Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

V. Thcll 
Tegel 
— 246 — 
Teqel 
bei. E. Borsig, Berlin X Ctiansseeslr.«». Direct.. 
Hübner, Gcnimnifl. Posr-Banzeichner Fnchö, 
Schlieperstr. 29. Dr. Roeser, pr. Arzt, Schlosz- 
ftr. 29. 30.. 
Ständcöamt: Veitstr. 2a. 
Standcöbcamtcr: Brnnow, Stellvertr.: Gerhardt. 
SchiedSmann, Herklotz, Kanfmann, Brnnow- 
str. 22. Slellvertr. Schulze, Schmiedemstr., 
Berlinerstr. 1. ' ' 
Armen- tu* Waisen-CommisslönS-Mitalieder: 
Schissseigner Dressel, Hauptstr. 17a. Zimmer* 
mstr. E. Müller, Hanplstr. 7. Maschinenführer 
Schilling, Bernauerstr. Beaintenb. I. Calcul. 
Iahn, Spandauerstr. 18. 
£>rt£(r<mfcntnffc, Schlieperstr. 13. Rcnd.?Graf- 
fnnder. Bors.: Uhrm. Schumacher, Berliner- 
jtr. 5. 
freiwillige Fcncrwckir: Spriyenbauo: Schneper- 
fir. 71. Oberführer: Zimmermstr. G. Wiilller, 
SrtiloHitr. 4. 
Airrfjc: Tegel. 
Prediger:- Pastor Snttkns, Schlos;str. 21. 
.Uirrfjljöf d. bürgerl. Genleinde: Am Hermsdorser 
Weg. - - - 
Schulen: Höhere Knabenschule mit Vorschule. 
Berlinerstr. '92.' Dirigent l)r. Schulze. Sechs- 
klassige Volksschule. Schönebergerstr. 4. Leiter: 
Reclor ?Naertens. 
. Praetie. approv. Aer-Ie:' 
Chlert, Alb., Hauptstr. 3: T. B-O1/* 3-4*/2. 
Heinrich, ti.. Schönebergerstr. 63. 1 
Rosenthal^ M.. Berlinerstr. 5n. I. T. 8—10,3—5. 
Mocjcr, E., Schlos;str. 29. 30. T. 8—9, 2—3. 
Zahnarzt: 
Ärzywinos, S., Schönebergerstr. 71 pt. 
Jrrenpftene.^.nftalt, B.'rnanernr.. tiBaltchnutT.| 
Iuh. 9ümo Tyu'l'e, Bin. 1J—12. 
Vereine: „Deutscher Pnvatbeamten - Verein", 
Zweig-Verein Tegel, Bors. Th. Sachse, In¬ 
gen., Hauptstr. In. ' —" „Ortsgruppe des 
deutschen Flotten-Berein". Bon'. Amtsvorst. 
Brnnow. Veitstr. 2. ~ Gesang-Berein „Ein¬ 
tracht", Bors. Mülles Schlos:str. 29. 30. — 
„Männer Gesang-Verein Tegel", Bors.Passow, 
Schlosrstr. :U. — ..Grund- und Hansbesitzer- 
Verein". Vors. Reichelt. Berlinerstr. 39. — 
„Krieger-Verein",- Bon; Probst, Schlos; TegU. 
— Radsahrer-Berei. „Humboldt" Vors. ‘{im 
mermstr. 
„Ander 
Mar M  „r 
Segelverein in Tegel. Bors. Ingen. Menges, 
Schönebergerstr. G. — „Turn - Verein! 
Tegel". Vors. Alb. Mietn, Schivs;üv 11 
ländlicher Frauen-n. Iimgh'mtrit ktciu;;''f*1 
Frau Bock, Spandanemr.!!.--„herein fcnV- 
ii. Schankwirthe f. Tegel n. lliugairud" ->r- 
P. Franzesconi. O^st.: F-. 
SclicuSwnrdiflkeiten: Schloß Teqel 
Wilhelm-Denkmal — Wasserwerke d V, ■ 
• Berlin (f. Behörden-Theil v. Berlin, filmet! 
verwalt.) — Borssg'sche Fabrik. - SriiiiKk I 
gesellschaft ..Germania". — Wassmverr i> Wj 
Tegel- —■ Anlage für -Klärung l». 3sl)m,1| 
wasser. — Strafgefangnif; (i.Behövdcir «lull 
Just; Mini't.) utl 
)lr, H. Engclke, Brnnowstr. 10. —.Berrehrövcrbmdiiimrtt mit Berlin* (fifi 
cr-Clnb „(Germania''. Bors. Kaufmann bahn. Nordbalin (Stettiner   
Müller, Hauptstr. 29. — Ander- und bahn-Linien: Rirdorf-Leget. — TamvhViig 
Verbindung nach Saatwinlel- 
ort—Heiligensee. 
