Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

'vfft?'-'*1!** 6 
J 
i 
i 
_ B 
V. Tljeil 
Neu-Weitzensee 
260 — 
Neu-Weißensee 
Berzeiü-niß der Strafen mit sämmtlichen Häusern nnd Danvlätzen nebst Angabe der Eigenthümer, 
Verwalter nnd Miether. 
B. 
Albcrtinenstr. 
Äönig-Chauffcc. ->■ 
1 gel). z.Stöuig-GIjauüeelOa. 
la Staustelle. 
E Siebter, A., flaffiret. 
(jVöiiig.Ghmifice 10.) 
2 E Beutel, 91potIjet. 
' (Berlin.) 
Aucr, L., Stalln,. 
Stüttflcr. H., Lchrer. 
Klopfleisch, Q., Slfm. 
Schnitz. S., Schaffner. 
Steiler, 3-, Stiderci. 
Tepper, O., Lehrer. 
SSilfeiiinn, F., Ingen. 
8 ESlöniiemanu, (£., Eisig 
fürs. T. 
fioifac, G., Kutscher. 
4 E Sybow, G., Privatier. 
Hnbner, 31., Handels- 
gärtu. 
Slirlinatiu, H., Molkereibef 
8 E Liöke,91., 9lpotl)eler.T. 
Smmliiirg Nach)., H., 
Fabrk. pljimiMcciil.Prä» 
parate. T. ■ 
Ba E 9!osendorff, G., Slfm. 
(Berlin.) - 
6 E ftelbtniami, 6., 21ml5=; 
ii. Gern. Soriteli. T. 
Slmtö- II. Gcineiiibcbiir. T. 
Zöltmaiin, I., Slmtsdien. 
7—9 Karten geh. z. Nr. 6. 
10—12 Pari, fiel), z. Könige 
Ghauffee 1—1. 
Anialieuslr. ->■ 
13 Bausiclte. 
E Pieper, I., Rentier 
(Slünig-Gljaiinec HO.) 
14 E Start, G., Rentier. 
Traeqer, St., Lehrerin. 
Stark, G., Lehrerin. 
16 Baustelle. 
E Friedländer,S.,Rentier. 
(Slerfi.,.) 
16 Baustelle. 
E Lauermeier, ©., Asm. 
(Berlin) 
17 E Gorpe’schc Erben. 
V. Beruhig, 6., SSto. 
(9fr. 17a.) 
Gbeling, P., Snnbgcr. 
Secr. 
Slrriiiclireir, A-, Lchrer. 
17a E Gorpü'fche Erben. 
V. Stemiiig, L. Ww. 
Wobrig, G„ 1lfm. 
18 E Zeder, 91., Schlächter 
mstr. 
Podzuu, G., Kutscher. 
Teller, G., Privatier. 
19 E Seilt), G., 6chlnc[)tcr= 
mstr. (Gäblerstr. ötl.) 
20 E Heibeinann, R„ Slfm. 
Bauveteiu SBeisjcnsee i. 
Liqn. T. 
Kriedeman», H., Gärtner. 
Sltmpeü, L-, Buchhdl. T. 
Viereck, P-, Bankbeamt. 
Wille, 91., Rentier. 
21 E Anstalt „Belh-Elim". 
V. Stereiibl, (?., Pastor. 
(Berlin.) 
Hölzer, L., Pflegerin. 
91ötdechen,H.,VorfteI)erin. 
Sa»ne»>a»ii,H., Helferin. 
SC-ollnmim, St., Helferin. 
22.2;’, EAnstalt „Stelhabora" 
V. Stete,idt, E., Pastor. 
(Berlin,) 
Butgmaiin.E.,Vorsteherin. 
24 E Heincriei, A., Lehrer. 
24a E StlciuSienit, G., itfm. 
E Kleinbienft, il., Heb 
amuie. 
Höhere Lehranstalt s. 
Knaben. 
Mcifmer, SB., Lehrer. 
Pclljcr, fy-, Pcnfionair. 
t ‘!iolt)c, G., Äfm. 
1 25 E Weise. R., i'lablmnftr. 
20 E Stretfchmer, M., Slfm. 
(Berlin.) 
E itretschmer, £, ftfjn. 
(Berlin.) 
GanalisationS-Bnrea». 
Boche, F., Fuhrh. 
