Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Steglitz 
— 239 — 
XI]eil ' V. 
Schmargenborfer 
Weg. -> 
^itctlcu. 
0,3 £. Klein. C., Maurer- 
mftv. (Nr. 27.) 
iHrmaitefi,15., Mfm. 
luui>o.$,;JSen\ 
Frenzel. E., Nechn. Rath. 
Mtivint-hl; 'S., Aicnlior. 
Miiitcr, W., Nechrsanw. 
Mütter, 9Ji„ Lebtcr. 
o; E. Mlcin, E., Maurermstr. 
Än&oiff, 56., Geh. erpeb. 
Lccr. 
Weithin, $.. Güter-Erpcb, 
n. D. 
- 9R„ Erped. Secr. 
Grttöuleiii, H., Bud)hbl. 
bdieit.E., WefUHeuifor. 
yüfiumrtl), E., Obcrlcuin. 
25 E Coers. 3cii(i- 
ivart. • 
Teline, II., Eii'enb. Zeichn. 
.Viinsc, E., Rentier. 
.virid)6crfl, W., Lehrerin. 
ÄV. thät, E., Wituircr. 
Schmidt. 1)1*. pliil., 
Oberlehrer. 
iW.; Lehrerin. 
29 E Geriete, W., Mfm. 
(Friebenan.) 
V. Nöseler, F., pens. 
Bahnwärt. 
Brücknianu, (£., Maler. 
Haenisch. W., Maler. 
— I.. um. Ob.Ieleqr.2lsfisr 
Henqn, H.. Gärtner. 
Mralmer, O., Nebact. , 
Mriiflcr, E., Ob. Post- 
Assist.' 
Sclmeiber. P., Kanzl. 
Sldtl). 
Schröder, 21., L'w. 
30 E tviinf, II)., Direct. 
Schulz, G., Msm. 
31 E Artelt, E., [yrau. 
tinucxS H.. Ghinn. Prof. 
«. D. 
Gruuewalbstr. -> 
Bictoriaslr. 
SiernenSsir. 
1 E Schulz. A., Dicnticr. 
(.(•mlnvcc.) 
Raffow, M., Vorsteherin. 
la E v. lalleyranb-Peri- 
flord. 2(., t^raf.lBerlin.) 
Stcfll-yerWeiilballArchiin- 
bulb Graf ü. Talley 
raitb. T. 
Sleffeusen, Mntscher. 
Uslit bc Weghe, A., Garten 
bircct. 
SoustclIciL 
E Irinkkeller, M., Man 
rermitr. (Laitfiuiü.) 
(sdntln’sriic» Haus. fB.) 
E Schüler, 2l., Maurer- 
mslr. 
r^nlda, G., Ingen. 
Baustellen. 
Brüct'ensir. 
11 ^eieral'enbhaus. 
E Verein deniiciier Lehre¬ 
rinnen u. Erzieherinnen. 
Berlin. 
V. oslitcfc, M.. Lehrerin 
a. D., Cbcrtn. 
Beet). M., Lehrerin a. D. 
Berthold.M.,Lehrerin a.D. 
Biemer. H.. Hauswart. 
Bvhnde. M.. Lehrerin a.D. 
Brickenstein, 2l., Lehrerin 
a. D. 
1lEabal;ar, ^„Lehrerin a.D. 
Davib, (r., Lelireriu a. D. 
Dreisl. 21.. Lehrerin a. D. 
(liefe, M., Üciucriit a. D. 
Pendler. 21.. Lehrerin a. D. 
syl'slnv E., Lehrerin a. D. 
Verbum, P.. Lehrerin a.D. 
Gubclcr, 2l., Lehrerin c. 2. 
HinrichS, H., Lehrerin a.D. 
•Ulhtf, Lehrerin a. D. 
MimiUT, M., Lehrerin a. D. 
Mbbler, M.. Lehrerin a. D. 
Menabehl, E., Lehrerin 
a.D. 
