Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Siidende 
— 245 — 
g?^SHBaSH 
{-h Jlaiillcllcii. 
E Irrraiivöcitnfif). Süd 
tnbc.i.Lii?. 
«Eli. .uimmuSli, 91.,Rentier, 
(JliiBCrljal&l 
V[Sofi>otf,®.,91aiiflirm|tr. 
Eind, G., Rentier. 
Wiiic, $l?., Maurer. 
Umiciioli), R.. Masseur. 
Sitmlic, g., Ütangimstc. 
Eint. 
iMmnnn, S., itanil. Sccr. 
' j D. 
10 E Iiaiitiitamt, M., Kauf¬ 
st»». 
(numann, I., Pensionair. 
)im. Gontiiicitl. Gas- 
äiiociat.äniiasjm.Gompt. 
T 
stiel, L., Äfnr. 
wturomSti, 3., Bahu- 
tcnmt. 
?iiim«,3i.,(te=3m>cel.T. 
Eliobnt, 81., Buchdruck. 
Irmtiimttn, M., itfm. 
11-15 Baustellen. 
EInram--li)cicUjd|. Süd- 
enbe. i. tiin. 
4- Friedenauerstr. 
|5 Staiiteflr. 
E Müller, 23., 'Rentier, 
(liiingvitr. 0.) 
11 tencttc. 
E Hoch, (£., Wu>. (Fric- 
tamu.) 
Thurmstr. ->• 
|iE.lter, B.. Rentier. 7. 
1? 20 Warten geh. z. 16. 
ftarljtr. 
3 jiiin’ttUc. 
^«ichardt.O., Banquier. 
(Seeilt. !!. 4) 
E iViavr, O., Rentier, 
(fir. 18). 
2 jtli Z. Teichslr. 1. 
Tcichstr. 
E Lindhorst, P 
.'Uni. T. 
$ jii). 5. «Silljclmilr. 3. 
<- 2iilf)elmilr. 
Tegel 
Theil V. 
Potsdamerstr. 
1-11 ii. 14-23 geh. z. 
<- Langestr. 
13 E P^hlinann, A., 
Maurermstr. 
Arndt, 6„ Rentiere. 
Giiflcllmrbt. G., Rentner. 
MoeweS, E-, Ob. Ingen. 
Rosin, 81., Kgl. Musik 
tiirig. a. D. 
Tschilpe, A„ Ingen. 
Gemarkung Steglitz. 
12 E Meyer, 11., Buchhdl. 
Laugestr. ->• 
Potsdamerstr. 
(Stcglitz.) 
(geh. poslal. z. Südende. 
polit. z. Cteglitz.) 
Ring-Chaussee. 
Teinvclhoscrstr. -> 
Verl'u-Dresdciicr 
Bahu. -> 
Gnmbsl. d. Jmpcrial-Con^ 
tiiient. G)n6=31iiocmlion. 
E Jmperial-Conlinenl. 
GaS-2lssocialion. 
(Berlin.) 
Balucr, SR„ Sfttt. 
Sdjacftcr, O.. Landmcss. 
Schumauu, Mnsner. 
Soclilemmin, SÄ, Gänurr. 
'Haiiitellcii. 
E Imperial-Gonlinenl. 
fflnüsjlfiocmtioit. 
(iMnliit.) 
Sccstr. 
Wilhelmslr. -> 
1 Baustelle. 
E Burchardt, O, Ban¬ 
quier. <:>!r. 3. 4.) 
2 E Hintze, F. 23., Geu. 
Sccr. lNr. 8.) 
Jllinif d. l)r. Arngelmann. 
Hagclbeig, (£., Oberin. 
3. 4 E Bnrchaidl, O, Ban¬ 
quier. T. 
Bcverödorff, Th., Gärtner. 
Lichterfelderslr. -> 
5 Garlm geh. z. Lichter- 
scldcrstr. 14. 
6. 7 Baustelle». 
E Heine, Ww. (Berlin.) 
8. 9 E Glömciit, O, Reut 
GI6mcitl. £>., Mechanik. 
Serge, £>., Mechanik. 
Hintze, F. W, Wen. Sccr. 
Atitnom, P.. fifnt. 
Linde, (t|„ Bauinitr. 
10 Warten geh. j. Wilhelm- 
ftr. 10. 
