Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Tegel 
5 E Wüöiucrt Segel Via. V)ci 
(Sstr. 4.) 
V. Lchwabt. C-. Gasmstr. 
ljUttershaus, W., Sert* 
mfir. 
C i. si. jjcvliitcrfir. 70. 
E Borsig, A., Maschinen- 
sbrk. (iticrliuciitv. 
19-32.) 
(Vntif. M.. Werkmftr. 
Keuchet A., Werlmstr. 
ttöUliy. F.. Werlmsir. 
itülil, W.. Werkmstr. 
Löhner, C., Werkmstr. 
Äonzer. A., Werlmstr. 
Nie tiu, G., Werlninr. 
schwarze, H., Portier. 
Ltantin, P.. Werkmstr. 
LSitcke, O., Werkmstr. 
Berliuerstr. 
Hanptstr. 
Schlofistr. ->• 
1 E Meimiqh, S. Gastw 
v'ichvfc, G.. JÖoftier. 
Sutflfv, H.. Atcffclfdjmicd. 
j.iE LflciiMö, O., lLigenthum. 
(•Schlicpcistw 02.) 
Lmde, M., tthrm. 
i'tntgc, B.. Rentiere. 
Maiolinski, M., Herren. 
nstvb. 
Äiirijfc, Th.. pusten, 
lllhid), H.. Po st-Assi st. 
Rentiere. 
2 E Lindenberg, F., Bier» 
ucriafl. 
il'ofj, M.. AmtSsecr. 
3 E Ehlert, A.. Dr., \>v, 
2U\V. T. 
^ludmüller.I..Bur.Dien. 
4 E Müller,', Aug., Seiuici. 
Jt.uilcitlicvncr, G., ())cf. 
CVevicnmt. 
5 Baustelle. 
b E Passow, O., Kfm. 
(Müllrose.) 
V. Cwest, 51., Gnitw. T. 
« E Müller.. (£., Zimmern! 
^aesche, 2s., Bohrer. 
Jtiiiflcr, F., Bohrer, 
d E Müller, C., Landw. 
(Nr. 19. 20.) 
itontcr, H„ pcnf. Pol. 
Warijtmftr. 
Äuller, F., Altsitzcr. 
(i l(i Baustellen. 
11 E Kolasilis. 2t. Maurer, 
ju’iicr, M.. Maschinist. 
Hinbte, S., Wäüncr. 
F., Wächter. 
5iodfi|m, 2s., Schlosser. 
12 ^anstelle. 
11 E wieder, F., Landw. 
MicWt F., Bote. 
- X!., Werkzengm. 
14 E Maizahn, K.. Grlts- 
Itj. (Sir. Uti.) 
('ilct), G., Gastw. 
14,i E Marzahu, 5L, ÜlulS- 
besiyer. 
'"ianolm jun.,,ti'., Landw. 
r» E 'kutfer, VI., Gutsbes. 
I'j E Franceöconi, P., 
Hotelier. 
^nyiimini, O., Gärtner. 
1* E Wilke, 2l„ ticmbiu. 
^irqc, C.. Wiu. 
v'lMl'I, L.. $?lu. 
r.i £ Wille, Ä., Landw. 
vJlr. 17.) 
(s.ut G.. Cisendreh. 
2ieitel, W.. Schiffoeign. 
rilinlze, R., Maichinen- 
sühr. 
-<r- Secgasse. 
h E. ^ictoto, P., Gntsbes. 
>’fow, St, Ww., tat. 
Im nistirt nicht. 
M E ^iekow.P., Gutsbes. 
<Nr. 18.) 
'ihmtcuftcm, M.. 6)astw. 
J'1 Jt) EMnller. C.,LtNldw. 
-1 EHauncke, 2L, Als in. T. 
^ßunttv, jmi., Jyvbi., 
ai’iöiicmcjifbif. T. 
"ed)iicr, 11, Alfm. T. 
Tigert. M., Schlosser. 
- ;H., Ww., Badcanst. 
<- Tpandannslr. -> 
2 E ^iScuS. 
^ E Werner, A., Aentier. 
St., Gastw. 
Kirchgasse. 
^ E Goldwaffcr, H., 
, Schucihermftr. (iticUiit.) 
V. Seinlnnf, A., Fuhrh. 
H., Fabrkart). 
F.. Ww. 
E ^letzmaittt, L., Nent. 