Mevner, E.. Lehrerin a.D. 
Moeller.I..Lehrerin a. D. 
— L., Lehrerin n. D. 
Neninüller, M., Lehrerin 
a. D. 
9!ormaun, M., Lehrerin 
a. D. 
Plaumann, $., Lehrerin 
st. D. 
Prösiel, A., Lehrerin a. D. 
Ritter, (sii., Lehrerinn. D. 
Nösener. M., Lehrerin a.D. 
(sfoll, 2l.. Lehrerin a. D.: 
Stropv, M., Lehrerin a.D. 
Icvlais. O.. Lehrerin a.-D. 
Witschi, E.. Lehrerin a.D. 
Banslellen. 
E Simon & Co.. H., 
Banciesch. (Berlin.) 
Brübersir. 
Banslellen. 
Siemensstr. 
Am Wicsenwcg. 
-<-• Birkbuschstr. -> 
Banslellen. 
Ste^lrtier Pumpstation. 
-<-Lankwiver ^-clbmatf.- 
Wachendori'sches Hauv. 
E Äacliendors, P.. ^-abrk- 
bes. sSieinenc-str. 20.) 
jloott, W., Ptuitcr. 
Wasch - 2lnst. n. Bleiche 
,.'jum ,'iiotljcu Mrciti' 
P. Wachendorf. 1. 
Baustellen. 
BiUbitschstr. 
Wilhclm-Platz. 
- iiaiscv Wilhclmsir. - 
tUnvebaut.) 
Wiluiervdorfer 
Weg. 
->■ Schildher ir. ->- 
(llubelv t.) 
SßrfliVjClftt. 
Cchloiil'ir. 
1. 2 (tiiivtcii geh. z. Schloß 
ftr. :w. 
3 E-Vfltr O.,!)ienl. (Hohen 
zol' ,islr. II) 
Herr.uann. 0., Xlfnt. 
Hofmeister, 6l.,Pcnsioliair. 
Moskau. H.. änn. 
— yi.. flie.aier. 
Niehauo, (£., Geh. 9tcfl 
Nath. 
Oenike. 5t„ Laubsch. 
Maler. 
(slitlieilicim. Th.. .Stafincr 
Wimrnel. fy., iWirfl. Weh. 
Mvicftwatl) st. D. 
4 existirt nicht. 
Hohenzoilernstr. -> 
E ßflmiiiiitii, -tt.. Baumstr. 
(WnmriudlDitr. 3.) - 
V. Nan. P„ 2lrdeit. 
Aartel, A., Atfrn. 
f> Ellerholz. P.. 'B.,nanier. 
Ha äse, L.. .'Hrimter. 
Heine, H.. .Ciunimmlcr. 
Iahn, 91., Mfm. T. 
Sch.iub. W., Prof. 
0. 7 E Oertelt, E.. Mim. T. 
Palinte. H., Haiivivart. 
Steinweuder. (?.. Llmtöger. 
illn li. 
8. 0 Garten. 
E Bachnein. H„ Ban» 
nnte.nelim.((^runeivalö- 
ftr. -ki.) 
Siotfieithiirflfir. ->» 
10 E klein. ^..Zimmermstr. 
(ll)riüuui. II), Wch.'Jlcrtjn. 
Natlr. 
Ghi.-beii, L.. Nentier. 
Haiixfbeui, (5., Planfilm* 
mer Berwalt. ' ' 
Hilbi'brnitb, (5., Pros., 
Maler. 
Atoch, L.. Netttiere. 
^eninann, !>t., ^orstinstr. 
a. D. 
u. Ninen. M., Nentiere. 
11—13Garteil flet). z. 9Zr. 14. 
14 E Pttfciu(uuVS.,Wia$&cf- 
Mesersieiri. M.. Äw. . . 
Schlotzstr. ->» 
t. Berzeichniß der Handel- nnd Gewerbetreibenden, nach Crwerbs- bezw. Bernfszweigen alphabetisch geordnet. 