Giicii, H., Ob. Postamts¬ 
assist. 
Mundt, F> f)itM|iieib. 
27 E Mischer, H., Aaunnter- 
27 Neimann, A., Stierfahrer. 
Scheffler, 21., Slfm. 
Steiler, C1., Reclor. 
Witihaus, G., Töpsermstr. 
28 geh. z. Pistoriusstr. 1. 
-<r Pistvriusstr. 
nehm. T. 
»ufch, G„ itfm. 
Amalicustr. 
<- 3(l5crtiiicnstr. -V 
1 E Glühe, H., Rentier. 
Meistner, 61, Maurer. 
2. 3 Baustellen. 
E Saimtelfofm, A., Slfm. 
(Schnei bemüh!.) 
Parlstr. -> 
4—6 Baustellen. 
E Raueubufch, SS., Ren¬ 
tier. , Parlstr. 20. 21.) 
7 E Stimm-, 6., (Staftto. 
Müller, Tli., Itfra. 
Schulz, F., • Droschk. 
itutfch. 
8 Baustelle. 
E Pieper, $., Rentier. 
(siüiiig-Ghiiiiiftc SOf.) 
Atbertinenstr. ->• 
Belfortstr. 
<- Sotliriugeiistr. ->• 
Baustellen. 
E Banges, s. Älittelwoh». 
(.Berlin.) 
Glsabslr. -> 
Baustelle». 
E Banges, f. üJlittclluoljn. 
(Berlin.) 
liSSrtclfir. 
Äaustcllen. 
E Büüow’idie Erben. 
2U—29E$tiiller ,G-, Wiimmi' 
wrfbrl. Act. ©es. T. 
V. Bnchholz, 51., Portier. 
Danbiy, O-, Wertführ. 
Doeffinger.B., Wertführ. 
Lnbwig, 3L, Werksühr. 
Schubeii, Sl., Majchinen- 
instr. 
Baustellen. 
E Zachart, M., Krabdcul- 
inallbrk. (Berlin.) 
Loihriugcustr. ->■ 
Branhausstr. 
-<-Heincr6borfci: S5tg. ->■ 
I Baustelle. 
E Kühu. Eigeuth. 
(Gustav Adolphstr. 13.) 
2—5 E Sittmaim, W.. 
Brauereibes. T. 
Berliner Weitzbier - 
Brauerei :c. S>. 2itt= 
man«. T. 
Förster, St., Schreiber, 
tinmoro, H., Holzart). 
Köhler, G., Stallmstr. 
Lange, asm. 
Schulz, E., ‘{eichner. 
Thieine, E., (Snstii). 
G Baustelle. 
-<-PrenzIaner Ghauifcc.-> 
Baustellen. 
Heiiteräborfer Weg. 
Franke, Ä„ S 
Friedrich, G„ 
Gantibera. M. 
-., Munftiimkr. 
Maurerpol. 
Kantzbera. Äfm. 
engst, St., Ww. 
troel, 31., Brauer. 
ii 
Charlotteuburgcr- 
straßc. 
-4r Parlstr. ->• 
j—9 Baustellen. 
10 Pumpstation. 
E Gemeinde Neu-Weitzen- 
see. 
V. Schulz, G., Mafchiuen- 
mftr. 
]1 E Wirth, $., Eigeii- 
tllfimcrin. 
9ioil, D„ Posament. 
12.13 E Wirth, Si., Eigen- 
thnmerin (Sir. 11.) 
Domcke, P„ Tischler. 
Geihardt, M., Stiidat. 
Hermann, W.. Sdjuhra. 
Home, H., Schmied. 
Melier, G., JJininierinfir. 
Liese, 6!., Sritermftr. 
Liudecke, ©., Maurer, yt. 
Neumann, SI., Mulfdicr. 
Scicgtr, (9., Schneiberniftr. 
Thiele, «., Tischler. 
14—18 Baustellcit. 
E Franke, M., Äfm. 
(Berlin.) 
Gäblerftr. ->■ 
19 geh. zu Gäblerstr. 50. 
20 Baustelle. 
E Rossow, I., Beamter 
((«äblerstr. 49.) 
21 E Lieuig, E., Postschasfu. 
a. D. 
Häusch, 21., Maurer. 
Purist, W., Glauiersi. 
Schulze. H., Drofchk. 
Fuhrh. 
Zacharias, H.,Weifi>vr,brk. 