-pnitdiui, iciii 
B. Berzeichnifr der Straßen mit sämmtliche» Häuser» imb Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthttiner, 
Verwalter und Miether. 
Bahnhofstr. 
- <- Am Bahnhof. 
1 Nettbau. 
E Valtink. H., Manrcr- 
mitr. (Schlieperstr. 31.) 
2 Nenbau. 
E Balünk. H., Maurer- 
mstr. (Schlieperstr. 31.) 
3—11 Baustellen^ 
Verlincistr. 
12 s. a. Berlinerstr. 91. 
E Rogge, O., Weinhdlg. 
/ Böttcher. Bl.t Monteur. 
Dnriug. C.! Former. 
Lougardt, (£., Bonner. 
Mäylilte. S.. ^a'chanst. 
Mnggelderg A., L:'w. 
Mütter, A.'. Fuhrt/. 
Schilder, H., (^cnDslrm. 
Schmidt. P.. Monteur. 
Tlneö, Schlüsse:-. 
- Woltersdors,Ä.. ^nittü.T. 
13 Kolilenplay. 
E ViicDlniio, (£., Gürtler 
mftr. (Berlin.) 
Borchard, A., Kohlenhdl. 
• 14—20 Banstellen. 
Bahnhof. 
E Fi^cnö. 
V. BartelS, H., Stat. 
Vorstand. 
Bredereck. R.. Bahnmstr. 
Krüger. F., Weichenstell. 
Neumann, P.. Gastw. 
Wasserwerke.' 
E Gemeinde Tegel. 
Berger, A., Schlosser. 
BreUseld, F., Betriebs 

Berlinerstr. 
Hauptstr. 
1 E Schulze. W., Schmiede- 
msir. 
'Belirendt. 8t.. Ww. 
iy., Lisendreher. 
Klein. C.. Ww. 
Sommer. M.. Schlosser, 
la E Schulze. W.. Rentier. 
Nöpnact. O-, Schtosser- 
mür. 
Sander. (£., G.'udarm. 
2 E Broker. I.. .Schankw. 
3.E?iUfoiu,W.,B;ictMiiftr.T. 
Dahinten, A.E., (5olonial- 
wrlidlg. T. 
fansel. A., Schlosser. 
irtVcimiicr. A., Äw. 
Miegel. L.. Frl. 
Mordaschewiy, H., Fabrik- 
arb. 
v. Putttamer. B., Gef. 
Inspec^. Assist. 
Rupprechl. R., Sriifoiter. 
Schmidt, F„ Fabrikarb. 
4 EBuschow, Nentiere. (Ber¬ 
lin.) 
Postamt Tegel. 
Andres. H., Postassist. 
Gerloff, A., Postbote, 
. Mener. C. G..- Postmstr. 
6 E ^iekow. P.. Gntöbes. 
(Hauptstr. 18.) 
V. Schnnke. IS., Verwalt. 
Bausch. W., Ingen- 
Bergmann, A.. ^ngen. 
C^ekalski, Schreiber. 
StJvhi, G., Former. 
Ztvck. H., Technik. 
Krzliwynoö, L-, Zahnarzt. 
Lindlor, C., Ingen. 
Ncumann, G., Maurer. 
Ponnier. A.. Buchdruck. 
Ausso, (5.. Kfm. 
Schlmmelpsennig, I., 
Tischler. ' 
Schnlz, P., Schmied. 
Wichmann. A., Schmied. 
Ba E©clmnislchcr,0.,Ul;rm.T. 
Buitkamp, W.. Ingen. 
Conrad, A., Rentiere. 
5u Haase.W.,Maschinenwart 
Iensen, I., Ingen. 
Pelz. G., Werirnstr. 
Nosentlial. M., l)r., pr. 