2lnrntnrgcsü)äste. 
Mebilö. ISbmtrb, ^rchlestr. f»H. 
'i'ilaciüö Ä Co., R., Schloüstr. 82. 
fli.ter, C., 2llbr clitstr. 127. 
2rinmt, 31., Düvv l'ir. 21. 
Cli.'mer. (5., Diip'xlstr. 2(>n. 
JJaupr, Gustav, Diip?elsir. 10. T. 
'SiliX', Ä.. Schlos;str. 12b. 
^oni, Waldcmar, Belforisir. 12. 
Annoncett-Anuahme. 
Hil al-Crpebition deo „Berliner Lokal- 
Slii^ci^er", Muhli^kohof 2. 
Apotheken. 
5tMci:?(m>thctc, Bi!lor Dons^e, Schlojz- 
i:r. 711. T 
Suiii. Gustav, Albrechtstr. 10. T. 
Archi^ctcn. 
Cünft, iiy., 2ilbr:dit|lr. 30 pt. 
i'un’i'i.'. (5., Jvloraiir. 3. 
.vetm. Jy., Lichterielderstr. 7. (Postbez. 
5nticubc.) 
Mcnei, (5., Sclilos;,.r. {>2. 
Si'iPimanit, X!., 2lhornstr. 30. 
Willi», #v-. 2ll brecht st r. 11b. 
)Jt, LlhoiN'ir. 7. 
Auctions-Commissare. 
l'lllnii, Linbeiislr. 1. 
Bäcker. 
Uwiiim, H., Polsbaiuerslr. 7. (Post- 
k\ Sübenbe.) 
Wouhi, v-, Düntherstr. 2. 
wsät, E., SäMenstr. 11. 
Hou.icis, G., Schlos;str. 00. 
Vi'lu, iy., Düppelitr. 22. 
Mimumii, M., 211bred)t|tr. 121. 
vciixtn, E.. ^ichtestr. 71. 
)tiriiu-ubcrflcr, G., Albrechtstr. 117. T. 
•’-unaMev, R., Schlos;str. 88. 
ltU’ü. VA'., Lldolsstr. 7. 
'(iinincr, O., Dün her.r. 7. . 
^bni.um, sy„ Sch!us;str. 12u. 
C\., yiUucditftr. 21 n. 
«iiiuiib, P.. Herberstr. 3. 
Ärtluidife, P.. 2llbrechtstr. 93. 
iWnborf, 2l.. Rilgejtr. 3. 
'jihil'e, W., Schlos;itr. 10. 
^uiomvfi. Ch., Düppelstr. 28a. 
^1'iu'iber, M., Schlosrstr. 0!>. 
«Ani'bfv, iS., Mailsteinsir. 3. 
«diulu, C.. ^Icnobnrflciftr. U. 
«rtuii», H., Fichtestr. 18. 
^liimoficr, H., Huberlnöslr. 3. 
21., Schl''s;str. 78. 
2lhvlnktr. 1 Oa. 
jifdc. iil, Schlosn'tr. 94. 
^strtie. H„ Schnt)enstr. 38 pL 
-itin. b., Düpvelstr. 11. 
oMairi», 2(„ SchloM'. 8. 
Bankgeschäfte. 
iV (So.. G. m. 13. H., Hermann, 
^iidninerstr. 14. (Postbez. Sübenbe.) 
Spar^ n. Darlehnökasse (E. 
in. b. H.) Düppelitr. 10ü. 
Bankgeschäfte (FondS- 
Makter). 
siaenel, Otto, Seban'ir. 4 t. 
Barbiere. 
Carle, M., Schlonnr. 00. 
Hiiiiiuiti, Ili„ 2tlbred)tilr. 7. 
Lehmann. G., 2Ubrvtii!hr. 130. 
Schwasj. %, Schnvcnsiras;e 20. 
Sievert. ?y., 2lbolfilmf;e 10. 
Buflfl, P., Sch!os;str. 88. 
