Path:
Periodical volume V. Vororte 26. Weißensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. xticu Weißettsee 
— 258 — 
Weißensee 
121—iao Baustelleu. 
E Bauverein 'Sciftenscc 
in Lig. (Berlin, Toro- 
theensir. 88.) 
Platz K. 
331—141 ^anstellen. 
E Morsdjner, (£., Älfnt. 
(Berlin.) 
142 E Hoffutann. W, Ww, 
(tloitiu. 
Hirschseld, H, Gärtner. 
Schmidt, C, Laudw. 
143 geh. z. Hlv. 142. 
Strafte 19. -> 
144 acli. ,v Nr. 145. 
145 E. Lenz, 'S, Landwirth 
Hossmanu, P, Tischler. 
14G E Schink, 5(, Bäcker- 
mftr. 
Loge. E, 2lckerpächt. 
147 EKrvhnert,K,Füuragc- 
I)d(n. . 
148 Baustelle. 
E tirityttert, >L, Founigc- 
ijhfn- (3ir. -147.) 
Strafte 18. 
149. 150 Baustellen. 
ELasse.L, (£igcntl)ümcntt, 
,sMi\ 151.) - 
151 E Lasse, L, Eigeu- 
t lulmcrtn. 
Braav. M, Wlv. 
Haepe. H., Tapez. 
152 E Braun. 5l, iMm.T. 
Kölsch, 51., Kirrt) (i. 5tnff. 
Boigt, H, Steinmetz. 
153, 154 Baustellen. 
E Braun. 5t, Gaftw> 
(Nr. 152.) 
isIlllfjC 1/ —^ 
155. 150- Gärtnerei geh. z. 
Nr. 157. 
157E Porath. H, Gärtuerei- 
bci. 
158 gcf;. v Nr. 157. 
159 E. Wilfc, G, Mol- 
fu'ctbcs. 
Ccholz, 11, Reurier. 
Strafte 10. -> 
1G0—105 Baumschule. 
E Stephan, Ww. 
(Berlin.! 
> Strafte 15. -> 
166 E Bohrloch, F-abit 
(Berlin.) 
V. Ianerte. 5(.. Berwalt. 
Muchow, P, Gärtner. 
167 E Meuhorn. VI., Landw. 
168—170 Banttellen. 
E ISriiit, E, Schneider- 
111111'. (Eberswalde.) 
(Strafte 14. -> 
171—173 (Wtiterci fleh. z. 
Nr. 174. 
174 E Preyel, E, Gärtnerei- 
bci. 
175—176 Gärtnerei geb. 3, 
Nr. 174. 
'üti’iifjc 13. — 
177. 178 E Schadow, 5l.. 
Sldmimstral. (5lnfter- 
halb.i 
V. Schadow. W, (Gärtner. 
Velntmuu, 21.. Pol. Beamt. 
Tliiete. P.. (Srim.lSömmiff. 
179 Banstelle.. 
E Nitugc, Zimmer- 
mitr. (Berlin.) 
180ESchtnidl.E.'S,Iund. 
ivrsdrk. 
Shtflimiu, ill., Brcnnmalcr. 
Ianüe. ,F, Dachdeck. . 
Reich, E, Schloss er. 
181 E Reich. 51., Ww., 
Priv. ^rren-5lnst. 
162 E Machalz, 'S, 
Schntzm. a. D. 
Montowöki, £>., Pferdeb. 
Schaffn. 
183. 184 Wem. Schulhaus. 
E Wem. Weiftensee. 
5llüert. .V-, Lehrer. 
Mansfeld. Hauptlehr. 
Toruow, P„ Lehrer. 
Werpcl, Ä., Lehrer. 
Strafte 12. -> 
185 Wem. 5lrrnenhau§. 
E (Wem. Wciftetl’ee. 
Cerpinsli, F., Wein. Tien. 
ISO E Tanscher, L, Küster 
o. D. 
Clirist. E.. Töpfer. 