Arjt; T. 
6 E Tiefe, H.. Ww. 
Kühn, (£.. Hilfsarb. 
Lindloss. H.. Modelltischl. 
Niittnung. 0.; Ob.Tclcgr. 
Assist, a.- D. 
Sprank. Cb., Stelln:. 
7. 8 E Zielow, A., Ne. 
tiere. (Hanptslr. 18.) 
V. Schumacher, O., Uhrm. 
(Nr. «;U 
Gliem, W.. Krahnmhr. 
Iden. E.. Barbier. 
Kranse, A., Handelöm. 
Lewin, A., Schneidermstr. 
Maier.- I., Cisendreher, 
Röppttack', (£.. ÜBiu. 
9 E yiiipyiit, W., Schuhm.- 
mstr. 
Bancke. O., Schlosser. 
Brong. N.. Kupferschmied. 
Krüger, F.. Monteur. 
^n,iger,P..Schltichtermstr. 
Schünke, M., Schlosser. 
10 E Schröder, W., Satt- 
lermstr 
Busse, H„ lSiu. 
Farchmin, H., Drogist. T. 
Holz. N.. Gendarm. 
Zinke, W., Eisendreb. 
11 s. a. Brnnowstr. 10. 
E Engelke, H., Manrer- 
mstr. T. 
Arendt. C., Bahnsteig- 
- fchaffner. 
. Graebert. R., Margarine- 
hdlg. 
Lelimann. H.;-Hilftvnhiv 
sleigschafsner. 
Schonaich. W.. Tischler. 
Schröder. H„ Ingen. 
-<-.Brnnowsrr. -> 
12 E Müller, G., Schmiede- 
mstr. 
Neichiu’V, M., Hebamme, 
^kosenseid, (£., Kfm. 
Scheidler. H.. Schlosser. 
Seidel. P.. Stellm. 
13 E-Huttvitz. H:, Waaren- 
' t»auö. T. 
Gelirke. C., Drelier. 
Kabermann, T., Schlosser. 
Wendt. A.. Schlösser. 
* Worsoe. W.. Ingen. 
14 EEichler. P-. Schlächter- 
rnsir. 
Albers, A., Schlosser. 
Beier, V.. Ww. 
Dttunel'I, G.. Schallmstr. 
Gras;, G.. Kupferschmied. 
Lange, A.. Optiter. 
Lempke, E., Uhrm; 
Piepz. N., Eisendreh. 
15 s. a. Schlieperstr. 12. 
E Mctlcr, A., Ww. 
Kittte. N.. Gastw. T. 
Nosenberg. L., Kfm. T. 
-- & Nossek, Waaren- 
hauö. T. 
Thalwitzer, O.. Ingen. 
Wenylan, H.; Drehermstr. 
Schlieperstr. -> 
16. 17 Banste.len. 
Veitstr. ->■ 
18 Banstelle. 
19—32 E Borsig, Ll., Ma- 
schinenfbrk. t. 
Borsigstr. 
33 E Germania, Schiff- u. 
Maschinenb. Act. Gcs. 
(Egellöftr.) 
V. Nudolphi, H., Kfm. 
(Schlieperstr. 29.) 
Cujas. I., Zimmerm. 
Hell, W., Hobler. 
Hochstädter, G., Dreher. 
Krumm. F., Former, 
ritadznhn, D., Bohrer. 
33 Schimmelpfenig, A., 
Schmied. 
Schmidt, (?., Dreher. 
Sichting. (I., Dreher. 
34 E Germania, Schiff- lt. 
Maschinenb/ Act. Ges 
. (Egcllöstr.) 
V. Rndolpln, H.. Ksm. 
(Schlieperstr. 2\i) 
E^ien. F., Kesselschmied. 
Falch. E., Schlosscrmstr. 
Schulze, G., Schlossermstr. 
Winkler. A„ Kupfcr- 
fchmiedenistr. 
35—37 Baizftdlc». 
38 E Gallö.' G., Gastw. 
Dittmann. H., Dreher. 
Eypner, M., Schlosser. 
Gar.;aret. F.. Fäbrikarb. 
Krüger, W.. Fabrkarb. 
Melik.". M., Fadrikarb. 
Mieg.'C.. Schlosser. 
P^rliU, F.. Fabrkarb. 