^i’nncbflch, M., Hand- 
^tubtviit. 
siedelt,P.. Fischcreipiicht. 
20 E Jictom, E., '-h?io. 
jlorv, H., Sciiloffer. 
Müller. A., Maurer. 
Scheil. H., ttuvdjev. 
27. 26 Baustelle. 
E Ziekoiv, (£., Dw. 
(Nr. 2ti.) 
29 s. a. Schoncl'crgcrstr. 1. 
E Wolff. st, Bäctcrinstr. 
(Berlin.) 
V. Willöscr, 91., Beamt. 
^indcklee, M., aclic. 
Grell, H.. Bäiternntv. 
v Helmolt. H., l)r„ Chemik. 
Haendler, Prediger. 
Oifttaub, (£., CHafUo. 
MnlK'r,(5.,CoIonialwrhdl. 
- - M., Kim. 
Nadkc,E..Pol. Lur. Assist. 
Nidder, (?., Betr. Ingen. 
Znleger, A., Ww. 
Schönebergerstr. ->• 
MO Baustelle. 
31 E, MiiiliT, A., Gnlöbes. 
iNr. 15.) 
Köniq, W.» Stat. Assist. 
Manchner, I... Gärtner. 
Müller, H., Zimmenn. 
Schröder, R., Bricfhaq. 
32 E Henning, M., L-w, 
-(i. Winter Berlin.) 
V.(Iimcliimiin,SS„5U'liciti.T 
'$S E iviulkr, j(., Rentier. 
(Sir. 4.) 
34 Baustelle. 
Charlvttenbnrflerstr. -> 
35 E Bon, 3s., Wiv., Po- 
samenlwrlidlq. 
G(cu, iv., Barbier. 
Jude. Ä, Rentier. 
E Säiulze. W.. Neutier. 
(Berliuerstr. In.) 
Beev, ^.,Svcdiliono6esch. 
v. Gicro^ewski. St., pciij'. 
Beamt. 
Jden, 51., Zimmerm. 
Nadle, W., Gärtner. 
BeUinerstr. -> 
Hcrmsdorf- 
Liibarscr Weg. 
Schlosjstr. 
~<r Berliiicrstr. ->- 
Oelschig'scheö Hans. 
E Cvlfdug, M., Lehrerin. 
JvromftoM, P., Lehrerin. 
Oels.i if|, F., Lehrer inner. 
La^elplali. 
c. Mull er, 5s., Holzhdl. 
(Schlofiitr. 3.) 
Müller, G., Bau^esch. 
■<- (Sviiniiciiu* Bahn. -> 
MiuDl)ot deri^emeindeTcgel. 
Baustellen. 
Creunnener Bahn. -> 
Baustellen. 
Bcrlinerstr. 
Kirchgassc. 
Hauptttr. 
(Unbebaut.) 
Schliepcrstr. 
Baynhofstr. -> 
1—11 Banstellen. 
Bellinerstr. ->• 
12. s. a. Berlinetstr. 15. 
E Merker, Äw. 
Arendt, L., Schlosser. 
Bellinq, C., Schlosser. 
Clvew. P., ^abrkalb. 
Ewelt. (»).. Schlosierinstr. 
Hanpt, G., Dbcrmiir. 
Heine. C., Rittmeister a.D. 
MäUcnci. H.. Nector. 
Nossck, H., asm. T. 
Schicmann, (L.. ^-abrkarb. 
Sie Veit, M.. Schlosier. 
Titsch. N.. Schlächter. 
13 E Maasj. H., Bnchhalt. 
(Berlin.) 
V. Grasfnnder, F., pens. 
Beamt.) 
BiUgcicit, L., Schlosser. 
Fröhlich, F.. Tischler. 
Ganle, A., Fübrlarb. 
Gcrtner. 93., Werkmstr. 
Goffow, N., Fatukarb. 
Marzian, A., Ziininetpol. 
Matqanta, P., Müller. 
Müller, I., Milchlrdlg. 
Pietsch, 91., Schlosser. 
Noesner, G., Bäcker. 
Sciflt, W., ^üterexped. 
Werner, A., (siflanettljbtg, 
Wolf, M.. Wiv. 
11E Löwe, üf., ßinii. 
(Berlin.) 
V. Giafsnnder. F-. pens. 
Beaml. (Vir. 13.) 
Anqer, F., Bnchhalt. 
Bohlend, £., Schmied. 
Jyplflmami, G., Hosinspect. 
