z. Prenzlauec 
Chanssee. 
Prenzlauer Chanssee.->- 
36 ELeutke, E.. ftumttennstr. 
lLnttghausstr. 13o!) 
V. Doebert, M.. Tischler- 
in slr. 
Fischer. R.. Schuhminstr. 
Fuitf, R„ Haittick'Ui.' 
Hclnife, P., Gastw. 
Horfartl). I.. Knopsfbrk. 
Mieter, E., Malcrmstr. 
Pievfc, F„ Schneidermstr. 
Poeschke, G., Schlächter- 
mstr. 
38a Bstiistclle. 
Branhansstr. -> 
39 ESdiilling.Gebr. E. n.W.. 
Bannnternehm. T. 
Fanstmann. I.. Fuhrh. 
Mogel, F., Bierfahr. 
Neige, R., Fnhrh. 
ötennback. 91., 8"umerm 
Scherler. O.. Bnchhalt. 
— W., Lehrer. 
Schwietzke, W., Gastw. 
:) geh. zu Nr. 39. 
I E Schane. I., Ww. 
Meißner, W., Fnhrh. 
Schenerleiu. H., Tapez. 
Stnhlmann, F„ Tischler. 
42 E Reinhardt,2.,Schlosser- 
mstr. 
Bredow, W., Sdtlosser. 
Neubauer, L.. Maurer. 
) E Schulz, M., Eigen- 
thümeriu. 
Nadseck, F., Maurer. 
Zauner. P.. Drechsler, 
i E Böttcher, M., Töpfer. 
Böse. E.. Barbier. 
Gtiese, W.. Skutscher. 
Schulz. R., Böttchermstr. 
Wegener. P.. Tisd)lermstr. 
15 E Böttcher, H., Töpfer- 
mstr. 
44 
König-Chausscc. 
Berlinetstr ->• 
1-4' E 23ui'd)ari»t,9l.,i)lcnt. 
(Bcrltti.)’ ' 
E Burchardt.H., flientier. 
(Berlin.) 
V. Lefier. S., Beuuitlt. 
(Nr. W.) 
Bnddel C., Gärtner. 
Cobien. E., Gastw. 
Schenk. R., Gastw. T. 
5.6 E CnderS, G., Braum'i- 
des. T. 
Branerei Weiszensee, ömt. 
Enders. T. • 
Mcche, H., Inspeetor. 
Rftid), P., Brntmihr. 
Stövner. B., Gastw. 
7 E Kielblock. A., Schotn- 
stciiifcgtustr. 
8 E Schwartz,9l.,Cigancn- 
fbrk. 
Gantzkow, W., Lehrer. 
Laav, A., Malermslr. 
Raedel. W., Lederwriluk. 
Rammlow, I,. Handciöin. 
Rossow, I., Beamter. 
9 E Zutrauen, P., Apo» 
theter. T. 
Flora-9lpothe?e. T. 
10 E Diedler, L.. Ww. 
Benecke, O.. Tischler. 
Eckert. I., Kutscher. 
Jung, M., Schneiden». 
Mann, I., Schankw. 
Rnng?, W., Handelsm. 
10a E Taubenheim. Ä., 
Fleischcrmstr. 
Bartsch. W.. Lehrer. 
Klinuer.K.. Giim. Bcslmt. 
Levy. D.. Kfm. , r 
Liedke. R., Schulvotstei). 
Paehold, H.. Beamter. 
Weckmann, G., Gürtler. 
Albertincustr. -> 
V.Koölowsky, C., Verwalt. ^ ^teuuae, ti.., ^n)loch= 
- 99 Baustellen * ' 
Hippler, I., Stellmmstr 
termstr. (Berlin 
LanghauSstr. -> 
Paunier. F., Srijaitftu. 
Bäckermstr 
V. Stöhr, T. 
Rennbahnstr. -> 
/ (Yroterjan'S Malzbier i fift 15 
Malzbier-JL'rauerei Christoph Groterjan, Berlin N. Spec..{ 
Groterjau'S Export-Malztzier LFl.LOPfa
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.