S.chulz. F.. Fabnkarb. 
WicherS. A.. Ww. 
39 E :Iteichelt. !£.. Rentier 
Fritsch. E.. Schlosser. 
Neinicke. A., Bähnbeamt 
Schlitz. H.. Schlosser. 
Schüncmann. I:. Formel-, 
Strauch, F., Schlosser. 
Tödtmann. Schlosser. 
Winter. Schlosser. 
40 Baustelle. 
.(SgcUöfir. -> 
41—50 Banstellen. 
Bmtrtitevftr. -> 
Seidelstr. -> 
51 — 04 Banstellen. 
05 E. .Fischer, F„ Neittier. 
Fischer, E.. Oeconom. 
dichter. H.. Gastw. T 
Thiele. C.. Schlosser. 
fi(i—118 Baustellen. 
09 E Germania, Schiff- u. 
Maschinenb. Act. Ges 
(Egellöstr.) - 
V. Schubert) A., Hofmstr. 
Achenbach, F.. Knlscher. 
Bölinert. G.. Former. 
Eichler, (5., Former. 
Feuski). F., Kesselschmied. 
Gierte, A., Kesselschmied. 
Hohmann, F., Bohrer. 
Pöwe. (£.. Borarb. 
^iadznhn, F.,' Krahusühr. 
Schirrmacher, N.. Former. 
Senge, Ww. 
Slcnzel. E.. Dreher. 
Thomas, P.. Schlosser. 
Gaöwerkslr. -> 
70 s. st. Gaölverkstr. 0. 
E Borsig. A„ Maschinen- 
fbrk. (Nr. 19-M2.) 
Bona, C., Belr. Ingen. 
Hermiersch, H., Obermslr.^ 
Neis;enaner, I., (lalcnlat. 
71—82 Baustellen. 
83. 84 Zimmerplah. 
E Eugelke, H., Schneide¬ 
mühle. 
Herzberg, W.. Kutscher. 
85—91 Banstellen. 
92 E Baltink, H., Manrer 
mstr. (Schlieperstr. 31.) 
V. Prenzlvw,W..Schmied. 
Ncalschnle. 
Bcrnard, Ingen. 
Bitter, R.. Drehermstr. 
Hildebrandt, P.. Ingen. 
Krause, P., Gastw. 
Krüger, 9t., Cigarrcnhdlg. 
Niemann,E.,Möbelhdlrin. 
Pallasch, L., Ww. 
Pemke, A.', Schlosser. 
Portmann, E., Tischler. 
Schenk. A., Beamter. 
Schmidt, A.; Schlosser. 
— M., Putzmacherin. 
Schndoma,A.,Bahnschaffn. 
Schuhmacher, A., Bahn- 
arb. 
d2 Schnlze, O., Dr., Schul- 
ding. 
Wiggerfrirth, I., Ma- 
schinenmslr. 
93 Banstelle. 
94 s.' a. Balrnhofslr.-12. 
E Rogge. O., Weinhdlg 
Fleischer. A-, Ww. 
.Koenig, I.. Schlosser. 
-Manler. W., Postschassn. 
Mensel. L.. Montenr. 
Nörenberg, W., Eisen- 
wrhdlg. ■ 
Roesicke. H.. .Postschassn. 
Schnittke, (?., Strafjenb. 
Schaffn. 
Bahnhofstr. 
95 E Giitstein, L.. Schläch 
lermstr. (Schlosjstr. 28.) 
Schndowa, A.,' Hilf»1 
schassn. 
90 E Stnrm. H., Barbier. 
Bacher. M., Nentier. 
BeetS, Ww. 
Dettweiler, Balinarb. 
Köliler. W., Seifenhdlrin. 
Lncke,'Ww.' 
Michiik'ti, B.. Schlosser. 
97 E Müller. A.. Gulöbes. 
(Hauptstr. 15.) 
Hobel. Tb-, Klempnenm'tr. 
98 Eä^arzahit, K., Gntobes. 
(Hauptstr/ 14:i.) 
Müller, H.. Maurer. 
99 Bausielte. 
100 E Knoke. Dreher. 
(Berlin.) 
V. Knüthe. F.. Arb. 
Dalldorser Weg. 
101 Baustelle. 
102 E Gieje. A., Frau. 
(Bellen.) 