187 Banstelle. 
E Mahl, .v-, Landw. 
(Dir. 188.) 
188 E Kahl, H., Landw. 
Gab».;, (i., Pserdeb.Kntfch. 
189 E Mnmjc. 51, inu. Dr. 
Mrnufc, -v, Dr., Ob. Bib¬ 
liothek. 
Bcrlivcrstr. -> 
Feldtuiauustr. 
Parkstr. 
I—6 Banstellen. 
ESaloschin'fche Erben. 
Berlinerst»'. -> 
—9 ('nhlncrci geh. 3. 
Berliuvrstr. 60—05. 
lOEWolMnu-fl, L,vr.,5lrzt. 
(Bcvlii’.rtfir. 5. 6.) 
II—14 ('järtucrei. 
E Cnrio, (£-.,_st)ärtitcr. 
(Berlinmtr. 97.) ' 
15 E Bvgeler, S, (öftrlncrei’ 
bei. 
16-EBocf, TH,Gärtncreibcs. 
17 Bauitcllc. 
E ^iihl. a, s^ärtnereibes. 
lNen 'Seinensee.) 
18—20 Banstellen. 
E tWoecf, H, Bangesch. 
(Berlin.) 
21 E Bahr..5t.. Pol. Beamt 
22-25 E Bluhm, (£, Wärt? 
ncreibes. 
Blnhm. E.. Pol. Secr. 
26—29 Bauslellen. 
E Ialilünöki. Nich, (Gärt¬ 
ner. l Berlin. Friedrich 
str. 249.) 
30—31 Bamtcffcn. 
E Barsch. Nich, Würtiter. 
(Berlin, .^ommandan- 
lcuür. 05.) 
32—50 Baunellcn. 
E Baitucteüi ÜBci&citfcc 
i. Liq. ! Berlin, Doro- 
theensn*. 88.) 
•<r Platz D. -> 
r)l~80 Baustellen. 
E. Banvcrcin 'Seifjcnsce 
i. Liq. (Berlin, Toro- 
Iheeustr. 88.) 
81 Bansielle. 
E Marschner, (?., Stfui. 
(Berlin.) 
82 Banstelle. 
E Wümc.Stirn. (Kö- 
nigö-(5l,anssee 32.) 
83 E Lange. 5l, Ziind- 
wrsbrt. T. 
84—91 Baustellen. 
E. Schumacher, C, Nüsj- 
schlächler. (Äönig- 
Lhanssee 45.) 
G./ 
92—93 E Knbale, 
Wartnereibcs. 
94 E Lohmanu, 5l.. Ww 
Lehmann, D.; Bäckermslr. 
95 E Bttchholv, M, Hcilgeh. 
90 E Erdmainl. N, Elgcii- 
tfnmt. 
Sillc, (5, 3immcr’u. 
97 Banslelle. .' 
E Henkel. Eigenth. 
(Außerhalb.) 
7<- Berlinerstr. ->■ 
98 Banstelle. 
E äli'arschncr, C., Kfm. 
(Berlin.) 
99 E Fleck, Eigenthum 
Bolim. S, Nieselwärt. 
100 Baustelle. 
E Schwarz. O, Partner. 
(Berlinerstr. 84.) 
Parkstr. -> 
Gartcnstr. 
Lichtcnbergerstr. 
1 E N'ens;er Wcicllsch. für 
Slranfcianlege. 
V. Al’och, S, 5tnstaltö 
Borsteh. T. 
Alenakreranfralt für ülc- 
inulhskrauke. T. 
Mare». H., Dr, 5lrzt. 
2 E Labnö. Gebr., Kslte. 
(Berlin.) 
V. StwbcU. H.. Landw. 
3 E Hnwe. '.C, ÜrfilÄU).’ : 
Hobensee. 0, Ritfirl). 
4 E Säbel, {v., Ncnticr. 
‘{rtbcl, 51, Tischlennstr. 