{voti), D., Dreier. ' 
svicuiiö, AI, Schlosser. 
Groil, 21'., 
Hciit, V>., Schneidermstr 
Henow. P., Äesangu. 
Ausseh. 
Koch. P., Schlosser. 
SVitllcr, F.. Schaffner. 
Richard, H., «iaurn. 
Scheel, H., Schmied. 
Weyrnar, B., Peiinonair. 
15 E. BnUiitf, H.. Manrer- 
«lstr. (Nr. 31.) 
V. Graffnnder, s?., pens. 
Beamt. (Wi\ 13.) 
^tmeindcschnle. 
Arnswaldt. W., Schlosser. 
Beyer, A., Mehlhdlq. 
Brechlin, (!>., Bers. Beamt. 
Holzhäuser, P., .mal)», 
sulzr. 
Jacob. O., Sch'osser. 
Loth. H., Ob. Tel. 5lssist. 
Pnhlm nn, R., Werkmstr. 
Relnner, P., Eilenb. 
Diätar. 
JG—20 Banstellen. 
Charlottenbnrgelstr. -> 
21 s. a. Charlottenburaer- 
str. U. 
EBelirend,W..Ww.(Char- 
lotteubnrgersn. 13.) 
22 E r)iuppin, H.. Schuhm- 
mstr. 
Butenhof, d., svabrkarb. 
Dellestat. M\, Tischler. 
Mliesch, P., Dreher. 
Scherbö. (5., Bctuel'ssnhr. 
Weinicte. &, Wcifntiir. 
23 E. Schlosser, G.. Tischler. 
Behrent,E.. Bntterlrdlnn. 
Dannenberfl. W., Dreher, 
ivnede, H„ Eisendreh. 
Häusler, H., Sattler. 
Hohrnann, Maurer. 
Lail^e. W.. Schlosser. 
Schleift, M., Ww. 
Uitfllanlic, 9i., Schlosser. 
Winkel, %, Knpserschmed. 
yimmcuustttw, I.. Mmircr. 
21 E Müller, G.. Kohlenhdl. 
Beyer, fy., Müller. 
Bielert, 7v-, Schlosser, 
{vuuifo, Bohrer. 
Pettampnö, F.. Schmied 
Plvh, (Slnia, Waichanst. 
Süuttii, Simmcrm. 
Weinscheitk. 01, Manier. 
Zajo»6, P., Former. 
25 E (fitslcl, H., Posament- 
ivrhMß. 
Boirticro, K., Lehrer. 
Hanf, A., S6-nhmmstr. 
Schmied. 
Maciejewori, B.. Ingen, 
^iuow, O., Schlosser. 
Piescher, (?., Töpfer. 
Neder, (5., Jnqen. 
Schlegel, Tischler. 
Thetner, W.» Monteur. 
26. 27 s. (t. Schöneberger- 
str. l>3. 
E Hannschke, H„ Gaslw.T. 
GebberS, W., Ingen. 
Gelitte, H., Bohrer. 
Holzamer, I., Inqen. 
Ludwig, L.« Bohrer. 
Neinsch, A.» Bohre;'. 
Schmidt, F., Mater. Ber- 
walt. 
Schönebergerstr. 
28 s. a. Schönebergerstr.10. 
E Zwiebel, P., Gem.Secr. 
Gillsbtter, C., Ingen. 
Grnnan. W.. Ingen. 
Hasrelbarth. M.. Schlosser. 
Uolodzindki, W., Schlosser. 
Körner, C., Dreherrnstr. 
Meyer. H., Sattler. 
29 E Fnchs, C., Postbau- 
Secr. 
Dähne, E., Frl. 
Lerge. A., Former. 
Nudolphi, H., Älfm. 
Schmiedchen. O., Lehrer. 
30 E r)iodci!e, L., 3Jiakr-- 
mstr. 
Franz, (?., Werknlstr. 
Hossmann, E., Ww. 
Hübner, A., Schneiderrnstr. 
illiiipenstcin, A>, Dreher- 
initr. 
Lademann, 8t, Schlossei- 
mstr. 
Maicv, 2t, Dreher. 
Nakkau, I., Schneiderin., 
Nantenkranz, L., Magistr. 
Secr. 
Schnügge. O., Technik. 
Weyel, H., Schmied. 
— 247 
tl E. ibaitiuf, H., Msliirci- 
mstr. T. 