V. Heinz, M>, Git(tiuir(f;iit; 
Hermödorser Weg. 
IL BeamtenhauS der stobt, 
Wasserwerke. 
E Stadt Berlin. 
V. Spliltgerber, W., Betr. 
Ingen. (I. Beamten^ 
Hans.) 
Colberg, F., Maschinen 
führ. 
Gallo, H., Mater.Berwalt, 
Kreft, A., Maschinenführ 
Wernicke, I.; Maschinen- 
führ. 
Nestanrant z. Waldkater. 
-E Korla. B., Gaslw.1'. 
Röder, (£., Privatier. 
Schwellow. H„ Beamter. 
Tiek. I.. Maschinenmstr. 
Ne'inickendorser Wasserwerke. 
E GemeindeNeinickendorf. 
T. 
V Stypa, A., Maschinen 
mstr. 
Krenza, I., Heizer. 
Banstellen. 
Seidelstr, 
Borsigstr. 
'-4r Berlinerstr. 
Borsig'sche Maschinenban- 
anstatt geh. z. Ber 
linerstr. 19—32. 
■ Schönebergcrstr. 
Banstellen. 
Spandancrstr. -> 
Banstellen. 
Schöncbergerstr. -> 
Baustellen. 
Berlinerstr. -> 
Bernauerstr. 
Berlinerstr. -> 
Bonwitt'sches Hans. 
E Bonwitl.M..Branerei- 
•direct. (Berlin.) 
V. ^e/rmann, A., Biers. 
Albrecht, F., Maschinen- 
mnr. 
Faber, (£., (lompt. Dien. 
Hucke, G., Wertmftr. 
Krüger. A., St»as;enb. 
Beamt. 
Lehmauu. T., Bierfahr. 
Maeusel, I., Werkmstr. 
Mazatis, I., Drelier. 
Neumann. P., Gastw. 
Pnchler.W., Kesselschmied. 
Siewerl. A.. Ww. 
I. Herrniann'sches Hiuiv. 
E Herrmann, E., Tischler- 
mstr. T. 
Bornschein. P., Condnct. 
Wegener, G.. Anfseh. 
H.'Hcrrmann'sche's Haus. 
E Herrmann, E.. Tischler- 
mstr. (I.Hemnann'iches 
Hans.) 
Grothe, Chr., Heizer, 
ytoof, W., Knticher. 
UL Herrmann'schcS Haus. 
E Herrmann, l£., Tischler- 
mstr. (LHerriimim’ichcs 
Haus.) 
Fieweger Th., Hilfsanfsch. 
Pflegeanstalt Waldhans. 
ETHiede, A., Jrrenpflege- 
anslbef. 
I. Beamlenhaus der ftädt. 
Wasserwerke. T. 
E Stadt Berlin. 
V. Splittgerber, W., Bert. 
Ingen.'s. 
Beck, A., Maschinensühr. 
Schilling, 8l., Maschinen- 
führ. 
29 Dielrich, W.. Maurer. 
Jacob, £>., Schloner. 
Seeger, C., Formermstr. 
Kirchgasse. -> 
30 Gemeinde-Armenhaus. 
E Gemeinde Tegel. 
V. Schnitze, W., Gern. 
Diener. 
31 ESiv, W., Geh.Negistrat. 
:^2—3,‘J Bausiellen. 
4 E Schüler, H., Lehrer. 
Iosch, (S., Betr. Beamt. 
Mönch, C., Ww. 
Tittel. O.. Tischler. 
35 E Meves, (S., Nentier. 
Junge. L., Ww. 
36 E Marold, F<. Cigenth. 
Iänile, K., Kutscher. 
Krause', A., Hobler. 
Theile. A,, Schlosser. 
Wernicke. G.. .Kfm. 
37. 38 Banstellen. 
Schönebergerstr. -> 
89-41 Baustellen. 
42 E Kaessner, P., Eigenth. 
(Berlin.) 
Fabrik anlom. Waagen 
G. m. b. H. T. 
Schmidt. F. (!., Ingcn.'N 
43 Banstclle. 
(SharlottcitljitrjKritr. 
44—51 Baustellen. 
52 geh. z. Berlinerstr. 12. 
Berlinerstr. -> 
53—62 Baustellen. 
Bahnhofstr. 
Briluowstr. 