22—26 Vanftclleii. 
E Gerding, H., Äfm. 
(Berlin.) 
Williclmstr. 
27—M Staustellen. 
31 E Baumaun, Sl., Han- 
belsm. 
Heiueke, Sl., Molkerei bes. 
Saiscniiaim,$.,Goloiiialr 
uirljbL 
32 E Wesen, I., Schlächter- 
uiitr. 
Faulinaim, K., Schlosser. 
SJigotfi, 2K., Privatlehr. 
Meyer, S., Schlack).ermstr. 
Schmidt, P., Mfm. 
33 E Sening, S3., Möbel- 
sbrl. T. 
Eichhorn, B., TrechSIer- 
instr. 
Herzig & Samiciimim, 
Mödekfbrk. 
Hoheiistein, F., HandelSin. 
Starte, D., Schnhnimstr. 
Sl—3ii Baustellen. 
E Wrofchfe, W., Witdhdlg. 
(Sir. 15K). 
37—40 llttiiftcllcn. 
E ücinieil, W.. Rentiere. 
(Parlstr. 89.) 
41 Banstelle. 
42 Baustelle. 
E Grtter, H., SSaurcr 
initr. (Slerliit.) 
43 E Micthle. G., Destillat. 
Fleischer, (»., Mlenipucr. 
Stlise, H.. Siergolber. 
Sabcr, Ä., Tischler. 
Nölkestr. 
44—58 Staustellen. 
E p. Magnus, Frhr. 
(Berlin.) 
59 E i'iüllcr, 6t., Tischlcr- 
mftr. (Berlin.) 
V. Falk. G„ Arbeit. 
Steuiiborf, Sl., Handelsm. 
Bitte, y., (üoäatb. 
FDiirnicr, SS., Tischler. 
Straiife, I., Tischler, 
illoaff, 3)1., Modistin. 
Prenfj, E., illoürleg. 
Stnuietoip, 91., Handelsm 
00 E Far;eriterii, D.,itolilciv 
Ijbl. (Sterliii.) 
Rochlitz, G., Fnhrh. 
-<r Frieülfcflr. 
01 E Borchardt, SS., Eigen- 
tllüni. 
Fischer, Th.. Golbarb. 
Heimig, Sl., Zimmerm. 
Jiniist, G., Stäckcr. 
Ncumann, St., Tischler. 
Schneider, Tl,., Fabrikarb. 
02 E Stimlel, F., Tischler. 
Stenilrord, P., Tischler. 
Sleriile, 91., Maler. 
Markgraf, ©., liidiler. 
Räder, O.. Hanbfchuhm. 
63 E SSartlml, G., 9leitlier. 
Broback, E., SUphallnrb. 
0-1 Baustelle. 
65. 60 Baustellen. 
E SchlcitliV, SS., Fabrk. 
(Steif; eiifcc, Heiners' 
dorsentr. 13.) 
67. 68 Banstellen. 1 
69 E Warthnl, G., Rentier. 
(Nr. W.) 
Barsch, 9)1., Molkereibef. 
Gabler, E., Fuhrh. 
Lclittka, H., Tischler. 
Schwarz, G., Monteur. 
70 Staustelle. 
71. 72 Staustellen. 
E Schilling, Gebr., Bau- 
unteruelim. (HeinerS- 
iorfer Sßeg 31).) 
73 E. Zenk, 21., Eigenthum. 
(Sir. 74.) 
Bayer, F., Schnhnimstr. 
Bertschenger, 21., SSro. 
Lehinann, Sl„ Hiitm. 
73 Schmidt, Sl., S3w. 
Schnitz, SL, Fuhrh. 
Ziebarth, F., Fuhrh. 
74 E Zenk, 21., Zimmerm. 
Ebert, Th., Handelsm. 
Ewa», 21., Fuhrh. 
Hentschel, 21., Tischlennstr. 
Straiife, I.. Tischler. 
75 geh. z. Gustav Sldolph- 
ftr. 25. 
Gustav Sldolphstr. -> 
70. 77 Karten geh. z. Gustav 
Adolphstr. 145. 146. 
78 E Tomnick, Sl., Seiler« 
mstr. 
79 E StackhauS,G.,SchIäch- 
tcnnstr. 
Bohu, St., Malcrmstr. 
Straun, G., i'ärfei'. 