Gerhardt, H„ Nendant. 
!2. 33 Baustellen. 
:{{ E Wegner, W., Ww. 
Ehmte, A., Bohrer. 
Kaie. L.. Knpserschinied. 
Müyell, 2t, Buclilialt. 
Oestmann. G.. Tischler. 
Better. B., Klempnermstr. 
>5 Neubau. 
E Schwarz C.. Zimmer- 
mfir. (Berlin.) 
:;0 E Schnster, 2l.,Schlosser- 
mstr. 
DuliU, 23., Sattler. 
Schllling, (§.. Ww. 
Wegemnndt, 25., Dreher. 
Wölele, G., ,ufm. 
{7—41 Baustellen. 
Spandanerjtr. ->• 
42. 13 s. a. Spandanerslr.29 
E Hinze, G., jtfm. 
(Beilin.» 
V. Fiute, S.. Kernmach. 
Bödel, Si.t Dreher. 
Grolnnann, (S\, WeUmstr. 
xUrat^utdi, Th., Tischler. 
Kranie, F., Gem. Diener. 
Pietsch. W., Dreher. 
Reicheil, Berlanfeiin. 
Scheibe!, U1., 26er!n;nr. 
41 E .Uraiisc, F., Nentier. 
(Stialan.) 
V.Hengstmann, 2t,Tran§- 
yortntüv. 
Franke. I., Sattler. 
Mejjler, I., 2thu. 
Mol), F., Schlosser. 
Neue, I., ,'iinttnerm. 
Pusch. H.. Schloiier. 
Trojabn, O., Zimmeun. 
Zschiediich. H., ilnpscc- 
scinuied. 
15 E SeronS.F.. Privatier. 
Bacher, rkt., Dreher. 
jlocöbcrioich,H., Schnhm- 
inslr. 
ctöftcr. St, Dreher. 
Neue. jt., Maurer. 
Pieper, C., Bannnternchm. 
Schulz. O., Bäcker. 
•jf> Baniielle. 
47 E Nehseldl. 2t, Cigarren- 
hölg- 
Beer, 2t, Schneiderin. 
Götze. tii.. Friseur. 
Maier, 2t, Dreher. 
Weyet H., Schmied. 
-18 E Götze. H., (Ligenlhüm. 
Gänse. (5.. Former. 
49 E Lorcnz.H., Zimmcrm. 
2lUt, O. Müller. 
Iahn, A., Nenliere. 
50- 52 Baustellen. 
53. 5-1. Garten geh. z. Nr. 55. 
55 E Wagenfübr.H., Secret. 
(2lcniii.) 
V. Bnmnann, 2.. Gärtner. 
Schönebergcrstr. -> 
56. 57 f. a. Schöneberaer- 
str. i)2. 
E Bliesener, 2t, Schläch- 
teunstr. T. 
Liebig, H., Bäcker. 
Penckert, P., Schlosser. 
Walter. C., Maurerpyl. 
Wolf, H.. Schlosier. 
58 E Paulsch, H., Tischler- 
mstr. 
Bohl, 2t, Vermietherin. 
Hciöortt, M., Mater. Ber. 
Walter. 
Look. (5., Dachdecker. 
Müller. A. n. F., Geschw. 
Nent. 
Neumann, N., Kernmach. 
NebnschieS, D., Ww. 
Schönherr, P., Ingen. 
Sprang, O., Tischler. 
59 E Schwanz. L., Bäcker- 
mstr. 
Dlefe, L., Zimrncrm. 
2raumann, M., Sattler. 
Ncumann. G., Hntmmstr. 
Schmidt, 2t, Maurer. 
Strempel, G., Filterwärt. 
60 Baustelle. 
61 E Anita, 2t, Gastw. T. 
Choinasrky, F., pens. 
Schaffner. 
Formnm, G., Zeilgs. 
Spedit. 
Hensel, 2t, Ww. 
Paasch, N., Kfm. 
Richter, G., Schmied. 
Nockstroh. H..Gem. Dien. 
Samolewicz,B., Schlosser. 
Seliger. 21., Schmied. 
Teschner, F., Zimmerui. 
62E Gendts, O., Klempuer- 
mstr. 
Bahrend, 9t, Maurer. 
Haunlel, B., Schneiderin. 
Hcrrling, W.. Bnchhalt. 
Katiesr, F., Former. 
Tegel 
Theil V. 
i>2 Meigci, IS., Schlosier. 