11 Garleu geh. z. Wilhelm- 
str. 9. 
Wilhelmslr. ->• 
Stcglitzcrstr. 
Teuivelhoscistr. ->■ 
1—4 Baustellen. 
E Terraiu-llescllsch. Süd. 
ende i. Liq. 
5 Banslelle. 
E Sldolf, (£., GulSbes. 
lRariendors.) 
6 E Frosi'sche l£rbcit. 
V. ,ulockod»rf,TH, Portier. 
Sträube, I, itnrtogr. 
SSedvmcitr, O.. Ksm. 
st E Sli' beusteiu, Ä, 23io. 
Franeuhochschule. 
7 Gärtnerei. 
E Slropp, F, stfrn. (Ber¬ 
lin.) 
8 Park. 
Ei). Siemcus, G., Sircd. 
(Berlin.) 
Nvldmich, H., G'ärliier. 
9 E 0. Siemens, Sircct. 
(ll'crlin.) 
V. Kommener, F., Banl- 
beamt. 
ftciiler, I., einer. Pastor. 
— 3„ Tischler. 
- B.. !yrl. 
Otto, E, 23». 
ZuinlowüIn.H, Schriftsey. 
10-12 Banstelleu. 
E v. Siemens, ffl, Dr., 
Boiif-Siiect. (2inlin.) 
Anlialtcr Bahn. 
13 geh. j. 11. 
U Pr>r!-3ieslauran!. 
E Terrain.WcicUfdj.iofifc« 
ende i. S!iq. 
Löchner, I, öastro. T. 
Withelmstr. -> 
15 i. o. ffiiliielmslt. 11. 
E (Ilvincnt, O, Rentier. 
(Sccstr. 8. 9.) 
V. Älose, SB., Tischlennfir. 
15 SJral)on6,3l., Sattlcnnstr. 
Sriidlieb, F., Reichsb. 
Ob. ituriihult. 
ffueiirich, (?., Äfm. 
Hnschle, (!., Delicalessen- 
hdlg. T. 
ftürtl, ©., Sfin. 
Neubauer, O., Magistr. 
Sccr. 
Schmidt, F, itausm. 
15a 2>anstelle. 
E 2lnrdjarbl, 5(., fifm. 
(Nr. 2U.) 
1(5 E Nolte, £>., flfm. 
Lange, F., flfm. 
Bold, I.. ilgl. Gardcrob. 
17. 18 ilanstrllcn. 
E 2!nrdiarM, 2(, Ksm. 
(Nr. 2ti.) 
19. 20 Baustellen. 
E Hermann, Th, Aw. 
(Berlin.) 
Lichtersclderstr. 
-1 E Wehr, C., Eigenihnm. 
Cc_ncnll. Ferniprcchstclle. 
Postamt. T. 
Glase, I., Gcninsehdl. 
Lüdtke, R, Schneidermstr. 
2liDr(|cn|lcrn, 2., Rentner. 
Scefl'cv, 3(., PoftamlS- 
2>oijtclj. 
22 E JonaS, {?., ^»hrh. 
Söiiiij), P., Bw. 
JoimiS, l£f)., 23iu. 
Mahn, ill. Sdilüditcrmitr. 
Pricbe,23„ Sdiiiciderntjtr, 
Dlolidc, E., itörfennitr. 
Schulze, AI'., Schadilmslr. 
Gemarkung Stcglitz.->- 
Mariendorferstr. 
23 EHarlmlh,H, Colonial- 
lurhM. T. 
Gras, 31., Aiistrmneiilemn. 
Lichteifclderstr. ->• 
21 E Pleiirle, W, Gast«. T. 
Büttnei, S., Malermstr. 
Liebscher, 21., Kleuiptter- 
mstr. 
■<r Langestr. ->• 
25 E Bieucck, H., Rentier. 
211 E 4)iircharM, 2l, Ksm. 
27 E Schteip, B., Fabrk. 
ticnschoiv, F., peits. Eiieub. 
iUcnmt. 
28 UauittUf. 
k.Herz,H., Siiit. (Berlin.) 
29 Ba »stelle. 
E LInrchardt, A., flfm. 
(jir. 2li.) 
Bahnstr. 
30 Bahnhof Südcnde-Lauk 
mit!. 
E FismS. 
'Anhallcr Bahn. 
-<r Fricdrichstr. ->■ 
31-33 Banstelle. 