5 E S, Mhn. (Berlin.) 
V. Bolinstengel, H, Hdlöm. 
0 E Pengel, 3t«, Gärtnerei. 
7 Baustelle. 
E Ncubcvt, A, Äfm. - 
(Berlin.) 
8 E Segner,-M, Ww, 
5Noltenibes. 
Brandenbnrg.H, Pferdeb. 
Mutsctu'f. 
^leischmaun. E, Hdlöm. 
Wurtl), iy., Pensionair. 
Wek. Ü», Wagenfulir. 
9 E Iürgeil, 51, Mollerei. 
'ScsU'hal, 5l, Molkereibes 
10 E Wille. O, Landw. 
Hoheu-Schöuhauser- 
. strafe. 
jZaltenbergerstr. 
11 Banstelle. 
E Jürgen, W, Laudw. 
(Is-airntluTgciitr. 1.) 
12 Baustelle. 
E5lcl.BranereHvriedricho- 
liain. (Berlin.) 
13 E Moeser. :V(\, Frl. 
(Berliuerslr. 10.) 
B.i stellen. 
Q Kaiser. P, -lnstalls- 
uovit. (5iCttn a. MH.) 
I. Projectirle Slr. a. d. 
Berlinerstr.(Wegenerslr.)-> 
Baustellen. 
E. Wegeuer. R, Öaiibiu, 
(Berlinerstr. 4.) 
; -<r Lichteubergcrstr. 
Lichtcnbcrgcrstr. 
Lichlenberger Feld¬ 
mark. -> 
1- 05 geh. 3. Ncn-Weiüen- 
see. 
00—71 Baustellen. 
E Woffcn, H., Fabrk. 
(Berlin.) 
Straße 35. 
2—79 Baustellen. 
E (>)of[c«, H., .{yslbrf. 
(Berlin.) 
Strafte 36. 
80—92* Baustellen. 
E Schnlid.t, .(l^ Fran. 
(Berlin.) 
93 E* Mriebcmoitu, A, 
Gärtnereibes. 
Hanke. 5l., Möbelpol. 
Schmücker. O, . Architekt. 
94 E Plaltner. Ph., Dircc- 
tor. (Berlin.) 
V.Il1merH,Maschinenarb. 
95 E Plaltner, Ph, Di- 
rcctor. (Berlin.) 
V. Dosiow. I, Slrbciker. 
96 E Wricsert, F, Gastw. 
97 E Slmpt & (So, Fett- 
wrlidlg. (Berlin.) 
V Makowöki. C, 5lrbeit. 
96. 99 Baustellen. 
E 5lmpt <& Eo, Fett- 
wrhdlg. (Berlin.) 
100 E Atayyirf), Ncuüer. 
(Neu-Weisrensce.) 
.9?of>lcr, 5t, (siartner. 
101 E Atapyich, H, Rentier. 
(Neu - SciiVitsce.) 
Lelimann. H, Schlächter, 
^nlunann. I.. (Gastwirt l)in. 
102 E Schirlz,. Ä, (Sigvit-- 
.* .. lhüm.' : 
ilnitüiu öfi). H.,Tö;'fer- 
mstr. 
Strafte 40. -> 
103-108 Baustellen. 
E Schulz, Frau. (Neu* 
SScii;citfcc.)' 
Strafte 44. -> 
109 E Haselosf. W.. Gafilv. 
110—123 Kirchhof der 5lul- 
crstehnngS--Gemcinde. 
Strafte 43. -> 
124—130 geh. 5; Garten- 
sir. 1. 
OSinteitstr. -> 
131 E Schwedler, G, 
Fünragelidlg. 
132 geh. 3. Berlinerstr. 1. 
Berlinerstr. 
I. Projcctirtc Str. 
a.d. Berlinerstr. zw. 2, 
3 u. 4 gen. Wegenerstr. -> 
Baustellen. 
E Wegener. ;)t, Landw. 
(Bvi'lincrflr. 4.) 
l^arlcustr. -> 
Banstellen. 
E Kaiser. P„ Anstaltö- 
vorsleh. (Nenfj a. 