Bahnhofstr. -> 
1—9 Banstellen. 
Berlinerstr. 
10 s. a. Berlinerstr. 11. 
E Engelke, H., Manrer- 
msir. T... 
Meiler, H.. Tvpsermstr.'s. 
— B.. Gastwinlnn. T. 
Parthcil, (£., Schlosser. 
Richter. A„ Ww. 
Schnlz. (£.. Schlosser. 
Wiederer, M., F-il. 
11 Neubau. 
E'Kussm. A., Tischlermstr. 
(Berlin.) 
12 Slälteplav. 
E Engelke, H., Eigenthüm. 
(Berlin.) 
Engelte, H.. Manrermstr 
13—17 Banstellen. 
Charloltenburgerstr. 
18—21 Banstellen. 
22 E Müller, A.. Rentier. 
(Hauptstr. 4.) 
V. Schlenz, (£., Maurer- 
pol. 
Bachmann, M., Papierhdl. 
Eggebrecht. O., Dreher. 
Herklotz, E., Heilknnd. 
Hübner, P., Werkmstr. 
Loeper, F., Lederarb. 
Reichardt, F., Maschinen¬ 
führ. 
Nittweger, I., Werkmstr. 
Schönaich. Ww. 
23 Baustelle. 
Schönebergerstr. ->• 
24 E Steller. R..Hanptlehr. 
Maether, A., 'Wertmstr. 
25 E Wernicke, G., Rentier. 
26 Baustelle. 
27 E lliiQcr. F., Fabrk. 
Direct. (Berlin.) 
28 Banstelle. 
29 EGvldwasser.H.,Schnei- 
dermstr. (Berlin.) 
V. Schiilke. W., Sattler. 
Bernard, (£., Ingen. 
Charlottcnburger- 
strasrc. 
Hanptstr. ->■ 
—l Baustellen. 
5 E Rechner, A.. Kfm. 
(Hauptstr. 21.) 
Hempe, G„ Ob. Ingen. 
0—9 Banstellen. 
Brnnowstr. -> 
10—12 Baustellen. 
13 E Bebrend. W., Ww. 
14 s. a. Schlieperstr. 21. 
E Bchrend, W., Ww, 
(Nr. 13.) 
Schlieperstr. 
15 s. a. Schlieperstr. 03. 
E Albrecht, H.. Architekt. 
V. Höpke. A., Zimmerm. 
Damaschke. R., Schmied. 
Frei), A., Ww., 
Hossmann. P., Dreher. 
Meinerdt. F.. Tischler. 
Rippin. A.. Müller. 
Rntevky. I. Schmied. 
Samolewicz. M., 
Schlosser. 
10 E Helm, E., Eigenlhüm. 
(Berlin.) 
E - Krüger. Eigenthüm. 
(Spandan.) 
V. Haberkorn. G., Arb. 
Krause, R., Bäcker. 
- H-, Heizer. 
17 Baustelle. 
Schlieperstr. -> 
18-23 Baustellen. 
Brnnowstr. 
24 Baustelle. 
25 E Schulz, I., Schneider- 
i* 
Schnlz, I. Frau Heb¬ 
amme. 
— M„ Frl. Hebamme. 
20—32 Baustellen. 
33 E Brüter, I., Schankw. 
(Berlinerstr..2.) 
Broker, H.. Mnsiker. 
31 Banstclle. 
Hauptstr. -> 
Dalldvrfcr Wc^ 
SJcrliiirmr. -> 
Banstelle. 
Grün'sches Haus. 
-E Grün. Ww. 
V. Marrfv, i1!., ^inimcnij 
Bahr. M.. Ww. > 
Fischer, ‘{iimiu-rm. L 
Grnnow. P., Sdilü’"cr.| 
Halm, G.  Fnbvit.nl'. 
Krüger. H.  FiUtvl.nl'.  , 
Sasse. W.. Drelu'nioiiml 
— A.. Maurer. 
Winkelmaim, W 
merm. 
Baustelle. 
Kawinkel'scheö Hin:-. 
.E Kawinkel. W./Jüiu-iJ 
Hoffmann, P„ 
Cremmener Balm. 
Müller'sches Hau.;.. 
E Müller, 5i., :)lcmivt'J 
Baustelle. 
Delke'sches Haus. 