Meybosser, (?., Schlosser. 
SJletnt!)lof|, (5.. Schlosser. 
Schwarv. L.. Schlosser. 
2>illwork, H„ Dleher. 
Weitner, (?.. Bahn 2lssiü 
Wenvle, Cl., Cigarren- 
hdlriu. 
Wernicte. (r., Buchhalt. 
<53 s. sl. ChaUoltenbnrgcr- 
str. 15. 
E Lllbreckt, H.. 2trchitect. 
V. Höpte. 2t. Zimmerm. 
Bleck. 2l.. Schlosser. 
IarinS. G.. Schlosser. 
Mecriuaun, N.. Gusttu. T. 
Charlottenburgeistr. -> 
Ul—(IH Baustellen. 
69 E Schmidt,(f., Eigenthum. 
DieO, 2t, Bohier. 
Cndler, H„ Müller. 
Föiiteiiimv P., Schlosser. 
Wtefjlmg, P.. Dreher. 
Höhne, W„ Stemmer. 
Maioiitfel. Hobler. 
iUUwstttH, P., Schlosser. 
Lange. A., Ww. 
Lehmann. P. Schlosser. 
Lültle. I. Bohicr. 
Meiner. I.. 2Naschinist. 
Mnchrt, F.. Müller. 
«Viofe, (f.. Schlosser. 
Seiger, M., Schlosser. 
Spindeldrelier, L.. Ww. 
^achariao. F.. Heizer. 
70 E ischmidt, (?., Eigen- 
thünr. (Nr. 6!).) 
Cousum-Beiein Tegel. 
Diiliv, W. j^uriich. 
HabiiU, E-, Kfni* 
Hell, {£., Dreher. 
Heuning, G., Colonneu-- 
führ. 
Herold, C., Tischler. 
Lauge, W.. Cisendieh. 
Mi)o(, P., Blechanil. 
Naszkop, (5.. Bnchhalt. 
Richter. G.. Zeiigs-Sped. 
Schelres, D., Bohrer. 
Schönberg, G., Bohrer. 
Schulz. I., Former. 
Seeger, (5., Schlosses. 
Seidel, I., Hobler. 
Weber, W., Bohrer. 
Wilke. £)., Schlosser. 
Wittwer. Th.. Ww. 
71.72 Spritzenhaus. 
Verlinerstr. 
73-82 Aansiellen. 
Vahnhosstr. 
Schloßbczirk. 
Schloszstr. 
1 E Hnmboldt Mühle, Act. 
Ges. 
2 Baustelle. 
3 E. v. Heinz. (T„ vw. Hof* 
inarschall. (Nr. 15.) 
Paul, W., Nachtwächt. 
3a E Meier, H.. Manier- 
iiistr. (Baliu.) 
V. Sasse, F., Portier. 
3b E u. Heinz, (£., vw. Hof 
marschall. (Nr. 15.) 
V. Sänge, F„ Beamter. 
I E Bisfing, 2l., Bildhaner. 
(Berlin.) 
5 E La Pierie. H., uw. 
Geh. Sau. Rath. 
-<-Weg nachHermsdorf.-> 
(> E Lüdecke, 2t, Rentier 
(i. Wint. Berlin.) 
7 EGericke, (?., Eigeurhüm.1'. 
6 E Oehlmann, G., Fabrtbes. 
9 E v. Heilte (?., vw.Hof. 
marfchall. (Nr. 15.) 
10 E v.Heinz, U„ vw.Hof. 
marschall. (Nr. 15.) 
Säger. H., Busset. 
II E*u. Heinz. (5.,vw.Hof- 
marschatl. (Nr. 15.) 
Liebenberg, C., Ww. 
Seuge. C.. Ww. 
Wegener, 2s, Schsofjarb. 
Schus;endorfec 
Chanssee. -> 
12 E v. Heinz. C.. vw.Hof- 
marfchals. (Nr. 15.) 
Triller, G., Gastw. T. 
33 E v. Heinz, C.. vw.Hof- 
marschall. (2fr. 15.) 
14 E v. Heinz, C., vw. Hof¬ 
marschall. (Nr. 15.) 
Rohde, Ch., Schloügärtn. 
15 E v.Heinz. C., vw.Hof- 
marschall. 
16 E Humboldt - Mühle 
Act.-Ges. (9tr. 1.) 
Goldbeck, C.. 'Naschineu 
mstr. 