Baustellen. 
E Wegeuer, N, Landw. 
(Berlinerstr. 4.) 
■<7 Berlincrili'. 
II. Projcctirtc Str. 
«. d. Berlinerstr. zw. 
u. 54 gen. Borchrnaunstr.->- 
Banstellen. 
E Eurio. E, Knnstgärtn. 
(Berlinerstr. 97.) 
Baustelle. 
E Bauverein Weifteusec 
i. Lici. (Berlin, Toro^ 
thecustr. 88.) 
Bansletle. 
E Prcitft, Maurer. 
(5ccii=Wciftc»fce.) 
Ba»lstelle. 
E Heidke. E, Frau. (New 
Weifteusec.) 
Banstelle. 
E Krourcich.G, Beamter 
(Berliuerstr. 17.) 
Banstelle. 
E Äliem, 91, Maurerpol. 
(Berlinerstr. 124.) 
Konary'sches Haus. 
E Moimrt), O, 4lfm. 
(Berlin.) 
V. Schneidewind, W, 
Berwalt. 
Kllipp'sches HanS. 
E Knipv. W, Fabrkbes. 
• (5!en-Weiftensec.) 
Gärtnerei. 
E (Iitrio, E, Kuustgärtn. 
(Berlinerstr. 97.) 
Berlinerstr. -> 
Rcnnbahnstr. 
Berliuerstr. -> 
1 E Schnitze, 9(„ Ww. 
Gnämann, Th, Schmiede^ 
. ntstr. .. .. 
2 Baustelle. * . 
E Psarrgemeinde Weiftcu- 
fcc. 
3 geh. 3. Nr. 4. 
4 E Saffe, E, Rentiere. 
(Schoneberg.) 
V. Siniv, R, Siraftenb. 
- Schaffn. 
Trews. 5l.. G5artner. 
Wottlinp, 5t, 6)astw. 
(Üruusipid, Ä., Straßenb. 
Schaffn. 
Jürgen. M, Schuhm. 
Lesi'entbili, E, Siraftenb, 
Killsch. 
Plornann. F, Siraftenb, 
Kutsch. 
Raschle. H., Siraftenb. 
Kulsch. 
Schüler. A, Strafteub. 
jlitrfch. 
Wandel, G, Bergolder 
5 E BslHii‘,5l,6Wirlncicibef. 
0—8 Garten geb. 3. Nr. 9. 
9 E Hintze. E, Gärtuereibes. 
10 flf/). 3. yZr. 11. 
11 E Klinömann,O.,Gart- 
uei-eibej. 
12 Baustelle. 
E Magdebnrg, C, Milche 
hdl. {Nr. 13.) 
13 E Magdeburg, C, Mol- 
kereibes. 
Magdebnrg. I, Stelln!. 
14 E Schaub'sche Erben. 
V. Keller. H., Reg. Sccr. 
(Nr. 10.) 
Kischkar. K\, Siraftenb. 
Schaffn. 
Kleindienst,G, Strafteub. 
Schaffn. 
Rieger. Ob. Gärtner, 
15 Baustelle. 
E 'Sohlcro'iche Erben. 
10 E Wohlers, L, Ww. 
Tietloff. R„ Trainer. 
Meiler, H, Reg. Secr. 
Teich, K, Knrbelftepp. 
Teffen, O.. Gärtner. 
17—39 Baustelle». 
E Wohlers'sche Erben. 
40 E Priitcc Smilh, 51, 
Rentier. (Berlin.) 
Ebliuger, 5l, Ww,Gastw. 
Grabe, 5l, Laternenau- 
3üitb. 
41—57 Neue Trabrennbahn 
Wvifteiifee. 
E Pi'iucc Smith. A, 
Rentier. (Berlin.) 
58—64 Baustelle«. 
E Schleiuitz, W, Laudw> 
"(Nr. 05.) 
(»5 E Schleiuitz. W, Laudw. 
00 ael). 3. Nr. 05. 