Dahin, H., Stötfermftr. 
Triebe, A., Schlächtermstr. 
- E. A.. Frau, Engr. 
Schlächterei. 
Ittmann, W., Bäckennstr. 
Peschke, W., Schlächter¬ 
mstr. 
Srtiot.v Sl., Fnhrh. 
80 E Pcrncr, O., Schlächter¬ 
mstr. 
Sieerfel, E., Huiidfchnhm. 
!81 E Pemer.O., Schlächtcr- 
mitr. 
Oteifjler, P., Ww.. 
Hoffmann, 21., Droschk. 
Kutsch. 
Stiller, H., Weber. 
Wenzel, H., Slfm. 
82EBct|er,Sl;,Schlärf)tennftr. 
Stclom, G.. Schuhn,mstr. 
Söring. M„ Mlieriit. 
Paul, A.. StorfoithMg. 
Scherir, M., Schimim. 
83 Baustelle. 
E Slahlücrg, W., Eigen- 
lllüni. (91r. 103.) 
84EWestphal,G.,PriPat!er. 
Faust. Ii., ä'iollereibcsriii. 
Seftplwi, Ä., Slfm. 
85 E SUiuner, 21., Molkerei- 
bef. 
Hoffiimini, Kasarb. 
9!oienhahn, P., Fabrfarb. 
Thiem, I., Musiker, 
Wolff, 91., Ww. 
80E21roii,S.,Sck)läch!eimitr. 
('Berlin.) 
Stehm, O., Schlächkennstr. 
87 Staustelle. 
E 21rou,S.,Schlächtermstr. 
(Berlin.) 
©eneralstf. 
88 Staustelle. 
89. 90 E Bahr, I., Gärtner. 
91 E He». Molkereibef. 
(Charlvtteubiirg.) 
V. Daumeter, O.. Gasarb. 
Sirciuicde, S3., Steinst^. 
Sticglcr, E., Fuhrh. 
92 Baustelle. 
E Panzer, M„ Frau. 
(Preu5tauerGhauffeel8.) 
93 E Kolli», 21., Bäckermstr. 
Golliu jun., G., Bäder- 
mstr. 
Greini, E., Fuhrh. 
v. Hatten, Ojeschw., Mo¬ 
distinn. 
Laubsberger, H., Bäcker. 
Lübke, £.. Stäckec. 
SKorit, Stildhauer. 
9!n»be. H„ Maler, 
lllm, SS., Maurer. 
94 geh. z. Heiuersdüifer 
2 kg 20. 
Heiiieröborfer Weg. ->- 
95 s.a. Heiiieröborfer Weg 19. 
E Falk, G., Gaftw. 
9!abünz, G., Invalide. 
Schneider, F., Möbelpol. 
Web«, G., Schriftsetz. 
Westädk, H., Schuhmmstr. 
90 E 9teyeuta»z, G., Han¬ 
delsm. 
Beuike, Sl., Maurer. 
Braun, G., Tischler. 
Butschkow, SI., Ww. 
Jtrüger, I., Kutscher. 
Nagel, 31., Fabrkarb. 
Posseckert, R., Milchhbl. 
97 E Müller, E., Eigenthüm. 
(Luckenwatde.) 
\l tianfliicr, A., Ww. 
Bramschreiber. F., ffiiitfch. 
Stuckoip, 91., Ti)chler. 
Denkmann, D., Tischler. 
Grundeiuauu, Sl., Hauö- 
bieii. 
falle, 91., Tischler, 
oef, I., Äassirer. 
97 Stiigler, P., Maurer. 
Legarb, Drosch!. Stntfd). 
Niitsd), Sl., Ww. 
Pofledert. F.. Maler,»str. 
Richter, (E„ Tischler. 
Schulz, F., Stiitfd)er. 
Selber, P., Tischlermstr. 
Stell ii, nftjt, Fr.. Stahnarb. 
Storni, F.,Trofibk.Kntfch. 
Zernitow, Si., Jiwalibe. 
98 E Schani), 31., «nchhalt. 
(Glinrtottciibg.) 
V. ,Strüqrr,S.,Sd)jiI)nini[tr. 
Huiiziger, F., Maurer. 
Staptufy. 6., Fabrkarb. 
Luboinersli, O., Tisd)ler. 
Ouade, S., Bauarb. 
99 Staustelle. 
Geueralstr. 