E Dtlke, F.. BslJtm'tr.l 
Baustelle. 
' Berliiiernv. -> 
Egcllsstr. 
Berlinerstr -> 
Baustelle. 
Pengel'sches Haus. 
E Pengel, H.. tiolvn 
mrlidlg. 
Müller, E., Schloiü'v. 
Baustellen. 
Kündiger'sches Haus. 
E Kündiger, A., '•iiiclul 
hdl. (Berlin.» 
V. Gallo, (>S.,('iainv.(^| 
liitcritr. ;is.) 
Behr, R., Falulavl'. 
^immermanu, 'S., FaiJ 
arb. 
Tops'sches Haus. 
E Topf, G.. Tcdmif. 
Koltermann. A., 
Petsch'sches Haitv. 
E. Petsch, H., Wcituli 
Bölinert, A„ Fvnnvr. j 
Meinte, O.. Mamvr. 
Schiinming, K.. iVuinl 
Sacharins, R., iü'i'l 
- Agenu •• 
Knlina'sches Haiiv. 
E Kult««, F.. i'nvui’.j 
Fries, A„ Wevlüilir. 
Henlschle. O„ Mvnn:: 
Hermes, W., Dnitcr. 
Knlina. H.. Kramn'iiiiifl 
Windmüllev. W., 
B-auslelle. 
Golling'sches Haiiv. 
E Golling,E..l5i.ic»i>'!i> 
Bollinann, R., viumI" 
Baustelleu. 
Schönebergasit. 
Baustellen. 
Spandauevitr. 
Grundstück d. jn.ij 
Act. Ges. 
E Germania. 
Maschinenb. Att. >^1 
V. Rnt-olphi. H., 
(Schlieperstr. AU 
Kropp. A.. 
Richter, F., Schlomr.^ 
Banstellen. 
Schönebergerstr. 
Baustellen. 
Berlinerstr ->| 
Gaswcrkstr. 
-<-'Bcrlincrsti. 
1—3 Baustellen. 
Cremmener Bnln1- 
4 E Gaswerk Tcgcl | 
Ges. T. 
5 £0 
(9 
v. e 
Will 
m 
6 s. a. 
e r- 
iß: 
19 
fVilil 1 
Mviid 
. )töttl 
Jiullk 
t'öh» 
IWON, 
dlic (i 
2chw 
«mit 
21’iltf. 
1 E Äc' 
v'ifhrf 
Sind 
laE Gci 
f'3d 
Liude, 
Eilige, 
Ä'a,ol 
gari 
Sachse 
llllrich. 
;!iuuiu' 
2 E Lin 
ucric 
il'ütl. S 
^ E Eh 
Ar.jt. 
^nidm 
i E Mii 
Juuitcii 
Ober 
5 i'ituitcll 
i> E Pn 
(Mal 
V. Ewes 
/ E Mnl 
^aesche, 
.Uvügcr, 
t E Miilj 
(Nr. 
iiönter. 
Wacht 
Äütler. 
!'. 10 Bau 
JJ E Kol, 
jü’iicr, i 
:ünbfe, i 
Willis, p 
Lioctfisck 
12 ^ansteli 
E Nies 
1 Michael. 
14 E^Mar 
H (V 
l'ill'l), G. 
U;i E m 
brfiycr. 
.'.'carzalin 
K E küü 
l'i E Fra 
Hotelie 
17 E Wilke 
flerge, E. 
'■'luiel, L. 
K* t Will 
iNr. 17 
ü'.ir/, G., 
Tiessel, il 
--ltinlze, 
führ. 
Se 
]s E. Ziekon 
K'kow. A 
1sü enftirt i 
^1' E ^jieko 
(91r. 18.j 
Mliiipciiftei 
l!'. 20 EMr 
-1 EHiiimfl 
I 'Vimit(fe, 
neibnei 
5{ed)iicr, A. 
^ii'bert, 10 
I - X, Wu 
*<- Spand 
^ E. Fiscns 
Werner 
K ird 
^ E Gold 
Schneidet 
} ^einkauj 
:!!< H" F 
y.^'egand. J 
“°ß. Lietzmai 
"Vi’mn'btich, 
^tNbtrin. 
-ikbert.P.. 
Malzbier-Brauerei Christoph Oroterjan, Berlin N. sPec.: {
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.