07 E Schleiuitz, W, Landw. 
(Nr. 65.) 
08 E Block. F, Maurer. 
Kroschwitz, O., Töpfer. 
Schönrock, 21., Handelsm. 
69 E Tünge, F, Llrbeiler. 
Heinerödorfer 
Feldmark. 
Hohen- 
Schöilhauscrstr. 
Gartcnstr. 
1 Banslelle. 
E Witzell, H, Gartnerei- 
bes. (Nr. 2.) 
2 E Witzelt, H, Gärtnerei- 
bes. 
3 E Bethiuann, 0, Gärt- 
uereibes. 
4-9 geh. 3. Falkenberger- 
flr. 10. 
10 E Ehrisl, 2t, Bannuter- 
nehin. 
Schleswig. E, Dachdeck. 
U E Dauue. 5t, Ww. 
(Berlin.) 
V. 'Weber. F, Fnsirl). 
12 E Günther, (i)', Maurer¬ 
polier. 
Gartenstr. -> 
Straße 13. 
a. d. Faltenbergerstr. 
zw. 176 11. 177. -> 
Baustellen. 
EPretzel.E, Gärtnereibes. 
lFaltenbergerslr. 174.) 
Baustellen. ‘ 
ESchadow.5t..5tdministrat 
(Fallenbergerstr. 174 
bis 178.) 
Straße 14. 
a. d. Falkeubergerstr 
zw. 170 11. 171. ->• 
Baustellen. 
E Moeser. H, Landw. 
(Berlinerstr. 18.) 
Banstellen. 
E Bauverein Wciftcusee 
i. Lig. (Berlin, Doro- 
Ibeeiistr. 88.) 
Friedhof der jüdischen Ge¬ 
meinde 5ldaft ^iorotll.' 
Kirchhof der Gemeinde 
. Weiftensee. 
Gärtnerei. 
E SlepHari'sche Erben. . 
Straße 15. 
a. d. Falkeubergerstr. 
zw. 105 n. 100. 
Gärtnerei. 
E StepHail'sche Erben. 
Kirchhof der Gern. Weiften¬ 
see. 
Friedliofd. jüdisch. Gemeinde 
(Berlin.) 
E. Wem. „atbnfi 3iSroi;i". 
V. Muchmv. «(., iiinlil,. 
‘ Berwalt. ; 
Baustelle. 
E Banverein ©eiftenue 
• 1. Lili. (Berlin, Doro- 
theenstr.-88.) 
Baustelle. 
E Ku&alc, F., Möllere;* 
• -bef. (Neu < 2i'Ciiici!i\’i', 
Pistorinsstr. 5.) 
Baustelle. 
E (Surio, E.. -Uiinftqnrht. 
(Berliuerstr. 97.) 
Bslnfleisc. 
E Banverein Sciftcincc 
i. tiifl. (Berlin, Soro« 
thecustr. 88.) 
Baustelle.^ 
E Rnnfr Ä Kuorr, Bmi/-- 
gesch. (Berlin.) 
LausteUe. 
E Pretzcl. E, Gärtner. 
(Fallenbergerstr. 171.) 
Banstelle. 
E Schadow, W,Onu(m’i‘. 
(Fallenbergerstr. 177. 
176.) 
Straße 16 it. 17. 
■<r(i. d. Fiilfeit6crgeistr.->- 
(Unbebaut.) 
Straße 18. 
a. d. Falkeubergersir. 
. -zw. 148 it. 149. -> 
zum Bartholonmuc-tirri;* 
Hof. -> 
Baustellen. 
EKröhnert, K, Foiirag^ 
hdlg. (Falkeubergerstr. 
147.) 
Kirchhof. 
EBattholomätlsgenktillde. 
(Berlin.) 
V. Ruft, H., KirchhosS- 
iufpect. 
Straße 15). 
a. d. Fallenbergerstr. 
zw. 143 u. 144. -> 
Baustelle. 
E Mtiilchiter, C, Ksin. 