Bangcschäfte. 
Branbettl'niln'che Bauflenossem'chaft (e. 
G. m. b. H.), Bivtbu'd^'tv. 13. 
MimuliiiiL L.. 2lr»blftr. 3. 
Muhlifll Sl Wiozner, 2ll,ornstr. -1 T. 
Lon^e Vifld)i„ Gnstav. Sd)low'tr. 74. 
Sieben, P., Floraslr. 2u. T. (i. 
yinditrafl.) 
Sinnig Iobann, Linbenstr. 10 pt-. 
Steqliver Baichanbwertü- ii. Spar- 
qenMseiischast (e. G. in. b. H.), 
Gruneivalbstr. 3. 
Wenphal, 2lmtomaiirermeiste'' a. D.. 
Baugesdiäft. 2lnstnst,Schlos;str. 82 pt. 
Baumeister. 
Hiitti, R. 31., 2sIIu'i'd)lilr. 18. 
^'endland. 2[., (JHest.) Linbenstr. 27. T. 
Baumschulen. 
Körner & Brodersen, 
Inhab.: G. Körner u. A. Brodersen, 
Grunewalbstr. 1 I. (lel. Stegl. 85). 
Metz^ Co.,Sd;los;str. 1. T. 
Baunuteruehmer. 
Mraaz. H., Polsbaineistr. 8. (Postbez. 
Sub'Nbe.) 
Müller. H.. Schilbhornslr. 80. 
Bettfedern - Neinignngs- 
Aust. 
Hcngelhaupt, 91., Schlos;sir. 57. 
Bier. 
. Bcrlcstcr. 
Bluhm, 2l., fichtestr. 72. 
Hoffniann, A, Schilbhornstr. 102. 
Leh, 21., Sd)los;str. 77. 
Masfert, P., Hubertnöstr. 9. 
Wnnberlich, F., Düppelstr. 7. 
.Bierbraucreicu. 
Walter, £\, Flensburkieistr. 7. T. 
Bildhauer.. 
Bobin, £>., Schlosrstr. 85. '' 
Bra(d), 2t., Humbolbtitr. 11. 
Mauer, G., .vnmboldtstr. 17.! 
Volke, F., Schlos;str. 00. 
Bildhauer-Werkstätten. 
Elfenbein. 
Sdjmibi, P.. Düppelstr. 3. 
Stuck- 
Ulrich & Zrommcr, Schühenstr. 10. T. 
Blumenhdlg. (Natnr- 
blninen.) 
Dieve, Einil, 2llbrcchtstr. V. T. 
Aiidicv, L.. Hcefestr. 11. 
Miipofi, Maue, 2Ubrcdil}tr. R 
2!enqebaner. P.. 2l:brednnr. 10. 
Nnn^e, ,yrnu, Subcnbsir., Zunmer- 
mann'scües HauS. 
Sdiunn, t^ranz, 2llbrcchtslr. 18. 
Böttcher. 
Balzer, ?(., Sdilosn'tr. 73. 
Mo»lroph, ct„ Linbenstr. 40. 
yhibe», H., 2llbred)tstr. 130. 
Breuumatcrialieu. 
IvdU, N., SdiüLenstr. 12. 
Mlann, I., 2llbredilstr. 102. 
Mim, Jy., Sdilosn'tr. 84. 
Lanqe, 21., Sdüipemtr. 47» pt. 
2Hcmel)cv, C. H., 2llbrechtstr. 116. 
i’eieio, fr, Sdul'.enur. 41. 
Nathenow, W.. Aliornstr. n. 
Neimann, 21., ^idilestr. 69. 
Sdiaack. Mar, Düppelstr. 10. T. 
Strnck 2itiri)f„ Cito, Sdilos;slr. 2. T. 
Brnnnenbaner. 
L-isjttiann. 21., Linbenstr. 45. 
Buchbinder. 
Baannann, 01.. Schilbhornslr. 72 pt. 