100 EHöppner, 6, Sdinnkro. 
GrnCiimiiii, Si., Wäscherin. 
Siering, 38., Haubelom. 
Steirtert, I., Drofchk. 
Slutjch. 
101 E stod), W.> Fuhrh. 
Theis!, £)., Fabrtarb. 
102 Ej&itlig, F„ Hering?- 
räuchere!, 
Stlümel,- SL, Molkerei. 
Lehman», Schlächlcrmstr. 
Pfeiffer;' F., ffiurtetihblg. 
103 E Stahlberg, SS., Eigen • 
thun,. 
Bai lebe», £>., Maurer, 
»brecht, G„ Buchbind. 
Bögeler, I., Bäcker. 
101 E Schröder, L., Fran. 
Beigemaiiu, F., G.isarb. 
Stricjiuiami, 9t., Schnhui- 
ni|tr. 
Franke, D.,Sd)Iächlermfti'. 
Heiuze, H., .ftohlciiljbl. 
Paul, Ä, Töpfer. 
Seiffert,G..Schue!dermstr. 
u.'Slodatichel, 9t., Frau. 
105 E Engel, E., Ziinmenii. 
Baumgart, E., Droschk. 
itulfdi. 
Becker, G„ Gotorircr. 
Fiitlenljencr, H., Gastw. 
Still)», F-, Fuh h. 
Matteiis. F„ Rohrleg. 
Sperling, F., Fnhrh. 
10(1 E GoNfchling, G„ 
Stnchbalt. (Berlin.) 
V. Stecker, 31., peni. Be.imL 
SlnderS, H„ Sdjulnit. 
Dürtop, R„ Hausdien. 
Fehlow, F„ Holzfiaifer. 
Krause, G., Slnrfdmcr. 
Lckitlka, I., Tischler. ■ 
Marqnart, $}., Staiiarb. 
SJlorf't, E., Stilbhauer. 
Schmidt,H. ii. 91., Stauers). 
— 9t., Maler. 
■ Schwabe, S3., Töpfer. 
Eieber, 91., Kutscher. 
Strauß, W., SlftiL 
107 E S'.ebcmm,»,, R., 
Moftrichfdrk. T. 
108 E Sehet, H.. Eigen 
thiuneriii. (Berlin.) 
V. Stmgler, G., Maurer. 
Stecker, E., Stiichdruck. 
Dittberuer, O., Gärtner. 
G»hl, Th., Simmerni. 
Hohdüter, P., Tischler- 
mitr. 
Melver, P., Kutscher. 
Müller, 91., Sred)81er. 
Streuf;, O., Bahuarb. 
Bd)ic{crbcdcr, 31., Han- 
delsm. 
Slretimel, 9L, Tischler. 
109 E Saute, H., Fuhrh. 
Meiner!, P., Stiitfcher. 
Paulick, 91., Fuhrh. 
Rabe, H., Fuhrh. 
Sänke, 91., Sliitsdicr. 
110 E Siühu, Th., Fuhrh. 
111 E Hasfclmanu, 3)1., 
Destillat. (Berlin.) 
VflJlarr, H., Schulmimftr. 
Conrad, R., Destillat. 
Firkel, E., Feldarb. 
Hahn, W., Sd)inied. 
terz, Gh.. Malermstr. 
raufe, A„ Kutscher. 
Lange, K., Bäckermstr. 
Matte, I., Schneidern,str. 
Springer, 33., Tischlermstr. 
Zacherl, H., Maurer. 
Gustav Sldolphstr. ->• 
112 geh. z. Gustav Adolph¬ 
sir. 24a. 
113 E Schmibt, ©., Photogr. 
Kiwitt, F., Schuhm. 
Meynbecg, Ch.,Buchbind. 
Vandamm, W., Maurer. 
114 E Stünkel, 21., Ww 
(Sterlin.) 
Fielide, H„ Schlächter. 
Stegel, L., Ww. 
stiepp, 91., Schlächtermstr. 
115 Baustelle. 
116 E Müller, 91., Han- 
delsin. 
Koch, 3)1., Schlosser. 
— St., SSro. 
Rosenow, ,F., Tischler. 
117 E Mnller.J„Obsihdl. 
llti Baustelle. 
Goethestr. 
119-128 Baustellen. 
Fries,tfeftr. -> 
129 geh. z. Fries,ckeftr. 7a. 