(Bcrlin.) 
Müller'scheö Haus. 
E. Müller, H., Schweine¬ 
mästerei. 
Banstelle. 
E Baitucreiu Weiftensee 
i. Liq. (Berlin, Toro- 
theeustr. 88.) 
Banstelle. 
E Hofsrnanu, W, Gastlv. 
(Falkeubergerstr. 142.) 
Baustelle. 
E Müller, H.. Schweine 
mäslerci. (Müller'scheS 
Haus.) 
Baustelle.. 
E Marschner, C, Kfi;t. 
(Berlin.) 
Baustellen. 
E. Bauverein Weiften?^ 
i. Liq. (Berlin, 2oro- 
lt,ccnstr. 88.) 
C, Verzeichnis der Handel- ititb Gewerbetreibendell^ nach Erwerbs- bezw. Bernfszweigen alphabetisch geordnet. 
Llrchitecten. 
Schier. F, Berliuerslr. 149. 
Bäcker. 
Erdmaiiil. 9f, Berlinerstr. 137. 
Hareilburg. 7>da, Berlinerstr. 87. 
yLclmmnn, O, Feldlmannstr. 94. 
Niklas. H, Berlinerstr. 134. 
Schink, 51, Falkeubergerstr. 140. 
Schwarz R, Berliuerstr. la. 
Wolsgramm. W, Berlinerstr. 81. 
Barbiere. 
Sccrf, C.. Ww., Berlinerstr. 135. 
Baunnterttchlttcr. 
Christ, 5t., Hohen-Schöllhaliserstr. 10. 
Brennmaterialieu. 
Augm'iiii. R, Falkeubergerstr. 180. 
Wolfs, K, Berlinerirr. 141. 
Chemikalien. 
Racpe, C, Berliuerstr. 50. 
Cigarren-, Cigaretten- u. 
Tabakqesch. 
5tpitsch. E, Berlinerstr. 123. 
Braner, A, Ww, Berlinerstr. 134 pt 
Nachrittg, 0), Berlinerstr. 149. 
Colonialwaaren. 
.^ankowöki, E, ,Frau, Berlinerstr. 149. 
Kloie, H, Berlinerstr. 82. 
Pastorirn, R. 51, Berliuerstr. 142. 
Weidauer, 6).. Berlinerstr. 1 pt. 
Witzle, G, Berlinerstr. 19. 
Fleischer. 
Fiedler, P, Berlinerstr. 137. 
Jürgen. (5, Berlinerstr. 142. 
Lehmaun, H., Lichtenbergerstr. 101. 
Mcriinfc. 51., Berlinerstr. 150. 
Fonragchdlg. 
Gesche, F., Falkeubergerstr. 8. 
JlrObnert, ct.. Falkeubergerstr. 147. 
— P, Falkeubergerstr 30. 
Schwedler, 6), Llchtenbergerstr. 131. 
Fulirgcschäftc. 
Faender. 2l, Berlinerstr. 79. 
Hohensee, O, Gartenstr. 3. 
Reinhardt, E, Berlinerstr. 42. 
Tebbe, Fr, Berlinerstr. 135. T. 
Weber, J„ Hühett-Schöntlauserstr. 11 
Gärtner. 
Bäthe, 9f.i Nennbahilstr. o. 
Bellach. 'S, Falkeubergerstr. 75. 
Belhrnauu. O, Hohcn-Schöubauserstr.3, 
Bluhm, E, Feldlmannstr. 22—25. 
Beck, Th, Feldtinannstr. 10. 
Cnrro, Ernst, Äerlirrerstr. 97. 
Drews, 5l, Rennbahnstr. 4. 
Drousen. F.. Berlinerstr. 70. 
Fiedler. R, Berliuerstr. 85 pt. 
Glase. M, Falkeubergerstr. 17. 
tilinommw, O, Rennbahnstr. 11. 
Kriedemann, 5t, Lichtenbergerstr. 93. 