E u. Witte, Ritlnistr. 
n. S. ('jlufierhalb.) 
34 Baustelle. 
E jfirjtoff, H, Ingen, 
(.ycrinaiinstr. 10.) 
-<r Mittelslr. 
35 Baustelle geh. z. Mittel- 
str. 18. 
3i> Baustelle. 
E u. .ftnoDrlsöorif-Brcn 
fcnlioif, H.. Oberstlcutn. 
a. D. (Saljlcmcrstr. 6.' 
37 Banitelle. 
E öiofiiier, Schlächtcr- 
msti. (Berlin.) 
38 E 'Jfonrf, (£., Banmstr. 
Weuiicke, F.. Bahnwärt. 
31) Baustelle. 
E3ioiid, Th, Ziinmennslr. 
(Langestr. 4.) 
Diene project.Strasje.-> 
40 2lniisiclle. 
ESchindler,PH..2lrchiIect. 
(Kitbelmstr. 11.) 
41 Banstelle. 
E Urans), Atfm. (Berlin.) 
42 Baustelle. 
E Ros;!owitz, Ksm. 
(Berlin.) 
43E2'afla:it,2l., Baumitr. T. 
JcmpelljofcrJtr. -> 
Stcphanstr. 
Langestr. ->• 
(lliibcbiinl.) 
Tcichstr. 
Paitstr. -> 
1 E der teil, P, Asm. 
2 2)aiistclle. 
E Bitrdiaibt,D,®angitier. 
(Sccstr. 3. 4.) 
3 Baustelle. 
E Werirfe, H, Kausm. 
(Jliisjcrljulb.) 
1 jiiiiislelle. 
Ei!urcharbl,O..Baiiquier. 
(Sccstr. 3. 4.) 
E l'lurr, 25., älcuticr. 
(Purlstr. 18.) 
5 ifnnstelle. 
E Schlesinger, S(„ (Tom- 
mifs. Rath. (Berlin.) 
2lciliitci'flr. 
G geh. z. 23il()elm[tr. 4. 
7—11 Baustellen. 
E Linbhorsi, P., Asm. 
(Parlstr. 23—25.) 
Parlstr. -> 
Tcmpclhofcrstr. 
Slcfllitjerilr. 
t-2)al)n[jofSiiiricnborf.->- 
I Baustelle. 
E 2>astam, 5t„ Bamnstr. 
(Steglitjcrstr. 43.) 
2—4 Baustellen. 
E u. flnobelsborff-Bren- 
lenfioji, 9l„ Dbeistlnilit. 
a. S. (Saljlcmerflr. U.) 
5 21niiitclle. 
E Srud, 5l., Photogr. 
(Bahnstr. 10.) 
Hcrmannstr. ->■ 
ii—8 Staustellen. 
E L^crgcmann, H, Gaftw. 
iBerlin.) 
9 21anstelle. 
E Schröbcr, Äsni.(Bcrlin.) 
-<r ituimmeflr. 
10 Baustelle. 
E o. itnobelSdorss-Bren- 
lenlioff, St.,06etftlcnln. 
a. D. (Tahtemerstr. 0.) 
II Banitelle. 
E Wrofjncr, Schiächter- 
miti'. (Berlin.) 
12 Banstelle. 
E Ucrgcmaim, H., Gastw. 
(Berlin.) 
-«r- Sricbriihftr. 
Thiirinstr. 
Parlstr. -> 
1 E Rosliu, 5l„ Posl-Bcrrn. 
(Slariciifelbe.) 
E Dioitin, H, Ger. Bollz. 
a. D. 
Neubau-Bnr. Sübciibc b. 
Kgl. ttijeitb. Sircct. T. 
1 Hin, (?, um. Baiimitr. 
Hofsmanii, 91., Gärtner. 
— H, Gürtler. 
Kod>, E, Slfm. 
v. Radzicrnski, P, Bau, 
Ingen. 
Sturd), O, Sets. Bcamt. 
Wci'tvhal, 8., Tapcz. 
2 E Bogcl, F, Gastw. 
(Berlin.) 
o. llöftctie, R., Ojürliicr. 
Ric?, H, Bcamt. 
Taz,oni. F, Mfm. 
3 2laustelle. 