Sdiwedt. C., Birkbnsdntr. 12 II. 
Sdiwenbn. O.. Sd»los;str. 00. 
Zielonka, yi., 2lhornstr. 23. 
Buchdruckereien. 
von Diirle. Otto. Mnrzeslr. 1. 
Hilbifi, O.. Birft*i.sd)slr. 8. 
Loper'o Bitdibnirtcrei, G., Sdüoststr. 70. 
Sdienfelein, Gebr.. Mielerstr. 9. T. 
Schramm. P., yinc^estr. 1. 
Stegliver '^eitnngöbuiderei, Hubertns- 
ftr. 13 T. 
Webbe, 2b., Potsbameistr. 9 (Postbez. 
Sübenbe.) 
Werner, l£mil, 2llbrechtstr. 131. 
Bucherrevisoren. 
Friedlaenber, t?., Linbenstr. 19. 
Buchhandlungen. 
Antiquar. 
llhiri), Hermann, Sd)nyenstr. 40 IL 
Sortiments- 
2luerbach, 91., 2llbicd»titr. 12. 
Vinbcmatm, A.. 2llbred)tstr. 0. 
Numler, Nicharb, 2llbrechlslr. 127 pt. 
Berfslstö* 
Jyi'chiier, Kail, Schützeustr. 52. 
Minbt, F., Sd)ilbhornstr. 11. 
Butter. 
Beck, O., Sllbrechtstr. 17. 
Mlabziwa. P., Sdiüyenstr. 20. 
Mi'iifler, Carl, 2llbreditstr. 3. 
Sdiabbelt, ?H., Schlosjstr. 12. 
^edjl'in <V Grieben worin. 2t. Jacob, 
2llbirchtitr. 107. 
Chemiker. 
Mlahn, H., Bergur. 18. 19. T. 
Chemische Laboratorien. 
Dnriitfl, G. 21., 2lhornstr. G I. 
Cigarren. 
ftstörifen. 
2keumanii, 2ller, Breiteftr. 8a pt. 
Stübner, Nobert. Sd)los;str. 
EnstrsÄgesch. 
(schoiitbut'fi, Nnbolph, Düppelstr. 0. 
Cigarren-, Cigaretten- u. 
Tabak-Geschäfte. 
Behnemann, Emil, 2>m Bahnhof. T. 
Bock 2uid)f. Mar tloitbö, Gustav, 
2Ubi'cdu(tr. 12. 
Giese, (£., Schlosst!'. 06v. T. 
Mahl, H., Heibcrstr. 31. 
Cft, 2llbert, Düppelstr. 29 pt. 
Poriie, P., Sdiloüstr. 13. 
Cmiidwif, Carl, Schlosjstr. 60. 
?Jiotl]er, 2ller„ Schüvenür. 39 pt. 
Schulze. G. 21., 2llbred)tstr. 0. T. 
Clavierstimmer. 
Öh’iibmi, W., HuBcrlusflv. 8a. 
Cliche-Berlcih-Jnstitnte. 
Herrmann, Wilh., Heesestr. 2. 
Colonialwaarcir. 
Dilschi'iann, Muroline, Fichlcstr. 2. 
(5bel, M., 2lbolfstr. 2. 
?vricbiiri), Elisabeth, Schübeustr. 39. 
-vosfinann, B., Sd»los;slr. 82. 
Moppen, o=., ^iduestr. 59 pl. 
Mianse, E., Sdi!os;str. 85. 
iViC^oiu, H.# Sdjnbenslr. 44. 
MdUiicr, H.. 2lriibistr. 3. 
Milav, Otto, Martitfinstr. 4 pt. 
iViüljr, H., Düppelstr. 8. 
Mobiinfl, Gnstav, 2llbrccht|tr. 101. 
?!enmann, Gotlsrieb, Sd)üyenstr. 9. 
Cito, iWstiie, Düppelstr. 32 pt. 
Schaumanu, (£., Sdulbhoiusir. 91. 