16 t'foiombcd.:1!., Comptoir. 
dien 
Müller. W.. Mühlenmsir. 
Probn. P., Diiect. 
17 Baustelle. 
Schlom'tr. -> 
Schlosis t. 
Hermsdorf-LüVaiscv 
Weg. -> 
1. 2 E Schaeser, S., 2lpo-. 
thetenbes. T. 
2ldler 2lpotlicke. T. 
3 E Müller,A., Dampfsäge 
weif. T. 
Giieie, P.. Rutscher. 
4 E Albrecht, I.. Rentier. 
Alisc!'. H.. Mildihdt 
Lehurann. 21., Ww. 
Puhlmaiiu. C-. Selter 
Wasserflut 
Ouasl. H„ Fublh. 
Wtissow, 2l., Ww. 
5 E Henrici, (£., Dr. phil., 
Pros. 
Gebet C-, .Ufm. 
Zöllner. C., Ingen. 
Schmidt, B., )naen. 
6 E Gebhardt. R.. ,ycibrtbes. 
Weinkanf, C., Ww. 
7. h E Henwel, Director. 
Froelich. C., Gastw. 
9. 10 E Grosje Berlinei 
Strafjeilbahil. 
V.. Wagener, C., Depot- 
Bei walt. 
11 E Trettin, C., Schlosser- 
mstr. 
Borchard, 2l(mfi, Fuhr- 
(U'ich. 
Klein, 2t, Former. 
Weittspach, H„ Gastw. 
12 E Schimowrly, W., 
^immerm. 
Lieoke, C., Schlosser. 
13 Baustelle. 
11 E Humboldt - Mühle. 
2lct. Ojes. (Schlost- 
bezirk 1.) 
Hahn, (£., Kutscher. 
Hasse, C., Heiner. 
AUiier, (£., Maschinist. 
Seidel. P„ Tischler. 
Weinte, F., Maschinist. 
15 E Humboldt - Mühle. 
2lct. Ges. (Schlos;- 
bezirk 1.) 
2sudrchs, L., Heizer. 
Lesse, 2l.. Wiegemslr. 
Wvltinger. 2t, Untscher. 
16 E Moilmtiim, Ch., Ww. 
AlvUmofii, fi., Fabrikarb. 
Qnersurt, St, Ww. 
17. 1H Baustellen. 
Schlof;bezirk. ->■ 
19 E Schlaeske, Stf., Wacht- 
mstr. (Bentfchen.) 
V. Wollen, D., Ww. 
Bloch. R.. 5lfm. 
6)abstl. L., Fabikarb. 
Gvoihe, F., Rutscher. 
.Uippfe, W., Fabrkarb. 
.Umtth, R., SHU)chiT. 
20 E Wendt, 2(„ iWiu. 
Müllei, G., Fabrkarb. 
Wendt, G., Tiichlermstr. 
21 Baustelle. 
22 EWitte,H., Bäcteuustr.'s. 
Dreicher, H., Straf;enb. 
Schassn. 
Gorka, P., Gas- rc. Anl. 
Guhl, (£., Privatiere. 
Schnl^e, 2t, Privatier, 
23 E. Alraitsv, F., Gastw. 
Gem. Mmtu'tgoili’ti. 
Busse. P., 2(ichitect 
24 E :Uici|iitcr, 2Lw. (Cleve.) 
E Günther, C., Ww. 
(Berlin.) 
V. Suttlu^, L.. Pfarrer. 
FoitbildnugHschule. 
Maasj, OK, Manier. 
Pube, C., Poitier. 
Thal, G., Bohrer. 
Wühler. E., Modistin. 
15 2lbbruch. 
E Wilde, 5t, Gntöbes. 
(Hanptstr. 17.) 
26. 27 E Ihicf;eii,2t,Ffati.T. 
V, Thielen. 2t, Colonial- 
wrhdlg. T. 
Boese, W„ Lehrer. 
Cdert, ftfm. 
Frscher, Kfm. 
Göbel, F., Gasiw. 
Heuer, Inspector. 
Hochmuth. R„ erp. Secr. 
Müller, G., Zimmermstr. 
Petersohn, C., Bäctermstr. 
L>estphal, H„ vereid. 
Landmesser. 
23 E Gutsteiu, L., Schläch- 
termstr. T. 
29. 30 EMül!er,F.,Schnhm- 
rustr. 
Beyer, C., Kfm. 