E. Fränlcl, Dr. (Berlin.) 
Bcrlincrstr. -> 
Garten gct). z. Bcrlincrstr. 7. 
Wallen geh. z. Parlstr. 18. 
Parlstr. 
Wilhelinstr. 
Stcglitzcrstr. -> 
1. 2 geh. z.  Stcglitzerslr.lt. 
Pailitr. -)» 
3 E Schüneniann, SK., 
Smigiiicr. T. 
4 E ööoe, G, Fabrk. 
2>rachmann, 01., Gärtner. 
Götze, 31., itfiit. 
-<r Tcichstr. -> 
Bcllincrstr. 
Sichlerfclbcrslr. -> 
0 Garten geh. z. Sccstr. 3.4. 
7. 8 Baustellen. 
EBnrdnubt.O.,Banquier. 
(Sccstr. 3. 4.) 
Sccstr. 
9 (ikritn geh. z. Sir. 10. 
10 E Sponholz, 21., Rentier. 
V. Segaer, jv., Portier. 
11 s. a. Stcglitzcrstr. 15. 
E Gl6mcnt, D., Reulicr. 
(Sccstr. U.) 
V. illoie, 23., Tischlcrmstr. 
Slrratbcrg, ©cjdjm., Putz» 
lidlg. 
Schindler, Ph., Slrchitcd. 
Sdimibf, Th., Hofopcvn« 
sanger. 
Schöstcl, F., flfm. 
Wntff. 6., 23m. 
Stcglitzcrstr. 
k. Verzeichniß der Handel- nnd Gewerbetreibenden, nach Erwerbs- bezw. Bernfszweigen alphabetisch geordnet. 
Architectc». 
tat Kurzestr. 7. 
Bäcker. 
11'', (£., Stcglitzcrstr. 22. 
iäJlf, Gb„ Bcrlincrstr. 3. 
Bade-Anstaltcn. 
ijmoiv, 31.. Parksir. 1—3. 
Bandagiste». 
4 Sf, Bcrlincrstr. 27. 
Banmcistck. 
ram, A., Stcglitzcrstr. 43. T. 
:!t, M, Sccstr. 8. 1). 
Ii., Stcgliiicritr. 38. 
Mtawi, O., Dahlcinerslr. 2 
Billard-Artikel. 
i-ltr, Leopolb, Oehlcrlslr. 17. 
Colonialwaaren. 
airatli, H., Stcglitzcrstr. 23. T. 
Tcncatessenhdlg. 
Harlrath. Heimich, Stcglitzcrstr. 23. T. 
Hntdile, St, Stcglitzcrstr. 15. T. 
Äöbiitd, 2(„ Lidjlcrfclbcritt. 22. T. 
Drogen- u. Parfumerie- 
Detailgesch. 
Köcher Nachf., 21., Langestr. 25. T. 
Favondrchereien. 
Glcmcitl, O., Sccstr. 8. 
Fahrräder. 
Mflcnturneftfj. 
Köcher, ?(., Langestr. 25 T. 
Fleischer. 
Mahn, 91., Stcglitzcrstr. 22. 
Friseur. 
Slctüncr, 0., Langestr. 19, 
Fuhrsteschäfte. 
Jonas, F., Steglitzeislr. 22. 
Gärtner. 
flotte, G., SBcrlinerfir. 20—22. T. 
Gastwirthe. 
Gotirnb, G„ Lichicr elderstr. 17. 
Salil, Paul, Vidjlerfctbciftr. 21. T. 
Gausctoig, 23., Kreier!na - Chaussee, 
öaitictoid'idjcS HauS. T. 
illcc, M., Langestr. 19. 
L'chncr, I., Steglitzerstr. 14. T. 
Müller, 2'ci'liiterstr. 9. T. 
Plenöke, .23., Stcglitzcrstr. 24. T. 
Grabsteinhdlg. 
Bntrat), Sllois, Litfitcifclbcrslr. 22. 
Ingenieure. 
Fiizlaff, H., Hmnitniistr. 10. 
Klempner. 
Liebscher, Sl„ Slcglitzcrsir. 24. 
Landmesser. 
Schaeffer, Oscar, 2iing-Ghaitffce, 
fflntiibitück b. Jmpelial-Continenlal 
GaS-Slgociation. 
Lehrer «. Lehrerinnen. 
Kaufmäniiifchc Wissenschaften. 