Schesiler, Emma, Dünllierstr. 2. 
Sdnissler, E., Herbersir. 4V 
Lchnlz. Gustav, ftiditciti*. 47. T. 
Sperrid)iicibcr, E., »^lomslr. 23. 
Stodert, W., Schloszilr. 75. 
Ihiele L ^.ahn. Dupvelsir. 28 pt. 
Bolf/2L'.; ^ichleslr. 08. 
Wienele, ^»1., 2llbiechlstr. 100. T 
Wilfloicheiuc-fi, Herbeislr. 32. 
Winihier, I.. fichtestr. 00. 
2i'itte, H., Potcbainerstr. 0. lPostbez. 
Sübenbe.) 
Cvlorirer. 
Wurzel, 2luq., ^initilvinstr. 5. 
Couditoreieu. 
Bohne, £*., Sllbrechlslr. 127. 
LneaS, Ch., Ww., 2ilbrcchtstr. 2. 
Pobehl, H., Sd)los;str. 12n. 
Sdninmelpseniüg, :)l, Schüyensti'. 10. 
Coufeetiousgeschäfte für 
Herreugarderobe. 
^fncoiuilj, H., 9llbved)tslr. 123. 
Correctoren. 
Pilluftti, F., Fidrtcstr. 8. 
Corsets u. Touruuren. 
Karle, Elisabeth, Lllbreditstr. 1. 
Dachdeckermstr. 
Hehder, G., ftlciiebnrflcntf. 10. 
^anicke, W., Schilbhornslr. 3. 
Uiiiic, W., Linbennr. 7. 
Papst, E., Linbenstr. 39. 
Pikiert, M., Dnntbeislr. 2. 
Decken. 
^affe & Co., Schlosistr. 89. (iBohr) 
Delieatessenhdlg. 
Gustke, Panl, Schlosn'tr. 79. T. 
Mintbr, 'Mar, 2llbredin'lr. 0. T. 
Sadio, C-, 2(lbrcdUitr. 21. T. 
Wasiernidit, SMar, ivlcncburqcrstr. 8. 
Wilde, 'Wilhelm, 2llbrechlstr. 12.5. T. 
Destillationen. 
Matz,'M., ^lciiobiirflciftr. 7. 
Sd)inibt, M., Birlbusdrstr. 15 pt. 
Drahtgeflechte- n. Gewebe- 
fabriken. 
Höhne, Fabrik für Diahtzäune und 
OteftedUe, H.. Düppelstr. 25. T. 
Mläte, E., 2Ubrechl|tr. 122. (Draht- 
zäune.) 
Drechsler. 
Bnillmann, Ih., Planta^enstr. 19. 
(Hol^.) 
Günther, I., Herberstr. 31. 
Witter, L., Birtbusd)str. 4 pt. 
Seile, M., PolSbamerstr. 7. (Postbez. 
Sübenbe.) 
Drogen- u. Parfumerie- 
Detailgeschäfte. 
Borgwarbt, Earl, Grnnewalbstr. 11., 
Hasselman», Heinr., Sllbroditftr. 10 pfc, 
Hcmnatm, Birkbusdp'tr. 15. 
Weslphal Nachs., I., Schloszsir. 00a. 
Cisenbahn - Bannnter- 
uehmer. 
Deutsche Eisenbahn Ban (yefellichnft nt. 
b. H„ Beyinerstr. 19. T. 
Eisen- n. Stahlknrzwr., 
Hanö- it. Mchengeräthe. 
Buck, Elvalb, 2ilbrech!str. 4. T. 
Dahlemann, I., Sdilosrstr. 19 pt. 
Mredloiu, E., Sdiloßstr. 70 K. 
Ohlenborss, Heinr., Schi'chenstr. 50 pt, 
Ciothdlg. 
Hslf;, 21. n. M., Mnrtfteiin'tv. 8. 
Kauft Mildebrand’s Schokolade» kauft Hildebrand’s Kakao!
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.