130 E Staeroel, F., Schiiei- 
dermstr. 
Decker!, ?(., Maurer. 
Ran, fll., StfuL 
Storniert, F., Tischler, 
131 E Süd), 31., Fnhrh. 
Jlsch, O., Fulirh. 
13.2—141 Staustellen. 
142 E Stark, Sl., Gastw. 
Stolli, H„ Fuhrh. 
Schönstacbt,P„Steiiibri,d. 
Scola, 91., Tifdjler. 
9löl(eftr. — 
143 Baustelle. 
144 E SBiecjOrrrf, L., 9!eii- 
tiere. 
Hönicke, H„ Tischler. 
Müller, I., Maurer. 
Riesch, O„ Handelsin. 
Tanbner, Gi u. G.Lutfcher. 
Thalheim, 91., Productcn- 
libK 
145 E SSeichert, Th., Eigcn- 
thiim. 
fitaueniif, 21., Zimmerm. 
üeinke, 21., Schlosser. 
Säeidjerl, SS, Maichineiib. 
140—147a Staustellen. 
148 Staustelle. 
E Echönebeck, Zimmcr- 
mitr. (Berlin.) 
149 Staustelle. 
150. E Stephan, St., Dr, 
Pfarrer. (Friebrichftr. 
27. 28.) 
Katholifd)eS BereinshaiiS. 
Jaftrzembski, I., Schuhn,. 
Storonlsli, D., Sekret. 
Straulrourft, I., Decouom. 
T. 
151 E Richter, C.,SchIäd)ter- 
mftr. T. 
152EEri,st,E.,Drechslermstr. 
l'ii'licke, I., Handelsm. 
6ol|), SS., Sriianku). 
Jünke, H., Tisd-ler. 
Singe, E., SSro. 
153 E Mavborf,O., Tischler- 
lnslr. T • 
154 E Sdjleufeiier, I., 
Schlächtermstr. (Piste- 
riiidstr. 2.) 
Heinrich, G., Schlödjter- 
mitr. 
155 E Imme, M., Schnei- 
beriu. 
156 E GrainS, F., Privatier. 
Jfüketcnz, St.. Gastw. 
Melke, 6., Schneiderin. 
91eiu, I., Metallarb. 
-6- SBitljctuiftr. -> 
157 E Sänirfe, E, Hvlz- 
bildlj. (König-Ghanffee 
61b.) 
V. Jänide, 91., Ww. 
Lunow, Gh.. Kutscher. 
Lange, 3)1., Maurer. 
Nenniaiin, Sl., Gastw. 
Schneider, St., Schuhm. 
Schwarz. 6., Bäcker. 
158 E Süniennanu, SB.; 
Gestügelhdl. T. 
Groschke, SS., Kcflügcl- 
niastaiiftalt. T. 
159 E Siebert, Ww., 
Brauerei. 
160 E Daubih, H.,.Eigen¬ 
thum. 
161 E Seegert, SL, Möbel- 
flirt. T. 
162. 163 s. a. Friedrich- 
str. 22.-24. 
E HoIzbcarbeitungSfürf,, 
G. in. $. H. 
(Suhracr, E., SSerlfüljr. 
Friebrichftr. -> 
-<r Gäblerstr. -> 
164 geh. z. Gablersir. 14. 
165 EBeitSIe, E., vw. («es, 
SlaiizL 91atl|. 
Kerkow, F.. FouninrliM,,. 
166, 167 »anstellen.' 
1U8-176 Staustellen. 
E Hoffmauii, 91., (>l5rlnc» 
reibef. (Slöitig-Gliiiiqice 
28-30.) 
Parlstr. -> 
Cuxhavcncr Plntz. 
PisloriuSslr. -> 
1—3 geh. z. Sdiönfir. t. 
4 geh. z. Schönsir. 79. 
n geh. z. Gäblerstr. 2:i. 
6 geh. z. Piftorinn'tr-'to -:n. 
7 geh. z. Piftoriiuftr. ltsb. 
8 geh. z. Wilhelmstr ::o. 
9 geh. z. Gäblerstr. 15. 
Elsasrstr. 
Köiiig-Ghanifee. 
1 aeh. /,. Stöiiig-Gliauvce 57. 
2 E Släcker, F, Sdiläditerj 
mstr. 