2U. 30 Gaudig, M.,Cigalrcn' 
e hdlg. 
Gebliaidt. F., Lehreiiu. 
Hecht, Ww. - 
Lananer. Gebr., Weis;wr- 
hdlg. 
Roi'iei, C.. Dr., 5sr;t. T. 
Ruppiecht. R.. :)!entier, 
31 E Finster. 2t, Ww. I 
Mofemvh], 2t, 2i'w. 
Lnsler, Th., Hobler, 
v. Mensel. I., Fit 
Pahiow, W., Mriller. 
Pas'ow, C.. Glasermstr. 
Stöwer, W.. Maler. 
Hanptstr. - 
Berliuerstr. 
Schönebcrgktstr. 
Hauptstr. ->■ 
1 s. a. Hauptstr. 29. 
E Wolfs, C.. Bädermstr. 
(Berlin.) 
V. Willöfer, R., Beamt. 
(Nr. 1.) 
Gnrn, 2i. S, Herren-Con- 
feet. T. 
Otto. H., Ingen. 
Paul. E., Sdilosser. 
2 E Wolfs, C„ Bäckermstr. 
(BeiUn.) 
V. Willöfer. R., Beamter. 
Fuhtmanii, G., Tifd)ler. 
Mnn'di, B., Ingen. 
3 Baustelle. 
4 Sdiulhans. 
E Gemeinde Tegel. 
V. Haberland, 5t, Schul- 
dien. 
5 Baustelle. 
6 E Briissow. 2t, Apothek. 
v. 5lppen, P.. Monteur. 
Bienert, D., Bohrer. 
Herrffeii, I.. Ingen 
Hoffmaun. Ch.,  .\tfiit. 
Mraft, E., Calculat. 
Menges, W., Ingen. 
Qnade. W.. Dreher. 
Schmidt, I., Bohier. 
Siebenhnhner, 51., Hobler. 
Westphal. R., Modelltischl. 
7 E Stoehr. P.. S\ fm. T. 
Brnnowstr. 
8 Baustelle. 
9 E Bohnsack, M., Postbau- 
Secr. 
Herr, A.. Rentier. 
10 s. n. Schlieperstr. 28. 
EZwiebel.P.,Gen.Secret. 
Lehmann,C..5lmlo Secret. 
Mariens, C., M$m. 
Müller. 2t, Apotheker. 
Müller, (£., Bnr. 2lffift. 
Rbyl, I.. Sattler. 
Tsd)iersch, O.. Schu hnnnstr. 
Schlieperstr. 
11 Garten geh. z. Schlieper¬ 
str. 55. 
12 E Reichen, 9t, Magislr. 
Secr. (Nr. 12;i.) 
Conrad, 2lnna, l’JMchhdt 
Habeiland, O., Bud)halt. 
älöliler. Ä.'., Ingen. 
Müller. H„ Bnchhalt. 
Nowavky, P., Bierverl. 
Pawlibki. W., Buchhalt. 
Rieben. G., Ingen. 
Zietow, F., Lehrer. 
I2u E RcidjeU, 21., Magist. 
Secr. 
Dähne, £)., Schlosser. 
Fittig W., Kesselfchmiede- 
mstr. 
26.. Weiimstr. 
Schrtllcukämper, F., In¬ 
gen. 
Deilftr. 
13—27 Baustellen. 
Boifigstr. -> 
28 E Germania, Schiff- u. 
Masd)inend. 2lct. Ges. 
(Cgellsstr.) 
V. Rndolphi, H, Kfm. 
(Schlieperstr. 29.) 
Jllbrecht, W.. Wettfuhv. 
Holstein, C.. Dreher, 
älottke, 2t. Schlosser. 
Krüger, M.. Sdimied. 
29 E Büsche, 2t, Gastw. 
(Berlin.) 
V. Büsche, F., Gastw. 
Egellöstr. -> 
30—36 Baustellen. 
Schwarzer Weg. -> 
37 E Germania, Schiff- u. 
Masck-inenb. 5lct. Ges. 
(Cgellöstr.) 
V. Rndolphi. H-. Kfm. 
(Schlieperstr. 25).) 
Hciit, W.. Bohrer. 
Kleineidam, I., Schlosser. 
Miedet P.. Modelltischler. 
Stolpe, F„ Gärtner. 
Kauft Hildebrand’s Schokolade, kauft Hildebr&nd’s Kakaos
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.