Dr. Müller, ffli., Langestr. 9. 
Liqueurfabrikcn. 
LitCcrt seil., Fabrikant beSMaag Billcr 
of Boonckamp, F. 23., Bahnst,'. 17. 
Maler. 
Stuben- u. Deeorationö. 
Büttner, E., Slcglivcmr. 24. 
Maurermeister. 
Pvhlmami, 21., PoUbamciilr. 13. 
Photographie» n. 
Stereoskopen. 
Forncr & Sogt, fiichtcrfclbcrftr. 22. 
Posamentierwr. 
Detailgesch. 
WrrcitCcig, Geschw., 23ithclnistr. 11. 
Photographische Ateliers. 
Brnck, 2l., Aahnslr. 16 pt T 
Samenhdlg. 
Lehmanii, 23, Langestr. 10. 
Sattler. 
Brabanb, ?(., Eleglitzctitr. 15. 
Schneider für Herren. 
Lüdtke, F., Steglitzerstr. 21 I. 
Priebc, 23., Steglitzerstr. 22 I. 
Schnhinacher. 
IIjoiiiS, H., Uidjtcrk-Ibcritr. 20. 
Tabak. 
Slgcnturncfch 
Köcher, OSIar, LaugcNr. 25. T. (türl.) 
Tischler. 
Klofe, 23., Steglitzeislr. 15. 
Weinhdlg. 
Hartrath, Heinrich, Stcglitzcrstr. 23. T. 
Zeichner. 
Schlclt, P., Langestr. 23. T. 
Ziniinerinstr. 
Sloatf, Th., Langestr. 4. 
Schulze, G-., Bahnstr. 8a. 
23 Tegel 
(Kreis Nieder-Barmm). 
Rachbarortäverlcrjr z. OttS-Postlaxc mit: Borsigmalde, Gonradshöhe, SoctSfclbe, ffileinö Slbban, Insel Scharfcnbcrg, Tcgclort, Schloü Tegel. 
Einwohnerzahl: 7439. 
Das Einwohilrr-Bcrzeichniß der Bororte ist in den allgcmeii"!» Einioohiicr-Nachwris (Theil I.) alphabetisch eingereiht. 
A. Behörden, Anstalten, Vereine re. 
Sie prootnjiali und Areisbkl>örde» sind im Lchörden-Theil von Berlin octjeldiuct. (Siehe Sach-Negister.) 
Vorsteher: Vrunow, Veitslr. 2. 
(iiibcuorstelier: Brunom, Bcitftr. 2. 
■ tt-(!)emei«be6urcn«: Söciiftr. 2a (SlinlS- 
• Sei. Tegel 3) (ölcm. Bur. Tel. Tegel 07.) 
(Scmciitbclnffe: SJcitflr. 2a. 8>/a—1. Gerhardt, 
Slcnbnnl. 
Post- ». TklegraPhen-Amt: Bcrlincrstr. 4. 
GirichtSstellr: 2iml8= u. Landgericht H. Berlin. 
('Icrirfifäiiütl,liebet- Bei. 1: GerichlöooHz. Holz, 
Berlin N Chanffcestr. 72. Berlr. GcrichlSvollz. 
Roszow, Berlin N Äreiseniiageucrslr. 70. 
Schöffen: Gntsbes. Marzahn, Hauptstr. 14a. 
Magistr. Seeret. Reichelt, Vcitstr. 11. Gntsbes. 
9t. Müller, Hanptslr. 15. 
Oicineiubeucrtrctcr: »iimmcrmflr. G. Müller, 
Sdilofiitr. 4 
Schlüiiiir. 29. 80. 
Schnliiuachcriitflr. F. Müller 
0. PSajlro. flitliita, Egeilbstr. 
Ul)im..Sd)iimachcr Bcrlincrstr. 5. Ktinmcrmflr. 
Gitgellc, Brimoiuilr. 10. Ob. Jng. Mctzmacher, 
Bcrliiteistr. 10. Wiitsbcj. iUiebcr, Hauptstr. 13. 
SdilSdjtcrmitr. Oiiitilcin, Sdiloftflr. 28. ,Fabrik- 
KU* 
LIQPEUR. 
I EXTRA FINE 
Ist eins der geistreichsten und fesselndsten 
B'jBBjCEÄSJ VeritandsspTele. Pros. Dr. Schubert,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.