3 E Stbler, 21., Golouial- 
wrhdlg. 
Stecker, F„ Siidiler. 
Stlnid)te,9t„ Sdiloiferiiistr. 
Richter, 91., Hotzhblg. 
4 E Weilt), G., Privatier. 
5 E Laube, M., Plnstm. X 
Sedanftr. 
6 E Schiefteilt, Sorotsjea, 
Frau. (2limerlinlb.) 
V. Colberg, W.. Asm. 
fieniel, E., Schntieb. 
Hantln, F., FabrfarC. 
Stodi, itrennnwlliblg. 
Polzin. E., Maurer. 
7 E Scherjberg, H.. Gaflw. 
S’ock, SS., Drofchk. Fuliid. 
Mausfelb, G., Schlä tücv. 
Schtefingec, E., Tischler. 
8 E Sauber,$.,Storkoftl)Mii 
Hantle, I., tiadireriiiiir. 
ftoffe, B., Pfcrbchbl. T. 
9 E Rapiiiund, F.. Maurei- 
mftr. 
Slebeliu, SS., Friseur. 
9!apm»»d, E., Miinrer. 
Wassermann, SS., Dicchö- 
Irrmftr. 
SBetibl, SB., Former. 
10 E Gttlich, M., Gast. 
Wirthin. 
Stafilier, S-, Schultnimitr. 
SClintniaiiii, 91., Tischler» 
mstr. 
Lehman,,. 91., StoMeuhblg. 
Sinke, Müller. 
Straf’,burgftr. 
11 geh. z. Strafiburastr. 41. 
12 E öieorgi, W„ Rohrleg. 
(Strntibiirgilr. 44.) 
Grünid), H., Manier. 
13 E Rofeiibnuiii,H., Slfm. 
(Sterlin.) 
V. Elka», S„ Verwalter. 
(Lotljriiigerstr. 42.) 
Sdjimmitii, H., Gastio. 
14 E fJlatf, Rech«. Rath. 
«St. fiidjtcrfetbe.) 
V. Schröber, E., ® achberff r. 
Weihlanb, SB., Diuiiil'. 
Schaffn. 
Weihrauch, H., Stniigefifi. 
15 E (Srofikopt, O., Fron 
(iangljnnSftr. 122). 
Parnitzke, E., Schlosser. 
Echachsehal, O., Städcv 
mitr. 
Tltiiiim. I., Ziiiimen». 
16 E Strafibiirgcr, SS., 
Gastw. 
Geyer, 15., Weber, 
ßeibtkr. St., Hausbieu. 
Lange, H., Studat. 
Paschke, G., Fabrkarb. 
Sleimanu, H., Mater. 
StubfzinSki, P., Stein- 
trag. 
Wittka, H., Schneibec. 
Wölk, F., Sdji,hin. 
■<r Metzstr. -> 
Baustellen. 
-<- Belfortstr. 
Baustellen. 
Metzstr. ->• 
58 f. sl. Meystr. 21. 
E Banges, f. Millelwohn. 
i. Liq. 
V. Konitz, W., flfm. 
58 
11 
5 
58n 
Cfc 
V 
• L 
COE 
61 I 
62 
ra i 
64 1 
St 
N 
•n 
91 
N 
.11 
C5E 
V. 
Li 
S 
ay 
jti 
67 g 
68 E 
V..' 
Ar 
' Bl 
Oit 
Ja 
Gc 
■ Sc 
Sfl 
Si 
f 
69 E 
E< 
t 
( 
58a 
Ka 
Str 
Sr 
70 E 
ii 
Stet 
Dr 
. Giti 
Gel 
■Mri 
■ Sie, 
PIr 
RÜ 
Sa! 
71'es 
72 E 
. Ära 
Sch 
Wei 
1 f. a 
E ( 
Stet 
Ebe 
Hei, 
Hin 
Lehi 
Olej 
2 E 
w! 
V.M 
(3 
Bad 
Bcr, 
Ewe 
Zcrb 
yinf 
3 E. 
SSi 
V. 3) 
f!i 
Eckci 
«toi 
Maz; 
ilimi 
Mich 
Poli 
Pott 
9inbi 
Stet 
ffloll 
, 8iegi 
4E,31ei 
Frau 
Rar, 
Kaufe kein Bett ohne VSTestphal & Reinhold9 s Patent Matratzen!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.