Knbale, G, Feldtmannslr. 92. 93. 
Lähme, E. 'it. G, Gebr., Berlinerstr. 
. 151—155. 
Mehl, H, Berlinerstr. 60—05. 
5A’nchüio, 5t, Strafte 15, Friedh. d.jiid. 
Gemeinde. 
Porath, H, Falkeubergerstr. 157. 
Prengel, R, Gartcnstr. 0. 
Pretzel, E, Falkeubergerstr. 174. 
Priem, W, Fallenbergerstr. .'4. 
Röftler, 51, Lichtenbergerstr. 100. 
Schadow, W, Falkeubergerstr. 177.178. 
Schwarz O, Berliuerstr. 8t pt. 
Schwuchow, F, Berliuerslr. 30. 
Seoerin, W, Falkenbergerstr. 16. T. 
Teffeu. O, Nenubahttslr. 10. 
Bogeler, W, Feldttnauuftr. 15. 
Böige. O, Beriincrstr. 80 pt. 
Witzelt, H, Hoheu-Schöuhauserftr. 2 pt. 
Wolf, H.,. Bkrlinerstr. 73. 
Ziihl, I, Berlinerstr. 00. 
Gasthvfc. 
„3mu Sporthauv" (Emil Segger), 
Berlinerstr. 115. T. 
Gastwirthe. 
Braun, 5l, Falkeubergerstr. 152. T. 
Deetz, F„ Falkenbergerslr. 38. 
Dittrlch, F, Berlinerstr. 132. T. 
Eblittger, 51, Ww, Rennbahnstr. 40. 
Feder. O, Berlinerstr. 150. 
Fürstenberg, E, Ww, Berlinerstr. 87.7. 
Göttling, A, Rennbalmftr. 4. 
Griefen, F, Lichteubcrgerstr. 96. 
Haase, 01. Berlinerstr. 120. 
Hafeloff, W, Lichtenbergerstr. 109. 
Hcerdt, E, Berlinerstr. 143. T. 
Heinrich, O, Berlinerstr. 11. 
Hintze, E, Rcnubahitslr. 9. 
Hoffmaun.W..Ww„ Falkeubergerstr. 142. 
Ostrom, H, Bcriinerilr. 86. 
Lische, H, Berlinerstr. 130. 
SWarlin, Bertha, Berlinerstr. 49. 
Römiiig, W, Berlinerstr. 65. 66. T 
Schmidt. 5(„ Berliuerstr. 144. 
Streichert, 5t., Frau, Berliuerstr. 78. T. 
Wafchlau, 5(., Falkeubergerstr. 9. 
Zubeil, 05, Falkeubergerstr. it4. 
‘iuhnmnu, Ida, Lichtenbergerstr. 101. 
Dud! 
Klier 
Buch! 
Grün 
Protz 
Kruhl 
Lieöke 
Fabia 
W)ßi 
Aintö- 
(Tet. 
Stcllv 
L. v 
Aiutv! 
: Weis 
I. i 
F. J 
Pist- 
LlaNi 
Hüb 
Sluit, 
WLr 
iitaiu 
Ltmtsg 
51intt 
OJcmci 
str. 6 
Srlwffr 
Chan 
.Küttii 
Guft« 
Parkj 
Gettreir 
Giibli 
str. 6 
str. li 
ffr. 7k 
str. 2 
Eisen! 
Fabrl 
8-9, 
91dölj 
Parks 
Schrij 
Töpfe 
mstr. 
W. 111 
itmmt, 
Iottcu 
Sldolp 
hanösl 
('icmeiii 
Weifte 
Weifte 
H. M 
Secr. 
5lchillc 
ning, 
Rölfcs 
Streck« 
5lmtöka! 
Rcnda 
Gemein 
9-1, 
Chausf 
str..14! 
5ldolpl 
BchrcJ 
hanSsti 
.^reisspli 
Recept 
St! 
König- 
Malzbier-Brauerei Christoph Groterjan, Berlin N. sPec.: {
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.